21 Φεβ 2022

ΙΦΕΤ: Ἔστελναν στό ἐξωτερικό σκευάσματα γιά σοβαρές καί θανατηφόρες ἀσθένειες δημιουργῶντας ἔλλειψη στήν ἑλληνική ἀγορά.

Μετά τή Novartis, τό «πάρτι» στήν Ὑγεία συνεχίζεται. Ἔστελναν στό ἐξωτερικό σκευάσματα γιά σοβαρές καί θανατηφόρες ἀσθένειες δημιουργῶντας ἔλλειψη στήν ἑλληνική ἀγορά.
Πραγματικό σόκ προκαλεῖ τό περιεχόμενο πορίσματος ἐσωτερικοῦ ἐλέγχου στό ΙΦΕΤ γιά παράνομες ἐξαγωγές φαρμάκων -καί δή, γιά πολύ σοβαρές καί θανατηφόρες ἀσθένειες-, περίεργες δοσοληψίες μέ ἐταιρίες καί στελέχη τους, κατατμήσεις προμηθειῶν, ἀγορές διαγνωστικῶν τέστ, ὑλικῶν καί μασκῶν γιά τόν... κορονοϊό μέ ἀναθέσεις σέ ὑψηλές τιμές καθώς καί γιά «ἐνδείξεις οἰκονομικῆς ἀπάτης», πού προσεγγίζει σχεδόν τό 1.000.000 εὐρώ!

Τό πόρισμα, γεννᾶ ταυτόχρονα πολλά ἐρωτήματα γιά τόν τρόπο τῆς ἕως τώρα διαχείρισης τῆς ὅλης ὑπόθεσης ἀπό τήν κυβέρνηση καί ἰδιαίτερα τήν ἡγεσία τοῦ ὑπουργείου Ὑγείας, καθώς -παρά τίς σοβαρότατες καί ἀναλυτικές καταγγελίες πού διατυπώνονται καί τίς πληροφορίες ὅτι ἔχουν ἐνημερωθεῖ ἁρμόδιοι παράγοντες, ἀκόμη καί σέ κορυφαῖο ἐπίπεδο- δέν φαίνεται -τοὐλάχιστον ἕως σήμερα- νά ἔχει ὑπάρξει κάποια δραστική ἀντιμετώπιση.

Τό ΙΦΕΤ, δηλαδή τό Ἰνστιτοῦτο Φαρμακευτικῆς Ἐρευνας καί Τεχνολογίας, εἶναι θυγατρική ἐταιρία τοῦ Ἐθνικοῦ Ὀργανισμοῦ Φαρμάκων (ΕΟΦ) καί δραστηριοποιεῖται σέ παραγωγή, εἰσαγωγή καί διάθεση φαρμακευτικῶν προϊόντων τά ὁποῖα δέν κυκλοφοροῦν στήν ἑλληνική ἀγορά.

Ἡ «Ἔκθεση Ἐσωτερικοῦ Ἐλέγχου», ὅπως συγκεκριμένα ἐπιγράφεται, ἔχει ἡμερομηνία 8 Φεβρουαρίου 2022 καί ἀφορᾶ τήν περίοδο ἀπό τόν Αὔγουστο τοῦ 2021 ἕως τόν φετινό Ἰανουάριο. Τά δέ εὑρήματα, ὅπως περιγράφονται στίς 68 σελίδες της, παραπέμπουν σέ μιά εἰκόνα, ἄν μή τί ἄλλο, προβληματική καί σέ μιά ὄζουσα κατάσταση μέ πολλές «γκρίζες» πτυχές.

Τό πρῶτο μεγάλο θέμα πού ἀνακύπτει σχετίζεται μέ τήν ἐξαγωγή φαρμάκων «γιά δυσίατες καί θανατηφόρες παθήσεις» (ὅπως ὁ καρκίνος τοῦ πνεύμονα καί γενετικές διαταραχές), ἡ ὁποία «δέν εἶναι ἐπιτρεπτή». Τονίζεται, μάλιστα, ὅτι ὅλη αὐτή ἡ διαδικασία «προσομοιάζει περισσότερο μέ ἐμπορική δραστηριότητα, πού δέν ἀποτελεῖ καταστατικό σκοπό τοῦ ΙΦΕΤ». Οἱ ἐξαγωγές αὐτές ἐπίσης ἔχουν γίνει «χωρίς νά ἀπομείνει ἀπόθεμα στίς ἀποθῆκες γιά ἐγχώρια χρήση», ἡ ἀξία πώλησής τους φέρεται ὅτι ἀνέρχεται (μέσα σέ μόλις τέσσερις μῆνες) στά 3.717.764,38 εὐρώ, ἐνῶ σέ ὑπηρεσιακά ἔγγραφα καταγράφονται καί ἀλλαγές προμηθευτῶν, πού ἀποτελοῦν «ἕναν ἄλλο παράγοντα τῆς δραματικῆς αὔξησης τῶν ἐλλείψεων» στά φάρμακα. Ἀπό τό παραπάνω ποσό δέν ἔχουν εἰσπραχθεῖ 501.975 εὐρώ.

Τεράστια σημασία ἔχει ὅτι στήν ἔκθεση συμπεριλαμβάνονται καί καταγγελίες συλλόγων ἀσθενῶν, οἱ ὁποῖοι πρό μηνός ἐνημέρωσαν τόν ὑπουργό Ὑγείας Ἀθ. Πλεύρη ὅτι ὑπάρχουν ἤδη ἐλλείψεις φαρμάκων -ἀπό αὐτά πού ἐξάγονται ἀπό τό ΙΦΕΤ σέ τρίτες χῶρες- «μοναδικῶν στό εἶδος τους», τά ὁποῖα «πρέπει νά λαμβάνονται καθημερινά». Οἱ ἀσθενεῖς ἔχουν κρούσει πρός τόν ὑπουργό τόν κώδωνα τοῦ κινδύνου «γιά τήν ἄμεση ἐπίλυση τοῦ προβλήματος, πού ἀφορᾶ πολλές ἀνθρώπινες ζωές». Ἀπό τήν ἔρευνα προκύπτει, μάλιστα, καί ὅτι σέ μία τοὐλάχιστον περίπτωση «γιά ὁρισμένα ἀπό τά ἐξαγόμενα φάρμακα συνέπιπτε τό πρόσωπο τοῦ πελάτη με τοῦ προμηθευτῆ, ἀπό τόν ὁποῖο τά προμηθεύτηκε μέ εἰσαγωγή». Καί καθώς «ἀπό τά δεδομένα προκύπτει συσχέτιση τῶν ἐταιριῶν» καί πρόκειται γιά «στοιχεῖο πού χρήζει περαιτέρω διερεύνησης».

Εἰδικό κεφάλαιο στήν ἔκθεση ἀφορᾶ τίς προμήθειες μασκῶν, self tests, rapid tests, ἀντισηπτικῶν καί παλμικῶν ὀξυμέτρων. Καί ἀφοῦ παρατίθενται ἀναλυτικά στοιχεῖα γιά κατατμήσεις δαπανῶν πρός τούς ἴδιους προμηθευτές, ἀκόμη καί μέ πέντε τιμολόγια τήν ἴδια ἡμέρα, ὥστε νά γίνονται ἀπευθείας ἀναθέσεις, διαπιστώνεται ὅτι οἱ τελευταῖες ἔχουν γίνει «σέ τιμές σημαντικά ὑψηλότερες ἀπό τήν τιμή κατακύρωσης μέ διαγωνισμό γιά ἴδια προϊόντα τήν ἴδια περίοδο».

Οἱ «ἐνδείξεις οἰκονομικῆς ἀπάτης» πού βρῆκε ἡ ἔρευνα ἀφοροῦν τήν πληρωμή προμήθειας φαρμάκου σέ ἑλληνική τράπεζα τῆς Ρουμανίας, ἀλλά σέ διαφορετικό λογαριασμό ἀπό αὐτόν πού ὅριζε ἡ σύμβαση καί «κατ' ἐκτίμηση, ἡ βλάβη ἀφορᾶ περίπου 900.000 εὐρώ»...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.