30 Δεκ 2019

Μητροπολίτης Αἰτωλίας Κοσμᾶς, Αὐτὸ τὸ νέο ἔτος νὰ ἀγαπήσουμε θερμά, εἰλικρινά, μὲ ὅλη μας τὴν δύναμι καὶ τὸν Χριστό μας καὶ τοὺς συνανθρώπους μας

Προς τὸ Χριστεπώνυμον Πλήρωμα της καθ’ ἠμάς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. 

Ἀγαπητοὶ πατέρες καὶ ἀδελφοί, 
Ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ μᾶς ἐπέτρεψε νὰ εἰσέλθουμε σὲ ἕνα νέο ἔτος. Καὶ ἡ εἴσοδός μας στὸ νέο ἔτος, μᾶς δίνει τὴν ἀφορμὴ νὰ κάνουμε μερικὲς σκέψεις ὠφέλιμες καὶ νὰ ἀνταλλάξουμε εὐχές. 
Προχωρώντας μέσα στὸ χρόνο, νοιώθουμε πὼς πλέουμε στὴ θάλασσα. Ταξιδεύουμε στὴν ἀπέραντη καὶ ἄγνωστη θάλασσα τοῦ χρόνου. Μακάρι στὸ ταξίδι μᾶς αὐτὸ νὰ ἔχουμε συμπλέοντα κυβερνήτη τὸν Χριστό μας. Μακάρι νὰ ταξιδεύουμε μέσα στὸ χρόνο μὲ ἁγία καὶ καθαρὰ πίστι καὶ νὰ μὴ λησμονοῦμε ὅλοι μας, κληρικοὶ καὶ λαϊκοί, ὅτι τὸ ταξίδι μᾶς αὐτὸ ἔχει προορισμὸ τὴν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. 
Αὐτὴν τὴν μεγάλη ἡμέρα καὶ στιγμή, ἐμπρὸς στὸ φρικτὸ θυσιαστήριο, ὡς πνευματικὸς πατέρας καὶ ἀδελφὸς ὅλων, θέλω νὰ ἀπευθύνω μία ἁγία εὐχὴ καὶ προτροπή. Θὰ τὴν δανειστῶ ἀπὸ τὸν μεγάλο προστάτη καὶ πολιοῦχο μας, τὸν ἅγιο...
Κοσμᾶ τὸν Αἰτωλό. Λέει ὁ Ἅγιος στὴν πρώτη του Διδαχή: «Πρέπει καὶ ἠμεῖς ἀδελφοί μου ἀνίσως καὶ θέλουμε νὰ περάσωμε καὶ ἐδῶ καλά, νὰ πηγαίνομεν καὶ εἰς τὸν παράδεισον … νὰ ἔχωμεν δυὸ ἀγάπας. Ἀγάπην εἰς τὸν Θεόν μας καὶ ἀγάπην εἰς τοὺς ἀδελφούς μας». 

Ὅποιος ἔχει, ἀγαπητοὶ πατέρες καὶ ἀδελφοί, στὴν καρδιὰ τοῦ θερμή, εἰλικρινῆ, ἄσβεστη ἀγάπη πρὸς τὸν Θεόν μας, τότε ἔχει καὶ φῶς, ἔχει θεία χάρι, ἔχει δύναμι, ἔχει εἰρήνη, ἔχει χαρά, ἔχει ὅλα τὰ ἀγαθὰ μέσα του καὶ ἀποφεύγει νὰ ἁμαρτάνει. Ὅποιος ἀγαπᾶ τὸν Θεό, ζεῖ τὸ θέλημα τοῦ Κυρίου μὲ συνέπεια καὶ ἁγιάζεται. Ὁ ἴδιος ὁ Χριστὸς τὸ λέει: «ὁ ἔχων τὰς ἐντολᾶς μου καὶ τηρῶν αὐτᾶς, ἐκεῖνος ἐστὶν ὁ ἀγαπῶν μὲ» (Ἰωάνν. Ἰδ’, 21). 

Νὰ ἀγαπήσουμε καὶ τοὺς ἀδελφούς μας, ὑπογραμμίζει ὁ ἅγιος Κοσμᾶς. Νὰ συγκλονισθοῦμε ἀπὸ τὴν ἄμετρη ἀγάπη τοῦ ἐνανθρωπήσαντος Κυρίου μας, ἀπὸ τὴν συγκατάβασί Του, τὴν κένωσί Του, τὴν ἄκρα ταπεινωσί Του γιὰ νὰ ὁδηγηθοῦμε στὴ σωτηρία ἐμεῖς οἱ ἀποστάτες ἄνθρωποι. 

Κάθε ἄνθρωπος, κάθε συνάνθρωπος, εἶναι εἰκόνα Θεοῦ, εἶναι ψυχὴ ἀθάνατη, εἶναι ἀδελφός μας. Νὰ γκρεμίσουμε τὸν ἐγωϊσμό μας, τὴ φιλαυτία μας, νὰ ἀφήσουμε τὸ συμφέρον μας, τὶς καχυποψίες μας, τὴν κοσμική μας νοοτροπία καὶ λογική, ὥστε νὰ ἀγαπήσουμε ὅλους ἀδιακρίτως. Νὰ ἀποτινάξουμε τὶς ψυχρότητες, τὶς περιφρονήσεις τῶν ἀδελφῶν μας, τὶς φιλονικίες, τὶς ἀντιθέσεις, τὶς μνησικακίες. Νὰ συγχωρήσουμε ὁ ἕνας τὸν ἄλλο, νὰ ἀγαπήσουμε καὶ τοὺς ἐχθρούς μας, ἂν ὑπάρχουν. 

Ὡς ὀρθόδοξοι χριστιανοὶ ποὺ εἴμαστε, νὰ γίνουμε ὅλοι ἀληθινὸ Σῶμα Χριστοῦ. Νὰ ποθήσουμε τὴν ἑνότητα καὶ νὰ γίνομε γνήσια πνευματικὰ ἀδέλφια Χριστοῦ. Μέσα στὴν ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, κάτω ἀπὸ τὴν ἁγιοπνευματικὴ καὶ ἁγιοπατερικὴ σκέπη της, νὰ κατεργαζώμαστε καὶ τὴν προσωπική μας σωτηρία, ἀλλὰ καὶ νὰ γίνουμε «ἰσχυροὶ ἐν πολέμω» γιὰ νὰ ἀντιμετωπίζουμε τοὺς πολλοὺς ἐχθροὺς ποὺ μισοῦν τὴν ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας. 

Ναί, ἀγαπητοί! Μὲ τὴν εἰλικρινῆ ἀγάπη πρὸς τοὺς ἀδελφούς, θὰ ἐπιτύχουμε τὴν ἑνότητά μας καὶ μὲ τὴ χάρη τοῦ Κυρίου μας, θὰ ζοῦμε οὐράνιες στιγμὲς στὴ γῆ. 

Αὐτὴν τὴν εὐχὴ καὶ τὴν προτροπή, μὲ ὅλη μου τὴν πατρικὴ ἀγάπη, θέλω νὰ δώσω σὲ ὅλους σας σήμερα. Ὅλοι μας, αὐτὸ τὸ νέο ἔτος, νὰ ἀγαπήσουμε θερμά, εἰλικρινά, μὲ ὅλη μας τὴν δύναμι καὶ τὸν Χριστό μας καὶ τοὺς συνανθρώπους μας. Μὲ τὴ χάρη τοῦ Κυρίου μας, ἂν θελήσουμε, θὰ πραγματώσουμε αὐτὴν τὴν εὐχὴ καὶ προτροπή. 

Εὔχομαι, ἐπίσης, νὰ σᾶς χαρίση ὁ Κύριος τὸ νέο ἔτος ὑγεία ἀδιάπτωτη, προσωπικὴ καὶ οἰκογενειακή, καὶ κάθε εὐλογία, κάθε ἀγαθό, κάθε χαρά. 

Μὲ πατρικὴ ἀγάπη 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 
† Ο ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΟΣΜΑΣ

1 σχόλιο:

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.