31 Αυγ 2016

Ῥωμανίδης: Σήμερα σπανίζει ἡ νοερὰ προσευχὴ στοὺς ἐπισκόπους. Δὲν ἐνεργεῖ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, γιατί χρειάζονται τὴν νοερὰ προσευχὴ ὅταν προσέρχονται στὴν Σύνοδο γιὰ νὰ τούς φωτίση ἡ Θεία Χάρις

Εἰκόνα τοῦ «Ῥωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ» 
Ἀπὸ τὸ βιβλίο «Πατερικὴ Θεολογία», τοῦ πατρὸς Ἰωάννου Σ. Ῥωμανίδου (†)
Ἡ Ἐκκλησία εἶχε ὡς παράλληλο ἔργο της τὸ νὰ προστατεύη τὸ Κράτος ἀπὸ τοὺς κομπογιαννίτες γιατρούς, δηλαδὴ  ἀπὸ  τούς  αἱρετικούς.  Οἱ  Τοπικές  καὶ  Οἰκουμενικές  Σύνοδοι  ἐφρόντιζαν  ἀκριβώς  γι’  αὐτό.  Στὰ  Πρακτικὰ  τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων βρίσκομε τὴν φράσι: «Ἔδοξε τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι καὶ ἡμῖν». Δηλαδή: Ἐφάνη καλὸν εἰς τὸ Ἅγιον Πνεῦμα καὶ εἰς ἡμᾶς… Αὐτὸ τὸ ἔλεγαν οἱ παρευρισκόμενοι στὶς Συνόδους αὐτές, διότι, εἶχαν στὴν κατοχὴ τους τὴν νοερὰ προσευχή, διὰ τῆς ὁποίας ἐπληροφοροῦντο περὶ τῆς ἀληθείας τῶν Ὅρων ποὺ διετύπωναν.
Σήμερα ὅμως, ποὺ σπανίζει ἡ νοερὰ προσευχὴ στοὺς ἐπισκόπους, ἂν συνέλθη μία Σύνοδος ἐξ ἐπισκόπων καὶ σηκωθοῦν κατὰ τὴν ἔναρξι καὶ ποῦν ὅλοι μαζὶ «Βασιλεῦ Οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁ πανταχοῦ παρὼν καὶ τὰ πάντα πληρῶν…», θὰ ἔλθη...

Ἡ κατάθεση τῆς Τιμίας ζώνης τῆς Θεοτόκου

31 Αὐγούστου, Κυριακὴ 14 – Ματθ. (Ἀπόστ. Ἑβρ. 9, 1-7)
Σήμερα ποὺ ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει γιά τὴν ἰδιαίτερη εὐλογία ποὺ ἀποτελεῖ ἡ κατάθεση τῆς Τιμίας ζώνης τῆς Θεοτόκου στὸ Ναό της στὴν Κωνσταντινούπολη, εἶναι ἀνάγκη νὰ θυμηθοῦμε τὴν ἀπόφαση τῆς Θεομήτορος «ἰδοὺ ἡ δούλη Κυρίου γένοιτό μοι κατά τὸ ρῆμα σου», καὶ ὅτι καὶ ἡ παροῦσα ἑορτὴ τῆς Παναγίας μας θεωρεῖται κατάλληλη, γιὰ νὰ προβληθῆ ἡ μεγάλη ἀλήθεια, πὼς πρέπει δηλ. νὰ δεχόμαστε μὲ εὐχαρίστηση τὶς ἐντολὲς καὶ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ ὡς «ζώνη ἀσφαλείας» καὶ νὰ νομίζουμε τὸν Θεῖο Νόμο ὡς κλοιὸ ποὺ περισφίγγει καὶ προστατεύει τὴ ζωή μας.
Ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος εἶναι ἀφ᾿ ἑνός μὲν ἡ «Κεχαριτωμένη», τῆς ὁποίας ἡ ὡραιότητα καὶ τὸ κάλλος ἑλκύει τὶς ψυχές μας καὶ σαγηνεύει τὶς καρδιές μας καὶ αἰχμαλωτίζει τὴν εὐλάβειά μας, ἀφ᾿ ἑτέρου δὲ προβάλλει ἐνώπιόν μας ὡς μιὰ δυνατὴ καὶ ἀνεπανάληπτη προσωπικότητα. Περιζώννυται ὡς ρομφαία τὴν Τιμία Ζώνη της, ὅπως ἁρμόζει σὲ κάθε σεμνὴ γυναικεία ἐμφάνιση· καὶ εἶναι καθῆκον κάθε χριστινὸς νὰ περιζώνεται μὲ δύναμη καὶ θέληση ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν χάρη τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ ἀγωνίζεται «ἕνεκεν ἀληθείας καὶ πραότητας καὶ δικαιοσύνης». Καὶ περὶ ἀληθείας μέν, γιατί, ὅπως μᾶς πληροφορεῖ ὁ προφήτης Ἠσαΐας, «ἄνθρωπος τῇ ὁδῷ αὐτοῦ ἐπλανήθη» (Ἠσαΐας 53, 6) καὶ ἐπὶ πλέον «πονηροὶ ἄνθρωποι καὶ γόητες προκόβουσιν ἐπὶ τὸ χεῖρον πλανῶντες καὶ πλανώμενοι» (Β’ Τιμ. 3-13) καὶ ἔχουν λαθεμένη ἰδέα γιὰ τὴν ἀξία τῆς πίστεως καὶ τῆς ἀρετῆς. Τότε ἐπιστρατεύεται...

Τί γράφουν οἱ ἐπιστολὲς τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου καὶ τοῦ οὐνίτη πριμάτου τῆς Οὐκρανίας...

Φωτο:  πριμάτος τῶν οὐνιτῶν τῆς Οὐκρανίας
μὲ τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη τό 2013
Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου
Ἐπειδὴ τὸ θέμα τῶν ἀνταλλαγεισῶν ἐπιστολῶν μεταξύ τοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου καὶ τοῦ πριμάτου τῶν οὐνιτῶν τῆς Οὐκρανίας Σβιάτοσλαβ εἶναι σοβαρότατο, κληρικοὶ καὶ λαϊκοὶ ἐζήτησαν ἀπὸ τὸν ὑπογράφοντα νὰ πληροφορηθοῦν περισσότερα γι’ αὐτές. Πρὸς τὸν σκοπὸ αὐτὸ παρουσιάζουμε σὲ μετάφραση ὅλη τὴν εἴδηση, ὅπως τὴν ἔγραψε ἠ ἰστοσελίδα τῆς Ὑπηρεσίας Θρησκευτικῶν Εἰδήσεων τῆς Οὐκρανίας – ΥΘΕΟ (ReligiousInformation Service of Ukraine - UGCC) τὴν 1η Αυγούστου 2016, στὶς 10.33:
«Ὁ Πατριάρχης τῆς Κωνσταντινουπόλεως εὐχαρίστησε τὸν πριμάτο τῆς Οὐκρανικῆς Ἑλληνικῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας, Πατριάρχη Σβιάτοσλαβ (Σέβτσουκ) γιὰ τὴν ὑποστηρίξη του στὴν Πανορθόδοξη Σύνοδο, τὴν ὁποία ἐξέφρασε στὴν ἐπιστολή του. Αὐτὴ (ἡ ἐπιστολὴ) δημοσιεύεται ἀπὸ τὴ Διεύθυνση Εἰδήσεων τῆς ΥΘΕΟ:
“Ἔχουμε τὴν εὐχαρίστηση νὰ ἐπωφεληθοῦμε τῆς εὐκαιρίας νὰ ἐκφράσουμε τὴν εἰλικρινῆ μας εὐγνωμοσύνη γιὰ τὴν ἐπιστολή σας καὶ γιὰ τὶς ἀδελφικὲς εὐχές σας γιὰ τὴν Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδο, ἡ ὁποία – μὲ τὴ χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ τὴ συνέργια τῶν...

30 Αυγ 2016

19χρονος Ἕλληνας ντύνει φιγοῦρες Playmobil μὲ παραδοσιακὲς ἑλληνικὲς φορεσιές!

Ὁ Πέτρος συστήνει μὲ ὑπερηφάνεια τὴν πιὸ ἀγαπημένη του παραδοσιακή φορεσιά, 
ἀπὸ τὴν Πυλαία Θεσσαλονίκης
Ρωτᾶς κάποιους δεκαεννιάχρονους τί ἔχουν νὰ σοῦ ποῦν γιὰ τὴ ζωή τους, ὑπάρχουν μερικοὶ ποὺ κάνουν πράγματα, σὰν ἐσένα πιχί, ἀλλὰ ἄλλοι δὲν ξέρουν τί νὰ σοῦ ἀπαντήσουν, ἄντε νὰ σοῦ ποῦν καμιὰ καγκουρόπλακα μὲ τὰ κολλητάρια, δέκα λέξεις ὅλες κι ὅλες κι ὕστερα μούγκα. Καί, μετά, ρωτᾶς τὸν Πέτρο Καμινιώτη καὶ σοῦ λέει μὲ μία φυσικότητα ποὺ νομίζεις ὅτι ἀστειεύεται πώς, πρὶν ἀπὸ μερικοὺς μῆνες, τὸ διεθνὲς ἀνδρικὸ περιοδικὸ GQ συμπεριέλαβε τὸ προφὶλ του στό ίνσταγκραμ πρῶτο πρῶτο στὴν κατηγορία Τέχνη, ἀνάμεσα στὰ 50 προφὶλ ἀπὸ ὅλο τὸν κόσμο ποὺ πρέπει κανεὶς νὰ ἀκολουθήσει. Γιὰ νὰ καταλάβεις, δύο ἀπὸ τὰ ὑπόλοιπα 49 εἶναι κι ἐκεῖνα τοῦ Ντέιβιντ Μπέκαμ καὶ τοῦ Τζάστιν Μπίμπερ. Ἔλα μωρέ, σιγὰ τὰ ὠά.
Ὁ Πέτρος δὲν περηφανεύεται, τοῦ ἀρέσει πολὺ βέβαια αὐτὸ ποὺ συνέβη, ἀλλὰ ἔχει...
Δεῖτε φωτογραφίες τίς ρωμαίικες φιγούρες…

Γαλλία: 9 στὰ 10 γυμνάσια τῆς χώρας ἐπέλεξαν τὴν ἐκμάθηση τῶν ἀρχαίων ἑλληνικῶν!

Στὰ πλαίσια τῆς μεταρρύθμισης στὴν παιδεία ποὺ προωθεῖ ἡ κυβέρνηση Βάλς, 
οἱ Γάλλοι καθηγητὲς καὶ μαθητὲς φαίνεται πὼς ἐπέλεξαν συνειδητὰ 
νὰ συνεχίσουν νὰ διδάσκονται ἀρχαῖα ἑλληνικὰ καὶ λατινικὰ!
Μὲ τὴ νέα σχολικὴ χρονιά, τὸ γυμνάσια τῆς Γαλλίας ἀναμένεται νὰ ἐφαρμόσουν ἕνα νέο πρόγραμμα σπουδῶν ποὺ εἰσαγάγει τὸ ὑπουργεῖο Παιδείας μὲ στόχο ὅπως ἰσχυρίζεται τὴν ἐξατομίκευση καὶ τὴν ἐλευθερία στὴν ἐπιλογὴ τῶν γνωστικῶν ἀντικειμένων ἀπὸ μαθητή, σὲ μαθητή. Στὰ πλαίσια αὐτά, τὸ ὑπουργεῖο διάρθρωσε μία σειρὰ ἀπὸ θεματικὲς ποὺ μπορεῖ ἕνας Γάλλος μαθητὴς τοῦ γυμνασίου νὰ ἐπιλέξει, ὅπως Πολιτισμὸς καὶ τέχνες, Πληροφορική, Ἐπικοινωνία, Κοινωνία, Ξένες γλῶσσες, Ἐπιστῆμες, Σῶμα καὶ ὑγεία καὶ πολλὰ ἄλλα. Ἀνάμεσα σὲ αὐτά, δημιουργήθηκε καὶ μία ξεχωριστὴ θεματικὴ μὲ τίτλο «Γλῶσσες καὶ πολιτισμὸς τῆς Ἀρχαιότητας», στὴν ὁποία ὅπως εἶναι φυσικὸ δεσπόζει ἡ ἐκμάθηση τῆς ἀρχαίας...

Ἅγιος Ἀντώνιος: Πρόσεχε, μὴν πἀρουν τὰ μυαλὰ σου ἀέρα


Ἅγιος Ἀντώνιος τῆς Ὄπτινα
Ἄκουσα, ὅτι ἡ οἰκογενειακή σας ζωή, τό σπίτι σας, δέν εἶναι ἔξω ἀπό ἀρρώστιες καί ἀπό ἄλλες λυπηρές καταστάσεις, καί λυπήθηκα πολύ. Καί παρακάλεσα τόν Κύριο, νά σᾶς ἐπισκεφθῆ μέ εὐσπλαχνία καί ἔλεος· καί νά θεραπεύσει τίς ἀσθένειές σας.
Τί νά κάμωμε;
Ἔτσι τό θέλησε ὁ Κύριος: νά μή περνάει ἡ πρόσκαιρη αὐτή ζωή χωρίς πίκρες καί θλίψεις. 
* * *
Ἡ ἁγία Γραφή λέγει: «πᾶσα κεφαλή εἰς πόνον καί πᾶσα καρδία εἰς λύπην» (Ἠσ. 1,5). Δηλαδή: Δέν θά βρεῖς στόν κόσμο κεφάλι χωρίς σκοτοῦρες- καρδιά χωρίς πόνο καί στενοχώριες.
Καί αὐτό ἰσχύει ὄχι ἁπλά γιά κάθε ἄνθρωπο· ἀλλά καί γιά τούς ἁγίους! 
Δέν ὑπάρχει ἅγιος, ποὺ - ὅσο ἅγιος καί τέλειος καί ἄν ἦταν - νά πέρασε στή ζωή του χωρίς πόνο καί θλίψη, χωρίς νά ὑποφέρει. 
Γιατί ὅμως; γιατί; 
Ἀπαντάει ὁ ἀπόστολος Παῦλος: «Ἵνα μή ὑπεραίρομαι». Γιά νά μή πάρουν τά μυαλά μου ἀέρα! Γιατί, ὁ ἄνθρωπος, ὅταν τά ἔχει ὅλα καλά, μεγαλοπιάνεται (Β' Κορ. 12,7). 
Καί ὅποιος μεγαλοπιάνεται, σκέφτεται ἀπάνθρωπα· καί μιλάει καί ἐνεργεῖ...

Ἡ σχέση μας μὲ τοὺς κεκοιμημένους

πό τὶς πνευματικὲς παρακαταθῆκες 
τῆς Γερόντισσας τῆς Ἀττικῆς
Εἶναι ἄγνωστο σὲ πολλοὺς ἀνθρώπους, ὅτι οἱ ψυχὲς ποὺ φεύγουν ἀπὸ αὐτὴ τὴ ζωή, εἶναι ζωντανὲς καὶ βρίσκονται σὲ μία σχέση μὲ τοὺς ἀνθρώπους τους ἐδῶ στὴ γῆ. Δὲν μποροῦμε νὰ προχωρήσουμε στὴ ζωή μας, ἐὰν κρατᾶμε ὁποιαδήποτε κακία ἢ μίσος σὲ κάποιον κεκοιμημένο μας. Πρέπει νὰ τὸν συγχωρήσουμε ὅ,τι καὶ ἂν μᾶς ἔκανε, διότι ἡ ψυχὴ τοῦ κεκοιμημένου δὲν ἀναπαύεται, ἀλλὰ οὔτε καὶ ἡ δική μας.
Ἂν θέλουμε ἑπομένως ἡ ζωή μας νὰ προχωράει ἤρεμα, ἀλλὰ καὶ ἡ ψυχή μας νὰ ἔχει εἰρήνη, θὰ πρέπει νὰ τακτοποιήσουμε τὰ συναισθήματά μας, ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς ζωντανοὺς καὶ μὲ τοὺς κεκοιμημένους μας. Οἱ ἄνθρωποί μας ποὺ φεύγουν ἀπὸ αὐτὴ τὴ ζωή, συνεχίζουν νὰ μᾶς ἀγαπᾶνε, γιατί ἡ ἀγάπη ποὺ εἴχαμε μεταξὺ μας ὅσο ζοῦσαν δὲν χάνεται.
Ἐμεῖς συνήθως τοὺς ξεχνᾶμε καὶ τοὺς νεκρώνουμε, γιατί εἴμαστε δεμένοι μὲ τὴν ὕλη καὶ ξεχνᾶμε τὴν αἰώνια ζωή! Γιατί τί νόημα θὰ εἶχε νὰ φτιάξει ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπο νὰ ζήσει ἐδῶ στὴ γῆ κάποια χρόνια καὶ μετὰ νὰ τὸν φάνε τὰ σκουλήκια; Γι’ αὐτὸ λοιπὸν ἒφτιαξε ἐκτὸς ἀπὸ αὐτὸν τὸν ὡραῖο κόσμο γι’ αὐτὴ τὴ ζωή, ποὺ εἶναι κλάσμα τῆς αἰωνιότητας, ἕνα πολὺ ὡραιότερο κόσμο γιὰ τὴν αἰώνια ζωή. Ἄλλωστε ὁ Θεὸς δὲν ἒφτιαξε τὸν ἄνθρωπο γιὰ νὰ πεθάνει, ἀλλὰ γιὰ νὰ ζήσει αἰώνια.
Ἑπομένως εἶναι ζωντανὲς οἱ ψυχὲς τῶν ἀνθρώπων μας, γι’ αὐτὸ νὰ τοὺς μιλᾶμε καὶ...

29 Αυγ 2016

Ἀκολουθία Γέροντος Ἰωσὴφ τοῦ Ἠσυχαστοῦ

Ἀναρτοῦμε τὴν ἀκολουθία τοῦ μακαρίου Ὁσίου Γέροντος Ἰωσὴφ τοῦ Ἠσυχαστοῦ σὲ μέλος τοῦ σεβαστοῦ δασκάλου τῆς ψαλτικῆς τέχνης, Πρωτοψάλτου Ἰωάννη Χασανίδη.
Δεῖτε τὴν ἀκολουθία…

Προβληματισμὸς ἀπὸ φιλενωτικὲς ἐνέργειες

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου
Μία ἐν κρυπτῶ ἐνέργεια «κοινωνίας» μὲ τοὺς οὐνίτες τοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου προβληματίζει ἔντονα. Μὲ ἐπίσημη προσωπικὴ ἐπιστολὴ του εὐχαρίστησε τὸν ἐπικεφαλῆς τῶν οὐνιτῶν τῆς Οὐκρανίας Σβιάτοσλαβ (Σέβτσουκ) «γιὰ τὴν ὑποστήριξή του πρὸς τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο γιὰ τὴν διοργάνωση τῆς Συνόδου στὴν Κρήτη»! Ἡ ἐπιστολὴ δὲν δόθηκε στὴ δημοσιότητα ἀπὸ τὸ Φανάρι. 
Ἀποκαλύφθηκε ἀπὸ τοὺς οὐνίτες τῆς Οὐκρανίας καὶ δόθηκε στὰ διεθνῆ ΜΜΕ ἀπὸ τὴν κρατικὴ  Ὑπηρεσία  Θρησκευτικῶν Εἰδήσεων τῆς Οὐκρανίας (RISU). Πρέπει νὰ εἶναι ἡ πρώτη φορά, ποὺ ἐπισήμως ἀπὸ Ὀρθόδοξο Πρωθιεράρχη ἀναγνωρίζεται ἡ ὀντότητα τῆς οὐνίας.
Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἕως καὶ σήμερα δὲν ἀναγνωρίζει τὴν ἐκκλησιαστικὴ ὀντότητα τῶν οὐνιτῶν. Ἐπισης  ἕως τώρα στοὺς διαλόγους δὲν γίνονται δεκτοὶ οἱ οὐνίτες, μὲ τὸ ἰσχυρὸ ἐπιχείρημα ὅτι ἡ παρουσία τους δὲν συμβάλλει στὴν ἐπιτυχία τοῦ διαλόγου μὲ τοὺς ρωμαιοκαθολικούς.... Πρόκειται γιὰ πολὺ σοβαρὸ κανονικὸ ὀλίσθημα τοῦ κ. Βαρθολομαίου. Εὐγένειες καὶ ἐγκάρδιες εὐχαριστίες στὸν ἐπικεφαλῆς τοῦ «δουρείου ἵππου» τοῦ Βατικανοῦ στὴν Οὐκρανία καὶ  σὲ ἄλλες χῶρες καὶ γενικὰ σχέσεις μὲ τοὺς οὐνίτες - διῶκτες τῆς Ὀρθοδοξίας δὲν ἐπιτρέπονται. Ἡ ἐπιστολὴ ὑποστήριξης τοῦ κ. Σβιάτοσλαβ στὴ Σύνοδο τῆς Κρήτης θάπρεπε νὰ σταλεῖ πίσω ἀπὸ τὸν κ. Βαρθολομαῖο, ὡς ἀπαράδεκτη. Τουλάχιστον νὰ θεωρηθεῖ ὡς μηδέποτε ληφθεῖσα. Αὐτὴ θὰ ἦταν μία σύμφωνη μὲ τὴν Ὀρθόδοξη Παράδοση  καὶ ἀξιοπρεπὴς στάση Ὀρθοδόξου πρωθιεράρχου...

Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος

Ἀπό τό Βιβλίο τοῦ Φώτη Κόντογλου, 
«Γίγαντες ταπεινοί», Ἐκδόσεις Ἀκρίτας 2000
Σήμερα πού γράφω, 29 Αὐγούστου, εἶναι ἡ μνήμη τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου. Χθές τό βράδυ ψάλαμε τόν Ἑσπερινό κατανυκτικά σ’ ἕνα παρεκκλήσι, κ’ ἤτανε μοναχά λίγες γυναῖκες καί δύο-τρεῖς ἄνδρες.
Σήμερα τό πρωί ψάλαμε τή λειτουργία του πάλι μέ λίγους προσκυνητές. Τά μαγαζιά ἤτανε ἀνοιχτά, ὅλοι δουλεύανε σάν νά μήν ἤτανε ἡ γιορτή τοῦ πιό μεγάλου ἁγίου τῆς θρησκείας μας. Ἀληθινά λέγει τό τροπάρι του «Μνήμη δικαίου μετ’ ἐγκωμίων, σοί δέ ἀρκέσει ἡ μαρτυρία τοῦ Κυρίου, Πρόδρομε».
Μέ ἐγκώμια καί μέ εὐλάβεια γιορτάζανε ἄλλη φορά οἱ ὀρθόδοξοι χριστιανοί τόν Πρόδρομο, ἀλλά τώρα τοῦ φτάνει ἡ μαρτυρία τοῦ Κυρίου.
Αὐτή ἡ μαρτυρία θ’ ἀπομείνει στόν αἰώνα, εἴτε τόν γιορτάζουνε εἴτε δέν τόν γιορτάζουνε οἱ ἄνθρωποι, εἴτε τόν θυμοῦνται εἴτε τόν ξεχάσουνε. Κ’ ἡ μαρτυρία εἶναι τούτη: πώς ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος εἶναι «ὁ ἐν γεννητοῖς γυναικῶν μείζων» δηλ. «ὁ πιό μεγάλος ἀπ’ ὅσους γεννηθήκανε ἀπό γυναίκα» κατά τά λόγια τοῦ ἴδιου τοῦ Χριστοῦ. Γι’ αὐτό κ’ ἡ Ἐκκλησία μᾶς ὥρισε νά μπαίνει τό εἰκόνισμά του πλάγι στήν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ, στό εἰκονοστάσιο τῆς κάθε ὀρθόδοξης ἐκκλησιᾶς.
Ὁ ἱερός Λουκᾶς ἀρχίζει τό Εὐαγγέλιό του μέ τήν ἱστορία τοῦ Προδρόμου καί λέγει «Ἐγένετο ἐν ταῖς ἡμέραις Ἡρώδου τοῦ βασιλέως τῆς Ἰουδαίας, ἱερεύς τις ὀνόματι Ζαχαρίας ἐξ ἐφημερίας Ἀβιᾶ»: «Στίς μέρες τοῦ Ἡρώδη τοῦ βασιλιᾶ τῆς Ἰουδαίας ἤτανε ἕνας ἱερέας Ζαχαρίας ἀπό...

Ὁ Παπαδιαμάντης καὶ οἱ Γραικύλοι

ἡ ἄρνηση τῆς ταυτότητας
Φώτιου Ἀρ. Δημητρακόπουλου,
καθηγητοῦ Βυζαντινῆς Φιλολογίας Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
«τούτ’ ἡ χώρα ποὺ ἀνεμίζει τοὺς ἀμέτρητους γραικύλους», 
ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΟΥΖΟΣ
Ὁ τελευταῖος γραικυλισμὸς ὡς νόσημα τῆς ἑλληνικῆς διανόησης ἀπορρέει ἀπὸ ἕνα παλαιὸ σύμπτωμα μειονεξίας ἀπέναντι στὴ Δύση, συνοδευόμενο μὲ αἴσθημα προκατάληψης κατὰ τοῦ Βυζαντίου, ἕνεκα παντελοῦς ἀγνοίας τῆς ἑλληνορθόδοξης θέασης τοῦ κόσμου. Τὸ νόσημα παρουσιάζει συγκεκριμένα παθολογικὰ φαινόμενα, ποὺ τὰ ἀποτυπώνει ὁλοκάθαρα ὁ Παπαδιαμάντης στὸ ἀτελὲς μυθιστόρημά του «Τὸ λάβαρον», καὶ προσβάλλει κυρίως τοὺς νεοέλληνες λογίους, διανοουμένους καὶ πολιτικούς. Ὡς ἰδεολογικὸ σύνδρομο ἐμφανίζεται γενικῶς ὡς κρίση ταυτότητας, ὡς ἀπόρριψη τῶν ἡμετέρων καὶ θαυμασμὸς τῶν ἀλλοτρίων, ἤγουν ὡς πλέγμα ἐθνικοῦ αἰσθήματος κατωτερότητας. Ὁ γραικυλισμὸς ἐμφανίζεται καὶ ὡς ὀξεῖα μορφὴ τῆς χρονίου νόσου τοῦ μιμητισμοῦ καὶ τῆς ξενομανίας, ἀκυρώνει τὸν πατριωτισμό, παραλύει τὸ ἐθνικὸ φρόνημα, καταργεῖ κάθε ἐθνικὴ θεωρία, συχνὰ ὁδηγεῖ τὰ θύματά του νὰ μεταβληθοῦν σὲ ἄτυπους ἐξωμότες. Ἐν ἄλλοις λόγοις βρίσκεται στὸν ἀντίποδα τοῦ σωβινισμοῦ.
Στὸ παπαδιαμαντικὸ κείμενο, πέρα ἀπὸ τὴν ἀπερίφραστη, γνωστὴ ρήση ποὺ περιέχεται στὸ προοίμιο τοῦ διηγήματος «Λαμπριάτικος ψάλτης» γιὰ τοὺς «γραικύλους τῆς...

28 Αυγ 2016

Σὰν σήμερα ἐκοιμήθη ὀσιακῶς ὁ μεγάλος διδάσκαλος τῆς νοερᾶς προσευχῆς καὶ ἀναβιωτὴς τοῦ Ἁγίου Ὅρους γέροντας Ἰωσὴφ ὁ Ἡσυχαστὴς

Ἐπειδὴ σήμερα εἶναι μνήμη τῆς κοιμήσεως 
τοῦ Ἁγίου Γέροντος Ἰωσήφ, δημοσιεύουμε κάποια ἀποσπάσματα ἀπὸ τὸ βιβλίο: «Ὁ Γέροντάς μου Ἰωσὴφ ὁ Ἡσυχαστὴς καὶ σπηλαιώτης» τοῦ Γέροντος Ἐφραὶμ τοῦ Φιλοθεΐτου. Τὴν εὐχούλα του νὰ ἔχουμε! 
Τὸ τυπικό τοῦ Γέροντος Ἰωσήφ: …Ἐκοιμῶντο περίπου 3-4 ὧρες, ἀλλὰ ὁ Φραγκίσκος (μετέπειτα μοναχὸς Ἰωσὴφ) δὲν ξάπλωνε σὲ κρεββάτι. Συνήθως κοιμόταν καθιστὸς σὲ μία καρέκλα, καὶ τὶς περισσότερες φορὲς ὄρθιος στηριζόμενος σὲ ἕνα μπαστούνι σὲ σχῆμα Τ ἢ ἀκουμπώντας στὸν τοῖχο.
Μὲ τὴν δύσι τοῦ ἡλίου ἐγείροντο γιὰ νὰ ἀρχίσουν τὴν ἀγρυπνία τους. Δὲν μιλοῦσαν μεταξύ τους, γιὰ νὰ μὴν ἀπωλέσουν τὴν νηφαλιότητα, ποὺ χάριζε στὸν νοῦ ὁ ὕπνος.
Ἔπιναν σιωπηλὰ ἕναν καφὲ γιὰ βοήθημα καὶ ἀπεσύροντο ὁ καθένας στὸ κελλί του γιὰ ὁλονύκτια προσευχὴ ἂν ἦταν χειμώνας, κι ἂν ἦταν καλοκαίρι στὴν ὕπαιθρο σὲ ἀπόστασι ὁ ἕνας ἀπὸ τὸν ἄλλον.
Ἄρχιζαν μὲ τὸ «Τρισάγιο», τὸ «Πιστεύω» καὶ τὸν «Ν΄ ψαλμό». Κατόπιν καθόντα λίγο καὶ ἀδολεσχοῦσαν γύρω ἀπὸ τὸν θάνατο, τὴν κόλασι, τὴν χαρὰ τῶν Δικαίων στοὺς οὐρανοὺς καὶ ψυχωφελεῖς θεωρίες. Καὶ κατέληγαν μὲ τὴ σκέψι πὼς ὅλοι θὰ σωθοῦν καὶ μόνον αὐτοὶ θὰ πᾶνε στὴν κόλασι. Ἔτσι ἤρχοντο σὲ κατάνυξι, σὲ πένθος καὶ μετάνοια. Δὲν ἔμεναν ὅμως γιὰ πολὺ σ΄ αὐτὲς τὶς σκέψεις. Μόλις συγκεντρωνόταν ὁ νοῦς καὶ ἡ καρδιὰ συνετρίβετο, ἄρχιζαν τὴν εὐχή…
Συνήθως ἔκαναν Νοερὰ προσευχὴ ὄρθιοι, γιὰ νὰ καταπολεμήσουν τὸν ὕπνο γιὰ 7-8 ὧρες, μὲ ἀπόλυτη συγκέντρωσι, ταπείνωσι καὶ συντριβὴ βυθίζοντας τὸ νοῦ μέσα στὴν καρδιά. Κατόπιν ἄρχιζαν τὶς μετάνοιες, ποὺ ἤσαν περίπου 3.500 γιὰ τὸν καθένα τους, καὶ ἐὰν ἔκανε κρύο καὶ περισσότερες! Διότι σπανίως ἀναβαν σόμπα, γιὰ νὰ μὴν τοὺς πολεμᾶ ὁ ὕπνος. Μετὰ τὶς μετάνοιες ἀκολουθοῦσε ὁ ἀπαραίτητος μοναχικὸς κανόνας μὲ κομποσχοίνια.
Κατόπιν, ἐὰν ἦταν δυνατόν, πήγαιναν σὲ...
Δεῖτε ἀποκλειστικὸ φωτογραφικὸ ὑλικὸ ἀπὸ τὴν Νέα Σκήτη τοῦ Ἁγίου Ὅρους 

Ἡ κοίμηση τοῦ Γέροντος Ἰωσὴφ τοῦ Ἠσυχαστοῦ (28/08/59)

Ὁ γέροντας Ἐφραὶμ ὁ Φιλοθεΐτης περιγράφει τὴν ὀσιακὴ κοίμηση τοῦ γέροντος Ἰωσὴφ τοῦ Ἡσυχαστοῦ ὅπως τὴν ἔζησε. Ἡ λήψη ἔγινε στὸ ἀρχονταρίκι τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ἁγ. Ἀντωνίου στὴν Ἀριζόνα τῶν ΗΠΑ τὸν Νοέμβριο τοῦ 2014 καὶ ἀποτελεῖ ἕνα μικρὸ μόνο μέρος ἀπὸ τὴν πλούσια περιγραφὴ τῶν πνευματικῶν ἀγώνων τοῦ Γέροντος Ἐφραὶμ.

Μητροπολίτης Γόρτυνος Ἱερεμίας: «Μία εἶναι ἡ Ἐκκλησία»

Κυριακάτικο ἐγκύκλιο κήρυγμα, 
Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, 
Kυριακή 28 Αὐγούστου 2016
Χριστιανοί μου,
1. Ἐμεῖς ὅλοι πού εἴμαστε σήμερα ἐδῶ στήν θεία Λειτουργία, ἀλλά καί οἱ ἄλλοι οἱ χωριανοί μας, πού γιά κάποιο λόγο δέν ἦλθαν, εἴμαστε «ἀδελφοί» καί ἀποτελοῦμε μία οἰκογένεια. Ἡ οἰκογένειά μας αὐτή λέγεται «Ἐκκλησία».
Ναί! Ἐκκλησία εἶναι ἡ οἰκογένεια τῶν παιδιῶν τοῦ Θεοῦ. Καί γιά νά τό πῶ πιό ἁπλᾶ, Ἐκκλησία εἶναι «ἡ Ἀγκαλιά τοῦ Θεοῦ», στήν ὁποία χωρᾶμε ὅλοι. Ἡ Ἐκκλησία, ἀγαπητοί μου, εἶναι ἅγιο καί πανάγιο πράγμα, γιατί εἶναι θεῖο κατασκεύασμα. Δέν τήν ἔφτιαξαν οἱ παπάδες, ὅπως λένε μερικοί ἀκατήχητοι καί ἀσεβεῖς, ἀλλά τήν Ἐκκλησία τήν δημιούργησε ὁ Χριστός, γι᾽ αὐτό δέν πρόκειται ποτέ νά καταλυθεῖ. Πολλοί πολέμησαν καί πολεμοῦν τήν Ἐκκλησία, ἀλλά ἡ Ἐκκλησία μένει καί θά μένει αἰώνια, γιατί ἔχει Ἱδρυτή τόν Ἰησοῦ Χριστό, τόν Θεό!
2. Ἡ θύρα, ἡ πόρτα, ἀπό τήν ὁποία περνᾶμε γιά νά μποῦμε στήν Ἐκκλησία εἶναι τό βάπτισμα. Ὅλοι ἐμεῖς λοιπόν ἀνήκουμε στήν Ἐκκλησία, γιατί εἴμαστε βαπτισμένοι ἀπό κανονικό, ἀπό ὀρθόδοξο ἱερέα καί γεννηθήκαμε χριστιανοί, μέλη τῆς Ἐκκλησίας. Ἀπό τήν Ἐκκλησία μας αὐτή ξέφυγαν μερικοί, ἀποκόπηκαν ἀπ᾽ αὐτήν, γιατί ἔκαναν ἄλλο «πιστεύω» καί φαντάστηκαν ἄλλες διδασκαλίες, διαφορετικές ἀπ᾽ αὐτές πού διατύπωσαν οἱ θεόπνευστοι ἅγιοι Πατέρες. Αὐτοί...

27 Αυγ 2016

Ἐκοιμήθη ὁ Ἱερομόναχος Θωμὰς Μικραγιαννανίτης, Γέροντας τῆς Ἀδελφότητος τῶν Θωμάδων Ἁγίου Ὅρους

Ἐκοιμήθη, ὁ Ἱερομόναχος Θωμὰς Μικραγιαννανίτης, Γέροντας τῆς Ἀδελφότητος τῶν Θωμάδων Ἁγίου Ὅρους, ὁ ὁποῖος ἦταν ἕνας ἀπὸ τοὺς παραδοσιακοὺς Ἁγιορεῖτες Πατέρες μὲ ὁμολογιακὸ φρόνημα, καθὼς εἶχε ὑπογράψει καὶ τὴν ὁμολογία Πίστεως ἐναντίον τῆς παναίρεσης τοῦ οἰκουμενισμοῦ!
Ὁ Γέροντας  γεννήθηκε τὸ 1940 καὶ προσῆλθε στὸ Ἅγιο Ὅρος σὲ ἡλικία 9 ἐτῶν μετὰ ἀπὸ ὅραμα ποὺ εἶδε, τὴν ἡμέρα τῆς Παναγίας. Ἐκοιμήθη σήμερα, 14 Αὐγούστου στὸ Ἅγιο Ὅρος, παραμονὴ τῆς Κοίμησης τῆς Θεοτόκου. Καλὸ Παράδεισο Γέροντα.
Ὁ Γέροντας Θωμὰς Μικραγιαννανίτης μιλᾶ γιὰ τὰ πρῶτα μοναχικὰ βήματά του 
καὶ γιὰ τὴν Ἁγιορειτικὴ Ψαλτικὴ Παράδοση:

Διάλεξη στὴν Τιφλίδα τῆς Γεωργίας σχετικὰ μὲ τὴ «Σύνοδο τῆς Κρήτης», καὶ γιὰ τὴν πρέπουσα Ὀρθόδοξη ἀπάντηση σὲ αὐτὴν

Ἡ ἀντιπροσωπεία ἀπαρτιζόταν ἀπὸ τὸν πρωτοπρεσβύτερο καὶ ὁμότιμο καθηγητὴ Πατρολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ., π. Θεόδωρο Ζήση, τὸν καθηγητὴ Δογματικῆς Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ. κ.Δημήτριο Τσελεγγίδη, τὸν πρωτοπρεσβύτερο καὶ ἐφημέριο τῆς ἐνορίας ἁγίου Νικολάου Μητροπόλεως Πατρῶν, π. Ἀναστάσιο Γκοτσόπουλο, τὸν πρωτοπρεσβύτερο καὶ ἐφημέριο τῆς ἐνορίας Προφήτου Ἡλιοῦ Πετροκέρασα Θεσσαλονίκης Μητροπόλεως Ἱερισσοῦ καὶ Ἁγίου Ὅρους, π. Πέτρο Χὶρς καὶ τὸν πρωτοπρεσβύτερο καὶ ἐφημέριο τῆς ἐνορίας Παναγίας Ὁδηγήτριας Λόφου Βώκου Μητροπόλεως Πειραιῶς, π. Ματθαῖο Βουλκανέσκου καθὼς καὶ τόν Μοναχὸ Σεραφείμ Ζηση. 
Δεῖτε βίντεο καὶ φωτογραφίες ἀπὸ τὴν διάλεξη…

26 Αυγ 2016

Ξύπνησε ἀπὸ κῶμα μὲ ὑπερήχους

«Ἐπανεκκίνηση» τοῦ ἐγκεφάλου χάρη σὲ εἰδικὴ συσκευή ἐπετεύχθη στὶς ΗΠΑ
Ἕνας 25χρονος ἄνδρας, ποὺ βρισκόταν σὲ κῶμα λόγω σοβαροῦ τραυματισμοῦ στὸν ἐγκέφαλο, ἀνέκτησε τὶς αἰσθήσεις του μετὰ τὴ χρήση πρωτοποριακῆς συσκευῆς ὑπερήχων, ἡ ὁποία φαίνεται ὅτι βοήθησε τὴν «ἐπανεκκίνηση» τοῦ ἐγκεφάλου του. Τὴν ἐπαναστατικὴ μέθοδο ἀνακάλυψαν ἐπιστήμονες τοῦ πανεπιστημίου τῆς Καλιφόρνιας στὸ Λὸς Ἀντζελὲς -τοῦ φημισμένου UCLA- καὶ ἐνδέχεται νὰ βοηθήσει ἀσθενεῖς ποὺ βρίσκονται σὲ κῶμα, ἐξαιτίας σοβαρῶν ἐγκεφαλικῶν τραυματισμῶν, νὰ ἀνακτήσουν τὶς αἰσθήσεις τους, σύμφωνα μὲ τοὺς Ἀμερικανοὺς ἐρευνητές.
Στὸ παρελθὸν ὁ μόνος τρόπος γιὰ νὰ ἐπιχειρηθεῖ κάτι ἀνάλογο ἀπαιτοῦσε τὴν τοποθέτηση ἠλεκτροδίων ἀπευθείας στὸν ἐγκέφαλο τοῦ ἀσθενοῦς, διαδικασία ποὺ χαρακτηρίζεται ἀπὸ τοὺς εἰδικοὺς «ἐπικίνδυνη». Ὡστόσο ἡ χρήση ὑπερήχων ἐπέτρεψε στοὺς ἐπιστήμονες νὰ φέρουν τὸ ἴδιο ἀποτέλεσμα χωρὶς τὴν ἀνάγκη χειρουργικῆς ἐπέμβασης, σὲ μία διαδικασία ποὺ θεωρεῖται ἡ πρώτη παγκοσμίως.
Τὸ ἑπόμενο βῆμα τῶν ἐρευνητῶν εἶναι ἡ δοκιμὴ τῆς νέας τεχνικῆς καὶ σὲ ἄλλους ἀσθενεῖς ποὺ βρίσκονται σὲ ἐλάχιστη συνειδητὴ κατάσταση. Σὲ περίπτωση ποὺ οἱ δοκιμὲς στεφθοῦν μὲ...

Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς καὶ ἡ ταυτότητα τοῦ Γένους μας

Το Βασιλείου Ἀθ. Τσίγκου
ἀν. καθηγητῆ Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.
Ἀποτελεῖ ἰδιαίτερη εὐλογία τοῦ τριαδικοῦ Θεοῦ τὸ γεγονὸς ὅτι σὲ κάθε ἐποχὴ καὶ σὲ κάθε τόπο ἐμφανίζονται ὁρισμένοι ἐξαίρετοι ἄνθρωποι, ὑπάρχουν μερικὰ πνευματικὰ ἀναστήματα, τὰ ὁποῖα μὲ ἀξιοθαύμαστη φλόγα ψυχῆς, μὲ ῥωμαίϊκο φιλότιμο, μὲ πολὺ κόπο, αὐταπάρνηση καὶ μὲ αὐτὴ ἀκόμη τὴν προσφορὰ τῆς ζωῆς τους ἀγωνίζονται νὰ διδάξουν τὶς ἀλήθειες τῆς πίστεώς μας καὶ νὰ προβάλλουν τὶς ἀξίες καὶ τὰ ζώπυρα τοῦ Γένους μας, ὅλα ὅσα καθορίζουν τὴν Ἑλληνορθόδοξη ταυτότητά μας.
Ἕνας ξεχωριστὸς ἄνθρωπος, τοῦ ὁποίου ἡ μορφή, ἡ δράση καὶ ἡ διδασκαλία σημάδεψαν τὰ δύσκολα χρόνια τῆς μακραίωνης Ὀθωμανικῆς δουλείας εἶναι ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, ὁ Ἱερομάρτυρας, Ἰσαπόστολος καὶ χωρὶς ὑπερβολὴ ὁ γενάρχης τοῦ νέου Ἑλληνισμοῦ. Εἶναι ὁ ἐκφραστὴς τῶν ἀξιῶν καὶ τῆς ταυτότητας τῆς Ρωμηοσύνης, ὁ μεγαλύτερος ἀναγεννητὴς τοῦ Ἑλληνορθόδοξου πολιτισμοῦ στὴν ἐποχή του, ἕνας πού μόνος του ἔκανε γιὰ τὸ σκλαβωμένο Γένος ὅσα κάνει καὶ ὅσα δὲν μπορεῖ ἢ δὲν θέλει νὰ κάνη στὶς ἡμέρες μας ἕνα ὁλόκληρο Ὑπουργεῖο Παιδείας, Θρησκευμάτων καὶ Πολιτισμοῦ ἢ καὶ ἐν μέρει τὸ Ὑπουργεῖο τῶν Ἐξωτερικῶν.
Ἀσφαλῶς δὲν εἶναι καθόλου εὔκολο ἐγχείρημα νὰ ἀσχοληθεῖ κάποιος καὶ νὰ χαράξει λίγες γραμμὲς γιὰ τὸν ἀναγεννητῆ τῆς πίστεως καὶ τῆς ζωῆς τοῦ εὐλογημένου Ὀρθόδοξου λαοῦ μας, τὸν πνευματοφόρο Ἁγιορείτη μοναχό, τὸν πυρακτωμένο ἀπὸ τὴ μεγάλη πίστη στὸν...

25 Αυγ 2016

Τὰ «σοράκια» (τσιράκια τοῦ Σόρος) δὲν ἔχουν θέση στὴν Κομοτηνὴ

Εἰκόνα τοῦ «Ῥωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ»
Οἱ πρόσφατες ἀποκαλύψεις γιὰ τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο κινοῦνται οἱ ἀργυρώνητοι προσφυγοπατέρες τῶν ΜΚΟ ἐπαναφέρουν τὸ θέμα τοῦ κυκλώματος Σόρος στὴ χώρα μας. Τὸ δίκτυο Solidarity Now στήν Ἑλλάδα, τὸ ὁποῖο δημιουργήθηκε ἀπὸ τὸ ίδρυμα Open Society Foundations τοῦ γνωστοῦ κερδοσκόπου καὶ παρασκηνιάρχη Τζὸρτζ Σόρος, ξεκίνησε ἀπὸ τὴ Θεσσαλονίκη καὶ συνεργάτες - βασικοὶ χρηματοδοτούμενοί του μὲ ἑκατομμύρια ἀμερικανικὰ δολάρια εἶναι μεταξὺ ἄλλων οἱ ΜΚΟ ΑΡΣΙΣ και PRAKSIS
Καὶ εἶναι ἀπορίας ἄξιον, γιατί δὲν ἐμφανίζεται πουθενὰ στὴν ἰστοσελίδα τῆς ΑΡΣΙΣ ὁ μέγιστος δωρητής της. Τόση ἀχαριστία;
Ὁ δῆμος Κομοτηνὴς πέρυσι συμμετεῖχε διὰ τῆς Ἀναπτυξιακῆς Ἑταιρείας τοῦ «Κ. Καραθεοδωρὴ» στὸ εὐρωπαϊκὸ ἔργο ἔργο “Gimmie Shelter”, ποὺ ἀφορᾶ τὴν κοινωνικὴ προστασία εὐπαθῶν ὁμάδων σὲ Ἑλλάδα καὶ Βουλγαρία. Πρακτικὰ μιλᾶμε γιὰ τὰ παιδιὰ τῶν Ρομὰ ποὺ...

Ἡ ληστρικότητα καὶ ἡ ἀντισυνοδικότητα τῆς «Συνόδου» τῆς Κρήτης

Εἰκόνα τοῦ «Ῥωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ»
Γράφει ὁ Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης, Ὁμότιμος Καθηγητὴς Α.Π.Θ.
(Ἐκ πηγῶν συνοδικῶν)
Τὶς πρῶτες ἐκτιμήσεις μας γιὰ τὴν λεγόμενη «Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδο» τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ποὺ συνῆλθε κολοβὴ καὶ ἀποδυναμωμένη στὸ Κολυμπάρι τῆς Κρήτης (16-27 Ἰουνίου 2016), τὶς κάναμε μέχρι τώρα ἀρκετὲς φορὲς καὶ σὲ ἀρκετοὺς τόπους διορθοδόξως: Σὲ κοινὸ κείμενο ποὺ ἐκδώσαμε ὡς «Σύναξις Ὀρθοδόξων Κληρικῶν καὶ Μοναχῶν» ἀμέσως μετὰ τὴν «Σύνοδο» μὲ τίτλο «Ἡ “Σύνοδος” τοῦ Κολυμπαρίου τῆς Κρήτης καὶ ἡ σύμπλευσή της μὲ τὸν Οἰκουμενισμό»· σὲ ἄλλο κοινὸ κείμενο ποὺ καταθέσαμε σὲ «Στρογγυλὴ Τράπεζα» ποὺ ἔλαβε χώρα στὸ Κισινάου, πρωτεύουσα τῆς Μολδαβίας, στὶς 12 Ἰουλίου μὲ τίτλο «Ἀποτίμηση τῶν ἀποφάσεων τῆς “Συνόδου” τῆς Κρήτης»· σὲ συναντήσεις ποὺ εἴχαμε μὲ Ἁγιορεῖτες Πατέρες στὶς...

Βουλιαράτες: Μία ξεχωριστὴ γιορτὴ στὸ χωριὸ ποὺ ἐπισκέφθηκε καὶ δίδαξε ὁ Πατροκοσμᾶς τὸ 1777

Ὅπως δήλωσε, στὴν κάμερα τοῦ epirus-tv-news ὁ πρόεδρος τῆς Τ.Κ, οἱ κάτοικοι στοὺς Βουλιαράτες θρέφουν μεγάλη  ἀγάπη γιὰ τὸν Πατροκοσμὰ καὶ τὸν θεωροῦν προστάτη τοῦ χωριοῦ τους! Ἔτσι κάθε χρόνο τιμοῦν τὴν Ἑορτή του, μὲ τὴ φετινὴ ὅμως γιορτὴ νὰ ἔχει κάτι τὸ διαφορετικὸ! Στὸ σημεῖο μπροστὰ ἀπὸ τὸ σχολεῖο τοῦ χωριοῦ, πλάι στὸ εἰκόνισμα ποὺ στέκει ἐκεῖ γιὰ νὰ θυμίζει τὸ πέρασμα καὶ τὴ διδαχὴ τοῦ Ἁγίου, τοποθετήθηκε προτομὴ Του, δωρεὰ τοῦ ἰατροῦ κ.Στέφανου Βράνου, ὁ ὁποῖος μπορεῖ νὰ ζεῖ στὴν Ἀμερικὴ, δὲν ξεχνᾶ ὅμως τὰ πάτρια ἐδάφη...
Μὲ τὸ πέρας τῆς ἐκδήλωσης ἀκολούθησε γλέντι στὴν πλατεία τοῦ χωριοῦ μὲ τοὺς...

Οἱ κοινωνικὲς ἀντιλήψεις τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ...

Γράφει ὁ Μιχαὴλ Γ. Τρίτος, Καθηγητὴς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ
Στὴ χριστιανικὴ σκέψη καὶ πρακτικὴ παρατηροῦνται κατὰ καιροὺς δύο ἐκ διαμέτρου ἀντίθετες τάσεις, οἱ ὁποῖες, ὅταν μεμονωμένα ἀπολυτοποιοῦνται, δὲν ἔχουν καμιὰ σχέση μὲ τὴ γνησιότητα τῆς χριστιανικῆς ἀποκαλύψεως.
Αὐτὲς εἶναι εἴτε ἡ λανθάνουσα μανιχαϊστικὴ καὶ πλατωνικὴ τάση, ποὺ τονίζει ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία ἔχει μονάχα μεταϊστορικοὺς στόχους, εἴτε ὁ κοινωνικὸς ἀκτιβισμὸς ποὺ ἀπολυτοποιεῖ τὴν κοινωνικότητα σὲ βάρος τῆς ἐσχατολογικῆς πραγματικότητας.
Καὶ οἱ δύο αὐτὲς ἀκραῖες τάσεις ἀγνοοῦν ὅτι στὴν Ὀρθοδοξία ἔχουμε ἕναν τέλειο συνδυασμὸ μεταφυσικοῦ καὶ ἱστορικοῦ, αἰωνίου καὶ παροδικοῦ, ἐνανθρωπήσεως τοῦ Θεοῦ καὶ θεώσεως τοῦ ἀνθρώπου.
Αὐτὸν τὸ συνδυασμὸ πέτυχε κατὰ τὸν πλέον ἰδεώδη τρόπο ὁ Μεγάλος Διδάχος τοῦ Δούλου Γένους Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, ὁ ὁποῖος δὲν ἦταν μονάχα ὁ ἀσκητὴς μὲ τὶς...

122 προφητεῖες τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ

Ἅγιος Κοσµᾶς ὁ Αἰτωλός
1. «Αὐτό μιά μέρα θά γίνη Ρωμαίικο καί καλότυχος ὅποιος ζήση σέ κεῖνο τό βασίλειο.»
(Συνήθιζε νά λέγη εἰς διάφορα μέρη τῆς ὑποδούλου Ἑλλάδος, τά ὁποῖα μετά ταῦτα ἀπηλευθερώθησαν)
2. «Ὦ εὐλογημένο βουνό, πόσες ψυχές γυναικόπαιδα θά σώσης ὅταν ἔλθουν τά χαλεπά χρόνια !»
(Εἶπε τήν προφητείαν αὐτήν ἐν Σιατίστῃ καί ἀλλαχοῦ ἀντικρύζων τά βουνά, τά ὁποῖα κατά τούς χρόνους τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως ἔγιναν κρησφύγετα τῶν γυναικοπαίδων).
3. «Καλότυχοι σεῖς, οἱ ὁποῖοι εὑρέθητε ἐδῶ πάνω εἰς τά ψηλά βουνά, διότι αὐτά θά σᾶς φυλάξουν ἀπό πολλά δεινά. Θά ἀκοῦτε καί δέν θά βλέπετε τόν κίνδυνο. Τρεῖς ὧρες ἤ τρεῖς μέρες θά ὑποφέρετε.»
(Ἐλέχθη εἰς τήν περιφέρειαν Σιατίστης)
4. «Τό ποθούμενο θά γίνη στήν τρίτη γενεά. Θά τό ἰδοῦν τά ἐγγόνια σας.»
(Ἐλέχθη ἐν Χειμάρρᾳ – Ἡ σπουδαιοτάτη αὕτη προφητεία τοῦ Ἁγίου, ἡ ὁποία ἔτρεφε τήν γλυκυτέραν ἐλπίδα τοῦ ὑποδούλου Γένους, ἔλαβε καταπληκτικήν ἐπαλήθευσιν. Διότι οἱ χρόνοι τῆς ἀπελευθερώσεως τοῦ Ἔθνους εἶναι πράγματι ἡ τρίτη γενεά ἀπό τῶν χρόνων ποὺ προεφήτευσεν αὐτήν ὁ Ἅγιος, καθόσον, ὡς γνωστόν, ἑκάστη γενεά ὑπολογίζεται εἰς 25 ἔτη)
5. «Θἄρθη καιρός νά σᾶς πάρουν οἱ ἐχθροί σας καί τή στάχτη ἀπό τή φωτιά, ἀλλά σεῖς νά μήν ἀλλάξετε τήν πίστι σας, ὅπως θά κάμνουν οἱ ἄλλοι.»
(Ἐλέχθη ἐν Σιατίστῃ)
6. Σᾶς λυπᾶμαι γιά τήν περηφάνεια, ὁποὺ ἔχετε. Τό ποδάρι μου ἐδῶ δέν θά...

23 Αυγ 2016

Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς: "Χωρὶς θρησκεία καὶ ἑλληνικὴ γλώσσα, διαλύεται ἡ Πατρίδα μας"

Τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας Κοσμᾶ
Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ἤθελε νὰ διδάσκεται ἡ ἑλληνικὴ γλώσσα, στὴν ὁποία εἶναι γραμμένο τὸ Εὐαγγέλιο, ὅπως ἔλεγε. Γι’ αὐτὸ καὶ ἤθελε νὰ μάθουν ὅλα τὰ παιδιὰ Ἑλληνικὰ καὶ ἵδρυσε, Ἑλληνικὰ Σχολεῖα. Διότι γνώριζε ὅτι, ἂν σταματήσουν «νὰ μαθαίνουν Ἑλληνικὰ μέσω τῶν Ἑλληνικῶν σχολείων», θὰ ἀποκοποῦν ἀπὸ τὶς ρίζες τους, δηλαδὴ ἀπὸ τὸ Ἔθνος τους. Γιατί χωρὶς Παιδεία θὰ χάσουν καὶ Θρησκεία καὶ Πατρίδα. Ἦρθε ἀντιμέτωπος μὲ τὴν χρῆσι τῆς ἀλβανικῆς καὶ βλάχικης γλώσσας, διότι ὑποχωροῦσε ἡ ἑλληνική. Στὸ Μέτσοβο ἐπὶ παραδείγματι τοὺς προέτρεψε νὰ διατηρήσουν τὴν χριστιανικὴ θρησκεία καὶ τὴν ἑλληνικὴ γλώσσα, διότι χωρὶς αὐτὰ τὰ δύο «διαλύεται ἡ Πατρίδα μας». Εἶπε ὅτι, ἂν διατηρηθοῦν αὐτά, ὁ Θεὸς θὰ φέρη καλύτερες μέρες γιὰ τὴ χώρα μας.
Χάρισμα προφητείας
Ὁ Ἰσαπόστολος Κοσμᾶς ἦταν ἀκόμη καὶ μεγάλος Προφήτης. Προφήτης καὶ μὲ τὴν εὐρεία καὶ μὲ τὴν στενὴ ἔννοια. Ὑπῆρξε ἀληθινὰ πνευματοφόρος, ἐνδεδυμένος «δύναμιν ἐξ ὕψους». Ἄνδρας χαρισματικός, μεγίστης ἁγιοπνευματικῆς ἐμβελείας. Βεβαίως πολλὲς φορὲς ὁ προφητικός του λόγος δὲν ἦταν ἀρεστὸς στοὺς ἀνθρώπους, ὅμως εἶχε δύναμι, θεία δύναμι. 
Δὲν προεφήτευσε μόνο τὴν ἀποτίναξι τοῦ ζυγοῦ («τὸ ποθούμενο» ὅπως τὸ ὠνόμαζε καὶ συνεννοεῖτο ἔτσι μὲ τοὺς ἀκροατᾶς, γιὰ νὰ μὴν καταλαβαίνουν οἱ Τοῦρκοι τί ἐννοοῦσε), ἀλλὰ τοὺς ἔδινε καὶ σημάδια γιὰ τὸ πότε θὰ γίνη τοῦτο. Πολλὲς προφητεῖες...

22 Αυγ 2016

Λεβέντες Ἑλληνόπουλα τοῦ χωριοῦ Ζάρκου Τρικάλων, μὲ 2 τόνους πέτρας φτιάξανε στὴν πλαγιὰ μία ἑλληνικὴ σημαία!

Τό Ζᾶρκο εἶναι χωριὸ τοῦ νομοῦ Τρικάλων, ὑπαγόμενο στό δῆμο Φαρκαδόνας. Τὸ Ζάρκο βρίσκεται σὲ ἀπόσταση 32 χλμ ἀπὸ τὰ Τρίκαλα καὶ 28 χλμ ἀπὸ τὴ Λάρισα σέ ὑψόμετρο 120 μέτρων. Δεῖτε τί ἔκανε ἡ νεολαία τοῦ χωριοῦ…
Γράφει ὁ Σταμάτης Καματσέλος
Ὅπως πλέον οἱ περισσότεροι θὰ γνωρίζετε, στὴν πλαγιὰ τοῦ χωριοῦ μας δεσπόζει ἡ ἐθνική μας σημαία. Τὴν θαυμάσαμε ἀπὸ τὴν ἀνάρτησή μας στὴ σελίδα μας στὸ facebook ποὺ ταξίδεψε σὲ ὅλη τὴ χώρα καὶ καταλάβαμε ὅλοι μας πως ὅταν οἱ Ἕλληνες μονοιάζουν, τότε μεγαλουργοῦν. 
Χωρὶς κανένα χρηματικὸ ἢ ἄλλο κίνητρο, 13 παιδιὰ τοῦ χωριοῦ Ζάρκου (ἀπὸ τὰ πολλὰ ποὺ ρωτήθηκαν) μεταφέρανε 75 σακιὰ πέτρας στὴν πλαγιὰ τοῦ λόφου τοῦ προφήτη Ἠλία. 
Δεῖτε τὶς φωτογραφίες ἀπὸ τὶς ἐργασίες τῶν παιδιῶν γιὰ τὴν μεγάλη σημαία στὴν πλαγιά…

Μητροπολίτης Λεμεσοῦ Ἀθανάσιος: Λαϊκοὶ ποὺ ἔφτασαν σὲ μεγάλα μέτρα πνευματικότητος!

Φωτογραφία τοῦ
«Ρωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ»
Μᾶς διηγείται ἀπὸ προσωπικὲς του εμπειρίες ὁ Μητροπολίτης Λεμεσοῦ Ἀθανάσιος
…Ἐγὼ ὅπως βλέπετε καὶ ὅπως ξέρετε εἶμαι μοναχός, δὲν παντρεύτηκα, κι ἔζησα στὸ Ἅγιον Ὅρος τὰ πρῶτα χρόνια, τὰ νεανικά μου χρόνια. Ὅταν ἦρθα στὴν Κύπρο μὲ τὴν ἐντολὴ καὶ τὴν πίεση ἐκεῖ τῶν Πατέρων καὶ τοῦ Γέροντα, εἶχα μία πάρα πολὺ μεγάλη δυσκολία στὸ νὰ ἀποδεχτῶ ὅτι εἶμαι στὴν Κύπρο, δὲν ἤθελα νὰ εἶμαι στὴν Κύπρο. Δὲν ἤθελα νὰ ἔρθω ποτέ μου καὶ μετὰ ποὺ ἦρθα δὲν ἤθελα νὰ μείνω, ἤθελα νὰ ἐπιστρέψω πίσω. Ὁ λόγος ποὺ ἤθελα νὰ ἐπιστρέψω πίσω ἦταν γιατί -κακῶς βέβαια ἀλλὰ ἔτσι σκεφτόμουν- ἤμουν ἀκόμα νήπιο, νεαρός, δὲν εἶχα τὴν ὡριμότητα ποὺ ἔπρεπε νὰ ἔχω καὶ εἶχα ἀπολυτοποιήσει τὸ Ἅγιον Ὅρος καὶ ἔλεγα ἐγὼ θέλω νὰ ζήσω καὶ νὰ πεθάνω ἐδῶ. Ἀπὸ πάσαν ἄποψη μοῦ ἄρεσε ὁ χῶρος ἐκεῖνος καὶ ἀπὸ φυσικὴ ἄποψη καὶ ἀπὸ τὰ πάντα... Μοῦ ἄρεσε καὶ διότι σὲ αὐτὸν τὸν χῶρο εἶχα γεννηθεῖ πνευματικά, ἦταν ὁ χῶρος ποὺ γνώρισα τοὺς Πατέρες, τοὺς Γέροντες, τοὺς ἀδελφούς, ἐκεῖ ἦταν ἡ ζωή μου...
Ὅταν ἦλθα στὴν Κύπρο ἕνα ἀπὸ τὰ μεγάλα παράπονα ποὺ εἶχα στὴν ψυχή μου ἦταν ὅτι ἔφυγα ἀπὸ τὸ Ἅγιον Ὅρος. [Καὶ] καλὰ ἔχασα ὅλα τὰ ἄλλα ποὺ ἔχασα, ἔχασα ὅμως καὶ τὴν συντροφιὰ καὶ τὴν δυνατότητα ἐπικοινωνίας μὲ ὅλους ἐκείνους τοὺς ἁγίους ἀνθρώπους ποὺ ἤμουν συνδεδεμένος. Μὲ τὸν Γέροντα Παΐσιο, μὲ τὸν Γέροντα Ἰωσήφ, τὸν γέροντά μου, μὲ τὸν παπα-Ἐφραὶμ στὰ Κατουνάκια, μὲ τοὺς ὑπόλοιπους Γέροντες ποὺ ὑπῆρχαν τότε στὸ Ἅγιον Ὅρος καὶ εἴχαμε ἕναν μεγάλο σύνδεσμο. Καὶ μὲ πολεμοῦσε πάρα πολὺ αὐτὸς ὁ...

Πατὴρ Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης: «Κοίμησις τῆς Θεοτόκου καὶ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς»

Ἐκπομπὴ «Ἐκκλησία καὶ Κόσμος» τῆς Μητροπόλεως Κασσανδρείας στὸ κανάλι Atlas TV,   
ἀπὸ τὸν ὀσιολογιώτατο Μοναχὸ πατέρα Ἀρσένιο Βλιαγκόφτη, Κυριακὴ 21η Αὐγούστου 2016.

21 Αυγ 2016

Μητροπολίτης Γόρτυνος Ἱερεμίας: «Για την προσευχή»

Κυριακάτικο ἐγκύκλιο κήρυγμα,
Δημητσάνα - Μεγαλόπολη,
Kυριακή 21 Αὐγούστου 2016
Χριστιανοί μου,
1. Σᾶς εὔχομαι ἡ καλή σας καρδιά νά ἀγαπάει θερμά τόν Χριστό καί τήν Παναγία μας. Αὐτό θά γλυκαίνει τόν πόνο μας καί τίς δυσκολίες στήν ζωή μας. Γι᾽ αὐτό καί στήν προσευχή σας κάθε μέρα νά λέτε: Χριστέ μου, στερέωσέ μου τήν πίστη μου καί τήν ἀγάπη μου σέ Σένα καί ὅ,τι καί νά μοῦ συμβεῖ νά μήν φύγω ποτέ ἀπό Σένα. Ναί, χριστιανοί μου. Ὅ,τι καί νά μᾶς συμβεῖ, ὅσες δυσκολίες καί ἄν ἔρθουν κατ᾽ ἐπάνω μας νά μήν μᾶς κάνουν αὐτές νά κλονιστοῦμε στήν πίστη μας στόν Θεό. Ὅταν στήν ζωή μας μᾶς συμβαίνει κάτι ἀντίθετο ἀπ᾽ αὐτό πού θέλαμε, νά λέμε: Ἄ, γιά τό καλό μου ἦταν πού μοῦ συνέβηκε ἔτσι.
2. Νά προσεύχεστε, χριστιανοί μου! Ὁ καλός καί προοδευμένος χριστιανός διακρίνεται ἀπό τήν ἀγάπη του στήν προσευχή. Ἀλλά νά τήν γεύεστε τήν προσευχή, νά τήν λέτε μέ τήν καρδιά σας. Πέρα δέ ἀπό τήν ἀτομική προσευχή πού θά λέτε, γιά δικά σας προσωπικά αἰτήματα, νά λέτε καί προσευχές πού ἔχει καθορίσει ἡ Ἐκκλησία μας. Ὅπως τό «Πάτερ ἡμῶν...», τό «Θεοτόκε Παρθένε...» καί ἄλλες. Ὡραῖο ἀκόμη εἶναι νά λέτε κάθε μέρα κάτι, ἔστω καί λίγο, ἄν δέν μπορεῖτε πολύ, ἀπό τούς «Χαιρετισμούς τῆς Παναγίας» μας. Ἔχει δύναμη αὐτή ἡ προσευχή, οἱ Χαιρετισμοί...

20 Αυγ 2016

Δούρειος ἵππος τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ἡ Οἰκολογία: Συνέδριο μὲ τίς εὐλογίες Πατριάρχη Βαρθολομαίου, Πάπα καὶ Ἀρχ. Καντέρμπουρι

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ... 
ΩΣ ΔΡΟΜΟ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ
Σὰν Δούρειο Ἵππο χρησιμοποιεῖ ὁ Οἰκουμενισμὸς τὸ εὐαίσθητο θέμα τοῦ περιβάλλοντος καὶ τῆς οἰκολογίας. 
Μεταξύ 1 καὶ 4 Σεπτεμβρίου θὰ λάβει χώρα στὴ Θεσσαλονίκη ἡ Διεθνὴς Διεπιστημονικὴ Διάσκεψη μὲ θέμα "Ὁλοκληρωμένη Οἰκολογία ὡς νέος δρόμος τῆς συμφιλίωσης" (Ἡ περιεκτικὴ Οἰκολογία ὡς ἡ νέα ὁδὸς πρὸς τὴν καταλλαγὴ).
Τὸ συνέδριο θὰ πραγματοποιηθεῖ στὸ Ἀριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ὑπὸ τὴν Ὑψηλὴ μέριμνα τοῦ Πάπα Φραγκίσκου, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου, καὶ τοῦ Justin Welby, Ἀρχιεπισκόπου Καντέρμπουρι.
Σύμφωνα μὲ τοὺς διοργανωτὲς τὸ συνέδριο σκοπεύει νὰ ἀξιοποιήσει τὴν Ἐγκύκλιο Laudato Si (2015) τοῦ Πάπα Φραγκίσκου, καθὼς καὶ τὸ κείμενο "Ἡ μαρτυρία τῆς Ἐκκλησίας στὸ σημερινὸ κόσμο" ποὺ ἐγκρίθηκε ἀπὸ τὴν Πανορθόδοξη Σύνοδο τὸν Ἰούνιο τοῦ 2016.
Μήπως τώρα ἀρχίζουμε νὰ ἀντιλαμβανόμαστε τί σκοπὸ εἶχαν τὰ κείμενα τῆς Πανορθόδοξης καὶ πῶς δύνανται νὰ χρησιμοποιηθοῦν;;; 
Ἡ συνάντηση θὰ ἐπικεντρωθεῖ στὰ ἀκόλουθα ζητήματα:...

Κονίτσης Ἀνδρέας: «Ξεκίνησε ἀπὸ τὸ Ἅγιον Ὄρος καὶ φώτισε τὸν Ἑλλαδικὸ χῶρο. Ἕνας καλόγερος, ποὺ τὸν ἔτρωγε τὸ κατάντημα τοῦ Γένους. Αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος ἦταν ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός».

Ἐγκύκλιος Μητροπολίτου Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανὴς καὶ Κονίτσης Ἀνδρέου 
Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός: Ἰσαπόστολος καὶ Ἐθνεγέρτης
            Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί,
-Α-
Κάποιοι σύγχρονοι Ἕλληνες ἰσχυρίζονται καὶ ἐπιμένουν, ὅτι στὰ χρόνια τῆς τουρκοκρατίας ἡ ζωὴ τῶν ὑποδούλων ρωμηῶν ἦταν περίπου… ἰδεώδης. Καὶ μόνο ποὺ δὲν θρηνοῦν γιὰ τὸ ὅτι μὲ τὴν Ἐπανάσταση τοῦ 1821 βγήκαμε ἀπὸ τὸν τουρκικό ζυγό. Ὅμως, ὅσοι ἔχουν μελετήσει σοβαρὰ καὶ σὲ βάθος τὴν περίοδο τῶν τετρακοσίων (400) ἐτῶν, ἀπὸ τὴν ἅλωση τῆς Κωνσταντινουπόλεως (τὸ 1453) μέχρι τὴν Ἐθνική μας Παλιγγενεσία, συμφωνοῦν στὸ ὅτι ὄχι μόνο δὲν ἦταν «ἰδανική» ἡ ζωὴ τῶν ραγιάδων Ἑλλήνων, ἀλλὰ σκοτάδι βαθὺ εἶχε καλύψει τὴν Ἑλλάδα ἀπ’ ἄκρη...

Μαρία ἡ ψηλὴ ἀπὸ τὴν Κύπρο

Μαρτυρία τοῦ Μητροπολίτου Λεμεσοῦ Ἀθανασίου
Αὐτὴ ἡ κοπέλα, μία ἁγία ψυχή, ἦταν πανύψηλη, ἦταν γίγαντας. Βέβαια στὸ τέλος καμπούριασε, περπατοῦσε μὲ σίδερα, μετὰ μὲ καροτσάκι. Ἐγὼ τὴν πρόλαβα πού περπατοῦσε ἴσια. Εἶχε γιγαντισμό, ἦταν παραμορφωμένη. Τὰ παπούτσια της, ἔχω ἕνα παπούτσι της στὸ μοναστήρι, ἦταν 57 νούμερο, τόσο πράγμα σὰν βάρκα, ἡ παλάμη της ἦταν 3 φορὲς μεγαλύτερη ἀπὸ τὴν δική μου.
Νὰ σᾶς πῶ πῶς τὴν γνωρίσαμε. Εἴχαμε ἕναν δικό μας μοναχὸ τὸν π. Νήφωνα, ὁ ὁποῖος πουλοῦσε μῆλα σὲ σακούλια ὅταν ἦταν πρώτη Λυκείου καὶ πῆγε νὰ πουλήσει μῆλα. Χτύπησε τὴν πόρτα καὶ τὴν ἄνοιξε ἡ Μαρία, μόλις τὴν εἶδε ἀπὸ τὸν φόβο του, τῆς πέταξε τὰ μῆλα κι ὅπου φύγει φύγει. Ἦταν ὅμως ἡ αἰτία νὰ γνωριστοῦν καὶ νὰ συνδεθοῦν πνευματικὰ καὶ ἀργότερα μέσω αὐτοῦ νὰ γνωρίσομεν καὶ ἐμεῖς τὴν μακαριστὴ Μαρία.
Αὐτὴ ἡ κοπέλα, ἦταν μία ἁγία ψυχή, πραγματικὰ μία ἁγία, παρ' ὅλο ποὺ ἦταν ἕνα τέρας ἐξωτερικά, καὶ τὸ πρόσωπό της ἦταν ἀλλοιωμένο ἀκόμη καὶ τὰ μικρὰ παιδιὰ δὲν τὴν φοβόντουσαν. Ἀνέπαυε πολὺ κόσμο. Ἦταν δηλαδή… μία πνευματικὴ μητέρα μὲ ὅλη τὴν σημασία τῆς λέξεως.
Αὐτὴ ἡ κοπέλα ἦταν μία τυπικὰ χριστιανὴ στὰ πρῶτα χρόνια καὶ ἡ μητέρα της καλὴ χριστιανή. Ὅταν μεγάλωσε καὶ μεγάλωνε καὶ ἔγινε δυσθεώρητη, ἔγινε 2.30 μ., ἀφοῦ στὸ Νοσοκομεῖο ἔβαλαν δύο κρεββάτια τὰ ἔνωσαν γιὰ νὰ τὴν χωρέσει, ὅταν πέθανε τὸ φέρετρό της ἦταν ἀπὸ ἐδῶ μέχρι ἐκεῖ πού εἶναι ἡ καρέκλα.
Τὴν ζήτησαν στὴν Ἀμερικὴ καὶ πῆγε, μὲ ἔξοδα τῆς Κυβερνήσεως, γιὰ ἐξετάσεις. Γιὰ νὰ...

19 Αυγ 2016

Σχέδιο ἅλωσης τῆς Ἑλλάδας ἀπὸ τὸν Σόρος: Χρηματοδοτεῖ τὰ gay pride καὶ ὕποπτες ΜΚΟ!

Χειρουργικὲς παρεμβάσεις γιὰ να αλλαχθεῖ τὸ DNA τῆς κοινωνίας 
σε απόρρητα ἔγγραφα ποὺ διέρρευσαν
Τὰ βρόμικα σχέδια τοῦ μεγαλοεπενδυτή - «φιλάνθρωπου» Τζὸρτζ Σόρος γιὰ τὴν ἀξιακὴ ἅλωση τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας καὶ τὸν ὠμὸ ἐπηρεασμὸ τῆς πολιτικῆς ζωῆς ἀποκαλύπτονται πλέον σὲ ὅλο τους τὸ μεγαλεῖο ἀπὸ ὅσα στοιχεῖα παρουσιάζονται στοὺς περισσότερους ἀπὸ 2.500 φακέλους τῶν Ὀργανισμῶν Ἀνοιχτῆ Κοινωνία (Open Society Foundations) ποὺ διέρρευσαν οἱ χάκερ τῆς ὁμάδας DC Leaks. Καὶ τὰ ὁποῖα, ὡς χθὲς βράδυ, δὲν εἶχαν διαψευσθεῖ ἢ ἀντικρουσθεῖ, ὡς πρὸς τὴν ἐγκυρότητά τους, ἀπὸ τὰ Open Society Foundations.
Τὰ στοιχεῖα ποὺ ἔρχονται στὸ φῶς εἶναι καταιγιστικὰ καὶ ἀποδεικνύουν, μεταξὺ ἄλλων, ὅτι ἀπὸ τὸ 2014 τὰ ἱδρύματα τοῦ Σόρος εἶχαν λάβει ἀπὸ συμβουλευτικὴ ἐταιρία ποὺ ἐργαζόταν γιὰ λογαριασμὸ τους ὁδηγίες προκειμένου νὰ πλησιάσουν (μεταξὺ ἄλλων Εὐρωπαίων) καὶ Ἕλληνες εὐρωβουλευτὲς ποὺ εἶναι ἀποδεδειγμένοι ἢ πιθανοὶ σύμμαχοι τῆς Ἀνοιχτῆς Κοινωνίας.
Οἱ ἄνθρωποι ποὺ πρότεινε στὰ ἱδρύματα τοῦ Σόρος ἡ ἐταιρία καὶ σχετικὰ μὲ τοὺς ὁποίους σχολίαζε ὅτι....

Οἱ δηλώσεις τοῦ Μητροπολίτου Χίου δὲν συνιστοῦν ρατσισμό, τό ἀνθελληνικό καὶ ἀντορθόδοξο σύστημα φοβᾶται τοὺς Μητροπολίτες!

Εἰκόνα τοῦ «Ῥωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ»
Τοῦ Χαράλαμπου Μηνάογλου
Μία μέρα μετὰ τὶς ἀναφορὲς τοῦ Μητροπολίτη Χίου Μάρκου σὲ λαθρομετανάστες καὶ ὄχι πρόσφυγες καὶ σὲ πολιτικοὺς ποὺ ἔχουν κατεβάσει τὰ παντελόνια καὶ προδίδουν τὴν Ἑλλάδα κινητοποιήθηκε ἄμεσα ὁ ἀνθελληνικὸς μηχανισμὸς ἐναντίον του, ἴσως καὶ χωρὶς ἐντολὴ Σόρος. Βλέπετε μετὰ τὴν δημοσιοποίηση ἐγγράφων τῶν ἱδρυμάτων τοῦ Σόρος τὶς προηγούμενες μέρες στὰ ὁποῖα φαίνεται νὰ δίνει ἀπευθείας ἐντολὲς ἀκόμη καὶ στὴν τότε Ὑπουργὸ Ἐξωτερικῶν τῶν ΗΠΑ Χίλαρι Κλίντον, ἔχει ἀποδειχθεῖ περίτρανα ποιὸς κατευθύνει καὶ χρηματοδοτεῖ τὴν μουσουλμανοποίηση τῆς Εὐρώπης καλύπτοντάς την μὲ τὸ πρόσχημα τοῦ δήθεν ἀντιρατσισμοῦ. 
Ὁ γ.γ. ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων ζήτησε ἀπὸ τὴν εἰσαγγελία νὰ διερευνηθοῦν οἱ δηλώσεις τοῦ Χίου ὡς πρὸς τὸ ἂν ἐμπίπτουν σὲ ὅσα διώκονται ἀπὸ τὸν ἀντιρατσιστικὸ νόμο. Δὲν εἴδαμε, ὅμως, ὁ κ. Γενικὸς νὰ ἔπραξε τὸ ἴδιο, ὅταν ὑπουργὸς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καὶ συγκεκριμένα ὁ ὑπουργὸς παιδείας ἀρνήθηκε ἀνοικτὰ καὶ ξεκάθαρα τὴν Γενοκτονία τῶν Ποντίων, τὴν ὁποία ρητὰ κολάζει...

Ἡ «Σύνοδος» τῆς Κρήτης νόθος καρπὸς ἐξωσυζυγικῶν σχέσεων

Εἰκόνα τοῦ «Ῥωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ»
Γράφει  Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης, Ὁμότιμος Καθηγητὴς Α.Π.Θ.
1. Ἡ Κωνσταντινούπολη ἐγκαταλείπει τὴν Ὀρθόδοξη Παράδοση 
καὶ ἀναγνωρίζει ἐκκλησιαστικότητα στοὺς αἱρετικούς
Ὁ συνοδικὸς θεσμὸς δὲν ἔπαυσε ποτὲ νὰ λειτουργεῖ στὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας. Καὶ μετὰ τὶς θεωρούμενες ἀπὸ ὅλους ἑπτὰ οἰκουμενικὲς συνόδους, μὲ τελευταία τὴν Ζ´ τῆς Νικαίας (787), καὶ τὶς μετὰ ταῦτα θεωρούμενες ἀπὸ πολλούς ὡς Η´ καὶ Θ´, τὴν ἐπὶ Μ. Φωτίου δηλαδὴ τὸ 879 καὶ τὴν ἐπὶ Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ τοῦ 1341/1351, συνῆλθαν πολλὲς σύνοδοι μὲ εὐρύτερη ἢ μικρότερη σύνθεση καὶ μὲ σπουδαῖο συνοδικὸ ἔργο. ᾽Ακόμη καὶ κατὰ τὴν Τουρκοκρατία καὶ σὲ ὅλη τὴν διάρκεια τοῦ 19ου αἰῶνος πάμπολλες σύνοδοι, μὲ τὴν συμμετοχὴ τὶς περισσότερες φορὲς καὶ τῶν πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας, Ἀντιοχείας καὶ Ἱεροσολύμων ὡς καὶ ἱεραρχῶν ἀπὸ...

«Μὴ χτίσετε ποτὲ τζαμὶ στὴν Ἀθήνα»!

Αὐτὰ εἶπε σὲ Ἕλληνα διπλωμάτη, φιλέλληνας Αἰγύπτιος ἀξιωματοῦχος, μουσουλμάνος τὸ θρήσκευμα, ἐμπιστευτικά, συνταξιδεύοντας ἀεροπορικὰ ἀπὸ Κων/λη γιὰ Ἀθήνα. «Ἀφῆστε τους νὰ προσεύχονται ὅπως καὶ τώρα, ἄτυπα, ὅπου μποροῦν καὶ θέλουν. Ἐπίσημο ὅμως τζαμὶ μὴ τοὺς χτίσετε»!!
Γιατί ἄραγε μίλησε ἔτσι ἕνας μουσουλμάνος; Μήπως ἀπὸ ἀκραῖο φιλελληνισμὸ καὶ ἔσχατη ἀγάπη γιὰ τὴν Ἑλλάδα; Ἢ μήπως ἀπὸ βαθιά, ἐσωτερική, ἀπὸ πρῶτο χέρι καὶ ἀπὸ μέσα γνώση τοῦ τί εἶναι ἕνα Ἰσλαμικὸ τέμενος καὶ τί σημαίνει ἕνα τζαμί; Δὲν ἀποκλείεται κανένα ἀπὸ τὰ δύο ἐνδεχόμενα. Ὅμως…
Εἶναι σὰ νὰ ἔλεγε: «Ξέρετε τί δύναμη ἔχουν οἱ ἰμάμηδες, οἱ χοτζάδες, οἱ μουφτῆδες καὶ οἱ μουλάδες; Θεὸς νὰ σὲ φυλάει! Ἔχουν ἐξουσία ζωῆς καὶ θανάτου. Μπορεῖ νὰ...

Ἕνα συγκλονιστικὸ ἀπόσπασμα ἀπὸ τὰ Ἀπομνημονεύματα ἑνός πραγματικοῦ Ἕλληνα, τοῦ Μακρυγιάννη

Τότε, ἐκεῖ ποὺ καθόμουν εἰς τὸ περιβόλι μου καὶ ἔτρωγα ψωμί, πονώντας ἀπὸ τὶς πληγές, ὅπου ἔλαβα εἰς τὸν ἀγώνα καὶ περισσότερο πονώντας διὰ τὶς μέσα πληγὲς ὅπου δέχομαι διὰ τὰ σημερινὰ δεινὰ τῆς Πατρίδος, ἦλθαν δύο ἐπιτήδειοι, ἄνθρωποι τῶν γραμμάτων, μισομαθεῖς καὶ ἄθρησκοι, καὶ μοῦ ξηγῶνται ἔτσι· «Πουλᾶς Ἑλλάδα, Μακρυγιάννη».
Ἐγώ, στὴν ἄθλιαν κατάστασίν μου, τοὺς λέγω· «Ἀδελφοί, μὲ ἀδικεῖτε. Ἑλλάδα δὲν πουλάω, νοικοκυραῖγοι μου. Τέτοιον ἀγαθὸν πολυτίμητον δὲν ἔχω εἰς τὴν πραμάτειάν μου. Μὰ καὶ νὰ τό ’χα, δὲν τό ᾽δινα κανενός. Κι ἂν πουλιέται Ἑλλάδα, δὲν ἀγοράζεται σήμερις, διότι κάνατε τὸν κόσμον ἐσεῖς, λογιώτατοι, νὰ μὴ θέλη νὰ ἀγοράση κάτι τέτοιο».
Ἔφυγαν αὐτοί. Κ᾽ ἔκατσα σὲ μίαν πέτραν μόνος καὶ ἔκλαιγα. Μισὸς ἄνθρωπος...

18 Αυγ 2016

Ἀπὸ τὴν Ἁγιοπατερικὴ Παράδοση στὴν «μεταπατερικὴ» ἀσυνέχεια

Εἰκόνα τοῦ «Ῥωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ»
Toῦ π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνοῦ, Περιοδικὸ "ΕΡΩ", Τεῦχος Ἰανουάριος - Μάρτιος 2016
Παράδοση στήν γλώσσα τῆς Ὀρθοδοξίας σημαίνει τήν ἀδιάκοπη συνέχεια τοῦ ὀρθοδόξου τρόπου ὑπάρξεως, πού κλείνει μέσα του τήν ἀληθινή πίστη, ὡς φρόνημα καί στάση ζωῆς σέ ὃλες τίς πτυχές της.
1. Ἡ Θεολογία καί Ποιμαντική Πράξη τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μέχρι τήν ἃλωση τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἀπό τούς Ὀθωμανούς (1453) εἶχε ὡς κύριο στόχο της τήν διαφύλαξη τῆς Ὀρθοδοξίας, ὡς τῆς «ἃπαξ τοῖς ἁγίοις παραδοθείσης πίστεως» (Ἰούδ. 3), γιά τήν συνέχεια τῆς ὁμολογίας καί παραδόσεως τῶν Ἀποστόλων καί τῶν ἁγίων Πατέρων. Αὐτό ὅμως ἀπαιτοῦσε καί τήν λόγῳ καί ἔργῳ ἀπόκρουση τῶν αἱρέσεων γιά τήν προστασία τοῦ Ποιμνίου καί τήν διασφάλιση τῆς δυνατότητας σωτηρίας, δηλαδή θεώσεως.
Ἔτσι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἀπό τόν 15ο ὥς τά τέλη τοῦ 19ου αἰῶνα παρέμεινε...

Τὰ σχετικὰ μὲ τὸ νέο βίντεο τοῦ Ἁγίου Παϊσίου ποὺ κυκλοφορήθηκε προσφάτως στὸ διαδίκτυο…

Γράφει ὁ Κεσίδης Κωνσταντῖνος
Ἀναρτήθηκε πρόσφατα στὸ διαδίκτυο ἕνα νέο καὶ σπάνιο βίντεο τοῦ ἁγίου Παϊσίου. Δὲν θὰ κρύψω τὸν πρῶτο λογισμὸ ποὺ ἔκανα, ὁ ὁποῖος ἀναγόταν στὴν σκοπιμότητα τῆς προβολῆς του στὴν παροῦσα χρονικὴ συγκυρία. Ὅσο καὶ νὰ προσπαθήσεις νὰ βάλεις καλὸ λογισμό, δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ πείσεις τὸν ἑαυτό σου, ὅτι τὸ ἐν λόγω βίντεο ἀναρτήθηκε τυχαία, στὴν συγκεκριμένη χρονικὴ περίοδο γιὰ πρώτη φορά, ἂν καὶ ἔχουν ἤδη παρέλθει 24 ἔτη ἀπὸ τότε ποὺ δημιουργήθηκε. Ἂν κάνω λάθος ὁ Θεὸς νὰ μὲ συγχωρέσει, ἂν δὲν κάνω ὅμως, καλὸ θὰ ἦταν νὰ ἀναλογισθοῦν οἱ ὑπεύθυνοι τῆς ἀνάρτησης, ὅτι οἱ ἅγιοι δὲν πρέπει νὰ εἶναι προϊὸν ἐκμετάλλευσης γιὰ τὴν ἐξυπηρέτηση ὁποιασδήποτε σκοπιμότητας.
Σὲ κάθε περίπτωση πάντως, εἴτε ὑπῆρχε σκοπιμότητα εἴτε ὄχι, ὅσοι εἶδαν τὸ βίντεο ὁδηγήθηκαν σὲ κάποια βεβιασμένα καὶ πρόχειρα συμπεράσματα τὰ ὁποῖα ὅμως δὲν ἔχουν βάση, ἂν καὶ οἱ ἐπιπόλαιες αὐτὲς ἐντυπώσεις ἦταν ἀναμενόμενο νὰ δημιουργηθοῦν σὲ ὁρισμένους. Ἐδῶ ἂς βάλουμε τὸν καλὸ λογισμὸ γιὰ τοὺς ἀδελφούς μας, πὼς τὰ συμπεράσματα αὐτὰ καὶ οἱ ἐντυπώσεις, τοὺς δημιουργήθηκαν λόγω τῆς ἀγνοίας τους γιὰ τὸ πρόσωπο καὶ τὶς ἀπόψεις τοῦ...

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.