4 Ιουν 2021

Πατήρ Παῦλος Ντανᾶς: «Ἡ ἄνευ ὅρων ὑποταγὴ τῆς Διοικούσης Ἐκκλησίας στὸν "δυνάστη" πρωθυπουργὸ Κυριάκο Μητσοτάκη, ἐπέφερε τὴν ἀπομάκρυνση τῶν ἀνθρώπων ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία καὶ τὴν ἀλλοίωση τοῦ ἑλληνορθοδόξου φρονήματος»!

«Ὁ Αὐτοκράτορας ἔκλεισε τὶς Ἐκκλησίες καὶ κάηκε ζωντανὸς» 
Ἀρχιμανδρίτου πατρὸς Παύλου Ντανᾶ, Ἱεροκήρυκος
Στὶς 30 Μαΐου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τὴν μνήμη τοῦ Ὁσίου πατρὸς ἠμῶν Ἰσακίου ἢ Ἰσαακίου, ἡγουμένου τῆς Μονῆς τῶν Δαλμάτων, τοῦ Ὁμολογητοῦ.
Ὁ ὅσιος Ἰσαάκιος καταγόταν ἀπὸ τὴν Συρία καὶ πῆγε στὸ Βυζάντιο κατὰ τοὺς χρόνους τοῦ Οὐάλεντος (364-378 μ.Χ.), ὁ ὁποῖος ἦταν ὀπαδὸς τῆς αἱρέσεως τοῦ ἀρειανισμοῦ. Ὁ Ἰσαάκιος ἔφτασε στὴν Κωνσταντινούπολη τὸ ἔτος 378 μ.Χ., ὅταν ὁ Οὐάλης συγκέντρωσε τὰ στρατεύματά του καὶ κίνησε πόλεμο ἐναντίων τῶν Γότθων, οἱ ὁποῖοι εἶχαν συγκεντρωθεῖ στὸν Δούναβη ποταμὸ καὶ σχεδίαζαν νὰ ἐπιτεθοῦν κατὰ τῆς Κωνσταντινουπόλεως.
Μόλις, λοιπόν, ἔφτασε στὴν Κωνσταντινούπολη ὁ Ὅσιος, πῆγε ἀμέσως καὶ συνάντησε τὸν Αὐτοκράτορα, τὴν ὥρα ποὺ ἑτοιμαζόταν γιὰ τὸν πόλεμο, καὶ... τὸν συμβούλευσε παρακαλώντας νὰ ἀνοίξει τὶς ἐκκλησίες τῶν ὀρθοδόξων, τὶς ὁποῖες εἶχαν κλείσει οἱ ἀρειανοί. Ὁ Οὐάλης, ὅμως, ὄντας φανατικὸς ὀπαδὸς τοῦ ἀρειανισμοῦ, δὲν πείστηκε στὸν Ὅσιο. Ὁ Ἰσαάκιος τὴν ἑπομένη ἡμέρα ἔτρεξε καὶ πάλι κοντά του καὶ τὸν προέτρεπε, συμβουλεύοντάς τον, νὰ ἀποδώσει τὶς ἐκκλησίες στοὺς Ὀρθοδόξους, διαφορετικά θὰ κατατροπωνόταν ἀπὸ τοὺς ἐχθρούς του.

Ὁ αὐτοκράτορας, ὅμως, ἐξοργίστηκε μὲ τὴν ἐπιμονὴ καὶ παρρησία τοῦ Ὁσίου καὶ πρόσταξε νὰ τὸν μαστιγώσουν καὶ νὰ τὸν ρίξουν στὰ ἀγκάθια. Ἀλλὰ ὁ Ἅγιος, καὶ μετὰ τὸν βασανισμό του, πλησίασε γιὰ τρίτη φορὰ τὸν Οὐάλη, ἔπιασε μάλιστα τὸ χαλινάρι τοῦ ἀλόγου του, ἐπισημαίνοντας κατηγορηματικὰ σ’ αὐτὸν τὸν ὄλεθρό του, ἂν δὲν ἀποδώσει τὶς ἐκκλησίες στοὺς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς. Ὕστερα δὲ ἀπὸ αὐτά, ὁ Αὐτοκράτορας ἐξοργίστηκε πάρα πολὺ καὶ παρέδωσε τὸν Ὅσιο σὲ δύο στρατιῶτες, τὸν Σατορνίνο καὶ τὸν Βίκτωρα, νὰ τὸν φυλάξουν ὥσπου νὰ ἐπιστρέψει ἀπὸ τὸν πόλεμο, ὁπότε καὶ θὰ τὸν θανάτωνε διὰ πυρός. Ὁ Ἅγιος, ὅμως, μετὰ τὴν ἐντολὴ αὐτὴ τοῦ Αὐτοκράτορα πρὸς τοὺς στρατιῶτες, τοῦ εἶπε: «Νὰ ξέρεις ὅτι θὰ τραπεῖς σὲ φυγὴ ἀπὸ τὴν ἀντεπίθεση τῶν ἐχθρῶν σου, οἱ ὁποῖοι θὰ σὲ συλλάβουν καὶ θὰ θανατωθεῖς διὰ πυρός».

Καὶ πράγματι, ἀφοῦ ὁ Οὐάλης νικήθηκε στὴν μάχη, κατέφυγε σὲ ἕναν ἀχυρώνα μαζὶ μὲ τὸν ἀρχιστράτηγο, ὁ ὁποῖος ἦταν ὀπαδὸς τῆς ἴδιας κακοδοξίας, τοῦ ἀρειανισμοῦ, καὶ ἐπηρέαζε πάντοτε τὸν Αὐτοκράτορα κατὰ τῶν ὀρθοδόξων. Στὸν ἀχυρώνα αὐτὸν ἔβαλαν φωτιὰ οἱ Γότθοι καὶ τοὺς ἔκαυσαν καὶ τοὺς δύο ζωντανούς.

Ὁ Ὅσιος Ἰσαάκιος μὲ τὴν πρόρρησή του αὐτήν, τὴν παρρησία καὶ τὴν ὀρθόδοξη ὁμολογία του μεγαλύνθηκε ἀνάμεσα στὰ πλήθη τῶν ὀρθοδόξων. Τὸν ὑπόλοιπο δὲ χρόνο τῆς ζωῆς του τὸν πέρασε στὴν βασιλίδα τῶν πόλεων, στὴν Κωνσταντινούπολη, ὅπου καὶ ἐξεδήμησε πρὸς Κύριον. 

Πολλὰ εἶναι τὰ μηνύματα ποὺ προσφέρει ὁ βίος τοῦ Ἁγίου Ἰσακίου στὴν ἐποχή μας.

Ἐν πρώτοις, ἂς θυμηθοῦμε τὸν διωγμὸ ποὺ ὑπέστη ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ὁ Ἀρχηγὸς τῆς Πίστεώς μας. Ἀπὸ τὴν φάτνη ἕως τὸν Γολγοθὰ, ἡ πορεία Του ἦταν ταπεινωτικὴ καὶ σταυρική.

Οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι ὑπέμειναν διώξεις στὸ ἱεραποστολικό τους ἔργο μέχρι θανάτου. Ὁ Χριστὸς τοὺς εἶχε προαναγγείλει «Τὸ ποτήριο τοῦ μαρτυρίου ποὺ ἐγὼ θὰ πιῶ μετὰ ἀπὸ λίγο, θὰ τὸ πιεῖτε κι ἐσεῖς, καὶ τὸ βάπτισμα ποὺ μετὰ ἀπὸ λίγο θὰ ὑποστῶ στὴν θάλασσα τῶν παθημάτων μου, θὰ τὸ ὑποστεῖτε κι ἐσεῖς. Διότι κι ἐσεῖς θὰ ὑποστεῖτε διωγμοὺς καὶ μαρτύριο γιὰ τὸ Εὐαγγέλιό μου». (Μάρκ. 10, 39).

Ἀλλὰ καὶ ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ὑπογραμμίζει ὅτι ὁ ἀληθινὸς χριστιανὸς ποὺ θέλει νὰ φέρει «τὸν ὀνειδισμὸν τοῦ Χριστοῦ» (Ἑβρ. 11,26), θὰ ὑποστεῖ θλίψεις καὶ διώξεις.

Τὸ παράδειγμα τοῦ Χριστοῦ μιμήθηκε ὁ Ἅγιος Ἰσαάκιος μὲ τὸ σταθερὸ καὶ γενναῖο φρόνημά του. Μᾶς διδάσκει ὅλους, εἴτε εἴμαστε κληρικοὶ εἴτε λαϊκοί. Ἐμεῖς οἱ κληρικοὶ δε, ἔχουμε ταχθεῖ νὰ διαφυλάξουμε «τὴν καλὴν παραθήκην» (Β’ Τιμ. 1,14), δηλαδὴ τὴν εὐαγγελικὴ διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ, τὸ ἀποστολικὸ κήρυγμα καὶ τὸ πατερικὸ φρόνημα τῶν Ἁγίων Οἰκουμενικῶν Συνόδων μαζὶ μὲ τὴν μαρτυρικὴ καὶ ἀσκητικὴ ὁμολογία τῶν Ἁγίων μας.

 Οἱ διωγμοὶ ξανάρχονται…

Μὲ ἀφορμὴ τὸν κορωναϊὸ πολεμοῦνται σήμερα Ἱεράρχες, Κληρικοὶ καὶ λαϊκοὶ οἱ ὁποῖοι δὲν θέλουν νὰ ὑποχωρήσουν στὶς πρωτόγνωρες καινοτομίες, ὅπως εἶναι ἡ χρήση μάσκας μέσα στὸν Ναὸ ἢ ἡ ἀλλαγὴ τῆς ὥρας τελέσεως τῆς Ἀναστάσιμης ἀκολουθίας. Εἶναι ἀπορίας ἄξιον, γιατί διώκονται αὐτὴν τὴν στιγμὴ συγκεκριμένα δύο σεμνοὶ Ἱεράρχες, ὁ Μητροπολίτης Κυθήρων & Ἀντικυθήρων κ. Σεραφεὶμ καὶ ὁ Μητροπολίτης Αἰτωλίας & Ἀκαρνανίας κ. Κοσμᾶς, ὅταν καὶ ἄλλοι Ἱεράρχες παρέβησαν τὴν ἐντολὴ τῆς Συνόδου. Δυστυχῶς, μὲ τὴν ἄδεια τῶν κληρικῶν, νεωκόροι καὶ ἐπίτροποι ἀποδείχθηκαν θρασύτατοι, καλώντας ἀκόμα καὶ τὴν ἀστυνομία στὸν Οἶκο τοῦ Θεοῦ γιὰ ἀπειθαρχία τῶν πιστῶν. Ἡ ἀθεοφοβία ὁδηγεῖ στὸν δαιμονισμό! Μία εὐλογημένη χριστιανὴ μᾶς εἶπε τὰ ἑξῆς: «Ὅταν μπῆκα στὸν Ναὸ χωρὶς μάσκα μὲ κοίταξε μὲ τέτοια βλοσυρότητα ὁ ἱερέας, λὲς καὶ εἶχα κάνει ἔγκλημα.»

Μᾶς κάνει ἐντύπωση τὸ γεγονός, ὅτι ἐπίσκοποι οἱ ὁποῖοι κηρύττουν καὶ λέγουν πὼς ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἕνα νοσοκομεῖο ποὺ θεραπεύει ψυχικὰ καὶ σωματικὰ τὸν ἄνθρωπο, ἐπιβάλλουν ὑποχρεωτικὰ τὴν μάσκα μέσα στοὺς Ναούς. Φοβᾶμαι, ὅτι στὸ τέλος θὰ ζητᾶνε πιστοποιητικὰ ἐμβολιασμοῦ -ἐμβόλια ποὺ εἶναι πνιγμένα στὸ αἷμα ἀθώων ψυχῶν, προερχόμενα, ἀπὸ τὸ μεγάλο ἔγκλημα τῶν ἐκτρωθέντων ἐμβρύων- γιὰ νὰ εἰσέρχονται στὸν Ναὸ οἱ Πιστοί! Κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπο ἀπὸ ἐμᾶς τοὺς κληρικοὺς πολεμεῖται ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καὶ ὁ Ἑλληνισμός, ἀφοῦ ἀποδεχόμαστε τὴν κατηγορία πὼς ὁ ἰὸς ὑπάρχει καὶ μάλιστα σὲ ἔξαρση μέσα στὶς Ἐκκλησίες -ὅπως καὶ στὶς Ἐθνικὲς Ἐπετείους. Ἄπαγε τῆς βλασφημίας!

Ἡ ἄνευ ὅρων ὑποταγὴ τῆς Διοικούσης Ἐκκλησίας μας στὸν «δυνάστη» πρωθυπουργὸ κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, ἐπέφερε τὴν ἀπομάκρυνση τῶν ἀνθρώπων ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία καὶ τὴν ἀλλοίωση τοῦ ἑλληνορθοδόξου φρονήματος.

Περιοδεύοντας μὲ τὴν χάρη τοῦ Θεοῦ στὰ χωριὰ τῆς Αἰτωλοακαρνανίας, συνειδητοποιῶ καθημερινά, ὅτι οἱ ναοί μας ἀπὸ δῶ καὶ στὸ ἑξῆς, θὰ λειτουργοῦν σὰν τὶς τράπεζες καὶ τὰ γραφεῖα τελετῶν, δηλαδὴ μόνο γιὰ τὰ τελετουργικὰ καθήκοντα, χωρὶς νὰ ὑπάρχει οὐσιαστικὴ σχέση μὲ τὸν Χριστό, τὴν Ἐκκλησία, τὸν Ἱερέα καὶ τοὺς συνανθρώπους μας. Ἄλλωστε μὴν λησμονοῦμε πὼς Ἐκκλησία σημαίνει κλῆρος καὶ λαὸς καὶ πὼς ὁ Ἱερέας ἀσκεῖ λειτούργημα. Εἶναι «οἰκονόμος μυστηρίων Θεοῦ» (A’ Κορ. 4, 1).

Συνεπῶς, ὁ οἰκτρὸς θάνατος τοῦ Αὐτοκράτορα Οὐάλη ἂς φρονηματίσει ἐμᾶς τοὺς κληρικούς, τοὺς λαϊκοὺς ἀλλὰ καὶ τὸν ἀφορισμένο πρωθυπουργὸ καὶ μέλος τῆς λέσχης Μπίλντερμπεργκ Κυριάκο Μητσοτάκη, τὸν ἀφορισμένο ὑπουργὸ ΜΗ Προστασίας τοῦ Πολίτη Νίκο Χαρδαλιὰ καὶ τὴν ἀφορισμένη ὑπουργὸ Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων καὶ μέλος τῆς λέσχης Μπίλντερμπεργκ Νίκη Κεραμέως.

Ἂς προσέξουν, ὅμως, ἰδιαιτέρως τὰ λόγια τοῦ προφήτη Ἠσαΐα: «Οὐαὶ τοῖς γράφουσι πονηρίαν· γράφοντες γὰρ πονηρίαν γράφουσιν» (Ἠσ. 10,1), δηλαδή, ἀλλοίμονο στοὺς ἄδικους νομοθέτες οἱ ὁποῖοι καταστρατηγοῦν τὴν ἐλευθερία τῶν ἀνθρώπων καὶ τὴν δικαιοσύνη, διότι ἔτσι ἐπισημοποιεῖται ἡ ἀδικία καὶ ἡ παρανομία. Γι’ αὐτὸ καὶ τὸ τέλος τῶν πονηρευομένων εἶναι ἡ καταστροφὴ ἐνῶ οἱ δίκαιοι βρίσκονται κάτω ἀπὸ τὴν ἄμεση προστασία τοῦ Θεοῦ.

Ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος ἐπισημαίνει «Ἀκουέτωσαν Ἕλληνες, ἀκουέτωσαν Ἰουδαῖοι τὰ κατορθώματα ἠμῶν καὶ τὴν προεδρίαν τῆς Ἐκκλησίας. Ὑπὸ πόσων ἐπολεμήθη ἡ Ἐκκλησία, ἀλλ' οὐδέποτε ἐνικήθη; πόσοι τύραννοι; πόσοι στρατηγοί; πόσοι βασιλεῖς; Αὔγουστος, Τιβέριος, Γάϊος, Κλαύδιος, Νέρων, ἄνθρωποι λόγοις τετιμημένοι, δυνατοί, τοσαύτα ἐπολέμησαν ἀκμὴν νεάζουσαν, ἀλλ' οὐκ ἐξερρίζωσαν· ἀλλ' οἱ μὲν πολεμήσαντες σεσίγηνται καὶ λήθη παραδέδονται, ἡ δὲ πολεμηθεῖσα τὸν οὐρανὸν ὑπεραίρει».

Μτφ: «Ἂς ἀκοῦνε οἱ εἰδωλολάτρες, ἂς ἀκοῦνε οἱ Ἰουδαῖοι τὰ κατορθώματά μας καὶ τὴν πρώτη θέση ποὺ κατέχει ἡ Ἐκκλησία. Πόσοι πολέμησαν τὴν Ἐκκλησία, ἀλλὰ ποτὲ δὲν τὴν νίκησαν; Πόσοι τύραννοι; Πόσοι βασιλεῖς; Ὁ Αὔγουστος, ὁ Τιβέριος, ὁ Γάϊος, ὁ Κλαύδιος, ὁ Νέρων, ἄνθρωποι τοὺς ὁποίους τιμοῦσαν  γιὰ τὴν μόρφωσή τους, ἄνθρωποι ποὺ ἦταν δυνατοί, πολέμησαν τόσο πολὺ τὴν Ἐκκλησία, ἐνῶ ἐκείνη βρισκόταν ἀκόμη στὴν ἀνάπτυξή της, καὶ ὅμως δὲν τὴν ξερίζωσαν· καὶ ἐκεῖνοι ποὺ τὴν πολέμησαν δὲν ἀκούονται πιὰ καὶ ὅλοι τούς ἔχουν λησμονήσει, ἐνῶ ἡ Ἐκκλησία, ποὺ πολεμήθηκε, ὑψώνεται πάνω ἀπὸ τὸν οὐρανό». (περικοπή ἀπὸ τὴν 4η ὁμιλία τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου στὸ χωρίο τοῦ Ἠσ. στ΄1, PG 56, 121-122).

Ὁ ἀείμνηστος καὶ φλογερὸς Μητροπολίτης Αὐγουστίνος Καντιώτης προφητεύει ὡς ἑξῆς: «Ἡ Ἐκκλησία δὲν φοβῆται τοὺς νέους διώκτας της, διότι ἱδρυτὴς καὶ ἀρχηγός της δὲν εἶναι ἄνθρωπος, ὁ ὁποῖος, ὅσο μέγας καὶ ἂν εἶναι, σήμερον ζεῖ καὶ αὔριο ἀποθνήσκει καὶ λησμονεῖται. Ἱδρυτὴς καὶ Ἀρχηγὸς τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ὁ Χριστός, ὁ Θεάνθρωπος Κύριος, ὁ ὁποῖος ἐνίκησε τὸν θάνατον καὶ ζεῖ καὶ βασιλεύει εἰς πάντας τοὺς αἰώνας».

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Ἀγρίνιο 30 Μαΐου 2021

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.