1 Σεπ 2010

Τῶν Ὁσιομαρτύρων Πατέρων τῶν ὑπὸ τῶν Λατίνων ἀναιρεθέντων

Τῶν Ὁσιομαρτύρων Πατέρων
τῶν ὑπὸ τῶν Λατίνων ἀναιρεθέντων
διὰ τὴν ἁγίαν καὶ Ὀρθόδοξον Πίστιν
ἐν Ἄθωνος τῷ Ὄρει καὶ ἀλλαχοῦ
(ὧν ἡ Σύναξις ἐπιτελείτει τὴν Πέμπτην του Ἁγίου Πνεύματος)
Τὸ ὅτι ὁ παπισμὸς εἶναι αἵρεσις καὶ ὁ οἰκουμενισμὸς παναίρεσις δὲν ὑπάρχει οὐδεμία ἀμφιβολία, σύμφωνα μὲ τὰς θείας διδασκαλίας τῶν Ἁγίων Πατέρων καὶ Ὁμολογητῶν τῆς ὀρθοδόξου ἁγίας ἠμῶν Ἐκκλησίας.

Τὰ εἰς τὴν σεπτήν, Ἱερὰν καὶ Ἁγίαν εἰκόνα ἱστορούμενα μαρτύρια τῶν Ὁσιομαρτύρων Πατέρων, τῶν ὑπὸ τῶν Λατινοφρόνων καὶ Λατίνων ἀναιρεθέντων, εἶναι ἕνα φωτεινὸν παράδειγμα καὶ ἕνα φρένο δὶ’ ὅλους ἠμᾶς πρὸς ἀποφυγὴν παντὸς νεωτερισμοῦ καὶ καινοτομίας ἐν τὴ Ὀρθοδόξω Ἐκκλησία.

Ὁ μαρτυρικὸς τῶν θάνατος εἰς ὅλους ἠμᾶς διασαλπίζει τὴν μεγίστην διαφορὰν τῆς ὀρθοδοξίας ἀπὸ τὸν παπισμόν, δὲν τυγχάνει παρανυχίς, ὅπως θέλουν νὰ μᾶς παρουσιάσουν οἱ οἰκουμενισταὶ...σήμερον.

Ἀπὸ ἀπόψεως θεολογικῆς καὶ σωτηριολογικὴς αἳ διαφοράι εἶναι τόσο μεγαλαι, ὅση ἡ ἀπόστασις ἢ χωρίζουσα τὸν Παράδεισον ἀπὸ τὴν κόλασιν. Δὶ αὐτὸ οἱ ὁσιομάρτυρες Ἅγιοι Πατέρες οὗτοι, προτίμησαν τὰ φρικτὰ μαρτύρια καὶ τὸν θάνατον ἀπὸ τὸν ἐκλατινισμὸν ἔστω καὶ εἲσ τὸ ἐλάχιστον, λέγοντες «ἠμεῖς βουλόμεθα ἀποθανεῖν ἢ Λατινίσαι ποτέ».

Ἡ ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας, διὰ τοὺς λόγους τούτους τιμᾶ καὶ γεραίρει τὴν μνήμην τῶν ἐντός του ἔτους, εἰς διαφόρους ἡμερομηνίας συμφώνως μὲ τὸ συναξάριόν της , δοξάσουσα τὸν Τριαδικὸν μόνον ἀληθινὸν Θεόν, τὸν «θαυμστὸν ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ».

α) Τὴν 22αν Σεπτεμβρίου τοὺς ὁσιομάρτυρας Ζωγραφίτας.
β) Τὴν 4ην Ἰανουαρίου τοὺς ὁσιομάρτυρας Βατοπαιδινούς.
γ) Τὴν 13ην Μαΐου τους ὁσιομάρτυρας Ἰβηρίτας.
δ)Τὴν 19ην Μαΐου τοὺς ὁσιομάρτυρας Καντάρας τῆς Κύπρου
ε) Τὴν 5ην Δεκεμβρίου τοὺς ὁσιομάρτυρας Καρεώτας.
στ) Τὴν Κυριακὴν τῶν Ἁγιορειτῶν τοὺς 12 ὁσιομάρτυρας Κουτλουμουσιανούς.
ζ) Τὴν Κυριακὴν τῶν Ἁγιορειτῶν τοὺς ὁσιομάρτυρας Ξενοφωντινούς.

Ἀπολυτίκιον Κοινὸν
Ἦχος ἅ’. Τῆς ἐρήμου πολίτης

Τὴν Ὀρθόδοξον πίστιν, ἀσινὴ ἐφυλάξατε, τῶν αἱρετιζόντων Λατίνων, τὰς ποινᾶς μὴ πτοούμενοι, ἐν Κύπρω τῆς Καντάρας Μονασταί, ἐν Ἄθω τὲ Ζωγράφου Καρυῶν, Ξενοφῶντος Κουτλουμούσιον σὺν αὐτοῖς, Ἰβήρων Βατοπαίδιον. Χαίρετε τῶν πατέρων ὁ χορός, χαίρετε λύχνοι Ἄθωνος, χαίρετε ἀληθείας οἱ φρουροί, ἐν ἔργων ἀποδείξεσιν.


Κοντάκιον. Ἦχος δ’. Ἐπεφάνης σήμερον …

Ὅρος θεῖον Ἄθωνος, φαιδρῶς ἀγάλλου, καὶ λαμπρῶς ἐόρτασον, τῶν σῶν Πατέρων τὸν χορόν, οὖς οἱ Λατίνοι ἀβίσασαν, διὰ τὴν πίστιν, Χριστοῦ τὴν Ὀρθόδοξον.


Μεγαλυνάριον

Χαίρετε τῆς πίστεως οἱ Φρουροί, καὶ τῆς ἀληθείας οἱ θεμέλιοι οἱ στερροί, Ἄθωνος καὶ Κύπρου Μονάζοντες Πατέρες, τὴν πλάνην τῶν Λατίνων, οἱ διελέγξαντες.

Ἡ σεπτὴ αὔτη ἱερὰ εἰκὼν ἱστορήθη ἐν ἔτει 2010 μόχθοις καὶ ἀναλώμασι †Ἀρχιμ. Δωροθέου Θεμελῆ, Καθηγουμένου. Δία ἀναξίων χειρῶν Ἡλιοῦ Δημητρέλου

Ἡ εἰκόνα δίδεται εὐλογίας χάριν ὑπὸ τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Δωροθέου Θεμελῆ Καθηγουμένου
Πηγή:Ι.Μ.Παντοκράτορος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.