29 Απρ 2020

ΟΧΙ στὴν ἐπιβολὴ τῆς «Σεξουαλικῆς διαπαιδαγώγησης» ἀπὸ τὸ Νηπιαγωγεῖο...!Ἡ Νέου Τύπου ἀντιεπιστημονική, ἀντιπαιδαγωγικὴ καὶ ἀντoρθόδοξη Σεξουαλικὴ ἀγωγὴ ποὺ προωθεὶ τὸ Ὑπουργεῖο γιὰ τὰ παιδιά μας. 
Τὸ νέο Πολυνομοσχέδιο τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων, τὸ ὁποῖο στοχεύει στὴν ἀναβάθμιση τοῦ σχολείου, παρουσιάστηκε πρὸ ἡμερῶν (22/04/20) ἀπὸ τὴν Ὑπουργὸ κὰ Νίκη Κεραμέως, καθὼς καὶ ἀπὸ τοὺς Ὑφυπουργοὺς κὰ Σοφία Ζαχαράκη καὶ κ. Βασίλη Διγαλάκη. Τὸ ἐν λόγω νομοσχέδιο ἀναρτήθηκε μάλιστα ἄμεσα πρὸς δημόσια διαβούλευση. 
Στὸ νομοσχέδιο αὐτὸ περιλαμβάνεται, μεταξὺ ἄλλων, ἡ ἀνάπτυξη Ἐργαστηρίων Δεξιοτήτων: Εἰσάγονται πιλοτικὰ νέες θεματικὲς στο υποχρεωτικό προγραμμα νηπιαγωγειων, δημοτικῶν καὶ γυμνασίων ἀπὸ τὸ ἑπόμενο σχολικὸ ἔτος (2020–2021). Στόχος τῶν Ἐργαστηρίων Δεξιοτήτων εἶναι νὰ ἐνισχυθεῖ ἡ καλλιέργεια ἤπιων δεξιοτήτων, δεξιοτήτων ζωής καὶ δεξιοτήτων τεχνολογίας καὶ ἐπιστήμης (ἀπὸ κοινοὺ «δεξιότητες τοῦ 21ου αἰώνα») στοὺς μαθητές, ὅπως καὶ ἠ βιωματικὴ καὶ ἀνακαλυπτική μαθηση. Τὰ ἐργαστήρια ὀργανώνονται σὲ 4 θεματικοὺς κύκλους (Εὖ ζῆν, Περιβάλλον, Κοινωνικὴ Ἐνσυναίσθηση καὶ Εὐθύνη, Δημιουργικὴ Σκέψη καὶ Πρωτοβουλία) καὶ περιλαμβάνουν διάφορες ἐπιμέρους θεματικὲς (ἀνὰ ἡλικία), ὅπως π.χ. ἐθελοντισμός, σεξουαλικὴ διαπαιδαγώγηση...
οἰκολογικὴ συνείδηση, πρόληψη ἀπὸ ἐξαρτήσεις, ἐπιχειρηματικότητα, πρόληψη καὶ προστασία ἀπὸ φυσικὲς καταστροφές, ἀλληλοσεβασμὸς καὶ διαφορετικότητα, ρομποτική, νέες τεχνολογίες κ.α. 

ΆΡΘΡΟ: ΦΡΙΞΟΝ Ἥλιε, στενάξατε Γονεῖς…! Ἀπαράδεκτο πρόγραμμα σεξουαλικῆς «διαπαιδαγώγησης» γιά… νήπια. 

Μὲ λίγα λόγια, τὸ ὑπουργεῖο θὰ ἀναπτύξει «δεξιότητες ζωῆς» στὰ «παιδιὰ τοῦ 21ου αιώνα» μέσα ἀπὸ τὸ ὑποχρεωτικὸ μάθημα τῆς σεξουαλικῆς διαπαιδαγώγησης ἀπὸ τὸ νηπιαγωγεῖο! 

Εἶναι βέβαιο πὼς δὲν ὑπάρχει οὔτε ἕνας γονέας ποὺ θὰ ἀρνηθεῖ νὰ διδαχθεῖ τὸ παιδί του ἀπὸ τὸ Νηπιαγωγεῖο, γιὰ τὸ πῶς θὰ ἔχει Ψυχικὴ Ὑγεία, πῶς θὰ προστατεύει ἀποτελεσματικὰ τὸν ἑαυτό του ἀπὸ τὴν κακοποίηση, πῶς θὰ εἶναι καθαρό, θὰ ἀρνεῖται τὴν ἐπικοινωνία μὲ ἄτομα ποὺ δὲν ἐμπιστεύεται, θὰ διαχειρίζεται ἀποτελεσματικὰ τὶς σεξουαλικές του ἐπιθυμίες ὥστε νὰ ἀποφύγει τὶς κακοποιητικὲς σχέσεις, τὰ σεξουαλικῶς μεταδιδόμενα νοσήματα, μία ἐγκυμοσύνη σὲ λάθος στιγμή. Δὲν ὑπάρχει γονέας ποὺ νὰ μὴ θέλει τὸ παιδί του νὰ ἀποφύγει τὸ bullying λόγω κάποιας ἰδιαιτερότητας δικῆς του ἢ τῆς οἰκογένειάς του. 

Οἱ γονεῖς συχνὰ διστάζουν νὰ προσφέρουν οἱ ἴδιοι στὰ παιδιὰ τους αὐτὸ ποὺ ἔχουν ἀνάγκη καὶ δικαιοῦνται. Ἐπικαλοῦνται προβλήματα χρόνου, γνώσεων, κακὴ ἐπικοινωνία μὲ τὰ παιδιά τους, φυσικὴ συστολή, προβλήματα ἀντίληψης τοῦ παιδιοῦ. H λύση νὰ ὑπάρξει ἡ σχετικὴ διδασκαλία ἀπὸ τὸν «εἰδικό» τοῦ σχολείου, ποὺ θὰ ἐργαστεῖ μὲ ψυχραιμία, ἀντικειμενικότητα, ἐφαρμόζοντας τὸ ἐπιστημονικὰ καλύτερο γιὰ τὰ παιδιά, μὲ γνώση ἀπαλλαγμένη ἀπὸ θρησκοληψίες, βασισμένη στὴν ἐμπειρία τοῦ «ἐξωτερικοῦ» καὶ ἐνταγμένης στὸ σύγχρονο κοινωνικὸ «γίγνεσθαι» φαντάζει μεγαλειώδης! Καὶ μάλιστα ἀπὸ τὸ Νηπιαγωγεῖο! 

Αὐτὸ εἶναι ἀκριβῶς τὸ «δόλωμα» ποὺ ρίχνεται στοὺς φοβισμένους καὶ ἀνενημέρωτους γονεῖς καὶ φυσικὰ φαντάζει πολὺ ὄμορφο, δελεαστικὸ καὶ «καθὼς πρέπει». 

ΟΜΙΛΙΑ: Σεξουαλικὴ Διαπαιδαγώγηση καὶ Παιδεία [Ξενοδοχεῖο Caravel, 9 Φεβρουαρίου 2020] 

Ἔτσι, ὁ «εἰδικός» τῆς Σεξουαλικῆς Ἀγωγῆς ἀρχίζει νὰ ἐνημερώνει καὶ νὰ ἐκπαιδεύει μὲ τὴ θερμὴ συγκατάθεση τοῦ γονέα τὰ παιδιὰ ἀπὸ τὸ νηπιαγωγεῖο γιὰ θέματα τῆς ἀνθρώπινης ἀνατομίας, ὑγιεινῆς, σεβασμοῦ στὸν ἄνθρωπο, τὴν ἀποφυγὴ καὶ καταγγελία ἀτόμων κακοποιητικῶν γιὰ θέματα δήλ. ποῦ εἶναι γενικὰ ἀποδεκτά. Αλλά μαζὶ μὲ αὐτὰ καὶ ἐπιπλέον, διδάσκονται τὰ βασικὰ γιὰ τὴν ἀνθρώπινη ἀναπαραγωγὴ μὲ ἀντιστοιχη αναπαράσταση της σεξουαλικῆς πράξης, τὸ ἀνατομικὸ λεξιλόγιο τῶν ἔξω γεννητικῶν ὀργάνων, ἡ εὐχαρίστηση τοῦ ἀγγίγματος τοῦ ἰδίου σώματος (αὐνανισμὸς) ἢ του σώματος τοῦ ἄλλου, ἠ θετικῆ χρήση τοῦ σεξουαλικοῦ λεξιλογίου, ἡ φιλία ἀλλὰ καὶ ἠ αγάπη πρὸς τὰ ἄτομα τοῦ ἴδιου φύλου (καὶ οἱ διαφορές τους), πῶς χειριζόμαστε τὰ δύσκολα συναισθήματα σὲ μία στενὴ σχέση, τα διαφορετικὰ εἴδη οἰκογένειας, ἀποδοχὴ χωρὶς κριτική της διαφορετικότητας καὶ τῶν διαφόρων τρόπων ζωῆς. 

Τὰ ἀποτελέσματα εἶναι ἡ πρώιμη σεξουαλικοποίηση τοῦ παιδιοῦ, ποὺ θεωρεῖ φυσιολογικὸ τὸν αὐνανισμό, τὴν ἀσυμβατότητα βιολογικοῦ φύλου καὶ ταυτότητας φύλου, ἰσότιμες ὅλες τὶς μορφὲς «οἰκογένειας», ἐθίζεται στὴν πορνογραφία, ἀποδέχεται στὴ συνείδησή του τὶς προγαμιαῖες σχέσεις, τὴν ἀντισύλληψη, τὴν ἄμβλωση, τὴν ὁμοφυλοφιλία, τὴ ρευστότητα στὴ ταυτότητα φύλου καὶ ἀντιδρᾶ σὲ ὅποιον κάνει παρέμβαση πρὸς τὴν κανονικοποίησή του (γονέα, θρησκευόμενο ἄτομο, ἰατρό, κοινωνικὸ κανόνα) θεωρώντας τὸν καταχραστὴ τῶν σεξουαλικῶν του δικαιωμάτων. 

Σὲ πολλὰ παιδιά διαταρασσεται ἡ ἀντίληψη γιὰ τὸ φύλο τους καὶ οἰ σεξουαλικὲς τους προτιμήσεις. Άλλοτε επιδίδονται σὲ σεξουαλικὰ παιγνίδια μιμησης ἢ και κακοποίηση συνομηλίκων τους ἐπιθυμώντας νὰ μιμηθοῦν τοὺς μεγάλους καὶ τὶς ἐμπειρίες τους. 

Ἀνατίθεται στὰ παιδιὰ τὸ βαρὺ φορτίο νὰ προστατέψουν τὸν ἑαυτό τους ἀπὸ τὴ σεξουαλική τους κακοποίηση απο τὸν ἐνήλικα καὶ νὰ τὴν καταγγείλουν κατὰ τὴν κρίση τους. Πόσο δύσκολο θὰ εἶναι γιὰ τὸ παιδὶ νὰ ξεχωρίσει ποιὸν νὰ ἐμπιστευτεῖ, ὅταν ἡ κακοποίηση προέρχεται τὶς περισσότερες φορὲς ἀπὸ τοὺς δικούς του ἀνθρώπους! 

Ἡ σεξουαλικὴ ἱκανοποίηση σὲ αὐτὰ τὰ μαθήματα ξεχωρίζει τὴ σεξουαλικὴ ἱκανοποίηση ἀπὸ τὴν ἀναπαραγωγικὴ λειτουργία. Η βιολογικὴ σχέση στὴν οἰκογένεια χάνει τὴν ἀξία της, τὸ πρότυπο τῆς ὁμόφυλης στείρας ἕνωσης προωθεῖται ὡς ἰσότιμο μὲ τὸν σταθερὸ ἑτερόφυλο γάμο καὶ τὸ βιολογικὸ δεσμὸ ποὺ δημιουργεῖ τὰ βιολογικὰ παιδιὰ καὶ ἀδέλφια. Ἀλλάζει στὴ συνείδηση τοῦ παιδιοῦ τὸ πρότυπό τῆς οἰκογένειας. 

Ἡ παραδοσιακὴ οἰκογένεια ὑπονομεύεται, ὡς παλιομοδίτικο κατασκεύασμα, ποὺ μὲ τὶς σκουριασμένες της ἀντιλήψεις στερεῖ τὴ σεξουαλικὴ χαρὰ ἀπὸ τὸ παιδί. Ουδέποτε ὁ ἑτερόφυλος σταθερὸς γάμος προβάλλεται ὡς πρότυπο εὐτυχίας. Το παιδὶ ἔχει μεγάλη δυσκολία νὰ συνάψει ὥριμο γάμο καὶ σταθερὴ σχέση ὅταν ἐνηλικιωθεῖ καὶ τὸ ἐπιθυμήσει. 

ΒΙΝΤΕΟ: Ἀξιολογώντας ἕνα σχολικὸ πρόγραμμα σπουδῶν ποὺ ἀφορᾶ τὴν σεξουαλικὴ ἐκπαίδευση στὰ παιδιὰ (Evaluating Sex Ed Curricula) 

Ὑπάρχει ἐκτεταμένη ἐπιστημονικὴ βιβλιογραφία που ὑποδεικνύει τὶς σωματικὲς καὶ ψυχολογικὲς συνέπειες πάνω στὰ παιδιὰ αὐτῆς τῆς πρώιμης καὶ ἄκαιρης ἐνασχόλησής τους μὲ τὴ σεξουαλικότητα. Ὑπάρχουν βιωματικες ἐμπειρίες παιδιων καὶ οἰκογενειῶν ποὺ ὑπέστησαν τραύματα ἀπὸ αὐτὴ τὴν ἐκπαίδευση. Υπάρχει ὁ κοινὸς νοῦς, ποὺ ὑποδεικνύει πὼς ἡ σωματικὴ ἑνότητα δύο ἀνθρώπων, τὸ πλῆρες δόσιμο τοῦ ἑνὸς στὸν ἄλλον, εἶναι ἡ πιὸ οἰκεία σχέση, ποὺ γιὰ νὰ τοὺς ὁδηγήσει ὅμως στὴν εὐτυχία, πρέπει καὶ οἱ δύο νὰ εἶναι σὲ θέση νὰ δείξουν πέρα ἀπὸ τὴ σχέση αὐτή, καὶ σεβασμὸ ὁ ἕνας για τὸν ἄλλο . Ὁ σεβασμὸς χρειάζεται μακρόχρονη καλλιέργεια τῶν ψυχῶν καὶ ἐκδηλώνεται μὲ τὴν ἱκανότητά τους νὰ θυσιάζονται μεταξύ τους, γιὰ πάντα, καὶ μὲ ἀποκλειστικότητα. 

Ἡ ἐπιτυχημένη σεξουαλικὴ σχέση εἶναι τὸ δῶρο στὴν ὑπόσχεση παντοτινῆς καὶ ἀποκλειστικῆς ἀγάπης καὶ ἑνότητας, δηλαδὴ στὸ γάμο, καὶ μόνο μέσα σὲ αὐτὸν φέρνει ὁλοκληρωμένη χαρά. Κάθε ἄλλη θεώρηση καὶ ψευτοεκπαίδευση εἶναι ἀποσπασματική, παραπλανητικὴ καὶ καταστροφικὴ γιὰ τὰ παιδιά μας. 

Τὸ Ὑπουργεῖο ὅμως προχώρησε στὸ μέτρο αὐτὸ λαμβάνοντας ὑπόψιν του μόνο τὶς ἀπόψεις μὲ τὴ συγκεκριμένη ἰδεολογικὴ τοποθέτηση (3) καὶ χωρὶς νὰ προσκαλέσει συμβουλευτικὰ Ἐκπαιδευτικούς, ἐπιστήμονες Ψυχικῆς Ὑγείας, Συλλόγους γονέων, ἄτομα ἐν γένει διαφορετικῆς τοποθέτησης, ἀλλὰ καὶ τοὺς Πνευματικοὺς πατέρες ποὺ ἀγωνίζονται καὶ ἐκεῖνοι γιὰ τὴν εὐτυχία τῶν παιδιῶν τοὺς (διότι ὁ σεβασμὸς στὶς θρησκευτικὲς ἀξίες εἶναι κατοχυρωμένο δικαίωμα καὶ τὰ συγκεκριμένα προγράμματα τὴν προσβάλλουν). Δοκιμασμένες μέθοδοι γιὰ εὐτυχισμένους, σεξουαλικὰ ὑγιής, καὶ σταθεροὺς γάμους, ἀγνοήθηκαν ἐπιδεικτικὰ στὰ πλαίσια τῆς πολιτικὰ «ὀρθῆς», νέου τύπου ἀντιεπιστημονικῆς, ἀντιπαιδαγωγικῆς καὶ ἀντιθρησκης ἀγωγῆς τοῦ Ὑπουργείου μας. 

Τὸ μάθημα εἶναι κατὰ τὸ νομοσχέδιο ὑποχρεωτικό. Το σχολεῖο δὲν ἔχει δυνατότητα νὰ ἀρνηθεῖ, οὔτε καν λόγω τῆς τυχὸν ἰδιαίτερης φύσης του, π.χ. σχολεῖο μὲ διαφορετικὲς Θρησκευτικὲς ἀρχές, διότι ἡ σεξουαλικὴ διαπαιδαγώγηση θεωρεῖται «δικαίωμα» τοῦ παιδιοῦ καὶ τὸ κράτος τὸ ὑπερασπίζεται… Ἡ ἐνημέρωση ἀπὸ τὸ γονέα γιὰ θέματα σεξουαλικότητας θεωρεῖται ἐκ προοιμίου ἐλλιπής. 

Σύμφωνα μὲ τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας ἡ ἐκπαίδευση ξεκινᾶ ἀπὸ τὸ Νηπιαγωγεῖο! Θὰ ἦταν «εὐχῆς ἔργον» γιὰ τοὺς «ὑπευθύνους» τοῦ Ὑπουργείου νὰ τὴν ἀρχίσουν καὶ ἀπὸ τὸ Μαιευτήριο…, γιατί τέτοιες εἶναι οἱ «Ὁδηγίες» τῆς Εὐρωπαϊκοῦ Τμήματος τῆς Παγκόσμιας Ὀργάνωσης Ὑγείας – καὶ ὄχι μόνο. Θὰ ἐπεκτείνεται βέβαια καὶ στὰ μεγαλύτερα παιδιὰ σταδιακά. 

Εἶναι σημαντικὸ νὰ σημειώσουμε πῶς τὸ σχετικὸ Πολυνομοσχέδιο ἀνακοινώθηκε (τυχαία;)Σὲ μία δύσκολη περιοδο για τοὺς γονεῖς, τοὺς ἐκπαιδευτικοὺς καὶ τὴν Ἐκκλησία μας, περιοδο ποὺ τὰ σχολεῖα εἶναι κλειστὰ λόγω κορονοϊού. Τὰ περιθώρια κινητοποίησης γονέων καὶ διδασκόντων ἐλάχιστα, καὶ ἢ Ἱερὰ Σύνοδος, ἔχοντας καὶ ἄλλα θέματα ἐξίσου σοβαρὰ νὰ τὴν ἀπασχολοῦν, δὲν ἔχει τὴ δυνατότητα νὰ παρέμβει ἄμεσα σὲ αὐτὸ τὸ ζήτημα πνευματικῆς καθοδήγησης τῶν παιδιῶν της. 

ΒΙΝΤΕΟ: Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ. Σταματῆστε ΑΜΕΣΑ τὰ Σχολικὰ Προγράμματα Ὁλοκληρωμένης Σεξουαλικῆς Ἐκπαίδευσης. (The War on Children) 

Πραγματικά, ἡ ἐφαρμογὴ αὐτοῦ τοῦ προγράμματος δυναμιτίζει καὶ προσβάλλει ὅλες τὶς χριστιανικὲς ἀξίες, ποὺ ἀποτελοῦν τὰ θεμέλια γιὰ τὴ χαρὰ καὶ τὴν εὐτυχία τοῦ ἀνθρώπου καὶ ὡς πρὸς τὸ θέμα τῆς σεξουαλικότητάς του. Ὁ ἀγώνας τῆς ἐγκράτειας, τῆς σεμνότητας, τῆς ἁγνότητας, τῆς μονογαμίας ἀπαξιώνεται μὲ αὐτὰ τὰ προγράμματα ἤδη ἀπὸ τὸ Νηπιαγωγεῖο. Περιφρονεῖται ὁ πνευματικός ἀγώνας τῶν νέων ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ προσέλθουν ἁγνοὶ στὸ γάμο τους ἐμπιστευόμενοι τὴν εὐτυχία τους ἀκόμη καὶ στὸ θέμα τῆς σεξουαλικότητας στὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Περιφρονεῖται ὁ ἀγώνας ὅσων θὰ ἤθελαν νὰ ἀκολουθήσουν τὸ δρόμο τοῦ Ὀρθόδοξου μοναχισμοῦ, γιὰ νὰ μὴν ἐπεκταθοῦμε καὶ στὴν ἀλλοίωση τῆς ἔννοιας τῆς ἁγνότητας ὅπως ὁρίζεται ἀπὸ αὐτὰ τὰ προγράμματα. 

Ἐπιπρόσθετα, εἶναι ἀπορίας ἄξιο, γιατί ἐνῶ τὸ θέμα τῆς «σεξουαλικῆς διαπαιδαγώγησης στὸ Νηπιαγωγεῖο», προαναγγέλθηκε ξεκάθαρα στὴν «Αἰτιολογικὴ Ἔκθεση στὸ Σχέδιο Νόμου….», καὶ ἔγινε ἡ σχετικὴ ἀνακοίνωση πρὸς τοὺς δημοσιογράφους, ἡ συγκεκριμένη θεματολογία δὲν ἀναγράφετε μὲ σαφήνεια στὴν ἰστοσελίδα τῆς Δημόσιας Διαβούλευσης, ὥστε νὰ ἔχει τὴ δυνατότητα ὁ κάθε γονέας νὰ ἐνημερωθεῖ, νὰ ἐκφράσει ἐλεύθερα τὴν ἄποψή του, τὶς ἐπιθυμίες καὶ τὶς ἐπιφυλάξεις του. 

Αὐτὸ τὸ θεωροῦμε ἐξαιρετικὰ ὕπουλο καὶ παραπλανητικὸ ἀπὸ τὴ πλευρὰ τοῦ Ὑπουργείου, τὸ ὁποῖο προσβάλλει ἐκτὸς ἀπὸ τὰ παιδιὰ καὶ τὴ νοημοσύνη τοῦ σύγχρονου γονέα. 

Καλοῦμε τοὺς γονεῖς:
Νὰ ἀρνηθοῦν τὴ συμμετοχὴ τῶν παιδιῶν τους σὲ αὐτὰ τὰ προγράμματα,

Νὰ μὴν ἐπιτρέψουν στους «εἰδικοὺς» ἐκπαιδευτὲς τοῦ Ὑπουργείου νὰ γίνουν διαχειριστὲς τῆς ζωῆς καὶ τῶν ἀξιῶν τῆς δικῆς τους οἰκογένειας. 

Νὰ ἀναλάβουν οἱ ἴδιοι να βοηθήσουν τὰ παιδιά τους, ἤδη ἀπὸ τὴ γέννησή τους, ὥστε νὰ ἀναπτύξουν ὑγιῆ σεξουαλικότητα. 

Νὰ ἀγωνισθούν με ὅλα τὰ νόμιμα μέσα γιὰ νὰ σωθοῦν τὰ παιδιά μας, οἱ οἰκογένειες, ἡ Πίστη καὶ ἡ Πατρίδα μας, ἀπὸ τέτοιου τύπου καθοδηγητὲς καὶ προγράμματα Ψυχικῆς καὶ Σεξουαλικῆς Ὑγείας. 

Νὰ μποῦν στην ιστοσελίδα τῆς Δημόσιας Διαβούλευσης καὶ νὰ διατυπώσουν την έντονη ἀντίδραση καὶ διαφωνία τους σχετικὰ μὲ τὴν ἐπιβολή, ἔστω καὶ πιλοτικά, τῆς Σεξουαλικῆς Διαπαιδαγώγησης (γίνεται ἀναφορὰ στὸ (4) σελίδα 2). Ἡ συγκεκριμένη διαβούλευση θὰ εἶναι ἀνοικτὴ μέχρι τὶς 6 Μαΐου 2020, 8 π.μ.
mumdadandkids

12 σχόλια:

 1. Οχι στο αηθές μάθημα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης! Και πάλι Οχι!
  Και πολλές φορές ΟΧΙ!

  Φιλακόλουθος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ευχαριστούμε αλλά Δεν θα πάρουμε τέτοιο βρώμικο μάθημα.
  Απαράδεκτον!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Μακρυά απο τα Ορθόδοξα Ελληνόπουλα τέτοιο μάθημα. Μακρυά!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Στον αγώνα της νεας τάξης για την επιβολή των διαστροφών έχουν επιστρατευθεί και πολλοί θεολόγοι. Έχω γνωρίσει τέτοιους,οι οποίοι θεωρούν τις διαστροφές αυτές φυσιολογικές και κατακρίνουν εκείνους που αντιδρούν ως υποκριτές χριστιανούς. Εκεί φτάσαμε

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. αυτοι προωθουν την αντιχριστη ατζεντα και μονο ο πολεμος ή μια πατριωτικη κυβερνηση θα μπορουσαν να μας σωσουν [ή να παρει ο Θεος το κατσαβιδι...]. Εγω δεν θα στειλω τα παιδια μου σε τετοιο νηπιαγωγειο, και νομιζω οτι πρεπει να αυτοοργανωθουμε οι πιστοι γενικοτερα, κατα τα προφητευμενα. Γ.Π.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Οσο αδιαφορει ο λαος και δεν αντιδρα
  σε καθε τι που ειναι ανηθικο,ανιερο,
  αθεο,και ανθελληνικο θα αντιμετωπιζει την αισχρη και αθλια εφαρμογη του απο το κρατος.
  Οσο μας εχουν αποβλακωμενους,αποχαυνωμενους,και "κοιμησμενους" τοσο αυτοι θα χαιρονται και θα νιωθουν οτι επιτελουν εργο.ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ-ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΑΓΩΝΑΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΩΡΑ ΑΥΡΙΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΡΓΑ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ο λαός είναι συνένοχος σε ό,τι γίνεται, και ειδικά η νεολαία και οι "επιστήμονες"

   Διαγραφή
 7. Πόσοι και ποιοι από τους ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ - ΓΟΝΕΙΣ - ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ - ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ - ΙΕΡΕΙΣ - ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ παραβρεθηκαν στις πορείες για την παιδεια;;;Για το μάθημα των θρησκευτικών;;;
  ΠΟΣΟΙ;;;
  Τώρα μάλλον είναι άργα.Τόσα χρόνια δούλευαν συστηματικά και μεθοδικά και τώρα ήρθε η ώρα τους.
  Καταδικάσαμε το μέλλον της χώρας μας παραδίδοντας το αμαχητί στα άνομα και διεστραμένα μυαλά τους.
  Το μέλλον όλων μας θα είναι εφιαλτικό.Και για αυτό θα φταίει η στάση οι επιλογές μας και η αδιαφορία μας.
  Ο ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αν αγωνιστούμε με μετάνοια δεν είναι αργά Πολύτεκνε.

   Φιλακόλουθος

   Διαγραφή
 8. Ποτε δεν ειναι αργα,ολα γινονται και ολα ανατρεπονται αμα υπαρχει,πιστη,
  αγαπη,ταπεινωση και προπαντος καρδιακη προσευχη προς τον Παντοδυναμο Κυριο και Θεο μας...

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.