8 Ιουλ 2020

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Νὰ μὴ λέγης ὅτι, ἂν καὶ προσευχήθηκες πολὺν καιρό, δὲν κατώρθωσες τίποτε, διότι ἤδη κάτι σπουδαῖο κατώρθωσες. Τί, ἀλήθεια, ὑπάρχει ἀνώτερο ἀπὸ τὴν προσκόλληση στὸν Κύριον καὶ ἀπὸ τὴν συνεχῆ παραμονὴ σ'αὐτὴν τὴν ἕνωση;
Ὅσιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος

7 Ιουλ 2020

Μετά το «ἡ Κύπρος εἶναι μακριά», ἂς μὴν μᾶς ποῦν τὸ ἴδιο γιὰ τὸ Καστελλόριζο...

Γράφει ὁ Ἀναστάσιος Λαυρέντζος

Ἡ Ἑλλάδα εἶναι ἴσως ἡ μόνη χώρα στὸν κόσμο, στὴν ὁποία ἡ ὑπεράσπιση τῶν ἐθνικῶν δικαιωμάτων της ποὺ ἀπορρέουν ἀπὸ τὸ διεθνὲς δίκαιο θεωρεῖται μαξιμαλισμός. Ἀντίστοιχα, «κανονικὸ» θεωρεῖται τὸ νὰ μὴν διεκδικοῦμε ὅλα ὅσα μᾶς ἀνήκουν, γιατί αὐτὸ μπορεῖ νὰ ἐρεθίσει τὴν Τουρκία, ἡ ὁποία «ἔχει καὶ αὐτή τὰ δικά της ζωτικὰ συμφέροντα». Ἐπίσης «προοδευτικὸ» καὶ «συνετὸ» εἶναι «νὰ δεχτοῦμε νὰ χάσουμε μερικά, γιατί ἔτσι θὰ ἐξασφαλίσουμε τὰ ὑπόλοιπα».
Αὐτὲς εἶναι οἱ ἀπόψεις ποὺ ἐκφράζει μεγάλη μερίδα τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτικοῦ κόσμου, ἀλλὰ καὶ τῆς ἐπίσημης διανόησης, ὅπως αὐτή,αὐτῇ ἐκπροσωπεῖται ἀπὸ καθηγητὲς καὶ εἰδικοὺς ποὺ στελεχώνουν τὶς τεχνοκρατικὲς θέσεις τοῦ συστήματος ἐξουσίας. Σὲ αὐτὸ τὸ γνώριμο πλαίσιο κινήθηκαν πρόσφατα οἱ τοποθετήσεις τοῦ μέχρι πρότινος ἐπικεφαλῆς τοῦ Ἐπιστημονικοῦ Συμβουλίου τοῦ...

Οἱ ρίζες τοῦ πραγματικοῦ "αντιδυτικισμού" στὴν Ἑλλάδα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ 
Ἐν Πειραιεῖ τὴ 6η Ἰουλίου 2020 
Είναι γεγονὸς ἀναμφισβήτητο καὶ ἱστορικὰ βεβαιωμένο πὼς ὁ Θεὸς ἐμᾶς τοὺς Ἕλληνες μᾶς εὐλόγησε ποικιλότροπα, ὥστε νὰ ἔχουμε πρώτιστο μερίδιο στὸν ἐξανθρωπισμὸ τῆς ἀνθρωπότητας. Εὐδόκησε νὰ κατοικοῦμε καὶ νὰ πραγματωνόμαστε στὸν πιὸ προνομιακὸ ἴσως τόπο τῆς ὑφηλίου, μὲ τὸ καλλίτερο κλίμα, τὸ ἄφθονο ὑγρὸ στοιχεῖο καὶ τὸν ὑλικὸ πλοῦτο. Μᾶς προίκισε μὲ καταπληκτικὴ εὐφυΐα, εἰς τρόπον ὥστε ἡ ἑλληνικὴ σκέψη νὰ πρωτοπορεῖ σὲ ὁλόκληρη τὴν ἀνθρωπότητα καὶ τὴν ἱστορία.
Ο Ἕλληνας εἶναι προφανῶς ὁ πρῶτος πραγματικὰ ἐχέφρων ἄνθρωπος, ὁ ὁποῖος χρησιμοποίησε καὶ καλλιέργησε τὸ μυαλό του νὰ σκέπτεται καὶ νὰ ἀναζητᾶ τὴν ἀλήθεια τῶν ὄντων. Εἶναι αὐτὸς ποὺ ἔδωσε στὴν ἀνθρωπότητα τὰ φῶτα τοῦ πολιτισμοῦ καὶ τοῦ χάραξε τὰ ὅρια τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς. Παρὰ ταῦτα ὅμως τὸ συλλογικό μας εἶναι διακατέχεται καὶ ἀπὸ πολλὰ καὶ σοβαρὰ ἐλαττώματα, ὅπως εἶναι ἡ διχόνοια, ἡ ὁποία καθίσταται διαχρονικὸς ἀρνητικὸς παράγων γιὰ τὴν πρόοδο τοῦ λαοῦ μας. Ἕνα ἄλλο ἐπίσης σοβαρὸ ἐλάττωμα εἶναι ἡ δουλικότητα...

Ἡ μεταφορὰ τῆς πρωτεύουσας τῆς χώρας στὴν Θεσσαλονίκη ὡς μιὰ ὑπέρβαση


Γράφει ὁ ἰατρὸς, Ἰωάννης Νεονάκης

Ἐκτὸς ἀπὸ τὶς καθημερινὲς πιέσεις καὶ προκλήσεις ποὺ ὑφιστάμεθα ἐξ ἀνατολῶν, στὶς 29 Μαΐου ἀναλογιστήκαμε καὶ πάλι τὰ γεγονότα τῆς πτώσης τῆς Κωνσταντινούπολης, τῆς πτώσης τῆς Βασιλεύουσας, τῆς πτώσης τῆς καρδιᾶς τῆς Ρωμανίας. Καταρχὰς εἴμαστε περήφανοι καὶ εὐγνώμονες στὸ Γένος μας ποὺ παρὰ τὴν ἐσωτερική του ἀστάθεια ἐκεῖνον τὸν καιρό, ἔμεινε ὄρθιο καὶ δὲν παρέδωσε τὴν Πόλη. Ἡ Πόλη ἔπεσε καὶ ποτὲ δὲν παραδόθηκε ἰδία βουλήσει. Καὶ αὐτὸ τὸ γεγονὸς ἔχει τὴν μεγάλη ἱστορική του σημασία. Μὲ ἀφορμὴ λοιπὸν αὐτὴν τὴν ἡμερομηνία-ὁρόσημο, ἀλλὰ καί τὸ γεγονὸς ὅτι πλησιάζουμε τὰ διακόσια ἀπὸ τὴν ἐπανάσταση τοῦ 1821 ἐπιτρέψτε μου τὶς παρακάτω σκέψεις.

Μέρος Ἅ': Τὰ θεμελιώδη λάθη κατὰ τὴν σύσταση τοῦ νεοελληνικοῦ κράτους.

Ἐπειδὴ ἡ ἵδρυση τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους ἔγινε...

Ὁλλανδία: Τὸ φῦλο τῶν πολιτῶν δὲν θὰ ἀναγράφεται στὰ δελτία ταυτότητας, καθὼς τὸ στοιχεῖο κρίνεται «ἄχρηστο» σύμφωνα μὲ τὴν ὑπουργὸ Παιδείας τῆς χώρας.

Τὸ φύλο τῶν Ὀλλανδῶν πολιτῶν δὲν θὰ ἀναγράφεται πλέον στὸ ὀλλανδικὸ δελτίο ταυτότητας σὲ λίγα χρόνια, καθὼς τὸ στοιχεῖο κρίνεται «ἄχρηστο» σύμφωνα μὲ τὴν ὑπουργὸ Παιδείας, Πολιτισμοῦ καὶ Ἐπιστημῶν Ἰνγκριντ βᾶν Ἐνγκελσχόφεν.

Σὲ ἐπιστολὴ πρὸς τὸ κοινοβούλιο, ἡ ὑπουργός, ἡ ὁποία εἶναι ἐπίσης ἁρμόδια γιὰ τὴν Χειραφέτηση κάνει γνωστὴ τὴν πρόθεσή της νὰ καταργήσει τὴν ἀναγραφὴ τοῦ φύλου στὰ δελτία ταυτότητας ἀπὸ τὸ 2024/2025.
Ἡ Ἰνγκριντ βᾶν Ἐνγκελσχόφεν προτίθεται «νὰ περιορίσει στὸ μέτρο τοῦ δυνατοῦ τὴν ἄχρηστη ἀναγραφὴ τοῦ φύλου», ποὺ θὰ παραμείνει ὡστόσο στὰ διαβατήρια, ἀφοῦ εἶναι ὑποχρεωτικὴ ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση.
«Ἡ Ὀλλανδία δὲν θὰ εἶναι ἡ πρώτη χώρα μέλος μὲ δελτίο ταυτότητας χωρὶς ἀναγραφὴ τοῦ φύλου. Ἡ γερμανικὴ ταυτότητα δὲν ἀναγράφει τὸ φύλο», γράφει στὴν ἐπιστολή της ἡ ὑπουργός, ἡ ὁποία πιστεύει ὅτι οἱ πολίτες θὰ πρέπει νὰ ἔχουν τὴν δυνατότητα «νὰ διαμορφώνουν τὴν ταυτότητά τους καὶ νὰ τὴν ζοῦν...

Ὁ βίος τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Κυριακῆς γιὰ παιδιὰ


Παρακολουθῆστε τὸ βίο τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Κυριακῆς 
σὲ μία παρουσιάση γιὰ παιδιά, ἀπὸ τὸ κανάλι στὸ YouTube 
Ἀκολουθῆστε τὸ λογαριασμὸ τοῦ καναλιοῦ στὸ YouTube 
ἐὰν θέλετε νὰ δεῖτε καὶ ἄλλα παρόμοια βίντεο.

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Τὸ μοναδικὸ ποὺ πρέπει νὰ κάνουμε πίσω ἀπὸ τὴν πλάτη τοῦ συνανθρώπου μας, εἶναι νὰ προσευχόμαστε γι' αὐτόν.
Ἅγιος Παΐσιος Ἁγιορείτης

Ἡ μεγαλομάρτυς Ἁγία Κυριακὴ

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου Καθηγητοὺ 

Οι Μάρτυρες κατέχουν τὴ σημαντικότερη θέση στὴν Ἐκκλησία μας, διότι Αὐτὴ εἶναι θεμελιωμένη στὴ μαρτυρία, στὰ βασανιστήρια, στὸ αἷμα καὶ στὴν ἴδια τὴ ζωὴ ἐκείνων. Τὰ λεγόμενα «Μαρτυρολόγια» εἶναι οἱ βιογραφίες τῶν Μαρτύρων τῆς Ἐκκλησίας μας, τὰ ὁποία διηγοῦνται τὶς ἡρωικές τους ὁμολογίες στὸ Χριστὸ καὶ τὰ ἀφάνταστα δεινοπαθήματά τους ἀπὸ τοὺς διαχρονικοὺς χριστιανομάχους. 

Οἱ Μάρτυρες γυναῖκες ὑπῆρξαν τὸ ἴδιο ἡρωικὲς μὲ τοὺς ἄνδρες, καὶ σὲ πολλὲς περιπτώσεις τοὺς ξεπερνοῦσαν σὲ θάρρος, ἡρωισμὸ καὶ παρρησία, μπροστὰ στοὺς δημίους βασανιστές τους! Μία ἀπὸ αὐτὲς εἶναι καὶ ἡ μεγαλομάρτυς Κυριακή, ἕνα εὔοσμο ἄνθος πίστεως, εὐσέβειας, ἁγνότητας, ἡρωισμοῦ καὶ...

6 Ιουλ 2020

Σωστὰ κ. Πρετεντέρη, θὰ πεθάνουμε γιὰ τὸ Καστελλόριζο !

Σχόλιο Ρωμαΐικο Οδοιπορικό: «Νὰ πεθάνουμε γιὰ τὸ Καστελλόριζο;»... Ἦρθε λοιπὸν ὁ καιρὸς ὅπου οἱ ρητορικὲς ἐρωτήσεις ἐνδεχομένως θὰ ἐπιδέχονται καὶ ἀπάντηση... Εὔστοχο τὸ παράδειγμα τοῦ Περικλῆ ποὺ λέει στοὺς συμπολίτες του ὅτι «δὲν πρέπει νὰ ὑποχωρήσωμεν»... Διότι ὄχι μόνο γιὰ τὸ Καστελλόριζο θὰ πεθαίναμε, ἀλλὰ σαφῶς καὶ γιὰ ὁτιδήποτε ἄλλο προέκυπτε γιὰ τὴν προάσπιση τῆς ἐδαφικῆς μας κυριαρχίας. Ἡ βαριὰ ἱστορία ποὺ κουβαλᾶμε καὶ μᾶς κληροδότησαν μὲ ἡρωικοὺς ἀγῶνες οἱ παπποῦδες μας, μᾶς ὑπενθυμίζει ἀδιαλείπτως ὅτι τ
ὸ ἐλάχιστο ποὺ ὀφείλουμε νὰ κάνουμε εἶναι νὰ διατηρήσουμε στὸ ἀκέραιο ὅ,τι μᾶς παρέδωσαν! Σὲ αὐτὸ τὸ βιβλίο τῶν ἡρώων... πού δὲν ὑπάρχουν ρητορικὲς ἐρωτήσεις... «Θὰ πεθάνουμε γιὰ τὸ Καστελλόριζο!»
Διαβάστε παρακάτω τὸ ἄρθρο τοῦ Γ. Πρετεντέρη...
Στὶς 4 Μαΐου 1939, ἡ γαλλικὴ ἐφημερίδα «L’ Oeuvre» δημοσίευσε ἕνα ἄρθρο μὲ τίτλο «Νὰ πεθάνουμε γιὰ τὸ Ντάντσιχ;».

Τὸ ὑπέγραφε ὁ σοσιαλιστὴς καὶ εἰρηνιστὴς βουλευτὴς Μαρσὲλ Ντεά. Ὁ λεγόμενος «πολωνικὸς διάδρομος» ἢ «διάδρομός του Ντάντσιχ» δημιουργήθηκε μετὰ τὸν Ἃ’ Παγκόσμιο Πόλεμο σὲ βάρος τῆς ἡττημένης Γερμανίας κι ἐπέτρεπε στὴν Πολωνία νὰ...

Ὁ Πούτιν χλευάζει τοὺς Ἀμερικανοὺς διπλωμάτες - γκέϊ

Ὁ Ρῶσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν κορόϊδεψε τὴ σημαία τοῦ οὐράνιου τόξου, τῶν ΛΟΑΤ- ὑπερηφάνειας, ποὺ ἀναρτήθηκε στὴν ἀμερικανικὴ πρεσβεία στὴ Μόσχα , ὑποδηλώνοντας ὅτι ἀντικατοπτρίζει τὸν προσανατολισμὸ τῶν διπλωματῶν , ἀνέφερε τὸ AFP.
Κατὰ τὴ διάρκεια τηλεοπτικῆς διάσκεψης, ὁ Πούτιν ρώτησε «ποιὸς ἐργάζεται σὲ αὐτὸ τὸ κτίριο» μὲ αὐτὴν τὴ σημαία καὶ ὁ γερουσιαστὴς Αλεξέϊ Πουσκόφ ἀπάντησε, «Ἀμερικανοί».
«Ἀφῆστε τους νὰ τὸ γιορτάσουν. Δείχνουν τί εἴδους ἄνθρωποι ἐργάζονται ἐκεῖ», πρόσθεσε μὲ ἕνα χαμόγελο.
Ὁ Πούτιν ὑπέγραψε τροπολογίες στὸ Σύνταγμα ποὺ περιλαμβάνουν...

Μητροπολίτης Κερκύρας: Mε τὴν παγκοσμιοποίηση θὰ δεσπόζει ἡ πανθρησκεία ἡ ὁποία θὰ στηρίζεται σὲ ἕναν παγκόσμιο ἄρχοντα καὶ θὰ ἐπιβάλλει ἕναν κόσμο βίας καὶ ἀνελευθερίας. Γι' αὐτὸ χρειάζεται ἀντίσταση!

Στοὺς Παξοὺς μετέβη καὶ λειτούργησε τὸ πρωὶ τῆς Δευτέρας 29 Ἰουνίου 2020 ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κερκύρας, Παξῶν καὶ Διαποντίων Νήσων κ. Νεκτάριος μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῶν ἁγίων ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου, καθὼς καὶ τοῦ ἀποστόλου Γαΐου, ὁ ὁποῖος κήρυξε τὸν χριστιανισμὸ στοὺς Παξοὺς Ὁ ἅγιος Γάϊος ἦταν μαθητὴς τοῦ ἀποστόλου Παύλου. Η θεία λειτουργία τελέστηκε στὸν ἱστορικὸ ναὸ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, στὸν περίβολο τοῦ ὁποίου κατὰ παράδοση βρισκόταν ὁ τάφος τοῦ ἁγίου Γαΐου.

Ὁ κ. Νεκτάριος, ἀπευθυνόμενος στοὺς πιστοὺς τόνισε ὅτι...

Ὁ Ἀββὰς Σισώης καὶ ὁ τάφος τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου (6 Ἰουλίου †)

Ὁ ὅσιος Σισώης ἔζησε τὸν 4ο αἰώνα μ.Χ. καὶ ἀνήκει στὴν πρώτη γενιὰ μεγάλων ἀσκητῶν ποὺ ἀκολούθησε τὸ Μέγα Ἀντώνιο. Στὰ ἀσκητικὰ & τὰ ἁγιολογικὰ κείμενα χαρακτηρίζεται Ὅσιος (=ἅγιος μοναχὸς) Σισώης ἢ Ἀββὰς (=πατέρας) Σισώης.
Ἡ βιογραφία του, μὲ συντομία:  Ὁ Ὅσιος Σισώης ἔλαμψε μὲ τὴν πνευματική του σύνεση, τὴν ταπεινοφροσύνη, τὴ φιλαδελφία καὶ τὸ ἐνδιαφέρον του στὸ νὰ ἐπιστρέψει καὶ ἕνα μόνο ἁμαρτωλό.
Μεταξὺ τῶν ἀσκητῶν ἀναδείχτηκε ὀνομαστὸς καὶ μέγας, ἀθλητὴς τῆς πρώτης γραμμῆς, τύπος ἐγκρατείας, ἀλλὰ καὶ ψυχὴ ποῦ προσευχόταν γιὰ δικαίους καὶ ἀδίκους, πλούσιους καὶ φτωχούς, ἄρχοντες καὶ ἰδιῶτες, κληρικοὺς καὶ λαϊκοὺς καὶ γενικὰ γιὰ ὅλο τὸν κόσμο.
Στὴ γῆ ἦταν, ἀλλὰ ἡ ζωὴ τοῦ ἦταν οὐράνια. Ὑψωμένος πάνω ἀπὸ τὴ σάρκα, ποὺ χαλιναγωγοῦσε τέλεια μὲ τὴ χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ τὴ θεία κοινωνία τοῦ σώματος καὶ τοῦ αἵματος τοῦ Χριστοῦ. Ἡ μνήμη τοῦ μένει ὑπόδειγμα σ’ ὅσους θέλουν τὴν ἀσκητικὴ ζωή, γιὰ νὰ εἶναι γνήσιοι καὶ πραγματικοὶ ἀσκητές, ὄχι μόνο μὲ τὴν ἀντοχὴ τοῦ σώματος, ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν πνευματικὴ ἀναγέννηση καὶ τὴ λάμψη τῆς ἀρετῆς. 
Ὁ ἅγιος Σισώης στὸν τάφο τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου 
Ἀπὸ τὴ βιογραφία τοῦ ἁγίου ἕνα περιστατικὸ ἔγινε ἰδιαίτερα γνωστὸ καὶ ἀπεικονίστηκε πολλὲς φορὲς στὶς...

Πολωνία: Ὁ ἀπερχόμενος πρόεδρος θέλει νὰ ἀπαγορεύσει στὸ Σύνταγμα τὴν υἱοθεσία ἀπὸ ὁμόφυλα ζευγάρια

Ὁ Αντρέϊ Ντούντα ἀνακοίνωσε ὅτι θὰ ὑπογράψει νομοθετικὴ πρόταση γιὰ τὴν συνταγματικὴ ἀπαγόρευση τῆς υἱοθεσίας γιὰ τὰ ὁμόφυλα ζευγάρια - Ἔχει δηλώσει ὅτι ἡ «ἰδεολογία ΛΟΑΤΚΙ» εἶναι ἕνα νέο εἶδος κομμουνισμοῦ

Ἀντιδράσεις στοὺς ἀκτιβιστὲς προκαλεῖ ἡ πρόθεση τοῦ ἀπερχόμενου προέδρου τῆς Πολωνίας καὶ ὑποψήφιους γιὰ ἐπανεκλογὴ Αντρέϊ Ντούντα νὰ ἐγγράψει στὸ Σύνταγμα διάταξη ἀπαγόρευσης τῆς υἱοθεσίας γιὰ τὰ ὁμόφυλα ζευγάρια.

«Στὸ πολωνικὸ Σύνταγμα θὰ πρέπει νὰ ἀναφέρεται ἀπεριφράστως ὅτι ἀπαγορεύεται ἡ υἱοθεσία σὲ ὁποιοδήποτε ἄτομο βρίσκεται σὲ ὁμοφυλοφιλικὴ σχέση. Γιὰ νὰ διασφαλισθεῖ ἡ προστασία ἑνὸς παιδιοῦ καὶ μία σωστὴ ἐκπαίδευση, καὶ ὥστε τὸ πολωνικὸ κράτος νὰ προστατεύσει τὰ δικαιώματα τῶν...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Μὴν περιμένετε καὶ μὴν ἐπιδιώκετε νὰ σταματήσουν οἱ δοκιμασίες. Ἀπεναντίας, προετοιμάστε τὸν ἑαυτό σας νὰ τὶς σηκώνει ὡς τὸ θάνατο. Μήν το ξεχνᾶτε αὐτό! Εἶναι πολὺ σημαντικό. Ἄν δὲν τοποθετηθεῖτε ἔτσι ἀπέναντι στὶς δοκιμασίες, ἡ ὑπομονὴ δὲν θὰ στερεωθεῖ στὴν καρδιά σας.
Ὁσίου Θεοφάνους τοῦ Ἐγκλείστου

5 Ιουλ 2020

Στὸν ἀγῶνα γιὰ τὸν Χριστὸ

Η Ένωση Συλλόγων Γονέων καὶ Κηδεμόνων Νάουσας ζήτησε ἀρωγὴ ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ Δικαιοσύνη σχετικὰ μὲ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν. Ἐνῶ τὸ Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας μὲ πρόσφατη ἀπόφασή του εἶχε ξεκαθαρίσει ὅτι μὲ αὐτὸ τὸ μάθημα πρέπει νὰ ἐπιδιώκεται ἡ ἀνάπτυξη τῆς ὀρθόδοξης χριστιανικῆς συνείδησης στοὺς ὀρθόδοξους χριστιανοὺς μαθητές, στὰ σχολεῖα διδάσκεται ἀκόμα μὲ τὸν ἀποχριστιανισμένο τρόπο ποὺ εἶχε ἐπιβληθεῖ ἐπὶ κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ.

Οἱ εὐαισθητοποιημένοι γονείς της Ἑνώσης Συλλόγων Γονέων καὶ Κηδεμόνων Νάουσας ξεκίνησαν τὸν καλὸ ἀγώνα γιὰ τὴν ἐπιβολὴ τῆς νομιμότητας σὲ αὐτὸ τὸ θέμα, καὶ γι’ αὐτὸν τὸν λόγο δέχονται μία συντονισμένη, σφοδρότατη ἐπίθεση τῶν γνώριμων κύκλων...

Θεὸς καὶ Οἰκογένεια στὸ ρωσικὸ Σύνταγμα - «Ναὶ» εἶπαν 8 στοὺς 10

Μὲ τὸ συντριπτικὸ ποσοστὸ τοῦ 77,92% οἱ Ρῶσοι εἶπαν «ναὶ» στὶς συνταγματικὲς ἀλλαγὲς ποὺ προωθεῖ ἡ κυβέρνηση τοῦ Βλαντιμὶρ Πούτιν, μεταξὺ τῶν ὁποίων ἡ ἀναφορὰ στὸν Θεὸ στὸ νέο Σύνταγμα τῆς χώρας, ἀλλὰ καὶ ὁ ὁρισμὸς τοῦ γάμου ἀποκλειστικὰ ὡς «ἕνωση ἑνὸς ἄνδρα μὲ μία γυναίκα».

Στὸ δημοψήφισμα ποὺ διεξήχθη, μὲ καταμετρημένο τὸ 100% τῶν ψήφων , τὸ «ὄχι» συγκέντρωσε 21,27%, ἐνῶ ἡ συμμετοχὴ κρίθηκε ἱκανοποιητικὴ καθὼς κυμάνθηκε στὸ 65% τοῦ ἐκλογικοῦ σώματος.
Μία ἀπὸ τὶς πιὸ ἐπίμαχες τροπολογίες δίνει στὸν Βλαντίμιρ Πούτιν τὴν ἐπιλογὴ νὰ διεκδικήσει δύο ἐπιπλέον θητεῖες μετὰ τὴ λήξη τῆς τρέχουσας, τὸ 2024. Θὰ ἔχει ἔτσι τὴ δυνατότητα νὰ παραμείνει στὸ Κρεμλίνο μέχρι τὸ 2036, ὅταν θὰ εἶναι 84 ἐτῶν.
Μὲ βάση τὶς προτεινόμενες ἀλλαγὲς , στο Σύνταγμα θὰ περιληφθοῦν ἄρθρα ποὺ προβλέπουν τὴν προστασία του θεσμοὺ τοῦ γάμου ως ἕνωσης ἑνὸς ἄνδρα καὶ μίας...

Ὅσιος Παΐσιος: «Πιστεύω δὲν θὰ τὴν ἀφήση τὴν Ἁγια Σοφιά μας στὰ χέρια τῶν βρώμικων Τούρκων»

Τὴν παρακάτω ἐπιστολὴ ἀπέστειλε ὁ μακαριστὸς Γέροντας Παΐσιος τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 1974 σὲ κάποιον νέο ὁ ὁποῖος ἀργότερα ἔγινε μοναχὸς κοντά του.

«Ἀγαπητέ μου ἀδελφὲ Ἰωάννη,

Εὔχομαι ὁ Θεὸς νὰ δώση γρήγορα νὰ ἔλθη ἡ χάση τοῦ τουρκικοῦ φεγγαριοῦ. Ἀμήν. Τοῦ Ἁγίου Δημητρίου κλείνω δύο χρόνια πού προσευχήθηκα στὴν Ἁγία Σοφιά μας καὶ εἶπα τὰ παράπονά μου στὸν καλὸν Θεόν. Μὲ κατάλαβε ὁ Τοῦρκος φύλακας πού προσευχόμουν καὶ μὲ ἔδιωχνε ἔξω κ.τ.λ. καὶ πρόσθεσα καὶ ἄλλα παράπονα στὸν Θεόν.
Πιστεύω δὲν θὰ τὴν ἀφήση τὴν Ἁγία Σοφιά μας στὰ χέρια τῶν βρώμικων Τούρκων. Εἶναι ἕνας λαὸς σὰν τοὺς γύφτους, βρώμικος καὶ φοβιτσιάρικος. Τώρα δὲν ἔχουν ἰδανικά, διότι πρὶν πιστεύανε στὸν Μωάμεθ, ἀργότερα στὸν Κεμάλ. Τώρα οὔτε στὸ Μωάμεθ πιστεύουν (γιατί μορφώθηκαν κάπως καὶ εἶδαν ὅτι ἦτο ἕνας ἀγύρτης ὁ Μωάμεθ) οὔτε καὶ στὸν Κεμὰλ πιστεύουν, ἄλλα στὴν σαρκολατρεία.
Ἐνῶ ἐμεῖς πιστεύουμε στὸ Χριστό, ὁ Ὁποῖος ἔχει συνέχεια τὴν θεϊκή Του ἀξία. Καὶ ὁ ἑλληνικὸς λαὸς ἔχει πάντα ἰδανικὰ καὶ τὸν Χριστὸ μὲ τὴν Παναγία μαζί του.
Μὲ ἀγάπη Χριστοῦ Μοναχὸς Παϊσιος»

Σημείωσις: Προκειμένου νὰ διευκολυνθῆ ὁ ἀναγνώστης, κρίθηκε σκόπιμο ὥστε, τὸ ἰδιόγραφο «κοχλιοειδὲς» κείμενο (γύρω ἀπὸ τὴν Ἁγία Σοφία) τοῦ μακαριστοῦ Γέροντα Παϊσίου νὰ στοιχειοθετηθῆ σὲ ὁριζόντια διάταξη. Σημειωτέον ὅτι τὸ κείμενο αὐτὸ ἀποτυπώνει ἀκριβῶς τὸ κείμενο τῆς ἐπιστολῆς τοῦ Γέροντα.
(«Μαρτυρίες προσκυνητῶν», σελ. 376)
ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ…

Ὅπου ὑπάρχει ἀληθινὴ μετάνοια, ἐκεῖ δὲν ὑπάρχουν αἰσθήματα ἐνοχῆς

π. Συμεὼν Κραγιόπουλος (†) 

Δὲν τακτοποιοῦνται οἱ ἁμαρτίες οὔτε μὲ τὸ νὰ περάσει ὁ καιρὸς οὔτε ἁπλῶς μὲ τὸ νὰ πεῖ κανεὶς στὴν προσευχή του: «Συγχώρησε μέ, Θεέ μου, γιατί ἔκανα αὐτό». Εἶναι πολὺ σοβαρὸ τὸ θέμα, καὶ ὁ καθένας πολὺ σοβαρά, πολὺ ὑπεύθυνα νὰ τὸ τακτοποιήσει καὶ ὄχι μὲ ἀρρωστημένη διάθεση. Γιατί ἐπικρατεῖ καὶ αὐτὴ ἡ ἄποψη ὅτι, μὲ αὐτὰ ποὺ λέμε περὶ ἁμαρτίας, κάνουμε τοὺς ἀνθρώπους νὰ αἰσθάνονται ἐνοχές, καὶ καθὼς ἔχουν ἐνοχές, παθαίνουν ψυχολογικὰ προβλήματα. Ἔτσι εἶναι βέβαια, ἂν τὰ πάρει κανεὶς ἀνάποδα καὶ στραβά. Ἀλλὰ τὸ λέω ρητῶς καὶ κατηγορηματικῶς ὅτι δὲν παθαίνει κανεὶς τίποτε, τίποτε, καὶ ὄχι ἁπλῶς δὲν παθαίνει, ἀλλὰ τότε λυτρώνεται, ὅταν καλὰ-καλὰ δεῖ τὴν ἁμαρτία. Ἔκανες τὴν ἁμαρτία; Δὲς τὴν. Μὴ φοβᾶσαι νὰ τὴ δεῖς καὶ μετανόησε. Ἂν μετανοήσεις, λυτρώνεται ἡ ψυχή σου. Οὔτε κομπλεξικὲς καταστάσεις δημιουργοῦνται οὔτε ψυχοπαθολογικὲς οὔτε ψυχολογικὰ προβλήματα οὔτε τίποτε. 
Ὅποιος παθαίνει ἀπὸ αὐτά, σημαίνει ὅτι στὸ βάθος δὲν μετανοεῖ ἀληθινά. Δηλαδὴ ἀπὸ τὸ ἕνα μέρος, καθὼς ἀκούει τὴν ἀλήθεια, νιώθει ὅτι ἔκανε ἁμαρτίες, ἀπὸ τὸ ἄλλο μέρος ὅμως δὲν...

Πρύτανης Ἀφρικανικοῦ Χριστιανικοῦ Πανεπιστημίου: «Οἱ μαῦροι στὴν Ἀμερικὴ εἶναι οἱ πιὸ ἐλεύθεροι καὶ πιὸ εὐημεροῦντες μαῦροι στὸν κόσμο»

Ο Δρ Voddie Baucham, Πρύτανης Θεολογίας στὸ Ἀφρικανικὸ Χριστιανικὸ Πανεπιστήμιο καὶ πρώην πάστορας ἀπὸ τὴν Καλιφόρνια, ἔκανε πρόσφατα θόρυβο ὅταν τὸ κήρυγμά του μὲ τίτλο "Ἐθνικὸς Γνωστικισμὸς" ἐμφανίστηκε ξανὰ στὸ διαδίκτυο. Συμμετεῖχε μαζὶ μὲ τὸν Γκλὲν Μπὲκ στὴν ραδιοφωνικὴ ἐκπομπὴ τὴν Πέμπτη γιὰ νὰ ἐξηγήσει γιατί πιστεύει ὅτι τὰ σημερινὰ κινήματα γιὰ τὴν «κοινωνικὴ δικαιοσύνη» καὶ «κατὰ τοῦ ρατσισμοῦ» εἶναι μία «δηλητηριώδη» ἰδεολογία βουτηγμένη στη μαρξιστική κριτικη θεωρία, ἡ ὁποία στοχεύει στὴν «ἀνακατανομὴ» τῆς δικαιοσύνης σὲ ὁρισμένες κοινωνικὲς ὁμάδες χωρὶς νὰ λαμβάνεται ὑπόψη τὸ ἄτομο.

Ὁ Δρ Βaucham υποστήριξε ὅτι τὸ ἀφήγημα τῆς Ἀριστερᾶς ὅτι οἱ μαῦροι Ἀμερικανοὶ εἶναι οἱ πιὸ καταπιεσμένοι μαῦροι στὸν...

Ὅσιος Ἀθανάσιος ὁ ἐν Ἄθῳ καὶ οἱ σὺν αὐτῷ ἕξι μαθητὲς τοῦ (5 Ἰουλίου †)

Ἡ φωτογραφία
εἶναι τραβηγμένη
ἀπὸ τὸν ναὸ τοῦ Πρωτάτου
 στὸ Ἅγιον Ὅρος.
Ὁ Ὅσιος Ἀθανάσιος ὁ Ἀθωνίτης εἶναι μία σημαντικὴ ἀσκητικὴ καὶ πνευματικὴ μορφὴ τοῦ ὀρθόδοξου μοναχισμοῦ, "Καθηγητὴς τῆς Ἐρήμου", μέλος τῆς χορείας "τῶν ἀσκητικῶν Πατέρων τῆς Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας", ἀναδιοργανωτὴς τῆς Ἀθωνικῆς μοναστικῆς πολιτείας (Ἅγιο Ὅρος) καὶ ἱδρυτὴς τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεγίστης Λαύρας.
Γεννήθηκε στὴν Τραπεζούντα τὸ 930 ἀπὸ γονεῖς εὐσεβεῖς, οἱ ὁποῖοι, ἔχοντας προλάβει νὰ τὸν βαπτίσουν, δίνοντας τοῦ τὸ ὄνομα Ἀβραάμιος, πέθαναν ὅταν ἦταν ἀκόμη μικρός, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ περάσει ὑπὸ τὴν προστασία μίας εὐσεβοῦς μοναχῆς. Κατόπιν, σὲ ἡλικία ἑπτὰ ἐτῶν ἀνέλαβε τὴν κηδεμονία τοῦ ἕνας συγγενής του, στρατηγός, ὁ ὁποῖος τοῦ παρεῖχε ὅλα τὰ ἀπαραίτητα ἀλλὰ καὶ τὴν μόρφωσή του. Καθὼς μεγάλωνε, ἦταν φανερὸ ὅτι ἂν καὶ εἶχε ὅλα τὰ μέσα ποὺ θὰ τοῦ προσέφεραν μία ἄνετη ζωή, ὁ Ἀθανάσιος προτιμοῦσε τὴν "ἀσκητικὴ κακοπαθεία" ζώντας σὰν Μοναχός. Ἔχοντας κλίση στὰ γράμματα, δέχτηκε νὰ γίνει δάσκαλος στὴν Κωνσταντινούπολη, ἀρχίζοντας σταδιακὰ νὰ ἀποκτᾶ φήμη γιὰ τὴν σοφία ἀλλὰ...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

«Ὁ καθηγιασμένος γάμος, ὁ πειθαρχημένος, ὁ χωρὶς διαστροφήν, διατηρεῖ τὸν ἄνθρωπον φυσικῶς καὶ ἠθικῶς, ἐνῷ πᾶσα ἄλλη μορφὴ σαρκικῆς ἀπολαύσεως, ἔστω καὶ ὑπὸ ὀνειρώδη μόνον μορφήν, διαφθείρει ὁλόκληρον τὸν ἄνθρωπον, ἤτοι τὴν ψυχὴν καὶ τὸ σῶμα».
Γέροντος Σωφρονίου τοῦ Έσσεξ

4 Ιουλ 2020

Πρόεδρος τοῦ Ἐπιστημονικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν Χ. Ροζάκης: "Δέν εἶναι συνέχεια τοῦ νησιωτικοῦ Ἑλληνισμοῦ τό Καστελλόριζο"

Ἐκπληκτικές δηλώσεις Ροζάκη στήν «Νέα Κρήτη» στόν Γ. Σαχίνη

ΕΙΝΑΙ Πρόεδρος τοῦ Ἐπιστημονικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν. Διετέλεσε ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν. Ἐπί Σημίτη, ἀλλά διετέλεσε. Εἶναι καθηγητής πολιτικῆς ἐπιστήμης. Ὑπῆρξε ἀντιπρόεδρος τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Δικαστηρίου Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ἀναφερόμεθα στόν Χρῆστο Ροζάκη
Θά περίμενε κανείς ὅτι αὐτός ὁ ἄνθρωπος ἔπρεπε νά εὑρίσκεται στήν πρώτη γραμμή γιά τήν προάσπιση τῶν ἐθνικῶν δικαίων. Δυστυχῶς τόν γνωρίζουμε. Καί ἐπειδή τόν γνωρίζει καί ἡ Πολιτεία, διερωτώμεθα γιατί παραμένει ἀκόμη στό Ἐπιστημονικό Συμβούλιο τοῦ ΥΠΕΞ. Τί διδάσκει ἄραγε στούς φοιτητές του στό Πανεπιστήμιο; Ὑποχωρητικότητα. Παροχή ἐπιχειρημάτων στόν ἀντίπαλο. Οὔτε καί αὐτό τό κάνει καλά, διότι τά ἐπιχειρήματα πού προτείνει εἶναι ἕωλα.
Ἀλλά γιά νά μήν νομίζει κανείς πώς ὑπερβάλλουμε, θά παραθέσουμε τόν διάλογό του μέ τόν δημοσιογράφο Γ. Σαχίνη στό τηλεοπτικό κανάλι «Νέα Κρήτη». Θά διαπιστώσει κανείς ὅτι...

Καταδικάζεται ἡ περιφορὰ ἐπιταφίου, ἀλλὰ ἐπιτρέπεται o... θαυμασμὸς σιντριβανιών!

Πῆρε καὶ πάλι μπρὸς ἡ ἀμερόληπτη δικαιοσύνη.

Καταδίκη τεσσάρων ἀτόμων σὲ ποινὴ φυλάκισης 6 μηνῶν στὸν καθένα καὶ χρηματικὸ πρόστιμο 600 εὐρὼ στοὺς τρεῖς ἀπὸ τοὺς τέσσερις, γιά… ἀπαγορευμένη περιφορὰ Ἐπιταφίου στὴ Ρόδο, κατὰ τὴ διάρκεια τῆς περιόδου του lockdown.
Μάλιστα ἕνας ἀπὸ τοὺς κατηγορούμενος εἶναι ἰδιοκτήτης τοπικοῦ ραδιοφωνικοῦ σταθμοῦ καὶ καταδικάστηκε γιὰ «διέγερση σὲ ἀνυπακοή»…
Σᾶς θυμίζει κάτι αὐτὸς ὁ συγκεκριμένος λόγος δίωξης;
Μήπως κάποιο ραδιοφωνικὸ μήνυμα ποῦ ἀκούστηκε τό… 1973;
Ἐδῶ… Ἐπιτάφιος!
Ἐδῶ… Ἐπιτάφιος!
Σὲ περίοδο εἰρήνης τὸ σφυρὶ τοῦ Δικαστῆ εἶναι ἰσχυρότερο καὶ ἀπὸ μία…

Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος: Θὰ εἴχαμε ἐξοντωθεῖ ἀπὸ καιρό, ἂν ἀποφάσιζε νὰ ζητήσει νὰ Τοῦ ἐπιστρέψουμε ἀκόμη καὶ ἕνα μικρὸ μέρος ἀπὸ τὰ χρέη μας

Ἀντιγραφή- Ἐπιμέλεια: Σάββας Ηλιάδης - Δάσκαλος

Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος:
(Ὁμιλία ΙΕ' στὸ κατὰ Ματθαῖον, ΕΠΕ Ἐκδόσεις: «ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ὁ ΠΑΛΑΜΑΣ»)

« καὶ ἐὰν δανείζητε παρ᾿ ὧν ἐλπίζετε ἀπολαβεῖν, ποία ὑμῖν χάρις ἐστί; δανείζετε μηδὲν ἀπελπίζοντες, καὶ ἔσται ὁ μισθὸς ὑμῶν πολύς... γίνεσθε οὖν οἰκτίρμονες, καθὼς καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν οἰκτίρμων ἐστί». (Λουκᾶ,Λουκᾷ 6,34-36)

Ἄκουσες πόσες καὶ πόσο σπουδαῖες ἐντολὲς ἔδωσε ὁ Χριστός. Πότε λοιπὸν θὰ κατορθώσεις νὰ ἐκτελέσεις μία ἀπὸ αὐτές; Ὅταν ἀδιαφορεῖς γιὰ τὰ πάντα καὶ τρέχεις, γιὰ νὰ εἰσπράξεις τόκους, νὰ χορηγήσεις δάνεια, νὰ κάνεις διαπραγματεύσεις, νὰ ἀγοράσεις κοπάδια δούλων, νὰ εφοδιαστείς μὲ ἀσημικά, νὰ ἀγοράσεις χωράφια καὶ σπίτια καὶ χιλιάδες ἔπιπλα; Καὶ μακάρι νὰ ἔφτανε ὡς ἐδῶ τὸ κακό. Πότε θὰ βρεῖς τὸν καιρὸ νὰ ἐκτελέσεις μία ἀπὸ αὐτὲς τὶς ἐντολές, ὅταν μάλιστα συνοδεύει καὶ ἡ ἀδικία αὐτὲς τὶς ἁμαρτωλὲς ἐνέργειές σου, ἀφοῦ ἁρπάζεις ξένα χωράφια, παίρνεις μὲ τὴ βία σπίτια, ταλαιπωρεῖς τοὺς φτωχοὺς καὶ αὐξάνεις τὴν πεῖνα τους;

Ἀλλὰ εἶναι ἀλήθεια πὼς κάποτε ἐλεεῖς καὶ τοὺς φτωχούς. Τὸ γνωρίζω καὶ ἐγώ. Ἀλλὰ καὶ ἡ ἐνέργειά σου αὐτὴ σοῦ προξενεῖ μεγάλη βλάβη. Διότι...

Ἑλλάς – ΗΠΑ «φωτογραφίζουν» τήν συνεκμετάλλευση στό Αἰγαῖο

Ἀναφορά σέ «σφυρηλάτηση νέων στρατηγικῶν συνεργασιῶν» στό κείμενο τοῦ στρατηγικοῦ διαλόγου

ΡΑΓΔΑΙΕΣ ἐξελίξεις προοιωνίζεται τό κείμενο πού υἱοθέτησαν Ἑλλάς καί ΗΠΑ πού πραγματοποίησαν τήν δεύτερη συνάντηση τῆς Ὁμάδος Ἐργασίας Ὑψηλοῦ Ἐπιπέδου Στρατηγικοῦ Διαλόγου γιά Ἐνεργειακά Θέματα. Ἐπί τῆς οὐσίας πρόκειται γιά προετοιμασία «λύσεων» συνεκμεταλλεύσεως στίς θαλάσσιες ζῶνες τῆς ἀνατολικῆς Μεσογείου, ἐνῶ σέ ἀμφισβήτηση τίθεται ἡ «ἐμπορική βιωσιμότης» τοῦ ἀγωγοῦ EastMed, κατά τρόπον ὥστε νά δημιουργοῦνται σοβαρές ἐνδείξεις ὅτι βαδίζουμε πρός τόν ἐνταφιασμό του. Ἄλλωστε ὁ ἀγωγός αὐτός ἀναφέρεται ὡς μέρος τῶν ἔργων ὑποδομῆς πού δυνητικῶς μόνον «θά μποροῦσαν» νά ὑποστηριχθοῦν πρός ἐνίσχυσιν τῆς ἐνεργειακῆς ἀσφαλείας. Ὄχι ὡς ἀπαραίτητη ὑποδομή. Τό κείμενο εἶναι φαινομενικῶς ἀθῶο, πρέπει ὅμως νά διαβάσει κανείς «μέσα ἀπό τίς γραμμές» γιά νά κατανοήσει αὐτά πού μπορεῖ νά ὑποκρύπτονται. Γίνεται ἀναφορά στό ζήτημα τῶν ἐξορύξεων στίς θαλάσσιες αὐτές ζῶνες, καί καθώς τοῦτο συνδέεται μέ τήν διαμόρφωση συνεργασιῶν, καταλαβαίνει κανείς ὅτι οἱ «συνεργασίες» αὐτές ἐλάχιστα ἀπέχουν ἀπό τήν «συνεκμετάλλευση». Ἄλλωστε σημεῖα γιά τά ὁποῖα...

Διώξεις Χριστιανῶν! Ἀναβρασμὸς στὴν Χιμάρα γιὰ τὴν τοποθέτηση μεγάλου σταυροῦ

Βόρεια Ἤπειρος: Ἡ ἀπόφαση μίας ὁμάδας νέων τὸν προηγούμενο Ἀπρίλιο νὰ ἀνυψώσει ἔναν μεγαλο σταυρό στην Ιερα Μονὴ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου της Ἀειθαλιώτισσας στη Χιμάρα εχει πυροδοτήσει αντιδρασεις, ἀλλὰ καὶ διώξεις. 

Παράλληλα μὲ τὴ διαδικασία εἰσαγγελικῆς δίωξης κατὰ τῶν νέων της κωμόπολης, στὸ θέμα παρενέβη καὶ ἡ Περιφερειακὴ Διεύθυνση Πολιτιστικῆς Κληρονομιᾶς τοῦ Αὐλώνα.
Σύμφωνα μὲ ἔγγραφο ποὺ ἀποκαλύπτει ὁ ἰστότοπος tachydromos.org ὁ Διευθυντὴς τῆς Ὑπηρεσίας, Ὀργκέστ Φεϊμί, ὁ ὁποῖος εἶναι τοπογράφος μηχανικός, ἀξιώνει ἀπὸ τὴ δημοτικὴ ἀρχὴ νὰ ἀπομακρύνει τὸν Σταυρὸ ἀπὸ τὸ μοναστήρι, ὑπογραμμίζοντας ὅτι ἡ μονὴ ἔχει χαρακτηριστεῖ μνημεῖο πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς κι ὡς ἐκ τούτου τελεῖ ὑπὸ τὴν δικαιοδοσία του.
Ὑπενθυμίζεται ὅτι τὸν περασμένο Ἀπρίλιο νέοι ἀπὸ τὴν περιοχὴ ἐκπληρώνοντας ἕνα τάμα ὕψωσαν τὸν Σταυρὸ στὸν...

Ἅγιος Ἀνδρέας ὁ Ιεροσολυμίτης Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης (4 Ἰουλίου †)

Θανῶν ἐφεῦρε τῶν πόνων στέφος μέγα, 

Κρήτης ὁ ποιμήν, οὗ πόνος Κανὼν μέγας. 
Τὴ δὲ τετάρτη ἀρχιθύτην μόρος Ἀνδρέαν εἶλε. 
Βιογραφία 
«Ζηλοῦτε τὰ πνευματικὰ» (Ἃ' πρὸς Κορινθίους, Ἰδ' 1). Νὰ ἐπιθυμεῖτε μὲ ζῆλο τὰ πνευματικὰ χαρίσματα. Τέτοιο ζῆλο σὲ ὅλη του τὴ ζωὴ εἶχε καὶ ὁ ἅγιος Ἀνδρέας.
Ἀπὸ τοὺς μεγάλους ἐκκλησιαστικοὺς ποιητὲς ὁ Ἀνδρέας, γεννήθηκε στὴ Δαμασκὸ ἀπὸ γονεῖς εὐσεβεῖς, τὸ Γεώργιο καὶ τὴ Γρηγορία. Σὲ ἡλικία 15 χρονῶν, κατατάχθηκε στὸν κλῆρο (ἀναγνώστης) τοῦ πατριαρχικοῦ θρόνου τῶν Ἱεροσολύμων, ἀπὸ τὸν τότε Πατριάρχη Θεόδωρο. Στὴν Ἱερουσαλήμ, ὁ Ἀνδρέας διακρίθηκε γιὰ τὴ μόρφωση καὶ τὴν ἀρετὴ τοῦ μεταξὺ τῶν ἁγιοταφιτῶν πατέρων, γι' αὐτὸ καὶ τὸν προέκριναν νὰ σταλεῖ στὴν Κωνσταντινούπολη, γιὰ τὴν ἕκτη Οἰκουμενικὴ Σύνοδο κατὰ τῶν Μονοφυσιτῶν.
Μετὰ τὸ τέλος τῆς Συνόδου, ὁ Ἀνδρέας παρέμεινε στὴ βασιλεύουσα, ὅπου χειροτονήθηκε διάκονος καὶ διορίσθηκε διευθυντὴς τοῦ ὀρφανοτροφείου «Ἅγιος Παῦλος».
Ἡ ἔξοχη ἐπιμέλεια ποὺ ἀνέπτυξε στὸ φιλανθρωπικὸ αὐτὸ...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...


Μὲ πολλὴ ὑπομονή, μὲ πολλὴ καρτερία, μὲ πολλη προσευχὴ καὶ μὲ πίστη στὸ Θεό, χωρὶς νὰ γογγύζουμε νὰ περνᾶμε τὶς ὧρες τῆς δοκιμασίας.
Άγιος Ἰάκωβος ὁ ἐν Εὐβοίᾳ

Ὅταν οἱ κελλιῶτες Ἁγιορεῖτες μοναχοὶ πῆραν τὰ ὄπλα καὶ ἒδιωξαν ἀπόσπασμα τοῦ βουλγαρικοῦ στρατοῦ ἀπὸ τὸ Ἅγιον Ὅρος

Μετὰ τὴν ἀπελευθέρωση τοῦ Ἁγίου Ὅρους, στὶς 2 Νοεμβρίου 1912, ἡ πλειοψηφία τῶν μοναχῶν, πλὴν τῶν Ρώσων, πανηγυρίζει τὸ τέλος τῆς ἀλλόθρησκης ὀθωμανικῆς κατοχῆς καὶ κυρίως γιὰ τὴν αὐτονόητη προοπτικὴ ἐνσωμάτωσης τοῦ Ἁγίου Ὅρους στὸν Ἐθνικὸ Κορμό. Ὡστόσο ἡ de jure ἀναγνώριση τῆς Ἑλληνικῆς κυριαρχίας στὸν Ἄθω, ποὺ ἀρχικὰ ἐπιχειρήθηκε νὰ ἀποτραπεῖ ἀπὸ ἄλλα ὀρθόδοξα κράτη, ἔγινε τὸ 1919 μὲ τὴ Συνθήκη τοῦ Νεϊγὺ καὶ ὁριστικὰ τὸ 1920 μὲ τὴν Συνθήκη τῶν Σεβρῶν.
Καὶ ἐνῶ ὅλη ἡ Ἑλλάδα πανηγύριζε τὴν ἀπελευθέρωση τῆς Μακεδονίας καὶ τὸ Ἅγιον Ὅρος τὴν δική του, φανερὰ πλέον καὶ ἀπροσχημάτιστα στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ζωγράφου...

3 Ιουλ 2020

Γιὰ σχέση μὲ τὴν ὑπόθεση τοῦ δολοφονημένου Σωκράτη Γκιόλια παραπέμπεται ὁ Μανώλης Σφακιανάκης

Ραγδαῖες εἶναι οἱ ἐξελίξεις στὴν ὑπόθεση τῆς στυγερῆς δολοφονίας τοῦ δημοσιογράφου Σωκράτη Γκιόλια στὶς 19 Ἰουλίου 2010, καθὼς ὁ Ἄρειος Πάγος μὲ ἀμετάκλητη ἀπόφασή του παραπέμπει σὲ δίκη μὲ τὴν κατηγορία τῆς κατάχρησης ἐξουσίας τὸν πρώην ἐπικεφαλῆς τῆς δίωξης ἠλεκτρονικοῦ ἐγκλήματος, Μανώλη Σφακιανάκη.
Ὁ Σφακιανάκης ἐμφανίζεται σύμφωνα μὲ τὸ ἀνώτατο δικαστήριο τὸ ὁποῖο ἀπέρριψε αἴτηση ἀναίρεσης προηγούμενου παραπεμπτικοῦ βουλεύματος τοῦ Συμβουλίου Ἐφετῶν, νὰ εἶχε σχέσεις μὲ τὸν Σωκράτη Γκιόλια καὶ μάλιστα νὰ τὸν προειδοποιοῦσε γιὰ ἐπικείμενους ἐλέγχους τῆς ὑπηρεσίας στὸ σπίτι του.
Συγκεκριμένα, ἀναφέρει ὁ Ἄρειος Πάγος, ὅτι ὁ Σφακιανάκης ὡς ἐπικεφαλῆς τῆς Δίωξης Ἠλεκτρονικοῦ Ἐγκλήματος, ἐνημέρωνε τὸν Γκιόλια ὅτι ἐπίκειται ἔρευνα τῆς ὑπηρεσίας τῆς ὁποία ἠγεῖτο στὸ σπίτι του, προκειμένου ἐκεῖνος νὰ ἀπομακρύνει τοὺς ἠλεκτρονικοὺς ὑπολογιστές του καὶ κάθε ἄλλο στοιχεῖο ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ τὸν συνδέσει μὲ τὴν ἰδιότητα τοῦ διαχειριστῆ τοῦ blog «troktiko». Μὲ ἄλλα λόγια, ὁ Σφακιανάκης ἐμφανιζόταν...

Ἡγούμενος Εὐδόκιμος Ξενοφωντινός


Απο τὴν Ἀσκητικὴ καὶ Ἡσυχαστικὴ Ἁγιορείτικη Παράδοση


Ὁ πα­νο­σι­ο­λο­γι­ώ­τα­τος Κα­θη­γού­με­νος τοῦ Ξε­νο­φῶν­τος Εὐ­δό­κι­μος γεν­νή­θη­κε τό ἔ­τος 1906 στήν Ἀμ­φί­κλεια (Δρύ­μια) Λο­κρί­δος. Ὠ­νο­μα­ζό­ταν κα­τά κό­σμον Εὐ­στά­θιος Σκου­φᾶς τοῦ Δη­μη­τρί­ου καί τῆς Χρυ­σού­λας. Γιά τήν ζω­ή του στόν κό­σμο δέν ὑ­πάρ­χουν στοι­χεῖ­α, για­τί ὁ Γέ­ρον­τας δέν μι­λοῦ­σε εὔ­κο­λα γιά τόν ἑ­αυ­τό του. Φαί­νε­ται ὅ­τι εἶ­χε εὐ­λά­βεια καί ζοῦ­σε προ­σε­κτι­κή ζω­ή. Ἐ­ξω­μο­λο­γεῖ­το καί ἐκ­κλη­σι­ά­ζε­το. Ἔ­κα­νε τήν στρα­τι­ω­τι­κή του θη­τε­ί­α μέ τόν βαθμό τοῦ Λο­χί­α. Ὅ­ταν ἀ­πε­φά­σι­σε νά γί­νη μο­να­χός, πῆ­γε πρῶ­τα στήν Μο­νή Ὀ­λυμ­πι­ώ­τισ­σας, ἀλ­λά δέν ἀ­να­πα­ύ­τη­κε λό­γῳ τῶν πολ­λῶν ἐ­πι­σκε­πτῶν καί κυ­ρί­ως τῶν γυ­ναι­κῶν. Σκέ­φτη­κε τό­τε νά μο­νά­ση στό Ἅ­γιον Ὄ­ρος καί συμ­βου­λεύ­τη­κε τόν Πνευ­μα­τι­κό του. Ἐ­κεῖ­νος τόν ἀ­πέ­τρε­ψε δυ­στυ­χῶς λέ­γον­τάς του ὅ­τι ἐ­κεῖ πᾶ­νε ὅ­λοι οἱ ἐγ­κλη­μα­τί­ες.

Ὁ νε­α­ρός Εὐ­στά­θιος ὅ­μως δέν ἐ­πη­ρε­ά­στη­κε. Ἀ­κο­λου­θών­τας τήν θε­ϊ­κή φω­νή πού τόν κα­λοῦ­σε νά ἀ­φι­ε­ρώ­ση τόν ἑ­αυ­τόν του στόν Θε­ό, ἦλ­θε στό Ἅ­γιον Ὄ­ρος τό ἔ­τος 1929 σέ ἡ­λι­κί­α εἴ­κο­σι τρι­ῶν ἐ­τῶν, μα­ζί μέ ἕ­ναν συ­στρα­τι­ώ­τη του. Φαί­νε­ται πώς δέν ἐ­γνώ­ρι­ζε κά­ποι­ον μο­να­χό καί δέν εἶ­χε προ­τί­μη­ση ποῦ νά ἐγ­κα­τα­βι­ώ­ση. Τό­τε τά Μο­να­στή­ρια ἦ­ταν ἐ­παν­δρω­μέ­να καί δέν κρα­τοῦ­σαν εὔ­κο­λα νέ­ους γιά μο­να­χούς. Πῆ­γε ἀρ­χι­κά στήν Μο­νή Ξη­ρο­πο­τά­μου, ἀλ­λά δέν τόν δέ­χθη­καν καί ἔ­φθα­σε στοῦ Ξε­νο­φῶν­τος. Ἐ­κεῖ, παρ᾿ ὅ­λο πού δέν εἶ­χαν ἀ­νάγ­κη ἀ­πό ἄλ­λους μο­να­χούς, τόν θε­ώ­ρη­σαν χρή­σι­μο γιά βα­ρειά δι­α­κο­νή­μα­τα ἐ­πει­δή τόν εἶ­δαν σω­μα­τώ­δη καί ρω­μα­λέ­ο. Τόν κρά­τη­σαν καί τόν ρώ­τη­σαν ἄν μπο­ρῆ νά βο­η­θᾶ στό μα­γει­ρεῖ­ο. Τοῦ ἔ­δω­σαν ἕ­να ζω­στι­κό καί ἔ­μει­νε πέν­τε χρό­νια στό δι­α­κό­νη­μα. Στό Μο­να­στή­ρι προ­σῆλ­θε στίς 4 Φε­βρου­α­ρί­ου 1929 καί με­τά ἀ­πό ἕ­να χρό­νο δο­κι­μῆς, στίς 16 Μαρ­τί­ου 1930, ἐ­κά­ρη μο­να­χός μέ τό ὄ­νο­μα Εὐ­δό­κι­μος. Πράγ­μα­τι τοῦ ταί­ρια­ζε αὐ­τό τό ὄ­νο­μα, για­τί...

Ἅγιος Γέροντας Παΐσιος: «Νὰ ἐμπιστευθοῦν οἱ γονεῖς τὰ παιδιά τους στὸν Θεὸ»

Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Ἁγίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου «Οἰκογενειακὴ Ζωὴ Λόγοι Δ΄», ἔκδοση Ἡσυχαστήριου Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Σουρωτῆς

  Θεός ἔδωσε στοὺς Πρωτοπλάστους, στὸν Ἀδὰμ καὶ τὴν Εὕα, τὴ μεγάλη εὐλογία νὰ γίνονται συνδημιουργοί Του. Στὴ συνέχεια οἱ γονεῖς, οἱ παπποῦδες κ.λπ. εἶναι καὶ αὐτοὶ συνδημιουργοὶ μὲ τὸν Θεό, γιατί δίνουν τὸ σῶμα.
Ὁ Θεὸς εἶναι κατὰ κάποιον τρόπο ὑποχρεωμένος νὰ νοιαστεῖ γιὰ τὰ παιδιά. Ὅταν βαπτιστεῖ τὸ παιδάκι, ὁ Θεὸς διαθέτει καὶ ἕναν Ἄγγελο, γιὰ νὰ τὸ προστατεύει, ὁπότε τὸ παιδὶ προστατεύεται ἀπὸ τὸν Θεό, ἀπὸ τὸν φύλακα Ἄγγελο καὶ ἀπὸ τοὺς γονεῖς. Ὁ φύλακας Ἄγγελος εἶναι συνέχεια κοντά του καὶ τὸ βοηθάει. Ὅσο μεγαλώνει τὸ παιδί, τόσο οἱ γονεῖς ἀπαλλάσσονται ἀπὸ τὶς εὐθύνες. Ἂν οἱ γονεῖς πεθάνουν, ὁ Θεός, καὶ ἀπὸ ψηλὰ καὶ ἀπὸ κοντά, ἀλλὰ καὶ ὁ φύλακας Ἄγγελος ἀπὸ κοντά, συνεχίζουν γιὰ πάντα νὰ προστατεύουν τὸ παιδί.
Οἱ γονεῖς πρέπει νὰ βοηθοῦν πνευματικὰ τὰ παιδιά, ὅταν εἶναι μικρά, γιατί τότε καὶ τὰ ἐλαττώματά τους εἶναι μικρὰ καὶ εὔκολα μποροῦν νὰ κοποῦν. Εἶναι ὅπως ἡ φρέσκα πατάτα λίγο ἂν τὴν ξύσεις, ξεφλουδίζεται. Ἂν ὅμως παλιώσει, πρέπει νὰ πάρεις μαχαίρι νὰ τὴν καθαρίσεις καί, ἂν ἔχει καὶ κανένα μαυράκι, πρέπει νὰ προχωρήσεις καὶ πιὸ βαθιά. Ἂν τὰ παιδιὰ βοηθηθοῦν ἀπὸ μικρὰ καὶ γεμίσουν Χριστό, θὰ εἶναι κοντά Του γιὰ πάντα. Καὶ νὰ ξεφύγουν λίγο, ὅταν μεγαλώσουν, λόγω τῆς ἡλικίας ἢ μίας κακῆς συναναστροφῆς, πάλι θὰ συνέλθουν. Γιατί ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ εὐλάβεια, ποὺ πότισαν τὶς καρδιές τους στὴ μικρὴ...

Προσευχές γιά τήν Κατάθλιψη, τίς ψυχικές ἀρρώστειες, τή λύπη κ.α. ...


Ψαλμοί γιά τήν κατάθλιψη, σύμφωνα μέ τήν χρήση τοῦ Ψαλτηρίου, ἀπό τόν ἅγιο Ἀρσένιο τόν Καππαδόκη

Ψαλμός 4ος: Γιά νά θεραπεύσει ὁ Θεός τούς εὐαίσθητους ἀνθρώπους, πού ἀρρώστησαν ἀπό μελαγχολία ἀπό τή συμπεριφορά τῶν σκληρόκαρδων ἀνθρώπων.

Δ 4. Εἰς τὸ τέλος, ἐν ψαλμοῖς· ᾠδὴ τῷ Δαυΐδ.
2 ΕΝ τῷ ἐπικαλεῖσθαί με εἰσήκουσάς μου, ὁ Θεὸς τῆς δικαιοσύνης μου· ἐν θλίψει ἐπλάτυνάς με. οἰκτείρησόν με καὶ εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου. 3 υἱοὶ ἀνθρώπων, ἕως πότε βαρυκάρδιοι; ἱνατί ἀγαπᾶτε ματαιότητα καὶ ζητεῖτε ψεῦδος; (διάψαλμα). 4 καὶ γνῶτε ὅτι ἐθαυμάστωσε Κύριος τὸν ὅσιον αὐτοῦ· Κύριος εἰσακούσεταί μου ἐν τῷ κεκραγέναι με πρὸς αὐτόν. 5 ὀργίζεσθε, καὶ μὴ ἁμαρτάνετε· 
ἃ λέγετε ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν, ἐπὶ ταῖς κοίταις ὑμῶν κατανύγητε. (διάψαλμα). 6 θύσατε θυσίαν δικαιοσύνης καὶ ἐλπίσατε ἐπὶ Κύριον. 7 πολλοὶ λέγουσι· τίς δείξει ἡμῖν τὰ ἀγαθά; Ἐσημειώθη ἐφ’ ἡμᾶς τὸ φῶς τοῦ προσώπου σου, Κύριε. 8 ἔδωκας εὐφροσύνην εἰς τὴν καρδίαν μου· ἀπὸ καρποῦ σίτου, οἴνου καὶ ἐλαίου αὐτῶν ἐπληθύνθησαν. 9 ἐν εἰρήνῃ ἐπὶ τὸ αὐτὸ κοιμηθήσομαι καὶ ὑπνώσω, ὅτι σύ, Κύριε, κατὰ μόνας ἐπ’ ἐλπίδι κατῴκισάς με.

Ψαλμός 27ος Γιά νά θεραπεύσει ὁ θεός τούς νευρασθενεῖς καί τούς νευρόπονους. 
ΚΖ (ΚΗ) 27.
Τοῦ Δαυΐδ.
ΠΡΟΣ σέ, Κύριε, ἐκέκραξα, ὁ Θεός μου, μὴ παρασιωπήσῃς ἀπ’ ἐμοῦ, μήποτε παρασιωπήσῃς ἀπ’ ἐμοῦ καὶ ὁμοιωθήσομαι τοῖς καταβαίνουσιν εἰς λάκκον. 2 εἰσάκουσον τῆς φωνῆς τῆς δεήσεώς μου ἐν τῷ δέεσθαί με πρὸς σέ, ἐν τῷ αἴρειν με χεῖράς μου πρὸς ναὸν ἅγιόν σου....
Διαβάστε κι ἄλλες εὐχές...

π. Αρσένιος Βλιαγκόφτης - Π.Ο.Υ.: Φορᾶτε μάσκες. Εἶναι πολιτιστικὴ παρέμβαση!!!

Ἐκπομπὴ μὲ τὸν π. Αρσένιο Βλιαγκόφτη ποὺ μεταδίδεται ἀπὸ τὰ κανάλια Atlas TV καὶ Αχελώος TV (Κυριακή 5 Ἰουλίου 2020)

Ὁ παρήκοος ὁσιομάρτυραςἈπὸ τὸ βιβλίο: Θαύματα καὶ Ἀποκαλύψεις ἀπὸ τὴ Θεία Λειτουργία (Ἱερὰ Μονὴ Παρακλήτου - Ωρωπού Ἀττικῆς)

ΣΤΙΣ 15 Ὀκτωβρίου ἢ ἐκκλησία μας τιμᾶ τὴ μνήμη ἑνὸς ἀνώνυμου μάρτυρα μοναχοῦ.
Ὁ μοναχὸς αὐτὸς ζοῦσε σὲ μία σκήτη τῆς Αἰγύπτου, καὶ γιὰ ἀρκετὰ ἔκανε ὑπακοὴ σὲ γέροντα.
Ἀπὸ φθόνο ὅμως τοῦ μισόκαλου δαίμονα ἀθέτησε τὴν ὑπακοή του κι ἔφυγε ἀπὸ τὴν καθοδήγηση τοῦ γέροντα, χωρὶς νὰ ὑπάρχει εὔλογη καὶ βλαπτικὴ γιὰ τὴν ψυχή του αἰτία. Καταφρόνησε μάλιστα καὶ τὸ ἐπιτίμιο, μὲ τὸ όποίο τὸν κανόνισε ὁ γέροντάς του.
Ἔφυγε λοιπὸν καὶ κατέβηκε στήν Αλεξάνδρεια.
Ἀλλὰ ἐκεῖ τὸν ἔπιασε ὁ εἰδωλολάτρης ἄρχοντας τοῦ ἔβγαλε τὸ μοναχικὸ σχῆμα καὶ τὸν πίεζε νά θυσιάσει στὰ εἴδωλα.
Καθὼς ὅμως μὲ κανένα τρόπο δὲν τὸν ἔπειθε νά τό κάνει, πρόσταξε πρῶτα νά τον δείρουν ἀλύπητα μὲ βούρδουλα, κι ἔπειτα νά τον ἀποκεφαλίσουν μὲ ξίφος. 'Έτσι κι ἔγινε. Ἅρπαξαν τὸ μοναχὸ οἱ εἰδωλολάτρες, τοῦ ἔκοψαν Τὸ κεφάλι καὶ πέταξαν Τὸ σῶμα του ἔξω ἀπὸ τὴν πόλη γιὰ νά το φᾶνε τὰ σκυλιά.
Μερικοὶ ὅμως εὐσεβεῖς χριστιανοὶ ἦρθαν τὴ νύχτα καὶ Τὸ...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...


Τίποτε δὲν συμβάλλει τόσο στὴν ἀπόκτηση τῆς ἐσωτερικῆς εἰρήνης, ὅσο ἡ σιωπὴ καὶ ἡ συζήτηση μὲ τὸν ἑαυτὸ μας μᾶλλον παρὰ μὲ τοὺς ἄλλους.
Ὅσιος Σεραφεὶμ τοῦ Σάρωφ

Ἅγιος ὁσιομάρτυς Γεράσιμος ὁ Μεγαλοχωρίτης (3 Ἰουλίου † )

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητοὺ 

Τὰ Ἄγραφα ἔγινα στὰ χρόνια της τουρκοκρατίας κοιτίδα καλλιέργειας τῆς ἐλευθερίας καὶ τῆς χριστιανικῆς πίστεως, λόγω τῆς ἰδιομορφίας τοῦ ἐδάφους. Στὴν εὐρύτερη περιοχὴ ἀναδείχτηκαν πολλοὶ ἅγιοι καὶ Νεομάρτυρες. Ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς ὑπῆρξε ὀ άγιος ὁσιομάρτυρας Γεράσιμος ὁ Εὐρυτάνας. 

Γεννήθηκε στὰ τέλη τοῦ 18ου αιώνα στο Μεγάλο Χωριό της Εὐρυτανίας ἀπὸ εὐσεβεῖς γονεῖς καὶ τὸ βαπτιστικό του ὄνομα ἤταν Γεωργιος. Λόγω τῆς φτώχιας τὸν πῆρε ὁ ἀδελφὸς του Αθανάσιος, ὅταν ἦταν 11 ἐτῶν, στην Κωνσταντινούπολη καὶ τὸν ἔβαλε ὑπάλληλο σὲ παντοπωλεῖο κάποιου συντοπίτη του. Κάποια μέρα τὸ ἀφεντικὸ τοῦ τὸν ἔστειλε νὰ πουλήσει γιαούρτια σὲ πήλινα δοχεῖα, τὰ ὁποῖα εἶχε βάλλει σὲ ἕνα ταψί. Ὅμως, ἀπὸ συνεργία τοῦ πονηροῦ, ὅπως περπατοῦσε καὶ διαλαλοῦσε τὴν πραμάτειά του, σκόνταψε σὲ μία...

«Ζητήσατε τόν Χριστό» - Παρέα τῆς Τρίτης, 30 Ἰουνίου 2020


Ὁμιλία τοῦ π. Γεωργίου Σχοινᾶ, στόν Ἅγιο Νικόλαο Φιλοπάππου

2 Ιουλ 2020

Ἰωάννης Παχουλίδης, ὁ ἐρημίτηςἈσκητὲς μέσα στὸν κόσμο Γ’

Σ’ αὐτούς τούς πολύ χαλεπούς καιρούς, πού παντοῦ βασιλεύει ὁ εὐδαιμονισμός, ὁ ὑλισμός καί ἡ ἀπομάκρυνση τῶν ἀνθρώπων ἀπό τίς χριστιανικές, ἠθικές καί ἐθνικές ἀρχές, γιά νά μᾶς ξυπνήσουν ἀπό τόν λήθαργο χρειάζονται ἀναχώματα πνευματικά, φάροι σωστικοί, γιά ὅσους ταξιδεύομε στό ἄγριο πέλαγος τῆς προσωρινῆς τούτης ζωῆς, ὥστε νά μᾶς στηρίζουν γιά νά μήν κατα- ποντιστοῦμε στά ἀπύθμενα βάθη τῆς ἁμαρτίας.

Μία τέτοια παρηγορητική μορφή στά μέσα τοῦ εἰκοστοῦ αἰῶνα ὑπῆρξε γιά τήν περιοχή Πιτσιλιᾶς, ἰδίως γιά τό χωριό Πλατανιστάσα καί τά γειτονικά του χωριά, ὁ ἀείμνηστος θεῖος μου Ἰωάννης Εὐσταθίου Παχουλίδης, ὁ γνωστός ὡς «Πασιουλῆς» ἤ «Κουτσογιαννῆς», πού γιά δεκαοκτώ συναπτά χρόνια ἔζησε μία ἀσκητική ἐρημική ζωή μακριά ἀπό τόν κόσμο, ὑπηρετώντας μέ ἔνθεο ζῆλο «τήν πάλαι ποτέ διαλάμψασαν» Ἱερά Μονή Τιμίου Σταυροῦ τοῦ Ἁγιασμάτι τῆς Κύπρου, σάν φύλακας ἄγγελός της καί ξεναγός τῶν λίγων, ἀλλά ἐκλεκτῶν ἐπισκεπτῶν της. 

Ὁ Ἰωάννης γεννήθηκε στό χωριό Πλατανιστάσα στίς ἀρχές τῆς τελευταίας δεκαετίας τοῦ 19ου αἰῶνα. Ἦταν τό δεύτερο ἀπό τά ἕξι παιδιά τοῦ Εὐσταθίου Χατζηδημήτρη Πασιουλῆ καί τῆς Παρασκευῆς, τό γένος Πρωτοπαπᾶ Ἰωάννη. (Τά ἄλλα ἀδέλφια του ἦταν: Ἑλένη, Εἰρήνη, Μαρία, Παναγιωτοῦ, Γεώργιος). Ὁ παπποῦς του, ἀπό τήν μητέρα, πρωτοπρεσβύτερος Ἰωάννης, ἦταν συνεφημέριος στήν...

Οἱ ἀσθένειες τῆς εὐδαιμονίας

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

Δὲν εἶναι μόνο ἡ Ἑλλάδα, ποὺ δείχνει συμπτώματα κοινωνικῆς ἀποσύνθεσης, ὅπως τὰ ζοῦμε στὴν καθημερινότητά μας καὶ ὅπως τὰ προβάλλουν τὰ Μέσα Μαζικῆς Ἐνημέρωσης (ΜΜΕ) καὶ τὰ Μέσα Κοινωνικῆς Δικτύωσης (ΜΚΔ). Εἶναι ὅλη ἡ λεγόμενη πολιτισμένη Δύση. Μπορεῖ οἱ χῶρες Της καὶ μόνον αὐτές, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον νὰ ἔχουν δημοκρατικὰ καθεστῶτα, ὅμως στὴν πραγματικότητα εἶναι ἕνα πολυτελὲς καὶ μὲ πολύτιμους ἐντὸς τοῦ θησαυροὺς οἰκοδόμημα, ποὺ εἶναι ὑπὸ κατάρρευση. Τὸ λυπηρὸ εἶναι ὅτι οὐδεὶς ἐκ τῶν σημερινῶν ἡγητόρων τῶν χωρῶν τῆς Δύσης δὲν κρούει τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου. Ὅλοι εἶναι διαχειριστὲς τῆς παρακμῆς... Καὶ ἂν κάποιος τολμήσει νὰ πεῖ τὴν ἀλήθεια γιὰ τὴν ἠθικὴ ὑπόσταση τῆς νεωτερικῆς Δύσης καὶ νὰ ἀντιδράσει δέχεται τὰ πυρὰ τῶν ὀπαδῶν Της.

Τὸν Μάρτιο τοῦ 2020 οἱ γαλλικὲς ἐκδόσεις PUF ἐξέδωσαν τὸ πόνημα τοῦ Hugues Lagrange, ἐπ. διευθυντοῦ ἐρευνῶν τοῦ CNRS (Ἐθνικοῦ Γαλλικοῦ Κέντρου Ἐπιστημονικῶν Ἐρευνῶν) «Οἱ ἀσθένειες τῆς εὐδαιμονίας» (Les maladies du Bonheur). Σὲ αὐτὸ ὁ συγγραφέας περιγράφει τὴν κατάσταση τῆς νεωτερικῆς πραγματικότητας στὴ Δύση. Ἡ κύρια διαπίστωσή του εἶναι πὼς ἡ κοινωνική - συλλογικὴ ζωὴ σβήνει στὶς χῶρες Της ὡς μιὰ «ἀσθένεια», ποὺ ἀνήκει στὸ παρελθὸν ὅπως οἱ ἄλλοτε θανατηφόρες ἀσθένειες (φυματίωση, ελονοσία, κ.λ.π.).
Μέσα στὸν πολυτελῆ κλωβό ποὺ ζεῖ ὁ νεωτερικὸς ἄνθρωπος βλέπει μόνο τὶς ἀσθένειες ποὺ ἔχει ἀντιμετωπίσει, βλέπει ὑπερηφάνως πὼς ὁ μέσος ζωῆς ἔχει αὐξηθεῖ καὶ ἀγνοεῖ τὶς ἀσθένειες ποὺ τὸν βασανίζουν, ὅπως εἶναι ὁ...

Μητροπολίτης Κονίτσης Ἀνδρέας: Μὲ τέτοιο ρεσιτὰλ ἀνθελληνικῶν προκλήσεων τῶν "Τσάμηδων" θὰ μπεῖ ἡ Ἀλβανία στὴν Ε.Ε.;

Αξιος ο Μητροπολίτης Κονίτσης Ανδρέας - Ορθόδοξος Τύπος
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΔΡYΪΝΟΥΠΟΛΕΩΣ , ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ & ΚΟΝΙΤΣΗΣ

Ἐν Δελβινακίῳ τῇ 29ῃ Ἰουνίου 2020
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης κύριος ΑΝΔΡΕΑΣ,ἔκανε τίς ἀκόλουθες δηλώσεις:

«Ὅσοι σπεύδουν ἀσυλλόγιστα γιά νά γίνῃ μέλος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως ἡ Ἀλβανία, ἄς κοιτάξουν προσεκτικά τά γεγονότα, πού διαδραματίσθηκαν τό τελευταῖο δεκαήμερο τοῦ φετεινοῦ Ἰουνίου στά Ἑλληνοαλβανικά σύνορα.

Ἔτσι, μέ ἕνα ρεσιτάλ ἀνθελληνικῶν προκλήσεων εἰς βάρος τῆς Ἑλλάδας καί τῆς Ἑλληνικῆς Ἐθνικῆς Κοινότητας τῆς Βορείου Ἠπείρου, ξεκίνησαν ἀπό τά Τίρανα καί ὡλοκληρώθηκαν κοντά στά Ἑλληνοαλβανικά σύνορα οἱ ἐκδηλώσεις γιά νά…

Ἅγιος Ἰωάννης Μαξίμοβιτς

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητοὺ 

Η ρωσικὴ Ὀρθοδοξία ἔχει νὰ παρουσιάσει ἕνα μεγάλο νέφος ἁγίων, τὸ ὁποῖο κοσμεῖ τὸ ἁγιολογικὸ στερέωμα τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἰδιαίτερα ἀνάδειξη ἁγίων ἔχουμε στὰ νεώτερα χρόνια, ὅταν ἡ Ρωσικὴ Ἐκκλησία εἶχε εἰσέλθει στὶς γνωστὲς ἱστορικές της περιπέτειες. Ἕνα ἀπὸ τοὺς σύγχρονους ἐπιφανεῖς Ρώσους ἁγίους εἶναι καὶ ὁ ἅγιος Ἰωάννης Μαξίμοβιτς, Ἐπίσκοπος Σαγκάης καὶ Σὰν Φρανσίσκο, τῆς ὀρθοδόξου ρωσικῆς διασπορᾶς. 
Γεννήθηκε στὶς 4 Ἰουνίου τοῦ 1896 στὸ χωριὸ Ἀντάμοβκα τῆς ἐπαρχίας Χαρκὼβ στὴ Νότια Ρωσία. Τὸ βαπτιστικό του ὄνομα ἦταν Μιχαήλ. Οἱ γονεῖς τοῦ ὀνομάζονταν Μπόρις καὶ Γλαφύρα καὶ ἦταν ἀπόγονοί της ὀνομαστῆς ἀριστοκρατικῆς καὶ εὐσεβοῦς οἰκογένειας Μαξίμοβιτς. Μάλιστα ἕνα μέλος τῆς οἰκογένειας, ὁ Ἰωάννης Μαξίμοβιτς, ὑπῆρξε ὀνομαστὸς Ἱεράρχης, Ἐπίσκοπος Τομπόλσκ, ὁ ὁποῖος ἔγινε ἅγιος (ἑορτάζει στὶς 10 Ἰουνίου) καὶ τὸ τίμιο λείψανό του, παραμένει ἄφθορο στὴν πόλη Τομπολσκ. 
Οι εὐσεβεῖς γονεῖς τοῦ τον μεγάλωσαν μὲ τὴν πίστη στὸ Θεὸ καὶ τὴν εὐλάβεια στὴν Ὀρθοδοξία. Ἀλλὰ καὶ ὁ ἴδιος ἔδειχνε ἀπὸ μικρὸς μία ἀσυνήθιστη ἀγάπη γιὰ τὸ Θεὸ καὶ ἰσχυρὴ ροπὴ νὰ ζεῖ τὴν ἐκκλησιαστικὴ ζωή. Ἂν καὶ φιλάσθενος, ἔτρωγε λίγο καὶ τηροῦσε ὅλες τὶς νηστεῖες τῆς Ἐκκλησίας. Τοῦ ἄρεσε νὰ συχνάζει στὴν Ἐκκλησία καὶ ὅταν ἔπαιζε μὲ τὰ στρατιωτάκια...

Ψηφιακὴ ἀναγνώριση προσώπου: μιὰ διεθνὴς χαρτογράφηση

Γράφει ὁ Νικόδημος Καλλιντέρης, Yπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου
Ἂς σκεφτοῦμε τὸ ἑξῆς σενάριο: περιδιαβαίνοντας μία καθημερινὴ εἰρηνικὴ ἡμέρα τὸν ἀστικὸ ἱστό, ἀστυνομικὲς ἀρχὲς ποὺ εἶναι τοποθετημένες ἀνὰ οἰκοδομικὸ τετράγωνό μας ζητοῦν ἐπιτακτικὰ τὴν ἐπίδειξη τοῦ δελτίου ταυτότητάς μας γιὰ τὴν ἐξακρίβωση τῶν στοιχείων μας, προκειμένου νὰ ἔχουμε τὴν δυνατότητα νὰ κινηθοῦμε μέσα στὴν πόλη. Ἀνὰ λίγες δεκάδες μέτρα διενεργεῖται ἔλεγχος…
Ἀναμφίβολα μία τέτοια τακτικὴ θὰ ἐξέγειρε ἐκτεταμένες (καὶ δικαίως) ἀντιδράσεις ἀπὸ ἑνώσεις πολιτῶν καὶ ἀκτιβιστὲς ποὺ προασπίζονται τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα καὶ τὶς ἐλευθερίες, ἐνῶ ἴσως θὰ προκαλoύσε ὀξύτατη πολιτικοϊδεολογικὴ ἀντιπαράθεση μὲ κύριο διακύβευμα τὰ περὶ «ἀστυνομικοῦ κράτους», «κράτους πρόληψης», «κράτους ἀσφάλειας».
Τί θὰ λέγαμε, ὅμως, ἂν διαπιστώναμε ὅτι ἀκριβῶς τὸ ἴδιο συμβαίνει πολὺ πιὸ ἀθόρυβα, ἀόρατα καὶ...

Κατάθεσις τῆς Τιμίας Ἐσθῆτος τῆς Θεοτόκου (2 Ἰουλίου †)

Ἡ Ἐκκλησία τιμᾶ σήμερα 2 Ἰουλίου τὴ μνήμη τῆς κατάθεσης τῆς Τίμιας Ἐσθῆτος τῆς Θεοτόκου.

Στὸ ναὸ τῶν Βλαχερνῶν, ποὺ εἶχε κτίσει ἡ βασίλισσα Πουλχερία, κόρη τοῦ αὐτοκράτορα Ἀρκαδίου καὶ σύζυγος τοῦ αὐτοκράτορα Μαρκιανοῦ (451 – 457 μ.Χ.), εἶχαν κατατεθεῖ τὰ σπάργανα (ἐντάφια) της Θεοτόκου, τὰ ὅποια εἶχαν σταλεῖ ἀπὸ τὸν Πατριάρχη Ἱεροσολύμων Ἰουβενάλιο.
Ὅταν δὲ ἦταν αὐτοκράτορας ὁ Λέων Ἃ’ ὁ Θρὰξ (457 – 474 μ.Χ.), οἱ πατρίκιοι Γάλβιος καὶ Κάνδιδος ἔφεραν ἀπὸ τὰ Ἱεροσόλυμα καὶ τὴν τίμια ἐσθήτα τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Ὁ Λέων τὴν παρέλαβε καὶ τὴν κατέθεσε στὸ ναὸ τῶν Βλαχερνῶν, μέσα σὲ...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...Ὅποτε περνᾶς μία δυσκολία στὴ ζωή, ἁπλῶς κλεῖσε τὰ μάτια, πᾶρε μιὰ βαθιὰ ἀνάσα καί πές: "Θεέ μου ξέρω ὅτι εἶναι στὸ σχέδιό σου, μόνο βοήθησε μὲ νὰ τὸ περάσω"
Ἅγιος Παΐσιος Ἁγιορείτης

Σύντομη βιογραφία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη Μαξίμοβιτς (1896 - 1966) (2 Ἰουλίου † )


Ο Ἅγιος Ἰωάννης γεννήθηκε στὶς 4 Ἰουνίου τὸ 1896 στὸ χωριὸ Ἀντάμοβκα τῆς ἐπαρχίας Χαρκὼβ τῆς Νότιας Ρωσίας. Ἦταν ἀπόγονός της ἀριστοκρατικῆς οἰκογένειας Μαξίμοβιτς ποὺ ἕνα μέλος αὐτῆς τῆς οἰκογένειας ἀνακηρύχτηκε Ἅγιος του 1916 καὶ εἶναι ὁ ἱεράρχης Ἰωάννης Μαξίμοβιτς Μητροπολίτης Τομπὸλσκ ποὺ τὸ λείψανό του παραμένει ἄφθαρτο μέχρι σήμερα στὸ Τομπόλσκ. Ὁ Ἅγιος αὐτὸς Ἱεράρχης Ἰωάννης ἐκοιμήθη στὶς ἀρχὲς τοῦ 18ου αἰῶνος ἀλλὰ μεταλαμπάδευσε τὴν χάρη του στὸν μακρινό του ἀνιψιό, τὸ Μιχαὴλ (γιατί αὐτὸ ἦταν τὸ βαπτιστικὸ ὄνομα τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη καὶ ὅταν ἔγινε ἀργότερα μοναχὸς πῆρε τὸ ὄνομά του θείου του. Ὁ πατέρας του, ὁ Μπόρις ἦταν στρατάρχης τῶν εὐγενῶν σὲ μία ἐπαρχία τοῦ Χαρκὼβ καὶ ὁ θεῖος τοῦ ἦταν πρύτανις Πανεπιστημίου Κιέβου. Ἡ σχέση του μὲ τοὺς γονεῖς τοῦ ἦταν πάντα ἄριστη. Κατὰ τὴν παιδική του ἡλικία ὁ Μιχαὴλ ἦταν...φιλάσθενος καὶ ἔτρωγε λίγο. Ἦταν ἥσυχο παιδὶ καὶ πολὺ εὐγενικὸς καὶ εἶχε βαθειὰ θρησκευτικότητα. Ὅταν ἔπαιζε, ἕντυνε τὰ στρατιωτάκια τοῦ μοναχούς, μάζευε εἰκόνες, θρησκευτικὰ βιβλία καὶ τοῦ ἄρεσε νὰ διαβάζει βίους Ἁγίων. Τὰ βράδια στεκόταν ὄρθιος γιὰ πολλὴ ὥρα προσευχόμενος. Ἐπειδὴ ἦταν ὁ μεγαλύτερος ἀπὸ τὰ 5 ἀδέλφια τοῦ...

1 Ιουλ 2020

Ἕνα ποίημα γιὰ τὸν Ἰωάννη Καποδίστρια

Τῆς Εὐαγγελίας Λάππα, Μαθήτριας Λυκείου, 16 ἐτῶν

Στὸν «ἅγιο» τῆς πολιτικῆς Ἰωάννη Καποδίστρια...


Χαῖρε τοῦ γένους ὑψιπέτη

τῆς Ἑλλάδας γνήσιε ἡγέτη

μάχησες μὲ θάρρος τὴν Φραγκιά[1]

ποὺ ‘θέλε τῆς μάνας[2] τὴ σκλαβιά...

Ἡ ἀγάπη ἑνὸς Τζέντλεμαν, ἕνα ἐκπληκτικὸ περιστατικό!

Γέροντος Ἰωσὴφ Βατοπεδινοῦ (1 Ἰουλίου † )

Γράφει  Χριστόδουλος Ηλιάδης, φιλόλογος
Τὸ παραπάνω βίντεο ἀποτελεῖ ἀπόσπασμα ἀπὸ μία συζήτηση/ὁμιλία τοῦ γέροντος Ἰωσὴφ τοῦ Βατοπεδινοῦ μὲ τὸν π. Θεόφιλο Ζησόπουλο, μὲ θέμα, "Ἡ ἀγάπη μεταξὺ συζύγων", ποὺ εἶχε γίνει γιὰ τὸ 4Ε. Τὸ ἀπόσπασμα αὐτό, ὅπως φαίνεται καὶ ἀπὸ τὰ λόγια τοῦ γέροντος Ἰωσὴφ πρὸς τὸ τέλος, εἶναι ἕνα περιστατικὸ ποὺ ἔζησε κάποιος νέος μὲ τὴ γυναίκα του καὶ τὸ ἐξομολογήθηκε ἔπειτα στὸν γέροντα. Ἀποτελεῖ ἕνα παράδειγμα γιὰ τὰ σημερινὰ ζευγάρια, διότι διαδραματίστηκε στὴν ἐποχή μας καὶ δείχνει τὸ θαῦμα ποὺ μπορεῖ νὰ κάνει ἡ ἀγάπη καὶ ἡ αὐτοθυσία ἀνάμεσα στοὺς συζύγους. Ἐπισημαίνει ὅτι τὸ "δίκιο", ποὺ δὲ θέλει κανείς μας νὰ χάσει, εἶναι δίκαιο μὲ τὰ ἀνθρώπινα μάτια, ἐνῶ μὲ τὰ πνευματικὰ μάτια τὸ "ἄδικο" εἶναι τελικὰ αὐτὸ ποὺ μᾶς δικαιώνει καὶ σ' αὐτήν, ἀλλὰ καὶ στὴν ἄλλη ζωή. Τέλος, ἀποδεικνύει ξεκάθαρα ὅτι ἡ ταπείνωση καὶ ἡ καταπάτηση τοῦ ἐγωισμοῦ μέσα στὸ γάμο, ὁδηγοῦν στὴν ἁγιότητα (τὴν ὁποία μάλιστα ταπεινὰ δείχνει νὰ θαυμάζει καὶ ὁ γέροντας Ἰωσήφ).

Παρακάτω δίνεται ἡ ἀπομαγνητοφώνηση τοῦ ἀποσπάσματος, διότι σὲ κάποια σημεῖα δὲν ἀκούγονται καθαρά τα λόγια τοῦ γέροντα.
Ἀπομαγνητοφώνηση τοῦ ἀποσπάσματος:...

Ὁ Γέρων Ἐφραίμ τῆς Ι.Μ. Βατοπαιδίου γιά τόν Γέροντα Ἰωσήφ τόν Βατοπαιδινό


Οἱ ἅγιοι τῶν φτωχῶν

Ἅγιοι Ἀνάργυροι (+ 1 Ἰουλίου)
Στὴν Ἐκκλησία μας ἔχουμε πολλὲς περιπτώσεις ἁγίων ποὺ ἔκαναν κανόνα τῆς ζωῆς τους καὶ ἐφάρμοσαν στὴν πράξη τὸ Κυριακὸ λόγιο «ἀσθενοῦντας θεραπεύετε…δωρεὰν ἐλάβετε δωρεὰν δότε» (Ματθ. 10,8). Τὰ πιὸ χαρακτηριστικὰ παραδείγματα αὐτῆς τῆς στάσης ζωῆς ἀποτελοῦν ἀναμφίβολα οἱ Ἅγιοι Ἀνάργυροι, ποὺ ὀνομάστηκαν ἔτσι ἐπειδὴ προσέφεραν τὶς ὑπηρεσίες τους στοὺς συνανθρώπους τους χωρὶς νὰ λαμβάνουν χρηματικὴ ἀμοιβὴ (ἀργύριον) γιὰ τὸ ἔργο τους.
Ὑπάρχουν πολλοὶ ἅγιοι ποὺ ἔλαβαν αὐτὸν τὸ χαρακτηρισμὸ (Κοσμᾶς καὶ Δαμιανός, Κύρος καὶ Ἰωάννης, Παντελεήμων καὶ Ἐρμόλαος, Σαμψῶν καὶ Διομήδης). Στὴν ἐκκλησιαστικὴ τάξη τιμῶνται, ἐπιπροσθέτως, μὲ τὴν ἕβδομη κατὰ σειρὰ μερίδα κατὰ τὴν Ἀκολουθία τῆς Προσκομιδῆς.
Εἰδικὰ μὲ τὰ ὀνόματα Κοσμᾶς καὶ Δαμιανὸς ἡ ἐκκλησιαστικὴ παράδοση γνωρίζει τρία ζεύγη Ἁγίων Ἀναργύρων. Κατὰ τὴν 1η Ιουλίου, συγκεκριμένα, τιμῶνται οἱ ἅγιοι ποὺ κατάγονται ἀπὸ τὴ Ρώμη. Αὐτοὶ ἔζησαν στὰ χρόνια το βασιλιᾶ Καρίνου (283-284) καὶ ἦταν ὀνομαστοὶ γιατροί, οἱ ὁποῖοι τὸ μόνο ποὺ ζητοῦσαν ὡς ἀμοιβή, ἦταν ἡ πίστη στὸν ἀληθινὸ Θεό. Ὁ φθόνος ὅμως...

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.