12 Οκτ 2022

Ἔνοχος...

Πρωτοπρεσβύτερος
Ἀναστάσιος Κ. Γκοτσόπουλος

Ἐφημέριος Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Πατρῶν
τηλ. 6945-377621, agotsopo@gmail.com
Πάτρα, 10 . 10 . 2022

ΕΝΟΧΟΣ …
«ἡμῖν ἐχαρίσθη τὸ ὑπὲρ Χριστοῦ, οὐ μόνον τὸ εἰς αὐτὸν πιστεύειν,
ἀλλὰ καὶ τὸ ὑπὲρ αὐτοῦ πάσχειν».

Σήμερα ἡ Ἑλληνική Δικαιοσύνη μοῦ ἀπένειμε τήν ὕψιστη τιμή, τό ἀνώτατο ὀφίκιο, πού μπορεῖ νά ἀποδοθεῖ σέ ἕνα ἱερέα: μέ καταδίκασε σέ 8 μῆνες φυλάκιση μέ ἀναστολή ἐπειδή...τέλεσα τή Θ. Λειτουργία τήν ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, στίς 25 Μαρτίου 2020, δηλαδή ἐπειδή ἐπιτέλεσα τό ἱερατικό καί ἐφημεριακό του καθῆκον καί προσπάθησα νά εἶμαι στοιχειωδῶς συνεπής ἀπέναντι στή συνείδησή μου, στούς ἐνορῖτες μου, στήν ἐκκλησιαστική μας παράδοση καί στό Θεό.

Κατά τόν Ἀπ. Παῦλο σε ἐμᾶς τούς Χριστιανούς «ἐχαρίσθη τὸ ὑπὲρ Χριστοῦ, οὐ μόνον τὸ εἰς αὐτὸν πιστεύειν, ἀλλὰ καὶ τὸ ὑπὲρ αὐτοῦ πάσχειν», δηλαδή ἔχει «χαρισθεῖ», εἶναι χάρισμα, δῶρο, ὄχι μόνο νά πιστεύουμε σέ Αὐτόν ἀλλά καί νά ὑποφέρουμε γι' Αὐτόν. Ὄχι πώς μιά τέτοια καταδίκη ἀπό Μονομελές εἶναι κάτι τόσο σοβαρό ἀλλά ἔστω εἶναι μιά μικρή, ἐλάχιστη ὄχληση, πού ταράζει γιά λίγο τά νερά τῆς κοινωνικῆς βόλεψής μας, τῆς κοινωνικῆς μας καταξίωσης χάριν τοῦ σταυρωθέντος Χριστοῦ...

Συνεπῶς, δόξα τῷ Θεῷ γιά τήν τιμή τῆς καταδίκης!

Ταυτόχρονα ὅμως ἡ Ἑλληνική Δικαιοσύνη μέ τήν ἀπόφασή της κατέστησε τήν Ἑλληνική Δημοκρατία ὡς τή δεύτερη Πολιτεία στήν Εὐρώπη κατά τούς τελευταίους 17 αἰῶνες, μετά τήν Ἀλβανία τοῦ Ἐνβέρ Χότζα, ὅπου ἡ τέλεση καί μόνο της Θ Λειτουργίας στήν ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ συνιστᾶ ποινικό ἀδίκημα καί ὁ ἱερέας πού τολμᾶ νά λειτουργήσει -ἀνεξαρτήτως ἀριθμοῦ πιστῶν - πρέπει νά φυλακιστεῖ. Οὔτε οἱ Σουλτᾶνοι δέν εἶχαν ἐνεργήσει κατ' αὐτόν τόν τρόπο...

Ἡ Ἑλληνική Κυβέρνηση καί ὅσοι μέ ὅποιο τρόπο συνευδόκησαν στή σχετική διάταξη (ΚΥΑ μέ ἀρ. 2867/Ὑ1/16.3.20) πρέπει νά αἰσθάνονται ὑπερήφανοι γιά τό κατόρθωμά τους... Τούς ἀφιερώνω τήν παροῦσα δικαστική ἀπόφαση!

Εἶναι προφανές ὅτι ἡ ἀπόφαση αὐτή δέν τροποποιεῖ οὐδέ στό ἐλάχιστο τίς ἀπόψεις καί τή στάση μοῦ ἐπί τοῦ ζητήματος καί ἀσφαλῶς θά καταπέσει στά ἀνώτερα ἑλληνικά καί εὐρωπαϊκά Δικαστήρια.

Ὡς Ὀρθόδοξος πιστός δέν θά μποροῦσα νά ἀνεχθῶ τήν ἀπαγόρευση τελέσεως Θ. λειτουργίας ἀπό τήν κρατική ἐξουσία,

Ὡς Ὀρθόδοξος κληρικός ἤμουν ὑποχρεωμένος, χάριτι καί ἐλέει Θεοῦ, νά λειτουργήσω ὑπακούοντας στήν Κεφαλή τῆς Ἐκκλησίας πού προστάζει: «τοῦτο ποιεῖται εἰς τήν ἐμήν ἀνάμνησιν», τή στιγμή, μάλιστα, πού δέν ὑπῆρχε κανονικό ἐπιτίμιο ἀπό τόν Ἐπίσκοπό μου ἤ τή Σύνοδο (ἀργία ἤ καθαίρεση),

Τέλος, ὡς Ἕλληνας πολίτης ἤμουν καί εἶμαι ὑποχρεωμένος στό μέτρο τῶν δυνατοτήτων καί ἁρμοδιοτήτων μου νά προασπίζομαι τό Ἑλληνικό Σύνταγμα καί ὄχι μόνο νά μήν ἐπιτρέπω σέ κανένα τήν κατάλυσή του ἀλλά οὔτε κἄν νά τήν ἀνέχομαι.

Ἡ ἀπαγόρευση τέλεσης Θ. Λειτουργίας ἀποτελεῖ κατάλυση τῶν θεμελιωδῶν ἄρθρων 3 (σχέσεις Ἐκκλησίας-Πολιτείας) καί 13 (θρησκευτική ἐλευθερία) τοῦ Ἑλληνικοῦ Συντάγματος καθώς καί τῆς Εὐρωπαϊκῆς Σύμβασης Δικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου (ἄρθρο 9 τοῦ Πρόσθετου Πρωτοκόλλου) πού προστατεύει τό δικαίωμα τῆς θρησκευτικῆς λατρείας. Ὡς Ἕλληνας πολίτης εἶμαι ὑποχρεωμένος νά ἀγωνιστῶ ὥστε νά ἀποκατασταθεῖ ὁ σεβασμός.

Ὀφείλω εὐχαριστίες στούς δικηγόρους μου τόν κ. Γεώργιο Ἰατροῦ καί τόν κ. Ἰωάννη Χατζηαντωνίου, διότι μέ ἀδιάσειστη νομική ἐπιχειρημα-τολογία κονιορτοποίησαν τό κατηγορητήριο καί ἀπέδειξαν ὅτι οἱ ΚΥΑ πού ἀπαγόρευσαν τήν Θ. Λειτουργία δέν ἦταν δυνατόν νά ἐφαρμοστοῦν ἀπό Ὀρθοδόξους κληρικούς.

Ἰδιαίτερες εὐχαριστίες καί τήν εὐγνωμοσύνη μου ἀπευθύνω στόν ἀξιότιμο κ. Κων. Πουλᾶ, Καθηγητῆ τοῦ Πανεπιστημίου Πατρῶν (Τμῆμα Φαρμακευτικῆς). Μέ τόν κ. Πουλᾶ δέν γνωριζόμαστε πρίν, ἀλλά μόλις τοῦ εἶπα τήν ὑπόθεση προθυμοποιήθηκε νά ἔρθει. Μέ τήν ἐπιστημονικά τεκμηριωμένη του κατάθεση κατέδειξε ὅτι ἀπό τήν τέλεση τῆς Θ. Λειτουργίας καί τή Θ. Κοινωνία τῶν πιστῶν οὔτε προέκυψε οὔτε εἶναι δυνατόν νά προκύψει ὁ παραμικρός κίνδυνος γιά τή δημόσια ὑγεία.

Ἰδιαίτερη ἀναφορά ὀφείλω στήν παρουσία ὡς μάρτυρα ὑπερασπίσεως τοῦ πολυσεβάστου πρωτοπρεσβυτέρου π. Θεοδώρου Ζήση, Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης. Ἀποτελεῖ ξεχωριστή τιμή γιά τό πρόσωπο μοῦ ὅτι ἕνας τέτοιου ἐπιπέδου ἐκκλησιαστικός ἄνδρας καί μεγάλος Θεολόγος πού τυγχάνει πανορθοδόξου σεβασμοῦ καί ἀναγνω-ρίσεως ὑπεβλήθη στόν κόπο νά ἔρθει ἀπό τή Θεσσαλονίκη νά μέ ὑπερασπιστεῖ ὡς μάρτυρας. Τόν εὐχαριστῶ καί πάλι γιά τόν κόπο στόν ὁποῖο ὑπεβλήθη ἀλλά καί γενικότερα γιά τή συνεπῆ ἁγιοπατερική θεολογική του προσφορά στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Ἡ συνέπεια μέ τήν ὁποία διακονεῖ τήν Ὀρθόδοξη θεολογία εἶναι ἀξιομίμητη ἀπό ὅλους μας.

Εὐχαριστῶ πολύ καί τούς κληρικούς καί λαϊκούς πού βρέθηκαν σήμερα στό Δικαστήριο (ἀκόμα καί ἀπό Κόρινθο, Βόλο, Ἰωάννινα, Θεσσαλονίκη, Καβάλα) γιά νά ἐκφράσουν τή συμπαράστασή τους στό πρόσωπό μου, ἀλλά καί τους δεκάδες ἀπό ὁλόκληρη τή χώρα ἤ μᾶλλον ἀπό ὅλο τόν κόσμο (ἐπισκόπους, ἱερεῖς, μοναχούς καί πιστούς), πού μοῦ συμπαραστάθηκαν.

Τέλος, ὀφείλω νά ἐκφράσω τίς εὐχαριστίες μου καί στόν μοναδικό κατήγορό μου δημοσιογράφο Κ. Φλαμή, χρησιμοποιῶντας τά λόγια τοῦ Λυσία: «Οὐ πολλοῦ δέώ χάρίν ἔχειν, ὦ βούλή, τῷ κατηγόρῳ, ὃτι μοὶ παρεσκεύασε τόν ἀγώνα τουτονί». Ὅμως αὐτό πού γιά ἐμένα ὡς ἱερέα εἶναι ὑπέρτατη τιμή δέν ξέρω πώς μπορεῖ νά ἀξιολογηθεῖ γιά ἕνα δημοσιογράφο... Αὐτό εἶναι ὅμως πρόβλημα τοῦ δημοσιογράφου καί τῆς ἑλληνικῆς δημοσιογραφίας...

π. Ἀναστάσιος Γκοτσόπουλος

ΥΓ: Στίς ἀπό 15.9.2020 ἀρχικές ἐξηγήσεις μου στόν Εἰσαγγελέα Πλημμελειο-δικῶν Πατρῶν εἶχα σημειώσει: «Κατά τόν Ἀπ. Παῦλο στούς Χριστιανούς «ἐχαρίσθη τὸ ὑπὲρ Χριστοῦ, οὐ μόνον τὸ εἰς αὐτὸν πιστεύειν, ἀλλὰ καὶ τὸ ὑπὲρ αὐτοῦ πάσχειν». Ἄν αὐτό ἰσχύει γιά τούς ἁπλοῦς πιστούς, πόσο μᾶλλον ἐφαρμόζεται σέ ἐμᾶς τούς κληρικούς πού ἔχουμε τιμηθεῖ μέ τήν ἱερωσύνη! Ὑπό αὐτό τό πρίσμα, ἐπιτρέψτε μου ἐν ἀπολύτῳ εἰλικρινείᾳ νά Σᾶς πῶ ὅτι ἀποτελεῖ μεγάλη τιμή γιά ἕνα ἱερέα νά τοῦ ἀσκηθεῖ δίωξη ἐπειδή, παρά τίς ἀτέλειες καί ἀδυναμίες του, ἀγωνίζεται νά εἶναι συνεπής στήν ἱερατική του διακονία, στήν «ἱερά παρακαταθήκη» πού ἔλαβε κατά τήν ὥρα τῆς χειροτονίας του. Ἀσφαλῶς, μέγιστη τιμή θά ἀποτελέσει ἡ τυχόν καταδίκη γιά τόν ἴδιο λόγο. Αὐτό ὅμως πού γιά τόν ἱερέα ἀποτελεῖ τιμή καί δόξα θά ἀποτελέσει εὐθεῖα πρόκληση στήν ἐκκλησιαστική συνείδηση τῶν πιστῶν καί ὄνειδος γιά τήν Ἑλληνική Δημοκρατία πού θέλει νά διεκδικεῖ θέση στίς σύγχρονες Πολιτεῖες πού σέβονται τό δικαίωμα τῆς ἐλευθερίας τῆς θρησκευτικῆς λατρείας στούς πολῖτες τους!».

1 σχόλιο:

 1. Αν μου επιτρέπεται να εκφράσω και μια απλή σκέψη - προβληματισμό. Αν δεχτούμε ότι ο λόγος της απαγόρευσης της τελέσεως της θείας Λειτουργίας ήταν η πιθανή δια του "συνωστισμού" μετάδοση του θανατηφόρου ιού και ο κίνδυνος για την ζωή και δη ηλικιωμένων συνανθρώπων μας, που αποτελούν σεβαστό αριθμό του πληρώματος της εκκλησίας, θα έπρεπε όσο ο κίνδυνος αυτός συνεχίζει να υπάρχει, έστω και μειωμένος η απαγόρευση να συνεχίσει να ισχύει. Ποιος επιστήμονας εγγυάται οτι έχει εκλείψει οριστικά αυτή τη στιγμή ο κίνδυνος αυτός αν δεχτούμε ότι ήταν από την αρχή υπαρκτός; Υπάρχει έστω ένας που αμφισβητεί ότι ο ιός συνεχίζει να υπάρχει και να σκοτώνει;. Γιατί με την λογική αυτή λοιπόν δεν παρέμειναν κλειστοι οι ναοί, μέχρι της παντελούς ελλείψεως του κινδύνου αυτού;;
  Ακόμα και μια χαμένη ανθρώπινη ζωή θα μπορούσε να έχει σωθεί. Είναι σημαντικότερη άραγε η τήρηση των θρησκευτικών καθηκόντων ενός ακόμα δόγματος, μέσα στο θρησκευτικά ουδέτερο κράτος, από την διαφύλαξη της υγείας έστω και ενός συνανθρώπου μας; Αυτά δεν μας έλεγαν;
  Γιατί λοιπόν δεν προσευχόμαστε σπίτια μας; Έχουμε και τηλεόραση όλοι να βλέπουμε το θέαμα, άλλωστε.Το ίδιο είναι. Ας καταργήσουμε τις εκκλησίες και τις αχρείαστες μαζωξεις δια παντός, κάποιων τρελών και επικίνδυνων για την δημόσια υγεία Ταλιμπάν, (γιατί έτσι παρουσίασαν το πιστό χριστεπώνυμο πλήρωμα της εκκλησίας).
  Άντε ντε. Τι περιμένετε Ταλιμπάν του δόγματος " η υγεία πάνω απ' όλα"; Κλείστε τους "άχρηστους" χριστιανικούς ναούς. Πουλάκια μου. Κούνια που σας μου κούναγε.
  Έχετε χάρη που φύλαξε ο Χριστός και η Παναγία. Μην τολμήσετε να το ξανακάνετε γιατί τότε δίπλα στον π. Αναστάσιο θα είναι η μισή Ελλάδα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.