13 Νοε 2019

«Σεβασμιώτατε, κατανοεῖτε τί λέγετε; Δὲν γνωρίζετε ποῖος εἶναι αἱρετικὸς καὶ γενικώτερα τί εἶναι αἵρεση;»

Ανοιχτή επιστολή προς τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ. Ελπιδοφόρο σχετικά με κήρυγμά του στον Ναό του Αγίου Δημητρίου στην Αστόρια στις 14/7/2019, απέστειλε ο Αρχιμανδρίτης Κύριλλος Κωστόπουλος της Ι.Μ. Πατρών.
Η επιστολή του Αρχιμ. Κυρίλλου έχει ως εξής:
Πάτραι 2/11/2019
Σεβασμιώτατε,
πληροφορηθήκαμε μὲ θλίψη βαθυτάτη ἀπὸ τὸ Διαδίκτυο καὶ τὸν ἔντυπο περιοδικὸ Τύπο τὰ ὅσα ἀντιορθόδοξα εἴπατε στὸ κήρυγμά Σας, στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου στὴν Ἀστόρια Νέας Ὑόρκης, στὶς 14 Ἰουλίου 2019.
Ἐκεῖ ἀκούσθηκε ἡ ἀθεολόγητη αἱρετική - θὰ λέγαμε - καὶ ἀντιεπιστημονικὴ ἄποψη περὶ τοῦ ποῖος εἶναι ὁ αἱρετικός. Εἴπατε ὅτι «αἱρετικὸς εἶναι ὁ καυγατζής. Αὐτὸς ποὺ φέρνει τὸν διχασμό. Αὐτὸς ποὺ προκαλεῖ τὰ μίση [...] οἱ ἀδελφοί μας οἱ Χριστιανοὶ ποὺ δὲν εἶναι Ὀρθόδοξοι δὲν εἶναι αἱρετικοί».
Σεβασμιώτατε, κατανοεῖτε τί λέγετε; Δὲν γνωρίζετε ποῖος εἶναι αἱρετικὸς καὶ γενικώτερα τί εἶναι αἵρεση; Ὁ ὅρος «αἵρεση» εἶναι παράγωγο τοῦ ρήματος «αἱροῦμαι» ποὺ σημαίνει «ἐκλέγω, προτιμῶ». Ἡ προσπάθεια προτίμησης μέρους τῆς ἀληθείας καὶ ἡ ἀπολυτοποίησή του ὡς ὅλον.... συνιστᾶ πράξη αἱρετική.

Ἡ παρουσίαση ἑνὸς τρόπου ἑρμηνείας καὶ βιώσεως τῆς ἐκκλησιαστικῆς Ἀποκαλυφθεί σης Ἀληθείας εἶναι αἵρεση.

Κάθε παρέκκλιση ἀπὸ τὴν ὅλη ἐκκλησιαστικὴ ἀλήθεια καὶ ἡ ἀπολυτοποίηση αὐτῆς τῆς παρεκκλίσεως εἶναι αἵρεση, εἶναι πλάνη, ἡ ὁποία ἐνέχει ἑωσφορικὴ οἴηση, εἶναι πνευματικὸς θάνατος. Ὁ ὀπαδὸς καὶ ὑποστηρικτὴς αὐτῆς τῆς πλάνης εἶναι ὁ αἱρετικὸς καὶ δὲν εἶναι ὁ «καυγατζής», ὅπως ἰσχυρίζεσθε.

Ὁ καθηγητὴς τοῦ Κανονικοῦ Δικαίου Π. Μπούμης σημειώνει: «Αἵρεση εἶναι ἡ ἀπόκκλιση ἀπὸ τὴν ὀρθὴ διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία περιέχεται στὴν Ἁγία Γραφὴ καὶ στὴν ἱερὰ παράδοση, ὅπως διατυπώθηκε στὶς ἀποφάσεις τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων καὶ ἡ ἐμμονὴ σὲ αὐτήν, ἢ ἡ προσχώρηση σὲ μία ἤδη καταδικασμένη αἱρετικὴ ὁμολογία».

Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ οἱ Παπικοί, ὁ ὁποῖοι ἔχουν 25 κακοδοξίες, οἱ Προτεστάντες κ.λπ. εἶναι αἱρετικοί.

Δὲν γνωρίζετε, Σεβασμιώτατε, ὅτι κάθε τι ποὺ εἶναι ξένο πρὸς τὴν Ἀποκαλυφθεῖσα Ἀλήθεια, ὅπως αὐτὴ ἐκφράζεται ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία μας μέσῳ τῆς Ἁγίας Γραφῆς καὶ τῆς Ἱερᾶς Παραδόσεως, εἶναι αἵρεση;

Ὁ Μ. Ἀθανάσιος κατηγορηματικὰ ἀποφαίνεται ὅτι «αἱρετικὸς ἐστι συκοφάντης καὶ κατήγορος ἀληθείας. Αἵρεσις ἐστὶν ἡ ψευδὴς ὑπόληψις τοῦ μὴ ὄντος».

Πρέπει νὰ κατανοήσετε, Σεβασμιώτατε, ὅτι ἡ αἵρεση στερεῖται τῆς Θείας Χάριτος. Καὶ αὐτὸ διότι δὲν ἔχει «τὸν Ὅλον Χριστόν» καὶ ἄρα δὲν διαφυλάττει τὴν ὅλη ἀλήθεια, τὴν καθολικὴ ἀλήθεια. Ἡ αἵρεση εἶναι πορεία πρὸς τὴν ἀπώλεια καὶ ὄχι πρὸς τὴν σωτηρία.

Ὀρθώτατα ἔχει γραφεῖ: «Αἵρεσίς ἐστι περὶ πίστεως οὐκ ἀληθὴς δόξα. Αἱρετικός ἐστιν ὁ τὸ ψεῦδος τῆς ἀληθείας ἐν πίστει προτιμῶν».

Εἶναι κρίμα νὰ ἀκούωμε ἀπὸ χείλη Ὀρθοδόξου Ἀρχιερέως αὐτὲς τὶς ἀντιορθόδοξες ἀπόψεις. Καὶ τοῦτο διότι ὡς ποιμὴν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, τῆς Μίας, Ἁγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας μας, πρέπει νὰ ὁμολογῆτε τὴν Ὀρθόδοξη Ἀλήθεια.

Ἡ ἀγάπη, γιὰ νὰ εἶναι ὀντολογική, πρέπει νὰ εὑρίσκεται ἐντὸς τοῦ χώρου τῆς ἀληθείας. Ἡ αἵρεση, ἡ ὁποία στερεῖται τῆς Θείας Χάριτος καὶ ἄρα δὲν ἔχει τὸν Θεάνθρωπο Κύριο, ὁ Ὁποῖος εἶναι Ἡ Ἀλήθεια δὲν εἶναι Ἐκκλησία.

Ὡς ἐκ τούτου οἱ Οἰκουμενικὲς Σύνοδοι στόχο τους εἶχαν νὰ διατηρήσουν τὴν Ὀρθόδοξη πίστη καὶ τὴν Μία Ἐκκλησία ἀλώβητη ἀπὸ κάθε αἵρεση. Μὲ αὐτήν Σας τὴν θέση ἀναιρεῖτε ὅλες τὶς Οἰκουμενικὲς Συνόδους.

Καὶ πάλι ὁ Μ. Ἀθανάσιος βροντοφωνάζει: «Ἀγάπα πάντα ἄνθρωπον• καὶ εἰρήνευε μετὰ πάντων, χωρὶς αἱρετικῶν• ὁ γὰρ αἱρετικὸς λύκος ἐστὶ τῆς τοῦ Χριστοῦ ποίμνης, καὶ τοῦ Ἀντιχρίστου πρόδρομος».

Ὁ «Ἄτλας» τῆς Ὀρθοδοξίας Μᾶρκος ὁ Εὐγενικὸς λέγει τὰ ἑξῆς γιὰ τὸν Παπισμό: «Τὰς τῶν Δυτικῶν διδασκάλων φωνὰς οὔτε γνωρίζω οὔτε παραδέχομαι, τεκμαιρόμενος ὅτι διεφθαρμένοι εἰσί καὶ παρέγγραπτοι».

Ἂν ἀποκαλῆτε «καυγατζῆ» ἐκεῖνον ποὺ ὑπερασπίζεται τὴν Ἀποκαλυφθεῖσα Ἀλήθεια, μάθετε, Σεβασμιώτατε, ὅτι «κρείττων ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ• καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον», κατὰ τὸ Γρηγοριανὸ λόγιο.

Σεβασμιώτατε, πρέπει νὰ παραδεχθῆτε ὅτι αὐτὰ ποὺ εἴπατε εἶναι πρωτοφανῆ καὶ τελείως ἀντιορθόδοξα. Πρέπει σύντομα νὰ τὰ ἀνακαλέσετε, γιὰ τὸν λόγο ὅτι εἶσθε Ἐπίσκοπος καὶ κηρύσσοντας τὰ ἀντίθετα τῶν ὅσων ἔχουν κηρύξει οἱ αὐθεντικοὶ ἑρμηνευτὲς τῆς Ἁγίας Γραφῆς, οἱ Ἅγιοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας, αὐτομάτως θέτετε τὸν ἑαυτόν Σας ἐκτὸς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας.

Ἀπὸ Ἐσᾶς ζητεῖ ὁ Θεὸς νὰ εἶσθε «ἀσφαλὲς τῶν ψυχῶν ἡμῶν πηδάλιον, δι’ οὗ τὰς τρικυμίας τὰς αἱρετικὰς ἀπαθῶς παραπλεύσομεν», κατὰ τὸν Ἅγιο Γρηγόριο Νύσσης.

Αὐτὰ Σᾶς τὰ ἔγραψα ἀπὸ πραγματικὴ ἀγάπη κινούμενος καὶ ἐπειδὴ δημοσίως ἐκφρασθήκατε, δημοσιεύω αὐτὴν τὴν ἐπιστολήν μου πρὸς ἐνημέρωση τοῦ Ὀρθοδόξου λαοῦ.

Μὲ ἀγάπη Χριστοῦ

ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΕΡΟΚΗΡΥΞ Ι.Μ. ΠΑΤΡΩΝ Δρ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ

8 σχόλια:

 1. Πάτερ Κύριλλε, να αγιάσει το στόμα σας.
  Α.Γ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Προς τι η έκπληξή σας πανοσιολογιότατε π. Κύριλλε ; Ο Οικουμενισμός, τον οποίο ασπάζεται τόσο ο εν λόγω Σεβασμιότατος όσο και ο πνευματικός του "μέντορας", είναι παναίρεση (κατά τον Άγιο Ιουστίνο Πόποβιτς). Εάν ομολογούσε δημόσια τι σημαίνει κατά την ακριβή διδασκαλία της Εκκλησίας μας η λέξη αίρεση, θα έθετε αυτομάτως ευατόν εκτός Εκκλησίας και θα εξέθετε και τον "αφέντη" του......

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Καθαρές κουβέντες από ένα καθαρό κληρικό. Συγχαρητήρια π. Κύριλλε. Προσέξτε την Υγεία σας. Σας έχουμε ανάγκη!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Πάτερ Κύριλλε, πολύ ξεκάθαρα και με μετριοπαθή τρόπο αναπτύσσετε τις ευλογημένες ορθόδοξες θέσεις και κλίνετε την επιστολή σας με τον συγκινητικό χριστοκεντρικό χαιρετισμό: "Με αγάπη Χριστού"! Όμως η αρχική προσφώνηση "Σεβασμιώτατε", νομίζω πως δεν βρίσκει το ανάλογο πνευματικό αντίβαρο στο πρόσωπο που απευθύνεται! Από πού απορρέει ο σεβασμός σε ένα τέτοιο πρόσωπο της Εκκλησίας και μάλιστα σε υπερθετικό βαθμό; Από το τυπικό που επικρατεί και τηρείται ευκαίρως ακαίρως και ο κόσμος να χαλάσει; Ο άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης γράφει:"...φυσικώ τω τρόπω κάθε πράγμα γίνεται και είναι διά το τέλος του, και από το τέλος του όλον ειδοποιείται και κυβερνάται...". Ποιο είναι το "τέλος", δηλαδή, κύριος σκοπός, ιδανικόν, πρώτιστον αγαθόν, τελικός σκοπός του επισκόπου εν τη Εκκλησία; Αφού ελέγχεται από αντορθόδοξη, αιρετική και αθεολόγητη άποψη σχετικά με το σοβαρότατο θέμα περί αιρέσεως και δειλιάζει να ομολογήσει την Αλήθεια, καθίσταται ανάξιος διά τοιαύτης προσφωνήσεως, μέχρι να βάλει αρχή μετανοίας. Ακραία η άποψη αυτή; Ίσως. Αλλά μας έφαγαν οι "μεσότητες" και δεν συμμαζεύεται! Συγχώρησον!
  Σ.Η.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Μπλα μπλα μπλα μπλα...άκουγε όταν του το διάβασαν, φόρεσε το κοστούμι του, και έσαξε κατά Μανχάταν μεριά για κοκτέιλ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σωστός!Γιατί η "στολή"είναι βάρος όταν τη φοράνε αντίχριστοι,πράκτορες της CIA.Μη μπερδεύουμε τις μίξες με τις μαρμελάδες.

   Διαγραφή
 6. ΑΡΧ.ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ.
  ΑΞΙΟ ΤΕΚΝΟ ΔΙΟΡΙΣΘΕΝ ΥΠΟ ΟΙΚ.ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ.
  ΞΕΡΕΤΕ!ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ Η ΑΓΑΠΟΛΟΓΙΑ Η ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΙΣΒΑΛΕΙ ΣΤΟΥΣ ΚΟΛΠΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΕΠΙ ΔΙΚΑΙΩΝ κ ΑΔΙΚΩΝ.
  ΟΠΟΙΑ ΑΛΛΗ ΔΙΑΦΩΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΧΘΡΟΣ κ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΑ.ΚΑΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΠΩΣ ΘΑ ΦΤΑΣΟΥΝ ΣΕ ΣΗΜΕΙΟ ΝΑ ΑΠΟΚΑΛΟΥΝ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΠΑΝΤΕΣ ΟΣΟΥΣ ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ.
  ΚΑΙ ΤΟ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ ΠΩΣ ΘΑ ΤΑΥΤΙΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ....ΑΓ ΜΑΡΚΟ...ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΠΑΡΙΟ....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Πάρα πολλά Μπράβο στον λογιώτατο και σεβαστό π. Κύριλλο Κωστόπουλο!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.