23 Φεβ 2022

«Ψευδεῖς εἰδήσεις» τοῦ Ἡγουμένου τῆς Ἱ. Μ. Ξενοφῶντος

Εἰς τὸν «Ἐθνικὸ Κήρυκα» τῆς 9ης Φεβρουαρίου 2022 ἐπέλεξεν ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Ἀλέξιος, Καθηγούμενος τῆς Ἱ. Μ. Ξενοφῶντος, νὰ δημοσιεύση κείμενον, εἰς τὸ ὁποῖον μεταξὺ ἄλλων ἀναφέρει:
«…βρεθήκαμε ὅλοι ἐνώπιον μίας ὀδυνηρῆς πραγματικότητος, νὰ μετροῦμε καθημερινὰ δεκάδες νεκρούς, πρόσωπα προσφιλῆ καὶ ἀγαπητά… Εἶναι ἀπορίας ἄξιον πῶς ἕνα θέμα ὑγείας μεταβλήθηκε ἀπὸ μερικούς, σὲ κριτήριο πίστεως. Τὴν στιγμὴ μάλιστα ποὺ ἡ κορυφὴ τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, ὁ Οἰκουμενικός μας Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος ἀπ’ ἀρχῆς δήλωσε πὼς... ἀπὸ τὸν ἰὸ δὲν κινδυνεύει ἡ πίστι μας, ἀλλὰ κινδυνεύουν οἱ πιστοί… ἀπέναντι στὶς συνετὲς καὶ ὑπεύθυνες φωνὲς τῶν ἁρμοδίων ἀντιτάχθηκαν οἱ ἀνεύθυνες φωνὲς διαφόρων, διχάζοντας τὸν λαό, μὲ συνέπεια νὰ χάνονται ψυχὲς προώρως καὶ νὰ διαιωνίζεται ὁ ἰὸς μὲ τὶς μεταλλάξεις του, ἐφόσον εὑρίσκει ἔδαφος ἀνοχύρωτο… Ἡ Ἐκκλησία συνοδικὰ ἀποφαινομένη, δὲν κάνει λάθος. «Κρατείτω ἡ γνώμη τῶν πολλῶν»…».

Πρῶτον, ἡ ἰδία ἡ Κυβέρνησις παρεδέχθη πρόσφατα ὅτι γίνεται ὑπερκαταγραφὴ θανάτων ἀπὸ τὸν ἰόν, διὰ νὰ δικαιολογήση ὅτι καίτοι ἔχομεν πολὺ ὑψηλὸν ποσοστὸν ἐμβολιασμένων ἔχομεν ὑψηλότερον ἀριθμὸν θανάτων ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὴν Βουλγαρίαν(!), ὅπου ἐλάχιστοι ἔχουν ἐμβολιασθῆ. Δεύτερον, δὲν εἶναι «κορυφὴ» κανενὸς ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος, διότι ἡ Ἐκκλησία ἔχει συνοδικὸν σύστημα καὶ ὄχι παπικόν. Τρίτον, μὲ τὴν θ. Λειτουργίαν νὰ παύεται καὶ τὰ «ἐκτρωματικὰ» ἐμβόλια νὰ συστήνωνται, μᾶλλον κινδυνεύει ἡ πίστις. Τέταρτον, ἐκτὸς ὅτι διχασμὸν προεκάλεσαν οἱ ἴδιοι οἱ «ἁρμόδιοι» μὲ τὰς παλινῳδίας τους, ἐπίσημος ἐκπρόσωπος τῆς ὁμάδος τῶν ἐπιστημόνων, τὴν ὁποίαν ὥρισεν ἡ Κυβέρνησις ἐδήλωσεν ἤδη ἀπὸ τὸ θέρος εἰς τὴν ἐπίσημον ἐνημέρωσιν ὅτι τὸ «τεῖ­χος ἀνοσίας» εἶναι ἀνέφικτον διὰ τὸν συγκεκριμένον ἰόν. Ἀλήθεια, δὲν προβληματίζεται ὁ Πανοσιολογιώτατος οὔτε διὰ τοὺς 7.000 ὑγειονομικούς, οἱ ὁποῖοι δὲν ἔχουν νὰ θρέψουν τὰς οἰκογενείας των οὔτε ὅτι πιθανόν αὐτὴ ἡ ἀποδυνάμωσις τοῦ συστήματος ὑγείας νὰ ἔχη προκαλέσει θανάτους; Πέμπτον, εἰς ποῖον συνοδικὸν σύστημα ἀναφέρεται, ὅταν ἀποφαίνωνται 12, ἐνῷ ἀποκλείονται 68 Μητροπολῖται; Ὅταν γίνωνται ἐκλογαὶ μὲ «σύμψηφα» εἰς τὸ Φανάρι προκειμένου ἡ «γνώμη τῶν ὀλίγων» νὰ ἐκφράζη συγκεκριμένην γραμμήν;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.