28 Ιαν 2020

Ἡ ἐκκωφαντικὴ σιωπὴ τῶν Ποιμένων ποὺ σκεπάζει τὶς ἄηχες κραυγὲς τῶν ἀμβλωμένων ἀμνῶν

            Ἐδῶ στὶς ΗΠΑ ποὺ διαμένω τὸ ζήτημα τῶν ἐκτρώσεων εἶναι ἕνα ζήτημα μείζονος ἐνδιαφέροντος. Ἔχει ἀπασχολήσει τὸ Ἀνώτατο Δικαστήριο ἐπανειλημμένα καὶ εἶναι ἐδῶ καὶ δεκαετίες στὴν ἀτζέντα τῶν δύο μεγάλων πολιτικῶν παρατάξεων, ἀλλὰ ἀκόμη καὶ τῶν πιὸ μικρῶν. Ἡ ἔνταση μὲ τὴν ὁποία ὑποστηρίζονται οἱ ἀντίθετες ἀπόψεις εἶναι μεγάλη, μὲ ἀντεγκλήσεις  καὶ δυναμικὲς καμπάνιες. Οὐδεὶς ὅμως Κυβερνητικὸς παράγοντας διανοήθηκε ποτὲ νὰ κάνει αὐτὸ ποὺ ἔπραξε στὴν Ἑλλάδα ὁ Ὑπουργὸς κ. Καραμανλὴς μὲ τὴν ἀφίσα τοῦ "Ἀφῆστε με νὰ Ζήσω" στὸ Μετρὸ τῶν Ἀθηνῶν! Ἡ Ἐλευθερία τοῦ Λόγου εἶναι μία βασικὴ Συνταγματικὰ κατοχυρωμένη ἐλευθερία καὶ εἴναι  Ἱερὴ γιὰ ὅλους τους Ἀμερικανούς. Δυστυχῶς ἡ Ἑλλάδα μας, ὡς χώρα λίκνο τῆς Δημοκρατίας σχολιάστηκε δυσμενῶς γιὰ αὐτὴν τὴν ἐνέργεια τοῦ Ὑπουργοῦ της καὶ δὲν τὸ κρύβω ὅτι στὸν περίγυρό της Κοινότητάς μας βρεθήκαμε ἀπολογούμενοι γιὰ τὸ κατάντημα τῆς σύγχρονης Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας.
            Εὐτυχῶς ποὺ ἔπρεπε νὰ ἀπολογηθῶ μόνο γιὰ αὐτὸ ὅμως γιατί ἐκεῖνο γιὰ τὸ ὁποῖο ντρέπομαι πραγματικὰ εἶναι ἡ σιωπὴ τῆς Διοικοῦσας Ἐκκλησίας στὴν Ἑλλάδα γιὰ τὸ θέμα. Ὅλοι χαιρετίσαμε τὴν ἀπόφαση τῆς Συνόδου ποὺ καθιέρωσε ἐπιτέλους ἐτήσια ἑορτὴ γιὰ τὴν προστασία τοῦ Ἀγέννητου Παιδιοῦ. Ἐκείνη τὴν ἡμέρα ὅμως μὲ ἔκπληξη εἶδα ὅτι τὸ βάρος τῆς ὑποστήριξης καὶ τιμῆς τοῦ θέματος τὸ ἔφερε μία ...Ἀθλητικὴ Ἐφημερίδα... Ὅταν μάλιστα κλιμακώθηκαν οἱ ἐπιθέσεις καὶ ἀπειλὲς σὲ βάρος τῆς ἐφημερίδας δὲν μπόρεσα νὰ βρῶ τὴν παραμικρὴ δήλωση ἐκπροσώπου τῆς Συνόδου ποὺ νὰ ὑπερασπισθεῖ τὴ στάση τῆς Ἐφημερίδας, ἡ ὁποία  στὸ κάτω -  κάτω  δὲν ἔκανε κάτι ἄλλο παρὰ....

νὰ τιμήσει τὴν Ἡμέρα ποὺ ἡ ἴδια ἡ Σύνοδος εἶχε καθιερώσει!
            Ἔχουν περάσει πιὰ πολλὲς ἡμέρες καὶ ἀπὸ τὸ κατέβασμα τῆς ἀφίσας τοῦ "Ἀφῆστε με νὰ ζήσω" καὶ καθημερινὰ ψάχνω σὲ ἰστοσελίδες, ἐκκλησιαστικὲς καὶ μή, νὰ διαβάσω μία δήλωση ἑνὸς Ἀρχιερέα γιὰ τὸ θέμα.  Διαβάζω πολλὲς εἰδήσεις γιὰ λαμπρὰ Ἀρχιερατικὰ Συλλείτουργα, γιὰ ἐπιτυχημένες κοπὲς Βασιλόπιτας ἀλλὰ μία Ποιμαντορικὴ Δήλωση ὑπὲρ τῶν Ἀγέννητων Παιδιῶν καὶ κατὰ τῆς φίμωσης τοῦ ἀγώνα γιὰ τὴ Ζωή τους δὲν μπόρεσα νὰ βρῶ. Γιὰ νὰ εἶμαι δίκαιος εἶδα δύο - τρεῖς δηλώσεις Ἱεραρχῶν ποὺ τόλμησαν νὰ πάρουν θέση καὶ δέχθηκαν πυρὰ ἀπὸ διάφορους "βαρυσήμαντους διαμορφωτὲς" τῆς Κοινῆς Γνώμης. Μοῦ εἶναι ὅμως πραγματικὰ ἀπίστευτο ποὺ τὸ σύνολο τῶν ὑπολοίπων Ἀρχιερέων ὄχι ἁπλὰ δὲν πῆρε θέση στὸ θέμα ἀλλὰ δὲν τόλμησε καν νὰ ὑπερασπισθεῖ αὐτοὺς τοὺς δύο - τρεῖς Ποιμένες!
            Γιατί Δεσπότες μας; Εἶναι ἄραγε κάποιο ζήτημα δογματικὰ πολύπλοκο; Εἶναι δεῖγμα συστολῆς σας καὶ ἀποφυγῆς δημοσιότητας; Μὰ ὑπάρχουν μεταξὺ σας κάποιοι λαλίστατοι ποὺ στὸ παρελθὸν δὲν δίστασαν στιγμὴ νὰ ὑπερασπισθοῦν κάθε εἴδους μειονότητα, τὸ Περιβάλλον,  τὰ ἀπειλούμενα ζῶα καὶ πτηνὰ ὅσο μικρὰ καὶ ἀσήμαντα καὶ ἐὰν ἦταν.
Καὶ τώρα; Αὐτὲς οἱ ἀγέννητες ψυχὲς δὲν εἶναι μέρος τοῦ ποιμνίου σας; Εἴδατε ποτὲ βοσκὸ  νὰ ἀδιαφορεῖ γιὰ τοὺς κυοφορούμενους ἀμνούς του; Θὰ "σβήσει" τὸ  κοπάδι του καὶ περιγέλαστος θὰ μείνει, ζητιάνος, στὸ ἴδιο του τὸ χωριό.
            Μὲ πόνο ψυχῆς, ἀνήμποροι καὶ ἀδικημένοι, ἀπειλούμενοι ἀπὸ τοὺς νοητοὺς λύκους τῆς Νέας Ἐποχῆς προσμένουμε ἐμεῖς, οἱ ἀμνοὶ σας  ἀπὸ ἐσᾶς, Ἀρχιερεῖς μας, ἕνα νεῦμα σας, ἕνα λόγο προστατευτικό. Μὴ μᾶς ἀπογοητεύσετε!
"Δὲν φοβᾶμαι ἕνα στρατὸ λιονταριῶν ποὺ ἡγεῖται ἀπὸ ἕνα πρόβατο, φοβᾶμαι ἕνα στρατὸ προβάτων μὲ ἀρχηγὸ ἕνα λιοντάρι". - Μέγας Ἀλέξανδρος


Ἰωακεὶμ Καραμεσίνης, Hanford CΑ, HΠΑ

6 σχόλια: 1. Στόμα που ευχαριστεί πάντοτε τον Θεόν... (Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεϊτης)

  Στόμα που ευχαριστεί πάντοτε τον Θεόν, ου μη στερηθή των ευλογιών του Θεού, και στόμα που γογγύζει και πληγώνει τον μέγαν Ευεργέτην Του, είναι αδύνατον να μη τον παιδεύση ο Θεός.
  Αυτός μας έδωσε το είναι μας. Αυτός μας χορηγεί την ζωήν. Αυτός μας την διατηρεί με την ποικίλην θείαν Του πρόνοιαν. Αυτός, εχθρούς όντας πρότερον, δια του θανάτου του Υιού Αυτού μας κατήλλαξε και μας έκανε υιούς και κληρονόμους της βασιλείας Του! Αυτός μας καθαρίζει και αγιάζει δια μέσου των αγίων Του Μυστηρίων!
  Αυτός μας δίδει την ουράνιον και αγιωτάτην βρώσιν και πόσιν, δηλαδή το Πανάγιόν Του Σώμα και το Τίμιον Αίμα Του! Αυτός άγγελον επέστησε φύλακα εις όλην την ζωήν μας! Αυτός θα παραλάβη και την ψυχήν μας και θα την οδηγήση εις την αιώνιον κληρονομίαν! Αλλά τι ποιώ; Επιλείψει με ο χρόνος διηγούμενον, θα ευρεθώ ματαιοπονών, θέλοντας να μετρήσω την άμμον της θαλάσσης, τας απείρους ευεργεσίας του καλού μας Θεού!
  Κατόπιν λοιπόν τόσων αμετρήτων αγαθών να έχωμεν και γογγυσμών! Ω Θεέ μου, πάριδε την ημών αγνωμοσύνην και διάνοιξον ημών τον νουν, ίνα εννοήσωμεν το τι μας εχάρισεν η πατρική Σου καρδία και αποδώσωμεν μικράν ευχαριστίαν, όπως εύρωμεν συγγνώμην και έλεος.

  Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεϊτης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Εις ώτα
  μή ακουώντων...
  μεν

  αλλά απαραίτητο να
  λέγονται
  ακόμη κι έτσι...

  Keep goin'...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. H ''EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ''ΨΗΦΙΣΕ ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ ΜΕ 157 ΜΟΝΟ ΨΗΦΟΥΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕ 180 ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΕΙ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ,ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΣ ...
  ΤΙ ΠΕΙΡΑΖΕΙ ΤΟΥΣ ΝΕΟΜΠΟΛΣΕΒΙΚΟΥΣ ΛΟΙΠΟΝ ΠΟΥ ΑΛΩΝΙΖΟΥΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΟΥΝ ΟΤΙ ΛΕΕΙ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ.ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΕΡΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ...ΕΔΩ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΟΙ ΕΕ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΕΨΟΥΝ ΤΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΣΕ ΑΘΡΗΣΚΟ ,ΑΝΤΙΟΡΘΟΔΟΞΟ ,ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ-ΔΗΛ ΜΩΑΜΕΘΑΝΙΚΟ-ΚΡΑΤΟΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ελευθερία του λόγου: ή θα είναι άβολη ή δεν θα υπάρχει.

  Γράφει ο π. Βασίλειος Θερμός.

  https://www.huffingtonpost.gr/entry/eleetheria-toe-loyoe-e-tha-einai-avole-e-den-tha-eparchei_gr_5e2c0795c5b6779e9c3318cc?fbclid=IwAR2tIfP0M-scDSgIhXfjs3i_qKl8BETXIDcTrVfNgO75XY7ZHX_1fzt61ag

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εχει υποτιμηθεί πολύ αυτό το ζήτημα της νεοταξίτικης στέρησης της ελευθερίας του λόγου απο τους ανθρώπους των γραμμάτων και της Εκκλησίας.

   Ελληνας

   Διαγραφή
 5. ΜΠΙΖΝΕΣΜΑΝ ΙΕΡΑΡΧΙΑ.
  ΣΝ+ΑΛΑΓΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΙΕΣΤΡΑΜΕΝΟΥΣ ΑΝΟΜΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ.ΚΑΙ Η ΣΙΩΠΗ ΤΩΝ ΑΜΝΩΝ ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΠΛΩΘΕΙ ΣΑΝ ΕΝΑ ΠΕΠΛΟ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ....ΜΑΤΙΑ ΣΤΟΜΑΤΑ ΦΩΝΕΣ...ΚΑΙ ΑΠΟ ΚΟΝΤΑ ΜΙΑ ΣΤΡΑΤΙΑ ΙΕΡΕΩΝ ΝΑ ΤΡΕΜΕΙ ΤΗΝ ΔΕΣΠΟΤΟΚΡΑΤΙΑ κ ΝΑ ΜΗΝ ΑΚΟΥΣ ΟΥΤΕ ΚΙΧ.
  ΚΑΙ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΕΝΑ ΠΛΗΘΟΣ ΔΙΑΤΕΛΩΝ ΕΝ ΠΛΗΡΗ ΣΥΓΧΥΣΕΙ ΑΠΟΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΕΝΟ κ ΖΑΛΙΣΜΕΝΟ.
  ΜΙΑ ΕΙΚΟΝΑ ΘΛΙΒΕΡΗ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΟΠΟΥ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ κ ΟΙ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΜΑΣ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΣΕ ΑΔΙΕΞΟΔΑ.
  ΚΑΙ ΦΤΑΣΑΜΕ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΜΕ ΜΙΑ ΠΙΣΤΗ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΜΑΣ ΕΝΑΝ ΘΕΟ ΟΠΩΣ ΤΟΝ ΟΝΕΙΡΕΥΤΙΚΑΜΕ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΠΛΗΓΕΣ ΠΟΥ ΤΡΕΧΟΥΝ ΕΝΑ ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΚΡΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ ΠΟΥ ΣΕ ΓΕΜΙΖΕΙ ΑΗΔΙΑ κ ΒΡΩΜΙΑ.
  ΚΑΙ ΑΣ ΜΗΝ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ κ ΠΟΛΛΑ ΑΠΛΑ ΔΙΟΤΙ Η ΣΙΩΠΗ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΕΝΟΧΗ ΤΗΣ ΟΛΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ.
  Ο ΤΡΑΝΤΕΛΛΕΝΑΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.