18 Νοε 2021

Κατέδεσε τὶς πληγὲς του ἐπιχέων ἔλαιον καὶ οἶνον...

Γράφει ὁ Ἠλίας Ἄθ. Θεοχαράκης - Θεολόγος
Πάντα ἐπίκαιρη ἡ παραβολὴ τοῦ καλοῦ Σαμαρείτη καὶ διαχρονική, πολὺ δὲ περισσότερο στὶς ἡμέρες μας. Ὁ Κύριός μας, στὴν Εὐαγγελικὴ περικοπὴ τῆς προηγούμενης Κυριακῆς, ξεσκεπάζει, κατὰ τὸ δὴ λεγόμενον, τὴν ὑποκρισία τῶν Φαρισαίων καὶ παράλληλα μὲ ἀριστοτεχνικὸ τρόπο ὑποδεικνύει στὴν πράξη καὶ ὄχι θεωρητικὰ ποιὰ εἶναι ἡ ἀληθινὴ ὁλοκληρωτικὴ καὶ ἀνυπόκριτη ἀγάπη. Ὁ Σαμαρείτης λοιπὸν ποὺ ἦταν αἱρετικὸς γιὰ τοὺς ἰουδαίους τῆς ἐποχῆς καὶ ἄσπονδος ἐχθρός τους, διδάσκει μὲ τὴ συμπεριφορὰ αὐτὴ τὴν... Ἀγάπη μὲ τὴν σπλαχνική του καρδιά. Δὲν ἀντιπαρῆλθε τὸν ἄγνωστο γιὰ αὐτὸν τραυματία, ὅπως ἔκαναν ὁ ἱερέας καὶ ὁ λευίτης, ἀλλὰ ἀντιπαρῆλθε τὴν ἐθνικὴ ἐχθρότητα. Προσπέρασε τοὺς λογισμούς, ποὺ σίγουρα θὰ τὸν κατέλαβαν, ὅτι κάποιος ἀπὸ τοὺς λῃστὲς θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι ἀκόμη κοντὰ στὸ χῶρο ἡ καὶ ὅτι ὁ ἴδιος ὁ τραυματίας εἶναι λῃστής, ὅτι θὰ μποροῦσε νὰ λερωθεῖ ἀπὸ τὰ αἵματα τῶν πληγῶν ἢ νὰ κολλήσει κάποια μεταδοτικὴ ἀσθένεια. Δὲν τὸν προβλημάτισε ὅτι ἔπρεπε νὰ τὸν σηκώσει μόνος του καὶ νὰ τὸν βάλει ἐπάνω στὸ ζῷο του, γιὰ νὰ τὸν μεταφέρει ἐρχόμενος σὲ ἄμεση σωματικὴ ἐπαφὴ οὔτε τί σχολιασμοὺς θὰ δεχόταν γιὰ τὴν πράξη του αὐτή. Ἔτσι πρέπει νὰ εἶναι ὁ σωστὸς Χριστιανὸς νὰ ἔχει ἀγάπη καὶ στὸν ἐχθρό του ἀκόμη. Νὰ ἐλεεῖ, ὄχι μὲ χρήματα μόνο ἀλλὰ μὲ λόγους παρηγορητικοὺς καὶ πράξεις καὶ προσευχὲς καὶ νὰ μὴν ἀναθεματίζει κανέναν. Οὔτε νὰ ξεχωρίζει καὶ νὰ διαχωρίζει σὲ κατηγορίες καὶ νὰ μὴν ἀναθεματίζει κανέναν, ὅπως γίνεται σήμερα καὶ ἐνίοτε δυστυχῶς ἀπὸ χείλη ἀρχιερέων. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος μᾶς λέει ὅτι μεγαλύτερο ἀπὸ ὅλα εἶναι ἡ ἀγάπη. (Ἃ Κόρινθ. ἰγ',13). Ἐπίσης ὁ ἴδιος Ἀπόστολος μᾶς διδάσκει ὅτι αὐτὴ ἡ ἀγάπη δὲν κάνει διακρίσεις στὴν ἀγαθοεργία. "Οὐκ ἔνι Ἰουδαῖος οὐδὲ Ἕλλην, οὐκ ἔνι δοῦλος οὐδὲ ἐλεύθερος, οὐκ ἔνι ἄρσεν καὶ θῆλυ. Πάντες γὰρ ὑμεῖς εἷς ἐστε ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ". (Γάλ. γ, '28). Ἔτσι λοιπόν, ἂς προσπεράσουμε κι ἐμεῖς κάθε μῖσος καὶ διάφορα ποὺ σπέρνονται ἀπὸ κάποιους αὐτὲς τὶς ἡμέρες, παραμερίζοντας καὶ τυχὸν προσωπικὲς ἐχθρότητες καὶ ἂς συμπαρασταθοῦμε μὲ κάθε τρόπο καὶ ὅπως μπορεῖ ὁ καθένας, ὅσους ἀσθενοῦν ἀλλὰ καὶ ὅσους ἐξαιτίας τῆς σημερινῆς καταστάσεως βρίσκονται ἐκτὸς ἐργασίας, μιμούμενοι τὸν καλὸ Σαμαρείτη. Στῶμεν καλῶς!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.