4 Αυγ 2020

Ἀντισταθεῖτε!! Ὁ ἀγώνας εἶναι γιὰ τὴν Θεομάνα μας, τὴν Παναγία

Γράφει ὁ Δημήτριος Νατσιός, δάσκαλος - Κιλκὶς
"Σὰν τὴν καταστολισμένη νύφη, ἔτσι εἶναι ἡ Ἑλλάδα μᾶς γεμάτη ἀπὸ ἐκκλησίες, μοναστήρια καὶ ἐρημοκλήσια τῆς Παναγίας, πνευματικὰ παλάτια τῆς ταπεινῆς αὐτῆς Βασίλισσας. Στὸ καθένα ἂπ΄ αὐτὰ βρίσκεται τὸ σεβάσμιο εἰκόνισμά της, δεξιὰ ἀπὸ τὴν Ὡραία Πύλη, μὲ τὸ γυρτὸ κεφάλι της γιὰ ν’ ἀκούσει τὸν κάθε πόνο μας, τὴν κάθε χαρά μας.
Πόσα δάκρυα στ’ ἄχραντα χέρια της, δάκρυα τοῦ βασανισμένου λαοῦ μας! Τὸ γλυκό, μελαχροινὸ καὶ χρυσοκέρινο πρόσωπο τῆς δίνει ἐλπίδα στοὺς ἀπελπισμένους, χαρὰ στοὺς θλιμμένους, ἀνάπαυση στοὺς κουρασμένους, εἰρήνη στοὺς ταραγμένους. Τὸ κάλλος του δὲν εἶναι σαρκικό, ἀλλὰ κάλος πνευματικό, ποὺ φέρνει κατάνυξη σεβασμὸ καὶ ἀγάπη. Οἱ ζωγράφοι ποὺ τὴ ζωγραφίσανε ἤτανε πονεμένοι ἄνθρωποι, νηστευτές, ἐγκρατεῖς καὶ ὁλοκάθαροι, κατὰ τὸ τροπάρι ποὺ λέγει: «Ὡς ἐμψύχω Θεοῦ κιβωτῶ ψαυέτω μηδαμῶς χεὶρ ἀμυήτων…». 
Στὴν Ἑλλάδα προσκυνεῖται ἡ Παναγία μὲ τὸν πρεπούμενο τρόπο· ἤγουν μὲ δάκρυα, μὲ πόνο, μὲ ταπεινὴν ἀγάπη καὶ μὲ «χαροποιὸν πένθος». Γιατί ἡ Ἑλλάδα μᾶς εἶναι τόπος πονεμένος, χαροκαμένος, βασανισμένος· καὶ τὸ ἔθνος μᾶς βρίσκει στὶς...

Κυθήρων Σεραφείμ σὲ Μητσοτάκη: Ἡ μάσκα δὲν ἔχει θέση στὴν ἐκκλησία!

Ἀπό τά Μ.Μ.Ε. πληροφορούμεθα ὅτι πληθύνονται τά κρούσματα ἀπό τόν κορωνοϊό σέ ὡρισμένες περιοχές τῆς πατρίδος μας ἀπό συνωστισμό καί μή τήρησι τῶν μέτρων ἀπό πολλούς συνανθρώπους μας. Ἡ Ἐπιτροπή τῶν εἰδημόνων ἐπεξεργάζεται καί θά προτείνη ὡρισμένα μέτρα περιστολῆς καί προλήψεως τῆς μεταδόσεως τοῦ θανατηφόρου αὐτοῦ ἰοῦ. Καί καλῶς πράττει.

Ὅμως, ἐπιτρέψατέ μοι νά ἐπιστήσω τήν προσοχήν ὑμῶν καί τοῦ ἐπιτελείου τῶν συμβούλων σας εἰς τό θέμα τῆς λειτουργίας τῶν Ἱερῶν Ναῶν μας καί τῆς διεξαγωγῆς τῆς Θείας Λατρείας διά νά μή ἐπισυμβοῦν τά λάθη τοῦ προσφάτου παρελθόντος, τά ὁποῖα ἐτραυμάτισαν χιλιάδες ψυχές χριστιανῶν ὀρθοδόξων. Ὁ ἁρμόδιος Ὑφυπουργός ἐδήλωσε ὅτι τά περιοριστικά μέτρα δέν θά γενικευθοῦν, ἀλλά θά ληφθοῦν εἰς τάς περιοχάς, ὅπου θά παρατηρηθῆ ὄξυνσις τοῦ προβλήματος μεταδόσεως τοῦ κορωνοϊοῦ. Συζητεῖται εὐρέως μεταξύ ἄλλων καί ἡ ἐπιβολή τῆς χρήσεως τῆς μάσκας εἰς δημοσίους χώρους, ὅπου συνωστίζεται ὁ λαός.

Κύριε Πρωθυπουργέ.
Οἱ Ἱεροί Ναοί τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας δέν εἶναι...

Οἱ δωρεὲς τῆς Παναγίας. (Ἀπὸ τὴν Μικρὴ Παράκληση)

«᾽Απολαύοντες, πάναγνε, τῶν σῶν δωρημάτων εὐχαριστήριον ἀναμέλπομεν ἐφύμνιον, 
οἱ γινώσκοντές σε Θεομήτορα»

(᾽Απολαμβάνουμε, πάναγνη Παναγία, αὐτά πού μᾶς δίνεις ὡς δωρεές, γι᾽ αὐτό καί σοῦ ἀναπέμπουμε εὐχαριστήριο ὕμνο, ἐμεῖς πού σέ γνωρίζουμε ὡς Μητέρα τοῦ Θεοῦ).

Ὁ ἐκκλησιαστικός ποιητής τοῦ μικροῦ παρακλητικοῦ κανόνα, εἴτε εἶναι κατά τήν παράδοση τῆς ᾽Εκκλησίας μας ὁ μοναχός Θεοστήρικτος εἴτε ὁ ἅγιος Θεοφάνης, δίνει τό στίγμα τῆς ταυτότητας τοῦ ἀνθρώπου  πού στέκεται παρακλητικά ἔναντι τῆς Θεοτόκου: πρόκειται γιά τόν ὀρθόδοξο πιστό, ὁ ὁποῖος εἶναι μέλος τῆς ἁγίας ᾽Εκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, συνεπῶς ἀποδέχεται τίς ἀποφάσεις τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων της καί εὑρίσκεται ἔτσι σέ εὐθεῖα σχέση πρός τούς Πατέρες αὐτῆς καί τούς ἁγίους ᾽Αποστόλους. Καί τό λέμε αὐτό, γιατί κανείς χωρίς νά εἶναι μέλος τῆς ᾽Εκκλησίας δέν μπορεῖ νά ἀναγνωρίσει στό πρόσωπο τῆς Παναγίας τήν Μητέρα τοῦ ἴδιου τοῦ Κυρίου, τήν Θεομήτορα καί Θεοτόκο Μαρία, σύμφωνα μέ τόν ὅρο τῆς Γ´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου. ᾽Απαιτεῖται μέ ἄλλα λόγια ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ πού ἱκανώνει τόν πιστό νά δεῖ στό πάντιμο πρόσωπό της ὄχι μία ἁπλή γυναίκα, ὅπως λένε διάφοροι αἱρετικοί, ἀλλά τήν ἴδια τήν Μάνα τοῦ Θεοῦ ὡς ἀνθρώπου. Κι εἶναι ἡ ὁμολογία τῆς Παναγίας ὡς Θεομήτορος ὁμολογία στήν πραγματικότητα τοῦ ᾽Ιησοῦ Χριστοῦ ὡς τελείου Θεοῦ καί τελείου ἀνθρώπου.
Καί τί λέει ὁ ὑμνογράφος μετά τήν ὁμολογία αὐτή; Σοῦ τραγουδᾶμε, Παναγία, ἐμεῖς οἱ ὀρθόδοξοι πιστοί εὐχαριστήριο ὕμνο: ῾εὐχαριστήριον ἀναμέλπομεν ἐφύμνιον᾽.  Παράκληση φτιάχνει...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...


Φάρμακα εἷναι οἱ πειρασμοί καί βότανα ἰατρικά, ὅπου θεραπεύουν τά φανερά πάθη καί τές ἀόρατες πληγές μας. Ἔχε λοιπόν ὑπομονήν διά νά κερδίζῃς καθ’ ἑκάστην καί νά ταμιεύῃς μσθόν καί ἀνάπαυσιν καί χαράν εἰς τήν οὐράνιον Βασιλείαν.
Ὅσιος Ἰωσὴφ ὁ Ἡσυχαστὴς

3 Αυγ 2020

Γέρων Εφραίμ Φιλοθεΐτης: Ἡ ἀξία τῆς Θεοτόκου

Ὅ,τι κι ἂν πεῖς σὲ Ἁγιορεῖτες Πατέρες θὰ σοῦ ποῦν «ἂν θέλει ἡ Παναγία...»

Ἱεροκήρυκος Δημητρίου Παναγόπουλου

Ἄν ἤξεραν οἱ ἄνθρωποι τί εἶναι ἡ Παναγία στὴ σωτηρία τους καὶ γενικότερα στὴ ζωή τους, εἴτε ἔπιναν νερό, εἴτε περπατοῦσαν, εἴτε ὁ,τιδήποτε ἄλλο ἔκαναν, θὰ τὰ ἔκαναν στὸ ὄνομα τῆς Παναγίας! Εἶναι τὸ γλυκύτερο πρόσωπο καὶ τὸ γλυκύτερο ὄνομα, ὅπως καὶ αὐτὸ τῆς Mάνας μας. Βλέπετε, ὅ,τι καὶ νὰ μᾶς συμβεῖ, "μάνα μου" θὰ ποῦμε, δὲν λέμε "πατέρα μου".
Ὅπως καὶ σὲ αὐτὲς τὶς δύσκολες στιγμές, δὲν λέμε "Χριστέ μου" ἀλλὰ "Παναγία μου", ἀκόμα καὶ ἄνθρωποι ποὺ μέχρι χθὲς τὴν βλασφημοῦσαν! Εἶναι συνυφασμένη ἡ Παναγία μὲ τὸ εἶναι μας. Ἔχουμε σαρκικὴ μητέρα, ἀλλὰ ἔχουμε καὶ πνευματικὴ μητέρα. Ὅμως δὲν χρησιμοποιοῦμε τὸ ὄνομα τῆς Παναγίας ὅσο πρέπει.

Στὸ σημεῖο αὐτό, ὡραία λειτουργοῦν οἱ Ἁγιορεῖτες Πατέρες. Ὅ,τι νὰ τοὺς πεῖς, θὰ ποῦνε: "ἂν θέλει ἡ Παναγία... ἂν μᾶς ξημερώσει ἡ Παναγία, ἄν, ἄν..." δηλ. εἶναι περισσότερο Παναγιολάτρες παρὰ Χριστολάτρες.
Βέβαια δὲν παρεξηγεῖται ὁ Κύριος, διότι ὅποια λατρεία καὶ τιμὴ δίδεται στὴν Μητέρα Του, ἀντανακλᾶται στὸ πρόσωπό Του, διότι ὁ Χριστὸς εἶναι...

Ἁγία Θεοδώρα Θεσσαλονίκης ἡ Μυροβλύτισσα

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητοῦ

Ἡ μνήμη της τιμᾶται στὶς 5 Ἀπριλίου καὶ στὶς 3 Αὐγούστου, ἡμέρα μετακομιδής τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου της καὶ στὶς 29 Αὐγούστου ἡ μνήμη τῆς ἁγίας Θεοπίστης

Στὰ αγιολόγια τῆς Ἐκκλησίας μας ὑπάρχουν ἅγιοι οἱ ὁποῖοι ἁγίασαν ὁμοῦ μὲ μέλη τῶν βιολογικῶν τους οἰκογενειῶν. Μιὰ τέτοια ἁγία εἶναι καὶ ἡ ὁσία Θεοδώρα ἡ ἐν Θεσσαλονίκῃ, ἡ ὁποία μόνασε καὶ ἁγίασε μὲ τὴν κόρη της Θεοπίστη. Οἱ δύο αὐτὲς ὁσιακὲς μορφὲς λαμπρύνουν τὸ πλούσιο ἁγιολογικὸ μωσαϊκὸ τῆς Ἐκκλησίας τῶν Θεσσαλονικέων.

Ἡ ἁγία Θεοδώρα γεννήθηκε στὴν Αἴγινα τὸ 812 ἀπὸ εὐσεβεῖς γονεῖς. Ὁ πατέρας της ἦταν πρεσβύτερος. Δυστυχῶς ἡ μητέρα της πέθανε, λίγο μετὰ τὸν τοκετό της, γι' αὐτὸ ἀναγκάστηκε ὁ πατέρας της νὰ τὴ δώσει γιὰ ἀνατροφὴ σὲ μιὰ εὐλαβῆ ἀνάδοχό του καὶ ἐκεῖνος ἀσπάσθηκε, μετὰ τὴ χηρεία του, τὸ μοναχικὸ βίο. Ἡ Θεοδώρα ἀνατράφηκε μὲ εὐλάβεια, ἀπὸ τὴν εὐσεβῆ ἀνάδοχο κόρη, ἀπέκτησε φόβο Θεοῦ καὶ στολίστηκε μὲ σπάνιες ἀρετές. Ἐπίσης ἦταν στολισμένη καὶ μὲ σπάνιο σωματικὸ κάλλος.

Ὅταν μεγάλωσε, ἡ εὐσεβὴς θετὴ μητέρα της τὴν ἀρραβώνιασε μὲ ἕναν νέο, περιζήτητο στὸ νησί. Ὅμως ἕνα τρομερὸ γεγονός της ἄλλαξε τὴ ζωή...

11 λεπτά πτήσης πάνω ἀπό τήν Τραπεζούντα


Ἐξοπλισμένος μέ ἕνα drone ὁ Ἰορδανός Ἀχμάντ Ὀμπεϊντάτ ἔφθασε στήν Τραπεζοῦντα. Ἐκεῖ ἀφοῦ ἀπόλαυσε περπατῶντας τήν πόλη, ἀποφάσισε νά τήν καταγράψει καί ἀπό ψηλά. Καρπός τῆς σκέψης του εἶναι αὐτὸ τό βίντεο τῶν 11 λεπτῶν πού μᾶς δίνει γεύση ἀπό τήν πρωτεύουσα τῆς αὐτοκρατορίας τῶν Μεγάλων Κομνηνῶν.

Πατήρ Γεώργιος Μεταλληνός: «Ἡ Παναγία μας καί ἡ ἄσκηση»


Ὁμιλία τοῦ πατρός Γεωργίου Μεταλληνοῦ, μέ θέμα «Ἡ Παναγία μας καί ἡ ἄσκηση», ἡ ὁποία πραγματοποιήθηκε στίς 20 Νοεμβρίου τοῦ 1997...

Ὁ κίνδυνος ἀπὸ τὴ μάσκα στὰ παιδιὰ

Γράφει ὁ Παιδίατρος – Ἐντατικολόγος, Διευθυντὴς ΜΕΘ παιδιῶν τοῦ Παιδιατρικὸ Κέντρο Ἀθηνῶν, Δρ Ἀναστάσιος Δ. Χατζὴς

«Γίνεται συνεχῶς συζήτηση ἂν τὰ παιδιὰ θὰ πρέπει ἢ ὄχι νὰ φοροῦν μάσκα, ἐννοεῖται ὅταν βγοῦν ἀπὸ τὸ σπίτι καὶ πᾶνε πχ στὸ σχολεῖο. Κατ’ ἀρχὰς νὰ διευκρινίσουμε ὅτι ὅταν μιλᾶμε γιὰ παιδιὰ θὰ πρέπει νὰ ἐξηγοῦμε σὲ ποιὲς ἡλικίες ἀναφερόμαστε. Γιατί ἄλλο τὸ βρέφος καὶ τὸ νήπιο, ἄλλου τὰ παιδιὰ τοῦ Δημοτικοῦ καὶ τοῦ Γυμνασίου καὶ ἄλλο τὰ παιδιὰ τοῦ Λυκείου.
Καὶ τοῦτο γιατί τόσο ἡ σωματικὴ διάπλαση ὅσο καὶ ἡ ὡρίμανση διαφέρουν στὶς παραπάνω ἡλικίες, καθ’ ὅσον τὴν ἀνάπτυξη τοῦ παιδιοῦ ἀκολουθεῖ καὶ μία ἀντίστοιχη ψυχοκινητικὴ καὶ νοητικὴ ἐξέλιξη.
Ὅσον ἀφορᾶ στὸν ἂν θὰ πρέπει τὰ παιδιὰ νὰ φοροῦν ἢ ὄχι μάσκα, αὐτὸ ἐξαρτᾶται ἀπὸ πολλοὺς παράγοντες καὶ κυρίως ἀπὸ τὴ διασπορὰ τοῦ ἰοῦ στὴν κοινότητα καθὼς καὶ ἀπὸ τὴν ἔκθεση στὸν κίνδυνο μετάδοσης τοῦ ἰοῦ ἀπὸ τὸ παιδὶ στοὺς ἐνήλικες πχ στοὺς καθηγητὲς καὶ τοὺς δασκάλους, χωρὶς νὰ ἀγνοοῦμε ὅτι...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Φρόντιζε τὸ σῶμα σου σὰν νὰ πρόκειται νὰ ζήσεις γιὰ πάντα καὶ φρόντιζε τὴν ψυχὴ σου σὰν νὰ πρόκειται νὰ πεθάνεις αὔριο.
Νὰ θυμάσαι, ὁ Θεὸς δίνει τὸν ἄνεμο. Ὁ ἄνθρωπος πρέπει νὰ σηκώσει τὸ πανί.
Ἅγιος Αὐγουστῖνος

Ὁ ἅγιος τῆς ἡμέρας, ὁ ἅγιος Δαλμάτος, κατατροπώνει τὴν αἵρεση τοῦ Νεστοριανισμοῦ

Γράφει ὁ Σάββας Ἠλιάδης, δάσκαλος - Κιλκίς
Ἀλήθεια, πόσο πιὸ ἐπίκαιρος θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι ὁ βίος καὶ ἡ πολιτεία τοῦ ἑορταζόμενου σήμερα ἁγίου τῆς Ἐκκλησίας μας, τοῦ ἁγίου Δαλμάτου καὶ τῶν σὺν αὐτῶ Ἰσαὰκ καὶ Φαύστου; Σήμερα, ποὺ ἡ παναίρεση τοῦ οἰκουμενισμοῦ ἐργάζεται μὲ ἄμετρη πονηρία, ἔχοντας συνεργοὺς καὶ ποιμένες τῆς Ἐκκλησίας, γιὰ τὴν κατάλυση τῆς ἀλήθειας καὶ τὴν ἑδραίωση τῆς νεοεποχίτικης δικτατορίας. Γι΄ αὐτὸ ἐπιβάλλεται νὰ σκύψουμε εὐλαβῶς στὴν μνήμη του καὶ νὰ ἀφουγκραστοῦμε τὰ ἔργα καὶ τοὺς ἄθλους τοῦ ἁγίου κατὰ τῶν αἱρέσεων καὶ τῶν αἱρετικῶν καὶ δὴ τοῦ Θεοτοκομάχου Νεστορίου.
Ὁ ἅγιος Δαλμάτος ἦταν ἔγγαμος καὶ στρατιωτικὸς στὴν αὐτοκρατορικὴ φρουρά, ἀπὸ τὴ νεότητά του. Ὅταν γνώρισε τὸν ἅγιο Ἰσαὰκ (30 Μαΐου), ἀπαρνήθηκε τὸν κόσμο καί, ἀφοῦ...

2 Αυγ 2020

Γερμανία: Διαδήλωσεις ἐνάντια στὶς μάσκες καὶ στὰ μέτρα γιὰ τὸν κορονοϊό

Χιλιάδες διαδηλωτὲς συγκεντρώθηκαν στὸ Βερολίνο γιὰ νὰ διαδηλώσουν ἐνάντια στὰ περιοριστικὰ μέτρα κατὰ τοῦ κορονοϊοῦ, τὰ ὁποία χαρακτηρίζουν ὡς «ἀντιδημοκρατικὰ καὶ ἀπειλῆ γιὰ τὴν ἐλευθερία».

Σύμφωνα μὲ γερμανικὰ ΜΜΕ στὴν διαμαρτυρία συμμετεῖχαν περίπου 15.000 διαδηλωτὲς μὲ σύνθημα «τὸ τέλος τῆς πανδημίας – ἡμέρα ἐλευθερίας».
Τὸ πλῆθος βάδισε στὸ κέντρο τοῦ Βερολίνου κρατώντας πινακίδες μὲ συνθήματα ὅπως «Φυσικὴ ἄμυνα ἀντὶ ἐμβολιασμοῦ» καὶ «Κάνουμε θόρυβο ἐπειδὴ κλέβετε τὴν ἐλευθερία μας!».
Πολλοὶ διαδηλωτὲς δὲν φορᾶνε μάσκες μὲ τὴν ἀστυνομία νὰ τοὺς καλεῖ νὰ ὑπακούσουν στὰ μέτρα ἀτομικῆς προστασίας τῆς γερμανικῆς κυβέρνησης.
Τὰ κρούσματα κορονοϊοὺ στὴ Γερμανία τὶς τελευταῖες...

Ἅγιος Παΐσιος: "Όποιος ἔχει πολλὴ εὐλάβεια τὴν Παναγία, ἀκούει τὸ ὄνομά Της καὶ ἀλλοιώνεται"

Ὁ Ἅγιος Παΐσιος γιὰ τὴν Παναγία 
– Πέστε μᾶς , Γέροντα, κάτι γιὰ τὴν Παναγία. 
– Τί νὰ σᾶς πῶ; Μὲ φέρνετε σὲ πολὺ δύσκολη θέση. Γιὰ νὰ μιλήση κανεὶς γιὰ τὴν Παναγία, πρέπει νὰ Τὴν ζήση.
– Γέροντα, καὶ τὸ ὄνομα τῆς Παναγίας ἔχει δύναμη πνευματικὴ , ὅπως καὶ τὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ; 
-Ναί. Όποιος ἔχει πολλὴ εὐλάβεια τὴν Παναγία, ἀκούει τὸ ὄνομά Της καὶ ἀλλοιώνεται. Ή, νὰ τὸ βρὴ κάπου γραμμένο, τὸ ἀσπάζεται μὲ εὐλάβεια καὶ σκιρτάει ἡ καρδιά του. 
Μπορεῖ νὰ κάνη ὁλόκληρη Ἀκολουθία μὲ ἕναν συνεχῆ ἀσπασμὸ στὸ ὄνομα τῆς Παναγίας *. 
Καὶ ὅταν προσκυνᾶ τὴν εἰκόνα Της, δὲν ἔχει τὴν αἴσθηση ὅτι εἶναι εἰκόνα, ἀλλὰ ὅτι εἶναι ἡ ἴδια ἡ Παναγία, καὶ πέφτει κάτω λειωμένος, διαλυμένος ἀπὸ τὴν ἀγάπη Της. 

Γέροντα, νὰ μᾶς λέγατε κάτι ἀπὸ τὸ προσκύνημά σας στὴν Παναγία τῆς Τήνου. 
– Τί νὰ πῶ; Μία τόσο μικρὴ εἰκόνα κι ἔχει τόση Χάρη! 
Δὲν μποροῦσα νὰ ξεκολλήσω ἀπὸ κοντά της. Παραμέρισα λίγο, γιὰ νὰ μὴν ἐμποδίζω τοὺς ἄλλους ποὺ...

Στόν ἱερό Ναό φορᾶμε μάσκες;

Ἀρχιμανδρίτης Σαράντης Σαράντος, 
ἐφημέριος Ἱ. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀμαρουσίου
Μετά ἀπό τή σημερινή Κ.Υ.Α. γιά τήν ὑποχρεωτική χρήση μάσκας μέσα στούς ἱερούς Ναούς, ἐκφράζουμε μέ δυσανασχέτηση τήν ἀπορία: δέν εἶναι εὐχαριστημένη ἡ κυβέρνηση γιατί οἱ ἱεροί Ναοί μας ἀπό τόν Μάιο πού ἄνοιξαν γιά τούς πιστούς δέν ὑπῆρξαν πολλαπλασιαστές κρουσμάτων τοῦ κορονοϊοῦ; Παρά ταῦτα σκληραίνει τά μέτρα ἐντός τῶν ἱερῶν Ναῶν καί μάλιστα τήν ἱερή περίοδο τοῦ Δεκαπενταύγουστου ζητώντας ἀκόμα καί τά μικρά παιδιά νά φοροῦν μάσκες.
Ὅπως δηλώνουν οἱ καλοί μας κυβερνῆτες, ὅτι οἱ μάσκες μᾶς προστατεύουν ἀπό τόν ἰό, ἔτσι καί ἐμεῖς ὡς ὑπεύθυνοι γονεῖς καί κηδεμόνες δηλώνουμε ὅτι βάσει ἐγκρίτων γνωμοδοτήσεων, πιστεύουμε ὅτι εἶναι ἄχρηστες ἤ ἐπικίνδυνες γιά ὅλους καί ἰδιαίτερα γιά τά παιδιά μας ἕως καί θανατηφόρες.
Ἡ ὑπουργός ὑγείας τῆς Ὀλλανδίας δηλώνει: «Δέν θά καταστεῖ ὑποχρεωτική χρήση μάσκας στήν Ὀλλανδία, καθώς ἡ κυβέρνηση ὑποστηρίζει ὅτι τά ἐπιστημονικά στοιχεῖα τῆς ἀποτελεσματικότητάς της εἶναι ἀνάμεικτα». Μάλιστα ἡ ἀνακοίνωση ἔγινε τήν Τετάρτη (29/7/2020) καί ἡ...

Ὑπάρχει plan B καὶ λέγεται Παναγία!

 «Καὶ σὲ μεσίτριαν ἔχω, πρὸς τὸν φιλάνθρωπον Θεόν»
Πρὸς ὅλους τούς ἀγαπητοὺς φίλους bloggers καὶ πρὸς τὰ μέλη καί φίλους. 
Διαδῶστε τὸ παρακάτω μήνυμα ἐν ὄψει τοῦ καλοκαιριοῦ τοῦ Πάσχα.
Μέσα στὸν Αὔγουστο, τόν μήνα τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, στηρίξτε τὸ φρόνημα καὶ τὴν ψυχὴ τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ ἐν μέσω δύσκολων συγκυριῶν ποὺ πρόκειται νὰ βιώσουμε… καὶ ἤδη βιώνουμε. «Πυροδοτῆστε» μὲ τὰ πνευματικὰ ὄπλα τῆς ζώσης Πίστεώς μας τὸν καθηγμένο Ἕλληνα. Μὲ ζωντανὲς πνευματικὲς ἀναρτήσεις γίνετε ἡ αἰτία νὰ σηκωθεῖ τὸ κεφάλι τοῦ Ἕλληνα καὶ τῆς Ἑλληνίδος πάλι ψηλά.
Ἡ Ἑλλάδα ποτὲ δὲν πεθαίνει γιατί ἔχει Ἀρχιστράτηγο καὶ βοηθὸ τὴν...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Μὴ νομίζεις ὅτι κάθε θλίψη ἔρχεται στοὺς ἀνθρώπους ἐξαιτίας τῶν ἁμαρτιῶν.
Ὑπάρχουν ἄνθρωποι ποὺ εὐαρεστοῦν τὸν Θεὸ καὶ ὅμως ἔχουν θλίψεις.
Γιατί λέει ἡ Γραφή: «Θὰ διωχτοῦν οἱ ἄνομοι καὶ οἱ ἀπόγονοι τῶν ἀσεβῶν θὰ ἐξολοθρευτοῦν».
Ἀλλ' ἐπίσης λέει: «Ὅλοι ὅσοι θέλουν νὰ ζοῦν μὲ εὐσέβεια στὸ ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, θὰ ὑποστοῦν διωγμούς».
Ἅγιος Μάρκος ὁ Ἀσκητὴς

1 Αυγ 2020

"Ὁ ἱερὸς ναὸς ὡς Σῶμα Χριστοῦ δὲν δύναται νὰ εἶναι χῶρος μετάδοσης ἀσθενειῶν"

Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Εδέσσης κ. Ιωήλ

Μὲ ἀφορμὴ ὅσα ἔγιναν τὶς τελευταῖες μέρες μὲ τὴν παύση τῶν ἱεροπραξιῶν, ἐξ αἰτίας τοῦ πρωτοφανοῦς ἰοῦ, ταπεινὰ θὰ θέλαμε νὰ διατυπώσουμε τὴν θέση τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας ὡς πρὸς τὸ ἐὰν μεταδίδονται οἱ ἀσθένειες μέσῳ τῶν Ἁγίων Μυστηρίων, ἢ μέσῳ τῶν ἁγιαστικῶν μέσων της, τὴν προσκύνηση τῶν Ἁγίων εἰκόνων, τὸν ἀσπασμὸ τῶν χειρῶν τῶν ἱερέων ἢ ἀκόμη καὶ τὴν παραμονή μας μέσα στοὺς ἱεροὺς ναούς.

1. Ὡς πρὸς τὸ μυστήριο τῆς Θείας εὐχαριστίας: Ὑπάρχει κοινὴ παραδοχὴ ἀπὸ τὸ πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας ὅτι τὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα τοῦ Χριστοῦ...

Τὸ ὅπλο τῆς αντιπατριωτικής παιδείας ἀφοπλίζει τοὺς ἝλληνεςἘκπομπὴ μὲ τὸν π. Αρσένιο Βλιαγκόφτη ποὺ μεταδίδεται ἀπὸ τὰ κανάλια Atlas TV καὶ Αχελώος TV (Κυριακή 2 Αὐγούστου 2020)

Προσγειωθεῖτε οἱ εκζητούντες τὸν διάλογον... Πάλι μὲ ὀθωμανικὸ γιαταγάνι ὁ Ἀλὶ Ερμπάς στὴν Ἁγία Σοφία

Παρὰ τὶς φωνὲς διαμαρτυρίας ποὺ ἀκούστηκαν στὴν Τουρκία, ὁ Ἀλὶ Ἐρμπᾶς, ἐπικεφαλῆς τοῦ Diyanet τοῦ κρατικοῦ ὀργανισμοῦ θρησκευτικῶν ὑποθέσεων Diyanet τῆς Τουρκίας ἐπανεμφανίστηκε μέσα στὴν Ἁγία Σοφία κρατώντας ὀθωμανικὸ σπαθὶ γιὰ τὴν μουσουλμανικὴ γιορτὴ τοῦ Ἲντ ἂλ-φιτρ

Ὁ Ἰμάμης κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ κηρύγματός του κρατοῦσε τὸ σταυρωτὸ σπαθὶ ποὺ σύμφωνα μὲ τὴν ὀθωμανικὴ παράδοση συμβολίζει τὴν κατάκτηση. Τὴν παράδοση τῆς ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας, δύο πράσινα πανὸ κρέμονται στὸν...

Κυθήρων Σεραφείμ: «Ὁ Ὀρθόδοξος Χριστιανικὸς κόσμος, ἐξ αἰτίας τοῦ παρατεινομένου σοβαρωτάτου Οὐκρανικοῦ ζητήματος, δὲν εὑρίσκεται ἐν ἀγαθῇ κοινωνίᾳ καὶ ἀγαστῇ συνεργασίᾳ.»


ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

(ὑπ’ ἀριθ. 190/2020)

Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί
τόν Χριστώνυμον Λαόν
τῆς καθ΄ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί καί Συλλειτουργοί,
Ἀδελφοί μου Χριστιανοί, Τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά˙

Ἄς εἶναι εὐλογημένη καί εἰρηνική ἡ ἁγία περίοδος τοῦ Δεκαπενταυγούστου, εἰς τήν ὁποία εἰσήλθαμε μέ τήν Χάρι τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τάς Θεομητορικάς πρεσβείας τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί Ἀειπαρθένου Μαρίας.
Ἡ ἁγία μορφή τῆς Προστάτιδος τῆς νήσου μας Ἁγίας Ὁσιοπαρθενομάρτυρος Ἐλέσης, ἡ ὁποία μέ τήν ἔνθεο βιοτή καί πολιτεία της, ἀλλά καί τό ἔνδοξο μαρτύριό της, προβάλλεται ἀπό τήν πρώτην ἡμέραν τῆς συντόμου ἁγίας αὐτῆς περιόδου, μᾶς ἐνισχύει καί ἐνδυναμώνει εἰς τόν πνευματικόν αὐτόν ἀγῶνα τῆς νηστείας καί τῆς προετοιμασίας διά τήν πανίερη Θεομητορική ἑορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς Παναγίας μας. Οἱ καθημερινές Θεῖες Λειτουργίες, ἡ μεγάλη καί μικρή Παράκλησις, πού ἐναλλάσσονται, καί οἱ λοιπές Ἱερές Ἀκολουθίες, πού γίνονται εἰς τά Μοναστήρια μας: τῆς Παναγίας Μυρτιδιώτισσας, τῆς Ἁγίας Μόνης καί τῆς Ἁγίας Ἐλέσης, ὁ Δεκαπεντισμός, ὅπως μᾶς εἶναι γνωστός εἰς τά Κύθηρα, μέσα σέ ἕνα κλῖμα μετανοίας, προσευχῆς καί νηστείας, συνιστοῦν τήν καλύτερη ψυχοσωματική προετοιμασία διά τήν μεγάλη ἑορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Ὅλες αὐτές οἱ ἱερές Ἀκολουθίες μᾶς φέρνουν...

Παραλογισμοὶ σκοτισμένων ἀπίστων

Γράφει ὁ Γεώργιος Κ. Τζανάκης - Ἀκρωτήρι Χανίων

Ὅπως ἦταν ἀναμενόμενο, ὁ ἄρχων τοῦ κόσμου ἐτούτου ἐτοιμάζει τὸ νέο κτύπημα ἐναντίον τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ ἐν ὅψει τῆς νηστείας τοῦ δεκαπενταυγούστου καὶ τῶν ἑορτῶν τῆς Μεταμορφώσεως καὶ τῆς Κοιμήσεως. Τὰ ὄργανά του ἐτοιμάζονται καὶ αὐτά, ἔχοντας πλέον καὶ τὴν πείρα ἀπὸ τὴν πρώτη προσπάθεια. Βέβαια οἱ καθοδηγητὲς, τὰ μεγάλα ἀφεντικὰ, ἔχουν μελετήσει κάθε λεπτομέρεια καὶ ἔχουν ἐξετάσει κάθε πιθανότητα ὥστε τὸ ἀποτέλεσμα νὰ εἶναι τὸ ἀναμενόμενο. 


Βλέπετε τώρα δὲν βγῆκε ὁ Πρωθυπουργὸς νὰ ἀνακοινώσει ὅτι κλείνουν οἱ ἐκκλησίες, ὥστε νὰ ποῦν καὶ οἱ ἐπίσκοποι ὅτι ὑπακοῦμε στὶς ἐντολὲς τῆς Πολιτείας (ἀναφερόμαστε στὴν τελικὴ ἀπόφασι ποὺ οἱ λίγοι λαμβάνουν, οἱ πολλοὶ ἀποδέχονται καὶ ἐλάχιστοι ἀντιδροῦν). Δὲν χρειάζεται πλέον. Ἔχουν ἤδη ἀνοίξει τὶς πόρτες στὸν καίσαρα. Γιὰ ὅλα ἀποφασίζουν οἱ...

Ὁ Αὔγουστος στὴν Ἑλλάδα δὲν εἶναι ἁπλὰ ἕνας μήνας, εἶναι...

Ὁ Αὔγουστος στὴν Ἑλλάδα δὲν εἶναι μήνας...
Εἶναι ἡ ἀγάπη τῶν Ἑλλήνων γιὰ τὴν Παναγία...
Εἶναι ἡ δίψα τῶν πιστῶν γιὰ τὸ βλέμμα Της...
Εἶναι ἡ δοξολογία τῆς θάλασσας γιὰ τὸν ὠκεανὸ τῆς ταπείνωσής Της...
Εἶναι ἡ παράκληση τοῦ ἥλιου γιὰ τὴν φωτεινὴ σιωπή Της...
Εἶναι ἡ μέθη τῶν ἀστεριῶν ἀπὸ τὸ πέρασμά Της...
Ἐϊναι τὸ ἀντίο τοῦ καύσωνος μπροστὰ στὴν δροσιὰ τῆς παρουσίας Της...
Εἶναι ἡ εὐωδία τῶν προσευχῶν στὸ ὄνομά Της...
Εἶναι ἡ κοίμηση τοῦ θανάτου καὶ τὸ ξύπνημα τῆς ψυχῆς μας...
Εἶναι ἡ μελωδία τῶν μοναστηριῶν ποὺ ἀνυμνοῦν τὴν Προστάτιδά τους...
Ὁ Αὔγουστος εἶναι ἡ ἐνσάρκωση τῆς ἄδολης ἀγάπης τῶν ἀνθρώπων πρὸς τὴν Μητέρα τους...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Βλέπε κάθε τί σ΄ αὐτόν τόν κόσμο σάν μία σκία πού
παρέρχεται. Μήν προσκολλᾶς τήν καρδιά σου σέ τίποτε.
Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κρονστάνδης

Ὁ «ξεροκέφαλος» Νεομάρτυς ἅγιος Ιωάννης καί ἡ νηστεία τοῦ Δεκαπενταυγούστου

Νόμους φυλάττων νηστίμου καιροῦ πόθῳ,
ζωὴν ἔθυσας, ὦ Ἰωάννη μάκαρ.
Ὁ ἅγιος Ἰωάννης καταγόταν ἀπὸ τὰ μέρη τῆς Μονεμβασίας. Ὁ ἱερέας πατέρας του καταγόταν ἀπὸ τὸ Γεράκι, ἐνῶ ἡ μητέρα του ἀπὸ τὸ γειτονικὸ χωριὸ Γοῦβες τῆς Μονεμβασίας. Στὶς Γοῦβες, σύμφωνα μὲ μαρτυρίες, τοποθετήθηκε ἐφημέριος ὁ πατέρας τοῦ Νεομάρτυρα καὶ ἐκεῖ γεννήθηκε τὸ 1758 ὁ Ἰωάννης, γι’ αὐτὸ καὶ κατὰ πολλούς, πῆρε τὴν προσηγορία Γουβιώτης. Ἀπὸ μικρὸς ὁ Ἰωάννης, προσπαθοῦσε νὰ μιμεῖται τὴν ζωὴ τοῦ ἱερέα πατέρα του, τὸν βοηθοῦσε στὶς δουλειὲς τῆς Ἐκκλησίας, ἐνῶ πάντα θυμόταν ὅτι αὐτὸς ἦταν «παπᾶ υἱὸς» καὶ ἔπρεπε νὰ προσέχει τὴν συμπεριφορά του, ὥστε νά᾽ ναι παράδειγμα γιὰ τὰ ὑπόλοιπα παιδιὰ τῆς ἡλικίας του... 
Τὸ ἔτος 1770 οἱ ὀρδὲς τοῦ Ἀλβανοῦ Χατζῆ Ὀσμάν, ἀφοῦ κατέπνιξαν κάθε σημεῖο ἑλληνικῆς ἀντίστασης, ἔφτασαν καὶ στὶς Γοῦβες. Οἱ Ἀρβανίτες σκότωσαν τὸν πατέρα τοῦ Ἰωάννη καὶ ἐν συνεχείᾳ αἰχμαλώτισαν τὸν ἴδιο καὶ τὴν μητέρα του, ἐνῶ τοὺς πῆραν μαζί τους στὴν Λάρισα, ὅπου ἐκεῖ πουλήθηκαν δύο καὶ τρεῖς φορὲς ὁ καθένας ξεχωριστά. Ὕστερα ἀπὸ δύο χρόνια ξαναπουλήθηκαν ἀλλὰ αὐτὴ τὴν φορὰ ἀγοράσθηκαν ἀπὸ τὸ ἴδιο ἀφεντικό, ἕναν Τοῦρκο ποὺ εἶχε κτήματα καὶ ὑποστατικά. 
Αὐτὸς ὁ Τοῦρκος δὲν εἶχε παιδιὰ καὶ βλέποντας τὰ χαρίσματα τοῦ Ἰωάννη, ὁ ὁποῖος ἦταν πολὺ ἔξυπνος γιὰ τὴν ἡλικία του, πρόθυμος, πειθαρχικὸς καὶ σβέλτος στὴν δουλειά, σκέφτηκε μαζὶ μὲ τὴν γυναίκα του νὰ τὸν κάνουν ψυχοπαίδι τους. Ἀπὸ τὴν στιγμή, λοιπόν, ἐκείνη, προσπαθοῦσε καθημερινὰ νὰ τὸν διαστρέψει ἀπὸ τὴν πίστη τῶν χριστιανῶν καὶ νὰ τὸν κάνει Ὀθωμανό. Ἀρχικά, προσπάθησε μὲ κολακεῖες καὶ ὑποσχέσεις καὶ κατόπιν μὲ φοβέρες καὶ βασανισμούς, νὰ...

31 Ιουλ 2020

Ὑποστολή σημαίας στό Προεδρικό Μέγαρο!

Ἐποχή ἀποκαθηλώσεως τῶν ἐθνικῶν συμβόλων
ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ τῶν ὁμιλιῶν τοῦ τέως Προέδρου τῆς Δημοκρατίας Προκοπίου Παυλοπούλου τήν ἡμέρα ἀποκαταστάσεως τῆς δημοκρατίας ἀπέστειλε στόν διευθυντή τῆς «Ἑστίας» Μανώλη Κοττάκη ὁ ὑπεύθυνος Τύπου τῆς Προεδρίας καί ἀγαπητός συνάδελφος Σήφης Πολυμίλης συνοδευόμενα ἀπό τήν ἑξῆς εὐγενική παρότρυνση: «Κύριε Κοττάκη, σᾶς στέλνω τίς ὁμιλίες τοῦ κ. Παυλόπουλου στήν γιορτή τῆς Δημοκρατίας. Περιμένω τά σχόλιά σας γιά τήν ἀπουσία ἀναφορᾶς στόν Κ. Καραμανλῆ». Ἀκολουθεῖ ἡ ἀπάντησίς μας στίς ἑπόμενες γραμμές μέ τόν προσήκοντα σεβασμό στό πρόσωπο τῆς Προέδρου. Εἰσαγωγικά ὅμως ὀφείλουμε νά παρατηρήσουμε ὅτι ἡ ἐπιστολή τοῦ κυρίου Πολυμίλη πού προφανῶς ἔχει τήν ἔγκριση τῆς κυρίας Προέδρου, υἱοθετεῖ ἕναν κανόνα πού ἐμεῖς –πλήν τῆς περιπτώσεως τῆς ἀφαιρέσεως τῆς Προεδρικῆς σημαίας ἀπό τό γραφεῖο τοῦ Προέδρου– οὐδέποτε υἱοθετήσαμε: τήν ἀπ’ εὐθείας...

Ὕμνοι Βαρθολομαίου στὸν Ερντογάν λίγο μετὰ τὴν Αγια-Σοφιά

Μὲ ὕμνους στὸν Ἐρντογᾶν (!) ἀνακοίνωσε τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο πὼς τελικὰ θὰ γίνει λειτουργία τὸν Δεκαπενταύγουστο

Παρὰ τὸ ἀλαλοὺμ ποὺ δημιουργήθηκε, θὰ λειτουργήσει, τελικά, τὸν Δεκαπενταύγουστο ἡ ἱστορικὴ Μονὴ τῆς Παναγίας Σουμελᾶ στὴν Τραπεζούντα τοῦ Πόντου, σύμφωνα μὲ νεότερη ἐπίσημη ἀνακοίνωση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.
Ὡστόσο, οἱ χειρισμοὶ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου (ἔπειτα καὶ ἀπὸ τὴ σιωπή του γιὰ τὴν Ἅγια-Σοφιὰ) προκαλοῦν ἀντιδράσεις.
Θυμίζουμε ὅτι ὁ Ἐρντογᾶν ἀνακοίνωσε χθὲς πανηγυρικὰ ὅτι φέτος, ἔπειτα ἀπὸ 5 χρόνια, θὰ τελεστεῖ ἡ πανηγυρικὴ λειτουργία τὸν Δεκαπενταύγουστο, στὴν προσπάθειά του νὰ δείξει ὅτι… σέβεται τοὺς Ὀρθοδόξους, παρὰ τὶς βαρβαρότητες μὲ τὴν Ἅγια-Σοφιά. 
Ἀκολούθησε ἡ πρώτη ἀνακοίνωση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ὅπου διέψευδε τὴν τουρκικὴ κυβέρνηση, λέγοντας ὅτι δὲν θὰ γίνει ἡ θεία λειτουργία ἐξαιτίας τῶν μέτρων τοῦ κορονοϊοῦ! Στὸ σχετικὸ κείμενο δὲν ὑπῆρχε οὔτε μία λέξη ἐπίκρισης πρὸς τὸ τουρκικὸ κράτος γιὰ ὅσα προηγήθηκαν… 

Ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση μάσκας στοὺς Ναοὺς στὴν Κύπρο

Νέα μέτρα ἔλαβε ἡ κυβέρνηση, πρὸς περιορισμὸ τῆς ἐξάπλωσης τοῦ κορωνοϊοῦ στὴν Κύπρο, μετὰ τὰ αὐξημένα περιστατικὰ τῶν τελευταίων ἡμερῶν.

Στὸ πλαίσιο τῶν ἐνεργειῶν γιὰ περιορισμὸ τῆς διασπορᾶς τοῦ ἰοῦ, ὁ Ὑπουργὸς Ὑγείας ἀνακοίνωσε σὲ διάσκεψη Τύπου τὰ ἀκόλουθα συμπληρωματικὰ μέτρα, ποὺ ἰσχύουν σὲ παγκύπρια βάση καὶ ἐνεργοποιοῦνται ἀπὸ σήμερα τὰ μεσάνυχτα: 
1. Καθίσταται ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση μάσκας ἀπὸ τὸν γενικὸ πληθυσμὸ σὲ κλειστοὺς πολυσύχναστους χώρους (π.χ. ἐμπορικὰ κέντρα, τράπεζες, ὑπεραγορές, νοσηλευτήρια, ἐκκλησίες, κὸκ) μὲ ποινὴ €300.
2. Αὐξάνονται οἱ δειγματοληπτικοὶ ἔλεγχοι στὰ ἀεροδρόμια ἀπὸ 600 τὴν ἡμέρα σὲ 1,000, μὲ ἔμφαση σὲ Κύπριους ποὺ ἐπιστρέφουν ἀπὸ ταξίδια ἀναψυχῆς (διακοπές), ἀφοῦ ἔχει...

π. Εὐάγγελος Παπανικολάου: "Ἡ Παναγία καὶ ὁ Προφήτης Ἠλίας"

Ὁμιλία π. Εὐαγγέλου Παπανικολάου μὲ θέμα: "Ἡ Παναγία καὶ ὁ Προφήτης Ἠλίας", ἡ ὁποία πραγματοποιήθηκε στὸν Ἰερὸν Ναὸν Ἁγιου Γεωργίου Πάνω Δευτερᾶς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ταμασοῦ στὶς 20 Ἰουλίου 2020.

Ἡ μάσκα ὡς σύμβολο καὶ ὅπλο

Γράφει ὁ Κωνσταντῖνος Βαθιώτης, 
Ἀναπλ. καθηγητὴς Νομικῆς Σχολῆς ΔΠΘ 
Ἕνας πόλεμος διεξάγεται πάντοτε μὲ ὄπλα, σύμβολα, λάβαρα καὶ ἐμβλήματα. Στὸν πόλεμο κατὰ τοῦ «ἀόρατου ἐχθροῦ» (sic), ἡ περίφημη μάσκα, ἐκτὸς ἀπὸ ἀμυντικὸ ὅπλο-ἀσπίδα γιὰ τὴν «αὐτὸ-» καὶ ἐτεροπροστασία τῶν ἀπειλουμένων ἀπὸ τὸν ἐν λόγω «ἐχθρό», ἀποτελεῖ -ὅπως θὰ δειχθεῖ στὴ συνέχεια- καὶ πολυσήμαντο σύμβολο. Ἡ χρήση της θὰ μποροῦσε νὰ ἐνταχθεῖ στὴν εὐρύτερη κατηγορία τῶν μέτρων κοινωνικῆς ἀπόστασης ποὺ ἐφαρμόζονται γιὰ τὴ μὴ διασπορὰ τοῦ κορονοϊοῦ, ἀφοῦ ἡ μάσκα ἀποτελεῖ ἕνα τεῖχος προστασίας, πού, ὡς τέτοιο, ἐμποδίζει τὴν ἐγγύτητα.
Σημειωτέον ὅτι ἡ πρωτοφανὴς προπαγάνδα ὑπὲρ τῆς ἀσφάλειας, ἡ ὁποία ἀποτυπώνεται σὲ διαφημιστικὰ σπὸτ καὶ ἀφίσες (ἀντιπροσωπευτικὸ παράδειγμα πλύσης ἐγκεφάλου ἡ ἀφίσα ποὺ εἶναι ἀναρτημένη σὲ στάσεις λεωφορείων μὲ κεντραρισμένη, δίκην λογοπαιγνίου, τὴ λέξη ΣΤΑΣΗ ἀνάμεσα στὴ μονότονα ἐπαναλαμβανόμενη λέξη ΑΠΟΣΤΑΣΗ, ΑΠΟΣΤΑΣΗ, ΑΠΟΣΤΑΣΗ…), δίδει τροφὴ σὲ ψυχαναλυτικὲς προσεγγίσεις ποὺ ἀφοροῦν τὴν ἰδεοληψία. Σὲ ἕνα παλαιὸ βιβλίο (1976) τοῦ Βαγγέλη Πολυδούρη μὲ τίτλο «Τὸ ταμποὺ τῶν συμβόλων» (σέλ. 36), ὑπάρχει ἡ ἑξῆς, ἄκρως ἐπίκαιρη ἀναφορά: «Τὸ πιὸ συνηθισμένο σύμπτωμα τοῦ ἰδεοληπτικοῦ εἶναι ὁ φόβος τῆς ἐπαφῆς μὲ ὁρισμένο πρόσωπο ἢ ἀντικείμενο (ἁπτικὸ παραλήρημα). Ἀπὸ μία τέτοια ἐπαφὴ φοβᾶται πὼς μπορεῖ νὰ πάθει μεγάλο κακὸ ἢ ὁ ἴδιος ἢ κάποιο ἀγαπημένο τοῦ πρόσωπο. […] Ὅσες ὅμως προφυλάξεις κι ἂν πάρει ὁ ἰδεοληπτικός, εἶναι ἀδύνατο νὰ...

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.