30 Δεκ 2010

Ὁ π. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΗΣΗΣ ΣΥΓΚΡΙΝΕΙ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΟΜΑΧΙΑ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 80 ΚΑΙ ΤΟΥ 2010Ὁ π. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΗΣΗΣ ΣΥΓΚΡΙΝΕΙ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΟΜΑΧΙΑ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 80 ΚΑΙ ΤΟΥ 2010

Τοῦ Παναγιώτη Τελεβάντου
=================

Ὁ π. Θεόδωρος Ζήσης ἀνέφερε λίαν ἀξιόλογες πληροφορίες - ἄγνωστες στούς πιό πολλούς - γιά τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν καί τή στάση τῆς Ἐκκλησίας τή δεκαετία τοῦ 80 ἐπειδή καί τότε ἐπιχειρήθηκε μία παρόμοια ἐπίθεση ἐναντίον τούς μέ αὐτή πού παρατηροῦμε στίς μέρες μας.

Γιά νά ἀκριβολογοῦμε ἡ προσπάθεια ἄρχισε νωρίτερα - τό τέλος τῆς δεκαετίας τοῦ 70 καί πρίν τήν ἄνοδο στήν ἐξουσία τοῦ Ἀνδρέα Παπανδρέου - “τοῦ μεγαλύτερου δημαγωγοῦ τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἀπό τήν ἐποχή τοῦ Κλέωνα, πού μποροῦσε νά διεγείρει τά κατώτερα ἔνστικτα τῶν Ἑλλήνων”, ὅπως ἔλεγε ὁ π. Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος! Τοῦ γνωστοῦ καί ὡς “Ἠρόστρατου” κατά τόν εὐστοχότατο χαρακτηρισμό τοῦ κ. Γιανναρά.

Ἡ ἀνίερη ἐκείνη προσπάθεια εἶχε ὡς ἐπικεφαλῆς τήν ξυνωρίδα τῆς ἐν Ἑλλάδι προτεσταντίζουσας θεολογίας: Τόν κακό δαίμονα τῆς Ἑλληνικῆς θεολογίας ἀείμνηστο Σάββα Ἀγουρίδη καί τόν ὁμότροπό του ἀείμνηστο Νίκο ...
Νησιώτη.

Ὑπῆρχε ὅμως μεγάλη διαφορά τότε ἐπειδή ἡ Ἐκκλησία στό σύνολό της - ἐκτός ἀπό ἐλάχιστους ἐξωμότες Ἀγουριδικούς θεολόγους - ἀντιστάθηκαν σθεναρά στά σχέδια τῶν ἐκκλησιομάχων καί τῶν ἀνδρεικέλων τους στό χῶρο τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς θεολογίας.

Ἀντίθετα ὁ - διά τάς ἁμαρτίας ἠμῶν - Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος διόρισε τούς “Τσολάκογλου” τῶν ἐκκλησιομάχων σέ ἐπιτελικές θέσεις τῆς Ἐκκλησίας καί συνωμοτεῖ μαζί τους γιά νά ἀπογαλακτίσουν τό εὐλογημένο μᾶς Γένος ἀπό τήν τροφό τοῦ τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.

Παραθέτουμε στή συνέχεια ἀπόσπασμα ἀπό τό σχολιασμό τῆς ἐπικαιρότητας πού ἔκανε ὁ π. Θεόδωρος Ζήσης στό ἀρχονταρίκι τῆς ἐκκλησίας τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου ὅπου λειτουργεῖ.

*****

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΛΩΝ

Τοῦ π. Θεόδωρου Ζήση
=============

«Ὑπάρχει προγραμματισμός καί μεθόδευση τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν στά σχολεῖα ἤ νά γίνει προαιρετικό καί ἑπομένως νά ἐπιλέγεται ἀπό μικρό ἀριθμό μαθητῶν καί οὐσιαστικῶς νά ἀχρηστευθεῖ τό μάθημα ὡς προαιρετικό ἤ νά ἀλλάξει χαρακτήρα καί νά παύσει τό ΜτΘ νά εἶναι μάθημα ὀρθόδοξο, ὀρθοδόξου κατηχήσεως, πού παρουσιάζει τήν Ὀρθοδοξία, τή διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας καί νά γίνει μάθημα θρησκειολογίας. Καί δυστυχῶς αὐτές οἱ ἐπιδιώξεις εἶναι ἐμφανέστατες, μεθοδεύονται ἀπό τήν κυβέρνηση, μεθοδεύονται ἀπό μερικούς θεολόγους οἱ ὁποῖοι δέν ἀντιδροῦν καί δυστυχῶς δέν ἀντιδρᾶ οὔτε ἡ Ἐκκλησία. Καί ὄχι μόνο δέν ἀντιδρᾶ ἡ Ἐκκλησία, ἀλλά πρόσωπα τά ὁποῖα εἶναι ὑπέρ αὐτῶν τῶν κατευθύνσεων, ὑπέρ τῆς μειώσεως τοῦ ΜτΘ, ἡ Ἐκκλησία τά περιθάλπει, τούς δίδει ἀξιώματα, τούς δίδει θέσεις, χρησιμοποιεῖ ὡς συμβούλους τά πρόσωπα αὐτά.

Κάτι ἀνάλογο ἐπιχειρήθηκε καί παλαιότερα καί τότε εὐτυχῶς ξεσηκωθήκαμε οἱ θεολόγοι καί ξεσηκώθηκε καί ἡ Ἐκκλησία, μέ τόν ἀείμνηστο Ἀρχιεπίσκοπο Σεραφείμ. Αὐτά πού τώρα ἐπιχειρεῖ νά κάνει τό ΠΑΣΟΚ στό γῆρας του, εἶχε ἐπιχειρήσει νά τά κάνει καί στή νεότητά του. Ὅταν εἶχε ἀναλάβει ὁ Ἀνδρέας Παπανδρέου τή διακυβέρνηση τῆς χώρας, τότε ὅλοι αὐτοί οἱ ἐκκλησιομάχοι εἶχαν βρεῖ τήν εὐκαιρία νά προχωρήσουν σέ ὅλες τίς κατευθύνσεις αὐτές: χωρισμός Ἐκκλησίας καί κράτους, νά διωχθεῖ τό ΜτΘ, νά ἀλλάξουμε τό περιεχόμενο τῶν μαθημάτων, νά κάνουμε καινούρια Ἀναλυτικά Προγράμματα, νά βάλουμε συγγραφεῖς νά γράψουν τά βιβλία τῶν Θρησκευτικῶν ὅπως ἐμεῖς τά θέλουμε κλπ. Τότε λοιπόν οἱ Ἑνώσεις τῶν θεολόγων καί ἡ Πανελλήνιος Ἕνωσις Θεολόγων ἀλλά καί ἡ Ἕνωσις Θεολόγων Βορείου Ἑλλάδος, τῆς ὁποίας τότε εἶχα ἀναλάβει τήν εὐθύνη, ὡς λαϊκός θεολόγος, μετά ἀπό παράκληση θεολόγων καθηγητῶν – ἦρθαν καί μέ βρῆκαν στή Μονή Βλατάδων, ὅπου ἤμουν ἀναπληρωτής ἔφορος τοῦ πατριαρχικοῦ ἱδρύματος πατερικῶν μελετῶν, ἤθελαν νά ἔχουν ἕναν πανεπιστημιακό ἐπικεφαλῆς τους - καί κάναμε τότε ἕναν πολύ μεγάλο ἀγώνα καί τά ἀποτρέψαμε ὅλα αὐτά. Τά ἀποτρέψαμε μέχρι τέτοιου σημείου, ὥστε ἐνῶ εἶχε ἱδρυθεῖ ἕνας Θεολογικός Σύνδεσμος, φιλικός πρός τήν κυβέρνηση, γιά νά συμβουλεύει τήν κυβέρνηση ἀποτελούμενος ἀπό θεολόγους τῆς κυβερνήσεως, τούς ὁποίους ἐπρόκειτο ἡ κυβέρνηση νά χρησιμοποιήσει ὡς συμβούλους, αὐτός ὁ Θεολογικός Σύνδεσμος ἔπαθε βατερλῶ. Ἀπό τούς ἀγῶνες πού κάναμε τότε ὡς Θεολόγοι καί πού εἴχαμε τή συμπαράσταση καί τῆς Διοικούσης Ἐκκλησίας.

Τώρα συμβαίνουν περίπου τά ἴδια χωρίς ἡ Διοικοῦσα Ἐκκλησία νά συμπαρίσταται καί χωρίς ἀκόμη καί οἱ πανεπιστημιακοί δάσκαλοι νά μπαίνουν μπροστά. Τότε, ἐκεῖνος ὁ Θεολογικός Σύνδεσμος ἔπαθε τέτοιο Βατερλῶ, πού ὅταν ἔγιναν οἱ ἐκλογές στήν Ἕνωση Θεολόγων Βορείου Ἑλλάδος δέν ἔβγαλε οὔτε ἕνα μέλος στό 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο. Κατάλαβαν τότε οἱ θεολόγοι πού πηγαίνουν αὐτοί οἱ κυβερνητικοί σύμβουλοι καί τούς ἄφησαν στό περιθώριο.

Τώρα ὑπάρχει κάτι ἀνάλογο. Ἔχει δημιουργηθεῖ ἕνα ἀνάλογος σύλλογος θεολόγων, ὁ ΚΑΙΡΟΣ, πού ἀποτελεῖται ἀπό ἐκσυγχρονιστικούς, ἀπό προοδευτικούς, ἀπό οἰκουμενιστᾶς θεολόγους, ἀπό θεολόγους οἱ ὁποῖοι συμπαθοῦν τή νοοτροπία τῆς Ἀκαδημίας τοῦ Βόλου. Αὐτούς λοιπόν τούς θεολόγους τοῦ ΚΑΙΡΟΥ ἀκούει ἡ κυβέρνηση, ὅπως ἄκουγε καί τότε τό Θεολογικό Σύνδεσμο καί δέν ἀκούει τίς ἐπίσημες ὀργανώσεις τῶν θεολόγων. Καί ἔχουν ἀρχίσει καί διαμαρτύρονται οἱ ἐπίσημες ὀργανώσεις τῶν Θεολόγων».

Ἀκολούθως ὁ π. Θεόδωρος Ζήσης ἀναφέρθηκε στά σχετικά ἔγγραφά της ΠΕΘ καί στό ζήτημα τῆς συγκρότησης Ὁμάδας Ἐργασίας γιά νέα ἀναλυτικά προγράμματα χωρίς τή συμμετοχή μελῶν τῆς ΠΕΘ καί κατέληξε:

«Ἐπαναλαμβάνεται αὐτό πού εἶχε γίνει καί στίς δικές μας τίς ἡμέρες καί τότε τά ἀποτρέψαμε ἐμεῖς. Τώρα ὅμως δέν ἀποτρέπονται. Καί γιατί δέν ἀποτρέπονται; Διότι δέν ἀντιδρᾶ ἡ Ἐκκλησία. Τότε, ὅταν ἐμεῖς στό Ὑπουργεῖο Παιδείας κάναμε μία σύσκεψη σέ Ὁμάδα ἐργασίας γιά τά Ἀναλυτικά Προγράμματα τοῦ ΜτΘ εἴχαμε ἀπαιτήσει καί ἦταν παρόντες ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησίας τρεῖς ἐπίσκοποι: ὁ ἐπίσκοπος Δημητριάδος τότε καί μετέπειτα Ἀρχιεπίσκοπος, ὁ Μητροπολίτης Ἀλεξανδρουπόλεως Ἄνθιμος, καί ὁ Μητροπολίτης Φιλίππων Προκόπιος. Ἤμασταν ἐκπρόσωποι τῶν Ἑνώσεων Θεολόγων καί συζητήσαμε στό Ὑπουργεῖο Παιδείας τά Ἀναλυτικά Προγράμματα. Τώρα οὔτε ἡ Ἐκκλησία οὔτε κανένας (ἔνν. δέν συμμετέχει στήν Ὁμάδα ἐργασίας). Καί ἡ Ἐκκλησία ἀδιαφορεῖ. Ὅπως τότε ἡ Ἐκκλησία ζήτησε μέ ἐπισκόπους νά ἐκπροσωπηθεῖ στό θέμα τοῦ ΜτΘ, πρέπει καί τώρα νά ἐκπροσωπηθεῖ».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.