28 Ιαν 2021

Ὅσιος Ἰάκωβος ὁ Ἀσκητής - Ὁ βιαστὴς καὶ δολοφόνος Ἅγιος (28 Ἰανουαρίου †)

Ὁ Ὅσιος Ἰάκωβος ὁ Ἀσκητής, ἐν εἰρήνη τελειοῦται τὴν 28ην Ἰανουαρίου

Ὁ βίος τοῦ Ὁσίου Ἰακώβου τοῦ ἀσκητοῦ, μεταφρασμένος στὴν νεοελληνικὴ

ἘπιμέλειαἨλιάδης Χριστόδουλος - φιλόλογος 
Ο Ὅσιος αὐτὸς ἀφήνοντας ὅλα τὰ ἐγκόσμιαπῆγε νὰ κατοικήσει σὲ μία σπηλιὰ δίπλα σὲ μία κωμόπολητὴν Πορφυριώνη καὶ ἔμεινε ἐκεῖ γιὰ δεκαπέντε χρόνιαΤόσο πολὺ πρόκοψε στὴν ἀρετὴ καὶ στὴν ἄσκηση, ὥστε τὸν ἀξίωσε ὁ Θεὸς νὰ κάνει θαύματα. Ἔβγαζε δαιμόνια, γιάτρευε ἀσθένειες καὶ ἀνίατα πάθη, ἀλλὰ ἔκανε καὶ ἄλλα διάφορα παρόμοια θαύματα. Μ’ αὐτὸν τὸν τρόπο, ἔγινε γνωστὸς καὶ περιβόητος στὴ γύρω περιοχὴ καὶ πολλοὶ πήγαιναν στὸ κελί του γιὰ νὰ ὠφεληθοῦν. Δὲν πήγαιναν μόνο εὐσεβεῖς, ἀλλὰ καὶ δυσεβεῖς Σαμαρεῖτες, τοὺς ὁποίους νουθετοῦσε μὲ τὶς...

Βίος καί ἔργα τοῦ ἀββᾶ ᾿Ισαάκ τοῦ Σύρου (28 Ἰανουαρίου †)

Το Τάτση ᾿Ιωάννη, Θεολόγου
Ὁ συριακῆς καταγωγῆς ἀββᾶς ᾿Ισαάκ, γεννήθηκε στό Bet Κatraye τό σημερινό Katar στόν Περσικό κόλπο, ἐνῶ κατ΄ ἄλλους γενέτειρά του ἦταν ἡ πόλη Νινευί, κοντά στή Μοσούλη τῆς Μεσοποταμίας. Δέν εἶναι γνωστή ἡ ἀκριβής χρονολογία τῆς γέννησής του. Ἡ μέχρι σήμερα ἔρευνα τοποθετεῖ τή ζωή καί τή δράση του στόν 7ο αἰώνα στηριζόμενη κυρίως στίς πληροφορίες πού ὑπάρχουν σχετικά μέ τή χειροτονία του σέ ἐπίσκοπο. Δέν εἶναι ἐπίσης γνωστό ποιοί ἦταν οἱ γονεῖς του καί πῶς ἔζησε τά πρῶτα χρόνια τῆς ζωῆς του. Γνωρίζουμε ὃμως ὃτι σέ νεαρή ἡλικία ἐγκατέλειψε τόν κόσμο καί μαζί μέ τόν ἀδελφό του εἰσῆλθε νά μονάσει σέ ἓνα κοινόβιο τῆς περιοχῆς, τό ὁποῖο ἦταν ἀφιερωμένο στόν μάρτυρα ἃγιο Ματθαῖο. Ἐκεῖ ἀφοῦ ἔλαβε τό μοναχικό σχῆμα καί γυμνάστηκε στούς ἀσκητικούς ἀγῶνες καί κόπους τῆς κοινοβιακῆς ζωῆς, ἐπεθύμησε πιό αὐστηρή ἄσκηση καί ἡσυχία. ῎Εφυγε ἔτσι ἀπό τή μονή καί ἀφοῦ ἦλθε σέ ἐρημικό τόπο, μακρυά ἀπό τόν κόσμο καί τή συναναστροφή μέ πολλούς, ἐγκαταστάθηκε σέ ἓνα ἀπομακρυσμένο κελλί, «μόνος μόνῳ Θεῶ», ἀσκούμενος στή ζωή τῆς καθαρῆς ἡσυχίας. ῾Η ἀγάπη του γιά τή ζωή τῆς ἠσυχίας ἦταν τέτοια ὣστε οἱ ἐπίμονες προτροπές καί παρακλήσεις τοῦ ἀδελφοῦ του, ἠγουμένου πιά τοῦ κοινοβίου, νά ἐπιστρέψει ἀπό τήν ἔρημο στή μονή, δέν εἶχαν κανένα ἀποτέλεσμα[1].
Αὐτό ὃμως πού δέν κατόρθωσαν οἱ ἀδελφικές παρακλήσεις τό πέτυχε ἡ κλήση ἀπό τό...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Ἡ νηστεία πού γίνεται μὲ διάκριση, εἶναι λεωφόρος πού μᾶς ὁδηγεῖ σὲ κάθε καλό, ἐνῶ αὐτὸς πού δείχνει ἀμέλεια γιὰ τὴ νηστεία, βάζει σὲ κίνδυνο κάθε καλὸ πού ἔχει. Ἡ νηστεία εἶναι ὁὑπερασπιστής καὶ φύλακας πάσης ἀρετῆς, εἶναι ἡ μητέρα τῆς προσευχῆς καὶ ἡ πηγὴ τῆς σωφροσύνης καὶ τῆς φρονήσεως. 
Ἅγιος Ἰσαὰκ ὁ Σύρος

27 Ιαν 2021

Στρατηγὸς Γεώργιος Γρίβας Διγενής: «Τὸ Ἄξιον Τέκνον Πατριδος»

Ἦταν μεσημέρι τῆς 27ης Ἰανουαρίου 1974, ὅταν ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἀφιέρωσε τὴ ζωή του στὸ μέτωπο κάθε ἀγώνα τῆς σύγχρονης ἑλληνικῆς ἱστορίας, πέρασε στὴν ἀθανασία. Ἡ λαμπρὴ αὐτὴ μορφὴ εἶδε τὸ πρῶτο φῶς τοῦ ἥλιου στὶς 5 Ἰουλίου 1897. Ὁ Γεώργιος Γρίβας ἔζησε τὰ παιδικά του χρόνια στὸ χωριὸ Τρίκωμο, τῆς ἐπαρχίας Ἀμμοχώστου. Τελείωσε τὸ σχολεῖο τὸ 1916 καὶ ἔπειτα ἄνοιξε τὸν δρόμο γιὰ ἕνα λαμπρὸ μέλλον, γεμάτο ἀγῶνες καὶ θυσίες γιὰ τὴν πατρίδα, γιὰ τὰ ἰδανικὰ καὶ τὶς ἀξίες ποὺ κουβαλοῦσε μέχρι τὴν τελευταία του πνοή.

Ἀφοῦ τελείωσε τὸ σχολεῖο εἰσήχθη στὴν Στρατιωτικὴ Σχολὴ Εὐελπίδων, ἀπὸ τὴν ὁποία ἀποφοίτησε μὲ ἄριστα, τὸ 1919, μὲ τὸν βαθμὸ τοῦ Ἀνθυπολοχαγοῦ. Οἱ ἱκανότητές του ἔγιναν σύντομα ἀντιληπτὲς καὶ ἔτσι κλήθηκε ἀπὸ τὴν...

Μία κατ’ ἑξαιρέση πρόταση–πρόκληση γιὰ τὴ γιορτὴ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν

...κάνουμε ἐκτάκτως μία πρόταση πρὸς τοὺς κατὰ τόπους Μητροπολῖτες καὶ τοὺς ὑπεύθυνους κληρικοὺς τῶν ἐνοριῶν, ὥστε νὰ δώσουν προτεραιότητα στοὺς μαθητὲς καὶ στοὺς δασκάλους...
Ἡ 30η Ἰανουαρίου εἶναι ἡμέρα ἀφιερωμένη στοὺς Τρεῖς Ἱεράρχες. Εἶναι οἱ ἅγιοι τῶν Γραμμάτων καὶ τῆς Παιδείας καὶ ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τὴν μνήμη καὶ τῶν τριῶν μαζὶ ἀπὸ τὸν 11ο αιώνα καὶ ἑξῆς. Γιὰ τὸν βίο καὶ τὴν πολιτεία τοῦ καθενὸς ἔχει ἀναρτήσει τὸ ἰστολόγιό μας σχετικὰ κείμενα. Μὲ αὐτὴν τὴν ἀνάρτηση δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε καὶ δὲν θὰ ἀναφερθοῦμε σ` αὐτοὺς ἀλλά, λόγω τῆς τρέχουσας κατάστασης γιὰ τὸν τρόπο λειτουργίας τῶν Ναῶν μὲ τὸν περιορισμὸ τοῦ ἀριθμοῦ τῶν ἐκκλησιαζομένων, θὰ κάνουμε ἐκτάκτως μία πρόταση πρὸς τοὺς...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Ὅπως εἶναι ἀδύνατον νὰ καίει φωτιὰ μέσα στὸ νερό, ἔτσι εἶναι καὶ ἀδύνατη ἡ μετάνοια, δίχως τὴν νηστεία.
Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος

26 Ιαν 2021

Ἡ ἀγορὰ στὸ ἔλεος τῆς καταστροφολογίας: χρονόμετρα στοὺς καταναλωτές, λουκέτα στοὺς καταστηματάρχες

Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης

Οἱ εἰκόνες συνωστισμοῦ ποὺ παρατηρήθηκαν τὸ σαββατοκύριακο, μὲ οὐρὲς καταναλωτῶν ποὺ περίμεναν (κυρίως) ἔξω ἀπὸ πολυκαταστήματα, φαίνεται πὼς ἐνόχλησαν τὴν κυβέρνηση καί τούς… τηλε - δικαστὲς τῶν ΜΜΕ, ποὺ δὲν φαίνεται νὰ ὑπολογίζουν καν πὼς οἱ πολίτες βρίσκονται ὑπὸ καθεστὼς αὐστηροῦ ἐγκλεισμοῦ ἐδῶ καὶ τρεῖς μῆνες.

Στήν κυβέρνηση μάλιστα, συζητοῦν καὶ σχεδιάζουν διαδικτυακὲς φόρμουλες γιά… χρονομέτρηση τῆς ἐξόδου τῶν πολιτῶν, σὰν νὰ βρισκόμαστε σὲ κάποιο τηλεπαιχνίδι κατανάλωσης ἀγαθῶν μὲ περιορισμένο χρόνο ἢ σὰν ἕνα...

Ὁδὸς «Γκρίζοι Λύκοι»: Κι ὅμως ὑπάρχει στὴν Κύπρο! Πρέπει νὰ γίνει ἄμεσα μετονομασία τοῦ δρόμου!

Ἀπίστευτο μέν, ἀλήθεια δέ. Στὸ ἔδαφος τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας ὑπάρχει ὁδὸς BOZ KURT (Γκρίζοι Λύκοι)! Ἐκτιμᾶται πὼς ἡ ὀνοματοδοσία τοῦ δρόμου πρέπει νὰ ἔγινε πρὶν τὴν εἰσβολὴ ἀλλὰ ἔκτοτε κανεὶς δὲν ἀσχολήθηκε.

Μόλις προσφάτως ἡ Ἀρμενικὴ Ἐθνικὴ Ἐπιτροπὴ Κύπρου κατέθεσε αἴτημα μετονομασίας τῆς ὁδοῦ, στὸ δημαρχεῖο Λάρνακας.

Στὸ αἴτημα ποὺ ἐπιδόθηκε στὸν ἀντιδήμαρχο τῆς πόλης ἀναφέρονται καὶ οἱ λόγοι...

«Τὸ Θαῦμα – Μία πραγματικὴ ἱστορία»: Ἕνα βιβλίο γιὰ τὶς ἀπάνθρωπες πολιτικὲς τῆς Τουρκίας

Περιγραφὴ

«Τὸ Θαῦμα: Μία πραγματικὴ ἱστορία» τοῦ Λεωνίδα Κουμάκη, ἀποτελεῖ μία ζωντανὴ μαρτυρία τῆς τουρκικῆς πολιτικῆς ἀπέναντι στὸν ἑλληνισμὸ τὰ τελευταία 100 χρόνια- καὶ ὄχι μόνο. Τὸ βιβλίο αὐτὸ γράφτηκε τὸ 1992 μέσα σὲ λίγα εἰκοσιτετράωρα σὲ ἕνα μικρό, λιτὸ δωμάτιο ἑνὸς Αἰγαιοπελαγίτικου νησιοῦ – ἀπέναντι ἀπὸ τὶς ἀλησμόνητες πατρίδες. Κυκλοφόρησε τὸ 1993 καὶ ἐπανεκδόθηκε τὸ 1994 καὶ τὸ 1996- καὶ οἱ τρεῖς ἐκδόσεις του ἔχουν ἐξαντληθεῖ ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια. Ἡ τελευταία ἔντυπη...

Ἅγιος Κλήμης ὁ Ἀθηναῖος ὁ ἐν ὄρει Σαγματᾶ ἀσκήσας

Λάμπρου Κ. Σκόντζου, Θεολόγου - Καθηγητοῦ

Ἡ Ἑλλάδα ὑπῆρξε μία ἀπὸ τὶς κοιτίδες τοῦ μοναχισμοῦ. Τὰ ὅρη καὶ τὰ βουνὰ τῆς πατρίδος μας εἶναι κατάσπαρτα ἀπὸ παλαιὲς καὶ νέες σκῆτες καὶ Ἱερὲς Μονές, τὶς ὁποῖες ἔκτισαν ἅγιοι ἀσκητές. Ἕνα ἁγιασμένο τέτοιο βουνὸ εἶναι καὶ τὸ Ὅρος Σαγματὰ τῆς Βοιωτίας. Ἐκεῖ ἀσκήτεψε καὶ ἁγίασε ὁ ἅγιος Κλήμης ὁ Ἀθηναῖος, μία ἁγιασμένη καὶ χαρισματικὴ μορφὴ τῶν μέσων χρόνων.

Ἔζησε τὸν 11ο αἰώνα. Γεννήθηκε στὴν Ἀθήνα, ἡ ὁποία στὰ χρόνια ἐκεῖνα βρισκόταν σὲ τέλεια παρακμή, ὅπως τὴν περιέγραψε λίγα χρόνια ἀργότερα ὁ μητροπολίτης τῆς Ἅγιος Μιχαὴλ Χωνιάτης, ἢ Ἀκομινάτος (1138-1222). Καταγόταν ἀπὸ εὐγενή καὶ πλούσια οἰκογένεια, ἡ ὁποία τοῦ παράσχε τὰ ἐφόδια νὰ μορφωθεῖ καὶ νὰ ζήσει μία ἄνετη ζωή. Ὅμως αὐτὸς θέλγονταν ἀπὸ μικρὸς...

ΗΠΑ: Ἕνα ἄτομο πέθανε μερικὲς ὧρες μετὰ τὸν ἐμβολιασμό του γιὰ τὸν νέο κορονοϊὸ

Ἕνα πρόσωπο τὸ ὁποῖο κατοικοῦσε στὴν Καλιφόρνια πέθανε μερικὲς ὧρες μετὰ τὸν ἐμβολιασμό του γιὰ τὸν νέο κορονοϊό, ἀνακοίνωσε τὸ γραφεῖο τοῦ σερίφη τῆς κομητείας Πλάσερ, τονίζοντας ὅτι γιὰ τὴν ὑπόθεση διενεργοῦνται ἔρευνες σὲ τοπικό, πολιτειακὸ καὶ ὁμοσπονδιακὸ ἐπίπεδο.
Τὸ γραφεῖο τοῦ σερίφη ἀνέφερε μέσῳ Facebook ὅτι γιὰ τὸν θάνατο τοῦ προσώπου αὐτοῦ εἰδοποιήθηκαν...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...

Ὅποιος ἀπολογεῖται ὑπὲρ τοῦ ἀδικουμένου, βρίσκει ὑπέρμαχο τὸν Θεό.
Ἅγιος Ἰσαὰκ ὁ Σύρος

25 Ιαν 2021

Λόγοι τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολογοῦ πρὸς τὴν Ολυμπιάδα, πνευματικὸ του παιδὶ, πού μόλις εἶχε παντρευτεῖ

Με τὸ γάμο, ἡ στοργὴ καὶ ἡ ἀγάπη σου νὰ εἶναι φλογερὴ καὶ ἀμείωτη γιὰ κείνον, πού σοῦ δῶσε ὁ Θεός. Γιὰ κείνον, πού ἔγινε τὸ μάτι τῆς ζωῆς σου καὶ σοῦ εὐφραίνει τὴν καρδιά. Κι ἂν καταλάβης πώς ὁ ἄνδρας σου σὲ ἀγαπάει περισσότερο ἀπ’ ὅσο τὸν ἀγαπᾶς ἐσύ, μὴ κυττάξης νὰ τοῦ πάρης τὸν ἀέρα, κράτα πάντα τὴ θέση πού σοῦ ὁρίζει τὸ Εὐαγγέλιο...

Oxfam: Οἱ δισεκατομμυριοῦχοι εἶδαν τὶς περιουσίες τους νὰ αὐξάνονται κατὰ 3,9 τρισ. δολάρια τὸ 2020

Σχόλιο Ρωμαίικου: «Μὲ αὐτὲς τὶς προϋποθέσεις θέλουν νὰ μᾶς πείσουν αὐτοὶ πού κυβερνοῦν τὶς χῶρες τοῦ κόσμου, αὐτοί, οἱ ὑπερβαλλόντως ἀγαπῶντες ἠμᾶς, τὸν ἁπλὸ λαό, πώς ἐνδιαφέρονται γιὰ τὸ καλό μας; Ἀφοῦ βέβαιά μᾶς ὑπολογίζουν ὡς πρόβατα ποὺ ἄγονται καὶ φέρονται κατὰ τὸ θέλημά τους, δίχως πάσης ἀμφιβολίας,  θὰ συνεχίσουν σὲ χειρότερα πράγματα. Ἀντὶ νὰ ντρέπονται γιὰ τὴν φοβερὴ ἀνισότητα καὶ ἀπανθρωπιά τους, τολμοῦν καὶ διαφημίζουν εὐκαίρως ἀκαίρως τὰ "κατορθώματα" τῶν συναυτουργῶν τους. Γιατί; Ποιὸς νὰ χαρεῖ;  Τὰ ἑκατομμύρια τῶν ἀνθρώπων τοῦ πλανήτη πού στεροῦνται τὰ στοιχειώδη τῆς ζωῆς; Καὶ πάλι ντροπή! Νὰ τὴν "χαίρονται" τέτοια "ἀνθρωπότητα"! Ἀλλὰ "ἔστι δίκης ὀφθαλμός"»

Κερδισμένοι «βγῆκαν» ἀπὸ τὸ 2020 οἱ πλουσιότεροι ἄνθρωποι στὸν πλανήτη, σύμφωνα μὲ τὴ μὴ κυβερνητικὴ ὀργάνωση Oxfam, καθὼς...

Ὁ βίος τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, σὲ 5 βίντεο!

Παρακολουθῆστε τὸν βιο τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου σὲ πέντε συνέχειες. Παρουσιάσεις γιὰ παιδιά, ἀπὸ τὸ κανάλι στὸ YouTube «Οἱ Ἅγιοι γίνονται παιδιά». Ἀκολουθῆστε τὸ λογαριασμὸ τοῦ καναλιοῦ στὸ YouTube ἐὰν θέλετε νὰ δεῖτε καὶ ἄλλα παρόμοια βίντεο. 
Δεῖτε καὶ τὰ ὑπόλοιπα βίντεο…

Πρός Θεοῦ! Ὄχι και τούς ἁγίους Πατέρες στήν ὑπηρεσία τοῦ κορωνοϊοῦ

Πρωτοπρεσβυτέρου Ἰωάννου Φωτοπούλου
(Ἀπάντηση σέ ἀπορία ἀδελφοῦ γιά τό νόημα τῶν ὑπονοιῶν στή διδασκαλία τοῦ Ἀββᾶ Δωροθέου) 
Ἁγία Παρασκευή 21/1/21 
Ἀγαπητέ μου Σ. 
Διερωτᾶσαι ἄν εἶναι βάσιμοι οἰ ἰσχυρισμοί τοῦ π. Θωμᾶ Βαμβίνη στό ἄρθρο του «ἐπίκαιροι σχολιασμοί: Ὑπόνοιες καί πονηρία τῆς σκέψης».

Ὁ ἀββᾶς Δωρόθεος, τόν ὁποῖο χρησιμοποιεῖ ὁ π. Θωμᾶς,  ὁμιλεῖ γιά τίς ὑπόνοιες, ἀλλά ἄν μελετήσεις ὁλόκληρη τή σχετική Θ΄ Διδασκαλία  Περί ψεύδους θά δεῖς ὅτι ἀναφέρεται στόν προσωπικό πνευματικό ἀγῶνα καί στίς ὑποψίες πού...

Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος: Ἡ ἰδανικὴ φιλία

Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος

Ἡ ἰδανικὴ φιλία ἀνθεῖ σὲ περιβάλλοντα ἀμόλυντα ἀπὸ τὴν ἁμαρτία καὶ τὴν συναναστροφὴ τῶν κακῶν καὶ τῶν πονηρῶν.

Ἡ γοητεία τοῦ κακοῦ καὶ ἡ φαυλότητα τῆς ζωῆς ἔχουν ἀμαυρώσει ὅλα τὰ καλὰ τοῦ βίου μας. Καὶ μεταξὺ αὐτῶν τῶν καλῶν συμπεριλαμβάνονται καὶ οἱ φιλίες. Κάτω ἀπὸ τὸ γενικὸ ξεπεσμὸ καὶ ἐξευτελισμὸ τῆς ζωῆς χάθηκαν ἢ ἀλλοτριώθηκαν κι αὐτές. Κι ὅμως, ὅλοι ἔχουμε ἀνάγκη μιᾶς γνήσιας, ἀληθινῆς, δυνατῆς καὶ πραγματικῆς φιλίας. Δύσκολα κτίζονται τέτοιες φιλίες. Εὔκολα καταστρέφονται. Κι ὅσοι ἀπέκτησαν...

Τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας μὲ «ἐξαιρετικὰ ἐπεῖγον» ἔγγραφο τρέχει νὰ ἐφαρμόσει τὴν Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν στὰ σχολικὰ βιβλία

«Ὁ ποιμενικὸς αὐλὸς» τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καὶ ἡ παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ (25 Ἰανουαρίου†)

Γράφει ὁ Σάββας Ἠλιάδης - Δάσκαλος

Στὶς 25 Ἰανουαρίου ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία τιμᾶ τὴν μνήμη τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου. Μέσα στὸν ἴδιο μήνα τιμῶνται χωριστὰ καὶ οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες (1η Ἰανουαρίου Μέγας Βασίλειος, 25η Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, 27η Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος) καὶ στὶς 30 τοῦ μηνὸς ὅλοι μαζί, στὴ γνωστὴ σχολικὴ γιορτὴ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν.
Θὰ προσπαθήσουμε νὰ κάνουμε μερικὲς σκέψεις πάνω στὸ ἀπολυτίκιο τοῦ ἁγίου Γρηγορίου, ποὺ γιορτάζει αὔριο:

Ἀπολυτίκιον Ἦχος ἃ'
Ὁ ποιμενικὸς αὐλὸς τῆς θεολογίας σου, τὰς τῶν ρητόρων ἐνίκησε σάλπιγγας· ὡς γὰρ τὰ βάθη τοῦ Πνεύματος ἐκζητήσαντι, καὶ τὰ κάλλη τοῦ φθέγματος προσετέθη σοί· Ἀλλὰ πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θε
, Πάτερ Γρηγόριε, σωθῆναι τὰς ψυχᾶς ἠμῶν
Ἡ φλογέρα, τὸ ἁπλὸ ὄργανο τοῦ τσομπάνη, εἶναι αὐτὸ ποὺ συμβολίζει τὸ στόμα τοῦ ποιμένα τῶν προβάτων τῆς ποίμνης τοῦ Χριστοῦ. Καί, ὅπως αὐτὴ παίζει μὲ εὔηχο, ἁπλὸ καὶ ἁρμονικὸ τρόπο τὶς μελωδίες, ἔτσι καὶ τὸ στόμα τοῦ ποιμένα τῆς Ἐκκλησίας προσφέρει στὸ ποίμνιο τὶς ἀποκεκαλυμμένες ἀλήθειες τῆς πίστης. Αὐτὸ ἔκανε ὁ ἅγιος Γρηγόριος, γιὰ νὰ προστατέψει τὸ ποίμνιό του ἀπὸ τὶς αἱρέσεις. Νίκησε «τὶς σάλπιγγες» τῶν αἱρετικῶν ρητόρων, οἱ ὁποῖες καὶ σὰν ὄργανα, ἦταν πολὺ ἰσχυρότερες στὸν ἦχο, ἀλλὰ καὶ σὲ ἀριθμὸ ἦταν πολὺ περισσότερες, καθὼς εἶχαν ἐπικρατήσει παντοῦ.
Ἡ ἁρμονικὴ μελωδία τῆς ἀποκεκαλυμμένης θεολογίας δὲν νικιέται ἀπὸ ἰσχυροὺς ἤχους ἢ παραφωνίες καὶ ἀθεολόγητες κραυγές. Οὔτε ἀπὸ ἐκφοβισμοὺς καὶ ἀπειλές, διότι...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...


Πονῶ στὴν ἀρρώστεια μου, ἀλλὰ χαίρομαι. Ἡ χαρὰ αὐτή εἶναι ἡ χαρὰ τοῦ Χριστοῦ, πού γεμίζει τὴν ψυχὴ τοῦ δοκιμαζόμενου πιστοῦ, γι' αὐτὸ καὶ εἶναι ἀνεξήγητη γιὰ τὸν ἄνθρωπο πού δὲν πιστεύει στὸν Χριστό.
Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος

24 Ιαν 2021

Πατήρ Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης: «Ποῦ ἀκούστηκε ἐμβόλιο μὲ ὑπογραφὴ τοῦ ἐμβολιαζομένου;»

Ἐκπομπή μέ τόν π. Ἀρσένιο Βλιαγκόφτη πού μεταίδεται ἀπό τά κανάλια Altas TV καί Ἀχελῶος TV (Κυριακή 24 Ἰανουαρίου 2021).

Ἐθνικὴ κατάθλιψη: Ναρκωτικά, ἠρεμιστικά, ὑπνωτικά, ἀντικαταθλιπτικὰ σαρώνουν τὴν «κορονοϊόπληκτη» Ἑλληνικὴ κοινωνία!

Γράφει ὁ Ἐλυθέριος Ἀνδρώνης γιὰ τὴ sportime
Ἐνῷ ἡ παγκόσμια ὑγειονομικὴ ὑστερία ἐξακολουθεῖ νὰ μαίνεται καὶ ἐνῷ παρακολουθοῦμε νὰ ἐξελίσσεται ἕνα διεθνὲς μπραντεφὲρ μεταξὺ φαρμακευτικῶν κολοσσῶν ποὺ προσπαθοῦν νὰ ἐπικρατήσουν στὴν ἀγορὰ μὲ ἐμβόλια ποὺ ἀκόμα διερευνῶνται στὸ κατὰ πόσο εἶναι ἀσφαλῆ καὶ ἀποτελεσματικά, οἱ δοκιμαζόμενοι λαοὶ ποὺ βρίσκονται σὲ παραζάλη ἐξαιτίας τῆς ἐκτεταμένης ἀποσταθεροποίησης, φαντάζουν ὁλοένα καὶ περισσότερο μὲ κοινωνικὲς ὡρολογιακὲς βόμβες ὀργῆς καὶ συσσωρευμένης ἀγανάκτησης, πρᾶγμα ποὺ ἐξηγεῖ τὶς...

Ὅσιος Μακεδόνιος: ἑορτάζει 24/1 †

Ὁ Ὅσιος Μακεδόνιος στοὺς πνευματικούς του ἀγῶνες εἶχε ὡς παλαίστρα καὶ στάδιο, τὶς κορυφὲς τῶν ὀρέων. Δὲν ἐγκαταστάθηκε σὲ ἕναν τόπο, ἀλλὰ συνεχῶς μετακινεῖτο ἀπὸ τὸν ἕναν τόπο στὸν ἄλλο, στὴ Φοινίκη, στὴ Συρία, στὴν Κιλικία. Καὶ ἀσκήτευε κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπο, προκειμένου νὰ ἀποφύγει τὶς ἐνοχλήσεις ἀπὸ ἐκείνους ποὺ προσέτρεχαν κοντά του.
Ἐπὶ σαράντα πέντε χρόνια, λοιπόν, ὁ Ὅσιος ἀσκήτεψε μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ καὶ δὲν χρησιμοποίησε οὔτε σκηνὴ οὔτε καλύβα, ἀλλὰ διέμενε μέσα σὲ βαθὺ λάκκο. Ὅταν ὅμως γέρασε, ὑποχώρησε σὲ κάποιους ποὺ τὸν παρακαλοῦσαν καὶ κατασκεύασε μία καλύβα. Ἔτσι συνέχισε τὸν ἀσκητικὸ ἀγώνα γιὰ εἴκοσι πέντε χρόνια.
Ὁ Ὅσιος ἔλαβε ἀπὸ τὸν Θεὸ τὸ χάρισμα τῆς...

Ὁσία Ξένη Γκριγκόριεβνα, ἡ διὰ Χριστὸν σαλή (24 Ἰανουαρίου †)

Αὐτὸν τὸν πρῶτο Μακαρισμὸ τῆς ἐπὶ τοῦ Ὄρους ὁμιλίας τοῦ Κυρίου μας (“Μακάριοι οἱ πτωχοὶ τῷ πνεύματι ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν”) μποροῦμε νὰ τὸν ἀποδώσουμε πλήρως στὴν εὐλογημένη δούλη τοῦ Θεοῦ Ξένη, τὴν κατὰ Χριστὸν σαλή. Ἀνῆκε σ’ αὐτοὺς ποὺ εἶναι “πτωχοὶ τῷ πνεύματι” καὶ τὰ σαράντα πέντε χρόνια τῆς ἀσκητικῆς της ζωῆς δὲν ἦταν τίποτε ἄλλο παρὰ μία ἀπόκτηση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ μία καθίδρυση τῆς Βασιλείας τῶν οὐρανῶν στὴν καρδιά της.
“Εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρός, τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος”. Ἐδῶ ἀναπαύεται τὸ σῶμα τῆς δούλης τοῦ Θεοῦ, Ξένης Γκριγκόριεβνα, γυναικὸς τοῦ αὐτοκρατορικοῦ πρωτοψάλτου, συνταγματάρχου Ἀνδρέα Φεοντόροβιτς Πετρώφ. Χήρα σὲ ἡλικία 26 ἐτῶν, μία προσκυνήτρια γιὰ 45 χρόνια, ἔζησε 71 χρόνια. Ἦταν γνωστὴ μὲ τὸ ὄνομα Ἀνδρέα Φεοντόροβιτς”.
Αὐτὰ γράφονται στὸ λακωνικὸ ἐπιτύμβιο πάνω στὸν τάφο τῆς μακαρίας Ξένης, γραμμένα ἀπὸ ἕνα ἄγνωστο πρόσωπο. Καμμιὰ λαϊκὴ διήγηση, καμμιὰ ἀνάμνηση ἀνθρώπων, οὔτε γραπτὲς πηγὲς δὲν μᾶς προμηθεύουν πληροφορίες σχετικὰ μὲ τοὺς γονεῖς της, τὴν ἀνατροφή της, τὴν παιδεία της ἢ ἄλλη κοινωνικὴ δραστηριότητα. Ὅμως μποροῦμε νὰ ὑποθέσουμε ὅτι ἡ Ξένη Γκριγκόριεβνα δὲν ἦταν ἀπὸ χαμηλὴ οἰκογένεια. Ὁ σύζυγός της Ἀνδρέας Φεοντόροβιτς εἶχε τὸν βαθμὸ τοῦ συνταγματάρχου καὶ ἦταν πρωτοψάλτης στὴν βασιλικὴ αὐλή. Ἡ θέση αὐτὴ ἦταν μία πολὺ...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...


Ὅσο εἶναι ἀκόμη πρόσφατο καὶ ζεστὸ τὸ τραῦμα, τόσο εὐκολότερα θεραπεύεται. Ἐνῷ τὰ τραύματα ποὺ ἐχρόνισαν, σὰν παραμελημένα καὶ ἀποσκληρυμένα, δύσκολα θεραπεύονται καὶ χρειάζονται γιὰ νὰ ἰατρευθοῦν πολὺ κόπο καὶ νυστέρι καὶ ξυράφι καὶ τὸ ἐδῶ πῦρ τῶν καυτηριασμῶν (δηλαδὴ τὸ πῦρ τῶν ἐδῶ θλίψεων).
Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος

23 Ιαν 2021

Κυκλοφορήθηκε τὸ νέο βιβλίο μὲ ὁμιλίες τοῦ Γέροντος Γρηγορίου, πνευματικοῦ πατρὸς Τ. Προδρόμου Μεταμορφώσεως Χαλκιδικῆς

Πρόλογος τοῦ Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου Τιμίου Προδρόμου Μεταμορφώσεως Χαλκιδικῆς
Ὁ μακαριστός Γέροντάς μας καί κτίτωρ τοῦ Ἱ. Ἡσυχαστηρίου μας, π. Γρηγόριος, μᾶς ἄφησε μιά μεγάλη πνευματική παρακαταθήκη, ὄχι μόνο μέ τόν βίο του καί τό παράδειγμά του, ἀλλά καί μέ τό πλῆθος τῶν διδαχῶν του. Οἱ ὁμιλίες τοῦ Γέροντα ἀπευθυνόμενες εἴτε πρός τίς μοναχές σέ συνάξεις τῆς ἀδελφότητος εἴτε πρός τούς λαϊκούς ἀδελφούς μας στό Ἀρχονταρίκι τῆς Μονῆς εἶναι ἕνας θησαυρός πού δέν πρέπει νά παραμείνη θαμμένος ἤ ἄγνωστος. 
Ἔτσι μέ τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ καί ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ τοῦ ἐτησίου Μνημοσύνου τοῦ μακαριστοῦ Γέροντα θέλοντας νά ἀνταποκριθοῦμε στίς αἰτήσεις τῶν ἐν Χριστῷ ἀδελφῶν μας τούς προσφέρουμε τήν παροῦσα ἔκδοση πού περιλαμβάνει...

Ὀλλανδία: Νομιμοποιεῖται ἡ εὐθανασία καὶ γιὰ τὰ παιδιὰ κάτω τῶν 12 ἐτῶν

Ἡ Ὀλλανδία ἀνακοίνωσε τὴν Τρίτη ὅτι σκοπεύει νὰ νομιμοποιήσει τὴν εὐθανασία καὶ γιὰ τὰ παιδιὰ ἡλικίας ἀπὸ ἑνὸς μέχρι 12 ἐτῶν ποὺ πάσχουν ἀπὸ ἀνίατες ἀσθένειες στὸ τελευταῖο στάδιο. 
Ὁ ὑπουργὸς Ὑγείας Χοῦγκο ντὲ Γιόνγκε ἀνέφερε ὅτι θὰ ἀναθεωρήσει τὴν ἰσχύουσα νομοθεσία, βασιζόμενος σὲ μία μελέτη ποὺ συνέταξαν εἰδικοὶ καὶ δείχνει ὅτι τὰ παιδιὰ ποὺ πάσχουν ἀπὸ ἀνίατες ἀσθένειες ὑποφέρουν «ἀπελπιστικά». 
Ἡ εὐθανασία εἶναι ἤδη νόμιμη στὴν Ὀλλανδία γιὰ τοὺς ἀνηλίκους ἄνω τῶν 12 ἐτῶν ποὺ μποροῦν νὰ δώσουν τὴ...

Πῶς τὸ χωριὸ Λούκοβο μεταφέρθηκε ἀπὸ τὸ Πωγώνι στὴν σημερινή του τοποθεσία...

Ὁ Ἅγιος Νήφων - Ὁ νεαρὸς ἀπὸ τό Λούκοβο ποὺ σκότωσε τὸν Τοῦρκο ἀγὰ καὶ ἡ μεταφορὰ του χωριοῦ
Ἕνας ἀπὸ τοὺς ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας μας, εἶναι ὁ ἅγιος Νήφων ὁ Καυσοκαλυβίτης. Σίγουρα δὲν εἶναι γνωστὸς στοὺς περισσότερους. Ὑπάρχουν δύο ἀκόμα ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας μὲ τὸ ἴδιο ὄνομα καὶ δύο Πατριάρχες Κωνσταντινουπόλεως μὲ τὸ ὄνομα Νήφων, ὁ ἕνας μάλιστα ἔγινε καὶ ἅγιος. Τὸ ὄνομα αὐτὸ φαίνεται ὅτι ἦταν συνηθισμένο μεταξὺ 12ου καὶ 15ου αἰῶνα, καθὼς καὶ βιβλιογράφοι καὶ ἀντιγραφεῖς κωδίκων, ὀνομάζονταν Νήφων. Σὲ ὅλες τὶς πηγές, γραπτὲς καὶ ἠλεκτρονικές, ἀναφέρεται ὅτι ὁ ἅγιος Νήφων ὁ Καυσοκαλυβίτης, γεννήθηκε στὸ...

Ἀπόσταγμα πατερικῆς σοφίας...


Ὅλων τῶν κακῶν αἰτία εἶναι τά ἁμαρτήματα. Ἐξ αἰτίας τῶν ἁμαρτημάτων δημιουργοῦνται λύπες, ἐξ αἰτίας τῶν ἁμαρτημάτων ταραχές, ἐξ αἰτίας τῶν ἁμαρτημάτων πόλεμοι, ἐξ αἰτίας τῶν ἁμαρτημάτων νόσοι καί ὅλα τά δυσκολοθεράπευτα ἐκεῖνα πάθη πού μᾶς βρίσκουν.
Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος

22 Ιαν 2021

Ἑξάψαλμος

Οἱ παλαιοί Πατέρες εἶχον ἀκρίβειαν διό καί ψαλλομένου τοῦ ἑξαψάλμου ἐτήρουν σιγήν πολλήν... 
Κατά τό προμνησθέν τυπικόν τοῦ ἐν Κωνσταντινουπόλει Ἁγιοταφικοῦ Μετοχίου τοῦ ΙΕ΄ αἰῶνος (αὐτόθι 257) «ψαλλέτω ὁ ἐκκλησιάρχης ἤ ὁ ταχθείς ὡς ἔθος ἐπί τόν ἑξάψαλμον ἀργῶς καί μεθ ὅσης ἄν εἴπῃς συντριβῆς τε καί προσοχῆς, ὁμοίως καί πάντες καθ’ ἑαυτούς, ὡς αὐτῷ τῷ Θεῷ προσλαλοῦντες καί ὑπέρ τῶν ἰδίων ἐξιλεούμενοι ἁμαρτιῶν. Ὀφείλει δέ ψάλλειν πραείᾳ καί ἡσύχῳ φωνῇ εἰς ἐπήκοον πάντων βῆξαι δέ ἤ πτῦσαι ἤ ὅλως τοῦ ἰδίου τόπου σκυλληθῆναι ἤ μετακινηθῆναι...

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.