14 Απρ 2021

Πατήρ Στυλιανὸς Καρπαθίου: «Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἐξαπατήθηκε ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη Μεσογαίας Νικόλαο»!

Διαβάστε την σχετική δευτέρα Ἀνοικτὴ Ἐπιστολὴ τοῦ πατρός Στυλιανοῦ Καρπαθίου, πρὸς τὴν Ἁγία καὶ Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. (Δεῖτε τὴν 1η ἐπιστολὴ).

Ἡ Σύναξη τῶν Πιστῶν καὶ ἰδιαιτέρως ἡ Θεία Λειτουργία, εἶναι εἰκόνα καὶ κοινωνία τῶν μελλόντων στὴν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν

Γράφει ὁ Ἰωάννης Χατζηδιγενῆς, Θεολόγος
Ἡ Εὐαγγελικὴ περικοπή τὴν ὁποία θὰ ἀναλύσουμε μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, προέρχεται ἀπὸ τὸ κατὰ Μάρκον Εὐαγγέλιον καὶ συγκεκριμένα ἀπὸ τὸ ΙΓ΄ κεφάλαιο, στίχοι 31-37 καὶ τὸ ΙΔ΄ κεφάλαιο, στίχοι 1-2.
Μελετώντας στὸ σύνολό της τὴν ἐν λόγῳ Εὐαγγελικὴ περικοπῆ, βρισκόμαστε μπροστὰ σὲ μία σαφή ἀναφορὰ τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Μάρκοου γιὰ τὴν Δευτέρα Παρουσία τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἐφιστᾶ πρὸς ὅλους τὴν ἀνάγκη πνευματικῆς ἐγρηγόρσεως, διότι ὅπως ἀναφέρει, «οὐκ οἴδατε γὰρ πότε ὁ κύριος της οἰκίας ἔρχεται» (Μρκ 13, 35). Αὐτὴ λοιπὸν ἡ Δευτέρα ἔλευσις τοῦ Κυρίου, δὲν ὑπόκειται σὲ χρονικοὺς καθορισμούς, καθὼς καὶ πάλι μᾶς βεβαιώνει...

Διαβάστε ὁλόκληρη τήν Καινὴ Διαθήκη στὸ πρωτότυπο, ἀλλὰ καὶ σὲ νεοελληνικὴ ἀπόδοση Νικολάου Σωτηρόπουλου (pdf)!

Ἑρμηνευτικὴ ἀπόδοση τοῦ θεολόγου - φιλολόγου κ. Νικόλαου Ἰ. Σωτηρόπουλου
Ἀπὸ τὴν παιδική μου ἡλικία εἶχα ἰδιαίτερη κλίσι καὶ ἀγάπη πρὸς τὴν Ἁγία Γραφὴ καὶ ἀπλήστως ἐντρυφοῦσα στὰ ἱερὰ νοήματά της. Ἀπὸ τὴν μελέτη δε τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ μοῦ γεννήθηκε ὁ πόθος νὰ σπουδάσω τὴν Ἐπιστήμη τῆς Θεολογίας καὶ νὰ κηρύττω τὸν λόγο, ποὺ ἐξαγγέλλει τὴν θεία Χάρι, καὶ δύναται νὰ μᾶς ἐποικοδομήση καὶ νὰ μᾶς δώση κληρονομιὰ μεταξὺ ὅλων τῶν ἁγίων (Πράξ. 20, 31-32).
Μελετώντας δε τὴν Ἁγία Γραφὴ διαπίστωσα, ὅτι σ' αὐτὴν περιέχονται πολλὰ δυσνόητα χωρία. Καὶ ἀνατρέχοντας σὲ ἑρμηνεῖες καὶ μεταφράσεις διαπίστωσα, ὅτι σὲ πολλὰ ἀπὸ τὰ δυσνόητα χωρία δὲν δίνονται ἱκανοποιητικὲς ἐξηγήσεις. Ἀρκετὰ μάλιστα χωρία ὑφίστανται ἀπὸ τοὺς ἐξηγητᾶς δεινὴ κακοποίησι! Ἡ δυσκολία γιὰ τὴν ὀρθὴ καὶ ἱκανοποιητικὴ ἐξήγησι πολλῶν χωρίων τῆς Ἁγίας Γραφῆς ἔγκειται σὲ...

Ὁ Ἅγιος Αρδαλίων ὁ Μῖμος 14/4 †

Ἀντιγραφή - Ἐπιμέλεια: Σάββας Ηλιάδης, Δάσκαλος-Κιλκὶς
Τ δεκάτη τετάρτη τοῦ μηνὸς Ἀπριλίου,
μνήμη τοῦ ἁγίου Αρδαλίωνος τοῦ Μίμου, πυρὶ τελειωθέντος
Ὅσοι ἐκ τῶν πάσης φύσεως καλλιτεχνῶν, γιὰ σᾶς εἶναι γραμμένο σήμερα τὸ συναξάρι. Ἀκοῦστε τί μπορεῖ νὰ κάνει ὁ Θεὸς στὴν ζωή του καθενός μας. Ἠθοποιοί, σκηνοθέτες, τραγουδιστές, χορευτές, ἀθλητές, ζωγράφοι, συγγραφεῖς, ποιητές, σχεδιαστές, ἅπαντες οἱ καλλιτέχνες, ἀκοῦστε. Δὲν ζητάει πολλὰ ὁ Χριστός μας. Ἕνα μόνο` νὰ τοῦ ἐμπιστευτοῦμε χωρὶς καμία ἐπιφύλαξη τὴν ζωή μας. Αὐτὸ λέγεται προαίρεση καὶ μάλιστα ἀγαθή! «Νὰ γυρίσουμε τὴ βίδα τοῦ μυαλοῦ μας», ὅπως ἔλεγε ἕνας γέρος στὸ χωριό μου. Κι ἂν δὲν τὴν γυρίσουμε ἐμεῖς, θά μας τὴν γυρίσει ὁ Θεός. Ἀρκεῖ νὰ ὁμολογήσουμε μὲ πόνο καὶ ἀγωνία: «Κύριε, κἂν θέλω κἂν μὴ θέλω, σῶσον με»! Εἶστε τὰ «ἰνδάλματα» τῆς ἐποχῆς καὶ εἴτε τὸ θέλετε εἴτε δὲν θέλετε, σᾶς προβάλλουν τὰ μέσα μαζὶ μὲ τὰ κατορθώματά σας. Ἀπὸ σᾶς ἐξαρτᾶται ἀπολύτως, ἂν θὰ «συγκινηθεῖτε» ἀπὸ τὸ συναξάρι τοῦ ἁγίου Αρδαλίωνα, τοῦ ἁγίου σας!
Ὁ ἅγιος Αρδαλίων ἀσκοῦσε τὸ ἐπάγγελμα τοῦ ἠθοποιοῦ κατὰ τὴν ἐποχὴ τοῦ Διοκλητιανού (περὶ τὸ 305). Ἔπαιζε σὲ θέατρα...

Ἐξώδικη δήλωση ἄρνησης ὑποβολῆς σέ διαγνωστικό ἔλεγχο ἀνίχνευσης κορωνοϊοῦ Sars-Cov-2 μέ ἐπιφύλαξη δικαιωμάτων

Γράφει ὁ Δημήτριος Νικ. Δασκαλάκης, Δικηγόρος Ἀθηνῶν

Τίθεται στὴν δημοσιότητα ἡ κατωτέρω ἀναφερόμενη δήλωση τὴν ὁποία ἀπευθύναμε ἀπὸ κοινοῦ μὲ τὴν σύζυγό μου, μὲ τὴν ἰδιότητά μας, ὡς ἀσκοῦντες τὴν γονικὴ μέριμνα, πρὸς τὸν διευθυντὴ τοῦ λυκείου φοίτησης τοῦ ἀνηλίκου τέκνου μας, μὲ ταυτόχρονη συγκοινοποίηση τοῦ περιεχομένου τοῦ ἐγγράφου πρὸς τὴν κ. Ὑπουργὸ Ἐθνικῆς Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων καὶ στὴν Περιφερειακὴ Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης Ἀθηνῶν.

Ὅσοι ἀπὸ τοὺς γονεῖς ἔχουν ἀνήλικα τέκνα ποὺ φοιτοῦν στὰ λύκειά της πατρίδας μας καὶ διακατέχονται ἀπὸ τὸν ἴδιο προβληματισμὸ καὶ ἀγωνία γιὰ τὸ μέλλον τῶν παιδιῶν τους καὶ ἀρνοῦνται νὰ συναινέσουν στὴν διενέργεια βιοϊατρικῶν πράξεων ποὺ διεξάγονται ὑπὸ ὅρους ψυχικοῦ ἐξαναγκασμοῦ καὶ ἀπροκάλυπτου κοινωνικοῦ ἐκβιασμοῦ, δύνανται κατὰ τὴν κρίση τους νὰ χρησιμοποιήσουν ἀκριβῶς τὴν ἴδια ἐξώδικη δήλωση (γράφοντας ἀσφαλῶς τὰ προσωπικὰ τοὺς στοιχεῖα) ὥστε νὰ διατρανώσουν τὴν ἀντίθεσή τους στὸ καθεστὼς ὑγειονομικῆς τυραννίας ποὺ διαμορφώνεται καὶ ἐγκαθιδρύεται στὴν χώρα μας.

Γιὰ νὰ ἀποφευχθεῖ ἡ δαπάνη τῶν ἐπιδόσεων μὲ δικαστικὸ ἐπιμελητή, μποροῦν νὰ ἀποστείλουν μὲ μήνυμα ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου (email) τὴν ἐξώδικη δήλωση στὴν ἠλεκτρονικὴ διεύθυνση τοῦ Ὑπουργείου Ἐθνικῆς Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων καθὼς καὶ στὴν οἰκεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης τοῦ τόπου κατοικίας τῶν γονέων.

Ἀκολουθεῖ ἡ δήλωση:

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Συχνὰ οἱ γονεῖς παραμελοῦν τὴν ψυχικὴ μόρφωση τῶν παιδιῶν τους. Ὅταν τὸ παιδὶ τους εἶναι ἄρρωστο στὸ σῶμα, κάνουν τὰ πάντα νὰ θεραπεύσουν τὸ σῶμα τους. Ὅταν ὅμως πάσχει ἡ ψυχὴ τους, δὲν ἀσχολιοῦνται κἂν μὲ αὐτήν, ἀλλὰ χάνουνε τὸ θάρρος τους, ἀδιαφοροῦνε καὶ τὴν ἀμελοῦνε!
Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος

13 Απρ 2021

Ζωντανή ὁμιλία ἀπὸ τὸν Γεώργιο Ἔξαρχο μὲ θέμα: «13 Ἀπριλίου 1204, ἡ Ἅλωση πού πλήγωσε ἀνεπανόρθωτα τὴν Ρωμηοσύνη»

Σήμερα Τρίτη 13 Ἀπριλίου καὶ ὥρα 21:00 θὰ πραγματοποιηθεῖ διαδικτυακὴ ὁμιλία ἀπὸ τὸν φιλόλογο καὶ Ὑπ. Διδάκτορα Ἱστορίας Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων Γεώργιο Ἔξαρχο μὲ θέμα: «13 Ἀπριλίου 1204, ἡ Ἅλωση ποὺ πλήγωσε ἀνεπανόρθωτα τὴν Ρωμηοσύνη».
Μπορεῖτε νὰ συνδεθεῖτε ἀκολουθώντας τὸν παρακάτω σύνδεσμο: us02web.zoom.us Meeting ID: 830 5286 6113, Passcode: 123

13 Ἀπριλίου 1204: Ἡ ἅλωση τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἀπὸ τοὺς Φραγκολατίνους

Γράφει ὁ μακαριστός πατὴρ Γεώργιος Μεταλληνός, 
Ὁμότιμος καθηγητὴς τῆς Θεολογικῆς σχολῆς Ἀθηνῶν
Ἐκεῖνον τὸν Ἀπρίλιο... (Ἡ ἅλωση τοῦ 1204)
Ἂν ἡ 29η Μαΐου εἶναι ἡμέρα πένθους γιὰ τὸν Ἑλληνισμό, διότι φέρνει στὴ μνήμη μας τὴν ἅλωση τῆς Πόλης ἀπὸ τοὺς Ὀθωμανοὺς τὸ 1453, ἄλλο τόσο ἀποφρὰς εἶναι γιὰ τὸ Γένος μας καὶ ἡ 13η Ἀπριλίου, διότι κατ᾿ αὐτὴν ἔπεσε ἡ Πόλη τὸ 1204 στοὺς Φράγκους. Τὸ δεύτερο γεγονὸς δὲν ὑστερεῖ καθόλου σὲ σημασία καὶ συνέπειες ἔναντι τοῦ πρώτου. Αὐτὴ εἶναι σήμερα ἡ κοινὴ διαπίστωση τῆς ἱστορικῆς ἔρευνας. Ἀπὸ τὸ 1204 ἡ Πόλη, καὶ σύνολη ἡ Αὐτοκρατορία τῆς Νέας Ῥώμης, δὲν μπόρεσε νὰ ξαναβρεῖ τὴν πρώτη της δύναμη. Τὸ φραγκικὸ χτύπημα ἐναντίον της ἦταν τόσο δυνατό, ποὺ ἔκτοτε ἡ Κωνσταντινούπολη ἦταν «μία πόλη καταδικασμένη νὰ χαθεῖ» (Ἑλ. Ἀρβελέρ). Ἀξίζει, συνεπῶς, μία θεώρηση τοῦ γεγονότος αὐτοῦ ἔστω καὶ στὰ περιορισμένα...

Ἡ ἐπίδραση τοῦ φόβου στὴν ἐπιδείνωση τῶν ἀσθενῶν Covid-19

Ἡρακλῆς Ρεράκης, Καθηγητὴς ΑΠΘ, Πρόεδρος τῆς (ΠΕΘ)
Εἶναι γνωστὸ στὸν ἰατρικὸ κόσμο ὅτι, ὅταν ἕνα ἄτομο βιώνει συχνὰ φόβο, τότε εἶναι δυνατὸν νὰ ἐπέλθει κατάρρευση τῆς ὁμοιοόστασης τοῦ ὀργανισμοῦ καὶ νὰ αὐξηθεῖ ἡ εὐπάθειά του στὶς ἀσθένειες.
Ὁ λόγος ποὺ οἱ προσβαλλόμενοι ἀπὸ Κορωναϊό, πηγαίνουν στὸ Νοσοκομεῖο, μὲ ἤδη πληγωμένο καὶ μειωμένο ἀπὸ τὸν φόβο τὸ ἀνοσοποιητικὸ σύστημα τοῦ ὀργανισμοῦ τους, φαίνεται ὅτι εἶναι ὁ μακροχρόνιος ἀποκλεισμός τους στὸ σπίτι καὶ ὁ συνεχὴς βομβαρδισμός τους μὲ τὸν φόβο καὶ τὴν καθημερινὴ τρομοκρατία ποὺ ἀσκοῦν τὰ ΜΜΕ ὡς πρὸς τὸ τί θὰ ἐπακολουθήσει γιὰ ὅποιον νοσήσει!
Ἰατρικὲς ἔρευνες ψυχολόγων καὶ ἐνδοκρινολόγων, ποὺ διαρκῶς ἐξελίσσονται, καταλήγουν στὸ συμπέρασμα ὅτι ἡ ψυχικὴ κατάσταση τοῦ ἀνθρώπου...

Ὁ κόπος καὶ ἡ φιλοτιμία στὸ ἔργο τῆς σωτηρίας δὲν πᾶνε οὔτε στὸ ἐλάχιστο χαμένοι

Ἐπιμέλεια: Σάββας Ἠλιάδης
«Ὥστε, ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, ἑδραῖοι γίνεσθε, ἀμετακίνητοι, περισσεύοντες ἐν τῷ ἔργῳ τοῦ Κυρίου πάντοτε, εἰδότες ὅτι ὁ κόπος ὑμῶν οὐκ ἔστι κενὸς ἐν Κυρίῳ». (Α΄Κορ. ιε, 58).
1. Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης: «Ἐπειδή, λέει, μάθατε ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, ἀπὸ ὅσα σᾶς εἶπα, ὅτι πρόκειται νὰ γίνει ἀνάσταση τῶν νεκρῶν καὶ πληρωμή, ἀνταπόδοση τῶν καλῶν ἔργων, γι΄ αὐτὸ νὰ παραμείνετε στερεοί. Διότι, οἱ Κορίνθιοι ἀμφέβαλλαν πάνω στὸ δόγμα τῆς ἀναστάσεως. Ἐπειδὴ δὲ ἀμελοῦσαν τὴν καλὴ καὶ θεάρεστη ζωή, μὲ τὸ νὰ μὴν ἐλπίζουν στὴν ἀνάσταση, σύμφωνα μὲ τὸ λαθεμένο τους φρόνημα, γι΄ αὐτὸ ὁ Ἀπόστολος στὴν συνέχεια τοὺς λέει νὰ περισσεύουν...

Στὸν παπα-Δημήτρη, ἀντὶ τελευταίου ἀσπασμοῦ

Γράφει ὁ Γεώργιος Τζανάκης
Καὶ ἀπέθανε ὁ παπα-Δημήτρης καὶ προσετέθη στοὺς πατέρες αὐτοῦ.
Ξέρω ὅτι ἡ ψυχή σου, τώρα ποὺ γράφω αὐτὲς τὶς γραμμές, θὰ μᾶς κοιτάζει ὅλους μὲ θλίψι καὶ χαρά. Τὸ σῶμα σου θὰ τὄχουν σὲ κάποιο ψυγεῖο οἱ ἀρμόδιοι. Ἄκουσα ὅτι γύρισαν πίσω τὴν ἱερατική στολὴ ποὺ ἔστειλαν οἱ δικοί σου γιὰ νὰ σέ ντύσουν. Θὰ σὲ κλείσουν σὲ ἕνα κουτί-φέρετρο σφραγισμένο καὶ ἔτσι θὰ θέλουν αὔριο νὰ γίνει ἡ κηδεία σου. Κανεὶς δὲν θὰ μπορέσει νὰ δώσει τὸν τελευταῖο ἀσπασμὸ καὶ νὰ λάβει τὴν τελευταῖα εὐλογία...
Τί φοβοῦνται; Μήπως μολύνεις τοὺς ἀνθρώπους; Μολύνουν οἱ νεκροί; Πῶς; Ἀφοὺ ἡ ἀρρώστια μεταδίδεται μὲ τὴν ὁμιλία καὶ τὸν βήχα. Τοὺς νοιάζει ἡ ὑγεία τῶν ἀνθρώπων; Ὅχι βέβαια. Τοὺς νοιάζει νὰ ἐκτελέσουν τὰ προστάγματα...

Ἅγιος Μαρτίνος Πάπας Ρώμης ὁ Ὁμολογητὴς

Λάμπρου Κ. Σκόντζου, 
 Θεολόγου - Καθηγητοῦ
Τὸ παλαίφατο καὶ σεβάσμιο Πατριαρχεῖο τῆς Ρώμης, πρὶν καταληφτεῖ ἀπὸ τοὺς αἱρετικοὺς Φράγκους (1009) καὶ ἀποσχιστεῖ ἀπὸ τὴν Μία καὶ ἀδιαίρετη Ἐκκλησία (1054), ἔχει νὰ ἐπιδείξει μία πλειάδα ἁγίων παπῶν, ὁμολογητῶν τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως. Ὑπῆρξε γιὰ αἰῶνες ὁ θεματοφύλακας τῆς σώζουσας ἀλήθειας. Ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς ἁγίους πάπες ὑπῆρξε καὶ ὁ ἅγιος Μαρτίνος Ἐπίσκοπος Ρώμης ὁ θαυματουργός, ὁ ὁποῖος ἔδωσε τὴν ζωή του γιὰ τὴν σώζουσα ὀρθόδοξη πίστη.
Γεννήθηκε στὶς ἀρχὲς τοῦ 7ου αἰώνα, στὴν πόλη Τόδι Ὀμβρικῆς, τῆς κεντρικῆς Ἰταλίας καὶ ἔζησε στὴν ἐποχὴ ποὺ βασίλευε ὁ αὐτοκράτορας Ἡράκλειος (610-641), ὁ ὁποῖος, ὅπως εἶναι γνωστὸ ὑποστήριζε τὴν αἵρεση τοῦ Μονοθελητισμοῦ. Ἔζησε ἐπίσης στὰ χρόνια τοῦ Κώνστα Β΄ (641-668), ὁ ὁποῖος ἀκολούθησε τὴν ἐκκλησιαστικὴ πολιτικὴ τῶν προκατόχων του καὶ μάλιστα ἔγειρε διωγμὸ κατὰ τῶν Ὀρθοδόξων. Ὁ Κώνστας μάλιστα, μετὰ τὸ θάνατο τοῦ αἱρετικοῦ Πατριάρχη Σεργίου, εὐνοούμενο τοῦ Ἡράκλειου, ἀνέβασε στὸν θρόνο...

Μεγάλη Παρασκευή 13 Ἀπριλιου 1947: Τό διά Σταυροῦ μαρτύριο τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Γεωργίου Σκρέκα.

Τοῦ Πρωτ. Φωτοπούλου Ἰωάννου
Εἰσερχόμενοι στήν Μ. Ἑβδομάδα τῶν Ἀχράντων Παθῶν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καλούμαστε νά «συμπορευθῶμεν Αὐτῷ καί συσταυρωθῶμεν καί νεκρωθῶμεν δι’Αὐτόν ταῖς τοῦ βίου ἡδοναῖς ἵνα καί συζήσωμεν Αὐτῷ».  Αὐτό ἀκριβῶς παριστάνει μιά τοιχογραφία στήν ἱ. Μονή Διονυσίου στό ἅγιο Ὄρος, ὅπου εἰκονίζεται ὁ Ἑσταυρωμένος μοναχός. Ἕνας μοναχός πάνω στό σταυρό μέ τά χέρια ἁπλωμένα καρτερικός δέχεται τά βέλη τῶν  ἐπιθέσεων  τῶν παθῶν πού ὑποβάλλουν οἱ δαίμονες: ὑπερηφάνεια, πορνεία, φιλαργυρία φθόνος κατάκριση. Μένει ὅμως στό σταυρό ἀκολουθώντας τόν Χριστό, συσταυρούμενος μέ Αὐτόν πού ανῆλθε στόν Σταυρό νεκρώνοντας τόν παλαιό ἄνθρωπο, χύνοντας τό πανάχραντο αἷμα Του πεθαίνοντας καί ἀναπλάθοντας τόν ἄνθρωπο. Ὅμως ὁ ἄνθρωπος πρέπει νά συμμετάσχει σ΄αὐτό τον Σταυρό πολεμώντας τά πάθη γιά νά κάνει δική του τή νίκη τοῦ Χριστοῦ, νά γίνει καινούργιος ἄνθρωπος.
 Ριζική πάντως καί τελειωτική νίκη κατά τῶν τριῶν αὐτῶν ἐχθρῶν τοῦ χριστιανοῦ, τῆς σάρκας τοῦ κόσμου καί τοῦ διαβόλου ἐπιτυγχάνουν οἱ ἅγιοι Μάρτυρες. Ἀψηφοῦν τή «γλυκειά» ζωή, τήν ὁποία ὡς εὐάρεστη  θυσία τήν προσφέρουν στόν Θεό καταλαμβανόμενοι ἀπό θεῖον ἔρωτα. Δίνουν τήν ὁμολογία τῆς πίστεως στόν Θεάνθρωπο Χριστό ἐλπίζοντας στά ἀγαθά πού νοῦς δέν τό φαντάστηκε, μάτι δέν εἶδε κι αὐτί δέν ἄκουσε. Κατά τή διάρκεια τοῦ μαρτυρίου τους ἤ καί μετά τήν....

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Ὅποιος ἐξετάζει στὸ βάθος τὴν ὀρθὴ καὶ ἁγία συνείδηση, δὲν μπορεῖ νὰ σφάλλει ποτέ, ἤ ἂν σφάλλει, νὰ μὴν διορθωθεῖ. Διότι ἡ συνείδηση, εἶναι ὁ φυσικὸς νόμος πού ἔδωσε ὁ Θεὸς στὶς καρδιὲς τῶν ἀνθρώπων, γιὰ νὰ τοὺς ὁδηγεῖ πάντοτε σὰν λυχνάρι σὲ ὅλα τὰ καλά.
Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης

12 Απρ 2021

Ἅγιος Παΐσιος: «Περάσαμε σὰν ἔθνος τόσες μπόρες, οὔτε τώρα θὰ χαθοῦμε. Θὰ εἶναι λίγα τὰ δύσκολα χρόνια, μιὰ μπόρα θὰ εἶναι. Νὰ εἶστε μὲ τὸν Χριστό, νὰ ζῆτε σύμφωνα μὲ τὶς ἐντολές Του»

Ὁσίου Παϊσίου Ἁγιορείτου ΛΟΓΟΙ Β΄ «Πνευματικὴ Ἀφύπνιση», (1999) Βασιλικά Θεσσαλονίκης: Ἱερὸν Ἡσυχαστήριον «Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης ὁ Θεολόγος».
«Γιὰ νὰ περάσης στὴν βουλὴ τοῦ Θεοῦ, πρέπει νὰ γίνης "βουλευτὴς" τοῦ Θεοῦ, ὄχι "βολευτὴς" τοῦ ἑαυτοῦ σου».
Γέροντα, πῶς τὰ βλέπετε τὰ πράγματα;
– Ἐσεῖς πῶς τὰ βλέπετε;
– Ἐμεῖς τί νὰ ποῦμε, Γέροντα; Ἐσεῖς νὰ μᾶς λέγατε.
– Ἡ ἡσυχία ποὺ ἐπικρατεῖ μὲ ἀνησυχεῖ. Κάτι ἑτοιμάζεται. Δὲν ἔχουμε καταλάβει καλὰ σὲ τί χρόνια ζοῦμε οὔτε σκεφτόμαστε ὅτι θὰ πεθάνουμε. Δὲν ξέρω τί θὰ γίνη· πολὺ δύσκολη κατάσταση! Ἡ τύχη τοῦ κόσμου κρέμεται ἀπὸ τὰ χέρια μερικῶν, ἀλλὰ ἀκόμη ὁ Θεὸς κρατᾶ φρένο. Χρειάζεται νὰ κάνουμε πολλὴ προσευχὴ μὲ...

Ἐπιστολὲς Ἐξώδικης Διαμαρτυρίας Γονέων καὶ Καθηγητῶν γιὰ τὰ Self – Test

Θέτουμε πρὸς ἐλεύθερη χρήση τὶς παραπάνω δύο ἐπιστολὲς διαμαρτυρίας - δήλωσης μὲ ἐπιφύλαξη κατὰ τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας γιὰ γονεῖς καὶ ἐκπαιδευτικοὺς ἀντίστοιχα. Ἀφοροῦν τὴν παράνομη καὶ καταχρηστικὴ ἀπόφαση τῆς Πολιτείας νὰ ἐπιβάλει ὑποχρεωτικὰ self test ἐπὶ ποινὴ ἀπαγόρευσης εἰσόδου στὶς σχολικὲς μονάδες γιὰ ὅσους δὲν θελήσουν ἢ ἀποτύχουν νὰ ὑποβληθοῦν σὲ αὐτό. Στὸ περιεχόμενό τους μπορεῖ κανεὶς ἀναλυτικὰ νὰ διαβάσει τοὺς λόγους διαμαρτυρίας.
Μὲ βάση τὸ ἰσχῦον νομοθετικὸ πλαίσιο πρέπει νὰ τονίσουμε ὅτι ὅποιος μαθητὴς δὲν συμμορφωθεῖ στὸ self test δὲν θὰ τοῦ ἐπιτραπεῖ ἡ εἴσοδος στὸ σχολεῖο καὶ θὰ πάρει ἀπουσία ἐνῶ τὸ ἴδιο συμβαίνει καὶ μὲ τοὺς καθηγητὲς ποὺ κινδυνεύουν ἔτσι νὰ θεωρηθοῦν ἀδικαιολογήτως ἀπόντες καὶ νὰ κινηθοῦν σὲ βάρος τους...

Φτάνει πιὰ ἡ κακοποίηση τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας - Πρέπει νὰ ληφθοῦν ἄμεσα μέτρα!

Ἄρθρο ἀπὸ Γεώργιο Βλάχο, ἐρευνητὴ
Ἡ γλῶσσα ειναι τὸ ἐργαλεῖο ἐπικοινωνίας ἑνὸς λαοῦ, μέσω τοῦ ὁποίου ἕνας λαὸς ἔχει σφυρηλατήσει καὶ ἀποτυπώσει τῆς ἱστορικές του κατακτήσεις, τοὺς ἀγῶνες του, τὸν πολιτισμό του, τὴν σκέψη του καὶ τὴν συνείδησή του (ἐθνικὴ καὶ κοινωνική). Ἐπειδή κατὰ διαστήματα δέχεται ἐπιθέσεις, ὀφείλουμὲ νὰ τὴν διαφυλάξουμε.
ΤΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ AΣΧΗΜΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
1. Προσπάθειες ἀλλοίωσης τῆς γραμματικῆς, ἐκ μέρους τῶν κυβερνήσεων.
Παράδειγμα 1 Ἄρθρο, 16 Ἰουλίου 2012, ἀπὸ τὸν ἰστότοπο promitheasblog.com
‘’Σάλος μὲ τὴν κατάργηση φωνηέντων καὶ συμφώνων τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας’’
Σάλος καὶ ἀντιδράσεις τόσο στὴν ἐκπαιδευτικὴ κοινότητα ὅσο καὶ στὴν...

Ἀνδρῶν ἐπιφανῶν πάσα γῆ τάφος!

Ἡ Ελλάδα, αὐτὴ ἡ μικρή, ἀλλὰ σπουδαία χώρα, κατὰ καιροὺς σώζεται ἀπὸ τὴν Θεία Πρόνοια ἢ ἀπὸ λιγοστὰ ἄξια τέκνα της. Σὲ ὅλη τὴν Ἱστορία της, ἀκόμα καὶ στὶς περιόδους τῆς μεγάλης ἀκμῆς, τὴν διαφορὰ ἔκαναν τὰ πρόσωπα: Ἄλλοτε οἱ φωτισμένοι πνευματικοὶ ἄνθρωποι καὶ ἡγέτες, καὶ συχνὰ οἱ εὐεργέτες, ποὺ ἔβαζαν τὴν πατρίδα πάνω ἀπὸ τὸ συμφέρον τους καὶ πρόσφεραν αὐτὰ ποὺ ἀδυνατοῦσε νὰ δημιουργήσει τὸ κράτος. Ἀκόμα καὶ ἠ Επανάσταση τοῦ 1821, τῆς ὁποίας τὰ 200 χρόνια γιορτάζουμε, ἦταν μία συνεργασία προσώπων μὲ τέτοια χαρακτηριστικά. Πνευματικὲς προσωπικότητες, λόγιοι καὶ πλούσιοι ἔμποροι ἕνωσαν τὶς δυνάμεις τους μὲ τοὺς ὁπλαρχηγοὺς καὶ πέτυχαν τὸ θαῦμα! Ἡ σπίθα ποὺ ἄναψαν καὶ τὰ...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Ἄν θέλεις νὰ δεῖς πόσα πλούτη ἔχεις ἐπὶ τῆς γῆς, κάνε μία βόλτα ἀπὸ ἕνα νοσοκομεῖο.
Ὅσιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης

11 Απρ 2021

Σύντομος βιογραφία τοῦ μακαρίου Ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Σιναΐτου, συγγραφέως τῆς Κλίμακος

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ἡ πόλις ποὺ ἐγέννησε καὶ ἀνέθρεψε τὸν θεῖον αὐτὸν ἄνδρα πρὶν ἀπὸ τὴν ἀθλητικὴ καὶ ἀσκητική του ζωὴ δὲν μπορῶ νὰ ἀναφέρω μὲ ἀκρίβεια καὶ ἀσφάλεια. Τὴν πόλι ὅμως ὅπου τώρα ζῆ καὶ ἡ ὁποία τὸν τρέφει μὲ ἀμβροσία, τὴν ἐγνώρισε πρὶν ἀπὸ ἐμᾶς ὁ μέγας Ἀπόστολος Παῦλος· διότι ὁπωσδήποτε εὑρίσκεται τώρα καὶ αὐτὸς σ᾿ ἐκείνη τὴν ἐπουράνιο Ἱερουσαλήμ, στὴν ὁποία ὑπάρχει ἡ ἐκκλησία τῶν πρωτοτόκων, τῶν ὁποίων «τὸ πολίτευμα ἐν οὐρανοῖς ὑπάρχει».
Ἐκεῖ χορταίνοντας τὰ ἀχόρταστα μὲ ἄϋλη αἴσθησι καὶ βλέποντας τὰ ἀθέατα κάλλη, ἀπολαμβάνει τὶς ἀντάξιες ἀμοιβὲς τῶν ἱδρώτων του. Καὶ ἀφοῦ σὰν ἄκοπο βραβεῖο τῶν κόπων τοῦ ἐκέρδισε τὴν οὐράνιο κληρονομία, χορεύει αἰώνια μαζὶ μ᾿ ἐκείνους, τῶν ὁποίων πλέον «ὁ ποὺς ἔστη ἐν εὐθύτητι». Πῶς δὲ κέρδισε αὐτὴν τὴν μακαριότητα ὁ ἀοίδιμος, αὐτὸ θὰ τὸ ἐκθέσω στὴν συνέχεια...

Κλίμαξ Ὁσίου Ἰωάννου Σιναΐτου, κεφάλαιον Περὶ ὑπερηφανείας

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Μὴ τρομάξης ὅταν πέφτης κάθε ἡμέρα, καὶ μὴν ἐγκαταλείψης τὸν ἀγώνα. Ἀντιθέτως νὰ ἵστασαι ἀνδρείως καὶ ὁπωσδήποτε θὰ εὐλαβηθῇ τὴν ὑπομονή σου ὁ φύλαξ ἄγγελός σου. Ὅσο εἶναι ἀκόμη πρόσφατο καὶ ζεστὸ τὸ τραῦμα, τόσο καὶ εὐκολώτερα θεραπεύεται. Ἐνῷ τὰ τραύματα ποὺ ἐχρόνισαν, σὰν παραμελημένα καὶ ἀποσκληρυμένα, δύσκολα θεραπεύονται, καὶ χρειάζονται γιὰ νὰ ἰατρευθοῦν πολύ κόπο καὶ νυστέρι καὶ ξυράφι καὶ τὸ ἐδῶ πῦρ τῶν καυτηριασμῶν, (δηλαδὴ τὸ πῦρ τῶν ἐδῶ θλίψεων, ἐν ἀντιθέσει μὲ τὸ μελλοντικὸ πῦρ τῆς κολάσεως).
Ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Σιναΐτου, Κλίμαξ - Περὶ μετανοίας

10 Απρ 2021

Ὁ Πρίγκηπας Φίλιππος δὲν κούνησε τὸ δακτυλάκι του γιὰ νὰ σώσει τὸν Εὐαγόρα Παλληκαρίδη…

Μὲ ὅλο τὸ σεβασμὸ στὸν νεκρό, προκαλοῦν κακὴ ἐντύπωση οἱ πολὺ θετικές ἀντιδράσεις, στὴν Ἑλλάδα καὶ στὴν Κύπρο, γιὰ τὸν θάνατο τοῦ Πρίγκηπα Φιλίππου, συζύγου τῆς Βασίλισσας Ἐλισάβετ.
Εἰπώθηκαν τόσα πολλὰ καὶ ἔχουν γραφεῖ ἀκόμα περισσότερα γιὰ τὸν ἐν λόγω Πρίγκηπα. Καὶ εἰδικὰ γιὰ τὴν «σχέση» του μὲ τὴν Ἑλλάδα, ἡ ὁποία -ἂν διαβάζω ὀρθὰ ὅσα γράφονται- δὲν σήμαινε τίποτα γιὰ τὸν ἴδιο. Κάπου διάβασα ὅτι δὲν τὴν ἐπισκέφθηκε ποτέ. Κάπου ἀλλοῦ ὅτι πῆγε μόνο μία φορὰ στὴν χώρα, στὴν ὁποία γεννήθηκε, καὶ στὴν Κέρκυρα.
Ἀλλὰ αὐτὰ γιὰ κάποιους μπορεῖ νὰ μὴν ἔχουν σημασία. Γιὰ τοὺς πολλοὺς εἶναι σημαντικὸ ὅτι ἦταν ὁ σύζυγος τῆς κ. Ἐλισάβετ, ἀλλὰ δὲν κούνησε τὸ δακτυλάκι...

Ὁμιλία ἀπὸ τὸν Γεώργιο Ἔξαρχο μὲ θέμα: «13 Ἀπριλίου 1204, ἡ Ἅλωση ποὺ πλήγωσε ἀνεπανόρθωτα τὴν Ρωμηοσύνη»

Τὴν Τρίτη 13 Ἀπριλίου καὶ ὥρα 21:00 θὰ πραγματοποιηθεῖ διαδικτυακὴ ὁμιλία ἀπὸ τὸν φιλόλογο Γεώργιο Ἔξαρχο μὲ θέμα: «13 Ἀπριλίου 1204, ἡ Ἅλωση ποὺ πλήγωσε ἀνεπανόρθωτα τὴν Ρωμηοσύνη».
Μπορεῖτε νὰ συνδεθεῖτε ἀκολουθώντας τὸν παρακάτω σύνδεσμο: us02web.zoom.us Meeting ID: 830 5286 6113, Passcode: 123
Δίνεται ταυτόχρονα ἡ δυνατότητα παρακολούθησης τῆς ὁμιλίας στὸν ἀκόλουθο σύνδεσμο: youtu.be

10 Ἀπριλίου 1826 – Ἡ ἡρωϊκή ἔξοδος τοῦ Μεσολογγίου

Ἡ Τρίτη πολιορκία τοῦ Μεσολογγίου (συχνὰ ἀναφέρεται καὶ ὡς δεύτερη πολιορκία) ἦταν ἕνα ἀπὸ τὰ σημαντικότερα πολεμικὰ γεγονότα τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης τοῦ 1821. Ἦταν τὸ γεγονὸς ποὺ ἔδωσε ἔμπνευση στὸ Διονύσιο Σολωμὸ νὰ γράψει τοὺς “Ἐλεύθερους Πολιορκημένους”. Ἔλαβε χώρα στὸ διάστημα ἀπὸ 25 Ἀπριλίου τοῦ 1825 ἕως 10 Ἀπριλίου τοῦ 1826 ὁπότε καὶ τερματίστηκε μὲ τὴν ἡρωικὴ ἔξοδο τοῦ Μεσολογγίου. Ἡ πολιορκία διακρίνεται σὲ δύο φάσεις. Ἡ πρώτη ἀπὸ τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 1825 μέχρι τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 1825 ὅταν ἡ πόλη πολιορκήθηκε ἀπὸ τὰ στρατεύματα τοῦ Κιουταχῆ καὶ ἡ δεύτερη ἀπὸ τὸν Δεκέμβριο τοῦ 1825 ἕως τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 1826 ὅταν ἡ πόλη πολιορκήθηκε ἀπὸ τὰ στρατεύματα τοῦ Ἰμπραὴμ καὶ τοῦ Κιουταχῆ ἀπὸ κοινοῦ.
Τὸ Μεσολόγγι κήρυξε τὴν ἐπανάσταση στὶς 20 Μαΐου 1821 μὲ τὸν ὁπλαρχηγὸ Δημήτριο Μακρή. Τὸ 1822, μετὰ τὴν ἥττα τῶν Ἑλλήνων στὴ μάχη τοῦ Πέτα τὰ τουρκικὰ στρατεύματα κατευθύνθηκαν πρὸς τὸ Μεσολόγγι καὶ πολιόρκησαν τὴν πόλη. Ἡ Πρώτη πολιορκία τοῦ Μεσολογγίου διήρκεσε δύο μῆνες καὶ ἔληξε μὲ ἀποτυχία τῶν τουρκικῶν δυνάμεων νὰ κυριεύσουν τὴν πόλη. Στὰ μέσα τοῦ 1823 οἱ τουρκικὲς δυνάμεις σχεδίασαν νέα ἐκστρατεία ποὺ περιλάμβανε πολιορκία καὶ κατάληψη τοῦ Μεσολογγίου. Μετὰ ἀπὸ σκληρὲς μάχες ποὺ δόθηκαν στὴν περιοχὴ τῆς Εὐρυτανίας τὰ τουρκικὰ στρατεύματα κατευθύνθηκαν πρὸς τὸ...

Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Ε΄: Ὁ ἱερομάρτυς καὶ ἐθνομάρτυς Πατριάρχης τοῦ Γένους μας

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ, Θεολόγου - Καθηγητο
Τὸ πρωτόθρονο καὶ σεβάσμιο Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ἔχει νὰ ἐπιδείξει μία πλειάδα Πατριαρχῶν, οἱ ὁποῖοι κοσμοῦν τὸ ἁγιολόγιο τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἀνάμεσά τους ὁ ἡρωικὸς ἱερομάρτυρας καὶ ἐθνομάρτυρας ἅγιος Γρηγόριος Ε΄. Πρόκειται γιὰ μία ἀπὸ τὶς ἠρωικότερες μορφὲς τοῦ Γένους μας, ὁ ὁποῖος διέπρεψε καὶ ὡς λαμπρὸς ἐκκλησιαστικὸς ἄνδρας καὶ ὡς συνεπὴς ἐθνικὸς ἡγέτης. 
Γεννήθηκε στὴ Δημητσάνα τὸ 1445 ἀπὸ τὸν Ἰωάννη καὶ τὴν Ἀσημίνα Ἀγγελόπουλου. Τὸ βαπτιστικό του ὄνομα ἦταν Γεώργιος. Τὸ 1767 πῆγε στὴ Σμύρνη κοντὰ στὸ θεῖο τοῦ Μελέτιο, ὅπου φοίτησε στὴν ἐκεῖ περίφημη Εὐαγγελικὴ Σχολή. Μετὰ παρακολούθησα ἀνώτερα μαθήματα στὴν Πάτμο ἀπὸ τὸν Δανιὴλ Κεραμέα. Ἀφοῦ ὁλοκλήρωσε τὶς σπουδὲς τοῦ γύρισε στὴ Μονὴ τῶν Στροφάδων, ὅπου ἐκάρη μοναχός, λαμβάνοντας τὸ μοναχικὸ ὄνομα Γρηγόριος. Ἀργότερα τὸν κάλεσε ὁ Μητροπολίτης Σμύρνης Προκόπιος, ὁ ὁποῖος τὸν χειροτόνησε διάκονο καὶ στὴ συνέχεια πρεσβύτερο, ἐπιδεικνύοντας μεγάλο ἱεραποστολικὸ ζῆλο...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Πολλὲς φορὲς τὴν ἡμέρα
ἔρχεται ὁ Χριστὸς καὶ σοῦ χτυπάει, ἀλλὰ ἐσὺ ἔχεις δουλειές.
Ἅγιος Ἀμφιλόχιος τῆς Πάτμου

9 Απρ 2021

Ἀπὸ τὸν «Ἀκάθιστο Ὕμνο» στὴν Παναγία μας: «...λεπροὶ ἀποκαθαίρονται, νόσοι διώκονται...»

Τροπάριο τῆς Η΄ Ὠδῆς τοῦ κανόνος τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου:
«Νεκροὶ διὰ σοῦ ζωοποιοῦνται· ζωὴν γὰρ τὴν ἐνυπόστατον ἐκύησας, εὔλαλοι οἱ ἄλαλοι, πρῴην χρηματίζοντες, λεπροὶ ἀποκαθαίρονται, νόσοι διώκονται, πνευμάτων ἀερίων τὰ πλήθη, ἥττηνται Παρθένε, βροτῶν ἡ σωτηρία».
Ἀπόδοση στὰ νεοελληνικά:
«Διὰ σοῦ οἱ νεκροὶ γίνονται πάλιν ζωντανοί, διότι ἐγέννησες τὴν ζωήν, ἡ ὁποία εἶνε (ὄχι μία ἁπλὴ κατάστασις, ἀλλὰ) πραγματικὴ ὑπόστασις, πρόσωπον (δηλαδὴ ἐγέννησες τὸ Δεύτερον Πρόσωπον τῆς Ἁγίας Τριάδος, τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ). Διὰ σοῦ ἐπίσης ἐκεῖνοι, ποὺ ἦσαν πρὶν ἄλαλοι, γίνονται ὁμιλητικώτατοι· οἱ λεπροὶ καθαρίζονται, αἱ ἀσθένειαι ἐξαφανίζονται, τὰ πλήθη τῶν ἐναερίων σατανικῶν πνευμάτων συντρίβονται, ὦ Παρθένε, ποὺ εἶσαι ἡ σωτηρία τῶν ἀνθρώπων.».

Ὁ Κυθήρων ζητᾶ ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία νὰ ἐπαναφέρει στὴν τάξη τὸν κ. Χαρδαλιά, ὁ ὁποῖος «ὑπερβαίνει τὰ ἐσκαμμένα» καὶ νὰ τοῦ ὑπενθυμίσουν τὶς ἀποφάσεις γιὰ τὸ προαιρετικὸ τῶν ἐμβολίων!

Ἐπιστολὴ πρὸς τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀπέστειλε ὁ Σεβασμιώταος Μητροπολίτης Κυθήρων καὶ Ἀντικυθήρων κ. Σεραφείμ. Ὁ Σεβασμιώτατος στὴν ἐπιστολὴ του ὑπογραμμίζει τὸ ἱστορικὸ γεγονὸς ὅτι πάνω ἀπὸ 180 χρόνια ἡ εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Μυρτιδιωτίσσης, λιτανεύεται πάντα κατὰ τὴν Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας παρουσία πλήθους λαοῦ.
Στὴν συνέχεια ὁ Μητροπολίτης Κυθήρων κ. Σεραφεὶμ ἀναφέρει ὅτι γιὰ πρώτη ἐφέτος (21-3-2021) παρεκωλύθη ἡ Λιτανεία τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Μυρτιδιωτίσσης, κάτι ποὺ δὲν ἔγινε οὔτε κατὰ τὴν κατοχὴ τῶν Ἐνετῶν, Ἄγγλων, Γάλλων, Τούρκων καὶ Γερμανῶν. «Ποτὲ δὲν ὑπῆρξε τέτοια βία καὶ μεταχείριση στὴν Θεία Λατρεία...
Διαβάστε πολόκληρη τὴν ἐπιστολή…

«Ὁ "τρελλός" πατήρ πού κατέλυσε ἐμετὸ φυματικοῦ ἀσθενοῦς μετὰ τὴν Θεία Κοινωνία»!

«Θαύματα καί ἀποκαλύψεις ἀπό τήν Θεία Λειτουργία»
(2012), Ὠρωπός Ἀττικῆς: Ἱερὰ Μονή Παρακλήτου
Ἕνα σχετικό περιστατικό συνέβη καί τό 1942 στά Ἰωάννινα. Ὁ ἱεροκήρυκας π. Βενέδικτος Πετράκης (†1961), μετά τήν Θεία Λειτουργία στό ἐκκλησάκι τοῦ Κάστρου, πῆγε στό ἐκεῖ νοσοκομεῖο, ὅπου στεγαζόταν καί τό φθισιατρεῖο, γιά νά κοινωνήσει τούς ἀρρώστους.
Ἕνας βαριά φυματικός, μόλις μετέλαβε, ἔκανε αἱμόπτυση πάνω στό σεντόνι. Ἀμέσως ὁ πατήρ Βενέδικτος τήν πῆρε μέ τήν ἁγία Λαβίδα, τήν ἔφαγε καί εἶπε...

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.