1 Μαΐ 2020

Τὸ σχέδιο ΧΑΜ τοῦ Χαρδαλιά, ὁ Χαμ τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης καὶ ἡ γύμνια μας

τοῦ Ἰωάννη Τάτση, Θεολόγου
Ὁ ὑφυπουργὸς Πολιτικῆς Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς μας ἐνημέρωσε σήμερα ὅτι «ἀπὸ Δευτέρα 4/5, βγαίνουμε ἀπὸ τὸ σπίτι καὶ ἐνεργοποιοῦμε τὸ Σχέδιο ΧΑΜ! Χέρια (πλένουμε), Ἀποστάσεις (κρατᾶμε), Μάσκες (φορᾶμε)!».
Προφανῶς οὔτε ἐκεῖνος οὔτε καὶ πολλοὶ ἄλλοι Ἕλληνες γνωρίζουν ὅμως ποιὸς ἦταν ὁ Χαμ. Σύμφωνα μέ τὸ πρῶτο βιβλίο τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, τὸ βιβλίο Γένεσις, ὁ Χαμ ἦταν ἕνας ἀπὸ τοὺς γιοὺς τοῦ Νῶε. Ἡ γνωστότερη γιὰ ἐκεῖνον διήγηση (1) ἀναφέρει ὅτι ὅταν κάποτε ὁ πατέρας του, ὁ Νῶε, ἤπιε οἶνο, μέθυσε καὶ ἐγυμνώθη, ἐκεῖνος βγῆκε καὶ τὸ ἀνήγγειλε στὰ ἀδέλφια του περιπαίζοντας τὸν πατέρα του. Ἀντίθετα τὰ δύο ἀδέλφια του, ὁ Σήμ καὶ ὁ Ιάφεθ, ἀφοῦ ἔλαβαν ἕνα ἱμάτιο, πορεύτηκαν πρὸς τὸν πατέρα τους προχωρῶντας πρὸς τὰ πίσω ὥστε νὰ μὴν δοῦνε τὴν γύμνωσή του καὶ τὸν σκέπασαν. Ὅταν ὁ Νῶε συνῆλθε ἀπὸ τὴ μέθη καὶ ἔμαθε τί ἔκαναν οἱ γιοὶ τοῦ τοὺς μὲν δύο, τὸν Σημ καὶ τὸν Ιάφεθ, εὐλόγησε, τὸν δὲ Χαμ, καταράστηκε γιὰ τὴν στάση του.
Ὁ ἅγιος Ἀνδρέας Κρήτης στὸν περίφημο Μεγάλο Κανόνα θυμίζει αὐτὸ τὸ περιστατικὸ (2) καὶ κατακρίνει τὴν αμαρτωλότητά μας... ποὺ δὲν μιμούμαστε τοὺς δύο γιοὺς ποὺ συνεκάλυψαν τὴ γυμνότητα τοῦ πατέρα τους ἀλλὰ τὸν Χαμ ποὺ ξεδιάντροπα εἰρωνεύτηκε τὸν Νῶε.
Τὸ σχέδιο Χαρδαλιά, τὸ σχέδιο ΧΑΜ, ὑπάρχει φόβος νὰ γίνει γιὰ τὴν Ἐκκλησία μας μιὰ νέα ἀφορμὴ γιὰ εἰρωνεῖες εἰς βάρος τῆς λατρευτικῆς ζωῆς καὶ τῆς παράδοσής μας. Γιατί ἡ Σύνοδος ἄφησε γιὰ ἀργότερα τὴν ἐξειδίκευση τῶν μέτρων ποὺ θὰ ἰσχύσουν ὅταν ἀνοίξουν οἱ ναοὶ μὲ τὴ συμμετοχὴ τῶν πιστῶν στὶς Ἀκολουθίες, προφανῶς περιμένοντας ὁδηγίες ἀπὸ τὴν κυβέρνηση τὶς ὁποῖες πιθανολογεῖται ὅτι θὰ υἱοθετήσει πιστά. Ἡ Ὑπουργὸς Παιδείας, ὅμως, ἤδη δήλωσε ὅτι ἡ σύσταση τῶν εἰδικῶν γιὰ τὸν τρόπο λειτουργίας τῶν ναῶν περιλαμβάνει τὴν ὑποχρεωτικὴ χρήση μάσκας καὶ ὅπως φαίνεται τὸ σχέδιο ΧΑΜ, τὸ σχέδιο Χαρδαλιά, θὰ ὑπάρξει κυβερνητικὴ ἀπαίτηση νὰ ἐφαρμοστεῖ καὶ στοὺς ναούς, ἄγνωστο μὲ ποιὲς ἐπιμέρους λεπτομέρειες. Θὰ δοῦμε ἄραγε τοὺς πιστοὺς ἢ καὶ τοὺς λειτουργοὺς ἱερεῖς καὶ τοὺς ἱεροψάλτες νὰ τελοῦν τὶς Ἀκολουθίες ἢ καὶ τὰ ἱερὰ Μυστήρια φορῶντας μάσκες; Τότε τὸ σχέδιο ΧΑΜ θὰ δικαιώσει τὴν ὀνομασία του καθὼς θὰ ἀποτελέσει μὲ τὴν ἐφαρμογή του τὴν πλήρη ἀπογύμνωση τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῆς μυστηριακῆς της ζωῆς ἀπὸ κάθε ἱεροπρέπεια, θὰ γίνει δὲ ἀφορμή,ἀφορμῇ εἰρωνείας καὶ περίγελου τῶν ἱερέων, τῶν πιστῶν καὶ ὅλης τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινότητας. Ἄς προσέξουν οἱ ἱεράρχες μας μήπως στὸν κατήφορο ποὺ πῆραν φτάσουν τελικὰ νὰ μιμηθοῦν ἐκεῖνον τὸν Χαμ τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης καὶ δεχτοῦν τὴν ἴδια με,μέ ἐκεῖνον τιμωρία. Γιατί εἶναι πραγματικὰ ἀνησυχητικὴ ἡ συνεχιζόμενη πλήρης ὑποταγή τους στὰ κυβερνητικὰ προστάγματα.


(1) Καὶ ἤρξατο Νῶε ἄνθρωπος γεωργὸς γῆς καὶ ἐφύτευσεν ἀμπελῶνα καὶ ἔπιεν ἐκ τοῦ οἴνου καὶ ἐμεθύσθη καὶ ἐγυμνώθη ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ. Καὶ εἶδε Χὰμ ὁ πατὴρ Χαναὰν τὴν γύμνωσιν τοῦ πατρὸς αὐτοῦ καὶ ἐξελθὼν ἀνήγγειλε τοῖς δυσὶν ἀδελφοῖς αὐτοῦ ἔξω. Καὶ λαβόντες Σὴμ καὶ Ἰάφεθ τὸ ἱμάτιον ἐπέθεντο ἐπὶ τὰ δύο νῶτα αὐτῶν καὶ ἐπορεύθησαν ὀπισθοφανῶς καὶ συνεκάλυψαν τὴν γύμνωσιν τοῦ πατρὸς αὐτῶν, καὶ τὸ πρόσωπον αὐτῶν ὀπισθοφανῶς, καὶ τὴν γύμνωσιν τοῦ πατρὸς αὐτῶν οὐκ εἶδον. Εξένηψε δὲ Νῶε ἀπὸ τοῦ οἴνου καὶ ἔγνω ὅσα ἐποίησεν αὐτῷ ὁ υἱὸς αὐτοῦ ὁ νεώτερος, καὶ εἶπεν· ἐπικατάρατος Χαναάν· παῖς οἰκέτης ἔσται τοῖς ἀδελφοῖς αὐτοῦ. καὶ εἶπεν· εὐλογητὸς Κύριος ὁ Θεὸς τοῦ Σήμ, καὶ ἔσται Χαναὰν παῖς οἰκέτης αὐτοῦ, πλατῦναι ὁ Θεὸς τῷ Ἰάφεθ, καὶ κατοικησάτω ἐν τοῖς οἴκοις τοῦ Σὴμ καὶ γενηθήτω Χαναὰν παῖς αὐτοῦ. (Γεν. 9, 20 - 29)

(2) Τὸν Χὰμ ἐκεῖνον, ψυχή, τὸν πατραλοίαν μιμησαμένη, τὴν αἰσχύνην οὐκ ἐκάλυψας τοῦ πλησίον, ὀπισθοφανῶς ἀνακάμψασα. (Τροπάριο τῆς Γ' ὠδῆς τοῦ Μεγάλου Κανόνος τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου Κρήτης)

7 σχόλια:

 1. Ο Χάμ έγινε
  οικέτης Σημ,

  -δούλος- και γενάρχης των δούλων του Σήμ.

  Κι εμείς άλλωστε
  ...καμαρώνοντας
  και γελώντας
  με την δεδομένη γύμνια
  των "πατέρων" μας
  τόσα χρόνια

  δεν γίναμε δούλοι Σήμ;

  Και αύριο ίσως ακόμη περισσότερο

  αφού ουσιαστικά, Σημίτες είναι
  οι περισσότεροι
  μελαμψοί..."επενδυτές"
  που συρρέουν στην
  δόλια χώρα των πατέρων μας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ξυπνητήριο άρθρο!

  Ορθόδοξος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. τιποτα δεν ειναι τυχαιο... [αυτο τον δον κιχωτη δεν τον βαρεθηκατε ακομα;]

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ει τι κακώς έπραξα,

   μαρτύρησον περί αυτού...

   Διαγραφή
  2. O υ δ ε ν A τ ο π ο ν έπραξες .

   Διαγραφή
  3. Ανώνυμε!!!Απο παιδεία και Α-λογοκρισία καλά τα πάς.
   Πές μας όμως....την κριτική σου την διαβάσαμε.
   Την γνώμη σου δεν διαβάσαμε...

   Διαγραφή
 4. Η τελευταία φράση τα λέει όλα.

  "Ἄς προσέξουν οἱ ἱεράρχες μας μήπως στὸν κατήφορο ποὺ πῆραν φτάσουν τελικὰ νὰ μιμηθοῦν ἐκεῖνον τὸν Χαμ τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης καὶ δεχτοῦν τὴν ἴδια με,μέ ἐκεῖνον τιμωρία. Γιατί εἶναι πραγματικὰ ἀνησυχητικὴ ἡ συνεχιζόμενη πλήρης ὑποταγή τους στὰ κυβερνητικὰ προστάγματα."

  Ελληνορθόδοξος

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.