2 Φεβ 2023

Στήν Γερμανία δίνονται ἀποζημιώσεις γιά τίς βλάβες ἀπό τά mRNA σκευάσματα - Στήν Ἑλλάδα οἱ θεσμοί σφυρίζουν ἀδιάφορα

Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης
Στήν Γερμανία ξεκίνησαν νά δίνονται ἑκατοντάδες ἀποζημιώσεις γιά τά θύματα παρενεργειῶν τῶν πειραματικῶν σκευασμάτων mRNA, ἀλλά στήν Ἑλλάδα κάτι τέτοιο φαντάζει ἀκόμα ἀδιανόητο.
Σέ μιά ἄλλη πραγματικότητα, σέ ἕναν ἄλλον κόσμο, σέ ἕνα ἄλλο σύμπαν ἀπό τήν τραγική πραγματικότητα τῆς Ἑλλάδας, στήν Γερμανία συγκεκριμένα, ξεκίνησαν νά δίνονται ἀποζημιώσεις γιά τίς βλάβες στήν ὑγεία πού ἔχουν προκληθεῖ ἀπό τόν ἐμβολιασμό κατά τῆς Covid - 19.

Ὅπως ἀναφέρει δημοσίευμα τοῦ περιοδικοῦ Der Spiegel: «Μέχρι στιγμῆς ἔχουν ἐγκριθεῖ 253 αἰτήσεις ἀποζημίωσης λόγῳ σοβαρῶν ἀνεπιθύμητων παρενεργειῶν τοῦ ἐμβολιασμοῦ κατά τοῦ...

Μέ πλήρωσε ἐκπομπή γιά νά πῶ ψέματα γιά τήν Κιβωτό τοῦ Κόσμου

Ὁ Μεσογαίας ἀνακινεῖ τὸ σιναϊτικὸν ζήτημα;

Γράφει ὁ κ. Δημήτριος Λαμπρόπουλος, θεολόγος
Τὴν 21ην Δεκεμβρίου 2022 ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων ἀπέστειλεν ἐπιστολὴν πρὸς τὸν Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν σχετικῶς μὲ τὸν ἑορτασμὸν τῆς Ἱ. Μονῆς Σινᾶ, εἰς τὴν ὁποίαν μεταξὺ ἄλλων ἔγραφε:

«Ὡς γνωστόν, ἡ μακραίων κανονική παράδοσις τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν Ἐκκλησίας, μαρτυρουμένη εἰς πλεῖστα κανονικά καί συνοδικά ἔγγραφα, (π.χ. εἰς τήν Κανονικήν Ἐπιστολήν τοῦ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Γενναδίου Σχολαρίου πρός τόν Μάξιμον Σοφιανόν Ἡγούμενον τῆς Μονῆς Σινᾶ, εἰς τάς...

Ἀκατάληπτόν ἐστι, τό τελούμενον ἐν σοῖ...

Μεγαλυνάρια ἑορτῆς τῆς Ὑπαπαντής τοῦ Χριστοῦ
Ψάλλουν πατέρες τοῦ Ἱεροῦ Κουτλουμουσιανοῦ Κελλίου Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Ἁγίου Ὄρους

ΜΕΓΑΛΥΝΑΡΙΑ Ψαλλόμενα ἐν τή θ΄ ὠδή - Ἦχος γ΄ 

Ἀκατάληπτόν ἐστι, τό τελούμενον ἐν σοῖ, καί Ἀγγέλοις καί βροτοῖς, Μητροπάρθενε ἁγνή. 
(Εἶναι ἀδύνατο νά καταλάβουν καί οἱ ἄγγελοι καί οἱ ἄνθρωποι αὐτό πού συμβαίνει καί τελεῖται μέσα Σου, Θεοτόκε, Μητροπάρθενε καί ἁγνή). 

Ἀγκαλίζεται χερσίν, ὁ Πρεσβύτης Συμεών, τόν τοῦ νόμου Ποιητήν, καί Δεσπότην τοῦ παντός. 
(Μέ τά χέρια τοῦ ὁ γέροντας Συμεών ἀγκαλιάζει Αὐτόν, πού ἔδωκε στούς ἀνθρώπους τόν νόμο, δηλαδή τόν Δεσπότη καί...

Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου: "Εἰς τὴν Ὑπαπαντὴν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ εἰς τὴν Θεοτόκον καὶ εἰς τὸν Συμεὼν "

Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου
Δὲν φορεῖ μόνο σάρκα ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός, ἀλλὰ καὶ περιτέμνεται σύμφωνα μὲ τὸν Μωσαϊκὸ νόμο, γιὰ νὰ μὴν ἔχη πρόφασι ἡ ἀπιστία τῶν Ἰουδαίων. Γιατί ἔρχεται πρὸς τὸν νόμο γιὰ χάρι τοῦ ἴδιου τοῦ νόμου, γιὰ νὰ ἐλευθερώση τοὺς μαθητὲς του μέσω τῆς πίστεως ποὺ βασιζόταν στὸν νόμο. Καὶ παίρνει σάρκα καὶ περιτέμνεται κι αὐτὸς μαζὶ μὲ τοὺς Ἰουδαίους. Πῆρε τὸ ἴδιο μὲ αὐτοὺς σῶμα, πῆρε καὶ τὴν ἴδια περιτομή. Ἔκανε ἀναντίρρητη τὴν συγγένειά Του μὲ αὐτούς, ὥστε νὰ μὴ τὸν ἀρνηθοῦν, Αὐτόν, ὁ ὁποῖος ἦταν ὁ Χριστὸς ποὺ ἔρχεται ἀπὸ τὴν γενιὰ τοῦ Δαυίδ, καὶ ποὺ αὐτοὶ προσδοκοῦσαν. Ἔδειξε τὸ γνώρισμα τῆς συγγενείας Του μὲ αὐτούς. Γιατί, ἂν ἀκόμη καὶ μετὰ τὴν περιτομὴ Του ἔλεγαν...

"Ἡ Ὑπαπαντή τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ" (Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς)

Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς
Σαράντα ἥμερες μετά ἀπό τή γέννηση τοῦ Υἱοῦ της, ἡ Ὕπεραγία Θεοτόκος προσέφερε τό θεῖο Βρέφος στό Ναό τῆς Ἱερουσαλήμ, σύμφωνα μέ τό Νόμο, γιά νά τό ἀφιερώσει στόν Θεό καί γιά νά ἐξαγνιστεῖ ἡ ἴδια (Λευϊτικόν 12:2-7, Ἔξοδος 12:2). Μολονότι οὔτε τό ἕνα οὔτε τό ἄλλο ἦταν ἀναγκαία, ὁ Νομοθέτης ἐπιθυμοῦσε νά μήν παραβιάσει οὔτε κατ' ἐλάχιστον τόν δικό Του Νόμο, τόν ὁποῖον εἶχε δώσει μέσῳ τοῦ δούλου Του καί προφήτη Μωυσῆ. Τόν καιρό ἐκεῖνο ὑπηρετοῦσε στόν Ναό ὁ ἀρχιερέας Ζαχαρίας, ὁ πατέρας τοῦ ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Προδρόμου.
Ὁ Ζαχαρίας ὁδήγησε τήν Παναγία ὄχι στόν γυναικωνίτη τοῦ Ναοῦ, ἀλλά στόν χῶρο πού προοριζόταν γιά τίς...

Εἰς τὴν Ὑπαπαντὴν τοῦ Κυρίου († Ἄρχ. Γεώργιος Καψάνης, Προηγούμενος Ι. Μ. Γρηγορίου Ἁγίου Ὅρους)

Ὁμιλία τοῦ γέροντα στὴν τράπεζα τῆς Μονῆς τὸ 1991
Ὁ μωσαϊκὸς νόμος, ὁ ὁποῖος ἐπρόσταζε νὰ προσφέρεται κάθε πρωτότοκο ἀρσενικὸ βρέφος στὸν Ναὸ τοῦ Σολομῶντος τὴν τεσσαρακοστὴ ἡμέρα ἀπὸ τῆς γεννήσεώς του, ἀπέβλεπε στὸ νὰ προετοιμάση τὸν Ἰσραηλιτικὸ λαό, ὅπως καὶ ἄλλες διατάξεις τοῦ Νόμου, γιὰ τὴν ἔλευσι τοῦ Μεσσίου. Γιὰ ἐκεῖνον τὸν μοναδικὸ πρωτότοκο Υἱὸ τῆς Παρθένου, ὁ ὁποῖος θὰ ἦτο ὁλοκληρωτικὰ ἀφιερωμένος εἰς τὸν Θεόν, δηλαδὴ τὸν Μεσσίαν. Είχε λοιπὸν μεσσιανικὸ χαρακτήρα αὐτὴ ἡ ἐντολή. Καὶ μὲ παρόμοιες ἐντολὲς διατηρήθηκε στὸν Ἰσραηλιτικὸ λαὸ ἡ συνείδησις της ανεπαρκείας τοῦ Νόμου γιὰ τὴν σωτηρία τῶν ἀνθρώπων καὶ της προσδοκίας τοῦ ἐρχομένου Μεσσίου, ὁ ὁποίος θα ἐπλήρωνε τὸν Νόμο και θα ἔφερε τὸ πλήρωμα τῆς σωτηρίας καὶ τῆς αἰωνίου ζωῆς στοὺς ἀνθρώπους. 
Ἀφοροῦσε λοιπὸν τὸν Χριστὸν ἡ διάταξις αὐτή, καὶ ὁ Κύριος, πρὸς τὸν ὁποῖον κατέτεινε αὐτὴ ἡ ἐντολή, δὲν ἐχρειάζετο νὰ προσφερθῆ εἰς τὸν Ναόν, διότι ἦτο ὁ ἴδιος ὁ Ναὸς τῆς

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Ἄν πιστεύεις ὅπως καί ὅ,τι πιστεύει ἡ Ἐκκλησία, πού εἶναι «ὁ στῦλος καί τό θεμέλιο τῆς ἀλήθειας» (Α' Τιμ. 3:15), ἄν συμμετέχεις στίς λατρευτικές καί ἁγιαστικές της συνάξεις, ἄν τηρεῖς τίς νηστεῖες πού αὐτή ἔχει θεσπίσει, ἄν προσέρχεσαι συχνά καί μέ πίστη στά ζωοποιά ἱερά Μυστήρια, τότε εἶσαι ἄνθρωπος τῆς Ἐκκλησίας.
Νά τί σημαίνει νά εἶσαι ἄνθρωπος τῆς Ἐκκλησίας: Νά ζεῖς ὅπως ζεῖ ἡ Ἐκκλησία καί νά πολιτεύεσαι σάν πολίτης τοῦ οὐρανοῦ.
Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κρονστάνδης

1 Φεβ 2023

Λόγος τοῦ Μεγάλου Ἀθανασίου εἰς τὴν Ὑπαπαντὴ τοῦ Κυρίου

Μὲ τὸ νὰ εἴπη δὲ ἢ Παναγία Παρθένος, «Ἰδοὺ ἢ δούλη Κυρίου, ἂς γίνη εἰς ἔμε ὅπως εἶπες», ἔφανερωσε τοῦτο. Εἶμαι πίναξ, λέγει, ἐπάνω εἰς τὸν ὅποιον γράφεται ὅ,τι θέλει ὃ Κύριος του παντός. Ἀφοῦ δὲ ὃ ἄγγελος ἔλαβε τὴν διαβεβαίωσιν τῆς πίστεως τῆς Παρθένου ἀνεχώρησεν ἂπ’ αὐτῆς.
«Δοξάζει ἢ ψυχή μου τὸν Κύριον»…
«Διότι εἶδε μὲ εὐμένειαν τὴν ταπεινὴν δούλην του.Διότι ἀπὸ τώρα θὰ μὲ μακαρίζουν ὄλαι αἳ γενεαί», ‘Ἀλλὰ πόσο μεγάλο κατόρθωμα εἶναι ἢ παρθενία; Ὅταν κανεὶς θέλη νὰ ἄσκηση τὰς ἀλλᾶς ἄρετας καθοδηγεῖται ἀπὸ τὸν νόμον, ἢ παρθενία ὅμως, ἐπειδὴ εἶναι ἀνωτέρα του νόμου καὶ ἔχει ὡς ὑψηλότερον σκοπὸν τὴν διαμόρφωσιν τῆς προσωπικῆς ζωῆς,εἶναι ἂφ’ ἑνὸς μὲν γνώρισμα τοῦ μέλλοντος αἰῶνος, ἂφ’ ἕτερου δὲ εἴκών της καθαρότητας τῶν ἀγγέλων.”Οταν δηλαδὴ ὃ Δεσπότης τοῦ παντὸς ὃ Θεὸς Λόγος,ἐπειδὴ ἤθελεν ὃ Πατὴρ νὰ ἀνεγείρη καὶ νὰ ἀνακαίνιση τὰ πάντα, ἐπέλεξε, διὰ νὰ γίνη μήτηρ τοῦ σώματος τὸ ὅποιον ἐπρόκειται νὰ φορέση, τὴν Παρθένον, ἢ ὁποία καὶ ἔγινε, καὶ μὲ αὐτὸν τὸν τρόπον ἦλθε μεταξὺ μας

"Λέγε Συμεών..." (Στιχηρὰ τῆς Ὑπαπαντῆς ἀπὸ τὸν Διάκο Ἰωάσαφ τὸν Καρεώτη)

 Στιχηρὰ τοῦ ἑσπερινοῦ τῆς ἑορτῆς τῆς Ὑπαπαντῆς ἀπὸ τὸν Διάκο Ἰωάσαφ Καρεώτη. Τὸ μέλος σὲ ἀρκετὰ σημεῖα μοιάζει μὲ τοῦ Νικολάου Σμύρνης ἀλλὰ δὲν εἶναι αὐτό. Ἐπίσης καὶ ὁ διάκο Διονύσης Φιρφιρὴς ψάλλει τὸ ἴδιο μέλος σὲ μία ἠχογράφηση. Πιθανὸν εἶναι κάποιου Ἁγιορείτου. Ἴσως τοῦ...

Ὄχι ἄλλαι φωτογραφίαι!

Ἡ διαχείρισις τῆς δημοσιότητος ἀπὸ τοὺς Μητροπολίτας ἔχει ἐκφύγει τοῦ ἐλέγχου. Δυστυχῶς, δὲν ἔφθαναν αἱ φωτογραφίαι καὶ τὰ δελτία τύπου διὰ Θ. Λειτουργίας, τώρα πλέον ἀναφέρονται καὶ εἰς κάθε τι τὸ ὁποῖον δὲν ἔχει σχέσιν μὲ τὸ λειτούργημά των. Πρὸς τί τόση προβολή; Ὡς πρόσφατον παράδειγμα παραθέτομεν ἀνακοινωθὲν τῆς Ἱ. Μ. Σύρου τῆς 14ης Ἰανουαρίου 2023:

«Εὑρισκόμενος σὲ ποιμαντικὴ περιοδεία στὴν Κίμωλο, ὁ Σεβασμιώτατος κ. Δωρόθεος Β’, μόλις ἀφίχθη...

Ἅγιος μάρτυς Τρύφων: Ὁ προστάτης ἅγιος τῶν ἀμπελουργῶν (1 Φεβρουαρίου †)

Λάμπρου Κ. Σκόντζου, Θεολόγου - Καθηγητοῦ
Ἕνας ἀπὸ τοὺς ἠρωικότερους μάρτυρες τῆς ἀρχαίας Ἐκκλησίας εἶναι καὶ ὁ ἅγιος Τρύφωνας ὁ ἰαματικός. Μάλιστα γιὰ τὴν ἁπλότητά του καὶ τὴν ἐνασχόλησή του μὲ τὴν κτηνοτροφία καὶ τὴ γεωργία, θεωρεῖται ὁ προστάτης ἅγιος τῶν γεωργῶν καὶ ἰδιαίτερα τῶν ἀμπελουργῶν.
Γεννήθηκε στὴ Λάμψακο τῆς Φρυγίας τῆς Μ. Ἀσίας περὶ τὸ 220 μ. Χ., ἀπὸ εὐσεβεῖς γονεῖς, οἱ ὁποῖοι τοῦ ἐνέπνευσαν τὴν πίστη στὸν ἀληθινὸ Θεό. Ἡ οἰκογένειά του ἦταν πολὺ φτωχὴ καὶ ὁ ἴδιος ἐξασκοῦσε τὸ ἐπάγγελμα τοῦ χηνοβοσκοῦ. Ὅμως παράλληλα μελετοῦσε τὴν Ἁγία Γραφὴ καὶ ποθοῦσε νὰ τύχει τῆς σωτηρίας καὶ νὰ γίνει πολίτης τῆς οὐράνιας βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Χάρις στὴν βαθιά του πίστη...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Εὰν ήμασταν απλοὶ σάν τά παιδιά, ὁ Κύριος θά ἔδειχνε σ' ἐμᾶς τόν Παράδεισο, θά ἐβλέπαμε Αυτὸν ἐν τῆ δόξῃ τῶν Χερουβεὶμ καί τῶν Σεραφεὶμ καί πασῶν τῶν Ἐπουρανίων Δυνάμεων καί τῶν Ἁγίων! Αλλὰ δέν εἴμαστε ταπεινοί καί γιά αυτὸ βασανίζουμε καί τούς εαυτοὺς μας καί τούς ἄλλους, ὅσοι ζοῦν μαζί μας.
Ἅγιος Σιλουανός ὁ Ἀθωνίτης

31 Ιαν 2023

Ὑποκλοπές: Τί θά γινόταν σέ μιά κανονική χώρα καί τί γίνεται στό μεγάλο μας τσίρκο

Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης
Μέ φόντο τήν συζήτηση γιά τίς ὑποκλοπές, ὁ λαός γίνεται μάρτυρας ἑνός ζοφεροῦ σκηνικοῦ πολιτικῆς ἀποσύνθεσης.
Ὑποκλοπές: Σέ μιά ἐποχή πού πουλιέται μέ χίλιους - μύριους τρόπους τό ἀφήγημα τῆς «κανονικότητας», αὐτό πού κατ' ἐξοχήν δέν εἶναι κανονικό (ἀνάμεσα σέ πολλά ἄλλα), εἶναι τό δύσμοιρο ἑλληνικό κράτος. Σέ αὐτές τίς μέρες πού ἐξελίσσεται στή Βουλή ἡ συζήτηση γιά τό σκάνδαλο τῶν ὑποκλοπῶν, ἡ συντριπτική πλειοψηφία τῶν (ἀκόμη) σκεπτόμενων Ἑλλήνων διαπιστώνει τό ἴδιο πρᾶγμα: «ἄν ἤμασταν κανονικό κράτος, αὐτή τή στιγμή ἡ...

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Μετανθρωπισμός – Ἀπειλή γιά τόν ἄνθρωπο

ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Ἀμαρούσιον 25/1/2023 
Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱεράρχου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, τοῦ καί προστάτου τῆς Ἑστίας Πατερικῶν Μελετῶν
Μέ μεγάλη ἐπιτυχία καί μαζική συμμετοχή τοῦ κόσμου, πραγματοποιήθηκε ἡ ἡμερίδα τῆς Ἑστίας Πατερικῶν Μελετῶν στό Πολεμικό Μουσεῖο Ἀθηνῶν τήν Κυριακή 22 Ἰανουαρίου, μέ θέμα «Μετανθρωπισμός – Ἀπειλή γιά τόν ἄνθρωπο».

Τήν ἔναρξη τῆς ἡμερίδος κήρυξε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σεραφείμ, πρόεδρος τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς...

Ἑλληνοτουρκικά: Καλύμνιος ψαρὰς ξεσπάει – Ἔδωσαν τὰ Ἴμια στὴν Τουρκία – Δὲν πλησιάζουμε

Ἴμια: Ὁ καπετὰν Μιχάλης Ἀρβύθης ἀπὸ τὴν Κάλυμνο ἀποκαλύπτει γιὰ τὸ μοιραῖο ἑλικόπτερο.
Ὁ καπετάνιος ποὺ τὴν 25η Ἰανουαρίου τοῦ 1996 μετέφερε στὰ Ἴμια μὲ τὸ σκάφος του «Ἄννα Μαρία» τὸν Δήμαρχο Καλύμνου Δημ. Διακομιχάλη καὶ τὸν Ἀστυνομικὸ Δ/ντὴ οἱ ὁποῖοι καὶ ὕψωσαν τὴν ἑλληνικὴ σημαία, μιλᾶ γιὰ τὴν κατάσταση σήμερα.
Πῶς βρῆκε τὸ ἐμπρόσθιο τμῆμα τοῦ ἑλικοπτέρου μὲ τρύπες σὲ «μέγεθος τσιγάρου» ποὺ ὁ ἴδιος πιστεύει ὅτι εἶναι ἀπὸ σφαῖρες.
Ὁ καπετὰν Μιχάλης ἀποκαλύπτει τὶς ἀπειλὲς γιὰ τὴ ζωὴ του ἂν δὲν παραδίδονταν...

Ὁ Διγενής τῆς Κύπρου, Γεώργιος Γρίβας [1898 - 27 Ἰανουαρίου 1974]

Ευαγγελία Κ. Λάππα
4 Ιανουαρίου 2023
Ὁ Γεώργιος Γρίβας καταγόταν ἀπό τό Τρίκωμο τῆς Ἀμμοχώστου ἀλλά γεννήθηκε στή Λευκωσία στίς 6 Ἰουνίου 1898. Ἦταν τό ἕκτο ἀπό τά ὀκτώ παιδιά τοῦ Θεοδώρου Γρίβα καί τῆς Καλομοίρας Χατζημιχαήλ ἀπό τή Λευκωσία. Τό 1916, ἦρθε στήν Ἑλλάδα, ὅπου πέρασε στή Σχολή Εὐελπίδων, ἀπ' ὅπου ἀποφοίτησε ὡς ἀνθυπολοχαγός στίς 27 Ἰουλίου 1919.
Ἀπό το Νοέμβριο τοῦ 1919, συμμετεῖχε στήν Μικρασιατική ἐκστρατεία, ἀπό τή Σμύρνη μέχρι τό Σαγγάριο. Γιά τήν ἀνδρεία πού ἐπέδειξε στίς ἐπιχειρήσεις παρασημοφορήθηκε μέ τό Χρυσό Ἀριστεῖο Ἀνδρείας καί το Μεγαλόσταυρο τοῦ Γεωργίου Ἀ΄ ἐνῶ προήχθη σέ ὑπολοχαγό στίς 13 Αὐγούστου 1922.

Ἑλληνοτουρκικὰ - Ἴμια: Πέθαναν γιὰ τὴν πατρίδα

Γράφει ὁ Γιάννης Μητροπαπᾶς
 
Ἑλληνοτουρκικὰ - Ἴμια: 30 Ἰανουαρίου 1996, περασμένες 11:00 μ.μ., στὸ στρατόπεδο τῆς 153 ΤΕ στὴ Ρόδο ἔχει τελειώσει ἡ βραδινὴ ἐκπαίδευση καθὼς εἶναι Τρίτη, ἀλλὰ οἱ ἀξιωματικοὶ εἶναι ἀκόμα ἐκεῖ στὴ Μονάδα. Συνήθως ἔφευγαν στὰ καπάκια, τὸ πολὺ 10:15 τὸ στρατόπεδο ἂδειαζε ἀπὸ ἀστέρια καὶ σαρδέλες, ἐκεῖνο τὸ βράδυ εἶναι ὅλοι ἐκεῖ, κάτι ξέρουν, κάτι περιμένουν! Εἶμαι στὴν πύλη ὡς δεκανέας ἀλλαγῆς μαζὶ μὲ τὸν σκοπὸ τῆς πύλης. Στὶς 11:30 περίπου βλέπω τὸν Νικόλα νὰ τρέχει μὲ τὸ μποξεράκι καὶ ἕνα φανελάκι κι ἂς εἶναι χειμώνας (καὶ στὴ Ρόδο ὁ χειμώνας δὲν παλεύεται, αὐτὴ ἡ ὑγρασία σοῦ τρυπάει τὰ κόκαλα) ἀπὸ τὸ θάλαμό μας πρὸς τὸ σιτιστάδικο (ἔτσι λέγαμε τὸ γραφεῖο Σίτισης). Ψιθυρίζω στὸν σκοπὸ...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Θεωρῶ ὅτι, ἄν ἐμεῖς λέγαμε μόνο τίς δύο πρῶτες λέξεις τῆς προσευχῆς αὐτῆς, δηλαδή πάτερ ἡμῶν, ἀντιλαμβανόμενοι τό βαθύ τους νόημα, τότε ὅλη μας ἡ ζωή, σέ ὅλα τά ἐπίπεδα καί τίς ἐκδηλώσεις της, θά ἄλλαζε ριζικά.
Ὅσιος Σωφρόνιος τοῦ Ἔσσεξ

30 Ιαν 2023

Ἡ παιδεία τῶν τριῶν Ἱεραρχῶν τῆς ἑλληνικῆς καὶ τῆς ὀρθόδοξης κληρονομιᾶς, εἶναι ἡ παιδεία ποὺ χρειάζεται ἡ Εὐρώπη σήμερα, γιὰ νὰ ξαναβρεῖ τὰ ὑπαρκτικὰ καὶ πνευματικὰ θεμέλιά της

Τοῦ ἀειμνήστου Πρωτοπρεσβυτέρου Γεωργίου Δ. Μεταλληνοῦ,
Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ Θεολογικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
1. Ἡ ἀποκτηθεῖσα ἐμπειρία ἀπὸ τὴν προενταξιακὴ διαδικασία (ἀπὸ τὸ 1958) καὶ τὴν μετέπειτα ἔνταξή μας στὴν Ἑνωμένη Εὐρώπη, ὁδήγησε σὲ κάποιες ἀξιωματικὲς ἀρχές, ὡς σταθερές τῆς πορείας μας μέσα σ' αὐτήν. Ἡ πρώτη ἀρχὴ εἶναι, ὅτι τὸ πρόβλημα δὲν εἶναι ἡ Εὐρώπη, ὅπως δὲν ὑπῆρξε ποτὲ πρόβλημα κάθε ἀναγκαστικὸς ἀναπροσανατολισμὸς τῆς ἐθνικῆς μας πολιτικῆς σ' ὅλη τὴν ἱστορική μας διάρκεια. Τὸ πρόβλημα εἴμαστε ἐμεῖς, ἡ δική μας δηλαδὴ παρουσία μέσα στὴν Εὐρώπη. Ἡ δεύτερη ἀρχὴ εἶναι, ὅτι τὸ πρόβλημα τῆς Εὐρώπης δὲν εἶναι πρώτιστα πολιτικὸ ἢ οἰκονομικό, ἀλλὰ πνευματικὸ καὶ πολιτιστικό. Διότι τὸ ἀμείλικτο ἐρώτημα εἶναι, ποιὸν ἄνθρωπο καὶ ποιὰ κοινωνία μπορεῖ νὰ...

π. Κωνσταντῖνος Στρατηγόπουλος: «Καθημερινὲς προτάσεις παιδείας, ἐδῶ κι αἰῶνες καταθέτει ἡ Ὀρθοδοξία. Ἂν καὶ ἐμεῖς ἐδῶ τὴν ξεχάσουμε, κάθε μέρα θὰ ψάχνουμε νέα μοντέλα παιδείας»...

«Ὁ Σταυρὸς ὡς ἀξεπέραστο ἐπίπεδο καὶ μοντέλο Παιδείας».
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία τοῦ ἀειμνήστου πρωτοπρεσβύτερου πατρός Κωνσταντίνου Στρατηγοπούλου, ποὺ πραγματοποιήθηκε στὸν Ἱερὸ Ναὸ Κοιμήσεως Θεοτόκου Βούλας, τὴν Κυριακή τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, 11-03-2007.
Σεβασμιώτατε Ἐπίσκοπε - ὑπόμνηση καὶ τύπος τοῦ ἐν τῷ μέσῳ ἡμῶν Σταυρωμένου καὶ Ἀναστημένου Χριστοῦ. Σεβαστοὶ πατέρες - καὶ ταυτόχρονη ὑπενθύμιση τῆς καθημερινῆς θυσίας τοῦ Χριστοῦ. Λαὲ τοῦ Θεοῦ ὀρθόδοξε - φορέα τοῦ σταυροαναστάσιμου ἤθους τῆς πονεμένης καὶ μαρτυρικῆς ὀρθοδοξίας.
Ἐδῶ καὶ μερικὲς μέρες στὸ κέντρο τῆς Ἀθήνας γίνεται μία πάλη γιὰ τὴν παιδεία. Ἡ μία μεριὰ χρησιμοποιεῖ δακρυγόνα, γιὰ νὰ ἐπιβληθεῖ ἕνα μοντέλο παιδείας. Ἡ ἄλλη μεριὰ ἔκαψε τὴν ἑλληνικὴ σημαία. Μήπως, ὑπενθύμιση τῆς χαμένης καὶ ξεχασμένης προτάσεως περὶ παιδείας; Κάποιοι ἄλλοι ἔκαψαν ἕνα φρούριο...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Ἐνθυμοῦμαι, μία φορά πού ἡ θλίψη προσπαθοῦσε νά ἐξαντλήσει τήν ψυχή μου, εἶχα καθίσει ἐκεῖ στή γωνία καί προσπαθοῦσα νά μή σκέφτομαι, ἀλλά νά προσεύχομαι. Ὅταν σκεφτόμουν, ταραζόμουν, ὅταν προσευχόμουν, γαλήνευα.
Ὅσιος Ἐφραίμ Κατουνακιώτης

29 Ιαν 2023

Καί μοσχοβολᾶ ἡ αἴθουσα, μπαρούτι καί λιβάνι...

Δημήτρης Νατσιός
δάσκαλος-Κιλκίς
Κάθε πρωί γράφω στόν πίνακα τῆς αἴθουσας, μετά τήν ἡμερομηνία, τό ὄνομα τοῦ ἀθλητῆ τῆς Πίστεως ἤ τῆς Πατρίδας πού ἑορτάζει. Ἀναζητῶ στά Συναξάρια τῆς Ἐκκλησίας ἤ τοῦ Γένους τόν ἅγιο ἤ τόν ἥρωα. Μάρτυρες, Πατέρες, ἀσκητές, ἀπόστολοι καί ἐθναπόστολοι, ναυμάχοι, μπουρλοτιέρηδες καί ἀδούλωτοι κλεφταρματολοί, ποιητές ἐθνικοί, Ζάλογγα καί Δερβενάκια, ἡ ἀπροσκύνητη καί ἐλεύθερη Ρωμιοσύνη, ἡ Πονεμένη... Καί μοσχοβολᾶ ἡ αἴθουσα, μπαρούτι καί λιβάνι. Νά ξεκινᾶ ἡ σχολική μέρα μέ ὀσμή εὐωδίας πνευματική. Χαίρονται τά παιδιά καί ἄς εἶναι...

Μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφείμ, Κυριακή ΙΖ΄Ματθαίου

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (ἠχητικό μήνυμα)
ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΚΥΘΗΡΩΝ & ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΖ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ
(29-1-2023)

π. Αρσένιος Βλιαγκόφτης: "Νταβός vs Ἰνδιάνος Ἐπίσκοπος Τιμόθεος"

Ἐκπομπή μέ τόν π. Ἀρσένιο Βλιαγκόφτη 
[Κυριακή, 29 Ἰανουαρίου 2023]

Ἅγιος Νεομάρτυς Δημήτριος ὁ Χιοπολίτης (29 Ἰανουαρίου †)

Λάμπρου Κ. Σκόντζου, 
Θεολόγου - Καθηγητοῦ
Μία πλειάδα Νεομαρτύρων εἶχε ἐξισλαμισθεῖ μὲ τὸ ζόρι καὶ κατόπιν ἐπιστρέφοντες στὴν πίστη τοῦ Χριστοῦ, ὑπέστησαν τὸ μαρτύριο. Σὲ αὐτὴ τὴν κατηγορία ἀνήκει καὶ ὁ ἅγιος Νεομάρτυς Δημήτριος ὁ Χιοπολίτης.
Γεννήθηκε στὴ Χίο, στὴ συνοικία Παλαιοκάστρο, στὰ τέλη τοῦ 18ου αἰώνα ἀπὸ γονεῖς φτωχοὺς καὶ ἁπλοϊκούς, ἀλλὰ ὅμως μὲ στερεὴ εὐσέβεια καὶ πίστη στὸ Θεό. Ὅταν μεγάλωσε μετέβη μὲ τὸν μεγαλύτερο ἀδελφό του Ζαννή στὴν Κωνσταντινούπολη πρὸς ἀναζήτηση ἐργασίας, διότι ἡ ζωὴ στὸ ἄγονο νησὶ ἦταν δύσκολη. Προσλήφτηκαν σὲ κάποια ἐπιχείρηση ὡς κλητῆρες. Μετὰ ἀπὸ καιρὸ ὁ ἀδελφός του παντρεύτηκε καὶ ἀργότερα ἀρραβωνιάστηκε καὶ ὁ Δημήτριος μία νέα ἀπὸ τὸ Σταυροδρόμι τῆς Πόλης. Ἐπειδὴ ὅμως δὲν πῆρε τὴ συγκατάθεση τοῦ ἀδελφοῦ του καὶ τοῦ ἀφεντικοῦ του, ἐκδιώχτηκε ἀπὸ τὸ σπίτι καὶ τὴν ἐργασία του.

Τὸ γεγονὸς αὐτὸ λύπησε ἰδιαίτερα τὸ Δημήτριο καὶ τὸν ἔριξε σὲ ἀπελπισία, διότι δὲν εἶχε καθόλου χρήματα νὰ ζήσει. Ἀλλὰ μέσα στὴ λύπη καὶ τὴν...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Ὅσο περισσότερο κανείς κόβει καί ταπεινώνει τό θέλημά του, τόσο περισσότερο ὁδηγεῖται στήν προκοπή. Ἐνῶ ἀντίθετα, ὅσο περισσότερο ἐπιμένει στό δικό του θέλημα, τόσο περισσότερο προκαλεῖ στόν ἑαυτό του προσβολή καί ζημιά. Μή θέλεις λοιπόν νά εἶσαι δοῦλος στό δικό σου θέλημα, ἀλλά προτίμησε νά γίνεις ὑπάκουος στό θέλημα τοῦ Θεοῦ.
Ἅγιος Ἐφραίμ ὁ Σῦρος

28 Ιαν 2023

Ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης: "Πῶς καλλιεργεῖται ἡ ταπείνωση"

Ἀπό τό Βιβλίο Ἁγ. Παϊσίου Ἁγιορείτου
ΛΟΓΟΙ Ε' «Πάθη καί ἀρετές»
ἐκδόσεις ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ὁ ΘΕΟΛΟΓΟΣ» ΣΟΥΡΩΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ἡ ἐργασία γιὰ τὴν ἀπόκτηση τῆς ταπεινώσεως
– Μὲ ποιόν τρόπο, Γέροντα, καλλιεργεῖται ἡ ταπείνωση;
– Ἡ ταπείνωση καλλιεργεῖται μὲ τὸ φιλότιμο, καλλιεργεῖται καὶ μὲ τὴν κοπριὰ τῶν πτώσεων. Ἀνάλογα. Ἕνας φιλότιμος ἄνθρωπος ὅ,τι καλὸ ἔχει τὸ ἀποδίδει στὸν Θεό. Βλέπει τὶς πολλὲς εὐεργεσίες τοῦ Θεοῦ, καταλαβαίνει ὅτι δὲν ἔχει ἀνταποκριθῆ, ταπεινώνεται καὶ δοξολογεῖ διαρκῶς τὸν Θεό. Καὶ ὅσο ταπεινώνεται καὶ δοξολογεῖ τὸν Θεό, τόσο τὸν λούζει ἡ θεία Χάρις. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἑκούσια ταπείνωση. Ἐνῶ ἡ ταπείνωση ποὺ φέρνουν οἱ διαρκεῖς πτώσεις εἶναι...

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος καί τό "Σχίσμα" τῶν Ἰωαννιτῶν

Πρωτοπρεσβύτερος
π. Ἀναστάσιος Γκοτσόπουλος
Ἐφημέριος Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Πατρῶν
τηλ. 6945-377621, agotsopo@gmail.com

Ὁ Ἃγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος θεμελιώνει τὴν ἐκκλησιολογὶα του, δηλαδὴ τὴν περὶ τῆς Ἐκκλησίας διδασκαλία του, στὸν Ἀπ. Παῦλο, ὁ ὁποῖος προσδιορίζει τὴν Ἐκκλησία ὡς «τὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ» ποὺ ἔχει μοναδικὴ Κεφαλὴ της τὸν ἴδιο τὸν Χριστό.

Ἡ εἰκόνα αὐτὴ τῆς Ἐκκλησίας ὡς τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ τονίζει δύο ἀπὸ τὶς θεμελιώδεις ἰδιότητές της, οἱ ὁποῖες εἶναι ἀδιάρρηκτα συνδεδεμένες ὡς «ἡ ἐν ἀληθείᾳ ἑνότητα». Ὁτιδήποτε καὶ ὁποιοσδήποτε ἀμφισβητεῖ ἢ προσβάλλει τὴν ἐκκλησιαστικὴ ἑνότητα καὶ τὴν ἀλήθεια ποὺ αὐτὴ ἐκφράζει δὲν μπορεῖ νὰ παραμένει μέλος τῆς Ἐκκλησίας ἀλλὰ, ἐκβάλλεται ἀπὸ τὸ Σῶμα.

Οἱ «προοδευτικές» δράσεις τοῦ θεολογικοῦ Συνδέσμου «Καιρός» καί τῆς Ἕνωσης Ἀθέων

Ἡ Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων (ΠΕΘ) καταγγέλλει τόν ἀντισύλλογο θεολόγων, μέ τήν ὀνομασία «Καιρός» γιά τήν μή δημοκρατική, μή ὀρθόδοξη καί μή συνταγματική συμπεριφορά καί δράση του. Τό Σωματεῖο «Καιρός», ὡς γνωστό, συμμετεῖχε, ὡς ἀντίδικος τῆς ΠΕΘ καί ἄλλων φορέων καί προσώπων, πού εἶχαν προσφύγει στό Στέ, κατά τήν ἐκδίκαση τοῦ θέματος τῆς  ἀκύρωσης τῶν νέων Προγραμμάτων Σπουδῶν καί τῶν Φακέλων τοῦ...

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.