13 Ιαν 2021

«Τὰ εὑρεθέντα ἀσκητικά» τοῦ Ὁσίου Ἰσαὰκ τοῦ Σύρου

Ἐπιμέλεια: Δαμασκηνὸς Μοναχὸς Ἁγιορείτης, 
Κελλίον Τιμίου Προδρόμου. Ι. Μονή Καρακάλλου, Ἅγιον Ὄρος
Σέ καιρούς δύσκολους, πού ὅλοι κοιτοῦν πῶς νά ἐπιβιώσουν, δέν ἁρμόζει νά μιλᾶ κάποιος γιά ἀκριβά πράγματα. Ὑπάρχουν ὅμως καί οἱ ἐξαιρέσεις, ὅταν πρόκειται γιά τήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.
Ἐδῶ καί πολλούς αἰῶνες, ἕνας μεγάλος Ἅγιος ἔγραψε κάποιους λόγους, πού ἀργότερα τυπώθηκαν σέ ἕνα καταπληκτικό καί ἀνεπανάληπτο βιβλίο, τό ὁποῖο μέχρι σήμερα θεωρεῖται ὅτι εἶναι μοναδικό στό εἶδος του.
Ἐπί πλέον, ὅποιος καλοπροαίρετα μελετήσει αὐτό τό βιβλίο, ἔρχεται πρόσωπο μέ πρόσωπο μέ τήν ἀλήθεια περί τοῦ ἑαυτοῦ του, τῶν ἀσωμάτων δυνάμεων καί τοῦ Θεοῦ. Μέ τήν αὐτογνωσία δέ πού ἀποκτᾶ, ἔρχεται εἰς ἑαυτόν καί καθίσταται... ἱκανός νά διακρίνῃ τά λάθη τῆς ζωῆς του, ὅπως καί τό ἄν εἶναι κατά Θεόν ἤ ὄχι ὁ δρόμος πού βαδίζει. Ἐπίσης, καθοδηγεῖται στό πῶς θά πρέπῃ νά ἀλλάξῃ τήν ζωή του, ἄν δέν βαδίζῃ κατά Θεόν, ὥστε νά εἰσέλθῃ στόν δρόμο πού ὁδηγεῖ ἀπό αὐτήν τήν ζωή στήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, δηλαδή πῶς νά ἀποκτήσῃ μετοχή στήν ζωή τοῦ Θεοῦ ἀπό αὐτήν τήν ζωή, σκοπό γιά τόν ὁποῖο ἦλθε ὁ Χριστός στήν γῆ. 

Αὐτός λοιπόν ὁ μεγάλος Ἅγιος δέν εἶναι ἄλλος ἀπό τόν Ἅγιο Ἰσαάκ τόν Σῦρο, μέσα στό μοναδικό βιβλίο τοῦ ὁποίου, τά «Εὑρεθέντα Ἀσκητικά» του, ὅλα αὐτά εἶναι κρυμμένα. Τό ἀρχικό σύγγραμμα τοῦ Ἁγίου ἐγράφη στά Συριακά. Ἀργότερα, μεταφράσθηκε στά Ἀρχαῖα Ἑλληνικά καί πρωτοκυκλοφορήθηκε σέ βιβλίο τό 1770 ἀπό τόν Νικηφόρο Θεοτόκη, μέ τίτλο «Τά Εὑρεθέντα Ἀσκητικά – Ἀββᾶ Ἰσαάκ τοῦ Σύρου». Αὐτό τό βιβλίο κυκλοφορεῖ ἀκόμη στά βιβλιοπωλεῖα μέ αὐτόν τόν τίτλο καί εἶναι μοναδικό στό εἶδος του, στήν Ἀσκητική Παράδοσι τῆς Ἐκκλησίας.

Ἐπειδή ὅμως ἀρκετοί κρυμμένοι θησαυροί τοῦ βιβλίου αὐτοῦ εἶναι κάπως δυσεύρετοι καί δυσδιάκριτοι μέσα σέ αὐτό τό παραδοσιακό βιβλίο τοῦ Ἀββᾶ Ἰσαάκ, δηλαδή εἶναι δύσκολα προσπελάσιμοι στόν ἄπειρο ἀναγνώστη, γι᾽ αὐτό ἐπήραμε τήν πρωτοβουλία καί ἐκάναμε τόν κόπο καί, μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, ξαναγράψαμε τό κείμενο τοῦ βιβλίου αὐτοῦ ἀπό τήν ἀρχή, μέ συστηματικώτερη ὅμως ἀνακατάταξι τῆς ὕλης του κατά θέματα, κατά τό πρότυπο τῆς Κλίμακος τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Σιναΐτου, ὥστε ὁ ἀναγνώστης τοῦ κειμένου τῶν λόγων τοῦ Ἀββᾶ Ἰσαάκ νά μπορῇ εὐκολώτερα νά εὑρίσκῃ τό θέμα πού τόν ἐνδιαφέρει.

Αὐτή ἡ ἐργασία ἐξεδόθη πρόσφατα σέ βιβλίο, τό ὁποῖο περιέχει τό ἴδιο ἀκριβῶς ὑλικό μέ ἐκεῖνο τοῦ παραδοσιακοῦ κειμένου. Ἡ διαφορά μέ ἐκεῖνο εἶναι ὅτι στό νέο αὐτό βιβλίο παρουσιάζεται καί προσφέρεται ἐμφανέστερα καί συστηματικώτερα ὁ θησαυρός τῶν λόγων τοῦ Ἁγίου. Τό παραδοσιακό βιβλίο δηλαδή τοῦ Ἁγίου, ὅπως τό γνωρίζαμε, παρουσιάζεται πλέον σέ νέα μορφή, ἀναδιατεταγμένο κατά θέματα, ἐν εἴδει κλίμακος, γιά νά προσφερθῇ μέ πιό εὔληπτη μορφή σέ ὅσους ἀκόμη ἀναζητοῦν καί ψάχνουν τήν Ἀλήθεια καί θέλουν νά τήν πλησιάσουν μέσα ἀπό τά λόγια αὐτοῦ τοῦ Ἁγίου. Περισσότερα ἐπ᾽ αὐτοῦ θά βρῇ κάποιος στήν Εἰσαγωγή τοῦ νέου αὐτοῦ βιβλίου, ὅπου δίδεται μία πλήρης εἰκόνα τοῦ τί ἀκριβῶς ἐπετεύχθη. Εὐχαριστοῦμε τόν Θεό πού μᾶς ἀξίωσε νά τό γράψωμε καί νά τό προσφέρωμε στήν Ἐκκλησία.

Τό νέο αὐτό βιβλίο, εἶναι ἀλήθεια, ἐγράφη κυρίως γιά μοναχούς, καί δή τούς ἡσυχαστές, ἀλλά καί γιά ὅσους ψάχνουν καί ποθοῦν τήν Ἀλήθεια μέ ὁποιοδήποτε κόστος, πού ὑπάρχουν ἀκόμη καί πού θά ὑπάρχουν πάντα. Καί ἀπευθύνεται σέ ὅσους ἐξ αὐτῶν ἔχουν τήν προαίρεσι καί θέλησι νά ἀγωνισθοῦν γιά νά ἀνατείλῃ μέσα τους ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν, γιά τήν ὁποία συνεχῶς μιλάει τό Εὐαγγέλιο. Καί, ὅπως τό Εὐαγγέλιο, τό βιβλίο αὐτό εἶναι γραμμένο στά Ἀρχαῖα Ἑλληνικά, ἀλλά ἐν τούτοις ἔχει λόγια ἁπλᾶ, πού μπορεῖ καί ἕνας ὀλιγογράμματος νά τά προσεγγίσῃ, ἄν τό θέλῃ πολύ.

Ὅποιος διαβάσει τό βιβλίο καί δεχθῆ τήν ἀλήθειά του, ἄν δέν μπορῇ ἤ δέν θελήσῃ νά προσπαθήσῃ νά ἐφαρμόσῃ τήν διδαχή του, ἐκεῖνο πού τουλάχιστον θά ἔχῃ ἀποκομίσει μελετῶντας το, εἶναι ὅτι θά ἔχῃ προχωρήσει ἕνα βῆμα πρός τήν αὐτογνωσία. Αὐτό, μέ τήν σειρά του, ἴσως τόν ὁδηγήσῃ σέ μετάνοια καί δι᾽ αὐτῆς στόν δρόμο πού ὁδηγεῖ στήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ (πού εἶναι ἤδη κρυμμένη μέσα του, ἄν εἶναι Ὀρθόδοξος Χριστιανός, ἀπό τό Ἅγιο Βάπτισμα καί τό Ἅγιο Χρῖσμα). 

Καί, ἐπειδή τό νέο αὐτό βιβλίο νομίζομε ὅτι εἶναι, ὅπως καί τό παλαιό, ἀνεκτίμητο – διότι οἱ λόγοι τοῦ Ἁγίου εἶναι μοναδικοί στό εἶδος τους-, ὁ ἴδιος θά καταλάβῃ, ὅτι ἀξίζει ἀκόμη καί νά ζητιανέψῃ – αὐτό ἔχει ἤδη λεχθῆ γιά τό παλαιό βιβλίο -, ἄν δέν ἔχῃ χρήματα, γιά νά τό προμηθευθῇ.

Τό νέο βιβλίο αὐτό ἤδη ἐκδόθηκε στήν Ἑλλάδα τό ἔτος 2018 καί προσφέρεται μέ σκληρό ἐξώφυλλο, σέ μέγεθος διαστάσεων 15Χ23 ἑκατοστά. 
Ἄν θελήσῃ κάποιος νά προμηθευθῇ τό βιβλίο αὐτό, μπορεῖ νά τό ἀποκτήσῃ γράφοντας στήν παρακάτω διεύθυνσι, ἤ τηλεφωνώντας στόν ἐκδότη, στούς κάτωθι ἀριθμούς:
Ἰσαάκ Μοναχός, Κελλίον Ἁγίου Γεωργίου Φανερωμένου, Καψάλα Ἁγίου Ὄρους, Τ.Κ. 63086, Τ. Θ. 112. Ἀριθμοί τηλεφώνων: 2377023128 καί 6976186134.
Γιά ἠλεκτρονική ἐπικοινωνία, μπορεῖ κάποιος νά ἐπικοινωνήσῃ μέ τόν ἐκδότη στήν διεύθυνσι: isaak.dibalas@gmail.com
Ἡ β´ ἔκδοσις τοῦ βιβλίου αὐτοῦ ἔγινε τόν Αὔγουστο τοῦ 2020, ἀλλά θά κυκλοφορήσῃ καθυστερημένα στίς ἀρχές τοῦ 2021, σέ μεγάλο μέγεθος βιβλίου, καί θά εἶναι διαθέσιμη ἀπό τήν ἴδια πηγή πού ἐξέδωσε καί διέθεσε καί τόν τόμο τῆς α´ ἐκδόσεως τοῦ βιβλίου, δηλ. τό Κελλιον τοῦ Ἁγ. Γεωργίου τοῦ Φανερωμένου στό Ἅγιον Ὄρος. 

Σημειωτέον, ὅτι τό ἀναδιατεταγμένο κείμενο τῆς β´ ἐκδόσεως, ἀπό τόν Αὔγουστο τοῦ 2020 μέχρι τώρα, ὑπέστη καί ἄλλες βελτιώσεις καί ἀλλαγές. Ὁπότε, ἐκεῖνος πού θά πάρῃ στά χέρια του τό βιβλίο τῆς β´ ἐκδόσεως, δέν θά ἔχῃ στά χέρια του τό κείμενο στήν τελική του μορφή. Ἡ γ´ ἔκδοσις τοῦ βιβλίου μόνο θά ἔχῃ τό κείμενο στήν τελική του μορφή. Ἐπειδή ὅμως μία γ´ ἔκδοσις τοῦ βιβλίου αὐτήν τήν περίοδο δέν μᾶς εἶναι δυνατή, ὑπάρχει ἡ δυνατότητα νά ἀποκτήσῃ κάποιος τό βιβλίο μέ τό κείμενο στήν τελική του μορφή, ἄν τό παραγγείλῃ ἀπό τό ἐξωτερικό, μέσῳ Διαδικτύου. 

Δηλαδή, αὐτό τό κείμενο στήν τελική του μορφή μπορεῖ κάποιος νά τό ἀποκτήσῃ, ἄν τό παραγγείλῃ μέσῳ Διαδικτύου. Μάλιστα, μέ τόν τρόπο αὐτό, μπορεῖ νά ἀποκτηθῇ, τυπωμένο καί δεμένο, εἴτε σέ ἕνα τόμο μεγάλου μεγέθους (μέ μεγάλα γράμματα), εἴτε σέ ἕνα τόμο μικροῦ μεγέθους (μέ μικρά γράμματα), εἴτε ἀκόμη σέ τρεῖς τόμους μικροῦ μεγέθους (μέ μεγάλα γράμματα), ἡ ὁποία ἐπιλογή εἶναι καί ἡ καλύτερη γιά τούς περισσότερους.

Τό πλεονέκτημα τῆς παραγγελίας τοῦ βιβλίου ἀπό τό ἐξωτερικό, εἶναι ὅτι τό κείμενο συνεχῶς ἀνανεώνεται καί βελτιώνεται. Ὁπότε, παραγγέλοντάς το κάποιος ἀπό τό ἐξωτερικό, θά τό παραλάβῃ μέ τήν τελευταία βελτίωσί του. Οἱ λεπτομέρειες γιά τό πῶς μπορεῖ νά γίνῃ αὐτή ἡ παραγγελία δίδονται παρακάτω.

Λόγῳ ὅμως τοῦ κορωναϊοῦ καί τῶν δυσκολιῶν πού ὑπάρχουν σήμερα γιά τήν ἀπόκτησι τοῦ βιβλίου (ἀλλά καί ἐπειδή ὁ Ἀββᾶς Ἰσαάκ εἶναι τό φάρμακο κατά τῆς ἀπελπισίας καί τῆς ἀπογνώσεως), προσφέρομε στούς ἐνδιαφερομένους τό πλῆρες κείμενο τοῦ βιβλίου σέ ἠλεκτρονική μορφή, τό ὁποῖο μπορεῖ κάποιος νά τό κατεβάσῃ ὡς pdf ἀπό τόν σύνδεσμο:


Ἀφοῦ κάποιος κατεβάσῃ στόν ὑπολογιστή του τό παραπάνω pdf, μπορεῖ ἐπίσης νά κατεβάσῃ καί τήν φωνητική ἀπόδοσι-παράφρασι τῶν παραγράφων αὐτοῦ τοῦ ἀναδιατεταγμένου κειμένου (οι σχετικοί σύνδεσμοι φαίνονται παρακάτω).

Ἡ φωνητική ἀπόδοσις-παράφρασις τοῦ κειμένου αὐτοῦ προσφέρεται στόν κόσμο, καί δή στόν Ὀρθόδοξο χριστιανικό, σέ μία ἱστορική συγκυρία πανδημίας τοῦ λόγου καί πνευματικῆς συγχύσεως, ἀκριβῶς γιά νά προσφέρῃ διέξοδο στήν πνευματική αὐτή σύγχυσι καί ἐλπίδα στούς ἀπελπισμένους. Καί, ὅπως ἀκριβῶς τό Εὐαγγέλιο εἶναι μήνυμα χαρᾶς καί ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ στό Εὐαγγέλιο ὁδηγεῖ τόν πιστό στήν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν, ἔτσι καί ὁ λόγος τοῦ Ἀββᾶ Ἰσαάκ εἶναι μήνυμα ἐλπίδας καί ὁδηγεῖ τόν καλοπροαίρετο ἄνθρωπο στήν ἐφαρμογή τοῦ Εὐαγγελίου.

Ὅσο περισσότερο μελετᾶ κάποιος τόν Ἀββᾶ Ἰσαάκ καί ἀνεβαίνει τά πνευματικά σκαλοπάτια του, τόσο περισσότερο συνειδητοποιεῖ τήν πνευματική του φτώχεια, δηλαδή τήν ἀπόστασί του ἀπό τά μέτρα τῶν Ἁγίων καί πόσο ἀπέχει ἀπό τήν τελειότητα τῆς ταπεινώσεως καί τῆς ἀγάπης. Ἀλλά ὁ Ἀββᾶς Ἰσαάκ τοῦ δίδει τήν δυνατότητα νά φθάση, ἐάν θέλη, συνεργούσης τῆς Χάριτος, αὐτήν τήν τελειότητα. Αὐτός εἶναι ὁ Ἀββᾶς Ἰσαάκ. Εἶναι ἕνας πλήρης ὁδηγός αὐτογνωσίας καί, ὅπως εἴπαμε, ἕνας πλήρης ὁδηγός γιά κάθε ἄνθρωπο, πού θέλει νά μεταβῆ ἀπό τήν γῆ στόν οὐρανό. Ἀπό ἐδῶ, στήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Παίρνει τόν πεσμένο ἄνθρωπο, πού θέλει ὅμως ἀπό αὐτήν τήν ζωή νά εἰσέλθη στήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, καί τόν ἀνεβάζει στό ὄρος Θαβώρ, ἐφ᾽ ὅσον βέβαια αὐτός ἐφαρμόση τά ὅσα λέει ὁ Ἀββᾶς Ἰσαάκ καί συνεργήση ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ.

Κατά τήν μελέτη ὅμως τῶν λόγων τοῦ Ἀββᾶ Ἰσαάκ, ἤ κατά τήν ἀκρόασι τῆς ἀποδόσεώς τους στήν καθομιλουμένη, ἴσως συμβῆ νά ἔλθη ὁ ἀναγνώστης ἤ ὁ ἀκροατής σέ σημεῖο νά μή κατανοῆ τά ὅσα γράφονται ἤ ἀκούονται, ἐπειδή δέν εἶναι συνηθισμένος νά ἀσχολῆται μέ τέτοια θέματα, ἤ ἐπειδή τοῦ λείπει ἡ ἀντίστοιχη ἀσκητική ἐμπειρία. Ἄν συμβῆ αὐτό, δέν θά πρέπη ὁ ἀναγνώστης ἤ ὁ ἀκροατής νά ἀπελπισθῆ καί νά παραιτηθῆ ἀπό τήν ὠφέλεια πού πρόκειται νά ἀποκομίση, ἄν ἐπιμείνη καί ἐπαναλάβη τήν προσπάθειά του. Ἀλλά μᾶλλον νά εὐχαριστήση τόν Θεό πού τοῦ ἔδειξε ἕνα σίγουρο μονοπάτι γιά τήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ καί πού τοῦ χάρισε ἕνα πλήρη ὁδηγό στήν πνευματική του πορεία πρός τήν Βασιλεία αὐτή.

Ἐπίσης, ὁ κάθε ἀναγνώστης ἤ ἀκροατής τῶν λόγων τοῦ Ἀββᾶ Ἰσαάκ, θά πρέπη νά γνωρίζη καί νά ἐμπεδώση, πρᾶγμα πού γνωρίζει ὁ κάθε μοναχός, ὅτι ὁ Ἀββᾶς Ἰσαάκ, μπορεῖ μέν νά μελετηθῆ ἐλεύθερα ἀπό ὁποιονδήποτε ἄνθρωπο, δέν ἐφαρμόζεται ὅμως χωρίς καθοδήγησι πνευματικοῦ πατρός, ἤ Γέροντος. Καί τοῦτο, διότι ὁ ἀρχάριος στήν πνευματική ζωή δέν ἔχει οὔτε τήν ἐμπειρία, οὔτε τήν διάκρισι νά ἐφαρμόση ὅσα λέγει ὁ Ἀββᾶς Ἰσαάκ μέ τρόπο πού νά ἀποκομίζη πάντοτε ὠφέλεια. Γι᾽ αὐτό, χρειάζεται ὁ λαϊκός νά ἔχη εὐλογία, δηλαδή ἄδεια, καί καθοδήγησι ἀπό ἔμπειρο καί διακριτικό πνευματικό πατέρα, ὅταν θελήση νά ἐφαρμόση τούς λόγους τοῦ Ἁγίου στήν προσωπική του ζωή. Καί τοῦτο συμβαίνει, διότι ὁ Ἀββᾶς Ἰσαάκ ἀπευθύνεται κατά κύριον λόγον σέ ἡσυχαστές μοναχούς, ἤ σέ ἐκείνους πού ποθοῦν τήν ζωή τῆς ἡσυχίας, ὅπως ἀκριβῶς ὁ Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος ἀπευθύνεται σέ κοινοβιάτες μοναχούς. Καί ὅταν λέμε ”ζωή τῆς ἡσυχίας” δέν ἐννοοῦμε τήν ζωή πού εἶναι ἀπηλλαγμένη ἀπό θορύβους καί ἀπό μέριμνες μόνο, ἀλλά ἐννοοῦμε τήν ζωή τῆς προσευχῆς, τήν ζωή κατά τήν ὁποία ἐφαρμόζεται ἡ πρακτική τοῦ Ἡσυχασμοῦ, δηλαδή τῆς Παραδόσεως τοῦ Ὀρθοδόξου τρόπου ἀσκήσεως. Δηλαδή, τό κείμενο τοῦ Ἀββᾶ Ἰσαάκ εἶναι τό Εὐαγγέλιο ἐφηρμοσμένο στήν πρᾶξι μόνο στήν περίπτωσι τοῦ ἡσυχαστοῦ μοναχοῦ, δηλαδή ἐκείνου πού θά ἐπιλέξη νά ἐφαρμόση τό Εὐαγγέλιο στήν ἔρημο. Ἐπειδή ὅμως δέν ὑπάρχει κατατεθειμένος στήν Ἐκκλησία ἕνας ἀντίστοιχος συστηματικός ὁδηγός καθάρσεως καί ἁγιασμοῦ γιά λαϊκούς, οἱ Ἀσκητικοί Λόγοι τοῦ Ἀββᾶ Ἰσαάκ, ὅπως καί ἡ Κλίμακα τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Σιναΐτου, θά μποροῦσαν νά χρησιμεύσουν σάν ἕνας τέτοιος ὁδηγός καί σέ ἕνα λαϊκό ὁ ὁποῖος ἐπιθυμεῖ νά ἐφαρμόση τό Εὐαγγέλιο στήν ζωή του, ἐφ᾽ ὅσον ὅμως, ὅπως εἴπαμε, ἔχη λάβει τήν εὐλογία καί ἔχη ἐξασφαλίσει τήν καθοδήγησι ἔμπειρου καί διακριτικοῦ πνευματικοῦ πατέρα.

***

ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΣ - ΠΑΡΑΦΡΑΣΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΙΑΤΕΤΑΓΜΕΝΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΙΣΑΑΚ
(ΦΩΝΗ ΑΜΑΡΤΩΛΟΥ ΒΟΩΝΤΟΣ ΕΝ Τῌ ΕΡΗΜῼ τοῦ Ἁγίου Ὄρους, …ἐν τῇ ἐρήμῳ τῶν πόλεων…, ἐν τῇ ἐρήμῳ τῶν ψυχῶν τῶν ἀνθρώπων…)

«Ὁ Πρόδρομος, κατὰ διαφόρους ἐπινοίας, τοῦ Σωτῆρος ὑπάρχων ὡς Θεοῦ προφήτης, ὡς Φωτὸς λύχνος, ὡς ἑωσφόρος Ἡλίου προάγγελος, τῆς μελλούσης ἐφ᾽ ἡμᾶς διαυγάζειν ἡμέρας κατασημαίνων τὴν ἄφιξιν, προφωτίζων τοὺς ἐν νυκτὶ τῆς ἀγνοίας ὄντας καὶ προεθίζων τῆς ψυχῆς τὸ ὄμμα πρὸς τὸ δυνηθῆναι καὶ τῷ μεγάλῳ Φωτὶ προσδραμεῖν, ὡς Λόγου φωνή· ἀνάγκη γὰρ πρὸ λόγου φωνὴν γίνεσθαι. Διό φησιν· «Ἐγώ, φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ», βοῶντα λέγων τὸν λόγον, ἔρημον δὲ τὴν πρὸς τὴν θείαν διδασκαλίαν ἄγνωστον ψυχήν. Πῶς γὰρ οὐκ ἔρημος, στερουμένη Θεοῦ Λόγου καὶ τῆς δηλούσης αὐτὸν φωνῆς; 

Τί δὲ προστάττει ἡ τοῦ βοῶντος φωνὴ τῇ ἐρήμῳ; «Εὐθύνατε, φησί, τὴν ὁδὸν Κυρίου». Δηλοῖ δὲ ἡ ἔρημος πάντας τοὺς ἀγνοοῦντας τὸν μετὰ τὴν φωνὴν ἐρχόμενον. Ὡς γὰρ ὁ βασιλέως προοδεύσας προστάττει τοῖς πρὸς οὓς ὁ βασιλεὺς ἔρχεται, οὓτως ὁ Ἰωάννης τοῦ Λόγου· ὡς γὰρ φωνὴ λόγου προτρέχει, οὓτω καὶ τοῦ Χριστοῦ, Λόγου ὄντος, ὡς φωνὴ ὁ Ἰωάννης, εὐθεῖαν ποιῆσαι τὴν ὁδὸν τῶν ἐρχομένων πρὸς τὴν τοῦ Λόγου διδασκαλίαν» (Ὠριγένους, Εἰς Ἰωάννην 1, 23, Fragmenta In Evangelium Joannis (In Catenis), Fragment 17).

Οἱ σύνδεσμοι γιά νά κατεβάσετε, ὡς mp3, τήν φωνητική ἀπόδοσι-παράφρασι τῶν Παραγράφων τοῦ κειμένου αὐτοῦ εἶναι οἱ παρακάτω.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Α. ΠΕΡΙ ΓΝΩΣΕΩΣ, ΠΙΣΤΕΩΣ, ΕΛΠΙΔΟΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

Β. ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Γ. ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ, ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΩΝ, ΤΩΝ ΠΑΘΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ

Δ. ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΘΕΟΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ 

Ε. ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΠΟΤΑΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΗΣΥΧΙΑΣ

Ε.1. ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΕΩΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΩΝ ΑΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΡΠΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΗΣΥΧΙΑΣ, ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΘΩΝ 

Ε.2. ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΟΙΑΙ ΑΡΕΤΑΙ ΠΡΟΗΓΟΥΝΤΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΤΑΓΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΑΙ ΕΠΟΝΤΑΙ, ΠΩΣ ΠΟΙΕΙ ΤΙΣ ΕΙΣΟΔΟΝ ΚΑΙ ΑΡΧΗΝ ΕΝ Τῌ ΠΟΛΙΤΕΙᾼ ΤΗΣ ΗΣΥΧΙΑΣ, ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΧΡΕΙΑΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΥΤΑΠΑΡΝΗΣΕΩΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΝ ΤΙΝΟΣ ΕΚ ΤΟΥ 

Ε.3. ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΟΙΟΣ ΕΣΤΙΝ Ο ΗΣΥΧΑΣΤΗΣ ΜΟΝΑΧΟΣ, ΠΟΙΑ Η ΘΕΟΦΙΛΗΣ ΤΑΞΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΑΥΤΟΥ, ΚΑΙ ΠΟΙΑΙ ΑΙ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΕΤΑΙ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΙ ΚΑΚΙΑΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΤΗΣ ΗΣΥΧΙΑΣ

Ε.4. ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΣ ΕΚΑΣΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ, ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΣΜΩΝ ΤΩΝ ΗΣΥΧΑΣΤΩΝ, ΚΑΙ ΤΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΣΜΩΝ
Παράγραφος Ε4-5. Περὶ τῶν τρόπων τοῦ πολέμου τοῦ διαβόλου ἐναντίον τῶν ἡσυχαστῶν 


ΣΤ. ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΣΕΩΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΑΘΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 

Ζ. ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ

Η. ΠΕΡΙ ΘΕΩΡΙΑΣ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΧΑΡΙΣΜΑΤΩΝ, ΤΑΠΕΙΝΟΦΡΟΣΥΝΗΣ, ΤΕΛΕΙΑΣ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΟΣ
Παράγραφος Η-6. Περὶ τῆς ταπεινοφροσύνης-ταπεινώσεως, τοῦ ταπεινόφρονος, καὶ τῆς τελειότητος τῆς ταπεινοφροσύνης – Τίνα εἰσὶ τὰ τίκτοντα τὴνταπείνωσιν, καὶ πόθεν αἰσθάνεταί τις ὅτι ἔφθασεν εἰς αὐτήν 


Θ. ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ, ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ, ΤΗΣ ΚΟΛΑΣΕΩΣ, ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΑΙΩΝΟΣ 

***

Τό βιβλίο, παραγγελλόμενο ἀπό τό ἐξωτερικό, προσφέρεται στίς παρακάτω ἐπιλογές:
Σέ ἕνα μεγάλο τόμο, διαστάσεων 216Χ279 χιλ. τῶν 800 σελίδων, μέ σκληρό ἐξώφυλλο καί μέ μεγάλα γράμματα κειμένου.
Ἡ παραγγελία του γίνεται ἀπό τόν σύνδεσμο:
Σέ ἕνα μικρό τόμο, διαστάσεων 150Χ230 χιλ. τῶν 760 σελίδων, μέ σκληρό ἐξώφυλλο καί μέ μικρά γράμματα κειμένου. 

Προσοχή, τά γράμματα τοῦ κειμένου σέ αὐτό τό βιβλίο εἶναι μικρά. Ἄν κάποιος δυσκολεύεται νά διαβάσῃ μικρά γράμματα καί ἐπιθυμῇ νά παραγγείλῃ τό κείμενο τυπωμένο σέ αὐτό τό μικρό μέγεθος, καλύτερα θά εἶναι νά τό παραγγείλῃ σέ τρεῖς τόμους (βλέπε παρακάτω), στούς ὁποίους τά γράμματα εἶναι μεγαλύτερα.

Ἡ παραγγελία του γίνεται ἀπό τόν σύνδεσμο:
Σέ τρεῖς μικρούς τόμους, διαστάσεων 150Χ230 χιλ. τῶν 470, 504 καί 404 σελίδων ἀντιστοίχως, μέ σκληρό ἐξώφυλλο καί μέ μεγάλα γράμματα κειμένου.

Ἡ παραγγελία τους γίνεται ἀπό τούς παρακάτω συνδέσμους:
Γιά τόν τόμο Α´:

Γιά τόν τόμο Β´:

Γιά τόν τόμο Γ´:
Σέ τρεῖς μικρούς τόμους, διαστάσεων 150Χ230 χιλ. τῶν 470, 504 καί 404 σελίδων ἀντιστοίχως, μέ μαλακό ἐξώφυλλο καί μέ μεγάλα γράμματα κειμένου.

Ἡ παραγγελία τους γίνεται ἀπό τούς παρακάτω συνδέσμους:
Γιά τόν τόμο Α´:

Γιά τόν τόμο Β´:

Γιά τόν τόμο Γ´:

Γιά περισσότερες πληροφορίες ἤ διευκρινήσεις ἐπάνω στά προηγούμενα, παρακαλῶ, ἀποστείλατέ μου ἠλεκτρονικό μήνυμα στήν διεύθυνσι damaskinosktp@yahoo.com, καί θά σᾶς ἀπαντήσω. 

Εὐχαριστῶ πολύ.
Δαμασκηνός μοναχός Ἁγιορείτης

(Θερμές εὐχαριστίες στὸν π. Δαμασκηνὸ γιὰ τὴν εὐλογία ποὺ ἔδωσε νὰ παρουσιάσουμε τὸ πόνημα του).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.