20 Απρ 2021

Ὁ Μωραϊτίδης αἰσθανόταν ἀλειτούργητος, χωρὶς Θεοῦ εὐλογία! Δὲν μποροῦσε νὰ ἐξηγήσει τὴν παράδοξη ἀπόφαση τοῦ τότε Μητροπολίτου Ἀθηνῶν νὰ μεταφερθεῖ ἡ ἑορτὴ τὶς πρωινὲς ὧρες!

Τί θὰ ἔλεγε ἄραγε ὁ Ἀλέξανδρος Μωραϊτίδης, ἂν ζοῦσε σήμερα; 
Πῶς θὰ σχολίαζε τὶς ἀντίστοιχες ἀποφάσεις;
Κωνσταντίνου Κουτούμπα (2021), «Ἡ λειτουργικὴ παράδοση στὸ ἔργο τοῦ Ἀλεξάνδρου Μωραϊτίδη», Νέον Προκόπιον Εὐβοίας: Ἱερὸν Προσκύνημα Ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Ρώσου.
Τὸ 1898 (ὁ Ἀλέξανδρος Μωραϊτίδης) ἐξέδωσε τὸ διήγημα Χριστούγεννα στὸν ὕπνο μου, μὲ ἀφορμὴ τὴν ἀπόφαση τοῦ τότε Μητροπολίτου Ἀθηνῶν (Προκοπίου Β΄ Οἰκονομίδου) νὰ μεταφερθεῖ ἡ ὥρα τοῦ Ὄρθρου τῶν Χριστουγέννων τὶς πρῶτες πρωινὲς ὧρες. Τὴν ἀπόφαση αὐτὴ θεώρησε ἐντελῶς κακόβουλη, ἐμπνεόμενη ἀπὸ πνεῦμα φιλαρέσκειας πρὸς τὸν κόσμο καὶ ἀδιαφορίας πρὸς τὶς παραδόσεις. Λυπήθηκε τόσο ποὺ δὲν εἶχε ὄρεξη οὔτε νὰ γευματίσει. ‘‘Ἤμουν τόσον λυπημένος, εἶπον, ὥστε δὲν εἶχον διόλου ὄρεξιν δι᾿ ἐπισκέψεις, πολὺ περισσότερον... διὰ γεῦμα’’182. Ὅλα τοῦ φαινόταν χωρὶς νόημα τὴν ἡμέρα ἐκείνη. ‘‘Τὸ ὑψηλὸν ἐκεῖνο τῆς Ε΄ ὠδῆς, τὸ ἐκ τοῦ μεγαλοφωνοτάτου Ἡσαΐου: «Ἐκ νυκτὸς ὀρθρίζοντες δοξολογοῦμεν σε», τὸ ἔπαιρνε ἀπὸ μπρὸς ἡ ἡμέρα κ᾿ ἔχανεν οὕτως ὅλην τοῦ ὄρθρου τὴν μυστικὴν εὐωδίαν’’183. Ἡ μεγαλόπρεπη ἀγρυπνία τῶν Χριστουγέννων ἀποκτοῦσε τὴν αἴσθηση μίας ἁπλῆς Κυριακῆς. Ἀκόμη καὶ ἡ καμπάνα τοῦ γειτονικοῦ του ναοῦ, ‘‘ἐκεῖ ἐπάνω εἰς τοὺς Ἀέρηδες’’, ἀκουγόταν σὰν νὰ μὴ γιόρταζε τὴ μεγάλη γιορτὴ τῶν Χριστουγέννων, ἀλλὰ ‘‘μὲ φωνὴν ὅμως βραγχνήν, ὡς σπασμένης καμπάνας. Ἐσήμαινεν ὥραν πολλὴν πένθιμα καὶ ἄνοστα˙ καὶ μοῦ ἐφαίνετο ὡς νὰ ἔλεγε:

-Τώρα πλιὰ Χριστούγεννα! Τώρα πλιὰ Χριστούγεννα!’’ 184.

Καὶ ὁ λόγος εἶναι ἁπλός. Ἡ κατάργηση τῶν ἐθίμων εἶναι ἱκανὴ νὰ φέρει στὸν ἄνθρωπο μεγάλη θλίψη καὶ ἀκόμη μεγαλύτερη ἀκηδία. ‘‘Μοῦ ἦλθεν ὕπνος. Πρέπει νὰ ἐκοιμήθην ἀρκετά. Διότι εἶδον καὶ ὄνειρα. Ὄνειρα τερπνὰ καὶ ὄνειρα φοβερά, εὐώδη ὄνειρα καὶ ὄνειρα βρωμερά. Εἶδον τὴν ὄρθριον Ἀκολουθίαν ὑπέρλαμπρον, πανευφρόσυνον. Καὶ εἶδον πάλιν τοὺς ναοὺς κλειστούς, σκοτεινοῦς. Εἶδον ἱερεῖς λαμπροφορεμένους ὡς ἀγγέλους, καὶ εἶδον ἱερεῖς μαύρους ὡς κόρακας’’185.

Ἡ ἀπόφαση τοῦ τότε Μητροπολίτου Ἀθηνῶν, ταλάντευσε ἄσχημα τὶς εὐαίσθητες χορδὲς τοῦ ἀγαθοῦ συγγραφέα θίγοντας τὴν ἀγάπη του γιὰ τὰ πάτρια. ‘‘Τὰ ἔθιμα ριζώνουν, βλέπετε, μέσα εἰς τὴν καρδίαν τῶν ἀνθρώπων. Καὶ ὅταν καταργῶνται, νεῦρον εὐαίσθητον ξερριζώνεται βιαίως ἀπὸ μέσα ἀπὸ τὴν καρδίαν, ἥτις πονεῖ καὶ ὀδυνᾶται, μεταδίδουσα τὸν πόνον εἰς ὅλον τὸ σῶμα’’ καὶ ἐξακολουθεῖ ὅσον ἀφορᾶ τὸν ἀδιάφορο πρὸς τὶς παραδόσεις ἄνθρωπο: ‘‘Ὁ ἄνθρωπος, ὅστις δὲν ἔχει τὸ νεῦρον τοῦτο, δὲν ἀνήκει εἰς ἔθνος. Εἶναι ἀλλότριος αὐτοῦ. Ἀνήκει εἰς ὅλα τὰ ἔθνη, καὶ εἰς οὐδέν. Νομίζει πὼς εἶναι εἰς τὸν κόσμον ὅλον, καὶ δὲν εἶναι πουθενά. Εἶναι εἰς τὸν ἀέρα ὅμως. Ἀεροβατεῖ. Εἶναι πολίτης τῆς «Νεφελοκοκκυγίας» τοῦ Ἀριστοφάνους. Ἐὰν οἱ τοιοῦτοι ἄνθρωποι εἶναι ἄχρηστοι διὰ πᾶν ἔθνος, εἶναι πολὺ περισσότερον διὰ τὸ Ἑλληνικόν. Εἶναι βλαβεροί. Τὸ Ἑλληνικὸν Ἔθνος βλέπομεν ὅτι φεῦ! ὁλονὲν ἐκλείπει καὶ χάνεται, διότι ἐκλείπουσι καὶ χάνονται οἱ ἔχοντες τὸ πονετικὸν αὐτὸ νεῦρον ἐν τῇ καρδίᾳ των πολῖται, πληθύνονται δὲ οἱ ἄλλοι, οἱ περιφρονοῦντες τὰ πάντα˙ οἱ λέγοντες τί εἶναι τοῦτο καὶ τί εἶναι ἐκεῖνο˙ καὶ τί θὰ πῇ νύκτα, καὶ τί θὰ πῇ ἡμέρα˙ καὶ ἄλλα, τὰ ὁποῖα συνοψίζονται εἰς τὸ κατάψυχρον, ὡς μπάλα χιόνος, «δὲν βαριέσαι!»’’186.

Ὅλη τὴν ἡμέρα αἰσθανόταν ἀλειτούργητος, χωρὶς Θεοῦ εὐλογία, λὲς καὶ δὲν εἶχαν ἔρθει Χριστούγεννα. Δὲν μποροῦσε νὰ ἐξηγήσει τὴν παράδοξη αὐτὴ ἀπόφαση. ‘‘–Καὶ εἰς τὴν Πόλιν, ὁποὺ εἶναι Τουρκιά, νύκτα - ὄρθρου βαθέος-σημαίνουν αἱ ἐκκλησίαι!’’187. Ἡ στεναχώρια του ἦταν τέτοια ποὺ λυπήθηκε γιατί δὲν σκέφτηκε νὰ ἐκκλησιαστεῖ στοὺς δυτικούς, οἱ ὁποῖοι παρότι βρίσκονται σὲ ξένη χώρα ‘‘φυλάττουν τὴν διάταξιν τῆς Ἐκκλησίας καὶ τὸ ἔθιμον τῆς πατρίδος των’’188. Μόνη του παρηγοριὰ ὁ ἄλλος Ἀλέκος, ὁ Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης, μαζὶ μὲ τὸν ὁποῖο θὰ γευμάτιζαν στὸ σπίτι τοῦ κυρ-Στρατῆ, ὅπου πιθανῶς νὰ ἔψελναν τὴν ὡραία ἀκολουθία τῶν Χριστουγέννων, τὴν ὁποία γνώριζαν ἀπὸ στήθους189. Πράγματι τὸ ἴδιο ἀπόγευμα μετὰ τὸ χαρμόσυνο γεῦμα ἔψαλαν ὅλη τὴν χριστουγεννιάτικη ἀκολουθία, καὶ ἔφτασαν ‘‘ψάλλοντες εἰς τὸν «Κανόνα», ὅπου ἦτο ἔξοχον θέαμα νὰ βλέπῃ τις τὸν φίλον μου Ἀλεξανδρῆν ψάλλοντα. «Ὅλος ἐξιστάμενος, ἔκδημος ὅλος, ἱερωμένος Θεῷ», ὡς τὸ Σκεῦος τῆς ἐκλογῆς ἐν τῇ Μεταστάσει τῆς Θεομήτορος, διέπρεπεν, ἐνθουσιῶν, γοητεύων, ἡδύνων˙ ἔσειε τοὺς πόδας του σείων μετ᾿ αὐτῶν καὶ τὴν τράπεζαν, ἔσειε τὰς χεῖρας του ρυθμικῶς, μεταδίδων οὕτω τὴν χαρὰν εἰς πάντα ἀκροατὴν καὶ θεατήν. Ὥστε ὁ νοῦς μου ὁ περιδεὴς συνῆλθε πλέον τέλεον. , κατά τό ‘‘ὅπου δύο ἢ τρεῖς συνηγμένοι...’’ τοῦ Εὐαγγελίου.

Ἐπείσθην ὅτι εὑρισκόμην ἐν τῇ ζωῇ, ἐν ὥρᾳ μάλιστα μεγάλης πανηγύρεως’’190

Τότε, ὁ Μωραϊτίδης ἔγινε θεατὴς ἑνὸς ἐκστατικοῦ ὀνείρου, ἑνὸς ὁράματος. Βρέθηκε μικρὸ παιδὶ στὸ νησί του, τὴν ἀγαπημένη του Σκιάθο, ὅταν ἦταν ἁγνὸ παιδί. Τότε ποὺ ‘‘οὔτε ἐφημερίδας’’ διάβαζε, ‘‘οὔτε ψῆφον’’ εἶχε, καὶ δὲν γνώριζε ‘‘οὔτε ἀπὸ μεταρρυθμίσεις’’…’’οὔτε ἀπὸ ἀνακαινίσεις’’191. Πἀραμονὴ τῶν Χριστουγέννων. Ἡμέρα χαρᾶς καὶ εὐφροσύνης. Οἱ ἄνθρωποι ἐκεῖ γνώριζαν τὴν πραγματικὴ χαρὰ τῆς γιορτῆς, καρπὸς τῆς νηστείας καὶ τῆς ἐν γένει πνευματικῆς προετοιμασίας τους192. Ὁ ἐνθουσιασμός τους γιὰ τὴν ἔλευση τῆς γιορτῆς κορυφώνεται τὴν παραμονὴ μὲ τὴν ἀγορὰ τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν μὲ τὰ ὁποία θὰ εὐφρανθοῦν καὶ τὴν προετοιμασία τῶν ἐδεσμάτων γιὰ τὸ χριστουγεννιάτικο γεῦμα, μετὰ τὴ θεία Λειτουργία.

Οἱ πυρετώδεις ἑτοιμασίες ἔφτασαν εἰς πέρας πρὶν τὸ ἀπόγευμα, καὶ τὰ μαγαζειὰ καὶ αὐτὰ ἔκλεισαν. ‘‘Ὅλοι συνάζοντ᾿ ἐνωρίς. Ἐνωρὶς θὰ κοιμηθοῦν, διότι ἐνωρὶς – ὄρθρου βαθέος – θὰ μεταβῶσιν εἰς τὸν ναόν˙ νὰ ἐκκλησιασθῶσι, νὰ ἑορτάσουν, νὰ μεταλάβουν’’.

Εἶδε τὸν ἑαυτὸ τοῦ μικρὸ παιδί, ποὺ ‘‘μὲ τὸ φαναράκι’’, τὴ νύκτα τραγούδησε τὰ Χριστούγεννα ‘‘εἰς τοῦ πάππου’’ του ‘‘τοῦ γέροντος, τοῦ ἀσπρογένη, τοῦ Παπαλέξανδρου’’, ὁ ὁποῖος τοῦ ἔδωσε ‘‘δύο είκοσιπενταράκια’’193.

Στὴ μία τὰ ξημερώματα σήμαναν οἱ καμπάνες. ‘‘Εἰς τὸν πρῶτον ἀκουσθέντα τοῦ κώδωνος τῆς ἐκκλησίας ἦχον ἐπετάχθην. Ὅλοι οἱ κάτοικοι καθαροί, εἰρηνικοί, φαιδροί, ἐσυνάχθησαν εἰς τὴν ἐκκλησίαν. Τί τάξις! τί εὐπρέπεια! τί κοσμιότης!’’Οι ιερείς με τις καλές τους στολές, έμοιαζαν με τους δύο αρχαγγέλους και διεύθυναν με αρμονία και τάξη την ακολουθία. ‘‘Πῶς νὰ μὴ ὑπάρξῃ σεμνότης καὶ εὐπρέπεια, εἰς ἐκεῖνον τὸν ναΐσκον, ἀφοῦ ἡ θρησκευτικὴ πομπὴ διευθύνετο ἀπὸ δύο τοιούτους ἀρχαγγέλους!194

Τὸ ὄνειρο τοῦ ἔδωσε ξανὰ ζωὴ. ‘‘Ἦτο τόσον θερμὸν τὸ ὄνειρόν μου τὸ ἀλησμόνητον, ὥστε μοῦ ἐθέρμανε ψυχὴν καὶ σῶμα. Δὲν ἤμουν πλέον ἐγὼ ὁ ἀνεόρταστος, ὁ ἀλειτούργητος, ὁ ἀφωρισμένος. Ἑώρτασα τὰ τρυφερώτατα Χριστούγεννα μὲ τόσα πρόσωπα, τὰ ὁποῖα δὲν ὑπάρχουν πλέον. Χωρὶς ἄλλο ἦτο ὄνειρον ἐξ οὐρανῶν διὰ τὴν εἰς τὰ ὡραῖα ἔθιμα τῆς πατρίδος μου πίστιν ἀτίμητος ἀμοιβή. Συμμετέσχον τότε χαίρων τῆς χαρᾶς τοῦ φιλικοῦ δείπνου. Δείπνου ὄ ντως Χριστουγεννιάτικου, μὲ ὅλην τὴν γοητείαν τὴν καθαυτὸ ἑλληνοπρεπῆ, τὴν ὁποίαν αἰσθάνονται μόνον ὅσοι ἀγαποῦν καὶ λατρεύουν τὰ Πάτρια…’’195

_______________________ 

182 . Ἀλ. Μωραϊτίδη, Τά Διηγήματα, τόμ. Β’, Χριστούγεννα στὸν ὕπνον μου, ἐκδ. «Γνώση & Στιγμή», Αθήνα 1991, σ. 180.

183 . Ὅπ. π., σ. 175.

184 . Ὅπ. π., σ. 174.

185 . Ὅπ. π.

186 . Ὅπ. π., σ. 180.

187 . Ὅπ. π., σ. 175.

188 . Ὅπ. π., σ. 177.

189 . Ὅπ. π., σ. 176.

190 . Ἀλ. Μωραϊτίδη, ὅπ. π., σ. 189.

191 . Ὅπ. π., σ. 191.

192 . Ὅπ. π.

193 . Ὅπ. π.

194 . Ὅπ. π., σ. 192.

195 . Ὅπ. π., σ. 194

24 σχόλια:

 1. Λείπουν οι ΜΩΡΑΙΤΗΔΗΔΕΣ....οι ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΔΕΣ.....οι ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ.....οι ΨΑΘΑΔΕΣ....
  Λείπουν οι ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΙ....οι ΡΩΜΑΝΙΔΗΔΕΣ.....οι ΚΑΝΤΙΩΤΙΔΕΣ....
  Δυστυχώς η μασοναρία και ο προτεσταντισμός είναι πλέον οι μόνοι παρόντεσ και ξεθεμελιώνου όλη την παράδοση μας....
  Ο ΝΕΩΚΟΡΟΣ


  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Βάλε μέσα και τις αμαρτίες σου που και αυτές ξεθεμελιώνουν όλη την παράδοση μας.

   Διαγραφή
  2. Σαρακοστιανές προκλήσεις από έναν που κρύβεται πίσω από την ανωνυμία του.
   Από κάποιον ο οποίος ανήκει στους γνωστούς άγνωστους κύκλους οι οποίοι λυμαίνονται τον χώρο της εκκλησίας και ενοχλούνται όταν κριτικάρεις την ιδιότητα τους.
   Ποιός σου είπε ρε ανώνυμε πως εγώ είμαι αναμάρτητος;;;
   Δεν θα ξέρεις πως όσο υπάρχει άνθρωπος θα υπάρχει και αμαρτία;;;
   Δεν ξέρεις πως άλλο ο άνθρωπος που αμαρτάνει αλλά μετανοεί και άλλο ό άνθρωπος ο οποίος αμαρτάνει με δόλο και πονηριά για να παρασύρει στην αμαρτία και τον συνάνθρωπο;;;.
   Και σου λέω καλύτερα να ασχοληθείς με την ψυχή σου και την σωτηρία σου και άσε την δική μου αμαρτία στα χέρια του πνευματικού μου.
   Είπαμε όμως, η εκκλησία έχει κατακλυστεί από ανθρώπους οι οποίοι ουδεμία σχέση έχουν με την ορθόδοξη παράδοση και το ορθόδοξο ήθος.
   Και τώρα φτάσαμε συζητάμε για την ώρα της Αναστάσεως...ξεθεμελιώνοντας τα πάντα.
   Άξιος ο μισθός όλων αυτών και όλων όσων τάσσονται με το μέρος τους....
   Ο ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ

   Διαγραφή
  3. Φαρισαϊσμοί από έναν "Πολύτεκνο" που κρύβεται πίσω από την ανωνυμία του και καυχάται σαν Φαρισαίος ότι δεν φταίνε και του ίδιου οι αμαρτίες για όσα κακά έρχονται. Σαν να είναι αναμάρτητος ο ίδιος και φταίνε μόνο οι άλλοι.
   Άσχολήσου αποκλειστικά με τις δικές σου αμαρτίες καλύτερα "Πολύτεκνε" αντι να ταράσσεσαι όταν οι άλλοι σου λένε ότι μέσα στα άλλα κοίτα και τις δικές σου αμαρτίες, κάνε και αυτοκριτική και σταμάτησε να βλέπεις κύκλους και τετράγωνα και ορθογώνια γνωστών αγνώστων!!!
   Άξιος ο μισθός σου να κατηγορείς μόνο χωρίς να μετανοείς ο ίδιος για τον διχασμό και τον φαρισαϊσμό σου.

   Διαγραφή
  4. 8,49
   Γνωστό είναι πως όσο υπάρχει άνθρωπος θα υπάρχει και αμαρτία.
   Ο αμαρτωλός άνθρωπος αν ζητεί να περπατάει σωστά επόμενο είναι να μετανοεί αντί να βλέπει κύκλους γνωστών αγνώστων που λυμαίνονται τον χώρο της Εκκλησίας και να κοιτάει συνέχεια τους άλλους και όχι την δική του συνεισφορά στα κακά που μας βρίσκουν για τις αμαρτίες μας.
   Εσύ ο ίδιος λυμαίνεσαι τον χώρο της Εκκλησίας ΚΑΙ ΟΧΙ οι αθώοι άνθρωποι που δεν γνωρίζεις και σου κάνουν μια παρατήρηση για να κοιτάξεις τα ΔΙΚΑ ΣΟΥ αμαρτήματα αντι να κατηγορείς απερίσκεπτα όποιον σου λέει να κοιτάξεις και τα ΔΙΚΑ ΣΟΥ αμαρτήματα...

   Διαγραφή
  5. ΜΠΡΕ ΚΑΛΩΣ ΤΟΝ ΑΝΑΜΑΡΤΗΤΟ ΚΑΙ ΜΕΓΑ ΚΡΙΤΗ ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ.
   Βρε ΥΠΟΚΡΙΤΗ γιατί όταν βλέπεις την λέξη ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ γίνεσαι ΒΕΖΟΎΒΙΟΣ;;;;
   Για συζήτα με κάποιον ψυχαναλυτή μπάς και ηρεμήσεις.
   Εκτός εάν τσακώθηκες με την γυναίκα σου και ψάχνεις τρόπο να ξεθυμάνεις.
   Σου λείπει η διάκριση μέσα σε όλα τα άλλα και δεν μπόρεσες να καταλάβεις σε ποιόν έκανα αναφορά;;;
   Έκανα αναφορά λοιπόν σε όλη αυτή την ΜΑΣΩΝΑΤΡΙΑ η οποία έχει εισβάλει στην εκκλησία και δεν μπήκε στον κόπο να συμβουλευτεί τους πατέρες της εκκλησίας (Αγ. Ιωάννης ο Δαμασκηνός-Αγ. Αναστάσιος ο ΣΙΝΑΙΤΗΣ-Αγ.γρηγοριος ο ΠΑΛΑΜΑΣ) σχετικά με το θέμα της ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ και πότε αυτή πρέπει να εορτάζεται.
   Αναφέρομαι σε όλους αυτούς οι οποίοι κράτησαν κλειστούς τους ναούς ΠΑΣΧΑ-ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΑ-ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 9 μήνες και δεν επέτρεπαν στους πιστούς να μετέχουν στίς ακολουθίες.
   Αναφέρομαι σε όλη αυτή την ΜΑΣΩΝΑΡΙΑ η οποία δεν σεβάστηκε το ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ...σε όλους αυτούς οι οποίοι ελαφρά τη καρδία ξεθεμελιώνου την παράδοση αιώνων μη σεβόμενοι τους αγώνες των Πατέρων....αναφέρομαι σε όλους αυτούς οι οποίοι επέβαλαν το μουρόπανο εντός των ναών αποβάλοντας κάθε αντίθετη γνώμη και προκαλώντας ύψιστη ύβρη στο πρόσωπο του ΑΓ. ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ...αναφέρομαι σε όλους αυτούς που σαν άλλοι πάπες επιβάλουν τα αν-ορθόδοξα αυτά μέτρα με αυταρχισμό....αναφέρομαι σε όλους όσους υποτάχθηκαν στον Καίσαρα.
   Και η αναφορά αυτή γίνεται σε όλους όσους έχουν περάσει την αρρωστημένη προτεσταντική αντίληψη τους και λυμαίνονται πνευματικά την εκκλησία, είτε ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ είτε ΛΑΙΚΟΙ είτε ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ είναι αυτοί, και φυσικά και σε εσένα προσωπικά ανώνυμε 3.19-3.52 εάν συντάσσεσαι με όλα αυτά.
   Αυτό λοιπόν που σου λείπει είναι η διάκριση η οποία δεν σε άφησε να καταλάβεις, αλλά στράφηκες προσωπικά στην δική μου πνευματική κατάσταση χωρίς καν να μπείς σε κόπο να κάνεις πρώτα την αυτοκριτική σου. .
   Και επειδή πλησιάζει η εορτή των εορτών θα σε αφήσω στην δυστυχία σου με την ευχή να καταλάβεις με ποιούς πραγματικά πρέπει να ασχοληθείς για το δικό σου καλό.

   Διαγραφή
  6. Και να σε πω και κάτι ακόμα.
   Να δεχθώ ευχαρίστως την κριτική και τον έλεγχο σου.
   γιά θέματα που αφορούν όμως την εκκλησία και βλάπτουν σκανδαλίζουν και ζημιώνουν το εκκλησίασμα.
   Για θέματα τα οποία τα οποία ΑΦΟΡΟΎΝ ΤΟ δογμα ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ.
   Γιατί όμως να δεχθώ κριτική για τα δικά μου προσωπικά αμαρτήματα και τον κανόνα για τον οποίο αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ μου;;;
   Εκτός εάν νομίζεις πως ο χριστιανός πρέπει να είναι ένα άβουλο πρόβατο το οποίο δεν πρέπει να έχει λόγο στα της Εκκλησίας;;;
   Αυτές λοιπόν είναι οι ΑΡΡΩΣΤΗΜΕΝΕΣ ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΙΚΕΣ αντιλήψεις των γνωστών άγνωστων οι οποίες έφεραν αυτή την ακαταστασία που ζούμε και κατά αυτών βάλω και ενίσταμαι.....
   Ο ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ

   Διαγραφή
  7. "Πολύτεκνε" αν ήσουν πρώτη φορά σχολιαστής και δεν γνωρίζαμε τί καπνό φουμάρεις τότε θα είχες δίκαιο.
   Έλα όμως που έχεις γράψει τόσα άλλα σχόλια με κατάκριση και φαρισαϊσμό προς ανθρώπους καλούς Ορθόδοξους που βλέπεις εσύ ότι προτεσταντίζουν.
   Άρα μην μας κάνεις πώς δεν καταλαβαίνεις και μην μας εμφανίζεσαι σαν αθώα περιστερά.

   Αν έλεγες μόνο για την Μασσωναρία δεν θα υπήρχε πρόβλημα.
   Περνούν όλα τα αντίθεα μέτρα χωρίς ο κόσμος να διαμαρτύρεται, γιατί ήδη ο λαός έχει απομακρυνθεί από την Εκκλησία και σ΄ αυτό δεν φταίει κανένας προτεσταντισμός. Δεν διάβασαν όλοι αυτοί ξαφνικά τον προτεσταντισμό και δεν ερωτεύθηκαν τον προτεσταντισμό από την δήθεν λάμψη του προτεστανισμού.
   Οι άνθρωποι απομακρύνθηκαν από την Εκκλησία για πολλούς λόγους όπως η καλοπέραση, οι ηδονές, η νεοεποχίτικη προπαγάνδα και τόσα πολλά άλλα, η αδιαφορία.
   Τώρα να έρχεσαι εσύ απο πάνω και να βλέπεις προτεσταντισμούς ... γνωρίζουμε πού το πηγαίνεις σύμφωνα με τα αρρωστημένες σου ιδέες όπου φταίνει μόνο κάποιοι για όλη την κατάντια της χώρας και όχι και εσύ....
   Δεν είσαι εσύ αθώα περιστερα Πολύτεκνε! Και εσύ αμαρτάνεις και αντι να βλέπεις ανύπαρκτους προτεσταντισμούς, κοίταξε τα δικά σου αμαρτήματα και κλάψε.
   Τις ΑΡΡΩΣΤΗΜΕΝΕΣ ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΙΚΕΣ αντιλήψεις τις έχεις ΕΣΥ ο ίδιος που είσαι γνωστός άγνωστος στον φαρισαϊσμό σου και βγάζει μάτι σε τόσα προηγούμενα σχόλια όταν σου έφταιγαν για τα πάντα ΠΙΣΤΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ!
   Υπεύθυνος για την ακαταστασία είσαι πρώτος ΕΣΥ. Κοίτα τα δικά σου αμαρτήματα, αντι να βλέπεις ανύπαρκτες προτεσταντικές αντιλήψεις.
   Σε αφήνω τώρα στην δυστυχία σου και εύχομαι και εγώ με την σειρά μου να καταλάβεις με ποιούς πραγματικά πρέπει να ασχοληθείς για το δικό σου καλό, της ψυχής σου το καλό!!

   Διαγραφή
  8. "Πολύτεκνε" μην γράφεις ότι αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο Πνευματικός σου για τις αμαρτίες σου, όταν εσύ ο ίδιος κοίταξες τις αμαρτίες του άλλου και του είπες να ασχοληθεί με τις δικές του αμαρτίες στο 2ο σχόλιο σου.
   Στην κατάσταση αυτή που έχουμε φθάσει να απομακρυνόμαστε από την ΠΑΡΑΔΟΣΗ της Εκκλήσιας, έχει μερίδιο και ο αδιάφορος λαός και ο "πιστός" λαός που δεν είναι τόσο "πιστός" αλλά σε πολλά σφάλλει και αμαρτάνει. Άκουσε πνευματικούς ομιλητές στα κηρύγματα που βγάζουν για να καταλάβεις ότι φταίνε και οι αμαρτίες μας για ό,τι περνούμε, αν δεν έχεις ο ίδιος νιονιό για να το καταλάβεις και εμφανίζεσαι μόνο ως κριτής των άλλων και μάλιστα ανθρώπων που δεν έχουν ευθύνη καμία όπως θέλεις να τα παρουσιάσεις στενοκέφαλα και φαρισαϊκά, φανταζόμενος ό,τι σου έρθει στο νιονιό σου.

   Διαγραφή
  9. Η χρήση της μάσκας μέσα στους Ναούς όταν υπάρχει πίστη στην ιερότητα του χώρου δεν είναι κακό.

   Διαγραφή
  10. Δεν το κατάλαβες κουφιοκέφαλε ακι πάμε πάλι....
   Α Σ Χ Ο Λ Ο Υ Μ Α Ι με όλους όσους καταργούν την παράδοση αιώννων , με όλους όσους είναι αντίθετη με το ευαγγέλιο, μέ όλους όσους έχουν παραδόσει την εκκλησία στα χέρια ΜΑΣΩΝΩΝ ΑΘΕΩΝ ΔΙΕΣΤΡΑΜΕΝΩΝ ΑΝΩΜΑΛΩΝ με 'ολους όσους ώς όφειλαν να αγωνιστούν για μιά ΧΟΥΦΤΑ ΕΥΡΩ παρέδωσαν τα πάντα σε όλους αυτούς.
   Τράβα τώρα και κάνε ανάσταση σαν καλός χριστιανός στις 9.00 το βράδυ και τα υπόλοιπα θα τα γράψει η ιστορία.
   Η ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ τέλος ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΘΕΜΑ ΔΟΓΜΑΤΟς ΕΙΝΑΙ ΑΙΡΕΣΗ και δειχνει ΟΛΙΓΟΠΙΣΤΙΑ και ΦΌΒΟ ΘΑΝΑΤΟΥ.
   ΧΤΗΠΗΣΟΥ ΚΑΤΩ ΧΤΥΠΗΣΟΥ ΕΠΑΝΩ....ΧΤΥΠΗΣΟΥ ΟΠΩΣ ΘΕΛΕΙΣ ΦΟΡΑ ΤΡΙΠΛΟ ΜΟΥΡΟΠΑΝΟ.....ΕΑΝ ΑΠΟφΑΣΙΣΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΠΕΘΑΝΕΙΣ
   πατηρ Β. ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ Η ΜΑΣκα ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΔΕΙΧΝΕΙ ΟΛΙΓΟΠΙΣΤΙΑ....
   πατ'ηρ Σ. ΚΑΡΠΑΘΙΟΥ - Η ΜΑΣΚΟΦΟΡΙΑ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΝΑΩΝ ΑΠΟΤΑΕΛΕΙ ΑΙΡΕΣΗ....

   Διαγραφή
  11. Και ξέρεις και κάτι άλλο.
   Ναι έχω γράψει σχόλια στο παρελθόν σαν ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ.
   Δίνω τι στίγμα μου και εκφράζω τις απόψεις μου, για σκέψου όμως να πάταγα επάνω στην ΑΝΩΝΥΜΙΑ που πατάς εσύ.
   Και βέβαια έχω καταφερθεί κατά άλλων επειδή νομίζουν πως η εκκλησία τους ανήκει πάντα σαν ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ, και βέβαια έχω έρθω σε ρήξη με κάποιους οι οποίοι έχουν προκαλέσει πάντα ως ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ.
   Λές ότι γνωρίζεις που το πηγαίνω.
   Για πες λοιπόν αυτό που γνωρίζεις εσύ αλλά δεν γνωρίζω εγώ....
   Συμφωνείς με την θέση μου για την ΜΑΣΩΝΑΡΙΑ αλλά ενοχλείσαι για τον προτεσταντισμό λέγοντας πως ΄΄δεν φταίει κανένας προτεσταντισμός΄΄.
   ΠΕΡΙΕΡΓΑ ΜΟΥ ΤΑ ΛΕΣ.

   Διαγραφή
  12. Κουφιοκέφαλε Πολύτεκνε χτυπήσου όσο θέλεις, οι προσωπικές απόψεις σου δεν πείθουν.
   ΌΣΟ ΚΑΙ ΝΑ ΧΤΥΠΙΕΣΑΙ ΠΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ.

   Η ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΟΛΟΥ ΘΕΜΑ ΔΟΓΜΑΤΟς ΕΙΝΑΙ ΑΙΡΕΣΗ και ΔΕΝ δειχνει ολιγοπιστία και φόβο θανάτου, ΌΤΑΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟ ΑΠΙΣΤΙΑ , ΑΛΛΑ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΕ Η ΣΥΝΟΔΟΣ για να επιτραπεί από το Κράτος ο Εκκλησιασμός.

   Οι συγκεκριμένες απόψεις του π. Στ. Καρπαθίου και του π. Βολουδάκη είναι λάθος. Μπορώ να σου απαριθμήσω και εγώ τόσους άλλους που δεν είπαν κάτι τέτοιο.
   π.χ. Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΟΣΜΑΣ δεν είπε κάτι τέτοιο.
   Το ίδιο και τόσοι καλοί μητροπολίτες. Το ίδιο και τόσοι καλοί κληρικοί.
   Το ίδιο και τόσα καλά Αγιορείτικα Μοναστήρια και Αγιορείτες. Δεν είπαν πουθενά ότι είναι αίρεση. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να πειστούμε απο τις συγκεκριμένες απόψεις των δύο κληρικών.

   Τώρα όσο και να χτυπιέσαι δεν είσαι εσύ αθώα περιστερα Πολύτεκνε! Και εσύ αμαρτάνεις και αντι να βλέπεις ανύπαρκτους προτεσταντισμούς, κοίταξε τα δικά σου αμαρτήματα και κλάψε.
   Ξέρουμε απο άλλες φορές τον ΠΕΡΙΕΡΓΟ φαρισαϊσμό σου και την υποκρισία σου...

   Διαγραφή
  13. Ανώνυμε " Πολύτεκνε " περίεργα τα λες εσύ.
   Σαν να μας λές ότι οι άνθρωποι δεν απομακρύνθηκαν από την Εκκλησία για πολλούς λόγους όπως η καλοπέραση, οι ηδονές, η νεοεποχίτικη προπαγάνδα και τόσα πολλά άλλα, η αδιαφορία όπου σου έγραψε ο ανώνυμος.
   Πώς δεν φταίνε όλα αυτά;
   ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΕΡΓΑ ΤΑ ΛΕΣ ΕΣΥ.

   Διαγραφή
  14. Ο π. Εφραίμ ο Βατοπαιδινός είπε βάλε την μάσκα και ταπεινώσου. Και ότι δεν έχει σχέση η μάσκα με τα πνευματικά.
   Γιατί να μην ακούσω στη συζήτηση για τη μάσκα, τον π. Εφραίμ τον Βατοπαιδινό, πνευματικό άνθρωπο και ν΄ ακούσω τον προβληματικό Ανώνυμο Πολύτεκνο και τους δύο άλλους καλούς κληρικούς; Με ποιά λογική;

   Διαγραφή
  15. Δεν πείθουν σε όσα λένε οι π. Βασίλειος Βολουδάκης και π. Στυλιανός Καρπαθίου ότι η μασκοφορία είναι από μόνη της αίρεση ακόμα και σε όσους δεν σταματούν να πιστεύουν στην ιερότητα του χώρου αλλά το κάνουν από λόγους οικονομίας και ανωτέρας επιβολής (εάν ισχύει ότι το λένε έτσι).

   ΕΧΕΦΡΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ

   Διαγραφή
  16. ΠΑΜΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ.
   Δείτε την μεγάλη πονηριά των ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ και των όσων ΄΄ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ΄΄ συντάσσονται με αυτούς και πως περνάνε με διαβολική πονηριά τα γεγονότα.
   Ο Αρχιεπίσκοπος και οι συν αυτώ με πονηριά και πανουργία κατάφεραν να εορταστεί το ΠΑΣΧΑ των ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ με αυτό των ΕΒΡΑΙΩΝ για φέτος.....ΗΜΕΡΑ ΣΑΒΒΑΤΟ.
   Τι κατάφεραν ουσιαστικα;;;Να αλλάξουν την ώρα αλλά και την ημέρα.
   7ος ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ....΄΄ ει τίς επίσκοπος, ή πρεσβύτερος, ή διάκονος, την Αγίαν του Πάσχα ημέρα πρό της εαρινής ισημερίας, μετά Ιουδαίων επιτελέσοι καθαιρείσθω΄΄.
   Όσο για την μασκοφορία και τους ΄΄καλούς κληρικούς΄΄ απλά προτείνω λίγο προβληματισμό.
   Όταν επί οικουμενικής συνόδου έχει καθιερωθεί ή ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ των ΑΓ, ΕΙΚΟΝΩΝ προσδιορίζοντας τι ακριβώς ενεργεί μέσα από τις Αγ. Εικόνες ΕΊΝΑΙ ΜΕΓΆΛΗ ΒΛΑΣΦΗΜΊΑ κατά του ΑΓ. Πνέυματος που ενεργεί και από αυτές αλλά και στον χώρο.
   Ας μου πεί κάποιος πού αναφέρεται στην ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, πως οι άνθρωποι σε καιρούς ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ-ΘΑΝΑΤΙΚΟΥ για να προφυλαχθούν έκλειναν τις Εκκλησίες ή εισέρχονταν στους ναούς και προσκυνούσαν τις εικόνες με μάσκα.
   ΤΡΕΛΛΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΒΑ σημεία των καιρών τα οποία ήρθαν από έξω και ελαφρα τη καρδία υοθετήθηκαν από το σύνολο.
   Σαν άνθρωπος δεν θεολογώ και λίγο με ενδιαφέρει εάν συμφωνείται τις απόψεις μου, απλά μεταφέρω τα λόγια ανθρώπων οι οποίοι γνωρίζουν την αλήθεια.
   Και συντάσσομαι με αυτή την αλήθεια και τον λόγο αυτών , αλλά βάλω και ενίσταμαι με όλους τους άλλους.
   Όπως και για το τι φταίει και ο άνθρωπος έπεσε τόσο χαμηλά πνευματικά ειδικά στις μέρες μας , εκ πείρας και σύμφωνα με αυτά που έζησα και βίωσα από παλαιούς που είχαν ακμαίο και αδιαπραγμάτευτο Ορθόδοξο φρόνημα, λέω μετά βεβαιότητας πως της πτώσεως της πνευματικής προηγήθηκε η εκ του πονηρού δυίσδιση ξένων πρός την ΟΡΘΟΔΟΞΗ παράδοση αντιλήψεων και τρόπων λατρείας που έγιναν από πολλούς αποδεκτές και μετά ήρθε η μεγάλη πνευματική κατρακύλα.
   Το μόνο σίγουρο ο χρόνος κάποιους θα δικαιώσει και κάποιους θα καταδικάσει.

   Διαγραφή
  17. Τα ανακατεύεις όλα μαζί 7:57 μ.μ. άσχετα μεταξύ τους και με την κουβέντα που γίνεται και τα κάνεις μαλλιά κουβάρια.

   Λάθος οι συλλογιστικές σου.

   Την Θεολογία των Αγίων Εικόνων δεν την πειράζει κανείς που θα μπει με μάσκα, αν πιστεύει τα ίδια που πιστεύει και πίστευε η Εκκλησία και οι Οικουμενικές Σύνοδοι.
   Μετα βεβαιότητας και εγώ λέω ότι για την πνευματική πτώση φταίνε πολλά και η απομάκρυνση από την ΟΡΘΟΟΔΟΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ με την νεοεποχίτικη ιδεολογία και ζωή που ζουν πολλοί και με τα πολλά-πολλά πάθη τους.
   Αν θέλεις να καταλάβεις ότι δεν φταίνε μόνο κάποιοι πιστοί για όσα κακά συμβαίνουν και για την απομάκρυνση από την Ορθόδοξη Παράδοση μας, οι επίσκοποι που αντέδρασαν ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΟΣΜΑΣ ΚΑΙ ΚΥΘΗΡΩΝ ΣΕΡΑΦΕΙΜ στην αλλαγή του εορτασμού του φετινού Πάσχα, πουθενά δεν είπαν ότι φταίνε κάποιοι πιστοί για το κατάντημα.
   Πουθενά δεν είδα να λένε οι μητροπολίτες Αιτωλίας και Κυθήρων, ότι αν φορέσει κάποιος μάσκα εντός του Ναού όχι από ολιγοπιστία, αλλά ενώ διατηρεί την ίδια Ορθόδοξη Πίστη, ότι τάχατες βρίσκεται σε αίρεση.
   Άλλες είναι οι αιτίες και περισσότερο η αποστασία από την Εκκλησία και το Νόμο του Θεανθρώπου και αυτή αρχίζει από μικρής ηλικίας...

   Διαγραφή
  18. Αδελφέ ανώνυμε.
   Δε νομίζω πως εγώ τα κάνω μαλλιά κουβάρια, αλλά γίνονται από μόνα τους.
   Πρώτα οι κλειστοί ναοί, μετά οι μάσκες, μετά η δεύτερη θεία Λειτουργία το Μ. Σαββατο, μετά η αλλάγή της ημέρας της ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ....το ένα φέρνει το άλλο και όλα μαζί είναι μέσα στο τσουβάλι του ΚΟΡΟ(Δ)ΟΙΟΥ.
   Ποιός λοιπόν τα έκανε κουλουβάχατα και αχταρμά.
   Πολύ σωστά όμως επισημένεις και βάζεις δίπλα στις προτεσταντικές αντιλήψεις και τα σκοτεινά σχέδια της ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΊΗΣΗΣ-ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ.
   Όμως ως πρός τις Άγιες εικόνες η κατάσταση είναι ξεκάθαρη.
   Έγινε ΟΙΚ. ΣΥΝΟΔΟΣ για να δείξει την σπουδαιότητα και την σωτηριολογική σημασία τους στην καθημερινότητα μας.
   Καμία όμως αναφορά δεν έχει γίνει πως σε καιρό ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΥΝΆΜΕ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΉ ΚΑΙ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ.
   Προτρέπεται όμως ο κόσμος, σε δύσκολες και αδιέξοδες καταστάσεις να προσφεύγει με πίστη στους αγίους για λύση των προβλημάτων.
   Τι τιμή όμως μπορεί να αποδόσεις σε μιά εικόνα και στον Άγιο ο οποίος εικονίζεται όταν φοβάσαι μη μολυνθείς;;;
   Ας αναλογιστούμαι πως όλα εγγύς του ΘΕΟΥ είναι ΑΓΙΑ και αξίζουν τιμής και σεβασμού, και όλα τα οποία είναι άγια και ιερά ο ίδιος ο θεός τους χαρίζει την θαυματουργική του ενέργεια.
   Μήπως όμως ελλατούτε αυτή η θαυματουργική ενέργεια αναλόγως τις περιστάσεις;;;
   Μήπως βασική προυπόθεση είναι να προσφεύγουμε σε αυτές με άδολη και ανόθευτη πίστη;;;
   Όσο για τους άξιους επισκόπους ΚΥΘΗΡΩΝ και ΑΙΤΩΛΙΑΣ όπως και ο ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΚΑΙ ΑΡΚΕΤΟΙ ΑΚΟΜΑ όντως δημόσια δεν έχουν κάνει δήλωση, αλλά ο ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΟΣΜΑΣ (μια και που είναι από τα μέρη μου) ξέρω καλά πως ΔΙΑΦΩΝΕΙ με την χρήση μάσκας λέγοντας πως εντός των ναών δηλώνει ολιγοπιστία.
   Και αν δεν κάνουν ανοιχτά δηλώσεις είναι γιατί δεν θέλουν να προκαλέσουν εντάσεις και διαξιφισμούς με τα γνωστά επακόλουθα....
   Ο ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ

   Διαγραφή
  19. Πολύτεκνε μην τα μπερδεύεις τα πράγματα όλα μαζί, έστω και αν τα δημιούργησε όλα η κυβέρνηση και η Νέα Τάξη Πραγμάτων.

   Δεν μπορούμε να κάνουμε ένα μη δογματικό ζήτημα ως δογματικό (π.χ. το να φοράει κανείς μάσκα στους Ναούς χωρίς να αλλάζει την πίστη του στο παραμικρό).
   Την ΘΕΙΑ ΧΑΡΗ δεν την αρνούμαστε που υπάρχει στους ι. Ναούς. Δεν φοβούνται μην μολυνθούν αλλά την φορούν για λόγους ανωτέρας επιβολής.
   Ούτε και την άδολη και ανόθευτη πίστη που πρέπει να έχουμε την αρνούμαστε.
   Όμως είναι διαφορετικό αυτό και διαφορετικό να θέλουμε να κάνουμε τα πάντα δογματικά ζητήματα.

   Περιφανείς και καλοί μητροπολίτες και κληρικοί και θεολόγοι δεν λένε για αίρεση όταν κάποιος φορά ιατρική μάσκα για να μην δίνει δικαιώματα ή για να μπορεί να εκκλησιάζεται, χωρίς να αλλάζει επαναλαμβάνω την ανόθευτη και άδολη πίστη του.
   Δεν μπορούμε να βάζουμε στο στόμα τους πράγματα που ΔΕΝ ΕΙΠΑΝ.
   Η άποψη ότι η φορεσιά μάσκας στους Ναούς είναι αίρεση είναι προσωπική και ΛΑΘΟΣ.
   Ας το αναλογιστούμε πριν διχάσουμε τον πιστό κόσμο με δικές μας προσωπικές "θεολογίες" που δεν έχουν καμία σχέση με τις αποφάσεις των Αγίων Συνόδων.

   Διαγραφή
 2. Ξεχνατε τον αντιθεο κομμουνισμο...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Λευτέρης καρβούνης20 Απριλίου 2021 - 7:48 μ.μ.

  Υπάρχει πάτος στον κατήφορο;.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή

 4. > Το Παιχνίδι Έχει Τελειώσει από Καιρό.. ο Χριστόs Aναστήθηκε !

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.