9 Απρ 2020

Μόνο οἱ κληρικοὶ ἀνήκουν στὴν Ἐκκλησία γιὰ νὰ ἑορτάσουν τὴν Αναστάση καὶ νὰ κοινωνήσουν;

Τῆς Ράνιας Γάτου στὴν Romfea.gr

Ποιήτριας - Δοκιμιογράφου - Εἰκαστικοῦ
Δὲν εἴμαστε κατασκευάσματα τῶν ἀνθρώπων, ἀλλὰ δημιουργήματα τοῦ Θεοῦ. Δὲν εἴμαστε ποταπὰ ἐρίφια τῶν διοικούντων, οὔτε ξιπάσματα μιᾶς ἁμαρτωλῆς κοινωνίας.
Εἴμαστε προσωπικότητες στὸ ἔργο τῆς σωτηρίας τοῦ Χριστοῦ. Εἴμαστε ὁ λαὸς τοῦ Χριστοῦ μέσα ἀπὸ μιὰ συνεχῆ μαρτυρία πίστεως καὶ ἀγάπης πρὸς Ἐκεῖνον.
Ἔχουμε βιώματα ἀγάπης πρὸς τὸν θεὸ καὶ προσθέτουμε τὴ Δόξα σὲ Ἐκεῖνον γιὰ ὅλα ὅσα μᾶς συμβαίνουν. Ἔχουμε ζωὴ διακονίας μὲ αὐθεντικὸ τρόπο.
Εἴμαστε ἱεραπόστολοι τῆς ἀποκατάστασης τῆς ἀλήθειας. Ζοῦμε τὴν πρώτη ἐξορίας τῆς σταύρωσης τοῦ Χριστοῦ καὶ τὴν πρώτη ἐξορία τῆς Ἀνάστασης Του. Εἴμαστε βαπτισμένοι στὸ ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος.
Δὲν ἀνήκουμε στον εαυτό μας! Ἀνήκουμε ἐξ ὁλοκλήρου στὸν Θεό! Δὲν γεννηθήκαμε ἀπὸ καμία ὑπουργικὴ ἀπόφαση, οὔτε ἀναγεννηθήκαμε ἀπὸ κανένα ὑπουργεῖο.
Δὲν εἴμαστε ὁ ἐπίλογος στὸ εὑρετήριο τῶν κατηγοριῶν. Δὲν εἴμαστε παράσιτα ὑπὸ καθαίρεση. Δὲν εἴμαστε βοηθήματα, οὔτε...
γεγονότα πεπερασμένα.

Δὲν ἀνήκουμε σὲ κατηγορίες. Ζοῦμε μέσα στὸ ἀκατάληπτο φῶς τῆς πρόνοιας τοῦ Θεοῦ. Συμμαχοῦμε μὲ τὰ παραδείγματα τῶν ἁγίων. Ἀντλοῦμε δύναμη ἀπὸ τὸ Ἅγιο Ποτήριο. Ἀπὸ τὸν Πνευματικὸ Πατέρα.

Δὲν εἴμαστε ὑπάνθρωποι τῶν παθημάτων μας. Δὲν εἴμαστε χάρτες γιὰ νὰ σκιαγραφεῖτε τὶς πολυάριθμες ἐπιδιώξεις σας.

Δὲν εἴμαστε φυλακισμένοι μὲ ἁλυσίδες στὰ μάτια. Εἴμαστε σφραγισμένοι μὲ τὸ ἅγιο μύρο. Δὲν εἴμαστε εἰδωλολάτρες. Ἔχουμε ἰδανικά.

Διατηροῦμε τὴν ἐκκλησία ἑνωμένη. Κλῆρος καὶ λαός. Γλιτώσαμε ἀπὸ τὰ μαχαίρια τῶν ἀπίστων δὲν θὰ μᾶς ἐμποδίσετε νὰ ζήσουμε τὴ μεγάλη στιγμὴ τοῦ Ἁγίου Φωτός!

Δὲν ἔχετε δικαίωμα νὰ μᾶς τὸ ἀρνηθεῖτε! Δὲν ἔχετε πάρει τὴν ἄδεια τοῦ Θεοῦ! Εἴσαστε ὑποδείγματα θυσίας καὶ αὐταπαρνήσεως; Ἐμεῖς ὁ λαὸς εἴμαστε τὸ ἅλας τῆς γῆς.

Ἡ ὑπεροψία σας εἶναι ἀδυναμία ὑπὲρ τῆς πίστεως ἡ ὁποία στρέφεται σὲ βάρος τοῦ λαοῦ. Καὶ τίθεται τὸ ἐρώτημα. Τί εἴδους Ἀνάσταση θὰ ζήσετε χωρὶς τὸ πλήρωμα τοῦ λαοῦ;

Aυτὴ ἡ Ἀνάσταση θὰ εἶναι ἀλαζονική. Θὰ εἶναι αἱρετικὴ ἀνάσταση ἔναντι τῶν πιστῶν. Ἔρχεστε σὲ ρήξη μὲ τὸ θεῖο θέλημα. Ἐσεῖς μπορεῖτε νὰ ἐμποδίσετε τὸ θεῖο θέλημα;

Μήπως ἔχετε ἀποθρασυνθεῖ ἀπὸ τὴν ἐκκοσμικευμένη ζωή σας; Mήπως λειτουργεῖ μέσα σας τὸ ἴδιον ὄφελος καὶ ὄχι τὸ θεῖο; Μήπως ἔχετε δημιουργήσει μιὰ αὐλὴ ἐκλεκτῶν στὸ περιβάλλον σας;

Δηλαδὴ εἶστε οἱ ευπάτριδες τῆς πίστεως καὶ ἐμεῖς οἱ πληβεῖοι; Δηλαδὴ εἴσαστε οἱ ἀπόλυτοι κυρίαρχοι τῆς Ἀναστάσεως;

Γιατί διαφοροποιηθήκατε τόσο; Ἡ ἀριστοκρατική σας συνείδηση δὲν μᾶς καταδεχόταν; Πῶς μπορεῖτε νὰ ἀπολαύσετε μόνοι τὸ "προνόμιο" τῆς Ἀνάστασης; Δὲν φοβᾶστε τὸν Θεὸ καὶ τὴν ὀργὴ Του;

Στὸ ἅγιο βῆμα πῶς θὰ σταθεῖτε χωρὶς τὸ λαό; Aυτὴ τὴ στιγμὴ δημιουργεῖται σχίσμα μεταξὺ κλήρου καὶ λαοῦ. Μήπως ἔχετε καταπιεῖ τὴ λέξη ἐγωπάθεια;

Θὰ ἀναστηθοῦν φλογισμένα τὰ κόκκαλα τῶν ἁγίων καὶ θὰ σᾶς διώξουν ἀπὸ τοὺς ναούς. Λυπούμαστε ἀλλὰ δὲν μποροῦμε νὰ σᾶς ἐγκωμιάσουμε.

Δὲν μποροῦμε νὰ δεχθοῦμε τὴν ποιμαντική σας. Δὲν εἶναι ἡ γλῶσσα τοῦ εὐαγγελίου. Δὲν συμβαδίζει μὲ τοὺς ἅγιους πατέρες. Εἶναι παραμορφωμένη. Δὲν ἔχει περιεχόμενο. Εἶναι ἄτεχνη.

Δὲν τὴν ἀντιλαμβανόμαστε γιατί ἀπουσιάζει ὁ Θεός. Δὲν ἔχετε ὀρθὲς θέσεις. Λειτουργεῖτε ἀνάποδα. Σύμφωνα μέ τὸν Ἰωάννη τὸν Χρυσόστομο.

Ὁ Θεὸς φανέρωσε τὸν ἑαυτό του μέσῳ τῆς κτίσεως καὶ τῆς ἁρμονίας της. Ἐσεῖς ἔχετε ἀπονευρώσει αὐτὴ τὴν ἁρμονία. Τὸ χέρι τοῦ Θεοῦ θὰ ἔρθει κατεπεῖγον ἐναντίον σας.

Στὴν καρδιὰ τοῦ λαοῦ βρίσκεται ἡ βούληση τοῦ θεοῦ καὶ ἡ δύναμή του. Ὁ Θεὸς θὰ ἀποκρούσει τὴν πλεονεξία σας καὶ ἡ θεία Οἰκονομία θὰ ἐπιτρέψει νὰ ζήσουμε Ἀνάσταση!

Ἄλλωστε ὁ κατηχητικὸς λόγος τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Χρυσοστόμου θὰ ἀποβάλλει παντελῶς τοὺς ἀμείλικτους "ζηλωτές" τοῦ κλήρου μὲ τὴ θεοσέβεια Του:

»Οὐκοῦν εἰσέλθετε πάντες εἰς τὴν χαρὰν τοῦ Κυρίου ὑμῶν· καὶ πρῶτοι καὶ δεύτεροι τὸν μισθὸν ἀπολαύετε.

Πλούσιοι καὶ πένητες μετ' ἀλλήλων χορεύσατε· ἐγκρατεῖς καὶ ράθυμοι τὴν ἡμέραν τιμήσατε· νηστεύσαντες καὶ μὴ νηστεύσαντες, εὐφράνθητε σήμερον. Ἡ τράπεζα γέμει, τρυφήσατε πάντες.

Ὁ μόσχος πολύς, μηδεὶς ἐξέλθη πεινῶν. Πάντες ἀπολαύσατε τοῦ συμποσίου τῆς πίστεως· πάντες ἀπολαύσατε τοῦ πλούτου τῆς χρηστότητος.

Μηδεὶς θρηνείτω πενίαν· ἐφάνη γὰρ ἡ κοινὴ Βασιλεία. Μηδεὶς ὀδυρέσθω πταίσματα· συγνώμη γὰρ ἐκ τοῦ τάφου ἀνέτειλε.

Μηδεὶς φοβείσθω θάνατον· ἠλευθέρωσε γὰρ ἡμᾶς ὁ τοῦ Σωτῆρος θάνατος. Ἔσβεσεν αὐτόν, ὑπ' αὐτοῦ κατεχόμενος. Ἀνέστη Χριστὸς καὶ πεπτώκασι δαίμονες. Ἀνέστη Χριστός, καὶ ζωὴ πολιτεύεται».

19 σχόλια:

 1. Ωραία τα λές

  και νάσαι πάντα καλά !

  Όμως,πέρα από τα
  ωραία λόγια

  τα τόσο όμορφα διατυπωμένα

  και όλες
  τις γ ν ώ σ ε ι ς που
  αποκομίσαμε,

  χάριτι Θεού

  -τη συνεργία
  ευλογημένων πνευματικών
  και της Πατερικής
  Γραμματείας-

  πόσα
  πραγματοποιήσαμε στην καθημερινότητά μας,
  από όλα τούτα
  τα θεάρεστα;

  Μήπως αρκεστήκαμε
  στο οτι
  τ α γ ν ω ρ ί ζ α μ ε;

  Μήπως τελικά
  οι δεσποτάδες μας
  είναι

  ο κ α θ ρ έ φ τ η ς μας

  (Άρχοντες κατά τας καρδίας ημών;)

  και αυτό που αποστρεφόμαστε
  ειναι η
  ταλαίπωρος
  αφεντομουτσουνάρα μας;


  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΔΟΝ ΚΙΧ ΟΤΗ 1.33 . ΟΙ ΔΕΣΠΟΤΑΔΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΑΝ ΑΠ ΤΟΝ ΛΑΟ. ΑΡΑ ΔΕΝ ΒΑΡΥΝΕΙ ΕΜΑΣ Η ΑΠΙΣΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ. ΟΙ ΕΚΚΛΗΣΕΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΣΕ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ,ΡΟΥΜΑΝΙΑ .ΓΕΩΡΓΙΑ ,ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ. ΜΗΠΩΣ ΦΤΑΙΜΕ ΕΜΕΙΣ ΠΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΔΟΝ ΚΙΧ ΟΤΗ? ΜΗΠΩΣ ΥΠΗΡΧΑΝ ΑΠΕΙΡΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΘΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΟ ΙΕΡΑΤΕΙΟ ΔΕΝ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕ ΚΑΘΟΛΟΥ ΔΟΝ ΚΙΧ ΟΤΗ. ΜΗΠΩΣ ΟΙ ΔΕΣΠΟΤΑΔΕΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΙΚΟΣ ΣΟΥ ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ ,ΓΙ ΑΥΤΟ ΤΟΥΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙΣ ΔΟΝ ΚΙΧ ΟΤΗ. ΠΑΝΤΩΣ ΔΙΚΟΣ ΜΑΣ ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΟΝ ΚΙΧ ΟΤΗ. ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑ ΝΑ ΠΩ ΠΟΛΛΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΙΣΤΟΙ ΚΑΤΑΛΑΒΑΝ . ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ.

   Διαγραφή
 2. Ευγε στην αδελφη. Μακαρι να την ακουσει καποια συνειδηση αρχιερεως και ν' αναστηθει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Δυστυχώς έχει περάσει μία προτεσταντική αντίληψη σε θέματα Πίστεως και Λατρείας.
  Και δυστυχώς με αυτήν την κατάσταση έχουν βολευτεί πολλοί.
  Από Επισκόπους ιερείς πιστούς...ΓΡΑΜΑΤΕΙΣ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥΣ.
  Κάποιοι λίγοι-ελάχιστοι πού τολμούν και λενε το ΝΑΙ ΝΑΙ και το ΟΥ ΟΥ ΔΙΩΚΟΝΤΑΙ ΑΝΗΛΕΩΣ.
  Κατά την γνώμη μου τώρα περνάμε στην επόμενη φάση.ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΟΥ ΠΑΠΙΣΜΟΥ.
  Έχω υπόνοιες και ενδοιασμούς πως όταν και πάλι ανοίξουν οι Ναοί ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΏΤΟΥΣ που θα εφορμήσουν εντός αυτών θα είναι ΑΣΧΕΤΟΙ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΟΙ ΞΕΝΟΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ.
  Και γιά να γίνω πιό συγκεκριμένος.
  Έχω την αίσθηση πως η ώρα των ανεπιθύμητων συλλείτουργων συμπροσευχών και μυστηρίων είναι ορατή πλέον.
  Οι δε ΙΕΡΑΡΧΕΣ έχοντας χάσει το κύρος και την αίγλη τους δεν θα μπορέσουν να προβάλουν καμία αντίσταση.
  ΑΥΤΟΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΑΝ η αν θέλετε τους ΚΑΤΑΡΓΗΣΑΝ ΤΑ ΑΘΕΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΛΗΨΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ.Και τους κατάργησαν αφού πρώτα τους έδεσαν με την παροχή μισθού (δημοσιοι υπαληλοι)με την παροχή Α.Φ.Μ των ΝΑΩΝ,με διαφόρου είδους παροχές προς τις μονές και τους ναούς και πολλά ακόμα.
  Κατώτεροι των περιστάσεων η σιωπή τους μας έφτασε σε αυτό το σημείο να ανζητούμε τρόπο για να ΣΥΜΠΟΡΕΥΘΟΥΜΕ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΩ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΣΥΜΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΜΕ ΤΟ ΚΥΡΙΟ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ.
  Και για πρώτη φορά στην ιστορία του Αδούλωτου Ελληνισμού ζούμε καταστάσεις χειρότερες απο αυτές της τουρκοκρατίας και του Γερμανικού φασισμού.
  Ζούμε έναν άλλου είδους φασισμό με δημοκρατικό προσωπείο από ανθρώπους πού μέχρι πρότεινος δήλωναν ΄΄ΥΠΕΡΜΑΧΟΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ΄΄....ΑΘΛΙΟΙ ΑΔΙΣΤΚΤΟΙ ΥΠΟΤΑΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΜΕΡΙΚΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ.
  Σε αυτούς και σε πολλούς ακόμα ταιράζουν τα ΟΥΑΙ...
  Ο ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΠΕΣΤΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕ ΝΑ ΑΓΙΑΣΕΙ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΣΟΥ. ΕΤΣΙ ΜΠΡΑΒΟ ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΚΑΙ ΠΑΤΕΡΙΚΑ.

   Διαγραφή
  2. Έχεις δίκιο. Χρόνια τώρα έχω καταλάβει ότι ΟΛΑ τα δόγματα του Χριστιανισμού (και το παπικό) τείνουν να προτεσταντοποιηθούν. Στην Ελλάδα η προτεσταντοποίηση προωθείται από δήθεν χριστιανικές εκδόσεις(Άρτος Ζωής, Αρμός, Εν πλω), από το περιοδικό Σύναξη, από τοκόμμα Χριστιανική Δημοκρατία που πιστεύει στον (προτεσταντικό) χριστιανοσοσιαλισμό και ερμηνεύει τη Χριστιανική διδασκαλία ταξικά και μαρξιστικά και φυσικά τον Καιρό. Δυστυχώς αυτοί οι κύκλοι είναι προβεβλημένοι με μεγάλη βιβλιογραφία και υψηλές θέσεις, και είναι ακαδημαϊκοί
   Γενικά προσέξτε πολύ την προτεσταντοποίηση της πίστης μας και της παράδοσης μας, διότι είναι ο μεγαλύτερο κίνδυνος της εποχής, αφού ο προτεσταντισμόε είναι πολύ "ρευστός" και πολύ υλιστικός και κοσμικός

   Διαγραφή
  3. Για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι και ακριβείς. Έχομε φιλελευθερισμό, δηλαδή το γέννημα του προτεσταντιτμού, ουσιαστικά πρόκειται μια κοσμική και άθεη θρησκεία μεταμφιεσμένη και πολιτική φιλοσοφία (φιλελευθερισμός) με "αίρεση" του το μαρξισμό που είναι θρησκεία χωρίς μεταφυσικό θεό

   Διαγραφή
  4. Ιδού ένα βιβλίο προτεσταντικής προπαγάνδας με Ορθόδοξο επίχρισμα που εκδόθηκε από τις νεοταξικές εκδόσεις Αρμός "Θρησκεία και Πολιτικός Φιλελευθερισμός" του Χριστόφορου Αρβανίτη
   Διαβάστε το όλοι και θα καταλάβετε πολλά

   Διαγραφή
  5. Η παρακμή στην Εκκλησία άρχισε τη δεκαετία του 80 με τους χριστιανομαρξιστικούς διαλόγους και την εμφάνιση των νεορθόδοξων και των μεταπατερικών οι οποίοι σιγά σιγά άρχιζαν να διαβρώνουν την ορθόδοξη σκέψη προς την προτεσταντική κατεύθυνση Ένας λόγος που συνέβη αυτό οφείλεται στην κατάρρευση της ΕΣΣΔ, έτσι πολλοί αριστεροί θέλησαν να στεγαστούν σε άλλους χώρους διαβρώνοντας τους, όπως στην Εκκλησία, ή δημιουργώντας νέες τάσεις που παλιά δεν υπήρχαν, όπως το παγανιστικό κίνημα, το οποίο ξεκίνησε δυναμικά το 90

   Διαγραφή
  6. Εγώ αδελφέ πιστεύω πως το κακό έρχεται από το 1920 με διορισμό από την τότε κυβέρνηση ως ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ του ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΜΕΤΑΞΑΚΗ ο οποίος έκανε μεγάλο άνοιγμα πρός την ''ΑΓΓΛΙΚΑΝΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ'' και λίγο μετά επί ΟΙΚ.ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΑΣ ΑΘΗΝΑΓΟΡΑ.
   Η μόνη διαφορά του τότε και του τώρα αδελφέ 12.10 είναι πως μέχρι πρότεινος (δες δεκαετία 90) υπήρχαν ΑΞΟΛΟΓΟΙ και ΑΚΕΡΑΙΟΙ ΙΕΡΑΡΧΕΣ οι οποίοι πάνω από όλα και όλους έβαζαν την ορθόδοξη πίστη μας.
   Κατά καιρούς έχω μνημονεύσει ονόματα με αρκετά εκ των οποίων αξιώθηκα να έχω
   προσωπική γνωριμία.Για αυτό και μόνο και κάνοντας συγκρίσεις η σημερινή κατάσταση προκαλεί θλίψη και προβληματισμό και το μόνο πους μας μένει η ΠΡΟΣΕΥΧΗ....
   Επίσης κυκλοφορεί μια εφημερίδα η ''ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ'' την οποία την βρίσκουμε ακόμη και μέσα στους ναους.ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ.ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΩΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ως προς την ορθόδοξη θεολογία.
   ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΓΕΜΑΤΟΥΣ ΝΑΟΥΣ...
   Ο ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ

   Διαγραφή
  7. Για τη Χριστιανικη Δημοκρατια τα ξερω καλα και τα εχω γραψει σε αλλα σχολια εδω μεσα

   Διαγραφή
  8. Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΠΡΟΩΘΕΙ ΤΟΝ ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ ΕΡΜΗΝΕΥΟΝΤΑΣ ΤΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΑΞΙΚΑ ΚΑΙ ΥΛΙΣΤΙΚΑ ΟΥΣΙΑΤΙΚΑ ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΙΚΑ. ΤΟ ΙΔΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΥΝΑΞΗ

   Διαγραφή
  9. ευγε συναδελφε για την τελ. προταση σου

   Διαγραφή
 4. Χριστουλη μου σε παρακαλω πολυ μη αποστρεψεις το προσωπο σου απο εμας παρ ολη την αναξιοτητα μας.
  Χιλια ημαρτον.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. η ρομφαία χρηματοδοτείται από τον κο Παιατ.... οπότε .... αν δεν το ξερετε google...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Δεν ταιριαζουν τα ΟΥΑΙ,αγαπητε,
  αλλα ταιριαζουν οι...κρεμαλες που πρεπει συντομα να στηθουν στην Πλ.Συνταγματος για ολους αυτους τους πολιτικους τυχοδιωκτες και αλητες που ξεπουλησαν και ατιμασαν την ιερη μας την πατριδα.
  Στην κρεμαλα λοιπον και μετα αποτεφρωση...για τους εθνοπροδοτες
  που οδηγουν με τις αποφασεις τους εναν ολοκληρο λαο στον ΟΛΕΘΡΟ και
  στην ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ.
  Την τιμωρια απ'τον ΘΕΟ δεν θα την αποφυγουμε θα πεσει στα κεφαλια μας τα "αδεια",τα αμυαλα,ΤΑ ΑΘΕΑ,
  και θα ειναι συγκλονιστικη...
  Ευχομαι ο καλος ΘΕΟΣ να μας λυπηθει και να μας ελεησει και να αγωνιστουμε οσο μπορουμε για να ειναι η τιμωρια μας οσο γινετε πιο μικρη.
  Καλον αγωνα,με πιστη,μετανοια και προσευχη για να σωθουμε και να σωθει και η γλυκια μας η πατριδα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΟΙ ΙΕΡΑΡΧΕΣ ΔΕΝ ΦΤΑΙΝΕ ΣΕ ΤΙΠΟΤΕ?. ΑΦΕΣΗ ΑΜΑΡΤΙΩΝ ? ΜΟΝΟ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΦΤΑΙΝΕ ΑΝΩΝΥΜΕ ΤΗΣ 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020? ΔΕΝ ΒΛΕΠΕΙΣ ΤΑ ΧΑΛΙΑ ΤΟΥΣ?

   Διαγραφή
  2. Δεν είμαι ο 9:44 μμ.
   Οπωσδήποτε και φταίνε και πολλοί ιεράρχες. Αυτό είναι αναμφισβήτητο!

   Φιλάρετος

   Διαγραφή
  3. Εθνοπροδότες δυστυχώς είναι και πάρα πολλοί νεοέλληνες λαϊκοί. Οι σωστοί Έλληνες είναι πλέον πολύ λίγοι. Καταλάβετε το, ο κόσμος άλλαξε και η αλλαγή αυτή προβάλλεται ως ελευθερία

   Διαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.