18 Αυγ 2016

Τὰ σχετικὰ μὲ τὸ νέο βίντεο τοῦ Ἁγίου Παϊσίου ποὺ κυκλοφορήθηκε προσφάτως στὸ διαδίκτυο…

Γράφει ὁ Κεσίδης Κωνσταντῖνος
Ἀναρτήθηκε πρόσφατα στὸ διαδίκτυο ἕνα νέο καὶ σπάνιο βίντεο τοῦ ἁγίου Παϊσίου. Δὲν θὰ κρύψω τὸν πρῶτο λογισμὸ ποὺ ἔκανα, ὁ ὁποῖος ἀναγόταν στὴν σκοπιμότητα τῆς προβολῆς του στὴν παροῦσα χρονικὴ συγκυρία. Ὅσο καὶ νὰ προσπαθήσεις νὰ βάλεις καλὸ λογισμό, δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ πείσεις τὸν ἑαυτό σου, ὅτι τὸ ἐν λόγω βίντεο ἀναρτήθηκε τυχαία, στὴν συγκεκριμένη χρονικὴ περίοδο γιὰ πρώτη φορά, ἂν καὶ ἔχουν ἤδη παρέλθει 24 ἔτη ἀπὸ τότε ποὺ δημιουργήθηκε. Ἂν κάνω λάθος ὁ Θεὸς νὰ μὲ συγχωρέσει, ἂν δὲν κάνω ὅμως, καλὸ θὰ ἦταν νὰ ἀναλογισθοῦν οἱ ὑπεύθυνοι τῆς ἀνάρτησης, ὅτι οἱ ἅγιοι δὲν πρέπει νὰ εἶναι προϊὸν ἐκμετάλλευσης γιὰ τὴν ἐξυπηρέτηση ὁποιασδήποτε σκοπιμότητας.
Σὲ κάθε περίπτωση πάντως, εἴτε ὑπῆρχε σκοπιμότητα εἴτε ὄχι, ὅσοι εἶδαν τὸ βίντεο ὁδηγήθηκαν σὲ κάποια βεβιασμένα καὶ πρόχειρα συμπεράσματα τὰ ὁποῖα ὅμως δὲν ἔχουν βάση, ἂν καὶ οἱ ἐπιπόλαιες αὐτὲς ἐντυπώσεις ἦταν ἀναμενόμενο νὰ δημιουργηθοῦν σὲ ὁρισμένους. Ἐδῶ ἂς βάλουμε τὸν καλὸ λογισμὸ γιὰ τοὺς ἀδελφούς μας, πὼς τὰ συμπεράσματα αὐτὰ καὶ οἱ ἐντυπώσεις, τοὺς δημιουργήθηκαν λόγω τῆς ἀγνοίας τους γιὰ τὸ πρόσωπο καὶ τὶς ἀπόψεις τοῦ...
ἁγίου. Ποιὰ ἦταν λοιπὸν αὐτὰ τὰ πρόχειρα συμπεράσματα ἀπὸ τὸ βίντεο; Ἐφόσον, λέγουν, ὁ ἅγιος Παΐσιος ἀσπάστηκε (κτλ) τὸν Παναγιώτατο, ἄρα συμφωνεῖ μὲ τὸν τρόπο τῆς διαποιμάνσεώς του καὶ τὶς ἐπιλογές του καὶ κάνει ὑπακοή. Ἄλλοι εἶπαν, τί διορατικὸς ἦταν; Δὲν θὰ ἤξερε τὴν ἐξέλιξη τοῦ Πατριάρχη, ἂν ἦταν διορατικός;

Γιὰ νὰ ἀποδείξομε τὸ ἄτοπο τῆς σκέψεῶς των, θὰ παραθέσουμε Πατερικὰ ἐπιχειρήματα πρὸς διόρθωσή τους, διότι φρονοῦμε, ὅτι ἡ ἐκμετάλευση ἢ ἡ παρερμηνεία τῶν ἐνεργειῶν τῶν ἁγίων, εἶναι βαρύτατο ἁμάρτημα. Καὶ πρὸς τὸ συμφέρον μας εἶναι, ἐὰν ἔχομε ὑποπέσει σὲ αὐτὸ τὸ ἁμάρτημα, νὰ μετανοήσουμε.

Οἱ ἅγιοι λοιπόν, δὲν εἶναι διορατικοὶ 24 ὧρες τὸ 24ωρο, καὶ αὐτὸ εἶναι γνωστὸ σὲ ὅλους. Ὁ Θεὸς γνωρίζει πότε καὶ γιὰ ποιὸν καὶ γιατί θὰ φωτίσει ἢ δὲν θὰ φωτίσει τὸν ὁποιονδήποτε χαρισματικὸ Γέροντα, ὥστε νὰ προβεῖ σὲ ἀντίστοιχη ἀποκάλυψη μὲ τὴν χρήση τοῦ διορατικοῦ του χαρίσματος. Ἀντίστοιχη περίπτωση ἔχουμε μὲ τὸν ἅγιο Θεόδωρο τὸν Συκεώτη[i]. Ὁ αἱρετικὸς Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Σέργιος (610-638) δὲν εἶχε ἀκόμη ἐνθρονισθεῖ ὡς διάδοχος τοῦ Πατριάρχη Θωμά, ποὺ μόλις εἶχε κοιμηθεῖ (πεθάνει). Ἐπειδὴ λοιπὸν κάποιοι μοναχοί τοῦ ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Συκεώτου, θλιβόντουσαν γιὰ τὸν θάνατο τοῦ Πατριάρχου Θωμά, τοὺς εἶπε ὁ ἅγιος:  «Νὰ μὴν λυπάστε, διότι ὁ ἑπόμενος Πατριάρχης (Σέργιος) θὰ μᾶς ἀγαπήσει ὄχι λιγότερο ἀπὸ τὸν προηγούμενο»!

Στὴν συνέχεια δὲ συμπλήρωσε ὅτι, ὁ Θεὸς τὸν ἐπέλεξε (τὸν Σέργιο!). Ἀπευθυνόμενος δὲ πρὸς τὸν εἰρημένο Πατριάρχη, δήλωσε πρὸς αὐτὸν ὅτι: «Ἔχω ἐμπιστοσύνη στὸν Θεὸ ὅτι θὰ ἀσκήσεις τὴν Ἐπισκοπή σου γιὰ πολλὰ χρόνια καὶ καλά!” Οἱ ἀνωτέρω ὅμως «εὐχὲς» τοῦ ἁγίου δεν  ἐπαληθεύθηκαν ἀπὸ τὴν ἐπακολουθήσασα ἐξέλιξη. Μὲ βεβαιότητα μάλιστα καὶ στὴν περίπτωση αὐτὴν μποροῦμε νὰ ὑποθέσομε ὅτι, ὁ ἅγιος Θεόδωρος ἀσπάσθηκε τὸν Πατριάρχη Σέργιο καὶ πῆρε τὴν εὐχή του, μετὰ τὴν ἐνθρόνισή του. Τὸ ἐπιχείρημα ὅτι ὁ Σέργιος δὲν εἶχε ἀκόμη τότε ἐκδηλώσει τὰ φρονήματά του δὲν εὐσταθεῖ, διότι τὸ ἴδιο μποροῦμε νὰ ποῦμε καὶ ἐμείς  γιὰ τὴν περίπτωση τοῦ Παναγιωτάτου, ἀναγόμενοι στὴν χρονικὴ συγκυρία κατὰ τὴν ὁποία λήφθηκε τὸ ἐπίμαχο βίντεο.

Ἐφόσον, συνεπῶς, δὲν ἐπαληθεύθηκαν οἱ εὐχὲς τοῦ ὁσίου Θεοδώρου, ἄρα αὐτὲς δὲν προῆλθαν ἀπὸ θεία φώτιση, παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ ἅγιος εἶχε γενικὰ τὸ διορατικὸ χάρισμα, τὸ ὁποῖο ὅμως ἐνεργοποιεῖται ὅταν ὁ Θεὸς θέλει. Ἐν προκειμένω ὁ ἅγιος Παΐσιος ἁπλῶς ἀσπάσθηκε καὶ ὑποκλίθηκε καθηκόντως στὸν Πατριάρχη, στὸ πλαίσιο μίας ἱερᾶς ἀκολουθίας καὶ σὲ οὐδεμία εὐχὴ ἢ πρόρρηση περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Πατριάρχη προέβη. Συνεπῶς, τὴν στιγμὴ ποὺ δὲν ἀμφισβητοῦμε τὸ διορατικὸ χάρισμα τοῦ ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Συκεώτου, ἂν καὶ αὐτὸς δὲν προέβλεψε τὴν ἐξέλιξη τοῦ Πατριάρχου Σεργίου, εἶναι ἐντελῶς ἄτοπο νὰ ἀμφισβητοῦμε τὴν διορατικότητα τοῦ ἁγίου Παϊσίου, ὁ ὁποῖος ἐν προκειμένω οὐδόλως προέβλεψε κάτι, ποὺ ἀργότερα δὲν ἐπαληθεύθηκε, ἀλλὰ ἀπέδωσε ἁπλῶς τὴν προσήκουσα τιμὴ στὸ Πατριαρχικὸ ἀξίωμα, τὸ ὁποῖο δὲν ἀμφισβητεῖται ὅτι ἐγκύρως ἔφερε, κατὰ τὸν κρίσιμο χρόνο, ὁ νῦν Πατριάρχης.

Ἐξάλλου, ὁ ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής, σὲ διάλογό του μὲ τὸν Ἐπίσκοπο Καισαρείας Θεοδόσιο, ὁ ὁποῖος διατηροῦσε κοινωνία μὲ τοὺς (καταδικασμένους ἀπὸ τὴν -μόνη τότε Ὀρθόδοξη- Σύνοδο τῆς Ρώμης) αἱρετικοὺς Πατριάρχες Μονοθελῆτες[ii], ἀλλὰ καὶ τὰ φρονήματά του ἤσαν αἱρετικὰ (ἄρα ἦταν καὶ ὁ ἴδιος αἱρετικὸς) ὡστόσο, ὅπως διαπιστώνεται ἀπὸ τὸ κείμενο τοῦ διαλόγου [iii], ὁ ἅγιος ἔβαλε μετάνοια στὸν αἱρετικὸ Ἐπίσκοπο[iv] καὶ τὸν ἀποκάλεσε «κύριο» καὶ τὸν ἑαυτὸ του «δοῦλο» του (τοῦ αἱρετικοῦ Ἐπισκόπου)!

Σὲ μία ἐπιστολὴ του μάλιστα (ΙΘ΄ Ἐπιστολή), πρὸς τὸν Πύρρο (633), ὁ ἴδιος ἅγιος ἀποκαλεῖ τὸν προαναφερόμενο αἱρετικὸ Πατριάρχη Σέργιο «νέο Μεσίτη […] μέγαν Μωϋσῆ καὶ ἱερέων ἱερέα καὶ τῆς καθ' ὅλην τὴν οἰκουμένην ἔξαρχο θείας ἱερωσύνης»[v], διότι ἀπεσιώπησε τὴν αἵρεση τοῦ Μονοενεργητισμοῦ (ἀπεσιώπησε, ὄχι ἀποκήρυξε), ὄχι ὅμως καὶ τὴν αἵρεση τοῦ Μονοθελητισμοῦ (στὴν «Ψῆφο» ποὺ ἐξέδωσε). Ἀναμφιβόλως αἱρετικὸς ὁ Πατριάρχης Σέργιος, ἀξιώθηκε ὅμως τῶν ἀνωτέρω χαρακτηρισμῶν ἀπὸ τὸν ἅγιο Μάξιμο τὸν Ὁμολογητή, προφανῶς διότι αὐτὸς ἤλπιζε ἀκόμη τότε στὴν διόρθωσή του.

Ἀπὸ τὰ παραπάνω δὲν δύναται φυσικὰ νὰ ἐξαχθεῖ ὅτι οἱ ἅγιοι συμφωνοῦσαν μὲ τὶς ἐνέργειες καὶ τὰ φρονήματα τῶν τότε Πατριαρχῶν. Ἂν αὐτὸ ὅμως εἶναι τὸ ἀβίαστο συμπέρασμα, στὸ ὁποῖο ἡ ἐξέλιξη τῶν ἀνωτέρω ὑποθέσεων μᾶς ὁδηγεῖ, τὸ ἴδιο ἰσχύει καὶ στὴν προκειμένη περίπτωση. Πῶς τότε δὲν ἔχουμε φόβο Θεοῦ καὶ βγάζουμε συμπεράσματα τόσο ἄτοπα; Ἐμεῖς οἱ ἁμαρτωλοί, δὲν μποροῦμε νὰ γνωρίζουμε καὶ νὰ ἑρμηνεύουμε μὲ ἀπόλυτη ἀκρίβεια τὶς ἐνέργειες ἁγίων. Γι' αὐτὸ καλύτερα νὰ διαβάζουμε τοὺς ἁγίους, παρὰ νὰ τοὺς ἑρμηνεύουμε, δρόμος πιὸ ἀσφαλής...
                                                            ΚΕΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
[i]    Βίος, σελ. 147, ἔκδ. «Τὸ Περιβόλι τῆς Παναγίας»
[ii]   ΕΠΕ ἁγίου Μάξιμου, 15Γ, 21
[iii]  Αὐτόθι, 31
[iv]  Αὐτόθι, 27
[v]  Π. Βασιλείου Παπαδάκη, Τὸ σχίσμα τοῦ ζηλωτικοῦ παλαιοημερολογιτισμοῦ, σελ. 252

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ

19 σχόλια:

 1. γιατι να σκεφτουμε ολα τα παραπανω;;; βλεπεις τον αγιο παϊσιο και χαιρετε η ψυχη σου.δεν αρκει?? τοτε υπαρχει προβλημα!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εννοείται πως χαίρεται η ψυχή μας αδελφέ μου βλέποντας τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Το θέμα όμως είναι ότι ορισμένοι κύκλοι, προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν κάποιο στοιχείο από την ζωή ενός Αγίου (στην συγκεκριμένη περίπτωση του Αγίου Παισίου) για να ωραιοποιήσουν πρόσωπα και καταστάσεις.
   Δηλαδή, η απλή λογική λέει ότι το χρησιμοποίησαν μετά την "διευρυμένη Σύνοδο της Κρήτης" (έτσι χαρακτήρισε την "Αγία και Μεγάλη Σύνοδο" της Κρήτης, ο καθηγητής δογματικής ΑΠΘ Δημήτρης Τσελεγγίδης), για να "πλέξουν το Ορθόδοξο εγκώμιο" του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίου, παρά τις αντορθόδοξες θέσεις που υποστήριξε και επέβαλε να ψηφίσουν στην Σύνοδο (με εξαίρεση ορισμένους επισκόπους από την Κύπρο, την Σερβία και έναν από την Ελλάδα)!
   Αλλά ό,τι μέσο κι αν προσπαθήσουν να χρησιμοποιήσουν οι οικουμενιστές ή οι φιλο-οικουμενιστές, δεν πρόκειται ποτέ να καταφέρουν τίποτα. Διότι όλοι οι άγιοι και εν προκειμένω ο Άγιος Παίσιος, είναι κάθετοι στα δογματικά και οικουμενιστικά θέματα. Μας έχει αφήσει λοιπόν ο Άγιος Παίσιος, εκτός από την προφορική του ασκητική και εμπειρική παράδοση, και γραπτά κείμενα με την υπογραφή του. Ωστε αυτά να λειτουργούν ως ανάχωμα, σε όλα τα νεοελληνικά - κομπογιανίτικα - μεταπατερικά θεολογικά ρεύματα!

   Διαγραφή
 2. Όσοι τιμούν τους Οσίους της Εκκλησίας, πρέπει να ΜΙΜΟΥΝΤΑΙ τη ΖΩΗ των Οσίων.
  Ο Όσιος Παΐσιος και ΟΛΟΙ οι άλλοι Όσιοι, ΔΕΝ δεχόντουσαν τα απαράδεκτα Οικουμενιστικά που γίνονται.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Όλοι, μα όλοι, οι νεότεροι άγιοι και καταξιωμένοι στην εκκλησιαστική συνείδηση γέροντες και πνευματικοί πατέρες εκφράστηκαν αρνητικά για τον επάρατο οικουμενισμό.
  Στην ως άνω χορεία ανήκει και ο άρτι αναγνωρισθείς ως άγιος, όσιος Παίσιος.
  Ουσιώδεις και αντιπροσωπευτικές πτυχές του αντιοικουμενιστικού φρονήματος και της αντιοικουμενιστικής διαθέσεως και δράσεως του τελευταίου κατέθεσε στην εκκλησιαστική παρεμβολή ο αξίως πληροφορών τη διακονία του, ομολογητής κληρικός των Πατρών π. Αναστάσιος Γκοτσόπουλος, δεχθείς αήθη, ευτελή, εμπαθή και άδικη επίθεση από "ενοχληθέντες" φιλοπατριαρχικούς παράγοντες και καλάμους.
  Πάει πολύ να "χρησιμοποιούν" κάποιοι, εγνωσμένου αντιοικουμενιστικού φρονήματος λαοφιλείς νεοτέρους αγίους προκειμένου να προσδώσουν "αγιολογική" κάλυψη στις οικουμενιστικές ακροβασίες του ενοίκου του Βοσπόρου και των ομοφρόνων και ομοτρόπων αυτώ.
  Δεν δίστασαν κάποιοι όψιμοι αναθεωρητές να μας παρουσιάσουν περίπου ως φιλοπαπικό και το μέγα "παπομάστιγα", άγιο Μάρκο τον Ευγενικό, με διάφορες σοφιστείες και φαιδρολογήματα!
  Ο έντιμος κλήρος και ο πιστός λαός δεν κάμπτει την αγωνιστικότητά του έναντι του οικουμενισμού και των οικουμενιστών ένεκα των συγκεκριμένων, θρασύτατων πρακτικών ενίων οικουμενιστών και φιλο-οικουμενιστών.
  ΕΥΓΕ στον αξιότιμο κ.Κεσίδη για την παρέμβασή του!
  Λ.Ν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Eάν το συγκεκριμένο video διανέμεται από τη μητρόπολη Εδέσσης με σκοπό να προσδοθεί "αγιολογική" κάλυψη στα πατριαρχικά, οικουμενιστικά ατοπήματα πρόκειται για επιεικώς θλιβερό φαινόμενο!
  Λ.Ν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Το ευχάριστο είναι ότι βλέπουμε έναν σύγχρονο Άγιο, τον Άγιο Παίσιο, σε βίντεο και συγκινούμαστε βαθύτατα.. κατά τα άλλα, ας μην ξεχνάμε πως και ο Χριστός άφησε τον Ιούδα να τον φιλήσει, κι ας ήξερε πως αυτός μετά θα Τον προδώσει.. φυσικά, δεν το έκανε αυτό ο Χριστός επειδή συμφωνούσε με αυτήν την προδοσία του Ιούδα, άρα όσοι προσπαθούν να δικαιολογηθούν, απλά ματαιοπονούν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ΕΊΣΤΕ ΜΙΣΑΛΛΌΔΟΞΟΙ,ΦΥΣΙΚΆ ΔΕΝ ΘΑ ΣΑΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΉΣΕΙ ΑΥΤΌΣ Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΌΣ-Η ΤΑΜΠΈΛΑ,ΌΜΩΣ ΕΣΕΊΣ ΈΤΣΙ ΕΎΚΟΛΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΕΊΤΕ ΣΤΟΥΣ ΆΛΛΟΥΣ,ΣΕ ΌΣΟΥΣ ΔΗΛΑΔΉ ΔΕΝ ΈΧΟΥΝΕ ΤΟΝ ΔΙΚΌ ΣΑΣ ΤΡΌΠΟ ΣΚΈΨΗΣ,ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΉΣ,ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΊΑ.ΚΑΤΑΦΈΡΑΤΕ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΌ ΜΑΣ ΠΑΤΡΙΆΡΧΗ,ΤΟΝ ΠΡΟΚΑΘΉΜΕΝΟ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΊΑΣ ΜΑΣ,ΤΟΝ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΊΟ,ΝΑ ΤΟΝ ΠΑΡΟΥΣΙΆΣΑΤΕ ΣΑΝ ΤΟΝ ΔΙΆΒΟΛΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΌΣΙΟ-ΆΓΙΟ ΠΑΪΣΙΟ ΣΑΝ ΤΟΝ ΆΓΓΕΛΟ.ΚΆΠΟΤΕ,Ο ΜΑΚΑΡΙΣΤΌΣ ΑΥΓΟΥΣΤΊΝΟΣ ΚΑΝΤΙΏΤΗΣ,ΔΕΝ ΜΝΗΜΌΝΕΥΕ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΌ ΠΑΤΡΙΆΡΧΗ ΑΘΗΝΑΓΌΡΑ,ΌΤΑΝ ΌΜΩΣ ΕΠΙΣΚΈΦΘΗΚΕ ΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΎΠΟΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΦΑΝΆΡΙ ΚΑΤΕΥΘΕΊΑΝ ΆΛΛΑΞΕ ΓΝΏΜΗ ΚΑΙ ΆΠΟΨΗ ΓΙΑ ΑΥΤΆ ΠΟΥ ΈΠΡΑΤΤΕ ΚΑΙ ΖΉΤΗΣΕ ΤΑΠΕΙΝΆ ΣΥΓΝΏΜΗ.ΔΙΌΤΙ ΑΝΤΙΛΉΦΘΗΚΕ ΙΔΊΟΙΣ ΌΜΜΑΣΙ, ΌΤΙ ΥΠΕΡΒΆΛΕΙ,ΠΩΣ Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΌΣ ΜΑΣ ΠΑΤΡΙΆΡΧΗΣ ΒΡΊΣΚΕΤΑΙ ΣΚΛΆΒΟΣ-ΌΜΗΡΟΣ ΣΤΑ ΧΈΡΙΑ ΤΩΝ ΤΟΎΡΚΩΝ.ΕΠΟΜΈΝΩΣ,ΑΝΑΓΚΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΚΙΝΗΘΕΊ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΆ,ΓΙΑ ΝΑ ΈΧΕΙ ΛΌΓΟ ΎΠΑΡΞΗΣ,ΏΣΤΕ ΝΑ ΑΠΟΚΉΤΣΕΙ ΕΡΕΊΣΜΑΤΑ,ΣΤΕΡΕΊΤΑΙ ΠΟΙΜΝΊΟΥ,ΔΎΝΑΜΗΣ,ΑΠΌΜΕΙΝΑΝ ΚΆΠΟΙΟΙ ΗΛΙΚΙΩΜΈΝΟΙ ΜΟΝΆΧΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΛΎΤΕΡΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΏΣΕΩΝ ΚΑΝΈΝΑΝ ΛΕΩΦΟΡΈΙΟ ΤΟΥ ΖΟΡΜΠΊΔΗ ΕΆΝ ΠΆΝΕ ΓΙΑ ΕΚΔΡΟΜΉ ΣΤΗΝ ΠΌΛΗ.ΔΕΝ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΑΊΝΕΤΕ;ΣΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΉ ΕΛΛΆΔΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΡΙΟΎΝΤΑΙ,ΠΑΡΆΔΕΙΓΜΑ ΤΡΑΝΌ,ΑΥΤΌ ΠΟΥ ΠΡΆΤΤΕΤΕ ΕΣΕΊΣ ΣΥΝΕΧΩΣ,Η ΡΩΣΊΑ ΔΕΝ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΡΊΖΕΙ ΕΠΕΙΔΉ ΕΠΙΔΙΏΚΕΙ ΤΑ ΠΡΩΤΕΊΑ ΣΤΟΝ ΟΡΘΌΔΟΞΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΌ ΚΌΣΜΟ,ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΆ ΣΑς ΤΟΝ ΣΠΡΏΧΝΕΤΕ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΓΚΑΛΊΑ ΤΗΣ ΑΙΡΕΤΙΚΉΣ ΔΎΣΗΣ ΤΟΥ ΠΆΠΑ,ΏΣΤΕ ΝΑ ΒΡΕΙ ΣΤΗΡΊΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΝ ΣΕΒΑΣΤΟΎΝΕ ΟΙ ΤΟΎΡΚΟΙ.ΦΤΙΆΞΑΤΕ ΜΊΑ ΥΠΟΤΙΘΈΜΕΝΗ ΟΡΘΟΔΟΞΊΑ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΦΌΡΑ ΚΑΛΏΔΙΑ,ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΈΓΜΑΤΑ,ΏΣΤΕ ΚΑΝΕΊΣ ΝΑ ΜΗΝ ΣΑΣ ΠΛΗΣΙΆΣΕΙ,ΝΟΜΊΖΕΤΕ ΠΩΣ ΜΠΉΚΑΤΕ ΣΕ ΈΝΑΝ ΠΑΡΆΔΕΙΣΟ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΚΉ ΣΑΣ ΤΗΝ ΑΡΡΩΣΤΗΜΈΝΗ ΦΑΝΤΑΣΊΑ.tamystikatoubaltou.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλά φίλε γύρνα πλευρό μη πιαστείς...
   Εάν οι Άγιοι, οι μάρτυρες και οι ήρωες της Ρωμηοσύνης, είχαν αυτόν τον γενιτσαρίστικο τρόπο σκέψεως, όπως εσύ έχεις και δικαιολογείς τα αδικαιολόγητα του Φαναρίου, δεν θα είχαμε σήμερα κανέναν από όλους αυτούς, οι οποίοι ως "νέφος" κοσμούν και λαμπρύνουν την Εκκλησία μας ως άλλοι αστέρες!
   Η σημερινή θολοκουλτούρα της νέας εποχής, επιτάσσει "πολιτική ορθότητα", διπλωματία, χαμηλούς τόνους, υποταγή στο κάθε τι ξένο κλπ.
   Βεβαίως, και το Ευαγγέλιο μας λέει να είμαστε φρόνιμοι ως οι οφεις, και ακέραιοι ως οι περιστερές, όμως όχι να εκπίπτουμε στο δόγμα και στο ήθος (ήθος = αγιοπνευματική ζωή) χάριν της "καλής" συνεργασίας και της οποιασδήποτε πολιτικής. Όσο δηλαδή συνεχίζουμε να σκύβουμε το κεφάλι στους εχθρούς του Ρωμαίικου, τότε δεν πρόκειται ποτέ να πάμε μπροστά στους πνευματικούς αγώνες.
   Εξάλλου, εύστοχα το διατύπωσε ο μακαριστός παπά Γιάννης ο Ρωμανίδης: "εμείς έχουμε τη Ρωμηοσύνη μας, ενώ κάποιοι άλλοι έχουν τη βρωμηοσύνη τους"...
   Ο νοών νοείτω...
   Ι.Μ.

   Διαγραφή
  2. Κάνεις λάθος εσύ με το περίεργο όνομα "τα μυστικά του βάλτου". Ο Φλωρίνης Αυγουστίνος ποτέ δεν ζήτησε συγγνώμη για την διακοπή του μνημοσύνου του Αθηναγόρα. Είσαι εκτός πραγματικότητας και μασάς παραμύθια και ψέματα.

   Τα άλλα που γράφεις περι συρματοπλέγματα είναι φαντασίες υπερβολικές και οργιάζουσες του μυαλού σου. Κοίταξε να αλλάξεις μυαλά.

   Φίλος της αλήθειας

   Διαγραφή
 7. Αγιορείτης Γέρων Σάββας Λαυριώτης 12-8-16 : Σημαντική συνέντευξη στον απόηχο της «Αγίας και μεγάλης» συνόδου ..

  https://www.youtube.com/watch?v=MxhFj0bIiO0

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Μακαριστός Αρχιμανδρίτης π. Αθανάσιος Μυτιληναίος: Ποτέ ! Ποτέ ! Ποτέ ! δεν προσευχόμαστε μαζί με Προτεστάντες και Παπικούς.

  https://www.youtube.com/watch?v=rBWb4KijMM0

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Ιεροί Κανόνες εκ του Πηδαλίου.

  ΚΑΝΩΝ ΜΕ', ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ.

  http://www.impantokratoros.gr/95F6275C.el.aspx

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. ΚΆΠΟΤΕ,Ο ΆΓΙΟΣ ΠΑΤΡΌ ΚΟΣΜΆΣ Ο ΑΙΤΩΛΌΣ,ΑΝΈΒΗΚΕ ΕΠΆΝΩ ΣΤΑ ΒΟΥΝΆ,ΕΚΕΊ,ΠΟΥ ΈΦΤΙΑΧΝΑΝ ΑΝΤΊΣΤΑΣΗ ΟΙ ΛΕΓΌΜΕΝΟΙ ΚΛΈΦΤΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΑΤΟΛΟΊ,ΑΥΤΟΊ ΠΟΥ ΞΎΛΩΝΑΝ ΟΛΗΜΕΡΊΣ ΣΙΓΆ ΣΙΓΆ ΤΟ ΠΛΕΚΤΌ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΊΚΉΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΊΑΣ,ΕΝΑΝΤΊΟΝ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΆΣ,ΤΌΤΕ ΌΛΟΙ ΤΟΝ ΕΠΙΔΟΚΊΜΑΖΑΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΠΙΚΡΟΤΟΥΣΑΝΕ,ΚΆΠΟΙΑ ΠΑΛΙΚΆΡΙΑ ΌΜΩΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΠΟΝΈΘΗΚΑΝ ΕΝΤΌΝΩΣ.ΌΤΙ ΈΜΑΘΑΝ,ΠΩΣ ΠΡΟΣΚΥΝΆΕΙ ΤΟΥΣ ΤΟΎΡΚΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΣΆ,ΕΝΏ ΈΡΧΕΤΑΙ ΕΔΏ ΠΆΝΩ ΕΠΊΤΗΔΕΣ,ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΣΠΆΕΙ ΤΑ ΚΡΥΜΈΝΑ ΜΥΣΤΙΚΆ ΚΑΙ ΝΑ ΤΑ ΠΡΟΔΊΔΕΙ,ΜΑΡΤΥΡΊΣΕΙ,ΣΤΟΥΣ ΤΟΎΡΚΟΥΣ,ΑΦΈΝΤΕΣ ΤΟΥ.ΔΗΛΑΔΉ,ΕΊΧΕ ΕΞΕΛΙΧΘΕΊ ΣΕ ΈΝΑΝ ΔΟΎΡΕΙΟ ΙΠΠΟ,ΤΌΤΕ ΤΟΥΣ ΑΠΟΚΡΊΘΗΚΕ,ΕΣΆΣ ΠΑΛΙΚΆΡΙΑ ΜΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΆ ΣΑΣ ΧΑΊΡΟΜΑΙ,ΖΗΛΕΎΩ,ΕΊΣΤΕ ΕΛΕΎΘΕΡΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΏΜΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΨΥΧΉ ΣΑΣ.ΔΙΌΤΙ ΜΊΑ ΦΟΡΆ ΘΑ ΠΕΘΆΝΕΤΕ,ΕΝΏ ΕΓΏ,ΌΠΩΣ ΚΑΙ ΚΆΠΟΙΟΙ ΆΛΛΟΙ,ΠΕΘΑΊΝΟΥΜΕ ΚΆΘΕ ΜΈΡΑ.ΕΆΝ ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΥΝΟΎΣΑ ΤΟΝ ΤΟΎΡΚΟ,ΌΠΩΣ ΠΟΛΎ ΣΩΣΤΆ ΤΟ ΑΝΑΦΈΡΑΤΕ,ΠΡΟΣΠΟΙΗΤΆ,ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΆ ΠΆΝΤΟΤΕ,ΈΧΕΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΎΠΩΣΗ ΠΩΣ ΘΑ ΜΕ ΆΦΗΝΑΝ ΝΑ ΑΝΈΒΩ ΣΕ ΑΥΤΆ ΤΑ ΆΠΑΡΤΑ ΚΆΣΤΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΙΣΧΎΣΩ ΤΟΝ ΑΓΏΝΑ ΠΟΥ ΠΡΆΤΤΤΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΊΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΊΔΑΣ ΜΑΣ;ΤΟ ΠΑΡΆΔΕΙΓΜΑ ΑΥΤΌ ΣΑΝ ΤΟ ΑΝΑΦΈΡΩ,ΠΡΟΒΆΛΩ,ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΌ ΜΑΣ ΠΑΤΡΙΆΡΧΗ ΤΟΝ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΊΟ,ΦΤΆΝΕΙ ΠΙΑ ΤΟΝ ΧΤΥΠΉΣΑΤΕ,ΤΟΝ ΣΥΚΟΦΑΝΤΉΣΑΤΕ,ΛΑΣΠΟΛΟΓΉΣΑΤΕ,ΚΑΙ ΑΥΤΌΣ ΘΑ ΔΏΣΕΙ ΛΌΓΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΆΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΜΆΛΙΣΤΑ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΗ ΑΥΣΤΗΡΌΤΗΤΑ ΑΠΌ ΌΤΙ ΕΜΕΊΣ ΟΙ ΛΑΙΚΟΊ,ΚΟΣΜΙΚΟΊ,ΑΣΠΊΔΑ ΧΡΕΙΆΖΕΤΑΙ,ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ,ΒΟΉΘΕΙΑ ΚΑΙ ΌΧΙ ΛΙΘΟΒΟΛΙΣΜΌ.ΑΥΤΌ ΚΑΙ ΚΛΕΊΝΩ,ΌΠΟΙΟΣ ΚΑΤΆΛΑΒΕ,ΑΣ ΚΑΤΆΛΑΒΕ.ΔΕΝ ΝΟΜΊΖΩ ΠΩς Ο ΌΣΙΟΣ-ΆΓΙΟΣ ΠΑΊΣΙΟΣ Η ΨΥΧΉ ΤΟΥ ΑΓΑΛΛΙΆΖΕΙ ΜΕ ΑΥΤΆ ΠΟΥ ΠΡΟΣΆΠΤΕΤΕ,ΚΑΤΗΓΟΡΕΊΤΕ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΌ ΜΑΣ ΠΑΤΡΙΆΡΧΗ ΤΟΝ ΚΎΡΙΟ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΊΟ,ΤΟΝ ΠΡΟΚΑΘΉΜΕΝΟ-ΚΕΦΑΛΉ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΊΑΣ ΜΑΣ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΆ,ΠΑΡΈΔΩΣΕ,ΠΑΡΑΧΏΡΗΣΕ, ΚΑΙ ΤΙς ΝΈΕΣ ΧΏΡΕΣ,ΜΗΤΡΟΠΌΛΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΉ ΑΘΗΝΩΝ,ΜΕΤΆ ΤΗΝ ΣΎΝΟΔΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΆΛΕΣΕ ΣΤΗΝ ΚΡΉΤΗ,ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΏΣ ΟΎΤΕ ΠΟΥ ΤΟ ΑΝΑΦΈΡΑΤΕ,ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΑΣ ΣΎΜΦΕΡΕ,ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΎΣΕ,ΒΌΛΕΥΕ ΣΤΙΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΈΣ ΣΑΣ,ΠΟΛΙΤΙΚΈΣ ΣΑΣ ΑΓΚΥΛΏΣΕΙΣ,ΣΚΟΠΙΜΌΤΗΤΕΣ,ΠΕΠΟΙΘΉΣΕΙΣ ΑΥΤΉ ΤΟΥ Η ΧΕΙΡΩΝΟΜΊΑ.ΔΥΣΤΥΧΏΣ,ΑΥΤΉ ΕΊΝΑΙ Η ΥΠΟΤΙΘΈΜΕΝΗ,ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΆ ΠΡΟΒΕΒΛΗΜΈΝΗ,ΣΦΑΙΡΙΚΉ ΣΑς ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΉ ΣΑΣ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ;ΔΗΛΑΔΉ ΌΣΟΙ ΠΑΡΑΒΡΈΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΠΑΝΟΡΘΌΔΟΞΗ ΣΎΝΟΔΟ,Η ΠΛΕΙΟΨΗΦΊΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΊΑΣ ΜΑς ΕΊΝΑΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΊ ΚΑΊ ΚΆΠΟΙΕΣ ΜΙΚΡΈΣ ΜΕΙΟΨΗΦΊΕΣ ΕΊΝΑΙ ΟΙ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΊ ΟΡΘΌΔΟΞΟΙ ΠΟΥ ΣΥΝΕΧΊΖΟΥΝΕ ΤΟ ΈΡΓΟ-ΠΑΡΆΔΟΣΉ ΤΟΥ ΑΓΊΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΚΟΎ;ΜΉΠΩς ΕΊΣΤΕ ΛΊΓΟ ΕΓΩΙΣΤΈΣ;ΤΟ ΠΆΓΙΟ ΑΊΤΗΜΑ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΎ ΧΡΙΣΤΟΔΟΎΛΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΉΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΔΩΡΕΆ ΑΥΉΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΎ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΊΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΉ ΑΘΗΝΏΝ.tamystikatoubaltou.blogspot.gi

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΚΑΛΑ ΤΑ ΛΕΣ.
   ΑΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΓΚΡΑΤΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΜΑΣ-ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΜΕ,ΚΤΥΠΑΜΕ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΣ.Ο ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΠΙΕΖΕΤΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΣ ΚΙ ΕΜΕΙΣ ΤΟΝ ΒΑΡΑΜΕ.....ΤΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΕΠΕΙ Ν ΚΤΥΠΑΜΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΜΑΣ ΝΑ ΔΙΑΦΥΛΑΤΟΜ ΑΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ ΣΩΣΤΟΙ(ΑΝΤΙ ΝΑ ΣΤΥΛΙΤΕΥΟΥΜΕ ΔΙΑΡΚΩΣ ΤΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ)ΚΙΝΔΥΝΟ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ.
   Καλλιόπη

   Διαγραφή
  2. Καλλιόπη μην προσπαθείς να δικαιολογήσεις τα αδικαιολόγητα, γιατί καταντάς ΤΣΙΡΚΟ ΣΚΕΤΟ!

   Διαγραφή
  3. Δεν τα λες καθόλου καλά εσύ με το "ταμυστικα του βάλτου".
   Μην σε παρασέρνει η Καλλιόπη. Πρόσεχε δεν σκέφτεσαι καθόλου καλά!

   Διαγραφή
 11. Αρχιμανδρίτης Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος: Η αξία των ιερών Κανόνων.

  http://alopsis.gr/η-αξία-των-ιερών-κανόνων-αρχιμ-επιφάνι

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Ο γνωστός πράκτορας της Αμερικάνικης CIA, που είχε προσκληθεί επίσημα να συμμετέχει μέσα στην πρόσφατη σύνοδο της Κρήτης, λέει πάρα πολλά πράγματα για τους πραγματικούς σκοπούς εκείνης της συνόδου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. «Εις τους καιρούς μας βλέπομεν ότι πολλά πιστά τέκνα της Εκκλησίας μας, Μοναχοί και λαϊκοί, έχουν δυστυχώς αποσχισθή από αυτήν εξ αιτίας των φιλενωτικών. Έχω την γνώμην ότι δεν είναι καθόλου καλόν να αποχωριζόμεθα από την Εκκλησίαν κάθε φοράν που θα πταίη ο Πατριάρχης˙ αλλά από μέσα, κοντά στην Μητέρα Εκκλησία έχει καθήκον ο καθένας ν’ αγωνίζεται με τον τρόπον του. Το να διακόψη το μνημόσυνον του Πατριάρχου, να αποσχισθή και να δημιουργήση ιδικήν του Εκκλησίαν και να εξακολουθή να ομιλή υβρίζοντας τον Πατριάρχην, αυτό, νομίζω, είναι παράλογον. Εάν διά την α’ ή β’ λοξοδρόμησι των κατά καιρούς Πατριαρχών χωριζώμεθα και κάνωμε δικές μας Εκκλησίες–Θεός φυλάξοι!-, θα ξεπεράσωμε και τους Προτεστάντες ακόμη. Εύκολα χωρίζει κανείς και δύσκολα επιστρέφει». (Άγιος Παΐσιος o Αγιορείτης)

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.