20 Απρ 2021

Οἱ Ἱεροὶ Κανόνες, τὸ «Πηδάλιον» καὶ ἡ ἐν Ἀντισιοδώρῳ Τοπικὴ Σύνοδος, ἀπαγορεύουν τὴν τέλεση Θείας Λειτουργίας τὴν ἴδια ἡμέρα, ἀπὸ τὸν ἴδιο ἱερέα καὶ στὸν ἴδιο Ναό!

Γράφει ὁ Ἰωάννης Χατζηδιγενῆς, Θεολόγος
Ἀπίστευτα πράγματα ποὺ ἀντιβαίνουν τοὺς Ἱεροὺς Κανόνες καὶ τὴν Ἱερὰ Παράδοση τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἀνακοινώθηκαν σήμερα (20-04-2021) ἀπὸ τὴν Διαρκή Ἱερὰ Σύνοδο (ΔΙΣ) τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Ἐξ ἐπόψεως θεολογικῆς καὶ ἐκκλησιολογικῆς εἶναι τελείως ἄτοπο νὰ ἀκουστεῖ τὸ Χριστὸς Ἀνέστη στὶς 9 τὸ βράδυ τοῦ Μεγάλου Σαββάτου καὶ ἐν συνεχείᾳ νὰ τελεστεῖ ἡ Θεία Λειτουργία ἡ ὁποία θὰ διαρκέσει τὸ πολὺ μέχρι τὶς 10.30 μ.μ. ποὺ θὰ ἐπιτρέπεται και ἡ κυκλοφορία στοὺς δρόμους. Πῶς θὰ Λειτουργήσουν οἱ Ἱερεῖς δύο φορὲς τὴν ἡμέρα τοῦ Μεγάλου Σαββάτου; 
Προσκρούει λοιπὸν ἡ ΔΙΣ μὲ τὴν ἀνακοίνωσή της στὸ Ἱερὸν Πηδάλιον τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου, στὸν Ἅγιο Ἰγνάτιο τὸν Θεοφόρο καὶ στὸν 10ο Κανόνα... τῆς ἐν Ἀντισιοδώρῳ τοπικῆς Συνόδου ἐπὶ Ἡρακλείου τό 613, πού ἀπαγορεύουν ρητῶς τὴν τέλεση τῆς Θείας Λειτουργίας τὴν ἴδια ἡμέρα καὶ ἀπὸ τὸν ἴδιο Λειτουργό!
Μὲ τὴν ἐγκύκλιό της λοιπὸν ἡ ΔΙΣ, ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν δημόσια τοποθέτηση τοῦ ἐκπροσώπου Τύπου της, ἀνακοίνωσε τὶς ἀθεολόγητες εἰσηγητικές της προτάσεις πρὸς τὴν Κυβέρνηση:

«…ἀπεφάσισε ὁμόφωνα κάνοντας χρήση τῆς Οἰκονομίας τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως φανερώνεται στὴν πλούσια παράδοσή Της, τὴν προσαρμογὴ τῆς ὥρας τελετῆς τῆς Ἀναστάσεως στὶς 9.00 μ.μ. τοῦ Μεγάλου Σαββάτου. Ἡ Τελετὴ θὰ πραγματοποιηθεῖ στὸ προαύλιο τῶν Ἱερῶν Ναῶν, σύμφωνα μὲ τὴν παράδοση, καὶ θὰ ἀκολουθήσει ἡ Ἀναστάσιμη Θεία Λειτουργία ἐντός του Ἱεροῦ Ναοῦ» (Διαβάστε ὁλόκληρη τὴν ἐγκύκλιο ΕΔΩ).

Ἂς δοῦμε τώρα τὸ ἀθεολόγητο τῆς συγκεκριμένης ἀνακοίνωσης, σύμφωνα μὲ τὴν Ὀρθόδοξη Παράδοση τῶν Ἁγίων Θεοφόρων Πατέρων:

Θεία Εὐχαριστία: Τὴν ἴδια ἡμέρα, σὲ κάθε ἁγία Τράπεζα, καὶ ἀπὸ κάθε ἱερέα, τελεῖται μία μόνο Θεία Λειτουργία!
Ὡς ἀπάντηση σὲ ἐρώτημα ἀναγνώστη, παραθέτουμε τὰ παρακάτω στοιχεῖα ποὺ ἀφοροῦν τὸ πρόβλημα τῆς ἐπαναλαμβανόμενης τέλεσης Θείας Λειτουργίας κατὰ τὴν ἴδια ἡμέρα, στὴν ἴδια ἁγία Τράπεζα ἢ ἀπὸ τὸν ἴδιο ἱερέα.
Ὁ παλαιότερος, διακεκριμένος καθηγητής, Νικόλαος Δαμαλάς (1842-1892) σημειώνει:
«Διὰ τὸ ἀντίτυπον εἶναι τὴν ἱερουργίαν [ἐπειδὴ ἡ ἱερουργία εἶναι ἀντίτυπο], τῆς ἅπαξ ἐπὶ συντελείᾳ τῶν αἰώνων τελεσθείσης θυσίας τοῦ Κυρίου (Ἑβρ. 10, 12-14) [τῆς μίας καὶ μοναδικῆς θυσίας τοῦ Χριστοῦ], ἐκανόνισεν ἡ ἐκκλησία ὅπως, ‘’ἐν μία καὶ τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ τῷ τύπῳ τοῦτο τοῦ νῦν αἰῶνος μία καὶ μόνη ἐπὶ τῆς αὐτῆς ἁγίας τραπέζης ἱερουργία τελεῖται καὶ ἓν Κυριακὸν δεῖπνον ἐπιτελεῖται, ὅπως καὶ ἓν κοινὸν δεῖπνον καθ’ ἑκάστην λαμβάνομεν’’ (ἡ ἐν Ἀντισιοδώρῳ τοπικὴ σύνοδος ἐπὶ Ἡρακλείου 613 μ.Χ. ἐν 10 καν). Τοῦτο δὲ μέχρι τῆς σήμερον ἀπαρεγκλίτως τηρεῖ ἡ [Ὀρθόδοξη] καθολικὴ ἐκκλησία, οἱ δὲ λατίνοι παρανομούσι διδάσκοντες ὅτι, καὶ πολλάκις τῆς ἡμέρας δύναται νὰ γίνη τὸ τοιοῦτο …»[1].

Πηγὴ τῶν παραπάνω βεβαίως, ἀποτελεὶ τό «Πηδάλιον», ἡ σημαντικότατη αὐτὴ συλλογή Ἱερῶν Κανόνων τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, καί σύμφωνα μὲ τὸν ἅγιο Νικοδημο τὸν Ἁγιορείτη:

«Διὰ νὰ μὴ διπλασιάζηται ὁ μοναδικὸς θάνατος τοῦ Χριστοῦ, ἐδιώρισε καὶ ἡ ἐν Ἀντισιοδώρῳ τῇ πόλει τοπικὴ σύνοδος ἐπὶ Ἡρακλείου κατὰ τὸ χιγ΄ ἔτος συναχθεῖσα· Νὰ μὴ γίνωνται δύω λειτουργίαι ἐν μία ἡμέρα εἰς μίαν καὶ τὴν αὐτὴν τράπεζαν […] ὅπερ παραβαίνουσιν οἱ παπισταί. Ἀλλά καὶ οἱ ἡμέτεροι ἱερεῖς, οἱ δύω φοραῖς λειτουργοῦντες, τάχα διὰ παρρησίαν, βαρέως ἁμαρτάνουν, καὶ ἂς παύσουν εἰς τὸ ἑξῆς τὸ ἄτοπον τοῦτο»[2].

Αὐτὴ ἡ ἔννοια τῆς ἀνεπανάληπτης μοναδικότητας καταγράφεται στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἤδη ἀπὸ τὸν 1ο αιώνα. Ὁ Ἅγιος Ἰγνάτιος ὁ Θεοφόρος, δεύτερος ἐπίσκοπος Ἀντιοχείας, ἀπὸ τὸ 70 μ.Χ. καὶ πρῶτος μεγάλος θεολόγος καὶ Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας μετὰ τοὺς ἀποστόλους[3], ἀναφέρει:

«Γράφω στὴν ἀξιόθεη ἀγάπη σας, παρακαλώντας σας νὰ ἔχετε μία πίστη, καί ἕνα κήρυγμα, καί μία Εὐχαριστία. Διότι ἕνα εἶναι τὸ σῶμα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ, καί ἕνα τὸ αἷμα του πού χύθηκε γιὰ μᾶς- ἕνας ἄρτος κομματιάστηκε γιὰ ὅλους, καί ἕνα ποτήρι μοιράστηκε σὲ ὅλους-ἕνα θυσιαστήριο ὑπάρχει γιὰ ὅλη τὴν Ἐκκλησία καί ἕνας ἐπίσκοπος, μαζὶ μὲ τὸ πρεσβυτέριο καὶ τοὺς διακόνους τους συνδούλους μου. Διότι καί ἕνας ἀγέννητος ὑπάρχει, ὁ Θεὸς καὶ Πατέρας, καί ἕνας μονογενής Υἱὸς, Θεὸς Λόγος καὶ ἄνθρωπος, καί ἕνας Παράκλητος, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας· ἀλλὰ καὶ ἕνα κήρυγμα, ‘’καὶ ἡ πίστη εἶναι μία καὶ τὸ βάπτισμα ἕνα’’, και μία ἡ Ἐκκλησία, ποὺ ἵδρυσαν οἱ ἅγιοι ἀπόστολοι ἀπὸ τὴν μία ἄκρη ὡς τὴν ἄλλη ἄκρη τοῦ κόσμου μὲ τὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ, μὲ τὸν ἱδρώτα καὶ τοὺς κόπους τους»[4]. 

Ὁ γνωστὸς κανονολόγος, καθ. Παναγιώτης Μπούμης, ἀποτυπώνει τὰ δεδομένα αὐτὰ στὸ ἔργο του «Κανονικὸν Δίκαιον», ὡς ἑξῆς:

«Στὴν Ἁγία Τράπεζα μόνο μία Θεία Λειτουργία ἐπιτρέπεται νὰ τελεσθεῖ τὴν ἴδια ἡμέρα, γιὰ νὰ μὴ διπλασιάζεται ὁ ἕνας καὶ μοναδικὸς θάνατος τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἐὰν ὑπάρξει ἀνάγκη νὰ τελεσθοῦν δύο Θ. Λειτουργίες, ἡ δεύτερη τελεῖται σ’ ἄλλη Ἁγία Τράπεζα, ἐφ’ ὅσον ὁ ναὸς εἶναι δισυπόστατος ἢ τρισυπόστατος, ἤ ἀλλιῶς προστίθεται εἰδικὴ καθαρὴ τράπεζα καὶ θέτουμε ἐπάνω σ’ αὐτὴν καθιερωμένο ἀντιμήνσιο[5]»[6].

Καὶ συμπληρώνει στις προϋποθέσεις κανονικῆς τελέσεως τῆς Θ. Εὐχαριστίας:

«Ὁ λειτουργός δέν πρέπει νὰ ἔχει τελέσει προηγουμένως ἄλλη Θ. Λειτουργία κατὰ τὴν ἴδια ἡμέρα»[7].

 

Σημειώσεις:

[1] Δαμαλᾶς Νικόλαος, «Ἑρμηνεία εἰς τὴν Καινὴν Διαθήκην - Τὸ κατὰ Ἰωάνννην Εὐαγγέλιον», Πουρναρᾶς, Θεσσαλονίκη 2010 (ἀνατύπωση), σελ. 344.

[2] Βλ. Νικοδήμου Ἁγιορείτου, «Πηδάλιον», ἔκδ. Βασ. Ρηγόπουλου, Θεσσαλονίκη 2003 (ἀνατ. ἔκδ. 1864), σελ. 90β (Σχόλιο ἀριθ. (1) στὴν Ἑρμηνεία τοῦ ΞΗ΄ Κανόνα τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων).

[3] Παπαδόπουλος Γ. Στυλιανός, «Πατρολογία», τόμ. Α΄, ἔκδ. 4η, Ἀθήνα 2000, σελ. 173.

[4] Ἡ μετάφραση ἀπὸ τό Ἀποστολικοὶ Πατέρες ἀρ. 4 (σειρὰ Ε.Π.Ε. #119), ἔκδ. Ἀφοί Μερετάκη «Τὸ Βυζάντιον», Θεσσαλονίκη 1994, σελ. 230-233.

Στὸ πρωτότυπο τὸ ἀπόσπασμα ἔχει ὡς ἑξῆς: «Γράφω τῇ ἀξιοθέῳ ἀγάπη ὑμῶν, παρακαλῶν ὑμᾶς μίᾳ πίστει καὶ ἐνὶ κηρύγματι καὶ μία εὐχαριστίᾳ χρῆσθαι· μίᾳ γὰρ ἐστιν ἡ σὰρξ τοῦ κυρίου Ἰησοῦ καὶ ἐν αὐτοῦ τὸ αἷμα τὸ ὑπὲρ ἠμῶν ἐκχυθὲν (εἷς γὰρ ἄρτος τοῖς πάσιν ἐθρύφθῃ καὶ ἓν ποτήριον τοῖς ὅλοις διενεμήθη), ἓν θυσιαστήριον πάσῃ τῇ ἐκκλησίᾳ καὶ εἷς ἐπίσκοπος ἅμα τῷ πρεσβυτερίῳ καὶ τοῖς διακόνοις, τοῖς συνδούλοις μου. ἐπεῖπερ καὶ εἷς ἀγέννητος, ὁ θεὸς καὶ πατήρ, καὶ εἷς μονογενὴς υἱός, θεὸς λόγος καὶ ἄνθρωπος, καὶ εἷς ὁ παράκλητος, τὸ πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ἓν δὲ καὶ τὸ κήρυγμα καὶ ἡ πίστις μία καὶ τὸ βάπτισμα ἓν καὶ μία ἡ ἐκκλησία, ἢν ἰδρύσαντο οἱ ἅγιοι ἀπόστολοι ἀπὸ περάτων ἕως περάτων ἐν τῷ αἵματι τοῦ Χριστοῦ οἰκείοις ἰδρῶσι καὶ πόνοις» (Ἅγιος Ἰγνάτιος ὁ Θεοφόρος, «Ἐπιστολὴ πρὸς Φιλαδελφεῖς» (ἐκτενὴς μορφή), PG 5, 821C-824Α).

[5] Τό ἀντιμῆνσιον εἶναι σύνθετη λέξη ἑλληνολατινικῆς προελεύσεως ποὺ σημαίνει «ἀντὶ τραπέζι». Τὸ ἀντιμήνσιο μπῆκε στὴν λατρεία γιὰ νὰ ἀντικαταστήσει τὴν ἁγία Τράπεζα καὶ νὰ κάνει δυνατὴ τὴν τέλεση τῆς Θ. Εὐχαριστίας ἀκόμη καὶ σὲ μέρη ὅπου αὐτὴ ἔλειπε ἢ δὲν ἦταν καθιερωμένη. Κατασκευαζόταν ἀπὸ ξύλο ἢ ὕφασμα καὶ τελικὰ ἐπικράτησε τὸ δεύτερο ὑλικὸ μέχρι σήμερα. Τὸ ἀντιμήνσιο καθιερωνεται (ἁγιάζεται) ὅταν ὁ ναὸς ἐγκαινιάζεται χρησιμοποιούμενο ὡς μάκτρο γιὰ τὸ σπόγγισμα τῆς ἁγίας Τραπέζης καὶ ραντιζόμενο μὲ μύρο. Μπορεῖ ὅμως νὰ καθιερωθεῖ καὶ χωριστὰ ἀπὸ τὰ ἐγκαίνια ναοῦ. Τὸ ἀντιμήνσιο χρησιμοποιεῖται μόνο γιὰ τὴν τέλεση τῆς Θ. Εὐχαριστίας καὶ ὄχι γιὰ τὴν τέλεση ἄλλων ἀκολουθιῶν (βλ. Βεργωτὴς Γεώργιος, «Λεξικὸν Λειτουργικῶν καὶ Τελετουργικῶν Ὅρων», 3η ἔκδ. βελτιωμένη καὶ ἐπαυξημένη, Θεσσαλονίκη 1995, σελ. 38).

[6] Μπούμης Ἰ. Παναγιώτης, «Κανονικὸν Δίκαιον», ἔκδ. 3η ἐπηυξημένη, Γρηγόρης, Ἀθήνα 2002, σελ. 210.

[7] Μπούμης Ἰ. Παναγιώτης, «Κανονικὸν Δίκαιον», ο.π., σελ. 118

oodegr

Κανών ΠΘ΄ τῆς Ἁγίας καί Οἰκουμενικῆς Ἕκτης (ΣΤ΄) Συνόδου 

τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει. Ἐκ τοῦ Ἱεροῦ «Πηδαλίου»:

ΚΑΝΩΝ ΠΘ΄

Τὰς τοῦ σωτηρίου Πάθους ἡμέρας ἐν νηστείᾳ καὶ προσευχῇ καὶ κατανύξει καρδίας ἐπιτελοῦντας, χρὴ τοὺς πιστοὺς περὶ μέσας τῆς μετὰ τὸ μέγα Σάββατον νυκτὸς ὥρας ἀπονηστίζεσθαι, τῶν θείων Εὐαγγελιστῶν Ματθαίου καὶ Λουκᾶ, τοῦ μὲν διὰ τοῦ ὀψὲ Σαββάτων προσρήματος, τοῦ δὲ διὰ τοῦ ὄρθρου βαθέος, τὴν βραδύτητα τῆς νυκτὸς ἡμῖν ὑπογράφοντος.

Ἑρμηνεία.

Ὁ Κανὼν οὕτος διορίζει, ὅτι οἱ χριστιανοὶ πρέπει νὰ ἐπιτελοῦν ὅλην τὴν μεγάλην ἑβδομάδα τῶν ἁγίων Παθῶν μὲ νηστείας (1) καὶ προσευχήν, καὶ κατάνυξιν τῆς καρδίας, ἀληθινὴν δηλ. καὶ ὄχι ὑποκριτικὴν (ἑξαιρέτως δέ, καὶ μάλιστα τὴν μεγάλην Τεσσαρακοστὴν καὶ τὸ μέγα Σάββατον, τὰς ὁποίας ἡμέρας πρέπει νὰ βιάζωνται εἰς τὸ νὰ ἀπερνοῦν ἄσιτοι), περὶ δὲ τὸ μεσονύκτιον, ταυτὸν εἰπεῖν μετὰ τὸ μεσονύκτιον τοῦ παρελθόντος μὲν μεγάλου Σαββάτου, τῆς ἐρχομένης δὲ μεγάλης Κυριακῆς νὰ παύουσι τὴν νηστείαν (2), ἐπειδὴ ἤδη ἀνέστη ὁ Κύριος, καθὼς δηλοῦται ἐκ τῶν θείων Εὐαγγελιστῶν. Ὁ μὲν γὰρ Ματθαῖος λέγωντας, ὅτι ὀψὲ Σαββάτων ἦλθον αἱ  γυναῖκες νὰ θεωρήσουν τὸν τάφον, ἐφανέρωσεν, ὅτι ἐπέρασε μὲν τὸ Σάββατον, καὶ πολὺ μέρος τῆς μετὰ τὸ Σάββατον νυκτός, ὁ δὲ Λουκᾶς, λέγωντας πάλιν, ὅτι ἦλθον ὄρθρου βαθέος, ἐφανέρωσεν ὅτι πολὺ μέρος τῆς νυκτὸς ἔμεινεν ἕως οὗ νὰ ξημερώσῃ ἡ Κυριακή. Ὥστε καὶ ἐκ τῶν δύο συνάγεται, ὅτι κατὰ τὸ μεσονύκτιον ἀνέστη ὁ Κύριος, παρελθούσης τῆς στ΄ ὥρας καὶ ἀρχομένης τῆς ζ΄. (3).

Συμφωνία.

Περὶ τοῦ καιροῦ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου πλατύτερον διαλαμβάνει καὶ ὁ α΄ Κανὼν τοῦ ἁγίου Διονυσίου, ἀφ΄ οὗ ἠρανίσατο ταῦτα καὶ ἡ παροῦσα σύνοδος. Ὅστις καὶ προσθέτει ὅτι ἐκείνους μὲν ὁποῦ πρὸ τοῦ μεσονυκτίου λύσουν τὴν νηστείαν κατηγοροῦμεν ὡς μικρόψυχους καὶ ἀκρατεῖς· ἐκείνους δὲ ὁποῦ καρτερούσιν ἕως τὴν αὐγήν, ἐπαινοῦμεν ὡς μεγαλοψύχους καὶ ἐγκρατεῖς. Ἀλλὰ καὶ αἱ Ἀποστολικαὶ διαταγαὶ βιβλ. ε΄. κεφ. ιθ΄ λέγουσι, νὰ ἀπονηστίζωνται οἱ Χριστιανοί, ἐπιφωσκούσης μιᾶς Σαββάτων, ἤτοι πρὸς τὸ ξημέρωμα τῆς Κυριακῆς. Ὅρα καὶ τὴν ἑρμηνείαν καὶ ὑποσημείωσιν τοῦ κθ΄. τῆς παρούσης στ΄. καὶ τοῦ ξθ΄ Ἀποστολ. 

16 σχόλια:

 1. ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΛΗΝ "ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΝ", ΣΕ ΠΟΛΛΆ ΘΈΜΑΤΑ,ΟΙ ΑΡΧΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, ΜΑΛΛΟΝ ΣΥΓΚΡΟΤΟΥΝ, ΚΟΜΜΑΤΙ ΚΟΜΜΑΤΙ, ΣΑΝ ΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΛΕΓΚΟ, ΜΙΑΝ ΆΛΛΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΠΌΡΡΩ ΑΠΈΧΟΥΣΑ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΎ ΜΑΣ.
  ΚΡΙΜΑ ΚΙ ΆΔΙΚΟ,ΕΚ ΤΩΝ ΕΝΔΟΝ Η ΠΟΛΕΜΙΚΉ ΑΥΤΗ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ώρες-ώρες αναρωτιέμαι τι σόι άνθρωποι είναι αυτοί που κάθονται και γράφουν τέτοιες αναλύσεις, τη στιγμή που διασφαλίζεται το μείζον! Δηλαδή θα ήταν προτιμότερο να γίνει η Θεία Λειτουργία στη 1 και να μην μπορεί να πάει κανείς; Το Σάββατο για τον άνθρωπο και όχι το αντίθετο... Γκρίνια ατελείωτη!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σύμφωνα με την λογική σου, θα καταπατήσουμε τους ιερούς κανόνες των θεοφόρων Πατέρων, για να τελέσουμε δύο θείες λειτουργίες το μέγα Σάββατο..
   Έτσι έλεγαν και στους μάρτυρες οι διώκτες: "καταπατήστε την πίστη σας και φάτε λίγο από τα ειδωλόθυτα, και μετά θα μπορείτε απρόσκοπτα να επιτελείτε τα θρησκευτικά σας καθήκοντα"... Και όμως μαρτύρησαν οι Άγιοι, δεν έκαναν οικονομία και συγκατάβαση με πρόφαση να συνεχίσουν ως χριστιανοί χωρίς φασαρίες!
   Αυτό μη το ξεχνάμε αδέλφια. Και μη παραβλέπουμε ότι, το μείζον είναι η υπακοή στην Εκκλησία, δηλαδή στους Θεοφόρους Πατέρες που επί τόσους αιώνες μας παρέδωσαν τόσα και τόσα!
   Μία Σύνοδος, για να είναι εκ Θεού και σωστή, θα πρέπει όπως έλεγε ο παπά Γιάννης ο Ρωμανίδης να αποτελείται από Θεοφόρους ιεράρχες και πατέρες. Ή τουλάχιστον ένα μέρος εξ αυτών, ώστε να είναι καθοδηγούμενη από το Άγιον Πνεύμα. Αλλιώς έχουμε πρόβλημα...

   Διαγραφή
  2. Πέτρε, κάνοντας εκπτώσεις από την παραδοθείσα Πίστη μας, δηλ. "δεν πειράζει τό ένα", "δενπειράζει το άλλο", "Το Σάββατο για τον άνθρωπο και όχι το αντίθετο", στο τέλος το "διδάσκοντες αὐτοὺς τηρεῖν πάντα ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν", και το "Λάβε τὴν παρακαταθήκην ταύτην, καὶ φύλαξον αὐτήν, ἕως τῆς Δευτέρας Παρουσίας τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ", θα εξαφανιστεί"...

   Διαγραφή
  3. Μήπως κύριε Μανιτακη χρειάζεστε λίγη κατήχηση; μήπως ξεχνάτε οτι ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΊ να τελεστεί ΔΎΟ ΦΟΡΕΣ μέσα στην ΊΔΙΑ ΗΜΈΡΑ ή Θεία Λειτουργία;; αντί
   να πετάμε στα σύννεφα κ να κάνουμε τάχα "καλούς λογισμους" μήπως θα έπρεπε να γνωρίζουμε την πίστη μας;; τα δόγματα της πίστεως μας;; να βλέπουμε την αλήθεια των πραγματων κ να μην παρασυρομαστε από συναισθηματικουλιστικες καταστάσεις;; ή μήπως δεν βλέπουμε ότι έχουμε παραχωρήσει την εκκλησία σε χέρια ανομιών οι οποίοι βεβηλωνουν τα μυστήρια της Εκκλησίας;;; επιτελους ας ξυπνήσει αυτός ο κοιμισμένος λαός!! Να πάψει να ζει με...folklore κ με εθιμοτυπικές καταστάσεις!! Δεν γκρινιάζουμε, τα δόγματα της πίστεως μας φωνάζουμε, όπως έκαναν κ οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, αυτοι είναι οι οδοδεικτες μας!!

   Διαγραφή
  4. Τέτοια υπακοή σε μια "αόρατη εκκλησία" κάνουν και οι Προτεστάντες. Σιγά το δύσκολο!

   Διαγραφή
  5. Ρε φιλε Πετρο,εστω κ στη 1 να γινοταν η Θ.Λειτουργεια ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ;

   EXEIΣ ΚΑΘΟΛΟΥ ΜΥΑΛΟ ΝΑ ΣΚΕΦΤΕΙΣ Η ΟΧΙ ;

   Διαγραφή
  6. Προτεσταντικές αντιλήψεις, είναι αυτό το πνεύμα του ορθολογισμού το οποίο αγαπητέ Κε ΜΑΝΙΤΑΚΗ μας έφτασε ως εδώ, και το οποίο ασπάζεστε.....
   ΤΙ αναφέρεται στις καταβασίες του ΠΑΣΧΑ;;;;
   ΄΄αύτη η κλητή και Αγία ημέρα Η ΜΙΑ ΤΩΝ ΣΑΒΒΑΤΩΝ....΄΄ δηλ. εδώ ο υμνωδώς ξεκαθαρίζει ως αναστάσιμη την ημέρα τη ΜΙΑ ΤΩΝ ΣΑΒΒΑΤΩΝ δηλ. την επόμενη δηλ. την ΚΥΡΙΑΚΗ.
   Αλλιώς θα έγραφε ΄΄ αύτη η κλητή και Αγία ημέρα, ΤΩΝ ΣΑΒΒΑΤΩΝ εορτών εορτή και πανύγηρης εστί πανυγήρεων....΄΄΄
   Και ο ΚΑΝΟΝΑΡΧΗΣ δεν θα όριζε να ψάλλονται ΜΟΝΟ ΚΥΡΙΑΚΗ οι ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ, ΟΡΜΌΜΕΝΟς ΚΑΙ ΜΌΝΟ ΑΠΌ ΤΟ ΓΕΓΟΓΟΝΟΣ ΠΟΥ ΣΥΝΕΒΕΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΗΜΕΡΑ.
   Σε κάθε άλλη περίπτωση δεν θα οριζόταν από τους πατέρες ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ως ημέρα των ΚΕΚΗΜΗΜΕΝΩΝ....
   Δυστυχώς η πολλή Θεολογία σε κάποιους έχει επιφέρει σύγχυση και το καλύτερο που θα μπορούσαν να προσφέρουν είναι το να σιωπούν.
   Ο ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ

   Διαγραφή
  7. Συμπολύτεκνε, πνιγήκαμε από τα ατελείωτα "κατ' οικονομίαν" και εντέλει η Εκκλησία κατάντησε δεύτερο Υπουργείο Οικονομίας, μαζί με αυτό του κράτους και "οικονομεί" με μεγάλη "αγάπη" από τα άγιά της, για να τα προσφέρει ως σειρά ελεημοσυνών στον διάβολο!

   Διαγραφή
  8. Αγαπητέ δάσκαλε και συναγωνιστή.
   Τελικά από ότι βλέπω είμαστε αρκετοί οι πολύτεκνοι, σε πείσμα όλων όσων αγωνίζονται να διαλύσουν την οικογένεια και ειδικά την πολύτεκνη οικογένεια.
   Προσεύχομαι τα παιδιά μας να σταθούν στό ύψος των περιστάσεων και να ανατρέψουν όλη αυτή την κατάσταση της αποστασίας από τον Θεό, η οποία πλέον έχει γίνει ο πιό σοβαρός εχθρός του Έθνους και της κοινωνίας μας.
   Προσεύχομαι ο Θεός να μας δώσει νέους ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΕΣ, ΚΟΛΩΚΟΤΡΩΝΑΙΟΥΣ, ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥΣ και ΜΠΟΥΝΠΟΥΛΙΝΕΣ για να μπορέσει να αναστηθεί και πάλι το Έθνος μας.
   Στα της Εκκλησίας μας τώρα, είναι επιτακτική ανάγκη να παραιτηθούν οι περισσότεροι των ΙΕΡΑΡΧΩΝ ΑΜΕΣΑ πρός όφελος όλων μας.
   Αγνοούν πως ο διάβολος από τα μικρά ξεκινάει και πηγαίνει στα σοβαρά και μεγάλα.
   Και βλέπουμε στις ημέρες μας να ξεθεμελιώνεται παράδοση αιώνων και να καταπατούνται Αποστολικοί και οικουμενικοι κανόνες για τους οποίους χύθηκαν ποταμοί αίματος από τους ομολογητές τους Αγίους και τους Πατέρες της Εκκλησίας μας.
   Και το μεγάλο μου ερώτημα...υπό αυτές τις συνθήκες μήπως θα ήταν προτιμότερο να παραμείνουν κλειστοί οι ναοί το βράδυ της Αναστάσεως, προκειμένου να αποφύγουμε την ύψιστη προσβολή και βλάσφημία στο πρόσωπο του ΧΡΙΣΤΟΥ;;;
   Εύχομαι καλό υπόλοιπο σαρακοστής ΚΑΛΗ και ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ.
   Ο ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ

   Διαγραφή
 3. Με την μετάθεση της αναστασιμης Θείας Λειτουργίας το Μ.Σαββατο θα έχουμε συνεορτασμο με το Εβραϊκό "νομικό φασκα" που αντιβαίνει στους ιερούς κανόνες!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Μακρυά από αυτούς τούς Μητροπολίτες οι οποίοι θα τελέσουν το Σάββατο την Ανάσταση τού Ιησού Χριστού μας, αυτοί δεν είναι ορθόδοξοι ποιμένες, αλλά μεταμφιεσμένοι παπικοί Καρδινάλιοι.

  Δεν τούς απασχολεί η ορθοδοξία, αλλά τους απασχολεί η ένωση όλων των αιρέσεων και τών θρησκειών, καί η καλοπέραση τους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Φοβάμαι ότι υπάρχουν και χειρότερα....

  Με τον συνεορτασμό του Ορθοδόξου και Εβραϊκού Πάσχα
  https://www.youtube.com/watch?v=aLKlz2LJPcY&t=1s

  ΚΑΝΟΝΙΟΝ
  ΤΟΥ ΔΙΣΕΚΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021
  ΚΑΘΟΡΙΖΟΝ ΤΟΝ ΗΧΟΝ, ΤΟ ΕΩΘΙΝΟΝ
  ΚΑΙ ΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑΣ
  ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑΣ ΠΕΡΙΚΟΠΑΣ ΕΚΑΣΤΗΣ
  ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΝΙΑΥΤΟΥ
  ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΟΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΥΤΟΥ

  Νοµικὸν Φάσκα Μαϊου 1
  ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ Μαϊου 2
  https://www.goarch.org/documents/32058/2702048/2021+Kanonion+(Greek)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Αγαπητοί αδελφοί χαίρετε πάντοτε εν Κυρίω. Η εκκλησιαστική αλλαγή της ημερας ξεκινά από τον εσπερινο τον οποίο διαβάζουμε το απόγευμα επομένως από το απόγευμα του Μ.Σαββάτου και μετά τη δύση του ηλιου κατά το βυζαντινο τυπικό και ωρολόγιο μπαίνουμε στην Κυριακη.Στον τόπο μου την Κέρκυρα εγώ πρόλαβα να γίνεταιη ακολουθία της Αναστάσεως στις 5 το πρωί. Στις 12 τα μεσανυκτα γινεται για όσους μόλις ακούσουν το Χριστός Ανέστη " διασκορπισθησονται" για να φάνε το αρνί. Όσοι πραγματικά θέλουν να γιορτάσουν την ΑΝΆΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ πιστεύω ότι θα ξυπνου σας στις 5 το πρωί να συμμετάσχουν στη Θ.Λειτουργία
  . Καλή Μεγάλη. ΕΒΔΟΜΆΔΑ ΚΑΙ ΚΑΛΌ ΠΆΣΧΑ με Ανάσταση του Χριστού στις καρδιές μας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. διάβασε και αυτό: http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/2021/04/blog-post_40.html

   Διαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.