31 Ιαν 2020

π. Ἰουστίνος Πάρβου: Ἦρθε ἡ ὥρα γιά τό μαρτύριο!

    Μέ μεγάλο πόνο καί ἀνησυχία ἔρχομαι νά σᾶς μιλήσω γιατί αἰσθάνομαι ὅτι τό ὀφείλω αὐτό στό Θεό, στή συνείδησή μου καί στήν καρδιά μου καί δέ μπορῶ νά προσπεράσω αὐτό τό ἐπικίνδυνο κύμα τό ὁποῖο σηκώθηκε νά καταπιεῖ ὅλη τήν ἀνθρωπότητα ἀκόμα καί τούς ἐκλεκτούς, χωρίς νά μέ νοιάζει.
Δέν εἶναι δική μου ἀποστολή ὡς ἁπλός μοναχός, κρυμμένος πάνω σέ ἕνα βουνό, νά σᾶς κάνω γνωστούς αὐτούς τούς κινδύνους πού ἔρχονται πάνω στήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, ἀλλά εἶναι τῆς Ἱεραρχίας, τῶν μεγάλων αὐτῆς τῆς Ἐκκλησίας.  Ἀλλά ἐάν αὐτοί δέ λένε τίποτα γιά αὐτά τά πράγματα πού νοιάζουν τό λαό, ἔχοντας ἄλλες πολύ πιό σημαντικές ἀπασχολήσεις ἐκτός ἀπό αὐτές, ἐγώ δέν μπορῶ νά προσπεράσω τή φωνή ὅλων σας, ὅσων μείνατε πιστοί στό λόγο τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ καί περιμένετε καί μοῦ ζητήσατε τή γνώμη μου ἀπέναντι σ’ αὐτή τήν ὀδυνηρή πραγματικότητα τήν ὁποία ζοῦμε.
    Γιά αὐτό τέκνα μου, ἔρχομαι καί σᾶς λέγω ὅτι ἦλθε ἡ ὥρα νά δοξάσουμε τόν Υἱό τοῦ Θεοῦ, τόν Ἰησοῦ Χριστό, τό μόνο ἀληθινό Θεό.  Δέ πίστευα ὅτι θά ζῶ νά δῶ καί ἐγώ τήν ἀρχή αὐτῶν τῶν Ἀποκαλυπτικῶν καιρῶν τοῦ πόνου ἀλλά ἰδού ἡ ὀργή τοῦ Θεοῦ ἦλθε πιό νωρίς ἐπάνω μας λόγω τῶν ἁμαρτιῶν καί τῶν ἀνομιῶν πού ἔχουμε διαπράξει.  Καί βλέπω πώς οἱ καημένοι οἱ ἄνθρωποι δέν εἶναι ἕτοιμοι νά ξεπεράσουν αὐτές τίς παγίδες τοῦ πονηροῦ, τοῦ ὁποίου ἡ καινούργια ἀπόφαση εἶναι νά σφραγίσει τίς ψυχές σας μέ τή σφραγίδα τοῦ διαβόλου – 666.Ὅλοι διαβάσαμε τήν Ἀποκάλυψη καί τίς προφητεῖες πού ἔχουν γραφτεῖ 2000 χρόνια πρίν «καί ποιεῖ πάντας, τούς μικρούς καί τούς μεγάλους, καί τούς πλουσίους καί τούς πτωχούς, καί τούς.... ἐλευθέρους καί τούς δούλους, ἴνα δώσωσιν αὐτοίς χάραγμα ἐπί τῆς χειρός αὐτῶν τῆς δεξιᾶς ἡ ἐπί τῶν μετώπων αὐτῶν, καί ἴνα μή τίς δύνηται ἀγορᾶσαι ἡ πωλῆσαι εἰ μή ὁ ἔχων τό χάραγμα τό ὄνομα τοῦ θηρίου ἡ τόν ἀριθμόν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ»(Ἀποκ. 13, 16-17)
    Ὁ καιρός αὐτός τόν ὁποῖο ζοῦμε εἶναι πρόδρομος αὐτῆς τῆς προφητείας.  Πιεζόμενοι ἀπό τό νόμο καί τήν κυβέρνηση οἱ Ρουμάνοι εἶναι ἀναγκασμένοι νά μποῦν σέ ἕνα σχέδιο ἐντοπισμοῦ καί ἐπιτήρησης, σέ ἐθνικό καί παγκόσμιο ἐπίπεδο.  Σχέδιο πού, στήν πράξη, κλέβει τήν ἐλευθερία τῶν ἀνθρώπων.  Ζητᾶνε ἀπό τούς Ρουμάνους νά βάλουν πάνω στά διαβατήρια καί πάνω στά διπλώματα ὁδηγήσεως αὐτό τό βιομετρικό τσίπ, τό ὁποῖο περιέχει τό ψηφιακό ἀποτύπωμα καί τή φωτογραφία.
Μᾶλλον γιά πολλούς ἀνάμεσά σας αὐτό τό τσίπ εἶναι κάτι ἀσήμαντο ἀλλά πίσω ἀπό αὐτό τό σύστημα πού καταγράφει τούς ἀνθρώπους καί περιέχει ὅλα τά δεδομένα (πληροφορίες) κρύβεται μία ὁλόκληρη δικτατορία, ἕνα δαιμονικό σχέδιο, μέσω τοῦ ὁποίου δέχεσαι νά πουλήσεις τήν ψυχή σου στό διάβολο.  Ἡ καταγραφή τῶν ἀνθρώπων, ὅπως κάνουμε μέ τά ζῶα, εἶναι τό πρῶτο βῆμα ἀπό τά μέτρα πού πέρνουνε γιά νά ἐλέγχουν ἀπόλυτα τόν ἄνθρωπο. Ἀγαπητοί μου, ὅπως οἱ Ἅγιοι Πατέρες προφητεύουν ἄν δεχθεῖτε αὐτό τό τσίπ εἶναι σάν νά ἀρνεῖστε τήν πίστη σας.  Νά μή πιστεύετε ὅτι μποροῦμε νά ὑπηρετήσουμε καί τό Θεό καί τό μαμμωνά.  Ὄχι ἀγαπητοί μου, μή πάρετε αὐτό τό δαιμονικό σῆμα τό ὁποῖο θά σᾶς πάρει ὅτι σας ἀνήκει σάν κληρονομιά ἀπό τό Θεό, τo δικαίωμα γιά ταυτότητα, μοναδικότητα καί γνησιότητα, τοῦ κάθε ἀνθρώπου.  Πρέπει νά ὑπερασπίσουμε αὐτό τό δικαίωμα πού μας ἔδωσε ὁ Θεός, ἄν καί θά πρέπει νά τό πληρώσουμε μέ τή ζωή μας.  Τσάμπα ἔχετε κερδίσει τοῦ κόσμου τά πράγματα ἄν χάσετε τίς ψυχές τίς δικές σας καί τῶν παιδιῶν σας, γιατί οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοί μας λένε πολύ ξεκάθαρα ὅτι «πειθαρχείν δεῖ Θεῶ μᾶλλον ἡ ἀνθρώποις»(Πράξ. ε΄ 29).
    Γιαυτό σας λέω εἶναι ὁ καιρός τοῦ μαρτυρίου.  Κατά τή γνώμη μου εἴμαστε στούς καιρούς, στούς ὁποίους ὁ μόνος δρόμος γιά τή σωτηρία εἶναι τό μαρτύριο.  Τώρα εἶναι ἡ ὥρα νά μαρτυρήσουμε μέ τή δική μας ζωή.  Μέχρι τώρα αὐτό ἦταν τσάμπα δέν θά εἶχε νόημα.  Δυστυχῶς ἐμεῖς δέν ἔχουμε μία ὀρθόδοξη νεολαία τόσο καλά ὀργανωμένη ὅπως ἔχουν οἱ Ἕλληνες, ἡ δική μας εἶναι περισσότερο εὐλαβής, εἶναι ἀλήθεια, ἀλλά καί χωρίς θάρρος καί ἀντιδράσεις.
Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά πόσο γενναία ἀντέδρασαν οἱ Ἕλληνες καί οἱ Σέρβοι ὅταν διαμαρτυρήθηκαν γιά τό τσίπ καί αὐτοῦ τοῦ συστήματος καταγραφῆς καί τοῦ ἀπόλυτου ἐλέγχου τῆς ταυτότητος.  Οἱ νέοι τους μεγάλωσαν ἀπό μικροί σ’ αὐτό τό πατερικό πνεῦμα τόσο μέσα στίς οἰκογένειες ὅσο καί στά σχολεῖα τους, ἔχουν γνώσεις τῆς Παλαιᾶς καί τῆς Καινῆς Διαθήκης, ἀπό πατέρα σέ γιό διδάχθηκαν τήν πατερική παράδοση.  Ἀπό τά χρόνια τοῦ κουμουνισμοῦ μέχρι τώρα ἐμεῖς δείξαμε ὅτι συνέχεια εἴμαστε ὑπηρέτες τῶν ἄλλων, ξεχνώντας τό θάρρος καί τήν ἀξιοπρέπεια τῶν Παλαιῶν Ρουμάνων.Ὅλες οἱ γειτονικές χῶρες καί οἱ λαοί προσπάθησαν νά ξεφύγουν ἀπό τόν κουμουνισμό καί μέ κάποιο τρόπο νά  πετύχουν τήν ἀνεξαρτησία τους καί τό κατάφεραν σέ κάποιο βαθμό.  Ἀλλά ἡ Ρουμανία ἡ ὁποία ἐπλήγει περισσότερο ἀπό τό κουμουνιστικό θηρίο, καί ὁ λαός τῆς ἔπαθε τά χειρότερα ἐγκλήματα καί κατα¬στρο¬φές στίς κατασκηνώσεις καί ἐκτοπίσεις, ἔφτασε σήμερα στή σαπίλα.  Στήν Ἐκκλησία μας ἡ κατάσταση εἶναι πολύ χάλια, γιατί οἱ πιστοί δέν ἔχουν ἐνημερωθεῖ σχετικά μέ τίς προκλήσεις τοῦ σήμερα.

    Σέ μας ὁ καημένος ὁ Ρουμάνος ἄν τόν κολακέψεις λίγο, δέν τόν ἐνδιαφέρει πιά κανένας εὐαγγελικός κανόνας.
Φταίει ἡ ἄγνοια γιατί ἄν ὁ ἴδιος δέν ἔχει καμία γνώση ἀπό τήν Ἐκκλησία, ἀπό τό σχολεῖο, ἀπό τήν οἰκογένεια, ἀπό τήν κοινωνία, ἡ ἄγνοια νικάει.  Γιατί ὁ Ρουμάνος ἔχει ἕνα κείμενο στό κεφάλι του.  «Πείθεσθαι τοίς ἠγουμένοις», σ’ αὐτόν πρέπει νά λειτουργεῖ αὐτό τό κείμενο. Ἐμᾶς μας κατηγοροῦσαν στή φυλακή, χρησιμοποιώντας μέ πονηριά τό εὐαγγελικό κείμενο, ὅπως κάνουν οἱ προτεστάντες. «Ἐσεῖς ἤσασταν πεισματάρηδες βρέ, ἐξεγερμένοι. Δέν ἀκούσατε τό λόγο τοῦ Εὐαγγελίου;  Τί χριστιανοί εἶστε; χάνετε τή ζωή σας μάταια».  Ἔτσι προσπαθοῦσαν στή φυλακή νά τούς ἐπανεκπαιδεύσουν  οἱ  κόκκινοι κουμουνισταί ἀπό τότε. Τό ἴδιο κάνουν καί τώρα μέ τό λαό μας οἱ σημερινοί κομουνιστές πού  φορᾶνε ἄσπρα ροῦχα.
   Θέλουν καί προσπαθοῦν τή διάλυση τοῦ θεϊκοῦ μέσω τῆς σχετικοποίησης  τῶν θεμελιωδῶν ἀξιῶν τῆς ἀληθείας τῆς πίστεως μέσω Οἰκουμενισμοῦ, θέλουν τήν κατάταξη κai τήν ταύτιση τῶν παιδιῶν μας μέ τό ἄθεο μοντέλο. Ἄν ἐγώ λέω σέ ἕναν ἄνθρωπο πού ἔχει πέντε παιδιά στό σπίτι «παιδί μου μή παίρνεις τό διαβατήριο ἡ τήν ταυτότητα» ὁ ἴδιος δέν καταλαβαίνει καί λέει «καλά πάτερ τί θά τούς δώσω νά φᾶνε;» Καί θά τόν βάλεις μπροστά σ’αὐτή τή δύσκολη κατάσταση;
   Εἴμαστε ἐμεῖς ἕτοιμοι ὅπως ὁ μάρτυρας Brancoveanu τότε, νά κάνουμε ἅγια τά παιδιά μας; Δέν εἴμαστε ἕτοιμοι καί τότε ποιός φταίει γιά αὐτό; Ὄχι ἐμεῖς ἡ Ἐκκλησία; Ὄχι ἐμεῖς τά μοναστήρια πού εἴμαστε μπροστά στό Ἅγιο Βῆμα καί πρέπει νά ποῦμε στούς ἀνθρώπους τήν ἀλήθεια καί νά ποῦμε τί τούς περιμένει αὔριο.  Ἀλλά στίς Ἐκκλησίες καί στίς ἐνορίες οὔτε κάν ὑπάρχει ἕνα τέτοιο πρόβλημα.  Σέ διώχνουνε καί σοῦ λένε ὅτι εἶσαι πολύ πίσω καί σέ κοροϊδεύουν.
Ἀλλά ἐάν ὁ ἱερέας δέν ξέρει τίποτα ἀπό αὐτά τά πράγματα τότε τί νά πεῖς στόν καημένο τόν πιστό, ὁ ὁποῖος ἴσα ἴσα ποῦ ἀνοίγει τό εὐαγγέλιο δυό τρεῖς φορές τό χρόνο ἡ μία φορᾶ στή ζωή του;  Φταῖνε ὅλοι αὐτοί πού εἶναι ὑπεύθυνοι γιά τήν ἐκπαίδευση αὐτοῦ τοῦ λαοῦ οἱ καθηγητές, οἱ δάσκαλοι, οἱ ἱερεῖς καί οἱ ὑπουργοί.
    Σᾶς ζητάω λοιπόν εἰς τό ὄνομα τοῦ σωτήρα Χριστοῦ ὁ ὁποῖος εἶπε:  «Πᾶς οὔν ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοί ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω καγῶ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοίς•  ὅστις δ’ ἄν ἀρνήσηται μέ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ἀρνήσομαι αὐτόν καγῶ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοίς ὅστις δ’ ἄν ἀρνήσηται μέ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ἀρνήσομαι αὐτόν καγῶ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοίς». (Μτ. 10,32,33).Νά ζητᾶτε ἀπό τίς ρουμανικές ἀρχές νά ἀνακαλέσει αὐτούς τούς νόμους πού ἐπιτρέπουν τήν καταγραφή καί τήν ἠλεκτρονική παρακολούθηση τῶν Χριστιανῶν, τό ὁποῖο σημαίνει ὅτι χάνουμε τήν ἐλευθερία μέ τήν ὁποία γεννηθήκαμε.

Ἀλλά θά πάρουμε τή πληρωμή γιά τίς ἁμαρτίες μας τό θάνατο, ὁ ὁποῖος νά μήν εἶναι, ὁ Θεός φυλάξει, γιά ἐξαργύρωση. Ἐπειδή ὁ Χριστός ἔχυσε μία φορᾶ τό αἷμα του γιά σένα.  Λοιπόν αὐτός ὁ λαός μέσω τῶν ἀρχηγῶν του πῆγε πολύ κάτω καί πρόδωσε τίς προγονικές παραδόσεις καί τήν πίστη.  Ἐμεῖς ἀρνηθήκαμε αὐτή τήν ἐξαργύρωση μή παρουσιάζοντας τίς εὐαγγελικές ἀλήθειες, ἀπουσιάσαμε ἀπό τήν ἡγεσία αὐτοῦ τοῦ μικροῦ στρατοῦ τῆς Ἀληθείας.
Νά ἀνοικοδομήσουμε αὐτό τό λαό! Ἀλλά δέν θά μπορέσουμε νά κάνουμε αὐτό τό πράγμα ἄν δέν ἀνοικοδομήσουμε ὁ καθένας τίς ψυχές μας.  Νά ταπεινωθοῦμε καί νά βάλουμε στάχτη στό κεφάλι, γιά νά μᾶς δώσει ὁ Θεός τή Χάρη καί τή δύναμη  νά δεχθοῦμε τό μαρτύριο.  Θά πρέπει νά φτιάξουμε μικρά κάστρα γιά νά ἐπιβιώσουμε στά χωριά ἐκεῖ πού ἀκόμα ὑπάρχουν ἄνθρωποι οἱ ὁποῖοι καταλαβαίνουν τό τυπικό, πού νά ἔχουμε τό δικό μας χωράφι, δικό μας σχολεῖο πού νά μεγαλώσουμε τά παιδιά μας μέσα στό Ὀρθόδοξο πνεῦμα.  Νά ἔχουμε τά δικά μας νοσοκομεῖα καί μαῖες.  Τά παιδιά μόλις γεννηθοῦν πρέπει νά προστατευτοῦν γιατί ὅπως βλέπετε θέλουν νά βάλουν αὐτό τό τσίπ στό παιδί μόλις γεννιέται.
 Ὁ καθένας ὀφείλει νά σώσει τήν ψυχή του.  Ὁ καθένας νά ψάξει καί νά δεῖ ὅτι εἴμαστε μπροστά σέ ἕνα πολύ δύσκολο σημεῖο πού πρέπει νά διαλέξουμε εἴτε χάνεις τή ψυχή εἴτε σώζεις τήν ψυχή.  Αὐτός πού μέχρι στιγμῆς δέν ἐνδιαφέρθηκε δέν εἶναι ἀκόμα ἀργά νά μάθει καί νά καταλάβει.
Τώρα εἶναι ὁ καιρός τῆς θυσίας, μέ τά πολλά λόγια δέν κάνουμε τίποτα. Θά πηγαίνεις ἐσύ ἀγαπητέ Ρουμᾶνε χωρίς φόβο κατ’ εὐθείαν στό σπαθί, ὅπως ἔκαναν οἱ πρόγονοί μας.  Νά πᾶς ὅπως μία Ἰαπωνική τορπίλα, γιά νά πεθάνεις στήν ἀγκαλιά τοῦ ἐχθροῦ.  Εἴμαστε τώρα ἀκριβῶς ὅπως ἦταν οἱ παλαιοί χριστιανοί μαζί μέ τά λιοντάρια στή Ρωμαϊκή ἀρένα.  Νά εἶσαι μέσα στήν ἀρένα καί νά περιμένεις ὅπως κάνανε καί οἱ παλαιοί Χριστιανοί νά ἀπελευθερώσουν τά λιοντάρια.  Περιμένετε νά σᾶς σφάξουν, νά σᾶς κόψουν, δέν ὑπάρχει ἄλλη σωτηρία.  Ὁ πόλεμος εἶναι ἀνοικτός, πολεμᾶτε μέχρι τό τέλος.  Μή φοβεῖσθε.  Ὅπως ἄρχισε ὁ Χριστιανισμός ἔτσι  καί θά τελειώσει, μέ πολύ πόνο καί ταλαιπωρία.  Σφραγίστε τό Χριστιανισμό μέ τό μαρτύριό σας.
Ἀγαπητοί ἀδελφοί μοναχοί καί ἱερεῖς σας ζητάω νά ὑπογράφεται καί σεῖς αὐτό τό κείμενο εἰς τό ὄνομα τοῦ Μοναστηριοῦ καί τῆς ἐνορίας πού ἀνοίκετε.                        
Ἱερά Μονή Petru Voda, 14 Ἰανουαρίου 2009
Τῶν ἁγίων ἐνδόξων μαρτύρων τῶν ἐν Ραϊθῷ σφαγιασθέντων

Ἀρχιμανδρίτης Justin Parvu
 ENΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ

14 σχόλια:

 1. Κομμουνισμός,
  εξαθλίωση,
  μετά "δημοκρατία"

  διάλυση
  αλλά και πλούτος
  και αμαξάρες
  για τα δικά μας τα παιδιά

  μετά περισσότεροι,
  και όλο και περισσότερα
  τα δικά μας παιδιά

  και ξαφνικά τσαφ
  το τσιπάκι.

  Μα θα το πάρει το ξενάκι
  το νεογέννητο
  (και σ'αναλογία πιά 8:1)

  κι εσύ ελληναράς
  από κούνια, με κάτι ντιενέϊ
  ...νά -με το συμπάθειο-

  θ'αφήσεις το παιδάκι σου
  ασφράγιστο;
  Μα τι πατέρας είσ'εσυ;

  (σαν να βλέπω
  τον Ρουμάνο
  Βερύκιο, αντάμα με
  -Ρουμάνο πάντα-
  Μπάμπη και Παπαχελά,
  τον έναν να σκούζει,
  τον άλλον με επιστημοσυνη
  και υφος νυφίτσας,
  ο δε τρίτος στην άκρη,
  βούδας σωστός
  να κουνάει τη μοσχαροκεφαλή
  συναινετικότατος!

  -Μουσική υπόκρουση
  το βαλσάκι των χαμένων ονειρων,να σε κάμει
  την ψυχολογία...λιώμα-).


  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Εχω ακούσει ότι είναι σύγχρονος άγιος Γέροντας της Ρουμανίας!

  Ορθόδοξος Ρωμιός

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. H οσία Γερόντισσα Λαμπρινή Βέτσιου (+2002), μιλά ζωντανά για την κάρτα!

  Είναι πολύ ενδιαφέρον, να το δείτε.

  https://www.youtube.com/watch?v=a0pgj75wyFM

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Μας είπε ο Κυρίος μας: «γνώσεσθε την αλήθειαν, και η αλήθεια ελευθερώσει υμάς» (Ιω. 8,32).

  Από τι θα μας ελευθερώσει η αλήθεια;
  ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΊΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΆΓΝΟΙΑ.
  Η άγνοια είναι ο χειρότερος εχθρός της πίστεως μας.

  Εν καιρώ Ειρήνης ο Θεός μας έδωσε χαρίσματα, ήρθε η ώρα να τα χρησιμοποιήσουμε εν καιρώ πολέμου.

  Δεν κάνουμε εμείς την χάρη στον Θεό, αλλά ο Θεός μας έδωσε την χάρη.
  Του το οφείλουμε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Τα χαρισματα αγαπητε μπορει να μας τα εδωσε ο Θεος αλλα δυστυχωα οταν δεν ειμαστε αξιοι η ικανοι να τα χρησιμοποιησουμε και να τα αξιοποιησουμε εν καιρω ειρηνης, μην περιμενεις να τα χρησιμοποιησουμε
  (πολυ περισσοτερο) εν καιρω πολεμου
  εχουμε αποδειξει οτι ειμαστε λαος :
  "Αχρηστος",Απειθαρχος,Απιστος,
  Απαιδευτος (με την ευρεια εννοια),
  Αδιαφορος,κλπ...κλπ.
  Επομενως μην το ψαχνεις μονο με την ΘΕΙΑ ΤΙΜΩΡΙΑ - "ΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ" θα συνελθουμε αυτο μπορει να περιλαμβανει πολλα ακομα και πολεμο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Επειδή αδερφέ μου δεν ήμουνα σαφής στο προηγούμενο σχόλιο, θα ήθελα να το διευκρινίσω.
  Όταν είπα χαρίσματα, δεν εννοούσα τα τάλαντα ( τα φυσικά χαρίσματα ) που έδωσε ο Θεός στον καθένα.
  Δύναμη, εξυπνάδα, ομορφιά, κλπ.

  ΑΛΛΆ ΤΙΣ ΑΡΕΤΈΣ (ΤΟΥΣ ΚΑΡΠΟΎΣ ΤΟΥ ΑΓΊΟΥ ΠΝΕΎΜΑΤΟΣ ).

  ΟΙ ΜΆΡΤΥΡΕΣ ΈΧΥΝΑΝ ΤΟ ΑΊΜΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟ ΜΑΡΤΎΡΙΟ, ΚΑΙ ΟΙ ΑΣΚΗΤΈΣ ΈΧΥΝΑΝ ΤΟ ΑΊΜΑ ΤΟΥΣ,ΜΕ ΤΗΝ ΆΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΝΗΣΤΕΊΑ.
  < ΔΏΣΕ ΑΊΜΑ ΚΑΙ ΛΑΒΈ ΠΝΕΎΜΑ > ΛΈΝΕ ΣΤΟ ΆΓΙΟ ΌΡΟΣ.

  Η ΆΣΚΗΣΗ ΔΕΝ ΓΊΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΚΕΡΔΊΣΟΥΜΕ ΚΆΤΙ, ΑΛΛΆ ΓΙΑΤΊ Η ΑΓΆΠΗ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ, ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΦΉΝΕΙ ΝΑ ΚΆΝΟΥΜΕ ΚΆΤΙ ΆΛΛΟ.

  Και όπως λέει σε αυτό ΤΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΌ ΚΕΊΜΕΝΟ, ο π. ΙΟΥΣΤΊΝΟΣ.

  ΉΡΘΑΝΕ ΚΑΙΡΟΙ ΟΜΟΛΟΓΊΑΣ ΠΊΣΤΕΩΣ.

  Και ξανάεπαναλαβω τα προηγούμενα του σχολίου μου.

  ΌΤΑΝ ΚΆΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΌ ΜΑΣ ΕΝ ΚΑΙΡΏ ΕΙΡΉΝΗΣ, ΤΟ ΊΔΙΟ ΝΑ ΚΆΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΝ ΚΑΙΡΏ ΔΙΩΓΜΟΎ.
  ΌΧΙ ΜΌΝΟ ΌΤΑΝ ΤΟΝ ΚΆΝΟΥΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΙΜΟΥΝ ΌΛΟΙ, ΚΑΙ ΈΧΟΥΝ ΦΊΛΟ ΤΟΝ ΙΗΣΟΎ
  ΑΛΛΆ ΚΑΙ ΌΤΑΝ ΈΡΘΟΥΝ ΟΙ ΔΙΩΓΜΟΊ.

  ΠΉΡΕΣ ΧΑΡΊΣΜΑΤΑ ΕΝ ΚΑΙΡΏ ΕΙΡΉΝΗΣ, ΤΏΡΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΊΗΣΕ ΤΑ ΕΝ ΚΑΙΡΏ ΠΟΛΈΜΟΥ.

  ΔΕΝ ΚΆΝΕΙΣ ΕΣΎ ΧΆΡΗ ΣΤΟΝ ΙΗΣΟΎ ΧΡΙΣΤΟ, ΑΛΛΆ ΕΣΎ ΠΉΡΕΣ ΤΗΝ ΧΆΡΗ ΤΟΥ,
  ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΟ ΟΦΕΊΛΕΙΣ.


  Ο π. ΙΟΥΣΤΊΝΟΣ ΉΤΑΝ ΈΤΟΙΜΟΣ ΝΑ ΠΕΘΆΝΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΌ ΜΑΣ

  Το ίδιο να κάνουμε και εμείς.

  ΌΧΙ ΣΤΟ ΨΕΥΤΟΡΩΜΑΊΪΚΟ. (ΚΑΙ ΑΥΤΌ ΤΟ ΕΥΛΟΓΗΜΈΝΟ ΙΣΤΟΛΌΓΙΟ ΕΊΝΑΙ ΑΛΗΘΙΝΌ ΡΩΜΑΊΪΚΟ.

  Νυν υπέρ πάντων αγών. Για του Χριστού την πίστη την Αγία και της πατρίδος την ελευθερία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εννοείται

   οτι δεν λαμβάνουμε,
   ...χαζοχαρούμενα
   αιτήματα.

   Αν ζητάμε πνευματικά
   πράγματα
   μας δίνεται ο τρόπος
   και η δυναμη να τα
   πραγματοποιήσουμε

   αφού τ ί π ο τ ε

   κ α λ ό

   ά ν ε υ
   θ ε ί α ς
   σ υ ν δ ρ ο μ ή ς

   δεν πραγματοποιείται

   κατά το: αιτείτε και
   δοθήσεται.

   Διαγραφή
 7. Τωρα εγινες κατανοητος,αυτη η απαντηση σου με καλυψε,σ'ευχαριστω.
  Ευχομαι να εχεις την χαρη και την ευλογια της Παναγιας μας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Μου έδωσες την καλύτερη ευχή, σε ευχαριστώ αδερφέ μου.
  Και εγώ σου εύχομαι να έχεις την χάρη και την ευλογία της Παναγίας μας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Αν θελεις να εχουμε επικοινωνια θα το χαιρομουν,μ'αρεσουν οι αποψεις σου,το ονομα μου ειναι Ιωαννης.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Αδερφέ μου Ιωάννη, γράφεις σχόλια και στο ιστολόγιο εθνεγερσις;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Ναι αδελφε μου Χρηστο γραφω και εκει σχολια,οποτε θελεις θα χαρω να τα λεμε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Το κείμενο αυτό γράφτηκε το έτος 2009.
  Τώρα έχουμε 2020.
  Ζει ο εν λόγω σεβάσμιος Αρχιμανδρίτης,για να μας ενημερώσει σε θέματα πίστεως μας,για την ψευδοσυνοδο τής Κρήτης,για το σχίσμα λόγω Ουκρανίας,για τον γενικό πόλεμο, για την ανάλογη τής Ορθοδοξίας, εάν υπάρξει;
  Περί ταυτοτήτων με βιομετρκο τσιπ,κ.α.,την περίοδο πού διανύουμε,

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Διονύσιε έχει κοιμηθεί ο π. Ιουστίνος Πίρβου πριν λίγα χρόνια.

   Ορθόδοξος Ρωμιός

   Διαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.