29 Απρ 2020

Ὁ Ἰατρικὸς Σύλλογος γιὰ τὴ Θεία Κοινωνία καὶ ἡ ἐκ τάφου φωνὴ τοῦ ἀειμνήστου καθηγητῆ καρδιολογίας Ἀθανασίου Ἀβραμίδη

Χαράλαμπος Ἀνδραλης 

Στὶς 15 Ἰανουαρίου 2020, ἔφυγε ἀπὸ τὴν ἐπίγεια ζωή, πλήρης ἡμερῶν, ὁ Καθηγητὴς καρδιολογίας τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, Ἀθανάσιος Ἀβραμίδης, ἕνας διαπρεπὴς ἐπιστήμων, ὁ ὁποῖος ὑπηρέτησε τὸν πάσχοντα ἄνθρωπο μὲ ἀληθινὴ ἀγάπη, ὡς εἰκόνα Χριστοῦ. 
Βεβαίως, ὁ ἐκλιπὼν δὲν εἶναι ἡ μοναδικὴ περίπτωση χριστιανοῦ ποὺ μεγαλούργησε στὴν ἐπιστήμη του. Εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς πολλοὺς ἐπιστήμονες ποὺ μὲ τὴν παρουσία τους καὶ τὴν ἐπιστημονική τους προσφορά, ἀπέδειξαν καὶ ἀποδεικνύουν, ὅτι ἡ ἐπιστήμη καὶ ἡ πίστη, μποροῦν νὰ συμβαδίζουν καὶ νὰ ἀλληλοβοηθοῦνται. Ἡ πίστη γίνεται κινητήρια δύναμη γιὰ ἐπιστημονικὴ προσφορὰ στὸ συνάνθρωπο καὶ ἡ ἐπιστήμη, ὅταν εἶναι ἀπαγκιστρωμένη ἀπὸ ἀλαζονικὲς ἰδεοληψίες, ἐνισχύει περισσότερο τὴν πίστη σὲ Ἐκεῖνον ὁ Ὁποῖος τὰ πάντα ἐν σοφία ἐποίησεν. 
Ὁ ἐκλιπὼν καθηγητὴς ἀσχολήθηκε μὲ πολλὰ θέματα βιοηθικῆς ποὺ προβλημάτισαν τὸν κόσμο καὶ τὴ χριστιανικὴ σκέψη. Εὐθανασία, ὁμοιοπαθητική, θεωρία τῆς ἐξέλιξης, ἐγκεφαλικὸς θάνατος, ἐπιθανάτιες ἐμπειρίες κ.λπ.. Ὑπῆρξε συνιδρυτὴς τοῦ συλλόγου προστασίας ἀγέννητου παιδιοῦ, μαζὶ μὲ τὸν ἀείμνηστο π. Γεώργιο Μεταλληνὸ καὶ μὲ...
ἄλλες σημαντικὲς προσωπικότητες. 
Μὲ ὅποιο θέμα καταπιάστηκε, ἔδωσε ὀρθόδοξες θεολογικὰ καὶ ἀξιόπιστες ἐπιστημονικὰ ἀπαντήσεις, ἀφήνοντας μία σπουδαία παρακαταθήκη σὲ θέματα βιοηθικῆς, τὴν ὁποία ὀφείλουμε νὰ ἀξιοποιήσουμε σὲ αὐτὲς τὶς σκληρὲς μέρες ποὺ κληθήκαμε νὰ ζήσουμε. 

Αὐτὲς τὶς ἡμέρες, ὅπου στερούμαστε τὸ πολυτιμότερο γιὰ ἐμᾶς τοὺς χριστιανούς, ποὺ δὲν εἶναι οὔτε οἱ διασκεδάσεις, οὔτε οἱ βόλτες, οὔτε οἱ ἐκδρομές, ἀλλὰ ἡ προσευχὴ στὸν Οἶκο μας καὶ ἡ συμμετοχὴ στὸ Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας. Τὸ Μυστήριο ποὺ ἀδυνατοῦν νὰ κατανοήσουν οἱ ἐσκοτισμένοι νόες τοῦ ψηφοθηρικοῦ ἐκκλησιασμοῦ, οἱ ὁποῖοι τοῦ χρόνου πάλι θὰ πιάσουν πρῶτο στασίδι στοὺς Ναούς, παρότι σήμερα τοὺς ἀντιμετωπίζουν σὰν παράνομες γιάφκες. 

Αὐτὲς τὶς ἡμέρες ποὺ ἡ «ἐπιστήμη» θέλει νὰ μᾶς φορτώσει μὲ ἀπελπισία καὶ φόβο μπροστὰ στὸ θάνατο. Αὐτὲς τὶς ἡμέρες ὅπου τὸ Χριστὸς Ἀνέστη ἠχεῖ ἐνοχλητικὰ στὰ αὐτιὰ τῶν ὀπαδῶν τοῦ θανάτου. Αὐτὲς τὶς ἡμέρες ὅπου ἡ Ἀνάσταση ἐπιδιώκεται νὰ θαφτεῖ, ὥστε νὰ μὴν ὑπάρχει τὸ ἀντίδοτο στὴν τρομοκρατία τοῦ κορωνοϊοῦ, στὴν κατάθλιψη καὶ στὰ ἄλλα ψυχικὰ νοσήματα τῆς ἐποχῆς μας. 

Αὐτὲς τὶς ἡμέρες ποὺ ξεγυμνώθηκε περισσότερο ἡ αὐταπάτη τῆς λήθης τοῦ θανάτου καὶ ἡ προστασία τῆς πρόσκαιρης ζωῆς ἀναγορεύθηκε σὲ ἀνώτερη ἀξία καὶ ἀπὸ τὴν προστασία τῆς ἀθάνατης ψυχῆς. Τώρα ποὺ ἡ μνήμη τοῦ θανάτου, τὴν ὁποία οἱ Ἅγιοι Πατέρες συνιστοῦν νὰ ἔχουμε, καὶ ἡ συνακόλουθη προετοιμασία γιὰ τὴν ἀναπόφευκη ἀπολογία μας, ἐξαφανίστηκαν ἀπὸ τὸ λεξιλόγιο ἀκόμα καὶ ἐκκλησιαστικῶν ταγῶν. 

Αὐτὲς τὶς σκληρὲς ἡμέρες, σὰν μέσα ἀπὸ τὸν τάφο, ἀκούστηκε ἡ φωνὴ τοῦ μακαρίτη καθηγητῆ Ἄθ. Ἀβραμίδη, γιὰ νὰ ἐλέγξει ὅσους, χωρὶς νὰ γνωρίζουν τί κακὸ κάνουν στὸν ἑαυτό τους, ὑποτιμοῦν τὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα τοῦ Χριστοῦ. Ἦλθε στὴν ἐπικαιρότητα ἡ ἀπάντηση[1] ποὺ εἶχε δώσει ὁ ἀείμνηστος γιὰ λογαριασμὸ τοῦ Ἰατρικοῦ Συλλόγου Ἀθηνῶν σὲ ἐρώτηση κάποιου βουλευτῆ τὸ ἔτος 1988, γιὰ τὴ «μετάδοση ἀσθενειῶν» ἀπὸ τὴ Θεία Κοινωνία. 

Ἀκολουθοῦν ἀποσπασματικὰ μερικὰ σημεῖα αὐτῆς τῆς ἀπάντησης: «Προφανῶς, ὁ ἐρωτῶν βουλευτής, δὲν γνωρίζει ὅτι τὸ θέμα αὐτὸ εἶναι παμπάλαιο, καὶ ἐπ’αὐτοῦ κατὰ καιροὺς ἔχουν λάβει θέση οἱ πάντες. Πρόκειται δέ, γιὰ ἕνα θέμα πίστεως κατ’ἐξοχὴν καὶ ἐλάχιστα ἰατρικό, διότι εἶναι θέμα ἐπενεργείας ὑπερφυσικῶν πνευματικῶν δυνάμεων, οἱ ὁποῖες βρίσκονται πέραν ἀπὸ τὸ πεδίο ἐρεύνης καὶ τῶν δυνατοτήτων τῆς ἐπιστήμης. 

Ὁ πιστὸς προσέρχεται γιὰ νὰ κοινωνήσει … μετὰ φόβου Θεοῦ, πίστεως καὶ ἀγάπης! Πίστεως σὲ ἐκεῖνον ποὺ εἶπε, ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἐν ἐμοὶ μένει, καγῶ ἐν αὐτῶ καὶ εἶναι πεπεισμένος ὅτι μεταλαμβάνει Σῶμα καὶ Αἷμα Χριστοῦ. 

Προσέρχεται δέ, μὲ συντριβὴ καρδίας στὸ Ἅγιο Ποτήριο, στὸ Ποτήριο τῆς Ζωῆς, ἴνα λάβει Χριστό, Σωτήρα καὶ Ζωή, ἀπὸ τὴν πηγὴ τῆς Ζωῆς! Ὄχι δέ, θάνατο! 

Στὸ ὄνομα τῆς Πίστεώς του καὶ στὴν ἀξιοπιστία τοῦ Θεοῦ του, τοῦ εἶναι ἀδιανόητο ὅτι ὁ παντοδύναμος Θεός, ὁ ὁποῖος ἀγάπη ἐστι καὶ ἀπὸ ἀγάπη γιὰ τὸν ἄνθρωπο ἀνέβηκε στὸ Σταυρό, θὰ ἐπέτρεπε ποτὲ νὰ μεταδωθεῖ στὸν μεταλαμβάνοντα μία ὁποιαδήποτε ἀρρώστια, μὲ τὸ ἴδιο Του τὸ Σῶμα καὶ μὲ τὸ δικό Του Αἷμα, ὅταν μὲ αὐτὰ τὸν ἁγιάζει. Ἑπομένως διὰ τὸν πιστό, πρόβλημα δὲν ὑπάρχει. 

Ἐκεῖνοι ὅμως οἱ ὁποῖοι ἀμφιβάλλουν ἢ φοβοῦνται μὴν πάρουν κάποια ἀρρώστια μὲ τὴ Θεία Κοινωνία, ὅσοι δὲν πιστεύουν στὴν οὐσία τῆς Θείας Κοινωνίας, αὐτοὶ ποὺ δὲ ἔχουν λόγο νὰ μεταλάβουν καὶ εἶναι δικαίωμά τους, πρέπει νὰ ἀπέχουν. 

Ἂς ἀφήσουν ὅμως τοὺς ἄλλους ἥσυχους. Εἶναι μάλιστα παρατηρημένο ὅτι οἱ μὴ πιστεύοντες εἶναι κυρίως ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι περισσότερο ὁμιλοῦν διὰ τοὺς κινδύνους ἀπὸ τὴ Θεία Κοινωνία. Ὅπως καὶ τὸ ὅτι «κόπτονται» γιὰ τὸ καλὸ τῶν πιστῶν ἐξ’ ἐκείνων ποὺ ἀσκοῦν πολεμικὴ ἐναντίον τῆς πίστεως. 

Πάντως ἰατρικῶς, δὲν ὑπάρχει οὔτε μία βεβαιωμένη περίπτωση ἁπλοῦ πιστοῦ, στὸν ὁποῖο νὰ ἔχει μεταδωθεῖ ἀρρώστια μὲ τὴ Θεία Μετάληψη. Οὔτε καὶ ἱερέως ὁ ὁποῖος μάλιστα μετὰ τὴν κοινωνία τῶν πιστῶν κάνει τὴν κατάλυση καὶ καταπίνει ὅλα τὰ ὑπόλοιπά της Θείας Κοινωνίας μέχρι τρυγός, μαζὶ μὲ ὅτι ἀπὸ τὸ στόμα τοῦ κάθε μεταλαμβάνοντος διὰ τῆς Ἁγίας Λαβίδος, κατέληξε στὸ Ἅγιο Ποτήριο. 

Οὔτε ἀκόμα καὶ τότε ποὺ ἔβραζε ἡ φυματίωση, ἐθέριζε ἡ σύφιλη καὶ ἡ λέπρα ἦταν εὐρύτατα διαδεδομένη! 

Σύγκρουση μεταξὺ ἐπιστήμης καὶ Ἐκκλησίας δὲν ὑπάρχει, παρὰ μόνο στοὺς ἔχοντες τρικυμία ἐν κρανίω. Ἰατρικὸς Σύλλογος Ἀθηνῶν 1988» Αὐτὴ ἡ ἐπίσημη ἀπάντηση τοῦ Ἰατρικοῦ Συλλόγου, οὐδέποτε ἀνεκλήθη. Ἀντιθέτως, καὶ σήμερα παρότι ἡ χριστιανοφοβία στὴν κάποτε χριστιανικὴ χώρα μᾶς ξεχειλίζει, βρέθηκαν κορυφαῖοι καθηγητὲς τῆς Ἰατρικῆς Ἐπιστήμης, νὰ ἐπιβεβαιώσουν ὅσα ὁ Ἰατρικὸς Σύλλογος διὰ τοῦ Ἀθανασίου Ἀβραμίδη διατύπωσε. Σὲ αὐτοὺς τοὺς ἐπιστήμονες ὀφείλουμε ἄπειρη εὐγνωμοσύνη, καὶ μόνο σὲ αὐτοὺς ταιριάζει τὸ ἁγιογραφικὸ «ἐπιστήμη ἰατροῦ ἀνυψώσει κεφαλὴν αὐτοῦ, καὶ ἔναντι μεγιστάνων θαυμασθήσεται.» (Σοφία Σειρὰχ 38, 3) 

Διαβάζοντας τὶς μελέτες τοῦ Ἀθανασίου Ἀβραμίδη, διαπιστώνουμε ὅτι αὐτὸς ὁ νεκρὸς εἶναι πιὸ ζωντανὸς ἀπὸ ἐκείνους ποὺ νομίζουν ὅτι ζοῦν, ἀλλὰ ἔχουν παραδοθεῖ αὐτοβούλως στὸ θάνατο. Ἂς ἀφήσουμε λοιπὸν τοὺς νεκροὺς νὰ θάψουν τοὺς ἑαυτῶν νεκροὺς καὶ νὰ ἐφευρίσκουν τρόπους νὰ ξεφύγουν ἀπὸ τὸν κορωνοϊό, μέχρι νὰ τοὺς βρεῖ μὲ κάποιον ἄλλο τρόπο ἡ κοινὴ μοίρα τῶν ἀνθρώπων, ὁ θάνατος, ἀπὸ τὸν ὁποῖο μόνο ὁ Ἀναστᾶς Χριστὸς μᾶς λύτρωσε. 

Αἰωνία σου ἡ μνήμη, δούλε του Θεού αγαθε και πιστε Αθανασιε. Ἀνέστη Χριστὸς καὶ νεκρὸς οὐδεὶς ἐν τῷ μνήματι. Ἀληθῶς Ἀνέστη!

50 σχόλια:

 1. Ἔχω διαβάσει εἰς τόν «Ὀρθόδοξον Τύπον» σπουδαῖα ἄρθρα τοῦ Καθηγητοῦ Ἀθανασίου Ἀβραμίδη, γιά τήν νηστείαν κ.λπ. Ὁ Θεός νά τόν ἀναπαὐσῃ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ευχαριστούμε τον καλό αρθρογράφο κ. Χ. Ανδραλη για το χρήσιμο άρθρο του στη μνήμη του καθηγητή ιατρικής Αθανάσιου Αβραμίδη.

  Ρωμιός

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ευτυχώς ο κ. Α. Αβραμίδης έμεινε μακρυά απο τα παλαιοημερολογίτικα σχίσματα και ετσι δεν θα απολογηθεί στον Δικαιοκριτη για το ασήκωτο αμάρτημα του σχίσματος.
  Θυμόμαστε ότι Ο ι. Χρυσόστομος γράφει ότι ούτε αίμα μαρτυρίου δεν ξεπλένει το σχίσμα.
  Καλή μετάνοια στους υπαίτιους σχισμάτων!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ευτυχώς ο κ. Α. Αβραμίδης έμεινε μακρυά απο τα παλαιοημερολογίτικα σχίσματα και ετσι δεν θα απολογηθεί στον Δικαιοκριτη για το ασήκωτο αμάρτημα του σχίσματος.
  Θυμόμαστε ότι Ο ι. Χρυσόστομος γράφει ότι ούτε αίμα μαρτυρίου δεν ξεπλένει το σχίσμα.
  Καλή μετάνοια στους υπαίτιους σχισμάτων!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλη μετανοια σε ολους αδελφοι κ καλο θα ειναι να θυμομαστε ολοι οτι

   Ο ΚΟΙΝΩΝΩΝ ΑΚΟΙΝΩΝΗΤΩ ΑΚΟΙΝΩΝΗΤΟΣ ΕΣΤΩ.

   Διαγραφή
  2. Αυτό που είπες 11:15 μμ είναι προτροπή, δεν είναι νόμος. Διαφορετικά φθάνουμε στην πλάνη της υποχρεωτική αποτείχισης τρικαμηνικής, παλαιοημερολογίτικης και άλλης παρόμοιας μορφής.

   Διαγραφή
  3. 11:15 μμ
   Θέλει προσοχή πώς θα το εξηγήσεις αυτό.

   Διαγραφή
  4. Ειναι ο 2ος κανονας της συνοδου της Αντιοχειας. Δεν ειναι καθολου προτροπη. Ειναι κανονας.

   K τελος θα μπορουσαμε να πουμε οτι ναι ειναι πλανη η αποτειχιση κ οι ανθρωποι που ακολουθουν το παλαιο εορτολογιο ειναι σχισματικοι εαν στην "κρατουσα" εκκλησια ολα βαιναν καλως οσον αφορα τα θεματα πιστεως.
   Εαν καποιος νιωθει οτι ολα ειναι ok τοτε μπορει ελευθερα να προβει στους ανωτερω χαρακτηρισμους. Προσωπικα δεν μπορω ΜΕ ΤΙΠΟΤΑ.

   ΚΑΛΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ Κ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ.

   Διαγραφή
  5. Για τον πλανεμένο ανώνυμο 2:33 πμ

   Το γνωρίζουμε ανώνυμε ότι είναι ιερός Κανόνας. Αν άνοιγες τους ιερούς Κανόνες περισσότερο θα έβλεπες πολλά άλλα που δεν τηρούμε.
   Οι Κανόνες είναι προτροπή, δεν είναι απόλυτος νόμος.
   Αυτό το εαν έβαιναν όλα καλά είναι πολύ "κουφό"! Δηλαδή επειδή δεν βαίνουν όλα καλά στην Εκκλησία μήπως έχουν δίκαιο και οι προτεστάντες, οι Χιλιαστές οι κάθε λογής αιρετικοί;
   Είναι λογική αυτή;
   Και δεν εγινε λόγος στο σχόλιο που απαντάς για την αποτείχιση γενικά, παρα μόνο για την υποχρεωτική αποτείχιση την τρικαμηνική, την παλαιοημερολογίτικη και τις παρόμοιες.
   Πολύ πρόχειρα τα διαβάζεις.

   Αντισχισματικός

   Διαγραφή
  6. Ἀληθῶς Ἀνέστη ὁ Κύριος!
   Οἱ παραπάνω «σχολιασταί», ἀκόμη καί ἄν τό ὑπό συζήτησιν θέμα εἶναι ὁ καιρός, αὐτοί καταρῶνται, ἀερολογοῦν καί ψευδολογοῦν κατά τοῦ π.ἑ.!!! Μάλιστα, ἀναρτοῦν τίς ἀερολογίες των περισσότερες ἀπό μίαν φοράν! Προφανῶς, πληρώνονται γι' αὐτήν τήν «ἐργασίαν» των ἀπό τούς Οἰκουμενιστάς, προκειμένου να κρατήσουν στό «μαντρί» τους τούς ἀδαεῖς καί τούς ἀδιαφὀρους περί τήν Ὀρθόδοξον πίστιν, νά δημιουργήσουν σύγχυσιν εἰς τό διαδίκτυον, νά κουράσουν κ.λπ. Δέν ἔχουν κανένα ἐνδιαφέρον γιά τό ἱερόν Εὐαγγέλιον, τούς ἱερούς Κανόνας καί τήν διδασκαλίαν καί πρᾶξιν τῶν Ἁγίων Πατέρων. Συνεπῶς, ἐσεῖς καλῶς μέν πράττετε πού ἀναφέρετε τούς ἱερούς Κανόνας, χάριν τῶν τιμίων ἀναγνωστῶν τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀλλά τούς ὡς ἄνω «σχολιαστάς τῶν 0,60 εὐρώ ἀνά σχόλιον» (κατά μίαν ἐκτίμησιν) δέν πρέπει νά τούς θεωρῆτε σοβαρούς. Ὁ ἐκλεκτός διαχειριστής τοῦ ἱστολογίου «Ὀρθόδοξη Φωνή», ἀφοῦ διεπίστωσε ὅτι ὅλες οἱ ἐπί 7-8 μῆνες παραινέσεις του πρός αὐτούς νά σοβαρευθοῦν ἔπεσαν εἰς τό κενόν, τούς σβήνει πλέον τά ἀνόητα καί συκοφαντικά «σχόλιά» των, τά ὁποῖα εἶναι κατ' οὐσίαν πνευματικές ἀκαθαρσίες, ἄρα καλῶς πράττει! Γι' αὐτό, λοιπόν, πῆραν τά «κουβαδάκια» τους καί ἄλλαξαν «παραλίαν», γιά νά συνεχίσουν νά βγάζουν τόν ἐπιούσιον μέ ἀργύρια προδοσίας! Θά δεῖτε τώρα πού θά βγοῦν νά κατηγορήσουν τόν ἐν λόγῳ διαχειριστήν ὡς δῆθεν «ὀλιγογράμματον τσοπᾶνον», ἐνῷ ὁ ἄνθρωπος ἔχει τεραστίαν μόρφωσιν εἰς τά θέματα Ὀρθοδόξου Πίστεως καί, πρό πάντων, ἔχει Ὀρθόδοξον φρόνημα, ἐνῷ αὐτοί εἶναι οἰκουμενιστικά παράσιτα, πού χαρακτηρίζουν τούς Ἱερούς Κανόνας ὡς ἁπλᾶς «προτροπάς»!!!

   Διαγραφή
  7. Ο 2:33 πμ είναι τρικαμηνιστής ή παλαιοημερολογίτης;
   Ο,τι και αν είναι φαίνεται πολύ μπερδεμένος ο άνθρωπος.
   Δεν ξέρει να εξηγεί σωστά τους Κανόνες.

   Διαγραφή
  8. Κούνα που σε κούναγε σχισματικέ ανώνυμε 2:33 πμ!!!
   Η διόρθωση των διάφορων ανθρώπινων κακών μέσα στην Εκκλησία δεν γίνεται με σχίσματα!!! Δεν το έμαθες ακόμα;
   Διάβασε τί λέει ο ι. Χρυσόστομος στο σχόλιο 6:08 μμ για τα σχίσματα. Αν ήταν έτσι ο κάθε σχισματικός θα έφερνε ως πρόφαση τον Κανόνα που γράφεις για να δικαιολογήσει τα σχίσματα του.

   Ορθόδοξος

   Διαγραφή
  9. Τί θέλεις να πεις 11:15 πμ;
   Ο,τι ήταν δικαιολογημένο το παλαιοημερολογίτικο σχίσμα για τα ασήμαντα ημερολόγια και εορτολόγια;
   Δεν άκουσες ποτέ τί έλεγαν οι συγχρόνοι άγιοι για το παλαιοημερολογίτικο σχίσμα;

   Διαγραφή
  10. Ούτε το παλαιοημερολογίτικο σχίσμα δικαιολογείται!

   Ούτε η πλάνη της υποχρεωτικής αποτείχισης, τρικαμηνικής, παλαιοημερολογίτικης και όποιας άλλης παρόμοιας μορφής!!!

   Διαγραφή
  11. Στην Εκκλησία δεν πλανώνται όλοι ανώνυμε 2:33 πμ στα ζητήματα της πίστεως. Μερικοί πλανώνται.
   Αρα δεν μπορεί να σταθεί πουθενά αυτό που γράφεις για να δικαιολογήσεις το παλαιοημερολογίτικο σχίσμα και την υποχρεωτική αποτείχιση. Πού ετσι και αλλιώς η υποχρεωτική αποτείχιση δεν στέκει καθόλου, όπως και το παλαιοημερολογίτικο σχίσμα.

   Διαγραφή
  12. Ολο το σημερινό σχόλιο του παλαιοημερολογίτη Δ.Χατζηνικολάου είναι για κλάμματα! Οπως και τα όλα σχόλια του που προσπαθούν να απαντήσουν στα ορθόδοξα σχόλια που σφαλιαρίζουν τις πλάνες του παλαιοημερολογιτισμού!

   Τα περι πληρωμένων και περι οικουμενιστών για τους Ορθόδοξους σχολιαστές που σφαλιαρίζουν την παλαιοημερολογίτικη πλάνη είναι σκέτες αρρωστημένες φαντασίες!

   Σε φαντασίες κατα των ορθόδοξων σχολιαστών δεν μπορεί να σταθεί η παλαιοημερολογίτικη πλάνη και καμιά πλάνη!

   Δεν χαρίζουμε το ενδιαφέρον για τους ιερούς Κανόνες σε κανένα παλαιοημερολογίτη και σε κανένα πλανεμένο που μας κουνάει το δάκτυλο!

   Τα ορθόδοξα σχόλια έρχονται σε συμφωνία με τους μεγάλους θεολόγους και αγίους μας που έζησαν την ίδια εποχή με εμάς και ήταν αντίθετοι και με το παλαιοημερολογίτικο σχίσμα και με τις άλλες πλάνες!

   Ως προς τον διαχειριστή της Ορθόδοξης Φωνής ο ίδιος το έχει παραδεχθεί ότι ήταν τσοπάνος. Εύκολα μπορεί να παραπλανηθεί. Ο διαχειριστής πρώην τσοπάνος που επικαλείται ο Δ. Χατζηνικολάου τους σύγχρονους αγίους Παΐσιο και Πορφύριο και Σωφρόνιο δεν φαίνεται να δέχεται την αγιότητα τους απ' ότι φάνηκε σε σχόλια του.

   Αντίθετα.
   Οι μεγάλοι σύγχρονοι θεολόγοι, οι πατέρες Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος, Ιωήλ Γιαννακόπουλος, και τόσοι άλλοι ήξεραν πολύ καλύτερα τα πράγματα απο τον τσοπάνο διαχειριστή της Ορθόδοξης Φωνής και δεν δέχονταν τις δικαιολογίες για το παλαιοημερολογίτικο σχίσμα!!!

   Ορθόδοξος

   Διαγραφή
  13. Βρωμερό πολύ το σχόλιο του παλαιοημερολογίτη Δ. Χατζηνικολάου 12:55 πμ!!!Προσπαθεί σε βρωμερές φαντασίες περι δήθεν πληρωμένων που δεν στέκουν ΠΟΥΘΕΝΑ να απαξιώσει τα ορθόδοξα σχόλια που βρίσκονται στην ίδια γραμμή με την Εκκλησιαστική Παράδοση και καταδικάζει με αυστηρό τρόπο τα σχίσματα!!!
   Το μόνο στήριγμα που προσπαθεί απεγνωσμένα να βάλει στο σχόλιο του είναι η άποψη του ενός διαχειριστή ενός μπλογκ που θαυμάζει το παλαιοημερολογίτικο σχίσμα και έχει φθάσει στην μεγάλη πλάνη να μην δέχεται την αγιότητα συγχρόνων αγίων!!!

   Διαγραφή
  14. Πουθενά δεν καταράστηκαν κανένα οι Ορθόδοξοι σχολιαστές όπως λέει στο σχόλιο του ο Δ. Χατζηνικολάου!!!
   Ας δείξει μια μόνο κατάρα.
   Αν δεν δείξει μια κατάρα που είπαν οι Ορθόδοξοι σχολιαστες που κατηγορεί, τότε να ζητήσει ταπεινά συγγνώμη για τον λόγο που ξεστόμισε!

   Διαγραφή
  15. Μιας και προκάλεσε τόσο πολύ ο Δ. Χατζηνικολάου με το σημερινό ακάθαρτο σχόλιο του που είχε φαντασιακές ακαθαρσίες για δήθεν πληρωμένους πράκτορες (!!!!!!!)
   θα επαναλάβω τις ερωτήσεις αφού ακόμα περιμένουμε ν' απαντήσει ο κ. Δ. Χατζηνικολάου.
   3 φορές ρωτήθηκε σε προηγούμενη ανάρτηση και δεν απάντησε.

   Ρώτησε ένας σχολιαστής τον Δ. Χατζηνικολάου:

   "Δηλαδή τί μας λες παλαιοημερολογίτη Δ. Χατζηνικολάου ότι όλοι εμείς που δεν ακολουθήσαμε το παλαιοημερολογίτικο σχίσμα είμαστε σχισματικοί;

   Παραδέχεσαι τον μητροπολίτη Κερκύρας Νεκτάριο ως κανονικό μητροπολίτη Κερκύρας;

   Την αναίδεια της αγιομαχίας δηλαδή της αναιδούς κατηγορίας των συγχρόνων αγίων Παϊσίου, Πορφυρίου, Ιακώβου Τσαλίκη, Εφραίμ Κατουνακιώτη την γνωρίζεις Δ. Χατζηνικολάου; Την αποδοκιμάζεις; Δέχεσαι τους σύγχρονους αγίους της Εκκλησίας ως αγίους;"

   Γιατί δεν απάντησε με ένα ναί ή ένα όχι, για να γίνει κατανοητός απο όλους τί πιστεύει;

   Περιμένουμε ν' απαντήσει στις πιο πάνω ερωτήσεις μονολεκτικά με σαφήνεια.

   Διαγραφή
  16. Αξίζει ν' ακούσουμε την μεταφορά λόγων του αγίου π. Επιφανίου Θεοδωρόπουλου για πλάνες του σχισματικού παλαιοημερολογιτισμού.

   Π. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος

   "Όχι! Κραυγάζουν οι Παλαιοημερολογίτες! Η διάσπαση της εορτολογικής ομοιομορφίας (πότε όμως η Εκκλησία γνώρισε απόλυτη εορτολογική ομοιομορφία;) στέρησε από την Εκκλησία την Χάρη, κατέστησε (άκου και φρίξε!) άκυρα τα Μυστήριά της και επομένως οι Νεοημερολογίτες είναι εκτός Χάριτος, δηλαδή εκτός σωτηρίας!!

   Αυτός ο φρικαλέος ισχυρισμός, αδελφέ Νικόδημε, αποτελεί φοβερή αίρεση και βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος. Προβίβασαν οι ταλαίπωροι σε Δόγματα πίστεως, σε όρους σωτηρίας, στοιχεία...ημερολογιακά και εορτολογικά!... κανείς βεβαίως δεν θεωρεί καλό πράγμα την ύπαρξη δύο ημερολογίων στο χώρο της ανά την Οικουμένη Ορθοδόξου καθολικής Εκκλησίας. Κακώς, κάκιστα έγινε η αλλαγή του Ημερολογίου. Αλλά από το σημείο αυτό μέχρι το σημείο να δούμε τα ημερολόγια ως...Δόγματα πίστεως και να εξαρτήσουμε από αυτά το κύρος των Μυστηρίων και την επίτευξη της σωτηρίας, η απόσταση είναι αβυσσαλέα.

   Ας κρατούσαν οι Παλαιοημερολογίτες το παλιό ημερολόγιο, αλλά ας διατηρούσαν την κοινωνία προς την Εκκλησία. Τότε δεν θα υπήρχε κανένας κίνδυνος. Αυτοί όμως έφτασαν στο σημείο να αποκοπούν από την Εκκλησία, για να μη...χάσουν την Χάρη και τη σωτηρία!... δεν αγνοώ ότι υπάρχουν Παλαιοημερολογίτες, που δεν δέχονται αυτές τις βλασφημίες, αλλά ποιο το όφελος, εφόσον υπάρχουν άλλοι - και μάλιστα η ηγεσία τους - που υποστηρίζουν αυτές τις αιρετικές θέσεις;"

   Εκ του Βιβλίου:
   ΤΑ ΔΥΟ ΑΚΡΑ - ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΖΗΛΩΤΙΣΜΟΣ

   Του Γέροντος της Ορθοδοξίας π. Επιφανίου Ι. Θεοδωροπούλου
   Έκδοσις Ιερού Ησυχαστηρίου Κεχαριτωμένης Θεοτόκου Τροιζήνος

   Απόδοση στα Νέα Ελληνικά
   Τέζας Γεώργιος
   Φιλόλογος

   Διαγραφή
  17. Ο ολιγογράμματος διαχειριστής του μπλογκ της "Ορθόδοξης Φωνής" δυστυχώς έχει πολλές μεροληψίες προς τον σχισματικό παλαιοημερολογιτισμό, δεν ανέχεται τον τελευταίο την δίκαιη κριτική των αναιδών παλαιοημερολογίτικων και άλλων πλανών, ανέχεται δυσσεβή αγιομαχικά σχολια και σβήνει τα σχόλια που τα επικρίνουν και δεν φαίνεται να παραδέχεται τους σύγχρονους αγίους ως αγίους. Επιπλέον δέχεται την πλάνη της υποχρεωτικής αποτείχισης!!!
   Είναι σε μεγάλη πλάνη και αυτός! Και οπωσδήποτε δεν είναι γνώμονας του σωστού και του ορθόδοξου!!!

   Διαγραφή
  18. Μεγάλη πλάνη και η αγιομαχία!

   Και τα σχίσματα για τα ασήμαντα ημερολόγια και εορτολόγια!

   Και με τα δύο τρίβει τα χέρια του ο Διάβολος!!!

   Διαγραφή
  19. Απορώ πώς το χθεσινό απογευματινό ορθόδοξο αντισχισματικό σχόλιο δεν άρεσε σε δύο ανθρώπους!
   Κύριε ελέησον!!!

   Διαγραφή
  20. Αερολογίες και πνευματικές ακαθαρσίες με πλάνες και φαντασίες περι δήθεν πληρωμένων έχουν τα δικά σου πλανεμένα σχόλια Δημήτρη Χατζηνικολάου!
   Οι Αμισθοι Ορθόδοξοι Αντιοικουμενιστές που αποκαλύπτουν τις παλαιοημερολογίτικες πλάνες ανιδιοτελώς υπερασπίζονται την Εκκλησία, με μεγάλη θυσία του χρόνου τους!!
   Η Εκκλησία δεν είναι κανένα μανδρί!!
   Αντί να τους ευχαριστείς για την θυσία που κάνουν να βοηθούν πλανεμένους και άλλους που μπορεί να νομίζουν ότι το σχίσμα είναι κάτι απλό, τους συμπεριφέρεσαι με αυτό τον τρόπο; Ο τρόπος που τους αντιμετωπίζει λυπεί τους αγίους Αγγέλους που θέλουν την σωτηρία των ανθρώπων.
   Διάβασε καλύτερα τους σύγχρονους αγίους της Εκκλησίας μας και τον άγιο Γέροντα της Εκκλησίας μας π. Επιφάνιο Θεοδωρόπουλο να φωτιστείς και να δεις με τα μάτια σου ότι τα ίδια λένε και οι Ορθόδοξοι Αντιοικουμενιστές σχολιαστές που τους κατηγορείς τόσο αχαρακτήριστα.

   Αντισχισματικός και Αντιοικουμενιστής

   Διαγραφή
  21. Χάριν των καλής διάθεσης αναγνωστών του παρόντος μπλογκ οι Ορθόδοξοι Αντιοικουμενιστές που ενδιαφέρονται για το ιερό Ευαγγέλιο, τους ιερούς Κανόνες και την Εκκλησία θα πρέπει να συνεχίσουν να γράφουν την εκκλησιαστική παράδοση για τα σχίσματα και τις πλάνες και να τα κάνουν πολτό με τα επιχειρήματα τους.
   Σωστά αναφέρθηκε ότι ο ι. Χρυσόστομος γράφει ότι ούτε αίμα μαρτυρίου δεν ξεπλένει το σχίσμα. Ασήκωτο το αμάρτημα του σχίσματος!

   Διαγραφή
  22. Καλησπερα σε ολους. Ειμαι ο 2 33 π.μ. Ευχαριστω πολυ για τα ευγενικα σχολια ολων σας.

   Καταρχην να ξεκαθαρισω οτι ειμαι γραμμενος στα τεφτερια του νεου ημερολογιου.
   Λοιπον παδια εσεις γενικα βλεπετε τους παλαιοημερολογιτες κ τους αποτειχισμενους ως σχισμστικους κ πλανεμενους. Δικαιωμα σας. Προσωπικα εγω βλεπω ανθρωπους που αγωνιζονται κ διωκονται πολλες φορες για ορθοδοξη πιστη. Δικαιωμα μου. Σωστα ; Δεν νομιζω πως υποστηριξα ποτε οτι ολοι οι π.η ειναι καλοι η θα σωθουν κ ολοι οι ν.η ειναι διαβολοι για την κολαση-γιατι κακα τα ψεματα η ουσια της κουβεντας ειναι για την σωτηρια της ψυχης. Ετσι δεν ειναι ; Εκτος κ αν καταλαβα αυτο λαναθασμενα.

   Ενα τελευταιο σχολιο μονον ως απαντηση στον 4 42 (δεν εχω κατι με τον ανθρωπο προς Θεου κ τιμω κ σεβομαι τον π.Επιφανιο Θεοδωροπουλο)... δεν αγνοώ ότι υπάρχουν Παλαιοημερολογίτες, που δεν δέχονται αυτές τις βλασφημίες, αλλά ποιο το όφελος, εφόσον υπάρχουν άλλοι - και μάλιστα η ηγεσία τους - που υποστηρίζουν αυτές τις αιρετικές θέσεις;"

   ...Δεν αγνοω οτι υπαρχουν νεοημερολογιτες,που δεν δεχονται αυτες τις βλασφημιες (του Πατριαρχη π.χ) αλλα ποιο το οφελος,εφοσον υπαρχουν αλλοι-και μαλιστα η ηγεσια τους-(επισκοποι,αρχιεπισκοποι π.χ) που υποστηριζουν αυτες τις αιρετικες θεσεις (οικουμενισμος κ.α) ; Θα μπορουσε καλλιστα να πει καποιος σημερα.

   Αυτα κ να με συγχωρειτε.
   ΚΑΛΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ Κ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ.


   Διαγραφή
  23. Βλέπω ότι οι Αμισθοι Ορθόδοξοι Αντιοικουμενιστές έκαναν πολτό όλα τα "επιχειρήματα" ή μάλλον καλύτερα τις αερολογίες και τις πνευματικές ακαθαρσίες του παλαιοημερολογίτη Δημ. Χατζηνικολάου.
   Καλή μετάνοια να έχει!

   Διαγραφή
  24. Τα σχόλια των Ορθόδοξων σχολιαστών είναι πέρα για πέρα αληθινά!
   Αν ενοχλούνται τώρα λίγοι παλαιοημερολογίτες και άλλοι παρασυρμένοι δεν πειράζει. Η αλήθεια είναι πικρή αρκετές φορές αλλά σωστική.

   Διαγραφή
  25. Καιρός ν' ακούσουμε τους σύγχρονους αγίους για τα σχίσματα.


   Ο Αγιος Παΐσιος για τον παλαιοημερολογίτικα σχίσματα.

   "Ἕνα ἄλλο θέμα ποὺ ἀπασχόλησε τὸν Γέροντα, ἦταν τὸ θέμα τοῦ ἡμερολογίου. Πονοῦσε γιὰ τὸ χωρισμὸ καὶ προσευχόταν. Λυπόταν γιὰ τὶς παρατάξεις τῶν παλαιοημερολογιτῶν ποὺ εἶναι ξεκομμένες σὰν τὰ κλήματα ἀπὸ τὴν Ἄμπελο, καὶ δὲν ἔχουν κοινωνία μὲ τὰ Ὀρθόδοξα Πατριαρχεῖα καὶ τὶς κατὰ τόπους αὐτοκέφαλες Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες. Μερικὲς τέτοιες ἐνορίες στὴν Ἀθήνα καὶ στὴ Θεσσαλονίκη ἑνώθηκαν καθ’ ὑπόδειξή του μὲ τὴν Ἐκκλησία κρατώντας τὸ παλαιὸ ἡμερολόγιο."

   Διαγραφή
  26. Η Αντιοικουμενιστική Ιερά Μονή Παντοκράτορος Μελλισοχωρίου γράφει για τον σχισματικό παλαιοημερολογιτισμό.


   "Αυτό που έχει υψηλή σημασία είναι εάν το θέμα της αλλαγής (διόρθωση κατ' άλλους) του ημερολογίου είναι τόσο σπουδαίο ώστε να οδηγήσει την Εκκλησία σε σχίσμα. Δηλαδή η διαφορά και το πρόβλημα με τους λεγομένους "παλαιοημερολογίτες" δεν είναι το ημερολόγιο αλλά η αποκοπή τους από την υπόλοιπη Εκκλησία αφού δεν επικοινωνούν μυστηριακά ούτε καν με τις κατά τόπους Εκκλησίες που ακολουθούν το "παλαιό"-Ιουλιανό ημερολόγιο (π.χ. Ιεροσόλυμα, Ρωσία, Άγιον Όρος).

   Εκτός από το λυπηρό της καταστάσεως του σχίσματος και του κατακερματισμού αυτών των ομάδων είναι πολύ οδυνηρό και άσχημο πως συκοφαντούν και υβρίζουν Οσίους ανθρώπους της εποχής (π.χ. Γέροντες Παΐσιο και Πορφύριο) ενώ πολλές είναι οι περιπτώσεις που χρησιμοποιούν ψευδή επιχειρήματα προς δικαιολόγηση των θέσεών τους."

   Διαγραφή
  27. Πώ πώ πόσο σφαλιάρισμα που έπεσε στις παλαιοημερολογίτικες κακοδιδασκαλίες!!!
   Αστραψε και βρόντηξε!!!

   Διαγραφή
  28. Λάθος αυτό που είπε ο Δ. Χατζηνικολάου ότι γράφουν οι Ορθόδοξοι αντισχισματικοί σχολιαστές ακόμα και για τον καιρό. Λάθος. Γράφουν όταν πρέπει και όταν χρειάζεται. Εδώ για να το δουν οι πλανεμένοι αδελφοί μας και να μετανοήσουν.
   Το ίδιο ισχύει και με την επανάληψη των σχολίων τους και αυτή γίνεται όταν επαναλαμβάνονται οι ίδιες σχισματικές απόψεις και όταν διορθώνουν κάτι.
   Γενικά το σημερινό σχόλιο του Δ. Χατζηνικολάου ήταν ολόκληρο μια μπουρδολογία.

   Διαγραφή
  29. Αληθώς Ανέστη 2:33 πμ- 5:45 μμ!
   Εχετε καλή διάθεση και βέβαια είναι δικαίωμα σας να πιστεύετε ό,τι θέλετε.
   Το ότι διώκεται κάποιος δεν φτάνει για να τον κάνει ορθόδοξο. Και πλανεμένοι και αιρετικοί και σχισματικοί μπορεί να διώκονται κάποτε, δεν πάει να πει αυτό ότι είναι ορθόδοξοι.
   Προσέξτε τον ζήλο τον ου κατ' επίγνωση.
   Για το τελευταία απορία σου που μιμείσαι την απορία του π. Επιφάνιου Θεοδωρόπουλου θα σου πω, πώς δεν είναι όλοι οι επίσκοποι οικουμενιστές. Εχουμε και ορθόδοξη ηγεσία ορθόδοξων επισκόπων.

   Αντισχισματικός

   Διαγραφή
  30. 12 02 Εἰ ἐμὲ ἐδίωξαν, καὶ ὑμᾶς διώξουσιν·.. Το οτι δεν ειναι ορθοδοξοι το λετε εσεις. Το ιδιο μπορει να πει κ η αλλη πλευρα κ με πιο πειστικα επιχειρηματα για εσας ειδικα τη σημερον ημερα. Προσωπικα νομιζω οτι θα ταν καλυτερο να το πει ο ιδιος ο Θεος στην Δευτερα Αυτου Παρουσια κ για τους μεν κ για τους δεν-εαν ειναι η δεν ειναι ορθοδοξοι-.
   Εαν πλανεμενοι,αιρετικοι,σχισματικοι οπως λετε διωκονται (μεσα στην Ελλαδα απο ορθοδοξους προσθετω εγω) τοτε σιγουρα αυτο το πραγμα δεν κανει τους τελευταιους κ πολυ ορθοδοξους ..
   Οπως δεν ειναι ολοι οι επισκοποι οικουμενιστες ετσι δεν ειναι κ ολοι οι π.η για τ αναθεμα κ ζηλωτες ου κατ επιγνωση..

   Θα μπορουσα να γραψω κ ενα σωρο αλλα πραγματα αλλα νομιζω οτι δεν της ωρας κ καλο θα ηταν να κοιταξουν ολοι τα του οικου τους.Οι καιροι ειναι ασχημοι αδερφε,τα χρονια που ερχονται πολυ δυσκολα κ σιγουρα το προβλημα μας δεν ειναι το πατριο εορτολογιο που δεν πειραξε κ κανεναν στο κατω κατω της γραφης.

   Αυτη ειναι η γνωμη μου κ δεν γραφω ξανα γι αυτο το θεμα γιατι κουραστηκα.
   Να στε ολοι καλα.


   Διαγραφή
  31. Αντισχισματικός1 Μαΐου 2020 στις 1:42 μ.μ.

   Ανώνυμε 8:39 πμ είσαι πολύ αμαθής.
   Δεν το λέω κάποιος αυτό, το λέει η ιστορία ότι διώχθηκαν και αιρετικοί και πλανεμένοι.
   Ο διωγμός δεν σημαίνει Ορθοδοξία του διωκόμενου. Μην σκέφτεσαι τόσο πολύ με αφέλεια.
   Απο την άλλοι συνήθως οι καλύτεροι Ορθόδοξοι διώκονται.

   Και το σχίσμα για τα ασήμαντα ημερολόγια και εορτολόγια είναι κίνδυνος. Μην το υποτιμάμε και αυτό. Ποιά παράταξη και ποιοί παλαιοημερολογίτες έχουν ιερωσύνη;;
   Μην παίζουμε με αυτά!

   Διαγραφή
  32. Αντισχισματικός1 Μαΐου 2020 στις 1:45 μ.μ.

   Οι καιροί είναι άσχημοι. Αγαπάμε τους ομόδοξους παλαιοημερολογίτες, αλλά αποφεύγουμε τις σχισματικές απόψεις και τα σχίσματα τους.

   Διαγραφή
  33. Πολύ μπερδεμένα τα έχεις ανώνυμε 8:39 πμ.

   Σου είπαν να προσέχεις τον ου κατ' επίγνωση ζήλο αλλά δεν το πρόσεξες. Πρόσεξε το. Οι άγιοι έχουν κουραστεί πολύ περισσότερο για να μας πουν ν' αποφεύγουμε τα σχίσματα. Εσύ που κουράστηκες με 3 σχόλια που έγραψες πρέπει να τους δώσεις σημασία για να μην μπλέκεσαι σε πνευματικές περιπέτειες. Είναι οι αυτοί που μας δείχνουν τον δρόμο.

   Στ.

   Διαγραφή
 5. Απαντήσεις
  1. Οι ι. Κανόνες είναι προτροπές που πρέπει να σεβόμαστε.
   Το πρόβλημα είναι πώς θα τα εξηγήσεις σωστά.
   Εσύ ανώνυμε των 2:33 πμ έχεις τόση θολούρα που δικαιολογείς ακόμα και το παλαιοημερολογίτικο σχίσμα!!
   Ο άγιος Παΐσιος ήταν αντίθετος στο παλαιοημερολογίτικο σχίσμα όπως και όλοι οι σύγχρονοι άγιοι σχεδόν.
   Απο αυτό και απ' όλη τη σκέψη καταλαβαίνουμε πόσο ασχετοσύνη έχεις.
   Η αποτείχιση πάλι είναι προαιρετική. Διάβασε τον ιε' Κανόνα.

   Διαγραφή
  2. Κατ αρχην ευχαριστω πολυ για τα καλα σου σχολια. Κατα δευτερον γραφεις πως ολοι οι συγχρονοι αγιοι ΣΧΕΔΟΝ ηταν εναντιον των παλαιοημερολογητων αρα ΟΧΙ ΟΛΟΙ. Εχεις την καλοσυνη αδερφε να μου πεις ποιοι δεν ηταν ; Γιατι εγω δεν τα ξερω καλα.

   ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ.

   Διαγραφή
  3. Αληθώς Ανέστη καλέ μου άνθρωπε 5:09 μμ.
   Εχω ακούσει ότι υπάρχουν και ελάχιστοι άγιοι (1-2) που άνηκαν στον παλαιοημερολογιτισμό. Δεν θέλω να πω για να μην δίνω επιχειρήματα στους σχισματικούς.
   Εσύ να κοιτάς ότι η συντριπτική πλειοψηφία των αγίων ήταν στην Εκκλησία μας. Κοιτάμε το 98% και όχι το 2%.

   Διαγραφή
  4. Αδελφε μου απο την στιγμη που υπαρχουν αγιοι ανθρωποι στο πατριο εορτολογιο οπως λες εστω κ ενας η δυο τοτε πως μπορεις να τους αποκαλεις σχισματικους ;
   Bγαζει το σχισμα ή η αιρεση αγιους ; Δεν νομιζω..

   Κ δεν ειναι θεμα επιχειρηματων. Ειναι θεμα αληθειας. Να σ εχει καλα ο Θεος κ να λες παντα την αληθεια,οποια κ αν ειναι αυτη.
   Υ.Γ Τον τελευταιο λογο τον εχει ο Τριαδικος Θεος για ολους μας.

   -Ο "θολομενος και ασχετος" 2 33 π.μ κ 5 09 μ.μ.

   Διαγραφή
  5. Κοίταξε 12:33 πμ
   Σχίσμα είναι γιατί έχουν αποσχισθεί απο την Εκκλησία.
   Οι 1-2 άγιοι του παλαιοημερολογιτισμού δεν ξέρεις σε ποιές χώρες ήταν και ποια χρονική περίοδο. Συν το ότι οι σύγχρονοι άγιοι της Εκκλησίας της Ελλάδας μας είπαν να αποφεύγουμε το παλαιοημερολογίτικο σχίσμα.
   Δες πιο πάνω πώς ο άγιος Παΐσιος χαρακτήρισε τις παρατάξεις των παλαιοημερολογιτών σαν ξεκομμένα κλήματα απο την Αμπελο της Εκκλησίας. Αυτά μας φτάνουν να βλέπουμε τον παλαιοημερολογισμό σαν σχίσμα και να τον αποφεύγουμε. Αυτά μας φτάνουν και μας περισσεύουν ν' αποφεύγουμε το σχισματικό παλαιοημερολογιτισμό και το σχισματικό σκεπτικό του!

   Αντισχισματικός και Αντιαιρετικός

   Διαγραφή
 6. Ηταν απο γνωστός επιστήμονας ιατρός πιστός στην Εκκλησία με δράση μεγάλη σε αρκετά ζητήματα με μεγάλη σημασία.

  Συνέσιος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. "ἀσχολήθηκε μὲ πολλὰ θέματα βιοηθικῆς ποὺ προβλημάτισαν τὸν κόσμο καὶ τὴ χριστιανικὴ σκέψη. Εὐθανασία, ὁμοιοπαθητική, θεωρία τῆς ἐξέλιξης, ἐγκεφαλικὸς θάνατος, ἐπιθανάτιες ἐμπειρίες κ.λπ.. Ὑπῆρξε συνιδρυτὴς τοῦ συλλόγου προστασίας ἀγέννητου παιδιοῦ, μαζὶ μὲ τὸν ἀείμνηστο π. Γεώργιο Μεταλληνὸ καὶ μὲ...
  ἄλλες σημαντικὲς προσωπικότητες. "

  Ηταν σε όλα σωστός ο αείμνηστος.

  Συνέσιος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Εγραφε στην αντιοικουμενιστική εφημερίδα Ορθόδοξος Τύπος.
  Και αυτό λέει πολλά για τον αείμνηστο ιατρό.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Μέσα στην Εκκλησία που ήταν ο μακαρίτης ιατρός Αθανάσιος Αβραμίδης υπάρχει η σωτηρία.
  Οχι στα σχίσματα και στις αιρέσεις.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Πολύ γνωστός ιατρός πανεπιστημιακής καθέδρας με πολλές παρεμβάσεις.
  Καλό Παράδεισο!

  Φιλακόλουθος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Αιωνία του η μνήμη, καλό παράδεισο να έχει η ψυχούλα του.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.