10 Απρ 2020

ID2020, παγκόσμια διακυβέρνηση καὶ «κοινωνικὴ ἀπολύμανση»

Γράφει ὁ Μακούσης Δημήτρης, ΜΔΕ Δίκαιο Ἐνέργειας
    Ἕνα ἀκόμα βῆμα πρὸς τὴν ἀνάδυση τοῦ "μετανθρώπου", δηλαδὴ τὴν αὐτοκατάργηση τοῦ ἀνθρωπίνου ὄντος, εἶναι καὶ ἡ σύμπραξη, κυρίως ἰδιωτῶν μὲ δημόσιους φορεῖς καὶ ΜΚΟ, ὀνόματι ID2020 Alliance ποὺ ἱδρύθηκε τὸ 2014. Ὁρισμένα ἀπὸ τὰ βασικά της μέλη εἶναι τὸ Ἵδρυμα Ροκφέλερ, ἡ Microsoft (ὁ ἱδρυτὴς τῆς ὁποίας ἀσχολεῖται ἐπισταμένως μὲ τὶς πανδημίες καὶ τὴν βιομηχανία φαρμάκου) καὶ ἡ GAVI, ἡ Συμμαχία τῶν Ἐμβολίων γιὰ τὸν ἐμβολιασμὸ παιδιῶν σὲ ἀναπτυσσόμενες χῶρες.
Κύρια ἀποστολὴ αὐτῆς τῆς σύμπραξης εἶναι ἡ προώθηση καὶ ἐφαρμογὴ ἑνὸς προγράμματος δημιουργίας Ψηφιακῶν Ταυτοτήτων (Digital ID) γιὰ τὸν παγκόσμιο πληθυσμό, οἱ ὁποῖες θὰ ὑπερβαίνουν κάθε φυσικὸ καὶ ἐθνοκρατικὸ μέσο ταυτοποίησης, ὅπως τὰ γνωρίζουμε μέχρι σήμερα. Ὡς αἰτίες γιὰ τὴν ἀνάγκη υἱοθέτησης μίας παγκόσμιας κοινῆς ταυτότητας προβάλλονται κυρίως δύο βασικοὶ παράγοντες:
  -  Πρῶτον, ἡ δημόσια ὑγεία σὲ παγκόσμιο ἐπίπεδο, μὲ τὴν προαναγγελλόμενη προσπάθεια γιὰ τὸν ἔλεγχο τῶν πανδημιῶν ποὺ "θὰ ἔρθουν".
 -   Δεύτερον, ἡ ἀνεξέλεγκτη καὶ παράνομη μετανάστευση, ἡ ὁποία δημιουργεῖ προβλήματα ταυτοποίησης τῶν μετακινούμενων πληθυσμῶν, τὰ μέλη τῶν ὁποίων δὲν ἔχουν πρόσβαση σὲ βασικὲς ὑπηρεσίες, δικαιώματα καὶ....
ἀγαθά.

Παγκόσμια διακυβέρνηση καὶ παγκόσμια ψηφιακὴ ταυτότητα

Ποιὰ βασικὴ προϋπόθεση, ὅμως, θὰ μποροῦσε νὰ ὑφίσταται γιὰ τὴν ὕπαρξη μίας παγκόσμιας κοινῆς ψηφιακῆς ταυτότητας; Μήπως ἡ μετοχὴ σὲ ἕναν κοινὸ πολιτικὸ σχηματισμὸ μὲ νομικὴ ὑπόσταση, ὁ ὁποῖος θὰ τὴν "ἐκδίδει" (ἐκτὸς κι ἂν ἡ ἰδιωτικὴ πρωτοβουλία μᾶς ἀπαλλάξει ἀπὸ τὸν "κακὸ κρατισμό"), θὰ τὴν ἐλέγχει, ἀλλὰ καὶ θὰ καθορίζει τὰ δεδομένα ποὺ ὁ πολίτης ὑποχρεοῦται νὰ καταχωρίζει σὲ αὐτὴν καὶ τὰ ὁποία θὰ διατίθενται, χωρὶς τὸν δικό του ἔλεγχο, στὸν ψηφιακὸ ὠκεανὸ τοῦ μέλλοντος;

Λογικὰ σκεπτόμενοι, θὰ μπορούσαμε νὰ θεωρήσουμε πὼς ὑπάρχει μία εὔλογη ἐξέλιξη τῶν πραγμάτων στὴν ἀνάδυση μίας ἐπίσης παγκόσμιας ἀρχῆς διακυβέρνησης, μίας παγκόσμιας πολιτειακῆς ὀργάνωσης ἡ ὁποία, προφανῶς, θὰ διοικεῖται ἀπὸ μία παγκόσμια ἡγεσία. Κρίσιμο σημεῖο εἶναι, φυσικά, τὸ πῶς ἐτούτη ἡ ἡγεσία θὰ προκύψει. Τὸ προοδευτικὸ ἰδεολόγημα "No Borders, No Nations" βρίσκεται ἐδῶ σὲ πλήρη ἐφαρμογή. Μία νέα "ψηφιακὴ αὐτοκρατορία" ἴσως βρίσκεται στὰ σπάργανα.

Τί μέλλει γενέσθαι, ὅμως, ὅσον ἀφορᾶ στὴν κοινωνικὴ ὀργάνωση καὶ τὴν οἰκονομία; Σύμφωνα μὲ τοὺς ἰσχυρισμοὺς ἐρευνητῶν, ἀλλὰ καὶ παραγόντων ποὺ ἐμπλέκονται στὸ ἐγχείρημα αὐτό, ἡ παγκόσμια ταυτότητα θὰ μπορεῖ νὰ παρέχει πληροφορίες γιὰ τὴν ὑγειονομικὴ κατάσταση τοῦ ἀσθενοῦς, ὁ ὁποῖος θὰ παρακολουθεῖται, θὰ ἐλέγχεται καὶ δυνητικὰ θὰ ἀπομονώνεται, οὕτως ὥστε νὰ μὴν ἀποτελεῖ ὑγειονομικὸ κίνδυνο γιὰ τοὺς πολίτες (ἀνακύπτει ἐδῶ καὶ ἡ ἀπειλὴ τῆς βιολογικῆς τρομοκρατίας).
"Social sanitizing" καὶ ψηφιακὸ χρῆμα

Ἀπὸ τὴν ἄλλη, οἱ Κεντρικὲς Τράπεζες ἤδη ἐπεξεργάζονται σχέδια ἀντικατάστασης τοῦ φυσικοῦ χρήματος ἀπὸ τὸ ψηφιακό. Τὰ ψηφιακὰ πορτοφόλια μαζὶ μὲ τὴν ψηφιακὴ ταυτότητα θὰ μποροῦσαν νὰ ἀποτελέσουν τὴν ἀπαρχὴ τῆς ὀντολογικῆς ἐνσωμάτωσης τοῦ ἀνθρώπου στὸν ψηφιακὸ κόσμο, παράλληλα μὲ τὴν "ψηφιακὴ ὑπηκοότητα" στὸν κοινὸ παγκόσμιο μηχανισμὸ διακυβέρνησης. Ἡ ἐφαρμοσμένη ἀπόλυτη "δημοκρατία" ἀναδύεται ἔτσι σὲ παγκόσμια κλίμακα. Σὲ αὐτήν, θὰ ἀποτελοῦμε ὅλοι ἴσα ψηφιακὰ ἀποτυπώματα ἔναντί της μοναδικῆς κυρίαρχης ἡγεσίας.

Τὸ social distancing (κοινωνικὴ ἀποστασιοποίηση), ποὺ ὡς ὅρος ἔγινε δημοφιλὴς μὲ τὴν πανδημία τοῦ κορωνοϊοῦ, τὴν ὁποία ἀνέμεναν στὰ ἀνώτερα οἰκονομικὰ στρώματα καὶ τὶς κυβερνήσεις (ἄρα δὲν ἦταν ἀπροετοίμαστοι ἢ τουλάχιστον δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ ἦταν), πολὺ εὔκολα μπορεῖ νὰ διολισθήσει σὲ social sanitizing ("κοινωνικὴ ἀπολύμανση"). Ὁ κοινωνικὸς μετασχηματισμὸς θὰ εἶναι τότε ραγδαῖος καὶ ριζικός. Τὸ ἐλευθεριακὸ ἀτομοκεντρικὸ μοντέλο κοινωνικῆς ὀργάνωσης, ἄλλωστε, ἔχει ἤδη ἀνοίξει τὸν δρόμο.

Ὁ πολίτης θὰ εἶναι πιὰ ὁ ἴδιος φρουρὸς τῆς ὑγειονομικῆς νομιμότητας, ἀφοῦ ἂν δὲν εἶναι θὰ τιμωρεῖται. Θὰ "προστατεύεται", ἀστυνομεύοντας τὴν κοινότητά του, ὄχι γιὰ νὰ ἐνισχύσει τὴν ἐσωτερικὴ ἀσφάλεια, μὰ πρὸς ἐπίρρωσιν τοῦ παγκοσμίου ἐλέγχου, ὁ ὁποῖος μὲ τὴν χρήση τῆς τεχνολογίας θὰ εἶναι πιὰ ἄμεσα ἐφικτός. Οἱ κοινωνικοὶ αὐτοματισμοὶ θὰ ὀξυνθοῦν. Ὅσοι δὲν συμμορφώνονται θὰ τίθενται ἀμέσως στὸ περιθώριο ἀπὸ τοὺς συμπολίτες τους, καθὼς θὰ ἀποτελοῦν κίνδυνο καὶ ὁ μόνος τρόπος γιὰ νὰ ἀντιμετωπιστοῦν θὰ εἶναι ἡ "κοινωνικὴ ἀπολύμανση". Μήπως σᾶς θυμίζει κάτι αὐτό;

Ὑποχρεωτικοὶ ἐμβολιασμοὶ καὶ "κοινωνικὴ ἀπαλοιφὴ"

Τὴν ἴδια ὥρα, τὰ προγράμματα προστασίας τῆς δημόσιας ὑγείας θὰ συνεχίζονται μὲ ὑποχρεωτικοὺς ἐμβολιασμούς, κάνοντας χρήση ἐμβολίων ἐγκεκριμένων ἀπὸ ὄργανα ποὺ θὰ ἐλέγχονται ἀπὸ τὶς ἴδιες τὶς ἑταιρεῖες παραγωγῆς τους. Ἡ πρόβλεψη γι' αὐτοὺς τοὺς ὑποχρεωτικοὺς ἐμβολιασμοὺς ἔχει ἤδη νομοθετηθεῖ ἀπὸ τὰ κράτη, λόγω τῆς τρέχουσας πανδημίας, ἡ ὁποία ἦταν δεδομένο ὅτι κάποια στιγμὴ θὰ ἐρχόταν. Τέλος, ἂν δὲν εἶσαι ἐγγεγραμμένος στὸ δίκτυο ψηφιακῆς ταυτοποίησης δὲν θὰ μπορεῖς νὰ ἐργαστεῖς, νὰ ἔχεις πρόσβαση σὲ ὑπηρεσίες ὑγείας, νὰ κάνεις ἀγοραπωλησίες, ἢ νὰ ἀσκήσεις τὰ ἔννομα δικαιώματά σου. Ἡ ψηφιακὴ ἀπουσία θὰ σημαίνει αὐτομάτως "κοινωνικὴ ἀπαλοιφή"!

Ἡ παγκόσμια διακυβέρνηση, τὴν ὁποία διακηρύττουν, γλαφυρῶ τῷ τρόπω, διάφοροι πολιτικοὶ ἡγέτες, μὲ κύριο στόχο τὴν διαχείριση τῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς, ἐνισχύεται ὡς ἀναγκαιότητα ἀπὸ τὴν ἀνερχόμενη ψηφιακὴ οἰκονομία καὶ ἐργασία, τὴν κατάργηση τοῦ φυσικοῦ χρήματος, τὴν υἱοθέτηση τῆς ψηφιακῆς ταυτότητας, τὸν ἔλεγχο τῶν πανδημιῶν καὶ τῆς μετανάστευσης.

Ὅλα μαζὶ συνθέτουν μία δυστοπία, ποὺ ὅμως φαίνεται ὅτι δύναται νὰ λάβει σάρκα καὶ ὀστᾶ. Πολλοὶ θὰ ἀμφισβητήσουν τὴν σύνδεση αὐτῶν τῶν στοιχείων μεταξύ τους. Ἄλλοι θὰ μιλήσουν γιὰ σενάρια ἐπιστημονικῆς φαντασίας. Πέρα ἀπὸ τὶς προσωπικὲς πεποιθήσεις ἑνὸς ἑκάστου ὑπάρχουν, ὡστόσο, οἱ δηλώσεις καὶ τὰ projects ἐκείνων ποὺ βρίσκονται πολὺ ψηλὰ στὴν κοινωνικὴ πυραμίδα. Ἂς ἀναρωτηθοῦμε γιὰ ποιὸ πράγμα ἐργάζονται στὰ ἀλήθεια. Ὑπάρχουν μήπως σχέδια καὶ ὁραματισμοὶ ποὺ ὑπερβαίνουν τὴν κοινὴ σκέψη καὶ τὶς ἀνάγκες τῶν λαῶν; Σὲ τελικὴ ἀνάλυση ἂς διαβάσουμε, ἂς ἀκούσουμε καὶ ἂς δοῦμε τὶς εἰδήσεις πίσω ἀπὸ τὶς εἰδήσεις, ἂς θέσουμε ἐρωτήματα! Γιατί στὶς λεπτομέρειες δὲν κρύβεται μόνο ὁ διάβολος…

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.