1 Σεπ 2010

ΠΡΩΤΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

Γράφει Ἀρχ. Ἰωήλ Κωνστάνταρος Ἱεροκήρυκας - Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης
(Γένεσις Γ΄ 15)
Μέχρι τώρα εἴδαμε πώς, τόσο ἡ συναίσθηση τῆς ἐνοχῆς, ὅσο καὶ ἡ προσδοκία τοῦ Λυτρωτοῦ, ὑφίσταται σὲ ὅλους του λαοὺς τῆς ὑφηλίου! Τοὺς λόγους δὲ γιὰ τοὺς ὁποίους συμβαίνει αὐτό, τοὺς ἀναπτύξαμε στὰ προηγούμενα ἄρθρα. Ὄντως, δὲν ὑπῆρχε λαὸς καὶ ἔθνος ἄνευ τέτοιας προσδοκίας Λυτρωτοῦ, γι’ αὐτὸ καὶ πολὺ εὔστοχα ἡ προσδοκία αὐτή, χαρακτηρίζεται ὡς «ἡ μὴ συνειδητὴ πρὸς Χριστὸν νοσταλγία τῆς ἀνθρωπίνης ψυχῆς».
Τὸ κορύφωμα ὅμως τῆς προσδοκίας, ὑπάρχει στὸ λαὸ τῆς θείας Ἀποκαλύψεως, ἡ ὁποία προανήγγειλε καὶ προεβεβαίωσε μὲ πλῆθος προφητειῶν τὴν μέλλουσα ἐπιφάνεια (φανέρωση) τοῦ Θεανθρώπου Λυτρωτοῦ καὶ προδιέγραψε ἐπακριβῶς τὸ Βίο καὶ τὸ ὅλο ἔργο Του. (Ἀναγκαία προϋπόθεση γιὰ νὰ συνεχίσουμε τὴν ἔρευνα εἶναι ἡ μελέτη τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης καὶ μάλιστα τὰ χωρία ποὺ θὰ ἀναλύσουμε).
Ἡ μελέτη τῶν Χριστολογικῶν, λεγομένων, ἐδαφίων τοῦ πρώτου μέρους τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ, δήλ. τῆς Π.Δ., ὁδηγεῖ σαφέστατα στὸ συμπέρασμα, ὅτι στὸν χῶρο αὐτὸ (γεωγραφικὸ καὶ κυρίως... θεολογικό), προφητεύεται ὁλόκληρο τὸ λυτρωτικὸ σχέδιο τοῦ Θεοῦ, στὴν παγκόσμια ἱστορία, τὸ ὁποῖο τελεσιουργήθηκε καὶ πραγματοποιήθηκε στὸν χῶρο τῆς Καινῆς Διαθήκης, διὰ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Ἀλλ’ ἂς ξεκινήσουμε ἀπὸ τὴν ἀρχή.
Ἤδη στὸ πρῶτο βιβλίο τῆς Π.Δ., τὴν Γένεση, ὑπάρχει τὸ «Πρωτευαγγέλιον» (Γέν. Γ΄ 15), κατὰ τὸ ὁποῖο ὁ μὲν Σωτήρας θὰ τρωθεῖ στὴν πτέρνα ὑπὸ τοῦ διαβόλου (ὑπαινιγμὸς σταυρώσεως), ὁ δὲ ὄφις ποὺ ἐκπροσωπεῖ τὸν διάβολο, θὰ πληγεῖ στὴν κεφαλὴ καὶ μάλιστα θὰ συντριβεῖ.
Στὴν καταδίκη αὐτὴ τοῦ διαβόλου, βλέπουμε ἤδη τὶς πρῶτες φωτεινὲς ἀκτίνες τῆς ἐλπίδας τῶν πρωτοπλάστων καὶ τῶν ἀπογόνων τους γιὰ λύτρωση. Εἶναι πολὺ χαρακτηριστικὸς ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ στὸ «Πρωτευαγγέλιο»: «Καὶ ἔχθραν θήσω ἀνὰ μέσον σου καὶ ἀνὰ μέσον της γυναικὸς καὶ ἀνὰ μέσον του σπέρματός σου καὶ ἀνὰ μέσον του σπέρματος αὐτῆς. Αὐτός σου συντρίψει κεφαλήν, καὶ σὺ τηρήσεις αὐτοῦ πτέρναν». Δήλ. Καὶ θὰ θέσω ἔχθρα καὶ μίσος, πόλεμο ἀδιάλλακτο καὶ συνεχῆ μεταξύ σου, τοῦ διαβόλου, καὶ μεταξύ της γυναικὸς καὶ τῶν εὐσεβῶν ἀπογόνων της, ὅσοι θὰ γεννῶνται φυσικῶς ἀπὸ ἄνδρα καὶ γυναίκα. Καὶ μεταξὺ τῶν ἀπογόνων καὶ τῶν δαιμονοκινήτων ὀργάνων σου, καὶ μεταξὺ Ἐκείνου, τοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος θὰ γεννηθεῖ κατὰ τρόπο ὑπερφυσικὸ ἀπὸ γυναίκα Παρθένο, τὴν Μαρία, ὁ ὁποῖος μόνος Αὐτὸς ἀπ’ ὅλους τους ἀνθρώπους δικαιοῦται νὰ ὀνομάζεται σπέρμα γυναικός, ἡ δὲ μητέρα Τοῦ Θεοτόκος. Αὐτός, ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ὁ Υἱὸς τῆς Παρθένου, θὰ σοὺ καταπατήσει καὶ συντρίψει τὴν κεφαλήν, θὰ ἀνατρέψει ὅλα τὰ δόλια σχέδιά σου, θὰ καταργήσει τὴν βασιλεία σου καὶ τὰ ὄργανά σου, θὰ σὲ ἀφανίσει ὁλοσχερῶς. Καὶ σύ, ὁ διάβολος, θὰ τοῦ δαγκάσεις μόνο τὴν πτέρνα, θὰ τὸν μωλωπίσεις ἁπλῶς. Θὰ προσβάλλεις μόνο τὴν ἀνθρωπίνη φύση Του καὶ θὰ Τοῦ προξενήσει πόνο προσωρινὸ μὲ τὰ ὄργανά σου, τοὺς Γραμματεῖς καὶ Φαρισαίους.
Τὸ σπέρμα, λοιπόν, τῆς γυναικὸς καὶ ὄχι τοῦ ἀνδρός, δήλ. ὁ Θεάνθρωπος Κύριος Ἰησοῦς Χριστός, ὁ ὁποῖος θὰ ἐγεννάτο ὑπερφυσικῶς «ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς Παρθένου», διὰ τοῦ Σταυροῦ Του καὶ τῆς ἐνδόξου Ἀναστάσεως, θὰ νικοῦσε κατὰ κράτος τὸν φοβερὸ ἐχθρό του Θεοῦ καὶ τῶν ἀνθρώπων. Θὰ νικήσει τὴν ἁμαρτία καὶ τέλος θὰ καταργήσει καὶ αὐτὸν τὸν ἔσχατο ἐχθρό του ἀνθρωπίνου γένους, δήλ. τὸν θάνατο. Φυσικὰ ὅλα αὐτὰ πραγματοποιήθηκαν.
Ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς θὰ ἀνοίξει καὶ πάλι τὸν Παράδεισο στὸν ἄνθρωπο, τὸν ὁποῖον θὰ συμφιλιώσει μὲ τὸν Θεὸ – Πατέρα.
Φυσικά, ὑπάρχουν πλεῖστες ὅσες προφητεῖες οἱ ὁποῖες ἀναφέρονται ἀκριβῶς σ’ αὐτὸ τὸ θέμα. Στὸ ὅτι δηλαδὴ «οὐκ ἄνθρωπος, οὐδὲ ἄγγελος, ἀλλ’ αὐτὸς ὁ Κύριος Ἰησοῦς ἔσωσεν ἠμᾶς».
Ἀλήθεια, ποιὰ θρησκεία διαθέτει προφητεῖες; Σὲ ποιὸ ἄλλο χῶρο βρίσκονται τέτοιου εἴδους ἀποκαλυπτικὰ διαμάντια, παρὰ μόνο μέσα στὴν Ἁγία Γραφή; Στὸν χῶρο δηλαδὴ τῆς Ἐκκλησίας, καὶ ποὺ τελικῶς ὁλοκληρώνονται καὶ πραγματοποιοῦνται στὸ λατρευτὸ πρόσωπο τοῦ Λυτρωτοῦ μᾶς Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.