1 Μαΐ 2020

Π. Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος: "Ὅσοι φοβοῦνται τὸν Οἰκουμενισμὸ καὶ προσχωροῦν στοὺς Παλαιοημερολογίτες δὲν κερδίζουν τίποτα ἄλλο, παρὰ μόνο ἀποφεύγοντας μία αἵρεση, προσχωροῦν σὲ μία ἄλλη"Ἐπιστολὴ τοῦ Πατρὸς Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου σχετικὰ μὲ τὸν παλαιοημερολογίτικο Ζηλωτισμό
Ἀθήνα, 22 Ἰουλίου 1971.
Προσφιλέστατε π. Νικόδημε 
χαῖρε ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίω ἠμῶν.
Πέρασε πάνω ἀπὸ ἕνας μήνας ἀπὸ τότε ποὺ ἔλαβα τὴν ἐπιστολή σου. Ἄργησα νὰ ἀπαντήσω, λόγω φόρτου ἀπασχολήσεων. Παρακαλῶ νὰ μὲ συγχωρέσεις. Ἀπαντῶ κάπως περιληπτικά, μὲ τὴν ἐπιφύλαξη νὰ ἐπανέλθω, ἂν ἡ Ὁσιότητά σου θελήσει νέες διευκρινήσεις.
Ἀρχικά, φίλτατε π. Νικόδημε, ὀφείλω νὰ σοὺ πῶ μία πικρὴ ἀλήθεια, ποὺ θὰ σοὺ φανεῖ πολὺ παράδοξη καὶ θὰ σὲ ἐκπλήξει. Μέχρι σήμερα ἀπέφευγα - κατ' οἰκονομία - νὰ διατυπώσω αὐτὴ τὴ θέση ἢ τὴν διατύπωνα μὲ ἔμμεσο τρόπο, ἀλλὰ ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ τὰ πράγματα ἔφτασαν στὸ μὴ περαιτέρω καὶ ἐκλεκτὰ πρόσωπα- ποὺ ἔχουν ὅμως συνείδηση γεμάτη φόβο - προσχωροῦν στοὺς Παλαιοημερολογίτες, πέφτοντας θύματα μίας ἀδίστακτης προπαγάνδας κατὰ τῆς Ἐκκλησίας, εἶναι καιρὸς νὰ λεχθεῖ ἡ ἀλήθεια δίχως περιστροφὲς κι ἐπιφυλάξεις.
Λοιπόν, π. Νικόδημε...
ὅσοι φοβοῦνται τὸν Οἰκουμενισμὸ καὶ προσχωροῦν στοὺς Παλαιοημερολογίτες δὲν κερδίζουν τίποτα ἄλλο, παρὰ μόνο ἀποφεύγοντας μία αἵρεση, προσχωροῦν σὲ μία ἄλλη. Βέβαια, δὲν ἔχουν συνείδηση ὅτι προσχωροῦν σὲ αἵρεση, ἀλλὰ αὐτὸ δὲν ἀλλάζει καθόλου τὰ πράγματα. Μὴ νομίζεις ὅτι εἶμαι ἄδικος ἢ ὑπερβολικός. Θὰ σοὺ ἀποδείξω ἀμέσως πόσο ἀπολύτως ἀληθὴς εἶναι ὁ ἰσχυρισμός μου.

Τί εἶναι αἵρεση, ἀγαπητὲ π. Νικόδημε; Ἡ νοθεία τῆς Πίστεως! Τί εἶναι ὅμως νοθεία τῆς Πίστης; Ἡ ἀθέτηση τῶν δογμάτων; Βεβαίως καὶ αὐτὸ εἶναι νοθεία τῆς Πίστης, ἀλλὰ δὲν εἶναι μόνο αὐτό. Νοθεία τῆς Πίστης εἶναι καὶ ἡ προσπάθεια νὰ θεωροῦνται Δόγματα Πίστεως πράγματα ποὺ δὲν εἶναι Δόγματα Πίστεως. Ἂν δηλαδή, θελήσει κάποιος νὰ θεωρήσει Δόγμα Πίστεως, προϋπόθεση σωτηρίας, κάτι τὸ δευτερεῦον, ἔστω καὶ καλό, τότε καθίσταται αὐτομάτως αἳ-ρὲ-τί-κός! 

Θέλεις ἕνα παράδειγμα; Ἂς δοῦμε τοὺς περίφημους Εὐσταθιανούς! Τί ἔκαναν αὐτοί; Ἀθέτησαν Δόγματα Πίστεως; Ποιό; Μήπως τὸ περὶ Ἁγίας Τριάδος; Μήπως τὸ περὶ τῶν δύο φύσεων τοῦ Κυρίου; Μήπως τὸ περὶ Ἀγγέλων; Μήπως τὸ περὶ Διαβόλου, κλπ, κλπ; ὄχι! Κανένα Δόγμα δὲν ἀθέτησαν. Ἀλλὰ τότε τί ἔκαναν; Θεώρησαν Δόγματα Πίστεως, προϋποθέσεις σωτηρίας, πράγματα δευτερεύοντα. Τὴν ἀγαμία καὶ τὴν ἀποχὴ ἀπὸ τὸ κρέας. Ἡ Ἐκκλησία ἔλεγε: καλὰ καὶ ἅγια καὶ θεάρεστα καὶ ἄξια μίμησης εἶναι αὐτὰ τὰ πράγματα, ἀλλὰ δὲν εἶναι ὄροι σωτηρίας, δὲν εἶναι Δόγματα πίστεως. 

Ὄχι! Διαλαλοῦσαν οἱ Εὐσταθιανοί! Αὐτὸς ποὺ δὲν ἀπέχει ἀπὸ τὸ γάμο καὶ τὸ κρέας δὲ μπορεῖ νὰ σωθεῖ! 

Τί συνέβη τότε; Ἡ Ἐκκλησία μὲ τὴν ἐν Γάγγρα Σύνοδο τοὺς ἀποκήρυξε σὰν αἱρετικοὺς καὶ ἐκφώνησε ἐναντίον τοὺς σειρὰ ἀναθεμάτων. Καλὴ καὶ ἅγια π. Νικόδημε εἶναι ἡ ἐορτολογικὴ ὁμοιομορφία (ἡ ὁποία ὅμως οὐδέποτε ὑπῆρξε συνολικὰ στὴν Ἐκκλησία), ἀλλὰ δὲν εἶναι Δόγμα πίστεως, δὲν εἶναι ὅρος σωτηρίας. 

Ὄχι! Κραυγάζουν οἱ Παλαιοημερολογίτες! Ἡ διάσπαση τῆς ἐορτολογικῆς ὁμοιομορφίας (πότε ὅμως ἡ Ἐκκλησία γνώρισε ἀπόλυτη ἐορτολογικὴ ὁμοιομορφία;) στέρησε ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία τὴν Χάρη, κατέστησε (ἄκου καὶ φρίξε!) ἄκυρα τὰ Μυστήριά της καὶ ἑπομένως οἱ Νεοημερολογίτες εἶναι ἐκτὸς Χάριτος, δηλαδὴ ἐκτὸς σωτηρίας!! 

Αὐτὸς ὁ φρικαλέος ἰσχυρισμός, ἀδελφὲ Νικόδημε, ἀποτελεῖ φοβερὴ αἵρεση καὶ βλασφημία κατὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Προβίβασαν οἱ ταλαίπωροι σὲ Δόγματα πίστεως, σὲ ὅρους σωτηρίας, στοιχεῖα...ἡμερολογιακὰ καὶ ἐορτολογικά!... κανεὶς βεβαίως δὲν θεωρεῖ καλὸ πράγμα τὴν ὕπαρξη δύο ἡμερολογίων στὸ χῶρο τῆς ἀνὰ τὴν Οἰκουμένη Ὀρθοδόξου καθολικῆς Ἐκκλησίας. Κακῶς, κάκιστα ἔγινε ἡ ἀλλαγὴ τοῦ Ἡμερολογίου. Ἀλλὰ ἀπὸ τὸ σημεῖο αὐτὸ μέχρι τὸ σημεῖο νὰ δοῦμε τὰ ἡμερολόγια ὡς...Δόγματα πίστεως καὶ νὰ ἑξαρτήσουμε ἀπὸ αὐτὰ τὸ κύρος τῶν Μυστηρίων καὶ τὴν ἐπίτευξη τῆς σωτηρίας, ἡ ἀπόσταση εἶναι ἀβυσσαλέα. 

Ἂς κρατοῦσαν οἱ Παλαιοημερολογίτες τὸ παλιὸ ἡμερολόγιο, ἀλλὰ ἂς διατηροῦσαν τὴν κοινωνία πρὸς τὴν Ἐκκλησία. Τότε δὲν θὰ ὑπῆρχε κανένας κίνδυνος. Αὐτοὶ ὅμως ἔφτασαν στὸ σημεῖο νὰ ἀποκοποῦν ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία, γιὰ νὰ μή...χάσουν τὴν Χάρη καὶ τὴ σωτηρία!... δὲν ἀγνοῶ ὅτι ὑπάρχουν Παλαιοημερολογίτες, ποὺ δὲν δέχονται αὐτὲς τὶς βλασφημίες, ἀλλὰ ποιὸ τὸ ὄφελος, ἐφόσον ὑπάρχουν ἄλλοι - καὶ μάλιστα ἡ ἡγεσία τους - ποῦ ὑποστηρίζουν αὐτὲς τὶς αἱρετικὲς θέσεις; 

Ἄκου ἕναν διάλογο ποὺ εἶχα πρὶν ἀπὸ καιρὸ μὲ κάποιον ἐκλεκτὸ νέο, ὁ ὁποῖος προσχώρησε στοὺς Παλαιοημερολογίτες: 

- Γιατί ἔφυγες ἀπὸ τὴν Ἑλλαδικὴ Ἐκκλησία; 

- Γιὰ νὰ μὴν κοινωνῶ μὲ τοὺς αἱρετικοὺς οἰκουμενιστές. 

- Ὅλοι οἱ Ἐπίσκοποί τῆς Ἑλλάδας εἶναι οἰκουμενιστές; 

- Ὄχι, ὄχι! Ἀλλὰ κοινωνοῦν μὲ τὸν οἰκουμενιστὴ Πατριάρχη. Δὲν θέλω λοιπὸν νὰ ἔχω κοινωνία μὲ πρόσωπα ποὺ κοινωνοῦν μὲ τοὺς αἱρετικοὺς οἰκουμενιστές. 

- Πιστεύεις ὅτι τὸ ἡμερολόγιο εἶναι Δόγμα πίστεως καὶ ὅτι οἱ Νεοημερολογίτες βρίσκονται ἐκτὸς Χάριτος καὶ χρειάζεται, σὰν αὐτοὺς πού ἐπιστρέφουν ἀπὸ τὶς αἱρέσεις, νὰ τοὺς ξαναχρίσουμε μὲ μύρο; 

-Θεὸς φυλάξοι! Ἐγὼ καθόλου δὲν πιστεύω τὶς ἀνοησίες τῶν Παλαιοημερολογιτῶν. Ἐγὼ προσχώρησα σ' αὐτοὺς μόνο καὶ μόνο γιὰ νὰ ἀποφύγω τὴν - ἔμμεση ἔστω - κοινωνία μὲ τοὺς αἱρετικοὺς οἰκουμενιστές. 

-Καθόλου ὅμως δὲν ἀπέφυγες τὴν κοινωνία μὲ ἄλλη αἵρεση. Ὁ ἰσχυρισμὸς τῶν Παλαιοημερολογιτῶν ὅτι ἡ ἀλλαγὴ τοῦ ἡμερολογίου στέρησε τὴν Ἐκκλησία ἀπὸ τὴν Χάρη, δὲν εἶναι ἁπλὴ ἀνοησία, ὅπως τὴν χαρακτήρισες πιὸ πρίν. Εἶναι βαρύτατη βλασφημία καὶ αἵρεση. 

- Ἀλλὰ ἐγὼ δὲν πιστεύω αὐτὰ τὰ πράγματα. 

- Κοινωνεῖς ὅμως μὲ ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι τὰ πιστεύουν. 

- Τί νὰ κάνω; Ἀναγκάζομαι νὰ τοὺς ἀνέχομαι κατ' οἰκονομίαν. 

- Καὶ τότε γιατί δὲν ἀνεχόσουν, κατ' οἰκονομίαν ἔστω, τοὺς Ἐπισκόπους τῆς Ἑλλάδας, οἱ ὁποῖοι κοινωνοῦσαν μὲ τὸν Πατριάρχη; 

- Ἐκεῖνος:.................. 

- Ἐγώ: βλέπεις λοιπὸν σὲ ποιὰ ἀντινομία ὁδηγήθηκες; Ἀναγνωρίζεις ὅτι οἱ περισσότεροι Ἐπίσκοποι τῆς Ἑλλάδας εἶναι Ὀρθόδοξοι. Ἀρνεῖσαι ὅμως τὴν κοινωνία μαζί τους, ἐπειδὴ αὐτοὶ κοινωνοῦν μὲ τὸν Πατριάρχη. Ἔτσι δὲν δέχεσαι οὔτε ἔμμεση καν κοινωνία μὲ οἰκουμενιστές. Δέχεσαι ὅμως ἄμεση, ἀμεσότατη κοινωνία μὲ πρόσωπα ποὺ κηρύττουν ἄλλου εἴδους αἵρεση. Ὅτι ἡ σωτηρία ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸ ἡμερολόγιο!! Ποιὸ τὸ κέρδος σου;; ἀλλὰ καὶ πάλι μὴ νομίζεις ὅτι ἀπέφυγες τὴν ἔμμεση κοινωνία μὲ τοὺς οἰκουμενιστές. 

- Ἐκεῖνος: πῶς συμβαίνει αὐτό; 

-Ἐγώ: ἄκουσε, ταλαιπωρημένο θύμα ἐπιτήδειων προπαγανδιστῶν: οἱ Παλαιοημερολογίτες κραυγάζουν μέχρι νὰ σπάσουν τὰ πνευμόνια τους ὅτι καὶ μόνη ἡ συμπροσευχή μας μὲ τὸν Πατριάρχη καὶ τοὺς ἄλλους ὁμόφρονες μ' αὐτὸν μᾶς καθιστὰ ὅμοιους μὲ αὐτούς, ἔστω κι ἂν δὲν πιστεύουμε ὅσα κηρύσσουν αὐτοί. Νὰ ἦταν τουλάχιστον συνεπεῖς μ' αὐτὴ τους τὴ θέση! Ἀλλὰ ποῦ συνέπεια!... πήγαινε, φίλε μου, σὲ μερικὰ Ἡσυχαστήρια τῶν Παλαιοημερολογιτῶν, ἰδιαίτερα στὴ Λυκόβρυση Ἀττικῆς καὶ θὰ δεῖς ὁλόκληρα αὐτοκίνητα νὰ ἀποβιβάζουν Νεοημερολογίτες, γιὰ νὰ ἐκκλησιαστοῦν ἐκεῖ ἐν ὥρα Λειτουργίας! (ἔχω ἀκούσει ὅτι οἱ Νεοημερολογίτες ποὺ ἐκκλησιάζονται ἐκεῖ τὴν Κυριακὴ εἶναι πολὺ περισσότεροι ἀπὸ τοὺς Παλαιοημερολογίτες!). τὸ Περιοδικὸ μάλιστα τοῦ ἐν λόγω Ἡσυχαστηρίου κάνει κατὰ καιροὺς ἐκκλήσεις πρὸς τοὺς «προσκυνητὲς» ποὺ θέλουν νὰ ἐκκλησιαστοῦν σὲ αὐτὸ νὰ προσέρχονται σεμνὰ ντυμένοι, τόσο οἱ ἄντρες, ὅσο καὶ οἱ γυναῖκες καὶ τὰ παιδιά. Δὲν λέει νὰ μὴν προσέρχονται καθόλου οἱ Νεοημερολογίτες. Ὄχι! Τὸ μόνο τὸ ὁποῖο τονίζει καὶ στὸ ὁποῖο ἀρκεῖται, εἶναι ἡ ἀποφυγὴ τῆς ἀπρεποῦς ἐνδυμασίας. Ἂν ὑπάρχει αὐτή, τίποτα ἄλλο δὲν ἐξετάζεται. Ἂν ὑπάρχει αὐτή, οἱ Νεοημερολογίτες εἶναι λίαν εὐπρόσδεκτοι γιὰ συνεκκλησιασμὸ καὶ συμπροσευχή. Καὶ γνωρίζω ἀρκετὲς περιπτώσεις Παλαιοημερολογιτῶν Ἱερέων ποὺ δέχονται ἄνευ ὅρων Νεοημερολογίτες στὰ Μυστήρια τῆς ἐξομολόγησης, ἀκόμη καὶ τῆς Θ. Κοινωνίας. Ἔχουμε δηλαδὴ προσφορὰ Μυστηρίων σὲ πρόσωπα, τὰ ὁποῖα σὲ ἄλλες στιγμὲς χαρακτηρίζονται ἀπὸ τοὺς ἴδιους τοὺς ἡγέτες τῶν Παλαιοημερολογιτῶν ὅτι βρίσκονται μακριὰ ἀπὸ τὴν ἀλήθεια καὶ τὴ σωτηρία, ἐπειδὴ βρίσκονται στὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδας, ἡ ὁποία κοινωνεῖ μὲ τὸν Πατριάρχη. Δηλαδή, κυκεώνας καὶ τραγέλαφος! Λοιπόν, ἀφοῦ οἱ ὁμόφρονές σου συμπροσεύχονται καὶ κοινωνοῦν μὲ μᾶς ποὺ συμπροσευχόμαστε καὶ κοινωνοῦμε μὲ τὸν Πατριάρχη, ἐσὺ ἔχεις πάλι ἔμμεση κοινωνία μὲ τὸν Πατριάρχη! Τί κέρδισες λοιπόν; Καὶ τὴν ἔμμεση κοινωνία μὲ τοὺς οἰκουμενιστὲς δὲν ἀπέφυγες, καὶ σὲ ἄμεση κοινωνία μὲ πρόσωπα ποὺ κηρύσσουν ἄλλου εἴδους αἵρεση ὁδηγήθηκες!... 

Αὐτὰ εἰπώθηκαν τότε μὲ ἐκεῖνον τὸν νέο. Τὰ ἀντιγράφω αὐτὰ γιὰ νὰ βγάλεις, ἀγαπητὲ π. Νικόδημε, ὁρισμένα συμπεράσματα. 

Καὶ ὁρίστε κάποιες σύντομες ἀπαντήσεις στὰ ἐρωτήματά σου: 

1. Ὑπῆρξε μεγάλη «γκάφα» τοῦ Φιλάρετου ἡ ἀναγνώριση τῶν Παλαιοημερολογιτῶν στὴν Ἑλλάδα. Μᾶλλον ἔπεσε θύμα κακῶν εἰσηγήσεων. Ἔφτασε στὰ αὐτιά μου κάποια πληροφορία ὅτι ἐκ τῶν ὑστέρων, ἀφοῦ γνώρισε τοὺς Παλαιοημερολογίτες τῆς Ἑλλάδας, ἔχει μεταμελήσει γιὰ ὅ,τι ἔκανε. Ὁ καιρὸς ὅμως θὰ δείξει. Πιστεύω ὅτι θὰ σημειωθοῦν ἐξελίξεις... Γιὰ μένα πάντως ποὺ πιστεύω ὅτι ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδας εἶναι κάθε ἄλλο παρὰ αἱρετική, ἡ ἀπόφαση τῆς Συνόδου τοῦ Φιλάρετου ὄχι μόνο δὲν ἔχει κανένα κύρος, ἀλλὰ καί, καθὼς ἀποτελεῖ ἐπέμβαση στὰ ἐσωτερικὰ ἄλλης ὁμόδοξης Ἐκκλησίας ἀντίθετη μὲ τοὺς Κανόνες, δημιουργεῖ εὐθύνες σχετικὰ μὲ τοὺς Κανόνες γιὰ τὴν ἐν λόγω Σύνοδο. 

2.***** Ἂν ὁ Φιλάρετος πίστευε ὅτι ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδας ἔχει πέσει σὲ αἵρεση, τότε θὰ μποροῦσε νὰ παρέμβει σ' αὐτή. Ὄφειλε ὅμως, ὄχι νὰ ἀναγνωρίσει τοὺς Παλαιοημερολογίτες, οἱ ὁποῖοι δὲν εἴναι μὲν οἰκουμενιστές, ἀλλὰ καὶ αὐτοὶ κηρύσσουν ἄλλου εἴδους αἵρεση, ὅπως εἶπα πιὸ πάνω (ὅτι ἡ σωτηρία ἐξαρτᾶται ἀπὸ τά...ἡμερολόγια καὶ τὰ ἑορτολόγια), ἀλλὰ νὰ χειροτονήσει ἀπ' τὴν ἀρχὴ Ἱερεῖς (ἢ καὶ Ἐπισκόπους) γιὰ τὸ πλήρωμα τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας. Οἱ ἐν λόγω Ἱερεῖς θὰ μποροῦσαν νὰ ἀκολουθοῦν τὸ παλιὸ ἡμερολόγιο, δὲ θὰ κήρυσσαν ὅμως τὸ παραπάνω αἱρετικὸ φρόνημα καὶ θὰ δέχονταν σὲ κοινωνία καὶ πιστοὺς ποὺ θὰ ἀκολουθοῦσαν τὸ νέο ἡμερολόγιο, ὅπως ἀκριβῶς κάνει καὶ ὁ Φιλάρετος. 

3. Ἡ παροῦσα κατάσταση (συμπροσευχές, νεωτερισμοὶ κ.τ.τ.) δὲν δικαιολογεῖ τὸ «ὑπερόριον». Μόνο ἡ πτώση κάποιας Ἐκκλησίας σὲ αἵρεση δίνει τὸ δικαίωμα σὲ ὑπερόριους Ἐπισκόπους νὰ παρέμβουν. 

4. Ἂν μία Ὀρθόδοξη Σύνοδος καταδικάσει κάποιον, δὲν μπορεῖ Σύνοδος ἄλλης τοπικῆς Ἐκκλησίας νὰ τὸν ἀθωώσει. Κι ἂν συμβεῖ αὐτό, ἡ δεύτερη ἀπόφαση εἶναι ἄκυρη. Δηλαδή: ἂν Κληρικὸς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδας καταδικαστεῖ ἀπὸ αὐτὴν καὶ προσφύγει σὲ ἄλλη Ἐκκλησία, π.χ. στὴν Ἐκκλησία τῆς Σερβίας, καὶ ζητήσει νὰ κριθεῖ ἀπὸ αὐτήν, ἡ Ἐκκλησία τῆς Σερβίας θὰ ἀπορρίψει αὐτὴν τὴν ἀξίωσή του, δηλώνοντας ὅτι αὐτὴ εἶναι τελείως ἀναρμόδια, ἐνῶ τὴν ἁρμοδιότητα ἔχει μόνο ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδας. Ἂν τυχὸν ὅμως, δεχτεῖ τὸ αἴτημα ἡ Ἐκκλησία τῆς Σερβίας καὶ κρίνει αὐτὴ τὸν ἐν λόγω Κληρικό, ἡ ἀπόφασή της, καθὼς θὰ ἔχει ἐκδοθεῖ σὲ ἀντίθεση μὲ τοὺς Κανόνες , εἶναι ἐντελῶς ἄκυρη, καὶ δημιουργεῖ εὐθύνες σχετικὰ μὲ τοὺς Κανόνες. Ἂν τὰ παραπτώματα αὐτοῦ τοῦ Κληρικοῦ δὲν εἶναι κωλυτικᾶ τῆς Ἱεροσύνης καὶ ἀργότερα μετανοήσει γιὰ αὐτά, τότε ἡ μόνη ποὺ μπορεῖ νὰ τὸν ἀποκαταστήσει εἶναι πάλι ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδας. Οὐδέποτε ἐπιτρέπεται ἐπέμβαση μίας Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας στὰ ἐσωτερικὰ μίας ἄλλης. Ἀλλιῶς, ἐννοεῖται, ἔχει τὸ πράγμα, ἂν μία Τοπικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ζητήσει ἀπὸ ἄλλη ἢ ἀπὸ ἄλλες τὴ βοήθειά τους γιὰ τὴ λύση ἑνὸς ἐσωτερικοῦ της ζητήματος. Τότε δὲν πρόκειται γιὰ αὐθαίρετη ἐπέμβαση, ἀλλὰ γιὰ ἀδελφικὴ συμπαράσταση. Μόνο Οἰκουμενικὴ Σύνοδος, σὰν ὑπέρτατη Ἀρχή, μπορεῖ νὰ παρέμβει στὰ ἐσωτερικὰ Τοπικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας καὶ νὰ τὰ ρυθμίσει κατὰ τὴν κρίση της. Μπορεῖ π.χ. Κληρικὸς μίας Τοπικῆς Ἐκκλησίας (καὶ μάλιστα Προκαθήμενος αὐτῆς), θεωρώντας ὅτι καταδικάστηκε ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία τοῦ ἐντελῶς ἄδικα καὶ σὲ ἀντίθεση μὲ τοὺς Κανόνες, νὰ καταφύγει μὲ ἔκκληση σὲ ἄλλες Τοπικὲς Ἐκκλησίες καὶ διεκτραγωδώντας τὴν ἄδικη περιπέτειά του, νὰ ζητήσει ἀπόδοση δικαιοσύνης. Ἂν οἱ ἄλλες Ἐκκλησίες βροῦν βάσιμα τὰ παράπονά του, μποροῦν νὰ φτάσουν μέχρι τὴ σύγκληση Μεγάλης Συνόδου, τῆς ὁποίας ἡ ἀπόφαση θὰ εἶναι ὑποχρεωτικὴ γιὰ ὅλους. Μονομερὴς παρέμβαση μίας Τοπικῆς Ἐκκλησίας στὰ ἐσωτερικὰ ἄλλης εἶναι ἀπαράδεκτη. Ὅλα αὐτά, ἐννοεῖται, προκειμένου γιὰ Τοπικὲς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες καὶ ὄχι αἱρετικές.

5. Ἡ λέξη «ἄκυρο», ὅταν πρόκειται γιὰ Μυστήρια, ἄλλοτε χαρακτηρίζει τὰ τελείως ἀνυπόστατα (δηλαδὴ ἀνύπαρκτα) Μυστήρια καὶ ἄλλοτε τὰ ὑποστατὰ μέν, ἀλλὰ ποὺ τελέστηκαν ἀντικανονικά. Ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν ἔννοια, τὴν ὁποία κάθε φορᾶ δίνουμε στὴ λέξη «ἄκυρο». 

6. «Ζηλωτὴς» ποὺ ἐπιστρέφει μπορεῖ ἐπιεικῶς νὰ γίνει δεκτὸς καὶ μὲ ἁπλὴ Ἐξομολόγηση ἐνώπιόν τοῦ Πνευματικοῦ. Ἂν εἶναι Κληρικός, θὰ ζητήσει ἀπὸ τὸν Ἐπίσκοπο τὴν ἀποκατάστασή του μέσα ἀπὸ τὴν κανονικὴ διαδικασία. Ἡ ἀλλαγὴ Παρατάξεων κάθε τόσο δείχνει προφανῶς ἀστάθεια. Δυστυχῶς αὐτὸ εἶναι συνηθισμένο στοὺς Παλαιοημερολογίτες. 

7. ἀναμφίβολα δὲν μπορεῖ κάποιος νὰ εἶναι «καὶ μὲ τοὺς μὲν καὶ μὲ τοὺς δέ». Ἄλλο ζήτημα, ἄν, κατ' οἰκονομία, ἀνέχεται τούς δέ, ἐλπίζοντας νὰ τοὺς φέρει τελικὰ στὸν ἴσιο δρόμο. 

8. Ἂν κάποιος εἶναι τόσο ἁπλοϊκός, ὥστε νὰ μὴν ἀντιλαμβάνεται κάποια πράγματα καὶ δὲν ἐπιμένει στὶς ἐσφαλμένες θέσεις του ἀπὸ οἴηση, πεῖσμα κ.τ.τ., ἀλλὰ ἀπὸ ἁπλοϊκότητα, εἶναι δυνατὸ νὰ ἔχει πλούσια τὴ Χάρη τοῦ Κυρίου. Τὰ κρίματα τοῦ Θεοῦ εἶναι ἀνεξερεύνητα. Ὑπῆρξαν καὶ περιπτώσεις κατὰ τὶς ὁποῖες σοφοὶ ἄνθρωποι τῆς Ἐκκλησίας περιέπεσαν σὲ πλάνες. Ὁ Θεὸς ὅμως ποὺ βλέπει στὴν καρδιὰ καὶ ὄχι στὸ πρόσωπο, δὲν τοὺς ἔκρινε ἀνάξιους γιὰ τὴν εὔνοιά Του. Ὁ Μέγας Γρηγόριος, ὁ Ἐπίσκοπος Νύσσης, δὲν ἦταν ἀπαλλαγμένος ἀπὸ δογματικὲς πλάνες. Καὶ ὅμως εἶναι ἅγιος καὶ Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας. Ἐπίσης καὶ ὁ θεῖος Διονύσιος Ἀλεξανδρείας, θεολογώντας περὶ Υἱοῦ, δὲν ἐκφράστηκε μὲ δογματικὴ ἀκριβολογία, γι' αὐτὸ καὶ ἔδωσε ἄθελά του πολλὰ ἐπιχειρήματα στοὺς Ἀρειανούς, οἱ ὁποῖοι καὶ τὸν ἐπικαλοῦνταν. Γι' αὐτὸ καὶ ἀναγκάστηκε ὁ Μ. Ἀθανάσιος νὰ γράψει ὁλόκληρη πραγματεία γιὰ τὸν ἅγιο Διονύσιο, γιὰ νὰ δικαιολογήσει τὶς ἄστοχες δογματικὰ ἐκφράσεις του.

9. Καλὲς σχέσεις μὲ «ζηλωτὲς» μποροῦμε νὰ ἔχουμε. Μυστήρια ὅμως ἀπὸ αὐτοὺς δὲν ἐπιτρέπεται νὰ λαμβάνουμε. Ἂν ἔχουν αὐτοί, ὅπως γράφεις, κοινωνία μὲ τὴν Ἐκκλησία μας, τότε ἀλλάζει ἡ κατάσταση. Ὑπάρχουν ὅμως «ζηλωτὲς» πού κοινωνοῦν μὲ τὴν Ἐκκλησία μας; 

10. Δυστυχῶς δὲν εἶναι εὔκολη ἡ ἐπαναφορὰ τοῦ παλιοῦ ἡμερολογίου στὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδας. Ἴσως δὲν εἶναι καν δυνατή. Ἀλλὰ καὶ ἂν ἦταν, μὴ φανταστεῖς ποτὲ ὅτι οἱ Παλαιοημερολογίτες θὰ ὑποτάσσονταν ὅλοι στὴν Ἐκκλησία. Οἱ περισσότεροι Παλαιοημερολογίτες Κληρικοὶ ἐπιθυμοῦν ἀσυδοσία καὶ ποτὲ δὲ θὰ δέχονταν νὰ τεθοῦν κάτω ἀπὸ ζυγὸ καὶ ἔλεγχο. Θὰ ἔβρισκαν χίλια ἑπτὰ «ἐπιχειρήματα» γιὰ νὰ δικαιολογήσουν τὴν ἐμμονή τους στὴν ἀνταρσία (θὰ ἔλεγαν π.χ. ὅτι εἶναι Μασόνοι οἱ Ἐπίσκοποι καὶ τὰ τοιαῦτα). Γνωρίζω καλὰ πολλοὺς Παλαιοημερολογίτες Κληρικούς... Κάποιος ἡγέτης τῶν Παλαιοημερολογιτῶν μου ἔλεγε πρὸ ἐτῶν: «Δὲν τολμῶ νὰ βάλω οὔτε δέκα μέρες ἀργία σὲ κληρικό μου. Θὰ πᾶνε στοὺς ἄλλους, μοῦ λένε» (δηλαδὴ στὴν ἄλλη Παράταξη). Ἀπὸ αὐτὸ καταλαβαίνεις ποιὰ διάθεση πειθαρχίας στοὺς Κανόνες ὑπάρχει στοὺς Κληρικοὺς τῶν Παλιοημερολογιτῶν, ἐκτὸς ἀπὸ κάποιες ἐξαιρέσεις...

11. Οἱ θέσεις τῆς «Ἐπιστολιμαίας Διατριβῆς» ἰσχύουν ἐφόσον ἡ Ἐκκλησία μας εἶναι Ὀρθόδοξη καὶ ὄχι αἱρετική. Τὸ νὰ «ὑγιαίνει» ἔχει πολλὴ εὐρύτητα. Ἀπόλυτη ὑγεία (γιὰ τοὺς Κανόνες, τὴ διοίκηση, τὴν ἠθικὴ κλπ) δὲ μποροῦμε νὰ ζητᾶμε ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία, ἀφοῦ αὐτὴ συγκροτεῖται ἀπὸ ἀτελεῖς καὶ ἁμαρτωλοὺς ἀνθρώπους. Εὐχὴ θὰ ἦταν νὰ ὑγιαίνει σὲ ὅλα. Ἀλλὰ εἶναι αὐτὸ δυνατόν; Ἀρκεῖ λοιπὸν νὰ εἶναι Ἐκκλησία Ὀρθόδοξη καὶ ὄχι αἱρετική. Κι ἐγὼ ἀπέχω πολὺ ἀπὸ τὸ νὰ χαρακτηρίσω τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδας...αἱρετική!!! Ἂν ἄλλοι ἀναλαμβάνουν εὔκολα τέτοιες τρομακτικὲς εὐθύνες (νὰ χαρακτηρίζουν δηλαδὴ αἱρετικὴ μία Ὀρθόδοξη Τοπικὴ Ἐκκλησία), ἂς προχωρήσουν...

12-13. Οἱ Ὀρθόδοξοι ἀναμφίβολα δὲν πρέπει νὰ συμπροσεύχονται ἢ μὲ ἄλλον τρόπο νὰ ἔχουν θρησκευτικὴ κοινωνία μὲ τοὺς αἱρετικοὺς (Παπικούς, Διαμαρτυρόμενους κλπ). (Τὸ ἴδιο ἰσχύει καὶ γιὰ τοὺς σχισματικούς). Ἂν ὅμως κάποιος συμπροσεύχεται (ἢ κοινωνεῖ κάπως ἀλλιῶς) μὲ αἱρετικούς, εἶναι μὲν παραβάτης τῶν ἱερῶν κανόνων καὶ ἄξιος ἐκκλησιαστικῶν ποινῶν, δὲν εἶναι ὅμως καὶ αὐτομάτως αἱρετικός. Ἐνδέχεται νὰ πιστεύει μὲ τὸν ὀρθόδοξο τρόπο, νὰ ἀποδοκιμάζει κάθε ἄλλη διδασκαλία, ἀλλὰ νὰ μὴ θεωρεῖ κακὸ τὶς θρησκευτικὲς ἐπαφὲς μὲ ἑτερόδοξους. Αὐτὸς εἶναι, ἐπαναλαμβάνω, δεινὸς παραβάτης τῶν ἱερῶν Κανόνων, ἀλλὰ δὲν εἶναι αἱρετικός.

Αν ὅμως δὲν ἀρκεῖται σὲ αὐτό, ἀλλὰ καὶ κηρύσσει αἱρετικὰ φρονήματα, τότε ἔχει ἀλλιῶς τὸ πράγμα. Τότε εἶναι αἱρετικός. Αἱρετικὸς εἶναι, ἐφόσον κηρύσσει αἱρετικὰ φρονήματα, ἔστω κι ἂν δὲν ἔχει καμία κοινωνία μὲ ἄλλους αἱρετικούς.

Αλλά οἱ αἱρετικοὶ εἶναι δύο εἰδῶν: ἐκεῖνοι τοὺς ὁποίους ἡ Ἐκκλησία δίκασε καὶ καταδίκασε καὶ τοὺς ἀπέκοψε ἀπὸ τὸ Σῶμα της, καὶ ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι οὔτε καταδικάστηκαν ἀκόμα ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία. Οὔτε αὐτοβούλως ἔφυγαν ἀπὸ αὐτήν, ἀλλὰ βρίσκονται ἀκόμα ἐντός τῆς Ἐκκλησίας. Μία τέτοια περίπτωση εἶναι ἡ περίπτωση τοῦ Πατριάρχη. Ὁ Πατριάρχης Ἀθηναγόρας ἔχει κηρύξει αἱρετικὰ φρονήματα. Οὔτε καταδικάστηκε ὅμως ὡς τώρα ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία, οὔτε αὐτὸς ἀποκήρυξε τὴν Ἐκκλησία καὶ ἔφυγε ἀπ' αὐτήν. Παραμένει καὶ ἐνεργεῖ ἐντός τῆς Ἐκκλησίας. Συνεπῶς εἶναι ἀκόμα ἀγωγὸς Χάριτος. Τελεῖ Μυστήρια. Ἐμεῖς τί μποροῦμε νὰ κάνουμε;

α) Νὰ προσευχόμαστε γιὰ τὴν ἀνάνηψη καὶ τὴ μετάνοιά του.

β) Νὰ διαμαρτυρόμαστε ἐναντίον του καὶ νὰ ἀγωνιζόμαστε. Καὶ ἂν ἡ συνείδηση κάποιου δὲν ἀνέχεται νὰ μνημονεύει τὸ ὄνομά του, ἔχει τὸ δικαίωμα, προχωρώντας ἀκόμα παραπέρα, νὰ παύσει τὸ μνημόσυνό του, σύμφωνα μὲ τὸν ΙΕ' Κανόνα τῆς Πρωτοδεύτερης Συνόδου. Αὐτὸ ὅμως εἶναι τὸ ἔσχατο βῆμα, στὸ ὁποῖο μπορεῖ νὰ προχωρήσει, ἂν θέλει νὰ μὴ βρεθεῖ σὲ σχίσματα καὶ ἀνταρσίες. Παύοντας δηλαδὴ τὸ μνημόσυνο, δὲ θὰ μνημονεύει ἄλλον Ἐπίσκοπο (ἐκτὸς ἂν πιστεύει ὅτι ὅλη ἡ Ἐκκλησία μᾶς ἔπεσε σὲ αἵρεση!), ἀλλὰ θὰ περιμένει, ὅπως ἔγραψα πιὸ πρίν, στὴν «Ἐπιστολιμαία Διατριβή» μου, μὲ ἤρεμη συνείδηση τὴν ἀπόφαση Συνόδου. 

Ἄλλο πρόβλημα: αὐτοὶ πού παύουν τὸ μνημόσυνο, πῶς θὰ φέρονται πρὸς αὐτοὺς πού κοινωνοῦν μὲ τὸν Πατριάρχη; Αὐτοὶ ποὺ κοινωνοῦν μὲ τὸν Πατριάρχη εἶναι δύο κατηγοριῶν: α) Οἱ ὁμόφρονές του (ὅπως ὁ Ἀμερικῆς Ἰάκωβος, ὁ Χαλκηδόνος Μελίτων κλπ) καὶ β) αὐτοὶ ποὺ δὲν συμφωνοῦν μαζί του (ὅπως ὅλοι σχεδὸν οἱ Ἀρχιερεῖς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδας). Ἀπέναντι στοὺς πρώτους θὰ φέρονται ὅπως καὶ ἀπέναντι στὸν Πατριάρχη. Ἀπέναντι ὅμως στοὺς δεύτερους, ἔστω κι ἂν αὐτοὶ κοινωνοῦν μὲ τὸν Πατριάρχη ἢ τοὺς ἄλλους, δὲ μποροῦν νὰ φέρονται τὸ ἴδιο. Δὲν μποροῦν δηλαδὴ νὰ φτάσουν μέχρι τὴν παύση τοῦ μνημοσύνου τους. Δὲν ἐπιτρέπεται, κατὰ τοὺς ἱεροὺς Κανόνες, ἀποφυγὴ τῆς κοινωνίας μὲ αὐτούς. Οἱ ἱεροὶ Κανόνες παρέχουν δικαίωμα παύσεως μνημοσύνου τοῦ Ἐπισκόπου ἢ Πατριάρχη ποὺ κηρύσσει αἱρετικὲς διδασκαλίες. Δὲν παρέχουν ὅμως δικαίωμα παύσεως μνημοσύνου καὶ ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι, ἂν καὶ εἶναι Ὀρθόδοξοι, τὸν ἀνέχονται. 

Μεγάλη προσοχὴ σὲ αὐτὸ τὸ σημεῖο! Ὀφείλουμε νὰ διακρίνουμε μεταξὺ τῶν δύο καταστάσεων: ἄλλο αὐτὸς ποὺ κηρύσσει αἱρετικὰ φρονήματα, καὶ ἄλλο αὐτὸς ποὺ φρονεῖ καὶ διδάσκει μὲ ὀρθόδοξο τρόπο, ἀλλά, κατ' οἰκονομία, ἀνέχεται τὸν πρῶτο καὶ κοινωνεῖ μὲ αὐτόν. 

Ἐπίσης: ἄλλο αὐτὸς ποὺ κηρύσσει μὲν αἱρετικὰ φρονήματα, ἀλλὰ χωρὶς νὰ φύγει ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία, οὔτε νὰ ἀποκοπεῖ ἀπὸ αὐτήν, καὶ ἄλλο αὐτὸς ποὺ αὐτόβουλα ἔφυγε ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία (καὶ ἵδρυσε δικιά του «Ἐκκλησία» ἢ προσχώρησε σὲ ἄλλη παρόμοια, αἱρετικὴ ἢ σχισματική), ἢ ἀποκόπηκε ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία κατόπιν δίκης καὶ καταδίκης. Μὲ τὸν δεύτερο κάθε Ὀρθόδοξος ὀφείλει νὰ μὴν ἔχει καμία κοινωνία. Ἡ κοινωνία ὅμως μὲ τὸν πρῶτο (μέχρι τὴν καταδίκη του) ἀφήνεται ἀπὸ τοὺς ἱεροὺς Κανόνες στὴν ἐλεύθερη κρίση κάθε Ὀρθόδοξου πιστοῦ. 

Ἔχουμε δηλαδὴ δικαίωμα, ποὺ μᾶς τὸ παρέχουν οἱ ἱεροὶ Κανόνες, νὰ παύσουμε τὸ μνημόσυνό του, δὲν εἴμαστε ὅμως ὑποχρεωμένοι νὰ τὸ κάνουμε. Κατὰ συνέπεια, ἂν κάποιος, χρησιμοποιώντας τὸ δικαίωμα αὐτό, παύσει τὸ μνημόσυνο, καλὰ κάνει καὶ δὲν πρέπει νὰ ἐλέγχεται ἀπὸ τοὺς ἄλλους. Ἂν κάποιος ἄλλος, σταθμίζοντας διάφορους παράγοντες, κρίνει ὅτι δὲν πρέπει νὰ χρησιμοποιήσει τὸ δικαίωμα ποὺ τοῦ δίνουν οἱ Κανόνες, ἀλλὰ νὰ περιμένει τὴ «Συνοδικὴ διάγνωση», δὲν εἶναι ἀξιόμεμπτος, οὔτε - πολὺ περισσότερο - ἄξιος ἀκοινωνησίας! Στὸ σημεῖο αὐτὸ μπορεῖ κανεὶς νὰ ἐφαρμόσει, κάπως παραλλαγμένους, τοὺς λόγους τοῦ Παύλου: «Ὁ μνημονεύων τὸν μὴ μνημονεύοντα μὴ ἐξουθενείτω καὶ ὁ μὴ μνημονεύων τὸν μνημονεύοντα μὴ κρινέτω» (βλ. Ρώμ. Ἰδ' 3). 

Τότε, θὰ πεῖς, ποιὸ τὸ κέρδος μας, ἂν ἀποφύγουμε τὸ μνημόσυνο τοῦ Πατριάρχη, ἀφοῦ θὰ ἔχουμε κοινωνία μὲ τὸν Ἐπίσκοπο Δρυϊνουπόλεως π.χ., ὁ ὁποῖος μνημονεύει τὸν Πατριάρχη; Δὲ μολυνόμαστε ἔτσι, κοινωνώντας ἔμμεσα μὲ αὐτὸν ποῦ κηρύσσει αἱρετικὰ φρονήματα; 

Ἀλλὰ ἡ διακοπὴ τοῦ μνημοσύνου, «πρὶν ἀπὸ Συνοδικὴ διάγνωση» καὶ καταδίκη, δὲν ἔχει τὴν ἔννοια τῆς ἀποφυγῆς μολυσμοῦ ἀπὸ τὴν κηρυσσόμενη αἵρεση! Ὄχι, ἀδελφέ μου! Ἂν εἶχε αὐτὴ τὴν ἔννοια, τότε οἱ Κανόνες δὲν θὰ παρεῖχαν ἁπλὰ τὸ δικαίωμα παύσης τοῦ μνημοσύνου γιὰ αἵρεση «πρὶν ἀπὸ Συνοδικὴ διάγνωση», ἀλλὰ θὰ θέσπιζαν ρητὴ καὶ σαφῆ ὑποχρέωση μὲ ἀπειλῆ βαρύτατων ποινῶν σὲ ἀντίθετη περίπτωση. 

Ἡ διακοπὴ μνημοσύνου γιὰ αἵρεση «πρὶν ἀπὸ Συνοδικὴ διάγνωση» ἔχει ἄλλη ἔννοια. Ἀποτελεῖ ἔντονη, ἀλλὰ κι ἔσχατη διαμαρτυρία τῆς Ὀρθόδοξης συνείδησης, παρέχει μία διέξοδο σὲ αὐτοὺς ποὺ σκανδαλίζονται, καὶ ταυτόχρονα ἀποσκοπεῖ καὶ στὴ δημιουργία ἀναταραχῆς, ὥστε ἡ Ἐκκλησία νὰ βιαστεῖ νὰ ξεκαθαρίσει τὴν κατάσταση. 

Δὲν ὑπάρχει κίνδυνος νά...μολυνθοῦμε, οὔτε μνημονεύντας τὸν Πατριάρχη (ἐφόσον ἀκόμα δὲν καταδικάστηκε), οὔτε, πολὺ περισσότερο, ἂν δεχόμαστε σὲ κοινωνία αὐτοὺς ποὺ τὸν μνημονεύουν. Ὅσα ἀντόθετα λέγονται, εἶναι ἀνόητοι «ζηλωτισμοί». Ὁ ἅγιος Κύριλλος Ἱεροσολύμων δὲ μολύνθηκε, ἂν καὶ ἔλαβε Ἐπισκοπικὴ χειροτονία ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη Καισαρείας Ἀκάκιο, ὁ ὁποῖος ἦταν μὲν δηλωμένος ἀρειανὸς (καὶ μάλιστα ἀρχηγὸς μίας μερίδας ἀρειανῶν), ἀλλὰ ἀκόμη βρισκόταν καὶ ἐνεργοῦσε ἐντός τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ ἅγιος Ἀνατόλιος χειροτονήθηκε κι αὐτὸς Ἐπίσκοπος (καὶ μάλιστα Πατριάρχης Κῶν/πόλεως) ἀπὸ τὸν Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας Διόσκορο, ὁ ὁποῖος ἦταν μὲν μονοφυσίτης καὶ μεγάλος προστάτης τοῦ αἱρεσιάρχη Εὐτυχῆ, ἀλλὰ δὲν εἶχε ἀκόμη καταδικαστεῖ ἀπὸ τὴν Δ' Οἰκουμενικὴ Σύνοδο. Ἂν λοιπὸν δὲν μολύνει οὔτε αὐτὴ ἡ χειροτονία ἀπὸ Ἐπισκόπους ποὺ κηρύσσουν μὲν αἱρετικὰ φρονήματα, ἀλλὰ ἀκόμα δὲν καταδικάστηκαν ἀπὸ Σύνοδο καὶ παραμένουν ἐντός τῆς Ἐκκλησίας, πολὺ περισσότερο δὲ μολύνει τὸ μνημόσυνό τους καὶ ἀκόμα περισσότερο δὲ μολύνει ἡ κοινωνία μὲ πρόσωπα ποὺ ἀνέχονται κατ' οἰκονομία αὐτοὺς καὶ διατηροῦν τὸ μνημόσυνό τους. 

Οἱ Παλαιοημερολογίτες, «μὴ νοοῦντες μήτε ἃ λέγουσι μήτε περὶ τίνων διαβεβαιοῦνται», ἰσχυρίζονται τὰ ἐντελῶς ἀντίθετα (βλέπε καὶ τὸ βιβλίο τοῦ Θεοδωρήτου Μαύρου). Ἀλλὰ τότε καὶ αὐτοὶ οἱ ταλαίπωροι εἶναι μολυσμένοι. Γιατί; Διότι, ὅπως προεῖπα, καὶ αὐτοί, παρὰ τὶς θεωρητικὲς διακηρύξεις τους, ἢ μᾶλλον, σὲ κραυγαλέα καὶ τραγικὴ ἀντίθεση μὲ αὐτές, δέχονται στὴν πράξη σὲ κοινωνία (συμπροσευχὴ καὶ παροχὴ Μυστηρίων) πρόσωπα ποῦ ἀνήκουν στὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδας, ἡ ὁποία ἔχει κοινωνία μὲ τὸν Πατριάρχη! Ὅποτε;;; 

Ἂν ἤθελαν νὰ εἶναι συνεπεῖς, ἔπρεπε νὰ μὴ δέχονται οὔτε ἕνα (ἀριθμὸς 1) μέλος τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας νὰ ἐκκλησιαστεῖ (ἤ, πολὺ περισσότερο, νὰ ἐξομολογηθεῖ ἢ νὰ κοινωνήσει) μαζί τους, ἂν προηγουμένως δὲν δήλωνε ὅτι ἀποχωρεῖ ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδας καὶ προσχωρεῖ ἐν μετανοία σὲ αὐτούς. Αὐτοὶ ὅμως, χωρὶς φόβο καὶ δισταγμό, συνεκκλησιάζονται, συμπροσεύχονται καὶ συμμετέχουν στὰ Μυστήρια μὲ πλῆθος Νεοημερολογίτες στοὺς Ναοὺς τῶν Παλαιοημερολογιτῶν καὶ μάλιστα σὲ μερικὰ Ἡσυχαστήρια. 

Εἶναι αὐτὰ πράγματα ἠθικῆς συνέπειας; Εἶναι πράγματα πού ἐπιτρέπονται ἠθικά; Εἶναι πράγματα ἀποδεκτὰ ἀπὸ τοὺς Κανόνες; Εἶναι, τέλος πάντων, πράγματα τίμια; Θὰ ποῦν ἴσως ὅτι τὸ κάνουν κατ' οἰκονομία. Ἀλλὰ τότε γιατί νὰ δημιουργοῦμε σχίσματα καὶ διαιρέσεις καὶ κατατμήσεις καὶ πληγὲς στὸ Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας; Ἂν πρόκειται μεταβαίνοντας κάποιος στοὺς Παλαιοημερολογίτες, νὰ συμπροσεύχεται καὶ πάλι μὲ αὐτοὺς ποὺ κοινωνοῦν μὲ τὸν Πατριάρχη, γιατί νὰ μὴ μείνει στὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδας καὶ νὰ ἀνέχεται κατ' οἰκονομία τὸν Πατριάρχη καὶ τοὺς ὁμόφρονές του; Ἔτσι μάλιστα θὰ ἀνέχεται κατ' οἰκονομία μία αἵρεση: τὸν Οἰκουμενισμό. Ἐνῶ, μεταβαίνοντας στοὺς Παλαιοημερολογίτες, θὰ ἀνέχεται δύο: τὸν οἰκουμενισμὸ (ἐφόσον οἱ Παλαιοημερολογίτες συμπροσεύχονται μὲ Νεοημερολογίτες, ποὺ κοινωνοῦν μὲ τὸν οἰκουμενιστὴ Πατριάρχη) καὶ τὸν Ἑλληνικὸ Παλαιοημερολογιτισμό, ποὺ κηρύσσει τὴν αἵρεση ὅτι τὰ ἡμερολόγια καὶ τὰ ἑορτολόγια εἶναι ὄροι σωτηρίας!... 

Λέω «Ἑλληνικὸ Παλαιοημερολογιτισμό», διότι δὲν προτίθεμαι νὰ καταδικάσω τὸ παλιὸ ἡμερολόγιο, τὸ ὁποῖο ἀκολουθοῦν τόσες Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες, ἀλλὰ τὶς αἱρετικὲς ὑπερβολὲς στὶς ὁποῖες ἀπερίσκεπτα κατάντησαν οἱ Ἕλληνες Παλαιοημερολογίτες. Καὶ γι' αὐτό, ἐκτὸς ἀπὸ ἄλλους λόγους, φοβᾶμαι καὶ τρέμω γιὰ τὶς ἀνταρσίες καὶ τὰ σχίσματα. Ὁ κλῆρος τῶν περισσοτέρων εἶναι:

Τελικὰ καταντοῦν στὴν ὑποστήριξη θέσεων πραγματικὰ αἱρετικῶν! Αὐτά, πολυφίλητε π. Νικόδημε, τὰ εἶχα γράψει σὲ σένα καὶ στὴν ἱερὴ καὶ θεοφιλῆ Συνοδεία σου. Καὶ ἔγραψα «ἐκ πολλῆς θλίψεως καὶ συνοχῆς καρδίας» (Β' Κόρ. β' 4). Ἡ ὅλη κατάσταση τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας εἶναι σήμερα πολὺ θλιβερή. Ἴσως τελικὰ δὲν θὰ ἀποτραποῦν μεγάλες περιπέτειες. 

Προσχωμεν! Ἐν ταπεινώσει, ἐν προσευχή, ἐν νηστεία, ἐν κατανύξει, ἂς ζητήσουμε ἀπὸ τὸν Κύριο νὰ μᾶς φωτίσει γιὰ τὸ πῶς πρέπει νὰ πορευτοῦμε σὲ αὐτὰ ποὺ ἔρχονται. Διπλὸς ὁ κίνδυνος τῆς Ἐκκλησίας: ἀπὸ τὴ μία ὁ σατανοκίνητος Οἰκουμενισμὸς καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη ὁ Φανατισμὸς ποὺ φθείρει τὶς ψυχὲς καὶ ὁδηγεῖ τελικὰ σὲ φρικαλέες βλασφημίες καὶ αἱρέσεις καὶ κρύβει τὴν ἀλήθεια. Καὶ τὰ δύο νὰ τὰ φοβηθοῦμε καὶ νὰ τὰ ἀποφύγουμε. Δὲν θὰ παρεκκλίνουμε οὔτε δεξιὰ οὔτε ἀριστερά. Θὰ πορευτοῦμε τὴ μέση καὶ βασιλικὴ ὁδό. Αὐτὴ εἶναι ἡ ὁδὸς τῆς ἀμόλυντης Ὀρθοδοξίας, ἡ ὁποία γνωρίζει καὶ νὰ προστατεύει τὴν ἀκρίβεια καὶ δὲν ἀγνοεῖ τὴν ἐπίδειξη οἰκονομίας. 

Χαῖρε, ἀδελφέ. Καὶ πάλι θὰ πῶ, χαῖρε! Χαῖρε, ἐν μέσω πάσης θλίψεως καὶ πάσης ὀδύνης. Ἰησοῦς γὰρ «παρεδόθη διὰ τὰς ἁμαρτίας ἠμῶν καὶ ἠγέρθη διὰ τὴν δικαίωσιν ἠμῶν» (Ρώμ. δ' 25).

Δεήθητε δὲ πάντες ἐκτενῶς καὶ ὑπὲρ τῆς ἐμῆς ἀθλιότητος, ὅτι ἐν ποικίλω ἀγώνι εἰμί. Ἐν παντὶ θλίβομαι. «Ἔξωθεν μάχαι, ἔσωθεν φόβοι» (Β' Κόρ. ζ 5. Ἰδὲ ἑρμηνείαν Π. Τρεμπέλα).

Πρόθυμος πάντα γιὰ κάθε ἐξυπηρέτηση καὶ ἐπικαλούμενος τὶς εὐχὲς ὅλων σας, διατελῶ μετὰ βαθείας ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίω ἠμῶν ἀγάπης καὶ τιμῆς.

Ἐκ τοῦ Βιβλίου: 
ΤΑ ΔΥΟ ΑΚΡΑ - ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΖΗΛΩΤΙΣΜΟΣ 
Ἐπιφανίου Ι. Θεοδωροπούλου 
Ἔκδοσις Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου Κεχαριτωμένης Θεοτόκου Τροιζῆνος

Ἀπόδοση στὰ Νέα Ἑλληνικὰ
Τέζας Γεώργιος
Φιλόλογος

100 σχόλια:

 1. Μπράβο!!!
  Μπράβο!!!!
  Μπράβο!!!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ευχαριστούμε πολύ τους συνετούς Ορθόδοξους διαχειριστές για την επίκαιρη και απαραίτητη παρούσα ανάρτηση.

  Ούτε στον οικουμενισμό!
  Ούτε στα σχίσματα!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Πόσο αναγκαία ανάρτηση!

  Μην φύγουμε απο την Εκκλησία και πάμε στα σχίσματα!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Καρπαζιά και στην πλάνη της υποχρεωτικής αποτείχισης, τρικαμηνικής, παλαιοημερολογίτικης ή άλλης μορφής απο τον π. Επιφάνιο Θεοδωρόπουλο!

  "Ἀλλὰ ἡ διακοπὴ τοῦ μνημοσύνου, «πρὶν ἀπὸ Συνοδικὴ διάγνωση» καὶ καταδίκη, δὲν ἔχει τὴν ἔννοια τῆς ἀποφυγῆς μολυσμοῦ ἀπὸ τὴν κηρυσσόμενη αἵρεση! Ὄχι, ἀδελφέ μου! Ἂν εἶχε αὐτὴ τὴν ἔννοια, τότε οἱ Κανόνες δὲν θὰ παρεῖχαν ἁπλὰ τὸ δικαίωμα παύσης τοῦ μνημοσύνου γιὰ αἵρεση «πρὶν ἀπὸ Συνοδικὴ διάγνωση», ἀλλὰ θὰ θέσπιζαν ρητὴ καὶ σαφῆ ὑποχρέωση μὲ ἀπειλῆ βαρύτατων ποινῶν σὲ ἀντίθετη περίπτωση. "

  Αντισχισματικός και Αντιοικουμενιστής

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Αρα ειμαστε σε αιρεση ρε μπουμπουνες

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! ΜΠΡΑΒΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ. ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΦΑΝΟΥΣ ΠΑΤΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΜΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ & ΟΧΙ ΜΟΝΟ, ΣΟΦΟΥ, ΟΠΩΣ ΤΟΝ ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΕΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ, ΠΑΤΡΟΣ ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΤΑ ΔΥΟ ΑΚΡΑ, ΔΙΔΕΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙΡΙΕΣ & ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ. ΑΛΛΩΣΤΕ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΤΑΤΟΣ ΣΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ Η ΑΥΘΕΝΤΙΑ ΤΟΥ ΕΙΚΟΣΤΟΥ ΑΙΩΝΑ. ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ, ΠΡΟΣΕΥΧΗ & ΥΠΟΜΟΝΗ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Χριστός Ανέστη συνάδελφε σχολιαστή Α.Α!
   Σας ευχαριστούμε πολύ για το σχόλιο σας για τον μεγάλο π. Επιφάνιο Θεοδωρόπουλο.
   Θα θέλαμε να γράφετε και άλλα σχόλια για τον π. Επιφάνιο, μιας και αλλού έχουμε δει ότι γνωρίζετε και τα γράφετε πολύ καλά για την μεγάλη αρετή του.

   Ορθόδοξος

   Διαγραφή
 7. Ἐκπλήσσομαι σφόδρα, ἀγαπητοί διαχειρισταί τοῦ παρόντος ἱστολογίου, διότι, ἐνῷ οἱ προφανῶς αἱρετικές διδασκαλίες τοῦ π. Ἐπιφανίου (περί τοῦ δῆθεν δυνητικοῦ τοῦ 15ου Κανόνος τῆς ΑΒ Συνόδου, περί τῆς «ἄχρι καιροῦ» κοινωνίας Ὀρθοδόξων καί Οἰκουμενιστῶν κ.λπ.) ἔχουν ἀποδειχθῆ ὅτι εἶναι ἀντιευαγγελικές (ἐφόσον διδάσκουν ὅτι δύναται νά ὑπάρξῃ συμφώνησις μεταξύ Χριστοῦ καί Βελίαλ) καί ἄκρως ἀντιπατερικές (βλ. π.χ. τά ἁγιοπατερικῶς τεκμηριωμένα βιβλία τοῦ π. Θεοδωρήτου Μαύρου, «Τό Ἀντίδοτον» καί «Διάλογοι τῆς Ἐρήμου περί Οἰκουμενισμοῦ»), ἐσεῖς τίς προβάλλετε ὡς ὀρθόδοξες!!! Καί μόνον τό γεγονός ὅτι ἐβοήθησαν τά μέγιστα εἰς τήν ἐξάπλωσιν τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, μέ τό νά χρησιμεύσουν ὡς ἀνάχωμα εἰς τίς ἀποτειχίσεις ἀπό τήν παναίρεσιν, θά ἔπρεπε νά σᾶς προβληματίσῃ. Κρῖμα!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δημ. Χατζηνικολάου παλαιοημερολογίτη,
   Να μην εκπλήσσεσαι για την ορθόδοξη στάση των Αντιοικουμενιστών διαχειριστών του παρόντος μπλογκ!
   Να εκπλήσσεσαι για τις παλαιοημερολογίτικες κακοδιδασκαλίες και τα διάφορα που γράφεις εσύ και άλλοι παλαιοημερολογίτες για την Εκκλησία που δεν ακολούθησε το παλαιοημερολογίτικο σχίσμα!
   Αυτά είναι τα προβληματικά και αξιοκατηγόρητα!!.

   Διαγραφή
  2. Δημ. Χατζηνικολάου παλαιοημερολογίτη,
   Να μην εκπλήσσεσαι για την ορθόδοξη στάση των Αντιοικουμενιστών διαχειριστών του παρόντος μπλογκ!
   Να εκπλήσσεσαι για τις μπουρδολογίες που γράφεις κατα των Ορθοδόξων Αντιοικουμενιστών σχολιαστών που κάνουν πολτό τις παλαιοημερολογίτικες και άλλες πλάνες σου!!!
   Ακούς;;;
   Γι' αυτό να εκπλήσσεσαι!!!

   Διαγραφή
 8. http://scripta---manent.blogspot.com/2020/05/blog-post_25.html?m=1

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. http://orthodox-voice.blogspot.com/2020/05/blog-post_1.html?m=1

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ο κ. Μαρίνος Ριτσούδης είναι ένας καλός παλαιοημερολογίτης.

   Διαγραφή
  2. Αερολογικό το παλαιοημερολογίτικο σχόλιο του Δ. Χατζηνικολάου. Δεν στέκει πουθενά!
   Ο π. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος με επιχειρήματα δυνατά έκανε πολτό τις παλαιοημερολογίτικες πλάνες του παλαιοημερολογίτη Θεοδώρητου Μαύρου!

   Διαγραφή
  3. Δεν τρωγόμαστε μεταξύ μας. Απλά είναι η ορθόδοξη απάντηση στην παλαιοημερολογίτικη προσπάθεια να θεωρηθούν οι άνθρωποι της Εκκλησίας ... σχισματικοί και οικουμενιστές επειδή δεν ακολούθησαν το παλαιοημερολογίτικο σχίσμα και τις παλαιοημερολογίτικες πλάνες!!!

   Διαγραφή
  4. «Τό Ἀντίδοτον» τοῦ π. Θεοδωρήτου, τό ὁποῖον κονιορτοποιεῖ κυριολεκτικῶς «Τά Δύο Ἄκρα» τοῦ π. Ἐπιφανίου, ἐδημοσιεύθη τό 1990, ἕν ἔτος ΜΕΤΑ τήν κοίμησιν τοῦ π. Ἐπιφανίου. Ἑπομένως, μήπως ἐκ τοῦ τάφου «ἐπολτοποίησε» τά ἐπιχειρήματα τοῦ π. Θεοδωρήτου; Τό πλέον σοβαρόν, ὅμως, εἶναι ὅτι δέν χρειάζεται βαρειά θεολογία γιά ν' ἀποδείξῃ κανείς τά αἱρετικά «ἐπιχειρήματα» τοῦ π. Ἐπιφανίου, καθότι τό θέμα εἶναι πολύ ἁπλό. Εἰς τό προηγούμενον σχόλιόν μου, ἐξήγησα ὅτι αὐτά πού γράφει ὁ π. Ἐπιφάνιος εἶναι ἀντιευαγγελικά: Ὄχι μόνον δέν ἐπιτρέπεται ἡ ἐκκλησιαστική κοινωνία τῶν Ὀρθοδόξων μέ αἱρετικούς, ἀλλ' οὔτε «χαῖρε» δέν πρέπει νά τούς λένε!!! Οἱ Ἅγιοι, οἱ ἀληθινοί ἐννοεῖται, ὄχι οἱ μοντέρνοι, ἔκαμαν πρᾶξιν αὐτήν τήν διδασκαλίαν! Γιά νά φανῇ εἰς τόν ἀμερόληπτον ἀναγνώστην ποῖος λέγει τήν Ἀλήθειαν καί ποῖος «ἀέρα κοπανιστόν», παραθέτω μερικά ἀπό τά δεκάδες γνωστά χωρία ἐπί τοῦ θέματος:

   «Τίς δέ κοινωνία φωτί πρός σκότος; τίς δέ συμφώνησις Χριστῷ πρός Βελίαλ; ἤ τίς μερίς πιστῷ μετά ἀπίστου; ... διό ἐξέλθετε ἐκ μέσου αὐτῶν καί ἀφορίσθητε, λέγει Κύριος, καί ἀκαθάρτου μή ἅπτεσθε» (Β´ Κορ. 6:14-18).

   «Οἵτινες τήν ὑγιῆ πίστιν προσποιοῦνται ὁμολογεῖν, κοινωνοῦσι δέ τοῖς ἑτερόφροσι, τούς τοιούτους, εἰ μετά παραγγελίαν μή ἀποστῶσι, μή μόνον ἀκοινωνήτους ἔχειν, ἀλλά μηδέ ἀδελφούς ὀνομάζειν» (Μέγας Βασίλειος, P.G. 160, σ. 101).

   «Πᾶς ὁ λέγων, φησί, παρά τά διατεταγμένα, κἄν ἀξιόπιστος ᾖ, κἄν νηστεύῃ, κἄν παρθενεύῃ, κἄν σημεῖα ποιῇ, κἄν προφητεύῃ, λύκος σοί φαινέσθω ἐν προβάτου δορᾷ προβάτων φθοράν κατεργαζόμενος» (Ἁγίου Ἰγνατίου τοῦ Θεοφόρου, P.G. 160, σ. 101).

   «Ἐχθρούς γάρ Θεοῦ ὁ Χρυσόστομος, οὐ μόνον τούς αἱρετικούς, ἀλλά καί τούς τοῖς τοιούτοις κοινωνοῦντας, μεγάλῃ καί πολλῇ τῇ φωνῇ ἀπεφήνατο» (Ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου, P.G. 99, σ. 1049).

   «Ἅπαντες οἱ τῆς Ἐκκλησίας διδάσκαλοι, πᾶσαι αἱ Σύνοδοι καί πᾶσαι αἱ θεῖαι Γραφαί φεύγειν τούς ἑτερόφρονας παραινοῦσι καί τῆς αὐτῶν κοινωνίας διΐστασθαι» (Ἅγιος Μάρκος Εὐγενικός, P.G. 160, σ. 101).

   «Τοῖς κοινωνοῦσιν ἐν γνώσει τοῖς ὑβρίζουσι καί ἀτιμάζουσι τάς σεπτάς Εἰκόνας, Ἀνάθεμα γ´» (Συνοδικόν τῆς Ὀρθοδοξίας, Τριώδιον, Ἐκδ. Φῶς, σελ. 161).

   «Ἀλλά θά δεχθῶμεν τό μνημόσυνον κατ’ οἰκονομίαν; Καί πῶς εἶναι δυνατόν νά εἶναι ἀποδεκτή μία οἰκονομία πού βεβηλώνει τά θεῖα μυστήρια καί διώκει ἀπό αὐτά τό Ἅγιον Πνεῦμα, στερῶντας ἔτσι τούς πιστούς ἀπό τήν ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν των καί τήν χάριν τῆς υἱοθεσίας; Ὑπάρχει τι ζημιωδέστερον τούτου; Ἡ κοινωνία μετ’ αὐτῶν εἶναι προφανής ἔκπτωσις καί ἀνατροπή τῆς Ὀρθοδοξίας. Διότι ὁ αἱρετικόν δεχόμενος τοῖς αὐτοῦ ἐγκλήμασιν ὑπόκειται καί ὁ ἀκοινωνήτοις κοινωνῶν ἀκοινώνητός ἐστιν, ὡς συγχέων τόν κανόνα τῆς Ἐκκλησίας» (Ἁγιορεῖται Πατέρες πρός τόν Αὐτοκράτορα, 1275, Βλ. V. Laurent καί J. Darrouzes, Dossier Grec de L´Union de Lyon (1273-1277), Institut Francais D´Etudes Byzantines, Paris 1976, σελ. 397-399.)

   Τρέξε, λοιπόν, νά «λειτουργηθῇς» ἀπό τόν Βαρθολομαῖον, ὁ ὁποῖος διδάσκει ὅτι ὅλοι οἱ ἄνθρωποι πιστεύουν εἰς τόν αὐτόν Θεόν, ἀλλά μέ διαφορετικόν τρόπον, ὁ ὁποῖος ὠνόμασε «ἐκκλησίας» ὅλας τάς αἱρέσεις (Κολυμπάρι, 2016), ὁ ὁποῖος ἐτάχθη μετά τῶν Οὐκρανῶν Οὐνιτῶν (2019) κ.λπ. Ἤ πήγαινε εἰς τόν κ. Χορευτάκην, ὁ ὁποῖος διδάσκει ἀπό ἄμβωνος ὅτι εἰς «τά ἱερά τζαμιά λατρεύεται ὁ Θεός» κ.λπ. Ἀλλά καί εἰς οἱονδήποτε ἄλλον πού κοινωνεῖ μέ αὐτούς νά πᾶς (π.χ. εἰς τόν κ. Σεραφείμ «Πειραιῶς»), εἰς τό ἴδιο μέ αὐτούς ἔγκλημα πίπτεις. Συνεπῶς, τοὐλάχιστον σιώπα καί μήν τολμᾶς νά παριστάνῃς τόν Ὀρθόδοξον, διότι ἁπλούστατα δέν εἶσαι!

   Διαγραφή
  5. Για να καταλάβω
   Οταν ο Δημήτριος Χατζηνικολάου γράφει τις παλαιοημερολογίτικες στραβές απόψεις του σε άλλα μπλογκ είναι καλό και...ενωτικό!
   Οταν βάζει το "Ρωμαίικο Οδοιπορικό" τις ορθόδοξες απόψεις για τις παλαιοημερολογίτικες στραβές απόψεις είναι...αλληλοφαγωμάρα!
   "Ωραία" ...λογική!!!!!!

   Διαγραφή
  6. Πολύ πλανεμένο το σχόλιο του παλαιοημερολογίτη Δ. Χατζηνικολάου!!!
   Νομίζει ότι μας έπεισε!!!
   Εδάφια της Αγ. Γραφής φέρνουν και οι Χιλιαστές! Τί πάει να πει αυτό;
   Ετσι και τα πατερικά εδάφια που αναφέρει ο παλαιοημερολογίτης Δ. Χατζηνικολάου δεν λένε τίποτα. Το ζητήμα είναι πώς τα εξηγεί ο καθένας. Παλαιοημερολογίτικα ή Σωστά Ορθόδοξα;

   Μην μας κουνάει το δάκτυλο ο παλαιοημερολογίτης Δ. Χατζηνικολάου και μην αμφισβητεί την Ορθοδοξία των Ορθοδόξων που δεν ακολούθησαν το παλαιοημερολογίτικο σχίσμα!!!

   Να κάτσει να διαβάσει τον ιε' ι. Κανόνα που μιλάει για την αποτείχιση. Εκεί θα δει ότι ο ι. Κανόνας είναι προαιρετικός και μόνο προαιρετικός!!!

   Καλό διάβασμα με προσοχή του ευχόμαστε!!!
   Με προσοχή και χωρίς προκαταλήψεις!!

   Αντισχισματικός

   Διαγραφή
  7. θα επαναλάβω τις ερωτήσεις αφού ακόμα περιμένουμε ν' απαντήσει ο κ. Δ. Χατζηνικολάου.
   3 φορές ρωτήθηκε σε προηγούμενη ανάρτηση και δεν απάντησε.

   Ρώτησε ένας σχολιαστής τον Δ. Χατζηνικολάου:

   "Δηλαδή τί μας λες παλαιοημερολογίτη Δ. Χατζηνικολάου ότι όλοι εμείς που δεν ακολουθήσαμε το παλαιοημερολογίτικο σχίσμα είμαστε σχισματικοί;

   Παραδέχεσαι τον μητροπολίτη Κερκύρας Νεκτάριο ως κανονικό μητροπολίτη Κερκύρας;

   Την αναίδεια της αγιομαχίας δηλαδή της αναιδούς κατηγορίας των συγχρόνων αγίων Παϊσίου, Πορφυρίου, Ιακώβου Τσαλίκη, Εφραίμ Κατουνακιώτη την γνωρίζεις Δ. Χατζηνικολάου; Την αποδοκιμάζεις; Δέχεσαι τους σύγχρονους αγίους της Εκκλησίας ως αγίους;"

   Γιατί δεν απάντησε με ένα ναί ή ένα όχι, για να γίνει κατανοητός απο όλους τί πιστεύει;

   Περιμένουμε ν' απαντήσει στις πιο πάνω ερωτήσεις μονολεκτικά με σαφήνεια.

   Διαγραφή
  8. Για την υποχρεωτική αποτείχιση που προσπαθεί να στρέψει την συζήτηση ο Δ. Χατζηνικολάου.

   Φτάνει να του επαναλάβουμε τις καταλυτικές φράσεις του αγίου Επιφάνιου Θεοδωρόπουλου.

   "Ἀλλὰ ἡ διακοπὴ τοῦ μνημοσύνου, «πρὶν ἀπὸ Συνοδικὴ διάγνωση» καὶ καταδίκη, δὲν ἔχει τὴν ἔννοια τῆς ἀποφυγῆς μολυσμοῦ ἀπὸ τὴν κηρυσσόμενη αἵρεση! Ὄχι, ἀδελφέ μου! Ἂν εἶχε αὐτὴ τὴν ἔννοια, τότε οἱ Κανόνες δὲν θὰ παρεῖχαν ἁπλὰ τὸ δικαίωμα παύσης τοῦ μνημοσύνου γιὰ αἵρεση «πρὶν ἀπὸ Συνοδικὴ διάγνωση», ἀλλὰ θὰ θέσπιζαν ρητὴ καὶ σαφῆ ὑποχρέωση μὲ ἀπειλῆ βαρύτατων ποινῶν σὲ ἀντίθετη περίπτωση. "

   Διαγραφή
  9. Τί θέλει να πεί ο Δ. Χατζηνικολάου; Οτι δεν ήξερε ο π. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος τις κακοδιδασκαλίες του παλαιοημερολογίτη Θεοδώρητου Μαύρου;
   Τις ήξερε ο π. Επιφάνιος και τις είχε κάνει πολτό.

   Δεν διάβασε πιο πάνω στην επιστολή του π. Επιφανίου στοβ π. Νικόδημο που τον αναφέρει τον Θεοδώρητο Μαύρο και έχει υπόψη βιβλίο του;
   Να το κομμάτι!

   "Οἱ Παλαιοημερολογίτες, «μὴ νοοῦντες μήτε ἃ λέγουσι μήτε περὶ τίνων διαβεβαιοῦνται», ἰσχυρίζονται τὰ ἐντελῶς ἀντίθετα (βλέπε καὶ τὸ βιβλίο τοῦ Θεοδωρήτου Μαύρου). Ἀλλὰ τότε καὶ αὐτοὶ οἱ ταλαίπωροι εἶναι μολυσμένοι. Γιατί; Διότι, ὅπως προεῖπα, καὶ αὐτοί, παρὰ τὶς θεωρητικὲς διακηρύξεις τους, ἢ μᾶλλον, σὲ κραυγαλέα καὶ τραγικὴ ἀντίθεση μὲ αὐτές, δέχονται στὴν πράξη σὲ κοινωνία (συμπροσευχὴ καὶ παροχὴ Μυστηρίων) πρόσωπα ποῦ ἀνήκουν στὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδας, ἡ ὁποία ἔχει κοινωνία μὲ τὸν Πατριάρχη! Ὅποτε;;; "

   Τώρα αν έγραψε μετά την αγία κοίμηση του π. Επιφάνιου Θεοδωρόπουλου, καινούργιο βιβλίο με κακοδιδασκαλίες ο παλαιοημερολογίτης Θεοδώρητος Μαύρος, αυτό δεν πάει να πει ότι έγραψε κάτι ...ανίκητο!!! Κακοδιδασκαλίες θα έγραψε πάλι που ίσως οι απαντήσεις υπάρχουν στα γραπτά του π. Επιφάνιου Θεοδωρόπουλου.

   Αντισχισματικός

   Διαγραφή
  10. Νέα ερώτηση στον κ. Δημ. Χατζηνικολάου:

   Αμφισβητεί την Ορθοδοξία των πιστών της Εκκλησίας της Ελλάδας που δεν ακολούθησαν το παλαιοημερολογίτικο σχίσμα και δεν αποτειχίστηκαν;;;;

   Διαγραφή
  11. Ο Δημ. Χατζηνικολάου νομίζει ότι τα ξέρει καλύτερα απο τους σύγχρονους αγίους μας;;;;

   Διαγραφή
  12. Δ. Χατζηνικολάου: "Ἀλλά καί εἰς οἱονδήποτε ἄλλον πού κοινωνεῖ μέ αὐτούς νά πᾶς (π.χ. εἰς τόν κ. Σεραφείμ «Πειραιῶς»), εἰς τό ἴδιο μέ αὐτούς ἔγκλημα πίπτεις. "

   Γιατί βάζει το Πειραιώς εντός εισαγωγικών; Αμφισβητεί ότι ο μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ είναι μητροπολίτης Πειραιώς;;;
   Δεν είναι παλαβό αυτό;;;

   Διαγραφή
  13. «Τό Ἀντίδοτον», τοῦ παλαιοημερολογίτη Θεοδωρήτου Μαύρου θα έχει στραβές απόψεις βουτηγμένες στην πλανεμένη ιδεολογία του παλαιοημερολογιτισμού!
   Μια τρύπα στο νερό!!!

   Διαγραφή
  14. Εσύ να σιωπάς εσύ Δημήτρη Χατζηνικολάου που έφθασες στο πλανεμένο σημείο να μιλάς για ...."αιρετικές διδασκαλίες του π. Επιφάνιου Θεοδωρόπουλου" (!!!!!!) και όχι να λες να σιωπήσουν οι Ορθόδοξοι που γράφουν την Ορθόδοξη αλήθεια!!!!
   Ντροπή!!!!

   Αντισχισματικός και Αντιοικουμενιστής

   Διαγραφή
 10. Χριστός Ανέστη!!!
  Αδελφοί και πατέρες γιατί τάχα είναι επίκαιρη αυτή η ανάρτητηση ? Περαιτέρω πρός τί η ανάγκη μεταφοράς του κειμένου σέ απλούστερη γλωσσικά μορφή . Τέλος είναι δυνατόν εν έτει 2020 να χρησιμοποιούμε την πρό 50 ετίας επιχειρηματολογία του μακαριστού π. Επιφανίου ? Τα τελευταία έτη ειναι προφανέστατη η εκθετική καί καλπάζουσα "πρόοδος" του Οικουμενισμού .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. κ. Φώτη Αθανασόπουλε χρειάζεται αυτή η ανάρτηση για να μην νομίσουν αδαείς πώς η λύση των όποιων προβλημάτων στην Εκκλησία βρίσκεται στις παλαιοημερολογίτικες παρατάξεις και σχίσματα.
   Οι Αντιοικουμενιστές διαχειριστές σωστά έπραξαν!

   Ορθόδοξος

   Διαγραφή
  2. Φώτη, ο "Αρχιεπίσκοπος" σας ο Παρθένιος λέει ότι την Θεία κοινωνία την απαγορεύει λόγω μετάδοσης του COVID-19.
   Το επικροτείς;

   Διαγραφή
  3. Ο κ. Φώτης είναι παλαιοημερολογίτης;

   Διαγραφή
 11. Έχω κουραστεί να ακούω αυτή τη βλακεία, είναι αίρεση το παλιό ημερολόγιο, είναι αίρεση το νέο. Η αλήθεια προφανώς δεν βρίσκεται στη μέση, αλλά 21 χρόνια μετά την κοίμηση του π. Επιφανίου η αξία των λεγομένων του είναι διαφορετική. Όταν μίλησε στο φοιτητή, η Εκκλησία της Ελλάδος, εννοώ ο κλήρος, διέφερε. Ο πάτερ αν έβλεπε τα αποτελέσματα που προκάλεσε η σύνοδος της Κρήτης, την έλλειψη αγωνιστικού φρονήματος, από την πλευρά των επισκόπων και του κλήρου, αν έβλεπε το σχίσμα με την υπόλοιπη Εκκλησία, λόγω Ουκρανίας, αν άκουγε τον Ιερώνυμο να ζητάει από τον αιρετικό μονοφυσίτη πατριάρχη να προσευχηθεί για τη σωτηρία μας, ίσως να είχε διαφορετική γνώμη. Το ημερολογιακό σχίσμα δεν μας αποστέρησε την κοινωνία με το όλον της Ορθοδοξίας, μας χώρισε από τους αδελφούς μας που παρέμειναν στο παλιό, αλλά η κοινωνία με τους αφορισμένους, τους ακοινώνητους, της Ουκρανίας μας έκανε ακοινώνητους; Αλήθεια αν το ημερολόγιο δεν είναι σημαντικό, γιατί η Ορθόδοξη εκκλησία δεν το υιοθέτησε τον 16ο αιώνα μαζί με τους αιρετικούς παπικούς, γιατί κράτησαν από το παλιό το Πάσχα και δεν το άλλαξαν και αυτό, μήπως δεν ήθελαν οι ορθόδοξοι να συγχρωτίζονται με τους αιρετικούς και απορρίφθηκε επανειλημμένα, το νέο, από τους πατριάρχες στους αιώνες που μεσολάβησαν. Ποιος είναι ο λόγος που οι παλαιοημερολογίτες δεν ενέδωσαν, ο ίδιος για τον οποίο καμία άλλη Εκκλησία δεν το έκανε, εκτός της ελληνικής, η παναίρεση του Οικουμενισμού. Σήμερα ζούμε την εποχή της αποστασίας ιερέων, επισκόπων και μοναχών, κοσμικοί, ιδιοτελείς, φιλοχρήματοι, άθεοι, ολιγόπιστοι έχουν κατακλύσει την Εκκλησία και εμείς κάνουμε υπακοή σε ποιον, το Χριστό, ή... Δηλαδή ακόμα πιστεύουμε ότι η εκκλησία του νέου ημερολογίου, μετά από όσα κοσμογονικά συμβαίνουν, μετά την απαγόρευση της Θείας Ευχαριστίας, μόνο εμείς έχουμε μυστήρια, αποστολική διαδοχή και είμαστε ενωμένοι με τον Χριστό και όχι οι παλαιοημερολογίτες. Είμαστε εντελώς αφελείς. Ο Κύριος αποκάλυψε σε δούλο του ότι, οι του παλαιού, είναι ενωμένοι μαζί Του, όλοι ; ίσως όχι., προφανώς και εκεί έβαλε ο διάβολος το χέρι του, αλλά σίγουρα για αυτούς που είναι δικοί Του.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Πολύ έωλα τα "επιχειρήματα" του κ. Γιάννη Νεστορίδη!
  Ούτε το Ουκρανικό, ούτε η Σύνοδος του Κολυμπαρίου, ούτε ο οικουμενισμός μπορεί να δικαιολογήσουν τις παλαιοημερολογίτικες κακοδιδασκαλίες.
  Δεν έχουν όλα αυτά αιτία το νέο ημερολόγιο, ούτε την ορθόδοξη αποφυγή των παλαιοημερολογίτικων κακοδιδασκαλιών!
  Μην φεύγουμε απο το ένα κακο και πηγαίνουμε σε άλλο κακό.
  Η Ορθοδοξία βρίσκεται στα λόγια του αγίου Επιφάνιου Θεοδωρόπουλου!

  Ορθόδοξος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Και για να μην νομίσουν μερικοί ότι ο π. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος είναι ο μόνος ας θυμηθούμε και άλλον σύγχρονο άγιο ανακηρυγμένο ήδη. Είναι ο Αγιος Παΐσιος ο Αθωνίτης.

  Ο Αγιος Παΐσιος για τον παλαιοημερολογίτικα σχίσματα.

  "Ἕνα ἄλλο θέμα ποὺ ἀπασχόλησε τὸν Γέροντα, ἦταν τὸ θέμα τοῦ ἡμερολογίου. Πονοῦσε γιὰ τὸ χωρισμὸ καὶ προσευχόταν. Λυπόταν γιὰ τὶς παρατάξεις τῶν παλαιοημερολογιτῶν ποὺ εἶναι ξεκομμένες σὰν τὰ κλήματα ἀπὸ τὴν Ἄμπελο, καὶ δὲν ἔχουν κοινωνία μὲ τὰ Ὀρθόδοξα Πατριαρχεῖα καὶ τὶς κατὰ τόπους αὐτοκέφαλες Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες. Μερικὲς τέτοιες ἐνορίες στὴν Ἀθήνα καὶ στὴ Θεσσαλονίκη ἑνώθηκαν καθ’ ὑπόδειξή του μὲ τὴν Ἐκκλησία κρατώντας τὸ παλαιὸ ἡμερολόγιο."

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Η αποστασία κ. Γιάννη Νεστορίδη που περιγράφετε πολύ σωστά, δεν έχει ως αιτία της την αλλαγή του ημερολόγιου. Και το ημερολόγιο να μην άλλαζε η αποστασία θα ήταν ίδια ακριβώς!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Ούτε στο παλαιοημερολογίτικο σχίσμα!

  Ούτε στον οικουμενισμό!

  Αυτά λέει η Ορθοδοξία!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. https://www.oodegr.com/oode/orthod/paleoimerologites/istorika_sxismatikwn_1.htm

  Γ.Κ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δεν ξέρω για το συγκεκριμένο. Αλλά η ΟΟΔΕ έχει και πλάνες και λάθη. Δεν τα γράφει όλα καλά.
   Το συγκεκριμένο για τον παλαιοημερολογιτισμό είναι καλό.

   Διαγραφή
  2. Τώρα που του έρριξα μερικές ματιές το συγκεκριμένο της ΟΟΔΕ πρέπει να είναι καλό άρθρο.

   Διαγραφή
 17. Το παλαιό ημερολόγιο δεν το θεωρώ σχίσμα,ούτε αίρεση,αλλά κακώς έπραξαν τότε οι διαφωνούντες χριστιανοί και έφυγαν από το Νέο Ημερολόγιο.
  Το παλαιό ημερολόγιο θα το λύσει μόνο μια Πανορθόδοξη Οικουμενική Σύνοδο, εάν θα υπάρξει στο μέλλον, ή θα μείνει η απόφαση αυτή στον δικαιοκριτη καί Πανάγαθο,Θεάνθρωπο Ιησού Χριστό μας, κατά την έλευση της δεύτερης παρουσίας του.
  Τώρα όμως ζούμε σε χρόνια αποστασίας,βιώνουμε την Παναιρεση τού οικουμενισμού,την Πανθρησκεια,και πρέπει να υπάρχει αγάπη μεταξύ τού νέου και παλαιού ημερολογίου,καί όχι διχόνοια μεταξύ μας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αντισχισματικός2 Μαΐου 2020 - 12:07 π.μ.

   Διονύσιε το ζήτημα δεν είναι τί νομίζεις εσύ για το αν είναι σχίσμα ή όχι, οι παλαιοημερολογίτικες παρατάξεις, αλλά τί λένε οι σύγχρονοι άγιοι.
   Πιο πάνω είναι καθαρά τα λόγια του αγίου Παΐσιου. Διαβασέ τα με προσοχή για να καταλάβεις αν είναι σχίσμα ή όχι.
   Αγάπη έχουμε αλλά δεν μπορεί να κάνουν μερικοί παλαιοημερολογίτικη κατήχηση και εμείς να μην απαντάμε με την ορθόδοξη στάση. Αυτή υπάρχει στα λόγια του π. Επιφάνιου Θεοδωρόπουλου.

   Διαγραφή
 18. Δυστυχώς η διχόνοια
  και η σύγχυση

  είναι συστατικά
  των ημερών μας!

  Ο Θεός να μας
  στεριώνει,
  γατί μεγάλη θύελλα
  περάσαμε

  κι έρχεται κι άλλη...

  Χριστός Ανεστη!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μην μπερδεύεσαι Δονκιχότη.
   Το να αμύνεσαι στις κακοδιδασκαλίες των παλαιοημερολογίτικων σχισμάτων, δεν είναι κακό. Καλό είναι.
   Οι Πατέρες δεν είχαν διχόνοια όταν τα έβαζαν με τις αιρέσεις και τα σχίσματα.
   Μην είσαι τόσο αφελής!

   Διαγραφή
 19. Ωραία η τούρτα του "Αρχιεπισκόπου" σας,
  Γνήσιοι!


  https://www.gossip-tv.gr/inside-stories/story/604384/apo-montelo-arxiepiskopos-ta-genethlia-kai-i-apisteyti-toyrta-pics

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. Η Αντιοικουμενιστική Ιερά Μονή Παντοκράτορος Μελλισοχωρίου γράφει για τον σχισματικό παλαιοημερολογιτισμό.


  "Αυτό που έχει υψηλή σημασία είναι εάν το θέμα της αλλαγής (διόρθωση κατ' άλλους) του ημερολογίου είναι τόσο σπουδαίο ώστε να οδηγήσει την Εκκλησία σε σχίσμα. Δηλαδή η διαφορά και το πρόβλημα με τους λεγομένους "παλαιοημερολογίτες" δεν είναι το ημερολόγιο αλλά η αποκοπή τους από την υπόλοιπη Εκκλησία αφού δεν επικοινωνούν μυστηριακά ούτε καν με τις κατά τόπους Εκκλησίες που ακολουθούν το "παλαιό"-Ιουλιανό ημερολόγιο (π.χ. Ιεροσόλυμα, Ρωσία, Άγιον Όρος).

  Εκτός από το λυπηρό της καταστάσεως του σχίσματος και του κατακερματισμού αυτών των ομάδων είναι πολύ οδυνηρό και άσχημο πως συκοφαντούν και υβρίζουν Οσίους ανθρώπους της εποχής (π.χ. Γέροντες Παΐσιο και Πορφύριο) ενώ πολλές είναι οι περιπτώσεις που χρησιμοποιούν ψευδή επιχειρήματα προς δικαιολόγηση των θέσεών τους."

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. ΑΓΑΠΗ Κ ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΥΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΟΥ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΥ.

  ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ.
  ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αυτό να το απευθύνεις 4:22 πμ στους παλαιοημερολογίτες εκείνους που μιλούν για τον π. Επιφάνιο Θεοδωρόπουλο και για τους Ορθόδοξους που δεν προσχώρησαν στα σχίσματα και στις σχισματικές απόψεις με τρόπο δυσσεβέστατο!

   Χριστός Ανέστη!
   Αληθώς Ανέστη!

   Διαγραφή
  2. Αγάπη ανώνυμε 4:22 πμ
   Δεν σημαίνει να μην επικρίνουμε τους αιρετικούς και τους σχισματικούς στις πλάνες τους και να τους αφήνουμε να γράφουν κάθε δυσσέβεια για τους Ορθόδοξους που δεν ακολούθησαν τις δικές τους γραμμές χωρίς να μιλάμε!!!
   Αυτό είναι αγαπουλισμός των οικουμενιστών!!!

   Διαγραφή
  3. Ανώνυμε 4:22 πμ Παλαιοημερολογίτης είσαι;
   Τώρα πλέον μετά 100 χρόνια Πάτριο Ημερολόγιο είναι και το Νέο Ημερολόγιο. Οι πατέρες μας είχαν το Νέο Ημερολόγιο, άρα Πάτριο είναι και το Νέο Ημερολόγιο.
   Οι παλαιοημερολογίτες λένε το παλαιό ημερολόγιο πάτριο.

   Διαγραφή
  4. 12 21, 12 30, 12 45 :

   ΑΓΑΠΗ Κ ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΜΟΝΟΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΟΥ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΥ Κ ΠΑΣΑ ΔΟΞΑ,ΤΙΜΗ,ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ Κ Η ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ.

   Διαγραφή
  5. 4:22 πμ
   Απο αγάπη λέγονται στους ανθρώπους του παλαιού Ημερολογίου για να συνέλθουν και ν' αφήσουν τα σχίσματα, αλλά και να μην παρασυρθούν άλλοι στα σχίσματα.

   Διαγραφή
  6. Ακατανόητο το σχόλιο 2:13 μμ
   Τί θέλει να πει;;

   Διαγραφή
 22. Αντισχισματικε12,7,: έγραψα καί τό ξαναγράφω, ότι κακώς έφυγαν από το νέο ημερολόγιο και έχασαν τήν Αποστολική διαδοχή. Αυτό όμως,θα το λύσει όπως ανέφερα, μόνο μια Πανορθόδοξη οικουμενική σύνοδο ή στην Δευτέρα Παρουσία ως βασιλέας και Θριαμβευτής Ιησούς Χριστός μας, πού θα μας κρίνει όλους,Ο Δικαιοκριτης και Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός μας.

  Μερικές παρατάξεις παλαιο-ημερολογητων,δεν γνωρίζω ποιας παράταξης, λένε, ότι επικοινωνούν μυστηριακά με άλλα Ορθόδοξα Πατριαρχεία πού ακολουθούν το παλαιό ημερολόγιο, οπότε έχουν Αποστολική διαδοχή και σωτηρίαν τής ψυχής τους.

  Οι παλαιο-ημερολογιακες παρατάξεις που αμφισβητούν τούς Αγίους Παϊσίου, καί Πορφυρίου, λανθάνουν οικτρά,διότι δεν έχουν την Αγάπη,που πρόσθεσε ο Κύριος μας και Θεός μας, Ιησούς Χριστός μας,βασικό στοιχείο για την σωτηρίαν τής ψυχής μας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Διονύσιε έγραψες στην πρώτη κιόλας φράση σου στο πρώτο σχόλιο σου ότι "Το παλαιό ημερολόγιο δεν το θεωρώ σχίσμα".
   Σ' αυτό σου απαντήσε ο Αντισχισματικός. Τώρα αν δεν το διατύπωσες σωστά και ήθελες να πεις άλλα, δεν φταίει αυτός.

   Διαγραφή
 23. Ολες οι Γραφές, όλοι Πατέρες, όλες οι Σύνοδοι μας λένε ν' αποφεύγουμε όχι μόνο τις αιρέσεις αλλά και τα σχίσματα!!!

  Ακούς παλαιοημερολογίτη Δ. Χατζηνικολάου;;

  Ορθόδοξος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ἐγώ ἀκούω, ἐσύ ΓΙΑΤΙ δέν ἀκούεις καί κολυμπᾶς εἰς δύο σχίσματα (Ἑορτολογικόν καί Οὐκρανικόν) καί εἰς διαφόρους αἱρέσεις (Οὐνιτισμός, Οἰκουμενισμός, Σεργιανισμός κ.λπ.);

   Διαγραφή
  2. Οι Ορθόδοξοι Δημ.Χατζηνικολάου, που δεν αποτειχίστηκαν και δεν ακολούθησαν το παλαιοημερολογίτικο σχίσμα δεν βρίσκονται σε κανένα σχίσμα και σε καμία αίρεση. Ούτε τον οικουμενισμό, ούτε τον ουνιτισμό δέχονται. Ο σεργιανισμός τί ακριβώς είναι; νέος παλαιοημερολογίτικος ορισμός; φαντάσματα;

   Τώρα για το ουκρανικό φυσικά και πρέπει να ασχοληθούμε. Οπως και με το Κολυμπάρι. Αυτά θέλουν χρόνο. Δεν γίνονται απο τη μια στιγμή στην άλλη.
   Και σίγουρα η λύση δεν βρίσκεται στα ασήμαντα ημερολόγια, ούτε στα σχίσματα του παλαιοημερολογιτισμού.

   Διαγραφή
 24. Καλο θα ηταν ολοι αυτοι που βλεπουν τα "χαλια" των παλαιοημερολογιτων να βλεπουν κ τα "χαλια" των νεοημερολογιτων αλλα και τα "χαλια" τα δικα τους ως ανθρωποι.

  Υ.Γ Κ αντιστοιχως κ εγω τα δικα μου "χαλια" που τους προτρεπω προς αυτη την οδο για να ειμαστε κ δικαιοι.
  Μολις καταφερουν κ το κανουν αυτο τιμια,σταρατα κ στα ισια τοτε θα δουν κ τα "καλα" των αλλων πρωτιστως. Κ ετσι σιγα σιγα θα αρχισει να υπαρχει μετανοια κ ελπιδα για ολους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αντισχισματικός2 Μαΐου 2020 - 1:14 μ.μ.

   Ανώνυμε 12:44 φαίνεται δεν κατάλαβες γρι απο τη συζήτηση και την επιστολή του μεγάλου θεολόγου αρχιμανδρίτη Επιφάνιου Θεοδωρόπουλου!
   Γρι δεν κατάλαβες.
   Εκτος και αν είσαι βαλτός παλαιοημερολογίτης.
   Εδώ δεν μιλάμε για τα προσωπικά χάλια κανενός εδώ, ούτε των παλαιοημερολογιτών.
   Μιλάμε για τις κακοδιδασκαλίες τους και το σχισματικό τους φρόνημα. Χρειάζεται να έχεις φόβο Θεού και να φοβάσαι τις κακοδιδασκαλίες και τα σχίσματα.
   Ο ι. Χρυσόστομος έγραφε ότι είναι τόσο πολύ ασήκωτο το αμάρτημα του σχίσματος ώστε και αν κάποιος σχισματικός μαρτυρήσει και πάλι δεν μπορεί να ξεπλύνει το ασήκωτο αμάρτημα του σχίσματος.
   Αν δεν γνωρίζεις να σιωπάς καλύτερα.

   Διαγραφή
  2. Ανώνυμε 12:44 πμ δεν πήρες μυρωδιά απο τον εκκλησιαστικό διάλογο.
   Αλλα αντ' άλλων κατάλαβες!!!....

   Διαγραφή
  3. 1 14, 1 33 μην θιγεστε αγαπητοι κ εκνευριζεστε. Ξανα διαβαστε το σχολιο με ηρεμια κ ανοιχτα τα ματια. Της ψυχης πρωτιστως..

   Διαγραφή
  4. Αντισχισματικός2 Μαΐου 2020 - 8:10 μ.μ.

   Αν Εκνευρίζονται δίκαια εκνευρίζονται γιατί δεν καταλαβαίνεις τίποτα απο τη συζήτηση 6:00 μμ.
   Πιθανόν όμως να σου τα είπαν και σε ήρεμη κατάσταση.
   Δίκαιο έχουν έτσι κι αλλιώς : τα σχίσματα μας βγάζουν απο τη σωτηρία.

   Διαγραφή
  5. 8 10 εσυ που τα καταλαβαινεις ολα στη συζητηση εισαι σε θεση να μιλας με ομορφο τροπο στον αδελφο σου με ταπεινωση για να αισθανθει τα λαθη που εχει-αν εχει-η δεν εισαι ;
   Mπορεις να κανεις αγαπη για να τον φερεις στον σωστο δρομο-αν δεν ειναι-η δεν μπορεις ;
   Mπορεις να μπεις στην θεση του κ να τον καταλαβεις εστω για λιγο η οχι ;
   Μπορεις να κανεις λιγη αυτοκριτικη στον εαυτο σου-αν ειναι καπου λαθος-η οχι ;

   Καληνυχτα κ τελος εδω.

   Διαγραφή
  6. 12:34 πμ Αν δεν ξέρεις, μην μιλάς.
   Αν διαβάσεις τις δυσσέβειες και βλασφημίες που γράφουν για τους
   σύγχρονους αγίους μας, θα καταλάβεις πόσο ήπια και όμορφα μιλάμε.
   Το ίδιο και αν κατανοούσες την επιμονή τους στο παλαιοημερολογίτικο σχίσμα!!
   Προσπάθησρ να διάβασεις και τον άγιο Επιφάνιο της ανάρτησης να δεις ότι μιλάει για φρικαλέους και βλάσφημους ισχυρισμούς παλαιοημερολογιτών. Οχι για αστεία πράγματα!

   Διαγραφή
  7. Μεροληπτικά σκέπτεσαι 12:34 πμ.
   Τις υποδείξεις για όμορφο τρόπο να τις κάνεις στους παλαιοημερολογίτες που αμφισβητούν την Ορθοδοξία των αγίων μας και των Ορθοδόξων σχολιαστών και γράφουν τόσα ανατριαστικά για την Εκκλησία μας.

   Διαγραφή
  8. Τελικα φιλαρακι 2 44 δεν μπορεις να κανεις τιποτα απο τα παραπανω. Πραγματικα,τετοια τυφλα πενυματικη,τετοιο χαλι κ ανικανοτητα δεν εχω ξανασυναντησει ουτε στον ιδιο μου τον εαυτο...

   Διαγραφή
  9. Φιλαράκι 10:39 πμ και εγώ τέτοια μεροληψία, άγνοια και περιφρόνηση των συμβουλών των αγίων για τα σχίσματα δεν συναντώ συχνά. Χάλι και ανικανότητα να μπεις στην αγωνία των αγίων για τα σχίσματα βλέπω σε σένα. Τύφλα πνευματική και εγωισμός!

   Διαγραφή
  10. 1 28 ποσο χρονων εισαι αν επιτρεπεται ;

   Διαγραφή
  11. 5:35 μμ
   Αφησε τις κουτσομπολίστικες ερωτήσεις. Η σωστότητα και η ορθοδοξότητα των λόγων δεν έχουν σχέση με την ηλικία. Δεν το έχεις καταλάβει τόσο απλό; Και ο μικρός και ο μεσσαίος και ο υπερήλικας μπορεί να ορθοδοξούν ή να μπαρουφολογούν.

   Διαγραφή
  12. Απλα αναρωτιομουν εαν η ωριμοτητα εχει σχεση με την ηλικια. Την βιολογικη εστω.
   Αυτη καποια σχεση πρεπει να χει. Εστω κ μικρη.

   Διαγραφή
  13. Εσύ πάντως 10:29 μμ πνευματική ωριμότητα δεν φαίνεται να έχεις. Επιμένεις κουτά στο κουτσομπολιό.

   Διαγραφή
 25. Ο Δημήτρης Χατζηνικολάου δέχεται τους σύγχρονους αγίους της Εκκλησίας μας, τους αγίους Ιωσήφ Ησυχαστή, Παΐσιο Εζνεπίδη, Ιάκωβο Τσαλίκη, Πορφύριο της Αθήνας, Εφραίμ Κατουνακιώτη, Σωφρόνιο;
  Δέχεται και βλέπει την αγιότητα τους;
  Αν όχι, τότε τί είδους πνεύμα είναι αυτό που αρνείται την αγιότητα των συγχρόνων αγίων;;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 26. Ορθόδοξα Συλλογιζόμενος2 Μαΐου 2020 - 1:53 μ.μ.

  Για τους ελάχιστους επισκέπτες της σελίδας που έχουν απορία/ένσταση για την ανάγκη της ανάρτησης με τα λόγια του αξεπέραστου αρχιμ. Επιφάνιου Θεοδωρόπουλου όπως και της ανάγκης αντίθεσης με τις παλαιοημερολογίτικες απόψεις, η απάντηση βρίσκεται σε μια απο τις πρώτες φράσεις του π. Επιφάνιου στην ανάρτηση.

  "Μέχρι σήμερα ἀπέφευγα - κατ' οἰκονομία - νὰ διατυπώσω αὐτὴ τὴ θέση ἢ τὴν διατύπωνα μὲ ἔμμεσο τρόπο, ἀλλὰ ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ τὰ πράγματα ἔφτασαν στὸ μὴ περαιτέρω καὶ ἐκλεκτὰ πρόσωπα- ποὺ ἔχουν ὅμως συνείδηση γεμάτη φόβο - προσχωροῦν στοὺς Παλαιοημερολογίτες, πέφτοντας θύματα μίας ἀδίστακτης προπαγάνδας κατὰ τῆς Ἐκκλησίας, εἶναι καιρὸς νὰ λεχθεῖ ἡ ἀλήθεια δίχως περιστροφὲς κι ἐπιφυλάξεις."

  Πού και πού χρειάζεται και αυτό.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Πρίν ἀπό 50 χρόνια πού τά ἔγραφεν αὐτά ὁ π. Ἐπιφάνιος, ἡ «ἐκκλησία» στήν ὁποίαν ἀναφέρεσαι εἶχεν ἤδη ἀλλάξει τό Ὀρθόθοξον Ἑορτολόγιον καί εὐθύνετο διά τό σχίσμα πού προεκάλεσεν (1924), ἐδίωκεν ἀπηνῶς, ὡς ἄλλος Διοκλητιανός, τούς Ὀρθοδόξους τοῦ Πατρίου, ἦτο ἤδη πλῆρες καί ἰσότιμον μέλος τοῦ Δαιμονικοῦ ΠΣΕ, ἦτο ἤδη ἐπισήμως Οὐνιτική ἀπό τό 1965, ὅταν ἔγινεν ἡ «ἄρσις τοῦ Σχίσματος» μέ τόν «πάπαν», εἶχε πλήρη κοινωνίαν μέ τόν Μασσῶνον καί ὀλετῆρα τῆς Ὀρθοδοξίας Ἀθηναγόραν κ.λπ. Ἑπομένως, πρός τί ἡ «ἀγανάκτησις» τοῦ π. Ἐπιφανίου διά τήν «προπαγάνδαν» τῶν Π/Ητῶν; Κι ἐνῷ τά πράγματα ἐξειλίχθησαν καί σέ ἄλλες ἑνώσεις μέ αἱρετικούς (Σαμπεζύ, 1990, Μπάλαμαντ, 1993), σέ συλλείτουργα μέ αὐτούς, καί σέ πλήρη ἀναγνώρισίν των (Κολυμπάρι, 2016), ἐσεῖς ἀκόμη λυσσομανᾶτε ἐναντίον τῶν Ὀρθοδόξων πού ἀντιστέκονται ἐμπράκτως εἰς τήν λαίλαπαν τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΕΣ μέ τούς πρωτεργάτας τοῦ ἐγκλήματος! Ξέρεις τί γράφεις ἤ μήπως δέν σ' ἀγγίζουν τά παραπάνω;

   Διαγραφή
  2. Αντισχισματικός2 Μαΐου 2020 - 8:06 μ.μ.

   Εσύ Δημήτρη Χατζηνικολάου ξέρεις τί γράφεις και τί ζητάς;
   Θέλεις ν' αφήσουν οι Ορθόδοξοι διάφορους σχισματικούς παλαιοημερολογίτες να λυσσομανούν συνέχεια κατα της Εκκλησίας, των συγχρόνων αγίων, του αγίου Επιφάνιου Θεοδωρόπουλου, των Ορθοδόξων Αντιοικουμενιστών σχολιαστών που σφαλιαρίζουν τις κακοδιδασκαλίες τους, στα διάφορα μπλογκς και σχόλια και να μην απαντούν με τα ορθόδοξα σχόλια και τις ορθόδοξες απαντήσεις του αγίου Επιφάνιου Θεοδωρόπουλου;;;
   Σκέφτηκες καθόλου τί ζητάς;
   Η μας κοροϊδεύεις;;;

   Η λύση του οικουμενισμού δεν είναι οι παλαιοημερολογίτικες αιρέσεις ούτε τα παλαιοημερολογίτικα σχίσματα!
   Πότε θα το καταλάβεις επι τέλους;;;

   Διαγραφή
  3. Αντισχισματικός2 Μαΐου 2020 - 8:18 μ.μ.

   Δημήτρη Χατζηνικολάου αντί να γράφεις νέα στραβά σχόλια, απάντησε μονολεκτικά στις πιο πάνω ερωτήσεις που σε έχουν ρωτήσει 4-5 φορές και αποφεύγεις ν' απαντήσεις για να καταλάβουν όλοι τί πιστεύεις.
   Γιατί αποφεύγεις ν' απαντήσεις;;

   Διαγραφή
  4. Αδελφε μου Δημητριε θα δουμε εμεις τα χαλια τα δικα μας που περιγραφεις πολυ σωστα στο σχολιο σου,θα δειτε κ εσεις τα δικα σας σαν παραταξεις κλπ εντιμα,ειλικρινα απαντες χωρις εγωισμους κ
   ΕΥΧΟΜΑΙ ΕΙΛΙΚΡΙΝΩΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΒΑΘΗ ΤΗΣ ΑΘΛΙΑΣ ΨΥΧΗΣ ΜΟΥ ΝΑ ΓΥΡΙΣΕΙ Η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΥΤΕΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΟ 1924 ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΧΑΡΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ Κ ΣΤΟ ΓΕΝΟΣ ΗΜΩΝ.

   ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ΕΚ ΝΕΚΡΩΝ.

   Διαγραφή
  5. Ετσι είναι αυτοί, όλο λόγια.
   Τους έχω ζήσει, ούτε σωστή νηστεία δεν μπορούν να κάνουν, τα βασικά δηλαδή !
   Ολο τσαμπουκά και φανατισμό είναι, αλλά στην πράξη, νερόβραστοι!
   Για να καταλάβετε τι πίστη έχουν, στην Εσφιγμένου εμπιστεύοντε τα δίκαννα αντί για την Παναγιά να τους φυλάει!

   Διαγραφή
  6. Ἀληθῶς Ἀνέστη ὁ Κύριος, ἀδελφέ μου! Ἐγώ δέν ὑπερασπίζομαι οὔτε κοινωνῶ μέ καμμίαν παράταξιν τοῦ π.ἑ. (ἀπό τόν Σεπτέμβριον τοῦ 2017), ὄχι γιά τούς ἀνόητους «λόγους» πού ἀνέφερεν ὁ π. Ἐπιφάνιος, ὁ π. Ε. Τρικαμηνᾶς, ὁ «θεολόγος» Δ. Κόκκορης, οἱ παραπάνω διαστροφεῖς τῆς Ἀληθείας (μᾶλλον πράκτορες τῶν Οἰκουμενιστῶν) κ.ἄ., ἀλλ' ἐπειδή ὑπάρχουν, δυστυχῶς, δογματικοί λόγοι πού μέ χωρίζουν ἀπό αὐτούς, οἱ ὁποῖοι προέκυψαν τό 2015, μέ τήν ἔνταξιν τῆς παρατάξεως μέ τήν ὁποίαν κοινωνοῦσα στόν ν. 4301/2014 καί τήν ἵδρυσιν Θρησκρευτικοῦ Νομικοῦ Προσώπου (ΘΝΠ). Ἑπομένως, δέν κάμνω προπαγάνδαν, ἀλλά λέγω τήν ἀλήθειαν, ἡ ὁποία ἐν προκειμένῳ εἶναι ὅτι ἡ κανονική Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ δέν εὑρίσκεται εἰς τά γνωστά πατριαρχεῖα καί ἐπισκοπές, ἀλλά μόνον εἰς ὅσους ἵστανται ἐπί τῶν ἐπάλξεων τῆς Ὀρθοδοξίας, κρατοῦν τό π.ἑ. καί δέν κοινωνοῦν μέ αἱρέσεις καί σχίσματα. Ἀπαιτεῖται πολλή προσευχή πρός τόν Πηδαλιοῦχον τῆς Ἐκκλησίας νά συναγάγῃ τά πρόβατά Του μέ μίαν ἀληθῆ Πανορθόδοξον Σύνοδον.

   Διαγραφή
  7. Ο π. Επιφάνιος πολύ καλά έκανε και απάντησε στην παλαιοημερολογίτικη προπαγάνδα! Αξιος ποιμένας της Εκκλησίας ήταν και έπραξε σαν τέτοιος.
   Η αντιμετώπιση των σχισμάτων είναι μέσα στα καθήκοντα των κληρικών και θεολόγων!
   Οπως και η αντιμετώπιση των αιρέσεων!

   Αντισχισματικός και Αντιοικουμενιστής

   Διαγραφή
  8. Φιλοσχισματικέ καί φιλοοικουμενιστά, ἤ μᾶλλον ἀκραῖε Οἰκουμενιστά, ἐφόσον ὑποστηρίζεις τήν αἵρεσιν τοῦ π. Ἐπιφανίου «καί μέ τόν Χριστόν καί μέ τόν Διάβολον», ὁ π. Ἐπιφάνιος κολυμποῦσε στό Ἑορτολογικόν Σχίσμα καί στήν Παναίρεσιν τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, τήν ὁποίαν κατεδίκαζεν ὁ ἴδιος!!! Ἄν ἦτο Ὀρθόδοξος, ὑπεχρεοῦτο ν' ἀποτειχισθῆ, ὅπως διδάσκουν οἱ γραφές καί οἱ Ἅγιοι Πατέρες, τόσον μέ τήν γραφίδα των (βλ. τά χωρία πού παρέθεσα παραπάνω) ὅσον καί μέ τό παράδειγμά των! Ἀντί αὐτοῦ, ὅμως, αὐτός ἐστήριξε τόν Οἰκουμενισμόν καί ἐπολέμησε μέ λύσσαν καί διαστροφήν τούς Ὀρθοδόξους. Ἄν δέν ἔγραφε τίς γνωστές διαστροφές τῆς Ἀληθείας, εἶναι σχεδόν βέβαιον ὅτι τό Ἅγιον Ὄρος καί πολλοί ἄλλοι θ' ἀπετειχίζοντο καί ἴσως αὐτό νά σταματοῦσε τήν λαίλαπα τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Ἐσύ, ὡς ἀκραῖος Οἰκουμενιστής (οἱ ταμπέλλες πού βάζεις οὐδένα πείθουν περί τοῦ ἀντιθέτου), ὀπαδός τοῦ βρωμεροῦ δόγματος τοῦ π. Ἐπιφανίου «καί μέ τόν Χριστόν καί μέ τόν Διάβολον» -- διότι αὐτό σημαίνει ἡ διδασκαλία τοῦ π. Ἐπιφανίου περί τοῦ δῆθεν δυνητικοῦ 15ου Κανόνος τῆς ΑΒ καί περί τῆς «ἄχρι καιροῦ» κοινωνίας Ὀρθοδόξων καί Οἰκουμενιστῶν -- ἀσφαλῶς καί θά ἀερολογῇς ὑπέρ τῶν Διαστροφῶν τοῦ π. Ἐπιφανίου.

   Διαγραφή
  9. ΕΙΡΗΝΗ ΗΜΙΝ ΑΔΕΛΦΟΙ. ΕΙΡΗΝΗ ΗΜΙΝ.

   ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ.

   Διαγραφή
  10. Πλάνες και στρεβλές απόψεις και αερολογίες είναι αυτά που γράφεις εσύ παλαιοημερολογίτα Δ. Χατζηνικολάου σύμφωνα με την ακραία στρεβλή αντίληψη που έχεις για τα πνευματικά και εκκλησιαστικά!!!
   Ο Αντισχισματικός και Αντιοικουμενιστής τα είπε πολύ καλά σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση.

   Τα σχόλια σου κάνουν τον Διάβολο να τρίβει τα χέρια του γιατί είναι μέσα στην παλαιοημερολογίτικη πλάνη και στις στρεβλές απόψεις!!!
   Ο άγιος Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος πολύ καλά έκανε και πολτοποίησε την παλαιοημερολογίτικη προπαγάνδα!!!

   Διαγραφή


  11. Πότε θα απαντήσει ο Δημήτρης Χατζηνικολάου στις ερωτήσεις;;;


   Ο Δημήτρης Χατζηνικολάου δέχεται τους σύγχρονους αγίους της Εκκλησίας μας, τους αγίους Ιωσήφ Ησυχαστή, Παΐσιο Εζνεπίδη, Ιάκωβο Τσαλίκη, Πορφύριο της Αθήνας, Εφραίμ Κατουνακιώτη, Σωφρόνιο;
   Δέχεται και βλέπει την αγιότητα τους;
   Αν όχι, τότε τί είδους πνεύμα είναι αυτό που αρνείται την αγιότητα των συγχρόνων αγίων;;;

   Διαγραφή
  12. Ο ιε' Κανόνας είναι προαιρετικός και μόνο προαιρετικός!
   Κάτσε και διάβασε τον καλύτερα Δημήτρη Χατζηνικολάου.

   Διάβασε τί γράφει ο άγιος Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος που ήταν μεγάλος Θεολόγος και πάψε να αερολογείς υπερ των Διαστροφών του πλανεμένου παλαιοημερολογίτη Θεοδώρητου Μαύρου.
   Ο άγιος Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος έκανε πολτό τις πλάνες του Θεοδώρητου Μαύρου και είναι φανερό σε όλους που δεν έχουν πλανηθεί απο τον σχισματικό παλαιοημερολογιτισμό!!!

   Γράφει ο άγιος Επιφάνιος:

   "Ἀλλὰ ἡ διακοπὴ τοῦ μνημοσύνου, «πρὶν ἀπὸ Συνοδικὴ διάγνωση» καὶ καταδίκη, δὲν ἔχει τὴν ἔννοια τῆς ἀποφυγῆς μολυσμοῦ ἀπὸ τὴν κηρυσσόμενη αἵρεση! Ὄχι, ἀδελφέ μου! Ἂν εἶχε αὐτὴ τὴν ἔννοια, τότε οἱ Κανόνες δὲν θὰ παρεῖχαν ἁπλὰ τὸ δικαίωμα παύσης τοῦ μνημοσύνου γιὰ αἵρεση «πρὶν ἀπὸ Συνοδικὴ διάγνωση», ἀλλὰ θὰ θέσπιζαν ρητὴ καὶ σαφῆ ὑποχρέωση μὲ ἀπειλῆ βαρύτατων ποινῶν σὲ ἀντίθετη περίπτωση. "

   Καλή φώτιση!

   Διαγραφή
  13. Οι ψεύτικες ταμπέλες που βάζεις παλαιοημερολογίτη Δ. Χατζηνικολάου στους Αμισθους Ορθόδοξους Αντιοικουμενιστές σχολιαστές που φανερώνουν την παλαιοημερολογίτικη πλάνη, κανένα ορθόδοξο που δεν έχει πλανηθεί πολύ και έχει κάποιες γνώσεις εκκλησιαστικές δεν πείθουν!!!
   Οι Ορθόδοξοι Αντιοικουμενιστές δεν είπαν τίποτε δικό τους!
   Είπαν αυτά που λένε όλοι σχεδόν οι Ορθόδοξοι μεγάλοι Θεολόγοι και κληρικοί και Αγιοι!!!

   Με το παλαιοημερολογίτικο σχίσμα και με τον οικουμενισμό τρίβει τα χέρια του ο Διάβολος!!!
   Οπως και με την βρωμερή αγιομαχία κατά των συγχρόνων αγίων της Εκκλησίας μας !!!

   Διαγραφή
  14. Ο Πατήρ Επιφάνιος δεν κολυμπούσε σε καμία αίρεση και σε κανένα σχίσμα.
   Ηταν καθαρά Ορθόδοξος και άξιος κληρικός της Εκκλησίας!
   Οι κατηγορίες κατα του Πατρος Επιφάνιου είναι για κλάμματα!!!

   Διαγραφή
 27. Ανόητα και μπουρδολογικά είναι τα σχόλια του Δ. Χατζηνικολάου που επιτίθεται ανάρμοστα κατα των Ορθοδόξων Αντιοικουμενιστών σχολιαστών και κατα του αγίου Επιφάνιου Θεοδωρόπουλου που πολτοποίησε την παλαιοημερολογίτικη πλάνη και τις δικαιολογίες των σχισματικών!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 28. Π. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος:
  "Μέχρι σήμερα ἀπέφευγα - κατ' οἰκονομία - νὰ διατυπώσω αὐτὴ τὴ θέση ἢ τὴν διατύπωνα μὲ ἔμμεσο τρόπο, ἀλλὰ ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ τὰ πράγματα ἔφτασαν στὸ μὴ περαιτέρω καὶ ἐκλεκτὰ πρόσωπα- ποὺ ἔχουν ὅμως συνείδηση γεμάτη φόβο - προσχωροῦν στοὺς Παλαιοημερολογίτες, πέφτοντας θύματα μίας ἀδίστακτης προπαγάνδας κατὰ τῆς Ἐκκλησίας, εἶναι καιρὸς νὰ λεχθεῖ ἡ ἀλήθεια δίχως περιστροφὲς κι ἐπιφυλάξεις."

  Ετσι πρέπει κάθε Ορθόδοξος να μιλάει και να μην αφήνει την παλαιοημερογίτικη πλάνη να παρασέρνει αμαθείς και ανυποψίαστους ανθρώπους σε βάρος της Εκκλησίας!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Περίφημα τα λέει ο Πατήρ Επιφάνιος.
   Απορώ πώς και δεν πείθει μερικούς παλαιοημερολογίτες!!!
   Απορώ!!

   Διαγραφή
 29. Ο άγιος Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος ήταν μόνο με τον Χριστόν! Ποτέ με τον Διάβολον!!!
  Γι' αυτό και ο Διάβολος λυσσομανά να τον πολεμά και να τον συκοφαντεί ακόμα και μέχρι σήμερα με βρισιές και ανήκουστες συκοφαντίες!

  Ο άγιος Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος πολτοποίησε και τον οικουμενισμό και τα σχίσματα!!
  Και αυτό πόνεσε και πονάει πολύ τον Διάβολον!!
  Αλλά αυτό τον αναδεικνύει άξιο ποιμένα της Εκκλησίας του Θεανθρώπου!!!

  Αντισχισματικός και Αντιοικουμενιστής

  ΑπάντησηΔιαγραφή

 30. Ούτε στο παλαιοημερολογίτικο σχίσμα!

  Ούτε στον οικουμενισμό!

  Ούτε στην αγιομαχία!

  Αυτά λέει η Ορθοδοξία!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 31. Δεν ήξερε για το παλαιοημερολογίτικο σχίσμα και την αποτείχιση σωστά τα πράγματα ο μεγάλος Θεολόγος αρχιμανδρίτης π. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος!
  Και ξέρει ο παλαιοημερολογίτης οικονομολόγος Δημ. Χατζηνικολάου!!!

  Καμαρώστε λογική!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 32. Πώ! Πώ! Σφαλιάρισμα των παλαιοημερολογίτικων κακοδιδασκαλιών που πέφτει απο τον άγιο Επιφάνιο Θεοδωρόπουλο!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 33. Πόσο Ορθοδοξία ἐχει η εκκλησία του νέου ημερολογίου, το έδειξε με την τελευταία προδοτική της επίσημη συμπόρευση με τους αντίχριστους πολιτικούς....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. "Μαχόμενε ΑΕ" 11:33 μμ
   Η Εκκλησία του Νέου είναι μία και είναι η Εκκλησία. Και αυτή δεν είναι μόνο οι ορθόδοξοι μητροπολίτες. Είναι κλήρος και λαός.
   Και Δεν συμπορεύονται όλοι οι μητροπολίτες με τους πολιτικούς. π.χ. ο Μητροπολίτης Κονίτσης δεν συμπορεύεται όπως και άλλοι.

   Διαγραφή
 34. Αντί τό ιστολόγιο σας οrthodoxia-ellhnismos να προσπαθήσει να ενώσει τούς πιστούς του νέου και του παλαιού εναντίον της σημερινής καλπαζούσης αντίχριστης συνωμοσίας, δημοσιεύει άρθρα με παλιά αμφιλεγόμενα κείμενα, που ξανανάβουν διαμάχες και πάθη.
  Και οι αντίχριστοι μας χλευἀζουν και προχωρούν ανεμπόδιστα στα αντίχριστα σχέδια τους, μη υπαρχούσης συντονισμένης οργανωμἐνης ενωμένης ουσιαστικής γενναίας αντίδρασης από τούς ορθοδόξους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. "Μαχόμενε ΑΕ" 11:48μμ δεν ξέρουμε τί και ποιός είσαι και από πού κρατά η σκούφια σου. Αν είσαι βαλτός των σχισματικών ή ό,τιδήποτε άλλο.
   Το παρόν Αντιοικουμενιστικό ιστολόγιο πολύ καλά, συνετά έπραξε και έβαλε την ορθόδοξη επιστολή του αξεπέραστου π. Επιφάνιου Θεοδωρόπουλου που πολτοποιεί την πλάνη των παλαιοημερολογίτικων σχισμάτων.

   Οι πλάνες παραμένουν σε αρκετούς, η αγιομαχία επίσης και τα ορθόδοξα επιχειρήματα του π. Επιφάνιου Θεοδωρόπουλου είναι και παραμένουν πάντα επίκαιρα και ανίκητα!
   Για την Εκκλησία κίνδυνος είναι και τα σχίσματα εκτός απο τις αιρέσεις. Το να κάνουμε τα στραβά μάτια και φεύγουν ψυχές προς τα σχίσματα όπου δεν υπάρχει σωτηρία, αυτό είναι παραμέληση της αποστολής της Εκκλησίας.
   Η Εκκλησία φωνάζει : Οχι στα σχίσματα! Οχι στις αιρέσεις!
   Αυτή την γραμμή της Εκκλησίας ακολούθησε το παρόν ιστολόγιο και πρέπει να επαινείται, αντί κουτά και με αφέλεια να κατηγορείται!!!
   Μπράβο στο ιστολόγιο!!!

   Διαγραφή
  2. Και ο Ορθόδοξα Συλλογιζόμενος έχει απαντήσει για την χρησιμότητα της ανάρτησης.
   "Ορθόδοξα Συλλογιζόμενος στο 2 Μαΐου 2020 - 1:53 μ.μ."

   Διαγραφή
 35. Το πόσο Ορθοδοξία ἐχουν οι νεοημερολογίτες, το φαναρώνουν οι νέου τύπου εκκλησιασμοί τους, με προδιαγραφές Χαρδαλιά και Κεραμέως...
  Εκεί τους κατήντησε η παναίρεση του οικουμενισμού, όπου τους μολύνει όλους, άλλους άμεσα και άλλους έμμεσα...

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.