31 Μαρ 2024

"Χαλινοὺς ἀποπτύσας..."

Ἀργόν Iδιόμελον Ἀποστίχων, Γ' Κατανυκτικοῦ Ἑσπερινοῦ 
"Χαλινούς ἀποπτύσας...",  Ἦχος πλ. Δ΄
μέλος Ἰακώβου Πρωτοψάλτου,
Ψάλλουν οἱ Πατέρες τοῦ Ἱεροῦ Κουτλουμουσιανοῦ Κελλίου Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Καρυές Ἁγίου Ὄρους
Ἦχος πλ. δ'
Χαλινοὺς ἀποπτύσας τοὺς πατρικούς, ἀστάτῳ φρενί, τοῖς κτηνώδεσι τῆς ἁμαρτίας, λογισμοῖς συνέζησα, ὅλον μου τὸν βίον δαπανήσας ἀσώτως, ὁ τάλας ἐγώ, τροφῆς δὲ λειπόμενος, βεβαιούσης καρδίαν, πρὸς καιρὸν λιπαίνουσαν, ἡδονὴν ἐσιτούμην. Ἀλλὰ Πάτερ ἀγαθέ, μὴ κλείσῃς μοι τὰ φιλάνθρωπα σπλάγχνα, ἀλλ' ἀνοίξας δέξαι με, ὡς τὸν Ἄσωτον Υἱόν, καὶ σῶσόν με.

Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς γίνεται δείκτης πορείας γιὰ τὴν θέση καὶ εὐθύνη τῆς Ὀρθοδοξίας στὸν σύγχρονο κόσμο

Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Γεωργίου Δ. Μεταλληνοῦ
Τὸ μήνυμα τῆς διδασκαλίας τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ
1.  Ἠσυχασμός εἶναι ἡ πεμπτουσία τῆς ὀρθοδόξου παραδόσεως, ταυτιζόμενος μὲ αὐτὸ ποὺ περικλείει καὶ ἐκφράζει ὁ ὅρος ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ. Ἔξω ἀπὸ τὴν ἡσυχαστικὴ παράδοση ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι ἀνύπαρκτη καὶ ἀδιανόητη. Ἡ ἡσυχαστικὴ πράξη, ἐξ ἄλλου, εἶναι ἡ «λυδία λίθος» γιὰ τὴν ἀναγνώριση τῆς αὐθεντικῆς χριστιανικότητας. «Νηστεία, ἀγρυπνία, προσευχὴ» -μὲ τὶς ἡσυχαστικὲς πρακτικὲς- ἀποκτῶνται τὰ οὐράνια χαρίσματα στὴν ὀρθοδοξοπατερικὴ παράδοση. Πρέπει δὲ νὰ ἀποσαφηνισθεῖ ἐξ ἀρχῆς, ὅτι ὡς ἡσυχασμὸς νοεῖται κυρίως...

π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης: «LGBTQ+: "Καταστρέψτε τὴν Ἑλλάδα"»

Ἐκπομπὴ μὲ τὸν ὁσιολογιώτατο Μοναχὸ Ἀρσένιο Βλιαγκόφτη, μὲ θέμα: «LGBTQ+: " Καταστρέψτε τὴν Ἑλλάδα"», Κυριακή 31 Μαρτίου 2024.

Ἡσυχασμός: Ἡ κορυφαία ἔκφραση τῆς Ὀρθοδόξου πνευματικότητος

Τοῦ Λάμπρου Κ. Σκόντζου, Θεολόγου - Καθηγητοῦ 
Ἡ λέξη Ἡσυχασμὸς παράγεται ἀπὸ τὸ ρῆμα ἡσυχάζω ποὺ σημαίνει βρίσκομαι σὲ κατάσταση σιγῆς, ἠρεμίας καὶ αὐτογνωσίας. Ὁ ἡσυχαστὴς μοναχός, ἀλλὰ καὶ λαϊκός, πλημμυρισμένος ἀπὸ θεῖο ἔρωτα, προσπαθεῖ νὰ ἀποβάλλει κάθε κοσμικὴ ἐνασχόληση καὶ σκέψη, ἀποζητᾶ τὴν ἡσυχία καὶ ἐπικεντρώνεται στὴ μνήμη τοῦ Θεοῦ, λέγοντας ἀδιάλειπτα τὴν νοερὰ προσευχὴ «Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ ἐλέησόν με τὸν ἁμαρτωλό». Ἡ ἄσκηση αὐτὴ καθαρίζει τὴν καρδιὰ ἀπὸ κάθε πάθος καὶ τὸ νοῦ ἀπὸ τοὺς ἀκάθαρτους λογισμούς, τοὺς ὁποίους ὑπαγορεύουν οἱ δαίμονες. Ὁ ἡσυχαστὴς ἔτσι ἀποκτᾶ «νοῦν Χριστοῦ», ὅπως εἶπε ὁ ἀπόστολος Παῦλος. Τὸ μυαλό του, ἡ καρδιά του, οἱ αἰσθήσεις του καὶ γενικὰ ὁλόκληρη ἡ ψυχοσωματική του ὑπόσταση γεμίζει ἀπὸ τὴν ἄκτιστη χάρη καὶ τὴν παρουσία τοῦ Θεοῦ, τὸν καθαρίζει ἀπὸ τοὺς ρύπους τῆς ἁμαρτίας, τὸν ἁγιάζει, τὸν καθιστᾶ μέτοχο τῶν ἀκτίστων ἐνεργειῶν τοῦ Θεοῦ. Μὲ τὴν συνεχή ἄσκηση ὁ ἡσυχαστὴς αἰσθάνεται μὲ τὶς σωματικές του αἰσθήσεις, βλέπει μὲ τὰ σωματικὰ μάτια του τὸ ἄκτιστο...

Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς

Οἱ λόγοι σου πάνσοφε καὶ τὰ σεπτὰ συγγράμματα, δρόσος οὐρανία, μέλι πέτρας, ἄρτος Ἀγγέλων τοῖς ἐντυγχάνουσι, νέκταρ ἀμβροσία γλυκασμός, ἥδυσμα Γρηγόριε καὶ πηγὴ ζῶντος ὕδατος. (ἐκ τῆς ἀκολουθίας) 
Ἐκ τῆς ἐκδόσεως, Π. Β. Πάσχου, Ἔρως Ὀρθοδοξίας, ἐκδ. Ἀποστολικῆς Διακονίας, Ἀθῆναι 1987

Ἡ Β´ Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν εἶναι ἀφιερωμένη σ᾿ ἕνα ὑπέρμαχο τῆς Ὀρθοδοξίας: τὸν ἅγιο Γρηγόριο τὸν Παλαμᾶ, Ἀρχιεπίσκοπο Θεσσαλονίκης. Ὁ ἅγιος Γρηγόριος γεννήθηκε στὴν Κωνσταντινούπολη, τέλη τοῦ 13ου αἰώνα, γύρω στὰ 1296. Ἔχοντας «περιφανεῖς καὶ ἐνδόξους γονεῖς», τὸ συγκλητικὸ Κωνσταντῖνο καὶ τὴν εὐσεβέστατη Καλλονή, φρόντισε νὰ κοσμήσει πιὸ πολὺ τὸν ἐσωτερικὸ ἄνθρωπο, ποὺ δὲν φαίνεται, μὲ ἀρετὲς καὶ παιδεία. Μικρὸς ἀκόμα, ἔμεινε ὀρφανὸς ἀπὸ πατέρα. Εἶχε τὴν εὐτυχία ὅμως νά ῾χει μητέρα τὴν εὐσεβέστατη Καλλονή, ποὺ ἡ μόνη...

Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς: Ὁ θεμελιωτὴς τῆς Ὀρθοδόξου πνευματικότητος

Τοῦ Λάμπρου Κ. Σκόντζου,
 Θεολόγου - Καθηγητοῦ 
Ἡ δεύτερη Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν εἶναι ἀφιερωμένη σὲ μιὰ ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες πατερικὲς μορφὲς τῆς Ἐκκλησίας μας, στὸν ἅγιο Γρηγόριο τὸν Παλαμᾶ, ἀρχιεπίσκοπο Θεσσαλονίκης (1347-1359). Ὁ μεγάλος αὐτὸς ἄνδρας ἔζησε σὲ μιὰ πολὺ ταραγμένη ἱστορικὴ περίοδο γιὰ τὴν Ἐκκλησία μας, κατὰ τὴν ὁποία ὁ κίνδυνος νοθεύσεως τῆς ἀλήθειας ὑπῆρξε μεγάλος καὶ ὅπου ἡ ὀρθόδοξη πνευματικότητα κινδύνευε νὰ ἁλωθεῖ ἀπὸ τὸν δυτικὸ σχολαστικισμὸ καὶ ἡ ὑπεράσπισή της ἔλαχε στὴν μεγάλη αὐτὴ πνευματικὴ μορφή. 
Γεννήθηκε στὴν Κωνσταντινούπολη τὸ 1296 ἀπὸ εὐσεβεῖς γονεῖς, οἱ ὁποῖοι ἀσκοῦσαν τὴν νοερὰ προσευχή. Ἔλαβε σπουδαία μόρφωση κοντὰ στὸν ὀνομαστὸ δάσκαλο καὶ θεολόγο Θεόδωρο Μετοχίτη. Ὁ αὐτοκράτορας Ἀνδρόνικος Β΄ ἐκτίμησε τὶς ἱκανότητές του καὶ τὸν προόριζε γιὰ ὑψηλὰ κρατικὰ ἀξιώματα. Ὅμως...

Ἅγιος Ὑπάτιος Ἐπίσκοπος Γαγγρῶν (31 Μαρτίου †)

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητοῦ
Ἰδιαίτερη τιμητική θέση κατέχουν στήν Ἐκκλησία μας οἱ ἅγιοι θεοφόροι Πατέρες, οἱ ὁποῖοι πῆραν μέρος στίς Ἅγιες Οἰκουμενικές Συνόδους, καί μέ τόν φωτισμό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἀποφάνθηκαν γιά τή σώζουσα ὀρθόδοξη πίστη μας. Ἕνας ἀπό αὐτούς εἶναι καί ὁ ἅγιος Ὑπάτιος Ἐπίσκοπος Γαγγρῶν, ὁ ὁποῖος εἶχε πάρει μέρος στήν Ἀ΄ Οἰκουμενική Σύνοδο καί διακρίθηκε ὡς φλογερός πρόμαχος τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἐπί πλέον ἀξιώθηκε καί τῆς...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας…

Κανεὶς πιστὸς δὲν εἶναι ἀπελπισμένος καὶ κανεὶς ἀπελπισμένος δὲν εἶναι πιστός. 
Ἅγιος Νεκτάριος

30 Μαρ 2024

Ὁ καταποντισμὸς τοῦ Ἐθνικοῦ Θεάτρου

Γράφει ὁ Χαράλαμπος Ἄνδραλης
Εἶναι ἱστορικὰ ἀποδεδειγμένο ὅτι ὁ ἠθικὸς καταποντισμὸς τῶν λαῶν, ἐπιφέρει καὶ τὸν πραγματικὸ καταποντισμό τους. Μετὰ τὴ μαύρη μέρα τῆς καθιέρωσης τοῦ σοδομιτικοῦ γάμου, ἡ ἐπίθεση τῆς ΛΟΑΤΚΙ προπαγάνδας, ἐντείνεται, πλέον ὄχι μόνο μὲ χορηγίες τῶν ἱδρυμάτων τοῦ Τζ. Σόρος, ξένων πρεσβειῶν καὶ πολυεθνικῶν ἑταιρειῶν, ὅπως συνέβαινε στὸ πρόσφατο παρελθόν, ἀλλὰ καὶ μὲ χρήματα τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ ἀπὸ κρατικοὺς φορεῖς.
Στὰ πλαίσια τῆς ἐκπαίδευσης στὸ λοατκισμό, τὸ Ἐθνικὸ Θέατρο, τὸ ὁποῖο ἐποπτεύεται κατὰ τὸ νόμο ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ καὶ λειτουργεῖ χάριν τοῦ δημοσίου συμφέροντος, παρουσιάζει ἕνα ἔργο μὲ τίτλο «καταποντισμός»1, τοῦ σκηνοθέτη Βασίλη Βηλαρά2, (βλ. ἵδρυμα Ὠνάση). «Τὰ πρόσωπα τῆς παράστασης ἐπισκέπτονται τὴν gay Ἑλλάδα τῆς Μεταπολίτευσης καὶ μεταφέρουν...

Ἡ σιωπή καί ὁ λόγος τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ

Γράφει ὁ Μαντζαρίδης Γεώργιος
Ἡ σιωπή καί ὁ λόγος εἶναι πράγματα ἀντίθετα στήν καθημερινή μας ζωή. Ὁ λόγος διαλύει τή σιωπή. Καί ἡ σιωπή διακόπτει τό λόγο. Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς ὡς ἡσυχαστής ἦταν βασικά ἄνθρωπος τῆς σιωπῆς. Ἀπέφευγε τό λόγο, ὅπως ἄλλωστε καί τή συγγραφή. Ὁ ἴδιος σημειώνει ὅτι πολλοί μεγάλοι πατέρες τῆς ἐρήμου, μολονότι θά μποροῦσαν νά γράψουν σπουδαῖα καί ὠφέλιμα πράγματα, δέν τό ἔκαναν, γιά νά μή διακόψουν τήν σιωπή καί τήν κοινωνία τους μέ τό Θεό. Κατακρίνει μάλιστα τόν ἑαυτό του καί λέει ὅτι ὁ ἴδιος συνήθιζε νά γράφει, ὅταν ὑπῆρχε κάποια ἐπείγουσα ἀνάγκη. Καί γνωρίζουμε πόσο πολλά καί δυνατά κείμενα ἔγραψε, ὅταν ἡ ἀνάγκη αὐτὴ ἦταν ὁ κίνδυνος νά παραχαραχθεῖ ἡ ὀρθόδοξη διδασκαλία.
Ὁ λόγος τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, ὁ προφορικός καί ὁ γραπτός, εἶχε πάντοτε πλούσιο ἀντίκρυσμα στή σιωπή του. Καί ἡ σιωπή του δέν ἦταν συνέπεια παραιτήσεως ἤ ἀδιαφορίας, ἀλλά καρπός ἔντονης σπουδῆς καί κοινωνίας μέ τό Θεό Λόγο. Ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος ὁ Θεοφόρος γράφει: «Ἄμεινόν ἐστι σιωπᾶν καί εἶναι ἤ λαλοῦντα μή εἶναι».
Στήν καθημερινή μας ζωή συνδέουμε συνήθως τό λόγο μέ τήν ὕπαρξη...

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος ( 30 Μαρτίου †)

Ὁ Ὅσιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος γεννήθηκε περὶ τὸ ἔτος 525 μ.Χ. καὶ ἦταν υἱὸς εὐσεβοῦς καὶ εὔπορης οἰκογένειας. Ἔλαβε πλούσια μόρφωση, γι’ αὐτὸ καὶ τὸν ἀποκαλοῦσαν «σχολαστικό», ἀλλὰ σὲ ἡλικία δεκαέξι ἐτῶν, ἀφοῦ ἐγκατέλειψε τὸν κόσμο, παραδόθηκε στὴν πνευματικὴ καθοδήγηση τοῦ Γέροντος Μαρτυρίου, στὸ ὄρος Σινᾶ, ὅπου ἔμεινε μέχρι τὸ θάνατό του.
Στὴν συνέχεια ἐπισκέφθηκε μοναχικὲς κοινότητες στὴ Σκήτη καὶ Ταβέννιση τῆς Αἰγύπτου, ἀργότερα δὲ ἐγκαταστάθηκε σὲ κελὶ τῆς ἐρήμου τοῦ Σινᾶ, ποὺ ἀπεῖχε δύο ὧρες ἀπὸ τὴ μονὴ τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης.
Ὁ βιογράφος τοῦ Ὁσίου Ἰωάννου, Δανιὴλ ὁ Ραϊθηνός, μᾶς δίνει μερικὲς πληροφορίες γιὰ τὸν βίο του, κυρίως ὅμως μᾶς παρουσιάζει τὸ πῶς ἀναδείχθηκε δεύτερος Μωϋσῆς καθοδηγώντας τοὺς νέους Ἰσραηλίτες ἀπὸ τὴν γῆ τῆς δουλείας στὴν γῆ τῆς...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας…

Αὐτὰ πού δὲν ντρέπεται κανεὶς νὰ λέγει, δὲ θὰ ντραπεῖ καὶ νὰ τὰ πράξει καὶ αὐτὰ πού εὐχαριστιέται κάποιος νὰ τὰ ἀκούει, αὐτὰ σύρεται ἀσυναίσθητα καὶ νὰ τὰ πράττει. 
Μέγας Φώτιος

29 Μαρ 2024

Ἀπασφάλισε ὁ Τσιρώνης: Ὁ λαὸς θὰ στείλει στὸ χρονοντούλαπο τῆς ἱστορίας τὴν κυβέρνηση, γιὰ τὸν πόλεμο ποὺ κάνει στὰ ἱερὰ καὶ τὰ ὅσια τοῦ Ἔθνους καὶ στὸν ἱερὸ θεσμὸ τῆς οἰκογένειας!

Ἡ θεία δίκη δὲν θὰ ἀργήσει νὰ ἔρθει 
Ὁμιλία τοῦ Σπυρίδωνος Τσιρώνη, βουλευτοῦ Ἀχαΐας τῆς ΝΙΚΗΣ, στὴν Ὁλομέλεια τῆς Βουλῆς στὴ συζήτηση ἐπὶ τῆς προτάσεως δυσπιστίας κατὰ τῆς Κυβέρνησης, ποὺ ὑπέβαλαν οἱ Πρόεδροι τῶν Κοινοβουλευτικῶν Ὁμάδων «ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ» κ. Νικόλαος Ἀνδρουλάκης, «ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ» κ. Σωκράτης Φάμελλος, «ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ» κ. Ἀλέξανδρος [Ἀλέξης] Χαρίτσης, «ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ» κυρία Ζωὴ Κωνσταντοπούλου καὶ οἱ Βουλευτὲς τῶν Κοινοβουλευτικῶν τους Ὁμάδων σύμφωνα μὲ τὰ ἄρθρα 84 τοῦ Συντάγματος καὶ 142 τοῦ Κανονισμοῦ τῆς Βουλῆς (28.3.2024). 
Δεῖτε τὴν ὁμιλία... 

Ἡ συμμετοχὴ τῶν Βορειοηπειρωτῶν στὴν Ἐθνικὴ παλιγγενεσία τοῦ 1821!

Γράφει ὁ Φιλόθεος Κεμεντζετζίδης
Κατὰ τὸ ἔτος 1430 τὰ Ἰωάννινα καταλαμβάνονται ἀπὸ τοὺς Ὀθωμανούς, ὑπὸ τὴν ἀρχηγία τοῦ Σινᾶν Πασᾶ, ὁ ὁποῖος τὴν 9η Ὀκτωβρίου τοῦ ἰδίου ἔτους, δεσμεύτηκε ἐγγράφως γιὰ τὸ σεβασμὸ πολλῶν προνομίων τῆς Ἐκκλησίας, καθὼς καὶ τῶν κατοίκων τῆς πόλεως. Ὡστόσο ἤδη ἀπὸ ἐκείνη τὴν περίοδο ἡ ἀντίσταση κατὰ τῶν κατακτητῶν δὲν ἔλειψε, μὲ τὸν ἀγωνιστὴ Λάμπρο Πάλλη ἀπὸ γνωστὴ οἰκογένεια τῆς Παραμυθιᾶς νὰ ξεχωρίζει .
Καθ’ ὅλη τὴ διάρκεια τῆς ὀθωμανικῆς ὑποδούλωσης στὴν Ἤπειρο συναντᾶμε ἐκλεκτοὺς ἀγωνιστὲς καὶ ἐξεγέρσεις κατὰ τῶν Τούρκων, οἱ ὁποῖες σὲ κάποιες περιπτώσεις – ὅπως ἐκείνη τῆς Χιμάρας ποὺ καταλήφθηκε ἀπὸ τοὺς Τούρκους τὸ 1518 – ἀποδίδουν στοὺς Ἠπειρῶτες ἀρκετὰ προνόμια. Σὲ αὐτὸ τὸ σημεῖο...

Γερμανία: Οἱ εἰδικοὶ εἶχαν προειδοποιήσει ὅτι οἱ ἐγκλεισμοὶ (lockdowns) θὰ προκαλοῦσαν περισσότερη ζημιὰ παρὰ ὄφελος!

Γράφει ὁ Καλλιντέρης Νικόδημος 
Στὴ Γερμανία, ὅπου ὑπάρχει ἀπὸ κάποιους ἐπιμονὴ γιὰ τὴν εὕρεση τῆς ἀλήθειας γιὰ τὰ συμβάντα τῆς δυστοπικῆς περιόδου τοῦ κορωνοϊοῦ, εἴχαμε προσφάτως διὰ μιᾶς μακρόσυρτης δικαστικῆς διαδικασίας ἀποκαλύψεις ποὺ κλονίζουν συθέμελα τὴ νομιμότητα τῶν σκληρῶν καὶ αὐταρχικῶν μέτρων ποὺ ἐλήφθησαν. 
Κατόπιν δικαστικῆς προσφυγῆς ἑνὸς γερμανικοῦ ἠλεκτρονικοῦ περιοδικοῦ δόθηκαν στὴ δημοσιότητα 2.500 σελίδες ἐγγράφων ἀπὸ τὸ Ἰνστιτοῦτο Robert Koch (πρόκειται γιὰ ὁμοσπονδιακὴ ὑπηρεσία στὸ Βερολῖνο ποὺ ὑπάγεται στὸ Ὑπουργεῖο Ὑγείας καὶ ἀσχολεῖται μὲ τὴν πρόληψη καὶ τὸν ἔλεγχο νοσημάτων) ποὺ παρεῖχε ἐξειδικευμένες καὶ στοχευμένες συμβουλὲς γιὰ τὶς πολιτικὲς δημόσιας ὑγείας καθ’ ὅλη τὴ διάρκεια τῆς τριετοῦς ὑγειονομικῆς κρίσης. 
Τὸ παγκοσμίως γνωστὸ ἐπιστημονικὸ Ἰνστιτοῦτο ἤδη ἀπὸ τὰ τέλη τοῦ 2020 εἶχε προειδοποιήσει τὴν γερμανικὴ κυβέρνηση ὅτι οἱ ἐγκλεισμοὶ θὰ...

Λεβέντισσα ἡ Κουρουπάκη, ἔριξε ρουκέτες στὴν ἐθνοκτόνο κυβέρνηση καὶ ἄσκησε δριμεῖα κριτικὴ στὴν ἀντιπολίτευση, καθὼς στὸ νομοσχέδιο τῶν ΛΟΑΤΚΙ, στήριξαν τὴν κυβέρνηση ἐνῷ μποροῦσαν νὰ τὴν ἐκθέσουν!

ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ: Χρυσοῖ χορηγοὶ τῆς ΝΔ καὶ μὲ τὴν πρόταση δυσπιστίας! 
Ὁμιλία τῆς Ἀσπασίας Κουρουπάκη, βουλευτοῦ Β1 Βορείου Τομέως Ἀθηνῶν τῆς ΝΙΚΗΣ, στὴν Ὁλομέλεια τῆς Βουλῆς στὴ συζήτηση ἐπὶ τῆς προτάσεως δυσπιστίας κατὰ τῆς Κυβέρνησης, ποὺ ὑπέβαλαν οἱ Πρόεδροι τῶν Κοινοβουλευτικῶν Ὁμάδων «ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ» κ. Νικόλαος Ἀνδρουλάκης, «ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ» κ. Σωκράτης Φάμελλος, «ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ» κ. Ἀλέξανδρος [Ἀλέξης] Χαρίτσης, «ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ» κυρία Ζωὴ Κωνσταντοπούλου καὶ οἱ Βουλευτὲς τῶν Κοινοβουλευτικῶν τους Ὁμάδων σύμφωνα μὲ τὰ ἄρθρα 84 τοῦ Συντάγματος καὶ 142 τοῦ Κανονισμοῦ τῆς Βουλῆς (27.3.2024). 
Δεῖτε τὴν ὁμιλία...

Οἱ Ἅγιοι Ἰωνάς καί Βαραχήσιος, ὁ Ἅγιος Ἀρσένιος ὁ Χατζεφεντής ὁ Καππαδόκης καί ὁ Ἅγιος Παΐσιος (29 Μαρτίου †)

Ἁγ. Παϊσίου Ἁγιορείτου
Μού παρουσιάσθηκε καί δεύτερη φορά ὁ καλός Πατέρας, μέ τήν διαφορά πώς ἦταν νύκτα, σέ ἀγρυπνία. Ἦταν 29η Μαρτίου 1971, μνήμη τῶν Ὁσιομαρτύρων Βαραχησίου καί Ἰωνά, παραμονή Βαΐων. Ἐνῶ ἔλεγα τήν εὐχή καθιστός, τά μεσάνυχτα, δέν κατάλαβα ἐάν μέ εἶχε πάρει ὁ ὕπνος ἤ ἤμουν ξυπνητός! Εἶδα ἕναν ἀπέραντο κάμπο μέ σιτάρι ἕτοιμο γιά θέρο καί πολλοί ἐργάτες νά θερίζουν προαιρετικά, χωρίς νά ἐπιστατῆ κανείς. Ἀπέναντι δέ ἦταν ἕνας κοινός τάφος ἀπό τήν μιά ἄκρη μέχρι τήν ἄλλη ἄκρη τοῦ μεγάλου κάμπου. Στήν ἄλλη ἐπίσης πλευρά τοῦ κάμπου ἦταν ἕνα...

Ὁ Ἅγιος Μάρκος Ἀρεθουσιῶν καί οἱ σύν αὐτῷ (29 Μαρτίου †)

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητοῦ
Μιά ἀπό τίς ἡρωικότερες χρονικές περιόδους τῆς Ἐκκλησίας μας εἶναι ἡ, σύντομη εὐτυχῶς, βασιλεία τοῦ Ἰουλιανοῦ τοῦ Παραβάτη (361-363), κατά τήν ὁποία ἀναδείχτηκαν πλῆθος ὁμολογητῶν καί μαρτύρων. Ἡ ἀπέλπιδα προσπάθεια τοῦ ἀνεδαφικοῦ νεαροῦ, ἄπειρου καί θρησκομανή αὐτοκράτορα νά νεκραναστήσει τήν θνήσκουσα ἀρχαία εἰδωλολατρική ἐθνική θρησκεία, τόν ὁδήγησε σέ πράξεις ἀνείπωτης θηριωδίας κατά τῶν Χριστιανῶν. Χιλιάδες Χριστιανοί μάρτυρες ἔχυσαν τό αἷμα τους καί...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας…

Ἀπὸ πού προέρχεται ἡ δύναμη τῆς ὁμοφυλοφιλικῆς ἐπιθυμίας; 
Ἀπὸ τὴν ἐγκατάλειψη τοῦ Θεοῦ. 
Καὶ ἡ ἐγκατάλειψη τοῦ Θεοῦ ἀπὸ πού προέρχεται; 
Ἀπὸ τὴν παρανομία αὐτῶν πού Τον ἐγκατέλειψαν... 
Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος

28 Μαρ 2024

Τὸ Ξεχασμένο Ἄνω Πωγώνι τῆς Βορείου Ἠπείρου (βίντεο)

Ἡ ἐκπομπὴ τῆς ΕΡΤ 365 Στιγμὲς καὶ ἡ δημοσιογράφος Σοφία Παπαϊωάννου, βρέθηκαν στὰ ξεχασμένα ἑλληνόφωνα χωριά τοῦ Ἄνω Πωγωνίου τῆς Βορείου Ἠπειρου, ποὺ σήμερα ἀνήκουν στὴν Ἀλβανία ἐνῷ ἕως τὸ 1913 ἦταν μέρος τοῦ ἑλληνικοῦ κορμοῦ. Τὸ ἔτος ἐκεῖνο μὲ τὴ Συνθήκη τοῦ Λονδίνου, ἀλλὰ καὶ τῆς Φλωρεντίας ποὺ ἀκολούθησε, τὰ χωριὰ αὐτὰ ἔμειναν ἐκτὸς τῶν ἑλληνικῶν συνόρων.
Εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ποὺ ἑλληνικὸ τηλεοπτικὸ δίκτυο ἐπισκέπτεται τὴν ἀποκομμένη αὐτὴ περιοχή, καταγράφοντας τὶς ἱστορίες τῶν τελευταίων Ἑλλήνων κατοίκων τῶν χωριῶν, τὴ μεγάλη ἀπομόνωσή τους, ποὺ ὀφείλεται στὸ κάκιστο χωμάτινο ὁδικὸ δίκτυο καὶ στὴν ὑπολειτουργία τῆς τοπικῆς συνοριακῆς διάβασης, ἀλλὰ καὶ τὶς προσπάθειες τῶν ἀνθρώπων ποὺ τὰ ἀγαπᾶνε νὰ τοὺς δώσουν καὶ πάλι ζωή.
Παρακολουθῆστε τὴν ἐκπομπή:

Ἀνθελληνικὸ παραλήρημα τῆς ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας στὸ Φεστιβὰλ Θεσσαλονίκης: «Καταστρέψτε τὴν Ἑλλάδα»! Αὐτοὺς θέλετε νὰ κάνετε «γονεῖς»;

«DESTROY GREECE» φώναξαν οἱ «queer» πρωταγωνιστές το
 ντοκιμαντὲρ «Ἀvant - Drag» - Κοιτίδα βλασφημίας τὸ Φεστιβὰλ Θεσσαλονίκης - Πὼς ἡ ἀμερικανοκίνητη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα προωθεῖ τὴ παγκοσμιοποίηση καὶ τὸν σατανισμό! 
Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης 
Καιρὸς νὰ ἀρχίσει νὰ κατανοεῖ ὁ κόσμος καλύτερα, σὲ ποιές κοινότητες παρέδωσε ἡ κυβέρνηση Μητσοτάκη τὰ «κλειδιὰ» γιὰ νὰ μπουκάρουν στὸ ἄσυλο τῆς ἑλληνικῆς οἰκογένειας. Ὁ λόγος γιὰ τὴ στρατευμένη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα. Μιὰ πολύχρωμη καὶ καλοπληρωμένη κουστωδία τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν ἰδεολογικὴ αἰχμὴ τῆς παγκοσμιοποίησης. 
Σὲ πρόσφατο ἄρθρο, ἀσχοληθήκαμε μὲ τὴν κατάπτυστη ἀφίσα τοῦ ντοκιμαντὲρ «Ἀδέσποτα Κορμιά», ποὺ φιλοξενήθηκε στὸ Φεστιβὰλ Ντοκιμαντὲρ Θεσσαλονίκης. Ἦταν ἐκεῖνο τὸ βλάσφημο ἔκτρωμα ποὺ παρουσίαζε μιὰ ἡμίγυμνη...

«Ρατσιστὴς» καὶ ὁ Shakespeare σύμφωνα μὲ κρατικὰ χρηματοδοτούμενη ἐπιστημονικὴ ἔρευνα!

Γράφει ὁ Καλλιντέρης Νικόδημος 
H «κουλτούρα τῆς ἀφύπνισης» (woke culture) ἔχει εἰσβάλλει μὲ θόρυβο στὸν ἀκαδημαϊκὸ χῶρο σὲ πολλὰ Πανεπιστήμια τῆς Εὐρώπης! Ἡ πραγματική, σοβαρὴ καὶ προπάντων ἀκηδεμόνευτη ἐπιστημονικὴ ἔρευνα ἀπειλεῖται πλέον ἀπὸ ἕνα βίαιο καὶ ἰσοπεδωτικὸ κῦμα «προοδευτισμοῦ», τὸ ὁποῖο, στὸ βωμὸ τῆς ἐξυπηρέτησης ἀλλόκοτων ἰδεοληπτικῶν σκοπιμοτήτων, ὑποσκάπτει καὶ γελοιοποιεῖ ἰδίως τὶς ἀνθρωπιστικὲς ἐπιστῆμες... 
Πρόσφατο παράδειγμα αὐτοῦ τοῦ δίχως ὅρια παραλογισμοῦ, ἀποτελεῖ μιὰ ἔρευνα τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Roehampton στὸ Λονδῖνο, ἡ ὁποία κατέληξε στὸ συμπέρασμα ὅτι ὑπάρχει μιὰ δυσανάλογη παρουσίαση στὸν χῶρο τοῦ θεάτρου ἀλλὰ καὶ στὴν ἀκαδημαϊκὴ βιβλιογραφία τῶν κλασικῶν ἔργων τοῦ William Shakespeare ποὺ προωθοῦν, κατὰ τὴν ἔρευνα, ἕνα ἀφήγημα «ρατσιστικὸ»...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας…

Ὅπως μία ἀκρόπολη ποὺ εἶναι περιτειχισμένη μὲ ἀπόρθητα τείχη κοροϊδεύει ἐκείνους ποὺ τὴν πολιορκοῦν, ἔτσι καὶ ἡ ψυχή, ἂν περιφράξει τὸν ἑαυτό της μὲ ὅλες τὶς ἀρετὲς καὶ τὸν περιβάλει σὰν μὲ πύργους μὲ τὴ θεία συμμαχία, κάνει τὰ μηχανήματα ἐκείνων ποὺ τὴν πολιορκοῦν νὰ καταλήξουν σὲ ντροπὴ καὶ γελοιοποίηση.
Ὅσιος Ισίδωρος Πηλουσιώτης

27 Μαρ 2024

Νατσιός: Οἱ ταγοὶ τοῦ κράτους προσκυνοῦν ἀλλότριους θεοὺς. Τὶς Στοές, τὰ λόμπι, τὰ πλούτη καὶ τὶς προσωπικὲς καριέρες, τὶς δόξες καὶ τὰ ἄνομα ἀλισβερίσια, τὶς ἡδονὲς καὶ τὶς παραφιλίες!

«Μιὰ τραγωδία σὰν αὐτὴ ποὺ συζητᾶμε ἔχει δυὸ ἀποτελέσματα. Ἂν εἶσαι ἀθῶος, γίνεται ἀφορμὴ νὰ πετάξεις ψηλὰ καθαρός. Ἂν εἶσαι ἔνοχος θὰ βουλιάξεις στὶς λάσπες. Τὸ πρῶτο πρᾶγμα ποὺ μπαζώσατε εἶναι ἡ συνείδησή σας, ὅμως ἡ ἀλήθεια βγαίνει στὸ φῶς», ἀνέφερε ὁ πρόεδρος τῆς Νίκης, Δημήτρης Νατσιός, μιλῶντας στὸ βῆμα τῆς Βουλῆς κατὰ τὴ διάρκεια τῆς συζήτησης γιὰ τὴν πρόταση δυσπιστίας κατὰ τῆς κυβέρνησης γιὰ τὸ τραγικὸ δυστύχημα στὰ Τέμπη.
«Ὑπάρχουν τρεῖς μορφὲς μομφῆς», εἶπε ὁ πρόεδρος τῆς Νίκης καὶ συνέχισε.
«Ἡ μία εἶναι ἡ μορφὴ τῶν πολιτικάντηδων. Μιὰ τουφεκιὰ στὸ κατεστημένο ποὺ ἐκ προοιμίου εἶναι ἄσφαιρη. Δὲν ἔχει κανένα πολιτικὸ ἐκτόπισμα καὶ εἶναι προδιαγεγραμμένο ὅτι θὰ ἀποτύχει. Πιό πολὺ ἐξυπηρετεῖ τὴν κυβέρνηση παρὰ τὴ ζημιώνει.
Ἡ δεύτερη μομφὴ δὲν εἶναι τὰ δωράκια ποὺ ἀνταλλάσσουν τὰ κόμματα...

Ἅγιος Πορφύριος: «Τοὺς ἥρωες τοῦ 1821 θὰ τοὺς ἀνταμώσουμε στὸν Παράδεισο. Νὰ κάνετε ὅ,τι ἔκαναν κι αὐτοί. Νὰ ἀγωνίζεστε ὑπὲρ Πίστεως καὶ Πατρίδος»!

Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο «Ὁ πάνσοφος Ὅσιος Πορφύριος», Ἁγιοπαυλίτικο Ἱερὸ Κελλὶ Ἁγίων Θεοδώρων, Ἅγιον Ὅρος - Α᾿ τόμος, 2022.
Μαρτυρία μακαριστοῦ Ἀρχιμανδρίτου Ἀνανίου Κουστένη
Ὅταν ἡ προσευχὴ συνοδεύεται μὲ τὴν ἑκούσια θυσία, γίνεται πιὸ εὐάρεστη στὸν Θεὸ ἀλλὰ καὶ πιὸ ἀποτελεσματική. Γιὰ τοὺς ἥρωες τοῦ 1821 καὶ τὴν ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση ὁ Ἅγιος ἔλεγε:
-΄Ὁλους αὐτοὺς τοὺς ἥρωες, ὅπως τὸν Κολοκοτρώνη καὶ ἄλλους, θὰ τοὺς ἀνταμώσουμε στὸν Παράδεισο γιατί εἶναι δίκαιοι. Ἀγωνίστηκαν πρωτίστως γιὰ τὴν ἁγία Πίστη καὶ μετὰ γιὰ τὴν Πατρίδα μας.
-Τί νὰ κάνουμε γιὰ νὰ πᾶμε κι ἐμεῖς κοντά τους;
-Νὰ κάνετε ὅ,τι ἔκαναν κι αὐτοί. Νὰ ἀγωνίζεστε ὑπὲρ Πίστεως καὶ Πατρίδος, νὰ εἶστε φιλόθεοι, φιλοπάτριδες καὶ φιλάνθρωποι μὲ τὴν ἔννοια τῆς ἀγάπης στὸν Θεό...

Γεώργιος Ἀποστολάκης: Ἀπαιτοῦμε νὰ εἶναι προαιρετικὰ ὅλα τὰ μέτρα ψηφιοποίησης τοῦ δημόσιου βίου μας!

Σὲ πρόσφατη συνάντηση στὸ Νταβός, τὸν Ἰανουάριο τοῦ 2024, ἡ Πρόεδρος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς Οὔρσουλα φὸν ντὲρ Λάϊεν ἔκανε λόγο γιὰ τὴν ἀνάγκη λογοκρισίας τῶν πληροφοριῶν τοῦ διαδικτύου, προκειμένου νὰ ἐπιτευχθοῦν οἱ στόχοι τους γιὰ τὸ μέλλον τῆς ἀνθρωπότητας.
Ὅπως χαρακτηριστικὰ δήλωσε «τὸ κύριο μέλημα γιὰ τὰ ἑπόμενα 2 χρόνια δὲν εἶναι ἡ σύγκρουση ἢ τὸ κλίμα, ἀλλὰ ἡ παραπληροφόρηση», ἐνῷ «τὸ 2024 εἶναι ἡ μεγαλύτερη ἐκλογικὴ χρονιὰ στὴν ἱστορία» ἐκφράζοντας τὴν ἀνησυχία ὅτι «ἡ ἐλευθερία συνοδεύεται ἀπὸ κινδύνους». Μάλιστα, σὲ ὁμιλία του, τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 2023, ὁ Ἐπίτροπος Ἐσωτερικῆς Ἀγορᾶς, Βιομηχανικῆς καὶ Ψηφιακῆς Πολιτικῆς Thierry Breton διεμήνυσε ὅτι «κακόβουλοι παράγοντες ἐκμεταλλεύονται ἐνεργὰ διαδικτυακὲς πλατφόρμες, γιὰ νὰ διαστρεβλώσουν τὸ περιβάλλον πληροφοριῶν ἰδιαίτερα ἐν ὄψει ἐκλογῶν». Εἶναι προφανὲς ὅτι ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἐπιτροπὴ βλέπει τὶς ἐπερχόμενες εὐρωπαϊκὲς προεκλογικὲς ἐκστρατεῖες ὡς πρωταρχικὸ στόχο λογοκρισίας. Οἱ γραφειοκράτες τῶν Βρυξελλῶν ἐπιτίθενται ὄχι μόνο στὴν ἐλευθερία τῆς ἔκφρασης, ἀλλὰ καὶ στὴν ἴδια τὴ δημοκρατία.
Ὅσον ἀφορᾶ τις ρυθμιζόμενες μὲ τὸ ὑπὸ συζήτηση νομοσχέδιο ψηφιακὲς...

ΗΠΑ: Ἡ Google λαμβάνει δικαστικὲς ἐντολὲς γιὰ νὰ παράσχει στοιχεῖα χιλιάδων πολιτῶν ποὺ παρακολούθησαν συγκεκριμένα «ὕποπτα» βίντεο!

Γράφει ὁ Καλλιντέρης Νικόδημος
Πῶς θὰ σοῦ φαινόταν ἂν χτυποῦσε τὸ κουδούνι τοῦ σπιτιοῦ σου ἡ ἀστυνομία γιὰ νὰ σὲ ἀναζητήσει ὡς ὕποπτο, ἐπειδὴ ἔτυχε νὰ παρακολουθήσεις ἕνα βίντεο στὸ Youtube;
Δὲν πρόκειται γιὰ σενάριο ἐπιστημονικῆς φαντασίας ἀλλὰ γιὰ ἁπτὴ πραγματικότητα στὶς ΗΠΑ... Τὸ ἀποκάλυψε προσφάτως μὲ δημοσίευμά του τὸ γνωστὸ περιοδικὸ Forbes, τὸ ὁποῖο ἀπέκτησε πρόσβαση σὲ ἔγγραφα δικαστικῶν ἐρευνῶν κατὰ τὰ ὁποῖα τεκμηριώνεται ὅτι οἱ ἀστυνομικὲς ἀρχὲς ζήτησαν ἀπὸ τὴν Google τὴν παροχὴ δεδομένων προσωπικοῦ χαρακτῆρα χιλιάδων πολιτῶν ποὺ διέπραξαν τὸ «ἀποτρόπαιο ἔγκλημα» νὰ παρακολουθήσουν συγκεκριμένα βίντεο στὴν πλατφόρμα τοῦ Youtube...
Σὲ σχετικὰ ἐρωτήματα ποὺ ἔθεσε τὸ ἔγκυρο Forbes πρὸς τὴν Google, ἡ ἑταιρεία δὲν ἀπαντᾷ ἂν τελικῶς παρεῖχε τὰ ζητηθέντα ἀπὸ τὴν ἀστυνομία...

Ὁ ὅσιος Παΐσιος γιὰ τὸν Μακρυγιάννη

Μὰ γιατί νὰ μᾶς φαίνεται παράξενο τὸ νὰ βλέπει θεϊκὰ ὁράματα ἕνας τόσο καλὸς ἄνθρωπος ὅπως ὁ Μακρυγιάννης μὲ ψυχικὴ καθαρότητα, εἰλικρίνεια, θεϊκὴ δικαιοσύνη, ἀρχοντιὰ πνευματική, φιλότιμο, θυσία κ.ἅ; 
Ἀπὸ μικρὸ παιδάκι ἔκανε ἐδαφιαῖες μετάνοιες ἀντὶ γυμναστική, προσκυνοῦσε τὸν Θεὸ μὲ εὐλάβεια, μέχρι τὰ γεράματά του μετάνοιες μὲ τὶς ὧρες, παρόλο ποὺ εἶχε καὶ...

Ὁ βίος τῆς Ἁγίας Ματρώνας τῆς Θεσαλλονίκης, γιὰ παιδιά

Παρακολουθῆστε τὸν βίο τῆς Ἁγίας Ματρώνας τῆς Θεσαλλονίκης σὲ μία πρωτότυπη παρουσιάση γιὰ παιδιά, ἀπὸ τὸ κανάλι στὸ YouTube
Ἀκολουθῆστε τὸ λογαριασμὸ τοῦ καναλιού στο YouTube ἐὰν θέλετε νὰ δεῖτε καὶ ἄλλα παρόμοια βίντεο.

Ἁγία Μάρτυς Ματρώνα τῆς Θεσσαλονίκης (27 Μαρτίου †)

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ, Θεολόγου – Καθηγητοῦ
Οἱ γυναῖκες Μάρτυρες τῆς ἀρχαίας Ἐκκλησίας, ὑπῆρξαν τὸ ἴδιο ἡρωικὲς μὲ τοὺς ἄνδρες. Ἐπέδειξαν στοὺς ἄδικους διῶκτες τους ἕνα ἄλλο ἦθος, πρωτόγνωρο γιὰ τὸν ἀρχαῖο προχριστιανικὸ κόσμο, τὸν ἡρωισμό, τὴν ὁμολογία τῆς πίστης στὸ Χριστὸ καὶ τὴν ἀνεξικακία πρὸς τοὺς τυράννους τους. Μία ἀπὸ αὐτὲς τὶς γενναῖες Μάρτυρες ὑπῆρξε καὶ ἡ ἁγία Ματρώνα τῆς Θεσσαλονίκης, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τὸ καύχημα τῆς συμπρωτεύουσας.
Ἔζησε στὰ δύσκολα, μὰ ἡρωικά, χρόνια τῶν πρωτοχριστιανικῶν διωγμῶν. Ὅταν ἡ ψυχορραγοῦσα ἐφιαλτικὴ εἰδωλολατρία, εὑρισκόμενη σὲ ἄμυνα κατὰ τοῦ εὔρωστου...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας…

Μόλις δεῖ ὁ ἐχθρὸς διάβολος τὸ ὅπλο τῆς νηστείας σὲ κάποιον ἄνθρωπο, ἀμέσως φοβᾶται, καθὼς θυμᾶται τὴν ἧττα του ἀπὸ τὸν Χριστὸ στὴν ἔρημο. 
Ἅγιος Ἰσαὰκ ὁ Σῦρος

26 Μαρ 2024

Μαρία Καρυστιανοῦ: Μὲ τὴν Παναγιὰ καὶ τὴν κόρη της ἀπέναντι στὴν δικτατορία τῶν διεφθαρμένων!

«Δὲν μπορῶ νὰ θυμώσω μὲ τὸν Θεό»
Συγκλονίζει γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ ἡ πονεμένη μάνα τῶν Τεμπῶν, Μαρία Καρυστιανοῦ, ἡ ὁποία προσπαθεῖ μὲ «νύχια καὶ μὲ δόντια» νὰ ἀποδείξει τοὺς ἐνόχους μπροστὰ στὴν ἔνοχη σιωπὴ τῆς κυβέρνησης καὶ τὴν ἀδιανόητη συγκάλυψη ποὺ ἐπιχειρεῖται.
Ἡ ἐπικοινωνιακὴ πολιτικὴ τῆς κυβέρνησης Μητσοτάκη μπροστὰ στὴν τραγωδία τῶν Τεμπῶν καὶ ὁ γιγάντιος προπαγανδιστικὸς μηχανισμὸς εἶναι ἀσήμαντα καὶ μικρὰ μπροστὰ στὸ μεγαλεῖο αὐτῆς τῆς ἡρωίδας μάνας! Τὰ τραύματα δὲν ἐπουλώνονται καὶ οἱ πληγὲς δὲν σβήνουν. Ὅμως, ὅλοι ξέρουν πολὺ καλὰ ποιοί εἶναι οἱ ἔνοχοι. Ποιοί ὁδήγησαν τὸ τρένο στὴ μοιραία κατάληξη καὶ ποιοί ὁδήγησαν στὸν θάνατο τόσους νέους ἀνθρώπους. Ὡστόσο, ἡ ταύτιση μὲ τοὺς συγγενεῖς τῶν θυμάτων, ἕνα σκύψιμο τοῦ κεφαλιοῦ, ἡ ταπεινοφροσύνη ἀλλὰ καὶ ἡ δέσμευση γιὰ πλήρη ἀπόδοση εὐθυνῶν, πράγματα ποὺ θεωροῦνται αὐτονόητα, θὰ ἁπάλυναν...

Λαθρομετανάστευση καὶ Ἑλληνοτουρκικές σχέσεις, μὲ τὸν Ἀθανάσιο Τσουγανάτο

Τίτλος Ἐκπομπῆς: Λαθρομετανάστευση καὶ Ἑλληνοτουρκικές σχέσεις Καλεσμένoς: Ἀθανάσιος Τσουγανάτος Ὑποστράτηγος ΕΑ. «Ὑπέρ βωμῶν καί ἑστιῶν». Ἡ διαδικτυακή ἐκπομπή τῆς Ἑστίας Πατερικῶν Μελετῶν. Μὲ τὸν Χαράλαμπο Ἂνδραλη, Νομικό-Δικηγόρο. Τακτικές ἐκπομπές μέ θεματολογία γύρω ἀπό τίς μεγάλες προκλήσεις πού βιώνει ἡ Ὀρθοδοξία μας καί ἡ Ἑλλάδα σήμερα. - Σημεῖα τῶν Καιρῶν. - Ἐπικαιρότητα. - Παράδοση καί Διδασκαλεία τῆς Ἐκκλησίας μας. - Σύγχρονες Προκλήσεις. - Ἐθνικά Θέματα.

25η Μαρτίου: Τὸ «Ἐλευθερία ἢ Θάνατος» μᾶς καταδιώκει ἀκόμα - Γιὰ μιὰ Ἐπανάσταση στὰ ἐπίγεια καὶ μιὰ Ἀνάσταση στὰ ἐπουράνια

Ὁ Στρατηγὸς Μακρυγιάννης μᾶς καλεῖ νὰ φυλάξουμε τὰ ἱερὰ «κάστρα» - Κάθε σβέρκος ποὺ δὲν προσκυνάει τὴ δουλεία, εἶναι καὶ μία ἐπανάσταση 
Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης 
«Ἡ ἐπανάσταση δὲν ἔγινε τό ’21 μονάχα. Κάθε ὥρα καὶ στιγμὴ ἀπὸ τότε ποὺ πῆρε ὁ Ἀγαρηνὸς τὴν Πόλη, μὲ κάθε σφαγὴ καὶ ἁρπαγὴ καὶ ἀτιμία ποὺ σήκωνε ὁ σβέρκος τοῦ σκλάβου, γιὰ νὰ προσκυνήσει καὶ δὲν προσκύναγε, γίνονταν μιὰ ἐπανάσταση. Κι ὅλες αὐτὲς οἱ ἐπαναστάσεις...

Ὁ Μεγάλος Ἀγῶνας τῆς Ἐθνικῆς Παλιγγενεσίας τῶν Ἑλλήνων τοῦ 1821

Ἐπιμέλεια Βασίλειος Εὐσταθίου
1. Στὶς 29 Μαίου 1453, ἕνας νεαρὸς σουλτᾶνος, ὁ Μωάμεθ ὁ Πορθητὴς παίρνει τὴν Πόλη. Ἡ πόλις ἑάλω. Ὁ πόνος γιὰ τὴν πτώση καὶ τὸν χαμὸ τῆς Πόλης καὶ ἡ ἐλπίδα γιὰ ἀποτίναξη τοῦ ὀθωμανικοῦ ζυγοῦ, πέρασε μέσα ἀπὸ γενιὰ σὲ γενιὰ μέσα ἀπὸ τὴν λαϊκὴ ποίηση "Σώπασε κυρὰ Δέσποινα καὶ μὴ πολυδακρίζεις, πάλι μὲ χρόνους, μὲ καιρούς, πάλι δίκιά μας θά ’ναι", ἐνῷ παράλληλα διασώθει ἕως σήμερα ὁ θρῦλος τοῦ Μαρμαρωμένου Βασιλιᾶ.
2. Στὶς ἀρχὲς τοῦ 1821, ἡ Ἑλλάδα εἶναι ἀκόμα σκλαβωμένη στοὺς Τούρκους, ἔχοντας ἐπὶ 4 αἰῶνες ζήσει τον μέσα στὸν πόνο καὶ τὴν δυστυχία, χύνοντας τὰ δάκρυα καὶ τὸ αἷμα της, σὲ ἕνα καθεστὼς καταπίεσης, ταπείνωσης καὶ...

Σύναξη τοῦ Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ

Τὴν 26η τοῦ μηνὸς Μαρτίου ἐπιτελοῦμε τὴ σύναξη τοῦ ἀρχαγγέλου Γαβριήλ, ἡ ὁποία μᾶς παραδόθηκε ἀπαρχῆς καὶ ἐκ Θεοῦ, διότι ὁ ἀρχάγγελος αὐτὸς διακόνησε στὸ θεῖο καὶ ὑπερφυὲς καὶ ἀπόρρητο μυστήριο τῆς οἰκονομίας τοῦ Χριστοῦ.
Κατὰ τὴ σημείωση μάλιστα τοῦ ὁσίου Νικοδήμου τοῦ ἁγιορείτου στὸν Μέγα Συναξαριστή του, Γαβριήλ θὰ πεί Θεὸς καὶ ἄνθρωπος, (ἄνθρωπος Θεοῦ δηλαδή), κατὰ τὸν Κωνσταντινουπόλεως Πρόκλο. Γι᾽ αὐτὸ κι εἶναι ἐκεῖνος ποὺ...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας…

Ὁ θυμὸς τοῦ Θεοῦ δὲν ἔπεσε μόνο στὰ Σόδομα, ἀλλὰ μπορεῖ νὰ πέσει καὶ σὲ Χριστιανικὲς πόλεις, παρόμοιες μὲ τὰ Σόδομα.
Ἅγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς

25 Μαρ 2024

Γιὰ τὴν 25η Μαρτίου: Τὰ δάκρυα τῆς Ἐλευθερίας

Τοῦ Δημητρίου Νατσιοῦ, Προέδρου τῆς ΝΙΚΗΣ
«Στὸν τόπο ποὺ κρεμοῦσαν οἱ καπεταναῖοι τ’ ἅρματα, κρεμοῦν οἱ γύφτοι τα νταούλια». Αυτή η παροιμία μου έρχεται στο νου, όταν γιορτάζουμε το «ἄφραστον θαῦμα» της Επανάστασης του ’21. Σκαλίζω στὸ χαρτὶ τὰ ὀνόματα τῶν ἡρώων ποὺ μᾶς νεκρανάστησαν καὶ ντρέπομαι γιὰ τὴν σημερινὴ κατάντια μας.
Τότε ξεσηκώθηκε τὸ Γένος, λέξη ποὺ μοσχοβολᾶ, θυμίζει ἐκεῖνο τὸν νεκρώσιμο ψαλμὸ τῆς Αὐτοκρατορίας μας «σώπασε κυρὰ Δέσποινα καὶ μὴν πολυδακρύζεις/ πάλε μὲ χρόνια μὲ καιροὺς πάλε δικά μας θά ᾿ναι», ψαλμός χαρμολύπης, μὲ μίαν ἐπωδὸ γεμάτη ἀναστάσιμη πίστη.
Ἔπεσε ἡ Πόλις καὶ ἔλαμψε τὸ Γένος. «Πάντα τὰ ἔνδοξα ἡμῶν κατέπεσαν», θρηνολογεῖ ὁ χρονογράφος. Χάθηκαν τὰ ἔνδοξα, ἀλλὰ προβάλλει ἡ «Πονεμένη Ρωμιοσύνη», τὸ Γένος. Στὸν τόπο τοῦ θνητοῦ Αὐτοκράτορα, ἀνακηρύσσει εὐθὺς νέο Αὐτοκράτορα, ἀθάνατο: Τὸν μαρμαρωμένο Βασιλιά. Καὶ γιὰ θρόνο του...

Τὸ ἐγχώριο πολιτικὸ σύστημα ὁλοταχῶς γιὰ ἐκχώρηση ἐθνικῶν δικαίων;

Γράφει ὁ Καλλιντέρης Νικόδημος 
Τὰ «ΝΕΑ» τοῦ σαββατοκύριακου (23-24/03), τοῦ γνωστοῦ φίλα προσκείμενου στὸ Μαξίμου ὁμίλου, διαλαλοῦν «στεντορείᾳ τῇ γραφῇ» στὸ ἐξώφυλλό τους ὅτι στὴν ἐπερχόμενη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν περὶ τὰ μέσα Μαΐου, θὰ τεθεῖ στὸ τραπέζι τῶν συζητήσεων τὸ πιὸ ἀκανθῶδες καὶ πολύκροτο ζήτημα ποὺ δεκαετίες τώρα ταλανίζει τὶς ἑλληνοτουρκικὲς σχέσεις: ἡ ὁριοθέτηση τῆς Ἀποκλειστικῆς Οἰκονομικῆς Ζώνης (ΑΟΖ) σὲ Αἰγαῖο καὶ Ἀνατολικὴ Μεσόγειο! 
Εἶναι ἀδιαμφισβήτητο ὅτι σὲ ἐπίπεδο ἐπικοινωνίας ἐδῶ καὶ καιρὸ καλλιεργεῖται-προπαγανδίζεται στὴν ἑλληνικὴ κοινὴ γνώμη μιὰ ἀντίληψη περὶ «ἤρεμων νερῶν» στὸ Αἰγαῖο, ἡ ὁποία ἐπισημοποιήθηκε μὲ τὴν Διακήρυξη τῶν Ἀθηνῶν τῆς 7ης Δεκεμβρίου 2023! 
Ἐνορχηστρωμένα τὰ μέσα ἐνημέρωσης μιλοῦν γιὰ «εὐνοϊκὸ momentum», γιὰ ἐλαχιστοποίηση τῶν παραβιάσεων τοῦ ἑλληνικοῦ ἐναέριου χώρου...

Ἡ δόλια ἀλλοίωση τοῦ ψηφίσματος τῆς Δ΄ Ἐθνοσυνέλευσης, γιὰ νὰ μὴν ἐκπληρωθεῖ τὸ τάμα τοῦ Ἔθνους

Γράφει ὁ Χαράλαμπος Ἄνδραλης
Συμπληρώνονται φέτος 195 χρόνια ἀπὸ τὴν Δ΄ Ἐθνοσυνέλευση τοῦ Ἄργους, ἡ ὁποία μεταξὺ ἄλλων, ἀποφάσισε: «Ὅταν ἡ τοπικὴ περιφέρεια τῆς Ἑλλάδος καὶ ἡ καθέδρα τῆς Κυβερνήσεώς της κατασταθῶσιν ὁριστικῶς, οἱ δὲ οἰκονομικοὶ πόροι τοῦ Κράτους τὸ ἐπιτρέψωσιν, ἡ Κυβέρνησις θέλει διατάξει νὰ ἐγερθῇ εἰς τὴν καθέδραν εἰς ναὸς ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Σωτῆρος». Στὸ ἴδιο ψήφισμα ἀναφέρεται «Τὰ ὀνόματα τῶν φιλελλήνων, ὅσοι ἀπέθανον εἰς τὴν Ἑλλάδα, μαχόμενοι ὑπὲρ τῆς ἀνεξαρτησίας της, θέλουν χαραχθεῖ ἐπὶ τινὸς μνημείου ἐγερθησομένου εἰς τὸν ναὸν τοῦ Σωτῆρος.» 
Γιὰ τὸ δεύτερο σκέλος τοῦ ψηφίσματος, τὴν ἀνέγερση μνημείου φιλελλήνων, τὸ κράτος ἔχει ἐνεργοποιηθεῖ καὶ ἀποφασίστηκε ἡ τοποθέτηση τοῦ μνημείου ἔξω ἀπὸ τὸ πολεμικὸ μουσεῖο Ἀθηνῶν. Πιὸ συγκεκριμένα, ἡ Ἑταιρεία γιὰ τὸν...

Ὅσιος Παΐσιος: Ἡ Παναγία ἔφερε στὸν κόσμο τὴν παραδεισένια χαρὰ

Ὁσίου Παϊσίου Ἁγιορείτου, Λόγοι E΄, Πάθη καὶ Ἀρετές, ἔκδ. Ἱερὸν Ἡσυχαστήριον «Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης ὁ Θεολόγος», Βασιλικά Θεσσαλονίκης, 2010, σ. 153
– Γέροντα, μπορεῖτε νὰ μᾶς ψάλετε τὸ Μεγαλυνάριο πού εἴχατε γράψει γιὰ τὴν Παναγία[1];
– Ἔλα νὰ τὸ ψάλουμε μαζί. «Εὖρες πολλὴν Χάριν παρὰ Θεοῦ, Μῆτερ τοῦ Δεσπότου, Μεγαλόχαρη, ἀληθῶς, Κεχαριτωμένη, ὡς Γαβριὴλ ἐβόα, Βασίλισσα Ἀγγέλων, φρούρει τοὺς δούλους σου». Νὰ σοῦ πῶ τώρα καὶ ἕνα δογματικό: Ἡ Παναγία ἦταν...

Ἡ Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση καὶ ἡ Ρωσία

Ἕνα σχόλιο τοῦ Νικολάου Σπηλιάδη*, πρωθυπουργοῦ τοῦ Καποδίστρια καὶ ἕνα τοῦ Χαραλάμπους Μηνάογλου: 
«Ἡ Ρωσία, ἥτις διὰ τῶν λογχῶν της τῶν καλυπτομένων ἀπὸ κλέος καὶ ἀθανασίαν, κατέστησε τὴν Ἑλλάδα ἀνεξάρτητον βασίλειον, καὶ ἥτις ἀπέδωκεν εἰς τὸν κόσμον ἓν ἔθνος χάριν τῆς εὐλαβείας τὴν ὁποίαν ὤφειλε νὰ ἔχῃ πρὸς τοὺς προγόνους τοῦ ἔθνους τούτου καὶ πρὸς τὸ ἔθνος αὐτό».
Ν. Σπηλιάδης, Ἀναίρεσις: Ἀπάντηση ἑνὸς Ἕλληνα στὸν Friedrich Thiersch, μετάφραση Αλ. Παπαδιαμάντης.

Ὁ Ρωσοτουρκικὸς Πόλεμος 1828-1829 δὲν ἀποτέλεσε παρὰ ἕναν κρίκο στὴν μακρὰ ἀλυσίδα τῶν ρωσοτουρκικῶν πολέμων ἀπὸ τὰ χρόνια τοῦ Πέτρου μέχρι τὶς μέρες μας. Βεβαίως, ἀποτέλεσε ἕναν ἰδιαίτερα σημαντικό, ἕναν χρυσὸ κρίκο θὰ μποροῦσε κανεὶς νὰ πεῖ. Αὐτὸν τὸν χρυσὸ κρίκο γιὰ τὴν Ρωσία κατέστησε...

π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης: «Ἡ κ. Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας θὰ ἀπαγγείλει καὶ τὸ Πιστεύω;»

Ἐκπομπὴ μὲ τὸν ὁσιολογιώτατο Μοναχὸ Ἀρσένιο Βλιαγκόφτη, μὲ θέμα: «Ἡ κ. Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας θὰ ἀπαγγείλει καὶ τὸ Πιστεύω;», Κυριακή 24 Μαρτίου 2024.

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας…

Δὲν ὑπάρχει τίποτα πολυτιμότερο στὸν κόσμο, ἀπὸ τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ πλησίον. Σ' αὐτὰ βρίσκει ἡ ψυχὴ χαρὰ καὶ ἀνάπαυση. 

Ἅγιος Σιλουανὸς ὁ Ἀθωνίτης

24 Μαρ 2024

"Σήμερον τῆς σωτηρίας ἡμῶν τό Κεφάλαιον..."

Απολυτίκιον Εὐαγγελισμοῦ
Ήχος δ΄, χρωματικός, μέλος Ματθαίου Βατοπαιδινού

Σήμερον τῆς σωτηρίας ἡμῶν τό Κεφάλαιον, καί τοῦ ἀπ' αἰῶνος Μυστηρίου ἡ φανέρωσις, ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, Υἱός τῆς Παρθένου γίνεται, καί Γαβριήλ τήν χάριν εὐαγγελίζεται, Διό σύν αὐτῷ τή Θεοτόκῳ βοήσωμεν, Χαῖρε Κεχαριτωμένη, ὁ Κύριος μετά σοῦ.

Ψάλλουν οἱ Βατοπαιδινοί πατέρες

Νέα Ἐποχή: Οἱ «τηλεπλασιὲ» ἐξοικειώνουν τὸν ἁπλὸ κόσμο μὲ τὰ μηχανικὰ ξόανα τεχνητῆς νοημοσύνης

Τεχνητὴ Νοημοσύνη: Τὸ ρομπὸτ «Σοφία» ἔκανε διαθρησκειακὸ διάλογο, πλασαρίστηκε σὲ χιλιάδες παιδιὰ καὶ στὸ τέλος βγῆκε καὶ στό... «γυαλί» 
Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης 
Τὸ 2021 θυμόμαστε ὅτι εἶχε περιοδεύσει στὴ χώρα μας τὸ περιφερόμενο ξόανο τῆς «Ἀμάλ», μιὰ γιγαντιαία κούκλα 3,5 μέτρων ποὺ ἔμοιαζε νὰ εἶναι βγαλμένη ἀπὸ κάποια ταινία τρόμου. Ἦταν τότε ποὺ μεσούσης τῆς πανδημίας, ἡ ἀπολυταρχικὴ κυβέρνηση Μητσοτάκη εἶχε ἀπαγορεύσει τὶς ὀρθόδοξες λιτανεῖες, ἀλλὰ σκανδαλωδῶς ἐπέτρεπε τὴ λιτάνευση τοῦ διεθνιστικοῦ «τοτὲμ» τῆς Ἀμὰλ σὲ διάφορες πόλεις τῆς Ἑλλάδας. Αὐτὴ ἡ κακόγουστη ἰσλαμικὴ κούκλα ποὺ περιόδευσε σὲ 13 εὐρωπαϊκὲς χῶρες, οὐσιαστικὰ προπαγάνδιζε ἰδέες ὑπέρ τοῦ λαθροεποικισμοῦ στὴν Εὐρώπη. 
Ἡ Νέα Τάξη Πραγμάτων ὅμως, δὲν παύει ποτὲ νὰ ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ «εἴδωλα» ποὺ ἀπαιτοῦν λατρεία καὶ διοχετεύουν ὅλο καὶ νέα νεοταξικὰ δόγματα...

Θ. Κολοκοτρώνης: «Ἡ ἐπανάστασις ἡ ἐδική μας δὲν ὁμοιάζει μὲ καμμιὰν ἀπ' ὅσες γίνονται εἰς τὴν Εὐρώπην»!

Ἀπομνημονεύματα Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, ἂπαντα Τσερτσέτη, τόμ. Γ΄, 149-150
Ἡ ἐπανάστασις ἡ ἐδική μας δὲν ὁμοιάζει μὲ καμμιὰν ἀπ' ὅσες γίνονται τὴν σήμερον εἰς τὴν Εὐρώπην. Τῆς Εὐρώπης αἱ ἐπαναστάσεις ἐναντίον τῶν διοικήσεών των εἶναι ἐμφύλιος πόλεμος. Ὁ ἐδικός μας πόλεμος ἦτο ὁ πλέον δίκαιος, ἦτον ἔθνος μὲ ἄλλο ἔθνος, ἦτο μὲ ἕνα λαόν, ὅπου ποτὲ δὲν ἠθέλησε νὰ ἀναγνωριστεῖ ὡς τοιοῦτος, οὔτε νὰ ὁρκισθεῖ, παρὰ μόνο ὅ,τι ἔκαμνε ἡ βία. Οὔτε ὁ Σουλτάνος ἠθέλησε ποτὲ νὰ θεωρήσει τὸν ἑλληνικὸν λαὸν ὡς λαόν, ἀλλ' ὡς σκλάβους. Μία φοράν, ὅταν ἐπήραμε τὸ Ναύπλιο, ἦλθεν ὁ Ἂμιλτον νὰ μὲ ἰδεῖ. Μοῦ εἶπε ὅτι: «Πρέπει οἱ Ἕλληνες νὰ ζητήσουν συμβιβασμό, καὶ ἡ Ἀγγλία νὰ μεσιτεύσει». Ἐγὼ τοῦ ἀποκρίθηκα, ὅτι: «Αὐτὸ δὲν γίνεται ποτέ, ἐλευθερία ἢ θάνατος. Ἐμεῖς, καπιτᾶν Ἂμιλτον, ποτὲ συμβιβασμὸ δὲν ἐκάμαμε μὲ τοὺς Τούρκους. Ἄλλους ἔκοψε, ἄλλους σκλάβωσε...

Ὁμιλία εἰς τὴν Κυριακήν τῆς Ὀρθοδοξίας

Ἁγίου Ἰουστίνου Πόποβιτς
Σήμερα, ἀδελφοί καί ἀδελφές, εἶναι ἡ ἁγία Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας, μία ἀπό τίς πενήντα δύο Κυριακές τοῦ ἔτους πού ὀνομάζεται Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας. Μεγάλη καί ἁγία Κυριακή. Κυριακή, κατά τήν ὁποία ἑορτάζεται ἡ νίκη τῆς Ὀρθοδοξίας ἐναντίον κάθε ψεύδους, ἐναντίον κάθε ἀναλήθειας, ἐναντίον κάθε αἱρέσεως, ἐναντίον κάθε ψευδοθεοῦ· νίκη τῆς Ὀρθοδοξίας ἐναντίον κάθε ψευδοῦς διδασκαλίας, ἐναντίον κάθε ψευδοῦς φιλοσοφίας, ἐπιστήμης, πολιτισμοῦ, εἰκόνος. Ἁγία νίκη τῆς Ὀρθοδοξίας. Καί αὐτό σημαίνει ἁγία νίκη τῆς Παναληθείας.
Ποιός ὅμως εἶναι ἡ Παναλήθεια σέ αὐτόν τόν κόσμο; Ποιός εἶναι ἡ Ἀλήθεια σέ αὐτόν τόν κόσμο; Αὐτός πού...

Λόγος εἰς τήν Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας

Ἁγίου Λουκᾶ Ἀρχιεπισκόπου Κριμαίας
Τὴν πρώτη Κυριακὴ τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία πανηγυρίζει τὸ θρίαμβο τῆς Ὀρθοδοξίας, τῆς ὀρθῆς πίστεως, ἡ ὁποία καταπάτησε ὅλες τίς αἱρέσεις καὶ στερεώθηκε γιά πάντα. Γι’ αὐτὸ ἡ Κυριακὴ αὐτὴ καλεῖται Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας.
Οἱ αἱρέσεις φάνηκαν ἤδη ἀπαρχῆς τοῦ χριστιανισμοῦ. Οἱ ἴδιοι οἱ Ἀπόστολοι τοῦ Χριστοῦ προειδοποιοῦσαν τοὺς συγχρόνους τους, καὶ μαζὶ μ’αὐτοὺς καὶ ἐμᾶς, γιά τὸν...

Ἡ σημασία τῶν ἱερῶν Εἰκόνων στὴν Ἑλληνορθόδοξη Παράδοσή μας

Τοῦ Λάμπρου Κ. Σκόντζου,
 Θεολόγου - Καθηγητοῦ 
Ἡ Α΄ Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν εἶναι ἀφιερωμένη στὴν μεγάλη ἑορτὴ τῆς Ὀρθοδοξίας μας. Σύμπασα ἡ Ἐκκλησία ἑορτάζει μὲ κάθε λαμπρότητα, μὲ κύριο χαρακτηριστικὸ τοῦ ἑορτασμοῦ τὴν περιφορὰ τῶν ἱερῶν εἰκόνων καὶ τὴν ἀνάγνωση τοῦ Συνοδικοῦ τῆς Ζ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου σὲ ὅλους τοὺς ναούς. 
Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας ὅρισαν νὰ ἑορτάζεται ἡ ἡμέρα αὐτὴ σὲ ἀνάμνηση τῆς παύσης τῆς εἰκονομαχίας καὶ τῆς ὁριστικῆς ἀναστήλωσης τῶν ἱερῶν εἰκόνων ἀπὸ τὴν εὐσεβή βασίλισσα τοῦ Βυζαντίου Θεοδώρα (μετέπειτα ἁγία τῆς Ἐκκλησίας μας) στὶς 4-3-843. Τὸ γεγονὸς αὐτὸ θεωρήθηκε μείζονος σημασίας διότι μὲ τὶς ἀποφάσεις τῆς Ζ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου (787), ὁλοκληρώθηκε ἡ διατύπωση τῆς δογματικῆς διδασκαλίας τῆς Ἐκκλησίας μας (τριαδολογικὸ καὶ χριστολογικὸ δόγμα). Ἡ εἰκονομαχικὴ ἔριδα (726-843) ὑπῆρξε ἄλλωστε ἕνας θλιβερὸς σταθμὸς...

Οἱ δῆθεν ὕβρεις κατὰ τοῦ Ἑλληνισμοῦ τὴν Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας

Τοῦ Λάμπρου Κ. Σκόντζου, Θεολόγου - Καθηγητοῦ 
Ἡ Ἁγία μας Ὀρθόδοξη Καθολικὴ Ἐκκλησία καθόρισε, ὡς ὄφειλε, ἐπακριβῶς τὰ ὅρια τῆς ἀλήθειας καὶ τῆς πλάνης, διότι πιστεύει ὅτι ἡ ἀλήθεια εἶναι συνώνυμη μὲ τὴ σωτηρία. Οἱ ἀποφάσεις τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων περιχαρακώνουν τὴν βιβλικὴ ἀλήθεια καὶ τὴν αὐτοσυνειδησία τῆς Ἐκκλησίας μας, ὥστε νὰ ἀποτελοῦν τὴν ἀλάνθαστη πυξίδα πλεύσης τοῦ νοητοῦ σκάφους της ὡς τὰ ἔσχατα τῆς ἱστορίας. 
Μελετῶντας μὲ προσοχὴ τὸ «Συνοδικὸ» Τῆς Ζ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, τὸ ὁποῖο διαβάζεται τὴν Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας στοὺς ναούς, κατὰ τὴν τελετὴ τῆς περιφορᾶς τῶν Ἱερῶν Εἰκόνων, μποροῦμε νὰ δοῦμε ξεκάθαρα τὴ μέριμνα τῶν Πατέρων νὰ καθαρθεῖ ἡ πίστη τῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ περιρρέουσες ἰδέες τοῦ παρελθόντος, τὶς ὁποῖες κάποιοι ἀναμίγνυαν μὲ τὴν διδασκαλία Της, μὲ...

Ὁ Μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφεὶμ γιὰ τὴν Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κυθήρων καὶ Ἀντικυθήρων Σεραφείμ, ὁμιλεῖ θεολογικῶς γιὰ τὴν Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας (24-03-2024). 

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.