18 Νοε 2021

Ὁ Ἅγιος Ἀναστάσιος ὁ Νεομάρτυρας ἀπό τήν Παραμυθιά τῆς Ἠπείρου (18 Νοεμβρίου †)

Ὁ Ἅγιος Μάρτυς Ἀναστάσιος γεννήθηκε στήν Παραμυθιά τῆς Θεσπρωτίας περί τό ἔτος 1730. Ἦταν τά χρόνια τῆς σκληρῆς τουρκικῆς σκλαβιᾶς, καί οἱ Ἕλληνες χριστιανοί ὑπέφεραν τά πάνδεινα. Ἐστεροῦντο τήν προσωπική τους ἐλευθερία καί δέν ὅριζαν τίποτε, οὔτε τά σπίτια τους, οὔτε τήν περιουσία τους, ἀκόμη οὔτε καί τά ἀγαπημένα τους πρόσωπα, τίς συζύγους, τίς ἀδελφές καί τά παιδιά τους.
Ἡ ψυχή τοῦ Ἁγίου ἦταν γεμάτη ἀπό τήν φλόγα τῆς πίστεως τοῦ Χριστοῦ καί τήν ἀγάπη πρός τήν σκλαβωμένη πατρίδα. Ἔλπιζε βάσιμα ὅτι κάποτε ὁ Πανάγαθος Θεός, θά ἔβλεπε τόν πόνο καί θά ἄκουγε τίς θερμές προσευχές τῶν ραγιάδων καί θά τούς... χάριζε τήν πολυπόθητη ἐλευθερία. Ἀκόμη, κρατοῦσε μέσα στήν ψυχή του, σάν ἱερά εἰκονίσματα, τίς μορφές τῶν γονέων του καί τῶν ἀδελφῶν του, πού προστάτευε ἀπό κάθε βεβήλωση τῶν ἀπίστων.

Μουσουλμᾶνοι ἀπειλοῦν τήν ἀδερφή τοῦ Ἁγίου
Μιά μέρα, καθώς βγῆκε ἔξω στά χωράφια μέ τήν ἀδελφή του καί ἄλλους χριστιανούς, γιά νά ἐργασθοῦν, βρέθηκαν ξαφνικά μπροστὰ σέ μιά ὁμάδα νέων μουσουλμάνων μέ ἐπικεφαλῆς τόν γιο του πασᾶ, Μουσά.

Ὅταν εἶδαν τήν ὡραιότατη ἀδελφή τοῦ Ἀναστασίου κατελήφθησαν ἀπό μεγάλο πειρασμό καί ὅρμησαν νά τήν ἁρπάξουν μέ τήν βία καί νά τήν κακοποιήσουν.

Μόλις ὁ Ἅγιος εἶδε τίς κινήσεις τους καί διέγνωσε τίς προθέσεις τους, ὅρμησε ἐναντίον τους, συνεπλάκη μαζύ τους καί μέ τήν μεγάλη δύναμη πού εἶχε, τούς ἐμπόδισε καί ἔδωσε τήν εὐκαιρία στήν ἀδελφή του νά ἀπομακρυνθεῖ καί νά διαφύγει τόν κίνδυνο.

Τήν ἐνέργεια αὐτή, τήν θεώρησαν πολύ προσβλητική οἱ Τοῦρκοι καί γι' αὐτό κατέφυγαν στόν πασᾶ καί τοῦ κατήγγειλαν τό γεγονός τελείως παραποιημένο, ὅτι, δηλαδή, ὁ Ἀναστάσιος χωρίς αἰτία τους ἐπετέθη, τούς ἐξύβρισε καί τούς ἐκτύπησε.

Ἀκόμη, εἶπαν ψευδόμενοι, ὅτι σέ κάποια στιγμή ὁ Ἀναστάσιος τούς ὑποσχέθηκε νά ἀλλάξει πίστη καί νά γίνει μωαμεθανός.

Ἡ σύλληψη τοῦ Ἀναστασίου
Ὁ πασᾶς, πατέρας τοῦ Μουσά, διατάζει ἀμέσως νά συλλάβουν τόν Ἀναστάσιο καί νά τόν ὁδηγήσουν μπροστά του. Βλέποντας ἕνα λεβεντόκορμο καί πανέξυπνο παλικάρι, τό λυπήθηκε καί δέν θέλησε νά τό βασανίσει καί νά το θανάτωση, ἐλπίζοντας ὅτι μποροῦσε νά τοῦ ἀλλάξει τήν πίστη μέ διάφορα δελεάσματα καί ὑποσχέσεις.

Τόν φυλακίζει λοιπόν προσωρινά καί τήν ἄλλη μέρα διατάζει, νά τόν φέρουν μπροστά του γιά νά τόν ἀνακρίνη.

Μέ προσποιητή ἠρεμία καί εὐγένεια προσπάθησε νά κερδίσει τήν ἐμπιστοσύνη του.

«Κρίμα μπρέ Ἀναστάση, ἐσύ ἕνα τέτοιο παλικάρι μέ δύναμη, ἐξυπνάδα καί ὀμορφιά, νά μένεις στή θέση τοῦ ραγιᾶ. Ἐσύ θά μποροῦσες νά γίνεις μεγάλος ἄρχοντας, μέ μεγάλα ἀξιώματα, μὲ χρήματα καὶ ἀπολαύσεις στό Σαράϊ.

Ἐγώ, δέν στό κρύβω, σέ συμπάθησα πολύ καί θέλω νά σέ βοηθήσω καί νά σέ ἀναδείξω τρανό πασᾶ μιάν ἡμέρα. Ἀρκεῖ καί σύ νά τό θέλεις καί νά ἀλλάξεις αὐτές τίς παλιὲς καί καθυστερημένες ἰδέες πού ἔχεις.

Νά ἀφήσεις τήν πίστη τοῦ Χριστοῦ καὶ νά ἀκολουθήσεις τήν θρησκεία τοῦ μεγάλου μας προφήτη Μωάμεθ. Τότε θά σέ ντύσω μέ μετάξια καί θά σέ στολίσω μέ χρυσαφικά. Καί ὅ,τι ζητήσεις στή ζωή σου, θά τό ἔχεις μέ τό παραπάνω».

Αὐτά καί ἄλλα πολλά ἔλεγε καί ὑποσχόταν ὁ πασᾶς στόν Ἅγιο. Ἐκείνου ὅμως ὁ νοῦς καί ἡ ψυχή ἦταν ἀνεβασμένα στόν οὐρανό. Καί ὅσο ὁ πασᾶς του μιλοῦσε καί τοῦ ἔταζε διάφορα, αὐτός παρακαλοῦσε τόν Χριστό νά τόν στήριξη καί νά τόν ἀξιώσει μέχρι τό τέλος νά ὁμολογήσει τήν ἁγία χριστιανική πίστη μπροστά στόν πασᾶ καί τούς ἀλλόθρησκους.

"Χριστιανός γεννήθηκα καί χριστιανός θά πεθάνω"
Ὅταν ὁ πασᾶς τελείωσε τά ταξίματα καί τίς ὑποσχέσεις του, ὁ ἅγιος μέ θάρρος καί γενναιότητα τοῦ ἀπάντησε:

«Σέ εὐχαριστῶ πασᾶ μου γιά τήν καλή σου διάθεση καί γιά ὅλα τά ἀγαθά, πού ὑπόσχεσαι νά μοῦ δώσεις. Ἐγώ ὅμως χριστιανός γεννήθηκα καί χριστιανός θά πεθάνω. Καί δέν ἀλλάζω τήν ἁγία πίστη τοῦ Χριστοῦ μοῦ μέ ὅλα τά ἀγαθά καί τούς θησαυρούς τῆς γῆς».

Βλέποντας τήν γενναία καί ἄκαμπτη στάση τοῦ μάρτυρα ὁ πασᾶς, διέταξε νά τόν φυλακίσουν καί νά τόν βασανίζουν κάθε μέρα, μέχρι νά ἀλλάξει γνώμη καί νά ἀρνηθεῖ τόν Χριστό.

Ὁ μάρτυρας μέσα στήν ὑγρή καί σκοτεινή φυλακή, αἱμόφυρτος καί καταπληγωμένος στό σῶμα, προσευχόταν διαρκῶς στόν Κύριο, νά τόν ἐνισχύει στό μαρτύριό του μέχρι τό τέλος, καί ὁ Κύριος τοῦ ἔστελνε ἐνίσχυση καί παρηγοριά μέ τούς ἀγγέλους Του.

Τό θαῦμα μέ τούς Ἀγγέλους
Ὁ γιος τοῦ πασᾶ, ὁ Μουσάς, ἦταν στό βάθος καλοπροαίρετος ἄνθρωπος καί πολύ μετάνιωσε, πού ἔγινε αἰτία νά φθάσει ὁ Ἅγιος στά χέρια τοῦ σκληροῦ πατέρα του. Ζητῶντας κάποια ἐξιλέωση καί ἀνακούφιση γιά τήν ψυχή του, ἀποφάσισε νά πάει κρυφά μιά μέρα στήν φυλακή καί νά ἐπισκεφθεῖ τόν Ἅγιο.

Μπαίνοντας μέσα κρυφά καί πολύ προσεκτικά γιά νά μή τόν δή καί τόν ἀκούσει κανείς, βρέθηκε μπροστὰ σέ ἕνα ἐξαίσιο θέαμα, πού ἔπαιξε καθοριστικό ρόλο γιά τήν συνέχεια τῆς ζωῆς του.

Βλέπει δυό ὁλόφωτους ἀγγέλους νά στέκονται κοντά στόν μάρτυρα, νά τόν ἐνισχύουν καί νά τόν παρηγοροῦν, καί τό πρόσωπο τοῦ Ἁγίου νά λάμπει ὁλόφωτο.

Αὐτή ἡ ὀπτασία τόν ἔκανε νά καταλάβει, ὅτι κάτι πολύ σπουδαῖο συμβαίνει μέ τούς χριστιανούς, καί ζήτησε ἀπό τόν μάρτυρα νά τοῦ ἐξηγήσει. Ὁ Ἅγιος του ἐξήγησε τήν ὀπτασία. Τοῦ εἶπε ὅτι οἱ ἄγγελοι τοῦ Θεοῦ συνοδεύουν πάντοτε καί σέ κάθε βῆμα τούς χριστιανούς καί τούς προστατεύουν.

Ὁ γιος τοῦ πασᾶ ζήτησε νά τοῦ διδάξει τήν χριστιανική πίστη
Ὁ Μουσάς θαύμασε καί ἐζήτησε ἀπό τόν Ἀναστάσιο νά τοῦ διδάξει τήν χριστιανική πίστη, καί αὐτός τόν κατήχησε

Ὁ ἀποκεφαλισμός τοῦ Ἁγίου
Ὅταν, μετά ἀπό ἀρκετή ἀναμονή μέσα σέ πολλά μαρτύρια, εἶδε ὁ πασᾶς, ὅτι ὁ Ἅγιος δέν πείθεται καί δέν ἀλλάζει γνώμη, διέταξε τήν ἐκτέλεσή του μέ ἀποκεφαλισμό.

Στέλνει λοιπόν ἕνα δήμιο στήν φυλακή καί ἀποκεφαλίζει τόν ἅγιο μάρτυρα Ἀναστάσιο την 18ην Νοεμβρίου τοῦ ἔτους 1850, καί ἐκθέτει τό ἅγιο λείψανό του, ἀπαγορεύοντας μέ ποινή θανάτου τόν ἐνταφιασμό του.

Οἱ χριστιανοί ἔβλεπαν τό σῶμα τοῦ μάρτυρα νά μένη ἄσηπτο καί φῶς ἀπό τόν οὐρανό νά τό λούζει τήν νύχτα.

Μιά μέρα ὅμως ἐμφανίζεται ὁ Ἅγιος στόν ὕπνο τοῦ πασᾶ καί τόν διατάσσει νά ἐπιτρέψει τόν ἐνταφιασμό τοῦ ἁγίου λειψάνου.

Ἡ ταφή τοῦ Ἁγίου λειψάνου
Ὁ πασᾶς φοβήθηκε καί διέταξε τήν ταφή τοῦ μαρτυρικοῦ σώματος τοῦ Ἁγίου. Τότε παραλαμβάνουν τό ἅγιο σῶμα οἱ μοναχοί καί τό ἐνταφιάζουν σέ μοναστήρι κοντά στήν πόλη.

Ὁ γιος τοῦ πασᾶ βαπτίζεται Δημήτριος
Τό μαρτύριο καί ὁ θάνατος τοῦ Ἁγίου, ἔπαιξαν καθοριστικό ρόλο στήν συνέχεια τῆς ζωῆς τοῦ Μουσά.

Ὁ ἴδιος πηγαίνει στόν τάφο τοῦ Ἁγίου καί τοῦ ζητεῖ συγγνώμη.

Καί ὁ Ἅγιος, σέ ἐνύπνιο, τοῦ ἀποκαλύπτει, ὅτι ὁ Θεός θά τόν βοηθήσει.

Στήν συνέχεια, λοιπόν, τῆς ζωῆς του, μετανοεῖ, βαπτίζεται στήν Βενετία καί παίρνει τό ὄνομα Δημήτριος.

Ἀκολούθως γίνεται μοναχός στήν Κέρκυρα καί παίρνει τό ὄνομα Δανιήλ, μεταβαίνει γιά ὑποθέσεις του στήν Κωνσταντινούπολη, κατόπιν ἐπιστρέφει στήν Κέρκυρα, ὅπου καί ἐκοιμήθη ἐν εἰρήνῃ.

Ἡ φωτεινή ζωή καί ἡ θυσία τοῦ ἁγίου Ἀναστασίου, ὁδήγησε τόν Μουσά καί πολλούς ἀλλόθρησκους στόν Χριστό. Καί στήριξε τήν πίστη τῶν ὀρθοδόξων ραγιάδων.

Ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν μνήμη τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου μάρτυρος Ἀναστασίου του ἐκ Παραμυθίας την 18ην Νοεμβρίου.

1 σχόλιο:

  1. Άγιε Αναστάσιε εκ Παραμυθίας νεομάρτυρα πρέσβευε υπερ ημών!

    Ρωμιός

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.