4 Ιουν 2021

Ὅσιος Παΐσιος: «Πολλοὶ πνευματικοὶ δίνουν ἑρμηνεῖες τοῦ μυαλοῦ τους· κι ἂν ἐπιβοηθοῦν τὸν ἀντίχριστο γιὰ τὸ σφράγισμα, πῶς παρασύρουν καὶ ἄλλες ψυχὲς στὴν ἀπώλεια;»

Πολλοὶ ἀδελφοί μᾶς ρωτᾶνε σκανδαλισμένοι σχετικὰ μὲ τὰ «θεολογικὰ μαργαριτάρια» τῶν δύο βίντεο - ὁμιλιῶν τοῦ π. Χριστοδούλου Ἀγγελόγλου. Ἡ ἁγιοπατερικὴ φωνὴ τοῦ Ὁσίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου, μέσῳ τοῦ χειρογράφου του «Σημεῖα τῶν καιρῶν 666», βοᾶ δυνατὰ καὶ παρατεταμένα. Διαλύει κάθε ἀμφιβολία σχετικὰ μὲ τὶς προβληματικὲς ἀναφορές... Εἶναι πλέον ξεκάθαρο, ὅτι ἡ θεοφώτιστη γραμμὴ τοῦ Ὁσίου Παϊσίου, ἔρχεται σὲ ἀντιδιαστολὴ μὲ ὅλους τούς “γνωστικούς” ποὺ ἑρμηνεύουν τὰ σημεῖα τῶν καιρῶν, σύμφωνα μὲ τὸν λογισμό τους. Διαβάστε προσεκτικὰ τὰ λόγια τοῦ Ὁσίου γιὰ νὰ βρεῖτε ἀναύπαση, ὁ λόγος Του μιλάει καὶ στὴν καρδιά μας.
Ἐκ τοῦ χειρογράφου του Ὁσίου Παϊσίου «Σημεῖα τῶν καιρῶν 666»:...

«...καὶ πολλοὶ πνευματικοὶ ἄνθρωποι ἐκτὸς ποὺ δίνουν δικές τους ἑρμηνεῖες, ...ἔπρεπε νὰ ἀνησυχοῦν πνευματικὰ καὶ νὰ βοηθήσουν τοὺς Χριστιανοὺς μὲ τὴν καλὴ ἀνησυχία, καὶ νὰ τοὺς τονώνουν στὴν Πίστη, νὰ νιώθουν Θεϊκὴ παρηγοριά.

Ἀπορῶ! Δὲν τοὺς προβληματίζουν ὅλα αὐτὰ τὰ γεγονότα; Γιατί δὲν βάζουν ἔστω ἕνα ἐρωτηματικὸ γιὰ τὶς ἑρμηνεῖες τοῦ μυαλοῦ τους· κι ἂν ἐπιβοηθοῦν τὸν ἀντίχριστο γιὰ τὸ σφράγισμα, πῶς παρασύρουν καὶ ἄλλες ψυχὲς στὴν ἀπώλεια; Αὐτὸ ἐννοεῖ· “τὸ ἀποπλανᾶν, εἰ δυνατὸν καὶ τοὺς ἐκλεκτούς” (Μάρκ. ιγ΄, 22). Θὰ πλανεθοῦν, αὐτοὶ ποὺ τὰ ἑρμηνεύουν μὲ τὸ μυαλό.

Κι ἐνῶ τὰ σημεῖα φαίνονται ξεκάθαρα· “τὸ θηρίο” στὶς Βρυξέλλες μὲ τὸ 666 ἔχει σχεδὸν ρουφήξει ὅλα τὰ κράτη στὸ κομπιοῦτερ. Ἡ κάρτα, ἡ ταυτότητα, “ἡ εἰσαγωγὴ τοῦ σφραγίσματος” τί φανερώνουν;

Τί θὰ μᾶς πεῖ ὁ Χριστός; “ὑποκριταί, τὸ μὲν πρόσωπον τοῦ οὐρανοῦ γινώσκετε διακρίνειν, τὰ δὲ σημεῖα τῶν καιρῶν οὐ δύνασθε γνῶναι;” (Ματθ. ιστ΄, 3).

…Δυστυχῶς “ὁρισμένοι γνωστικοὶ” θὰ φασκιώσουν τὰ πνευματικά τους τέκνα σὰν τὰ μωρά, δῆθεν γιὰ νὰ μὴν στενοχωροῦνται· “δὲν πειράζει αὐτό, δὲν εἶναι τίποτα, ἀρκεῖ ἐσωτερικὰ νὰ πιστεύετε!”.

Τέτοια δυστυχῶς λογική, εἶχαν καὶ ὁρισμένοι “γνωστικοὶ” στὰ χρόνια τῶν Ἁγίων Μαρτύρων, …παραλογιζόντουσαν προσπαθώντας νὰ πείσουν τὸν Μάρτυρα νὰ ἀρνηθεῖ μόνο μὲ τὰ λόγια, καὶ νὰ κρατήσει τὴν Πίστη μὲ τὴν ψυχή, τὴν ἐσωτερικὴ διάθεση, γιατί ὁ Θεὸς δὲν δίνει προσοχὴ στὴν γλῶσσα ἀλλὰ στὴν διάθεση…

Ἐπίσης, ἐπὶ Δεκίου, μὲ διάταγμα ζητοῦσε νὰ ὁμολογήσουν τὴν θρησκεία τῶν εἰδολολατρῶν, καὶ ὅσοι Χριστιανοὶ δήλωναν, καὶ θυσίαζαν στὰ εἴδωλα, ἔπαιρναν πιστοποιητικό, καὶ γλύτωναν τὸ Μαρτύριο. Ὄχι μόνον αὐτοὶ ἦταν ἀρνητὲς τοῦ Χριστοῦ, ἀλλὰ καὶ ἐκεῖνοι ποὺ ἔδιναν χρήματα στοὺς Εἰδωλολάτρες στὴν ἐπιτροπή, καὶ ἔπαιρναν πιστοποιητικό, χωρὶς νὰ ἀρνηθοῦν, οἱ ὀνομαζόμενοι “λιβελλοφόροι” καὶ αὐτοὺς ἡ Ἐκκλησία μας τοὺς θεώρησε ἀποστάτας - πεπτωκότας.

…Παρ΄ ὅλα λοιπὸν αὐτὰ ποὺ ἀνέφερα, ἀκούει κανεὶς ἕνα σορὸ δυστυχῶς ἀνοησίες τοῦ μυαλοῦ…»


Τελικὰ σεβαστέ μας π. Χριστόδουλε, τὰ βιβλία τοῦ Ἡσυχαστηρίου τῆς Σουρωτῆς εἶναι ἀξιόπιστα ἢ (ὅπως εἴπατε μὲ εἰρωνικὸ ὕφος στὸ πρῶτο σας βίντεο τὸ ὁποῖο ἀναρτήθηκε στὸ κανάλι τοῦ Γ. Μουλατσιώτη) “εἶναι κακογραμμένα καὶ οἱ Ἀδελφές τῆς Σουρωτῆς πρόσθεσαν πράγματα ἀπὸ μόνες τους χωρὶς νὰ τὰ γνωρίζει ὁ Ἅγιος”;;

Θὰ ἦταν παράλειψη νὰ μὴν ἀναφέρουμε, ὅτι χαρακτηριστικὰ εἰρωνευτήκατε τὶς Ἀδελφὲς στὴν Σουρωτὴ μὲ τὸ ἑξῆς: "ἀπ΄ αὐτὲς δὲν θὰ λάβεις ἀπάντηση...", καὶ ἀκόμα εἴπατε ὅτι στὸν πρόλογο τοῦ Α΄ τόμου, μὲ δόλο γιὰ νὰ "φανοῦν ἀξιόπιστες καὶ οἱ μόνες αὐθεντίες" ἔγραψαν οἱ Μοναχὲς ὅτι ὁ Ἅγιος ὅταν διάβασε τὶς καταγραφές, εἶπε: «Πῶ, πῶ, βρὲ παιδί μου, αὐτὴ μαγνητόφωνο εἶναι! Τὰ ἔγραψε ἀκριβῶς ὅπως τὰ εἶπα!»...

Ὡς ἀπαύγασμα, "χολὴ καὶ ὄξος" δώσατε στὶς Ἀδελφές τοῦ Ἡσυχαστηρίου τῆς Σουρωτῆς στὸ πρῶτο σας βίντεο... Ἂν καὶ φανήκατε κάπως ἀλλαγμένος στο δεύτερο ὅσον ἀφορᾶ τὰ βιβλία τῆς Σουρωτῆς, ἕνα "εὐλόγησον" τὸ λιγότερο, καλὸ θὰ ἦταν ἀπὸ καλογερικῆς ἀπόψεως νὰ λεχθεῖ!

ΥΓ: Ἀσχολίαστες οἱ ἐκφράσεις ποὺ χρησιμοποιεῖτε, ὅπως «συνομωσιολόγοι, ἀρνητὲς» κλπ. Εἰλικρινά, σὰν νὰ ἀκοῦμε τὸν Μητσοτάκη νὰ ἀναφέρεται στοὺς "ψεκασμένους" πολίτες... 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.