31 Μαρ 2020

Ἀνοικτὴ ἐπιστολὴ πρὸς τὴν Πρόεδρο τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας καὶ τὸν Πρόεδρο τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ:

1. Ἐξοχότατη Πρόεδρο τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας, κ. Αικατερίνα Σακελλαροπούλου.

2. Ἐξοχότατο Πρόεδρο τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη.
Πάτρα, 29.3.2020

-Πὲς μου παπποῦ μου, Ἡρόδοτε, ποιὰ εἶναι τὰ θεμέλια γιὰ ἕνα Ἔθνος;
-Παιδί μου, τὸ ὅμμαιμον, τὸ ὁμόγλωσσον, τὸ ὁμότροπον καὶ τὸ ὁμόθρησκον (Ἡροδότου Ιστ. 8. 144. 2).

Κυρία Πρόεδρε,
Μὲ μεγάλη προσοχὴ παρακολούθησα τὸ μήνυμά σας γιὰ τὴν Ἐθνική μας Παλιγγενεσία ποὺ ἀπευθύνατε στὸν ἀπόδημο Ἑλληνισμό. Ἔμεινα δὲ ἔκπληκτος μὲ μιὰ τοποθέτηση, ἡ ὁποία κατὰ τὴν γνώμη πολλῶν ἱστορικῶν εἶναι...
ἐσφαλμένη -εὔχομαι νὰ παρεισέφρησε στὸ μήνυμά σας ἐκ παραδρομῆς. Συγκεκριμένα ἀναφέρατε: «Μὲ μεγάλη χαρὰ ἀπευθύνομαι σήμερα σὲ ἐσᾶς, τοὺς ἀπόδημους Ἕλληνες, γιὰ πρώτη φορὰ ἀπὸ τὴν ἔναρξη τῆς θητείας μου, μὲ ἀφορμὴ τὴν ἐθνική μας ἐπέτειο. Στὶς 25 Μαρτίου τοῦ 1821, οἱ Ἕλληνες ἐπαναστάτησαν γιὰ νὰ ἀποτινάξουν τὸν ὀθωμανικὸ ζυγό, νὰ ἀνακτήσουν τὴν πολύτιμη ἐλευθερία τους καὶ νὰ οἰκοδομήσουν ἕνα σύγχρονο, ἐλεύθερο καὶ δημοκρατικὸ κράτος, ἀκολουθῶντας τὸ παράδειγμα τῆς ἀμερικανικῆς καὶ τῆς γαλλικῆς ἐπανάστασης».
Ἄραγε, οἱ σκλαβωμένοι Ἕλληνες ἐπαναστάτησαν ἐπειδὴ μιμήθηκαν τὴν ἀμερικανικὴ καὶ τὴν γαλλικὴ ἐπανάσταση; Ἐὰν δεχθοῦμε τὸν παραπάνω ἰσχυρισμό, σημαίνει πὼς ἀπὸ τὴν πτώση τῆς Πόλεως (1453) μέχρι τὴν ἔναρξη τῆς Ἐπανάστασης (1821) οἱ Ἕλληνες δὲν εἶχαν ἐξωγενῆ πρότυπα ἐπαναστάσεων καὶ ἑπομένως γιὰ τέσσερις αἰῶνες δὲν ἔκαναν καμμία μικρὴ ἢ μεγάλη κίνηση γιὰ ἀποτίναξη τοῦ τουρκικοῦ ζυγοῦ. Ὅμως, δὲν συνέβη κάτι τέτοιο. Οἱ πάντες -ἐπαΐοντες καὶ μή- γνωρίζουν πὼς κατὰ τὴ διάρκεια τῆς Τουρκοκρατίας εἴχαμε δεκάδες ἐπαναστατικὰ κινήματα. Ἑπομένως, ποιὲς ξένες ἐπαναστάσεις καὶ ξένα κινήματα μιμήθηκαν οἱ προσπάθειες τῶν Ἑλλήνων γιὰ Ἐθνικὴ Ἀνεξαρτησία ποὺ προηγήθηκαν τοῦ 1821;
Βέβαια, ὅπως ἐπιβάλλουν οἱ κανόνες τῆς ἱστορικῆς ἐπιστήμης, ὅταν μελετοῦμε γεγονότα ποὺ χάνονται πίσω στοὺς αἰῶνες, πρέπει νὰ λαμβάνουμε ὑπ' ὄψιν τί λέγουν οἱ ἴδιοι οἱ αὐτόπτες καὶ αὐτήκοοι μάρτυρες. Εἶ δὲ μή, θὰ φανοῦμε ἄδικοι δικαστὲς τῆς Ἱστορικῆς Ἀλήθειας.
Ἀπὸ τοὺς πολλοὺς μάρτυρες ὑπεράσπισης τῆς Ἱστορικῆς Ἀλήθειας, λοιπόν, ἂς φωνάξουμε γιὰ ἀκρόαση ἕναν σεβάσμιο γέροντα, τὸν Θεόδωρο τὸν Κολοκοτρώνη:
-Μάρτυς, πότε καὶ ποῦ γεννηθήκατε;
-Ἐγγενήθηκα εἰς τὰ 1770, Ἀπριλίου 3, τὴν Δευτέραν τῆς Λαμπρῆς. Ἐγεννήθηκα εἰς ἕνα βουνό, εἰς ἕνα δένδρο ἀποκάτω, εἰς τὴν παλαιὰν Μεσσηνίαν, ὀνομαζόμενον Ραμαβούνι.
-Γιὰ πὲς μᾶς μάρτυς περὶ τοῦ θέματος ποὺ συζητιέται σ' αὐτὸ τὸ φτωχὸ χαρτί, πές μας τί γνωρίζεις.
-Ἡ ἐπανάστασις ἡ ἐδική μᾶς δὲν ὁμοιάζει μὲ καμμιὰν ἀπ' ὅσες γίνονται τὴν σήμερον εἰς τὴν Εὐρώπην. Τῆς Εὐρώπης αἱ ἐπαναστάσεις ἐναντίον τῶν διοικήσεών των εἶναι ἐμφύλιος πόλεμος. Ὁ ἐδικός μᾶς πόλεμος ἦτον ὁ πλέον δίκαιος, ἦτον ἔθνος μὲ ἄλλο ἔθνος... (Ἀπὸ τὰ «Ἀπομνημονεύματά» του).

-Σ' εὐχαριστοῦμε μάρτυς, μπορεῖς νὰ ἀπέλθεις.
Κύριε Πρωθυπουργέ,
Παρακολούθησα καὶ τὸ δικό σας μήνυμα γιὰ τὴν Ἐθνική μας Ἐπέτειο καὶ ἔμεινα ἐνεός! Σὲ κάποιο σημεῖο δηλώσατε πώς: «Πρὶν ἀπὸ 200 οἱ Ἕλληνες διεκδίκησαν καὶ ἔγιναν ἀπὸ ὑπόδουλοι ἐλεύθεροι. Καὶ ἀπὸ ὑπήκοοι, πολῖτες. Συγκρότησαν Ἔθνος. Καὶ ἵδρυσαν κράτος δημοκρατίας καὶ δικαιοσύνης».
Ἡ ἄποψη αὐτή -ἡ ὁποία εὔχομαι νὰ συμπεριλήφθηκε ἐκ παραδρομῆς στὸ μήνυμά σας- εἶναι ἡ σημαία καὶ τὸ λάβαρο τῶν λεγόμενων «εθνομηδενιστών», οἱ ὁποῖοι διατείνονται πὼς τὸ ἔθνος τῶν Ἑλλήνων σταματᾶ στὰ Ἀρχαῖα καὶ ξεκινᾶ πάλι μετὰ τὴν ἀπελευθέρωση τοῦ '21.
-Ἄς φωνάξουμε, λοιπόν, ξανὰ τὸν Θεόδωρο Κολοκοτρώνη νὰ μᾶς πεῖ.
-Γιὰ πὲς μᾶς μάρτυς περὶ τοῦ θέματος ποὺ συζητιέται σ' αὐτὸ τὸ φτωχὸ χαρτί, πές μας τί γνωρίζεις;
-Θὰ σᾶς πὼς αὐτὸ ποὺ εἶπα στὰ παιδιὰ τοῦ Γυμνασίου τῶν Ἀθηνῶν πρὶν ἀπὸ : Εἰς τὸν τόπον, τὸν ὁποῖον κατοικοῦμε, ἐκατοικοῦσαν οἱ παλαιοὶ Ἕλληνες, ἀπὸ τοὺς ὁποίους καὶ ἡμεῖς καταγόμεθα καὶ ἐλάβαμε τὸ ὄνομα τοῦτο. Αὐτοὶ διέφεραν ἀπὸ ἡμᾶς εἰς τὴν θρησκείαν, διότι ἐπροσκυνοῦσαν τὲς πέτρες καὶ τὰ ξύλα (Ἐφημερίδα «Αἰὼν» 13.11.1838)
-Δηλαδὴ μάρτυς, καταγόμαστε μόνο ἀπὸ τοὺς ἀρχαίους ἡμῶν προγόνους;
-Τοῦ Ἄγγλου ναυάρχου, Άμιλτον ποὺ μᾶς ζητοῦσε νὰ συμβιβαστοῦμε μὲ τοὺς Τούρκους (ὦ Ἀγγλία, πάντοτε ἴδια!) του εἶχα πεῖ: Ἐμεῖς, καπιτὰν Ἄμιλτον, ποτὲ συμβιβασμὸ δὲν ἐκάμαμε μὲ τοὺς Τούρκους. Ἄλλους ἔκοψε, ἄλλους σκλάβωσε μὲ τὸ σπαθὶ καὶ ἄλλοι, καθὼς ἡμεῖς, ἐζούσαμε ἐλεύθεροι ἀπὸ γενεὰ εἰς γενεά. Ὁ βασιλεὺς μᾶς ἐσκοτώθη (σ. ὁ Κωνσταντῖνος Παλαιολόγος), καμμία συνθήκη δὲν ἔκαμε (σ. «τὸ δὲ τὴν Πόλιν σοὶ δοῦναι...»), ἡ φρουρὰ τοῦ εἶχε παντοτινὸ πόλεμο μὲ τοὺς Τούρκους καὶ δύο φρούρια ἦτον πάντοτε ἀνυπότακτα». Μὲ εἶπε: «Ποία εἶναι ἡ βασιλικὴ φρουρά του, ποῖα εἶναι τὰ φρούρια;» -«Ἡ φρουρὰ τοῦ βασιλέως μᾶς εἶναι οἱ λεγόμενοι Κλέφται, τὰ φρούρια ἡ Μάνη,Μάνῃ καὶ τὸ Σούλι καὶ τὰ βουνά». Ἔτσι δὲν μὲ ὡμίλησε πλέον» (Ἀπὸ τὰ «Ἀπομνημονεύματά» του).
- Σ' εὐχαριστοῦμε μάρτυς, μπορεῖς νὰ ἀπέλθεις.
Εὐτυχῶς γιὰ τοὺς Νεοέλληνες, τὰ ποὺ μᾶς κληροδότησε ὁ Ἀρχιστράτηγος εἶναι καθάρια καὶ δὲν ἐπιδέχονται παρερμηνεῖες καὶ «παραθυράκια», ὅπως ἔχουμε συνηθίσει νὰ βλέπουμε στὸ νομικό μας «πολιτισμὸ»...
Ζήτω ἡ αἰωνία Ἑλλάς!
Μὲ τιμή,
Νικόλαος Παν. Αντωνόπουλος, M. Ed.
Δάσκαλος 45ου Δημοτικοῦ Σχολείου Πατρῶν

5 σχόλια:

 1. ΜΙΛΑΜΕ ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ ΓΙΑ ΑΝΙΣΤΟΡΙΤΟΥΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΜΗ ΕΧΟΝΤΕΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΥΦΥΙΑ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΑΥΡΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ ΝΑ ΥΨΩΣΟΥΝ ΚΕΦΑΛΙ, ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΤΟ ΡΗΜΑ ΜΕΙΝΕ... ΣΠΙΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΣΚΥΨΕ...ΚΕΦΑΛΙ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΤΣΕ ΝΑ ΣΕ....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Δυστυχισμένες κυρίες
  που στήθηκαν σε ορδές
  αρσενικών και καμάρωναν για το...πόσα γράφει
  το κοντέρ...

  Τώρα που γέρασαν
  και πρέπει να πληρώσουν για να "συντροφευτούν"
  ...αξιοπρεπώς...

  το μ ί σ ο ς τους για τους ανθρώπους
  και η "ανάγκη" για
  πάση θυσία εκδίκηση,
  τις κάνει ικανές
  για όλα!

  Δυστυχισμένες
  θα μου πεις...

  Εντάξει.

  Και οι αμαρτίες μας πολλές...
  μας πρέπει ξεφτιλα...

  Εντάξει, αλλά μας
  πνίγει και λιγάκι
  το δίκιο ρε φίλε!


  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Η Αριστερά έτσι βλέπει την Ελληνική Επανάσταση. Και στα πανεπιστήμια οι αριστεροί (φιλελεύθεροι ή μαρξιστές) καθηγητές, έτσι την παρουσιάζουν. Το ξέρω γιατί το έχω ζήσει

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΙΡΙΑ,ΩΡΑΙΟΤΑΤΗ !!ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ !!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΥΤΗ ΔΕΝ ΜΑΣ ΛΕΕΙ ΟΙ ΔΥΟ ΠΥΛΩΝΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΕΘΝΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ,ΑΥΤΟ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΠΕΡΙΤΡΑΝΑ ΟΤΙ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΡΑΒΙΑΖΕΙ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΟΡΚΙΣΤΗΚΕ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.