30 Σεπ 2011

Σταυροὶ ἐμφανίζονται μέσα στὴν Ἁγιὰ Σοφιὰ

Παράδοξο καὶ ἀνεξήγητο γεγονὸς ποὺ ἔρχεται μετὰ τὴν περυσινὴ ἐμφάνιση τῶν ἑξαπτέρυγων ἀγγέλων Τὸ παράδοξο γιὰ ὅλους ἐμᾶς ποὺ δὲν κατέχουμε τὴν τέχνη τῆς Ἁγιογραφικῆς εἶναι ὅτι τὰ ψηφιδωτὰ καλύφθηκαν ἀπὸ παχὺ στρῶμα ἀσβέστη (περίπου δύο δάχτυλα), ὅπως φαίνεται καὶ σὲ συγκεκριμένη φωτογραφία, γιὰ νὰ καλύψουν τὰ χριστιανικὰ σύμβολα καὶ ἐπάνω στὸν ἀσβέστη ἐμφανίστηκαν αὐτοὶ οἱ σταυροί.
Καὶ δίκαια ἀναρωτιέται ὁ ἐπισκέπτης, ἀφοῦ δὲν τοὺς ἔβαψε μετέπειτα κάποιος, εἶναι δυνατὸν νὰ "πότισαν" ἀπὸ τὸν τοῖχο μέχρι τὴν ἐξωτερικὴ στρώση τοῦ σοβά;
Καὶ γιατί νὰ ἐμφανιστοῦν μόνο οἱ σταυροὶ καὶ νὰ μὴν ἐμφανιστοῦν καὶ οἱ ὑπόλοιπες τοιχογραφίες-ἁγιογραφίες, οἱ ὁποῖες εἶναι καὶ σὲ ψηφιδωτὴ μορφὴ (δηλαδὴ ἀποκλείεται ὁ "τυχαῖος" ἐμποτισμός, ἀφοῦ τὸ ἐπιστρωθὲν ὑλικὸ εἶναι ψηφίδα); Ἀκόμη ὅμως καὶ ἐὰν ἐπρόκειτο γιὰ καλυμμένες μὲ σοβὰ ἁγιογραφίες, ἀποτελεῖ πολὺ παράδοξο γεγονὸς νὰ μὴν φαίνονται μὲ γυμνὸ μάτι, ἀλλὰ νὰ ἀποτυπώνονται στὸν φωτογραφικὸ φακό!!! Τότε ἔχουμε μία παραδοξότητα, ποὺ ἴσως θὰ πρέπει νὰ ἐλεγχθεῖ...
Ἁγιογράφος, ποὺ ἔχει ἐργαστεῖ καὶ σὲ ψηφιδωτὲς εἰκόνες, λέει χαρακτηριστικά:
"Γιὰ νὰ καταλάβετε μιλᾶμε γιὰ ἕνα ἀδρανὲς ὑλικὸ π.χ. πέτρα (ὅπως τὰ ψηφιδωτὰ) εἶναι ἀδύνατον νὰ ἀποδώσει χρῶμα ὡς χημικὴ ἀντίδραση στὸν νωπὸ σοβὰ (ὄχι καὶ μόνο ἐπεριέχει ἀσβέστη) ὥστε νὰ ἀπεικονίσει τὸ...

 σχῆμα Σταυροῦ"...
Οἱ σταυροὶ ὅπως ὅλοι παρατηροῦμε εἶναι ὀρθόδοξοι (ἰσοσκελεῖς) βυζαντινοὶ καὶ ἀποτελοῦν σύγχρονο φαινόμενο (τῶν τελευταίων μηνῶν...). Γιὰ τὴν περίπτωση ποὺ πρόκειται γιὰ μεταλλικοὺς σταυροὺς ποὺ ὀξειδώθηκαν, ἁγιογράφος εἶπε: "Καὶ ὅπως καὶ ἐσεῖς θὰ γνωρίζετε τὸ σίδερο μὲ συνδιασμὸ μὲ τὸ πέρασμα τοῦ χρόνου καὶ τὶς ἀτελείωτες καιρικὲς συνθῆκες προκαλεῖ ὀξείδωση καὶ τὸ κόκκινο χρῶμα (σκουριὰ) ἁπλώνεται σὰν καρκίνωμα. Ὅποτε σὲ ἕνα ἀριστούργημα σὲ ὅλους τους τομεῖς σὲ καμία περίπτωση δὲν θὰ βάλανε ὑλικὸ ἀπὸ σίδερο... Ἐπίσης, ἂν μπορεῖτε νὰ φανταστεῖτε, ὅλος ὁ Ναὸς καὶ τὰ ἄλλα ἀρχιτεκτονικὰ κτίσματα σὲ ὅλης της Βυζαντινῆς Περιόδου ἀποτελεῖται ἀπὸ κομμάτια κεραμικῶν, ἀσβέστη, ποταμίσια ἄμμος,χαλίκι καὶ ἀτελείωτα αὐγά!!!!.
Τὸ φρέσκο (τεχνικὴ τῶν Βυζαντινῶν γιὰ τὶς τοιχογραφίες), ἀποτελεῖται ἀπὸ πάστα ἀσβέστη ποὺ εἶναι ἀπὸ πέτρα, ἄμμο ποταμοῦ, καὶ μαρμαρόσκονη, σὲ τρεῖς στρώσεις (μαῦρο φρέσκο, κίτρινο φρέσκο καὶ ἄσπρο φρέσκο) καὶ πάνω ἐκεῖ γίνονται οἱ Ἁγιογραφίες. Οἱ σκόνες χρωμάτων ἀνακατεύονται μόνο μὲ νερὸ καὶ τίποτα ἄλλο γιατί τὸ ὑλικὸ ποὺ τὰ κολλάει πάνω στὸν τοῖχο εἶναι ὁ ἀσβέστης. Ὁ ἀσβέστης βγαίνει μὲ τὸ νερὸ ἀπὸ τὸν σοβὰ πρὸς τὴν ἐπιφάνεια (μὲ τὸν καιρὸ) καὶ συναντώντας τὸ διοξείδιο τοῦ ἄνθρακα ἀπὸ τὸν ἀέρα γίνεται πάλι ἀσβεστόλιθος. Δηλαδὴ ἐνῶ στεγνώνει ὁ τοῖχος βγαίνει ἀπὸ τὸ σοβὰ καὶ μαρμαρώνεται πάνω στὰ χρώματα, τὰ ὁποῖα θὰ παραμείνουν πιασμένα στὴ μέση του ἀσβεστόλιθου γιὰ πάντα. Αὐτὰ τὰ ἔμαθα (τὴν τεχνικὴ) ἀπὸ τὸν βοηθὸ καθηγητὴ στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Βουκουρεστίου Ρουμανίας Mihai Coman."...
Ἀξίζει ὅμως νὰ σταθοῦμε καὶ στὴν περίπτωσή της μὴ συμμετρίας τῶν σταυρῶν μὲ τὰ ὑπόλοιπα (μεταγενέστερα προφανῶς) ἰσλαμικὰ σχήματα. Καὶ αὐτὴ ἡ μὴ συμμετρία προδίδει πὼς καμία σχέση δὲν ἔχουν οἱ σταυροὶ μὲ τὴν μετέπειτα διακόσμηση τοῦ ναοῦ. Κανεὶς ἁγιογράφος δὲν θὰ καλλιτεχνοῦσε παραβιάζοντας τὴν λογική της καλαισθησίας, πόσο δὲ μᾶλλον στὴν περίπτωση τοῦ Ναοῦ τῆς Ἁγίας Σοφίας ποὺ ἀποτελοῦσε (καὶ συνεχίζει νὰ ἀποτελεῖ) πραγματικὸ κόσμημα στὸν χῶρο τῆς τέχνης καὶ τῆς ἀρχιτεκτονικῆς.
Πῶς ἐξηγεῖται ὅμως πὼς οἱ σταυροὶ βρίσκονται παντοῦ μέσα στὴν Ἁγία Σοφία καὶ συγκεκριμένα στὰ τέσσερα θολωτὰ σημεῖα; Κάποιοι μιλοῦν γιὰ θαῦμα... (στὴν φωτογραφία δεξιὰ βλέπετε τὸ ἀρκετὰ μεγάλο πάχος τοῦ σοβά, ποὺ φρόντισαν νὰ βάλουν οἱ Τοῦρκοι γιὰ σειρὰ ἐκατονταετιῶν, προκειμένου νὰ ἀποκρύψουν μὲ ἀπόλυτη βεβαιότητα τὶς ἁγιογραφίες καὶ τὰ ψηφιδωτά του Ναοῦ τῆς Ἁγίας Σοφίας).
Ἐμφάνιση ἀγγέλων κάτω ἀπὸ τὸν σοβὰ
Δὲν εἶναι ὅμως μόνο αὐτὴ ἡ περίπτωση, ἀφοῦ στὸ τέλος τοῦ Ἰουλίου τοῦ 2009, στὸ φῶς ἦρθε ἡ παράσταση ἑνὸς ἀγγέλου, ἡ ὁποία ἦταν καλυμμένη ἐδῶ καὶ ἔξι αἰῶνες ἀπὸ συντηρητὲς στὴν Ἁγία Σοφία. Ὁ Τοῦρκος Ἀχμὲτ Ἒμρ Μπιλτιλί, ἕνας ἐκ τῶν συντηρητῶν, δήλωσε ὅτι ἔχουν ὡς στόχο τώρα νὰ φέρουν στὴν ἐπιφάνεια καὶ δεύτερο ἄγγελο, ποὺ χρονολογεῖται ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας.
Τὰ μωσαϊκὰ εἶχαν καλυφθεῖ λίγο μετὰ τὴν Ἅλωση τῆς Πόλης, τὸ 1453, καὶ τὴ μετατροπὴ τῆς Ἁγίας Σοφίας σὲ τζαμί. Οἱ Τοῦρκοι, ἀντὶ νὰ μετακινήσουν τὰ μοναδικῆς ὀμορφιᾶς μωσαϊκά της Ἁγίας Σοφίας, τὰ κάλυψαν μὲ μέταλλο καὶ γύψο (προσφιλὴς τακτική του πολιτισμοῦ τῆς Τουρκίας).
Καὶ ἡ συνέχεια τῆς πρώτης ἀνακάλυψης, ἔφερε μία μεγάλη ἱστορικὴ ἀποκάλυψη ἔρχεται στὸ φῶς ὕστερα ἀπὸ αἰῶνες «σκότους». Αὐτὴ τὴ φορὰ τέσσερις ἄγγελοι ζωγραφισμένοι πάνω σὲ μωσαϊκὸ ἦταν γιὰ χρόνια κρυμμένοι, ἐν γνώσει τῶν τουρκικῶν ἀρχῶν, κάτω ἀπὸ πολλὰ στρώματα ἀσβέστη καὶ τέσσερις τεράστιες ἀσπίδες, στὶς τέσσερις κολῶνες ποὺ στηρίζουν τὸν τροῦλο τῆς Ἁγιᾶς Σοφιᾶς.
Οἱ τέσσερις ἄγγελοι, ποὺ ὁ καθένας τοὺς ἔχει ἔξι φτερά, δημιουργήθηκαν μεταξὺ 900 – 1300 π.Χ. Μάλιστα, στὰ μέσα τοῦ 1800, ὁ Ἰταλὸς ἀρχιτέκτονας Fossati, τοὺς εἶδε κάνοντας ἐπισκευὲς στὸ ναό. Τὴ διαταγὴ νὰ καλυφθοῦν μὲ ἀσβέστη ἔδωσε ὁ σουλτάνος Abdulmecit. Στὴ συνέχεια τοποθετήθηκαν πάνω τους ἀσπίδες, ποὺ ἀναγράφουν ἀραβικὲς προσευχές.
Ὡστόσο, τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου ἦρθε καὶ οἱ τέσσερις μοναδικὲς τοιχογραφίες θὰ βγοῦν ξανὰ στὸ φῶς, δίνοντάς μας μία γεύση ἀπὸ τὴν ἀξεπέραστη τέχνη τῶν προγόνων μας.

19 σχόλια:

 1. Οι Σταυροί υπάρχουν εκεί από την περίοδο της εικονομαχίας (8ος-9ος αι. μ.Χ.) όταν οι εικονομάχοι επιτρέπανε μόνο το σύμβολο του Σταυρού και φυτικό διάκοσμο στους Ναούς και καλύπτανε τα ψηφιδωτά. Ανάλογος Σταυρός υπάρχει και στην "Πλατυτέρα" (την αψίδα πάνω από το Ιερό) στο Ναό της Αγίας Ειρήνης που βρίσκεται δίπλα στην Αγια-Σοφιά!
  Αν, κάποιοι είδαν μόλις τώρα τους Σταυρούς, τι να πω; Άγνωσται αι βουλαί και αι οπτικαί!!!
  Η

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Οι Σταυροί υπάρχουν εκεί από την περίοδο της εικονομαχίας (8ος-9ος αι. μ.Χ.) όταν οι εικονομάχοι επιτρέπανε μόνο το σύμβολο του Σταυρού και φυτικό διάκοσμο στους Ναούς και καλύπτανε τα ψηφιδωτά. Ανάλογος Σταυρός υπάρχει και στην "Πλατυτέρα" (την αψίδα πάνω από το Ιερό) στο Ναό της Αγίας Ειρήνης που βρίσκεται δίπλα στην Αγια-Σοφιά!
  Αν, κάποιοι είδαν μόλις τώρα τους Σταυρούς, τι να πω; Άγνωσται αι βουλαί και αι οπτικαί!!!
  Η

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ναι οι σταυροι εμφανιστηκαν απο το πουθενα...κατι μεγαλο παιζει

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ανώνυμος 11:28 απ' ότι κατάλαβα είχαν καλυφθεί οι σταυροί αν διάβασες το άρθρο, άλλοι από το 1453 και άλλοι από το 1800. Άσχετα αν υπάρχουν από τον 8ο ή 9ο αιώνα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Σαββας Παντζαρίδης3 Νοεμβρίου 2011 στις 6:54 μ.μ.

  Σας παρακαλώ για μια φορα ακομη, για να μην φαινομαστε άσχετοι με θεματα τέχνης, να αναφέρετε τον αγγελο με τα εξι φτερά ως ΣΕΡΑΦΕΙΜ. Γιατι σε άλλη περιπτωση εχουμε τα Χερουβίμ, οπου σ' αυτα ειναι εμφανή τα φωτοστεφανα, ενω τα Σεραφιμ δεν εχουν, γιατι αυτο κρύβεται απο τα φτερά τους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Ρωμηοσύνη, Ρωμηοσύνη....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Καλά όλα αυτά, αλλά οι Βυζαντινοί δεν έιναι πρόγονοί μας! Ήταν Ρωμαίοι. Έσφαξαν την αρχαία Ελλάδα. Κατέστρεψαν τους αρχαίους εληνικούς ναούς, τους κατηγόρησαν για ειδωλολάτρες, σκότωσαν τους ιερείς των ελευσινίων μυστηρίων, και πολλά άλλα!
  Μάς συμφέρει βέβαια να τους λέμε προγόνους μας, για πολιτικούς λόγους. Στο Βυζάντιο απαγορευόταν το "ελληνίζειν" με ποινή θανάτου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Διάβασε λίγη ιστορία και θα σου περάσει ο παροξυσμός

   Διαγραφή
  2. stergio33 ,μάθε ποιοι είναι οι προγονοί σου.Διγενής,Βουλγαροκτόνος,Ηράκλειος,Βελισσάριος και φθάνουμεστις μέρες μας Υψηλάντηδες ,Νικηφορόπουλοι(Καποδίστριας),Μεταξάδες. Έχουμε και τους πιο αρχαίους Αχιλλεά ,Μεγαλέξανδρο ,αλλά οι πιο κοντινοί μας είναι οι Βυζαντινοί, η χιλιοχρονη ελληνική αυτοκρατορία.Μην τεμαχίζεις την Ιστορία μας κατά το μασωνικό-κοραηστικό πρότυπο.Ο ελληνισμός ήταν ενας και αδιαίρετος.Ακόμα και τώρα εχθρός μας είναι ο μουσουλμάνος εξομώτης Ελληνας Ερντογάν. Ελληνίζειν σημαίνει λατρεία του δωδεκαθέου εξαιτίας του οποίου πολλοί καλοί χριστιανοί πέθαναν-μην το ξεχνας- και οι οποίοι ήταν και Ελληνες.Να μην ξεχνάς τον εξεφτιλισμό και την παρακμήτου δωδεκαθέου με τη λατρεία του Μίθρα και παέι λεγοντας. Να είσαι πιο καλά και αντικειμενικά διαβασμένος και να μην αναπαράγεις τη μασωνική-δωδεκαθειστική επίθεση. Και νομίζω ξέρεις τι εστί μασωνισμός σήμερα στην Ελλάδα της δήθεν κρίσης.-πολεμιστής-

   Διαγραφή
  3. Συμφωνώ απόλυτα με το ν Στέργιο 33. Ως ιστορικός-κοινωνιολόγος σου προτείνω να διαβάσεις λίγο την ιστορία σου ξανά διότι σου έχουνεξεφύγει αρκετά πραγματάκια.
   Είναι ωραίο να περνάμε τις αερολογίες ως "ΓΝΏΣΗ" αλλά αν δεν μελετήσουμε εις βάθος το θέμα που ερευνούμε -και όχι επιφανειακά- δεν είμαστε σε θέση να εκφέρουμε γνώμη , είται θετική ή αρνητική - γιατί πολύ απλά δεν θα υπάρχουν επειχηρήματα να υποστηρήξουν τη γνώμη μας, πράγμα που σημαίνει ότι γινόμαστε απλώς φερέφωνα της κάθε -ας μου επιτραπεί η έκφραση- ηλοιθιότητας, που μας σερβίρουν στο πιάτο κάποιοι, και που εμείς -για να μη χάσουμε- όχι μόνο τα τρώμ, αλλά προσπαθούμε να ξανασερβίρουμε και σε άλλους...

   Διαγραφή
 8. Είναι αλήθεια ότι τα νέα παιδιά μπερδεύουν την Βυζαντινή Εποχή με τον Μεσαίωνα και τα σκοτεινά χρόνια! Καλά θα κάνουνε να διαβάσουνε Παγκόσμια Ιστορία και να δούνε ποιοί ήταν οι Ρωμιοί. Και ποιοί ήτανε οι σταυροφόροι και οι υπόλοιποι εχθροί του Βυζαντινού Πολιτισμού και της Ορθοδοξίας! Το σίγουρο είναι ότι όταν χτίστηκε η Αγιά Σοφιά επιτεύχθηκε η εξαύλωση της ύλης. Ο Ορθόδοξος αυτός Ναός είναι η μεγαλύτερη παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά βυζαντινού πολιτισμού και ορθοδοξίας, που διαθέτουμε εμείς οι Έλληνες. Καλά θα κάνουμε να διαφυλάτουμε τα ψηφιδωτά και τις αγιογραφίες όσο μπορούμε, αναδυκνύοντας τον βυζαντινό πολιτισμό. Πρέπει παράλληλα νομίζω, να μην αφήνουμε να γκρεμίζουνε τα τείχη βυζαντινά του Θεοδοσίου, για να χτίσουνε πολυτελή ξενοδοχεία στην Κωνσταντινούπολη! Αυτή τη μοναδική ιστορική πολιτιστική κληρονομιά, πρέπει να διαφυλάξουμε με κάθε κόστος! Είναι η Φωλιά της Ορθόδοξης Πίστης στη Βυζαντινή Εποχή. Νομίζω ότι πρέπει να αντιδράσουνε οι Ιστορικοί, Καθηγητές και Θρησκευτικοί Αναλυτές, για την αδικία που γίνεται κατά της διαφύλαξης του Ορθόδοξου Πολιτισμού στην Αγιά Σοφιά και της Βυζαντινής εποχής στην Κωνσταντινούπολη.
  Καλή Ανάσταση εύχομαι με μιά Ελλάδα Ελληνική!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. MA EXETE ΔΕΙ ΕΞ ΑΛΛΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΑΝ ΚΑΛΑ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΩΔΕΚΑΘΕΪΣΤΗΣ; ΟΛΟ ΚΑΤΙ ΗΜΙΜΑΘΕΙΣ ΒΡΙΣΚΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΤΑ ΜΥΑΛΑ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΟΛΟΙ ΣΤΟ ΝΑ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΘΟΥΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ. ΒΕΒΑΙΑ, ΤΑ ΘΕΛΟΥΝ ΚΙ ΑΥΤΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΘΑΙΝΟΥΝ. ΤΑ ΠΑΘΗ-ΔΑΙΜΟΝΙΑ ΒΛΕΠΕΤΕ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΙΣΧΩΡΗΣΕΙ ΜΕΣΑ ΤΟΥΣ, ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΖΩΗ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ, ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΟ ΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΑ ΧΑΛΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ Η ΜΕΤΑΝΟΙΑ-ΜΕΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥΣ ΦΑΝΤΑΖΕΙ ΔΥΣΚΟΛΗ.
  ΑΠΟ ΤΟ ΝΑ ΣΚΕΠΤΩΝΤΑΙ ΛΟΙΠΟΝ ΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΔΩΣΟΥΝ ΛΟΓΟ ΣΕ ΔΙΚΑΙΟ ΚΡΙΤΗ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ ΤΟΥΣ ΨΕΥΔΟΘΕΟΥΣ-ΔΑΙΜΟΝΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΓΙΑ, ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΗΤΕΙΑ, ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΗΝ ΕΜΠΑΘΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ, ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΝΘΡΩΠΕΣ ΠΡΟΣΤΥΧΙΕΣ ΚΑΙ ΑΜΑΡΤΙΕΣ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ.
  ΜΕΤΑΝΟΙΑ, ΚΑΛΗ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ, ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ ΛΟΙΠΟΝ, ΑΛΛΙΩΣ Η ΠΤΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΚΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΕΝΑ, ΚΙ ΕΠΕΙΤΑ.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Φίλε το ειρωνικό υφάκι του ξερόλα δέν βοηθά κανέναν. Όπως δέν θα αρέσει σε σένα τώρα το σχόλιο μου σ αυτό το ύφος και δέν συμβάλλει ώς αφοριστικό σε καμιάς μορφής γόνιμο διάλογο ή καλοπροαίρετη κουβέντα, έτσι και το ανωτέρω δικό σου σχόλιο με το αφ υψηλού ύφος και τους μειωτικούς χαρακτηρισμούς ζημιώνει πρώτιστα εσένα και ενδεχομένως δημιουργεί αρνητική διάθεση και σε άλλους που άν μή τι άλλο θα μπορούσαν να ωφεληθούν από έναν καλό σου λόγο. Και μήν αναφέρεις ότι παροτρύνεις πρός μετάνοιαν διότι και τούτο το πράττεις ώς να είσαι εσύ ο δίκαιος Κριτής. Ευτυχώς δέν είσαι.

   Διαγραφή
  2. Όπως και να έχει, δεν παύει τα όσα λέει να κρύβουν μεγάλη δόση αλήθειας μέσα τους...

   Διαγραφή
 10. ΟΙ ΣΚΟΤΑΔΙΣΤΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΝΕΟ ΠΑΓΑΝΙΣΤΕΣ , ΟΠΑΔΟΙ ΤΩΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΩΝ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΩΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΣΦΑΞΑΝ 11.000.000 ΕΠΙΣΗΜΑ ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΕΝΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥΣ 4 μ.Χ. ΑΙΩΝΕΣ, ΑΠΟΚΡΥΠΤΟΥΝ ΤΙΣ ΕΜΦΥΛΙΕΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΕΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ , ΔΙΟΤΙ ΕΤΣΙ ΘΑ ΦΑΝΕΙ ΠΩΣ ΟΙ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΜΑΣ , ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΤΕΛΕΙΟΙ ΔΕΝ ΗΤΑΝ, ΟΠΩΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ, ΑΛΛΑ ΔΙΕΠΡΑΤΤΑΝ ΑΝΕΙΠΩΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΩΝ ΨΕΥΤΟΘΕΩΝ ! ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ . Υ. Γ. ΤΑ ΠΑΘΗ ΤΩΝ ΨΕΥΤΟΘΕΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ(Ησιόδου Θεογονία 133-138): Ο ΟΥΡΑΝΟΣ, ΒΥΘΙΖΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑ ΕΓΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΗΣ !; Ο ΚΡΟΝΟΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ, ΟΥΡΑΝΟ, ΤΟΥ ΕΚΟΨΕ ΤΑ ΓΕΝΝΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ! Ο ΚΡΟΝΟΣ, ΑΠΟ ΦΟΒΟ ΜΗΠΩΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ, ΤΟΥ ΠΑΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ, ΤΑ ΕΤΡΩΓΕ ! Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ, ΡΕΑ, ΤΟΝ ΞΕΓΕΛΑΣΕ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΔΩΣΕ ΝΑ ΦΑΕΙ ΜΙΑ... ΠΕΤΡΑ ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑ, ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΥ ΠΑΡΕΙ ΕΤΣΙ ΕΚΕΙΝΟΣ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ! Ο ΑΡΧΙΚΛΕΦΤΗΣ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ, ΕΡΜΗΣ, Ο ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΤΗΣ ΚΛΟΠΗΣ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΛΑΤΡΕΥΟΤΑΝ ΔΙΑ ΤΗΣ ΚΛΟΠΗΣ, ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΟΥΣΕ ΤΗΝ ΚΛΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΔΙΚΙΑ ΤΩΝ ΠΛΟΥΣΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΩΝ(Ιλιάδα Β΄ 103, Κ΄ 267, Οδύσσεια Τ΄ 394)! Ο ΠΟΛΕΜΟΧΑΡΗΣ, ΑΡΗΣ, Ο ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ, ΛΑΤΡΕΥΟΤΑΝ ΔΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΒΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΙΜΑΤΟΧΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΟΥΣΕ ΤΟΥΣ ΑΓΡΙΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. ο καθε ενας λεει την αποψη του και ας ειναι και ασχετη...το θεμα ειναι οτι οι σταυροι εμφανιζωνται τωρα μετα απο τοσους αιωνες μεσα απο τοσο ασβεστη!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Αυτοί οι αρχαίοι πρόγονοί μας, τι μανία πια να πηγαίνουν να χτίζουν τα ιερά τους κάτω από χριστιανικές εκκλησίες!!!!!!
  Για μένα πρόγονοί μου δεν είναι ο Κωνσταντίνος, Θεοδόσης, Βασίλης, και άλλοι με εβραϊκά ονόματα.
  Είναι ο Σωκράτης, ο Πυθαγόρας, και ουκ έστι αριθμός σπουδαίων φιλοσόφων.
  Δεν ξέρω για τους φόνους που λέτε πως έκαναν ποιοι; Τι δουλειά έχουμε με ειδωλολάτρες; Διάβασε Ορφικά κέιμενα ανώνυμε να ενημερωθείς.
  Εσύ που λες "mpravo sou kala eipes ston stergio" μάθε να γράφεις ελληνικά και να τιμάς την Ελλάδα, αλλά μάλλον δεν σ' αρεσει η ελληνική γλώσσα και παράδοση. Άσε τα greeklish. Είναι ξεφτίλα!!
  Το Βυζάντιο προήλθε από τους Ρωμαίους. Πολιτιστικά τους κυριεύσαμε, αλλά ο "Μέγας" Κωνσταντίνος που "άγιασε" πριν γίνει ... εικονικά χριστιανός, ήταν Ρωμαίος και δεν ήταν πρόγονός μου.
  Μάλλον δεν αξίζει να απαντήσω άλλο.
  Stergio33

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.