28 Νοε 2019

Κάποτε τὴν ὀνόμαζαν «ἐθνοτικὴ ἀναδιάταξη»

Γράφει ὁ Βασίλειος Στοϊλόπουλος
Ι. Ἐδῶ καὶ λίγο καιρὸ ἐμφανίζεται στὰ κοινωνικὰ μέσα, λόγω ἔξαρσης τοῦ μεταναστευτικοῦ, μία ἐν πολλοῖς ἄγνωστη ἔννοια: «ἐθνοτικὴ ἀναδιάταξη» - «ἀντίστοιχή» της γερμανικῆς λέξης «Umvolkung». Μίας ἱστορικὰ ἄκρως φορτισμένης καὶ ἀποτρόπαιης λέξης, καθὼς ἐμπεριεῖχε «ἀκραία, ἐθνικιστικὲς-ρατσιστικὲς μέχρι καὶ πρωτοφασιστικὲς ἰδέες». Στὴν ἱστορία πέρασε στὴ βάση δύο παραμέτρων: Πρῶτον, μὲ τὴν «ἐπαναγερμανοποίηση» πληθυσμῶν στὴν Ἀνατολικὴ Εὐρώπη ποὺ ἦρθαν μὲν σὲ ἐπαφὴ μὲ σλαβικὰ φύλα, ἀλλὰ ποὺ ἀκόμα δὲν εἶχαν ἀποκοπεῖ πλήρως ἀπὸ τὴ «γερμανικὴ φυλή». Καὶ δεύτερον, μὲ τὴ μεταφορὰ συγκεκριμένων, μὴ γερμανικῶν φυλετικῶν ὁμάδων ποὺ κατοικοῦσαν σὲ αὐτὲς τὶς «μικτὲς» περιοχὲς σὲ ἄλλες πιὸ ἀπόμακρες, ἔτσι ὥστε νὰ ὑπάρχει ἐθνικὴ ὁμοιογένεια.
Γιὰ τὴν ἱστορία, ὁ ὅρος «Umvolkung» πρωτοεμφανίστηκε τὸ 1916 ἐνόσω διαρκοῦσε ἀκόμη τὸ βιλχελμινικὸ «Δεύτερο Ράιχ» καὶ ἐφαρμόστηκε γιὰ ἕνα χρόνο, μέχρι τὸ τέλος τοῦ Μεγάλου Πολέμου, μὲ τὴ μετακίνηση Γερμανῶν στρατιωτῶν στὴν Ἀνατολικὴ Πολωνία ὡς «Ἀγροφυλάκων». Στὴν περίοδο τῆς Δημοκρατίας τῆς Βαϊμάρης ὁ ὅρος αὐτὸς ἀπέκτησε τὴν τελική του διατύπωση, βασισμένη....


«στὴν παράδοση τοῦ ἐθνικισμοῦ, τοῦ ἰμπεριαλισμοῦ καὶ τοῦ ἀντισημιτισμοῦ». Ἐξέφραζε δηλαδὴ τὴν «συνειδητὴ γερμανοποίηση ἀνατολικοευρωπαϊκῶν περιοχῶν μὲ κέρδος νέο ζωτικὸ χῶρο» - συνδεδεμένη βεβαίως καὶ μὲ τὴ διάδοση τοῦ γερμανικοῦ πολιτισμοῦ, ἰδιαίτερα σὲ ἔθνη, ὅπως τὰ σλαβικά, ποὺ λογίζονταν ὡς χαμηλότερου ἀξιακοῦ ἐπιπέδου. Στὴ διάρκεια τοῦ ναζιστικοῦ καθεστῶτος ὁ ὁρισμὸς αὐτὸς συμπληρώθηκε μὲ ἔννοιες ὅπως «ἀφομοίωση» καὶ «γερμανοποίηση» μὲ ξεκάθαρα φυλετικὰ στοιχεῖα, ἐνῶ ἔγιναν καὶ προσπάθειες ἐφαρμογῆς προγραμμάτων «Umvolkung» στὴν Ἀνατολικὴ Εὐρώπη. Ἔτσι, μετὰ τὸ «Σύμφωνο Μολότωφ - Ρίμπεντροπ», λίγο πρὶν ξεσπάσει ὁ Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, καὶ μέχρι τέλους τοῦ 1940 περίπου ἕνα ἑκατομμύριο Γερμανοὶ ἐγκατέλειψαν τὶς περιοχὲς τῆς ἀνατολικῆς Πολωνίας ποὺ κατέλαβαν οἱ Σοβιετικοὶ γιὰ νὰ μεταφερθοῦν στὶς δυτικὲς πολωνικὲς περιοχὲς ποὺ κατέλαβε ἡ ναζιστικὴ Γερμανία. Στὴ διάρκεια τοῦ πολέμου ἀκολούθησαν καὶ ἄλλες μετατοπίσεις πληθυσμῶν (Danzig-Westpreu?en, Zamosc, Hegewald κ.α.) χωρὶς ὅμως ἰδιαίτερη ἐπιτυχία. Βέβαια, ἀνάλογες πρακτικὲς εἴχαμε καὶ στὴν σταλινικὴ περίοδο.


ΙΙ. Τὰ τελευταία χρόνια συμβαίνει ἕνα «ἱστορικὸ παράδοξο», καθὼς πολλοὶ συσχετίζουν τὴν ἱστορικὴ «ἐθνοτικὴ ἀναδιάταξη» μὲ τὴν σημερινὴ μαζική, ἀνεξέλεγκτη καὶ παράνομη μετανάστευση πρὸς τὴν Εὐρώπη, κυρίως ἀπὸ μουσουλμανικὲς χῶρες τῆς Ἀφροασίας. Δὲν εἶναι πλέον οἱ ναζιστικὲς ὀρδὲς ποὺ ἐπιβάλλουν τὴν «Umvolkung» τῆς Εὐρώπης, ἀλλά, ὅπως ἰσχυρίζονται, ἡ «ὑβριδικὴ ἐπίθεση» ποὺ ἐξαπέλυσαν μὲ «ὅπλο» τὴ μετανάστευση ἐκεῖνες οἱ παγκοσμιοποιητικὲς δυνάμεις ποὺ μὲ ἄφθονα μέσα (πολιτικά, οἰκονομικὰ κ.α.) ἀπεργάζονται τὴ διάλυση τῶν ἐθνῶν-κρατῶν καὶ προωθοῦν τὴ νεοφιλελεύθερη καπιταλιστικὴ οἰκονομία στὸ πλαίσιο τῆς παγκοσμιοποίησης. Ἐπιπλέον, ἰσχυρίζονται ὅτι ὑποστηριχτὲς τέτοιων ἀπόψεων κυριαρχοῦν παντοῦ : Στοὺς παγκόσμιους ὀργανισμοὺς (π.χ. ΟΗΕ) καὶ στὶς κυβερνήσεις τῆς Εὐρώπης (π.χ. γερμανική, ἑλληνικὴ κ.α.), στὰ ὑπουργεῖα μετανάστευσης καὶ σὲ φιλομεταναστευτικὰ ἱδρύματα, στὰ ἰσχυρὰ διεθνῆ Μέινστριμ καὶ στὶς ΜΚΟ, ὅπως ἡ Open Society Foundation ἢ ἡ Solidarity Now στὰ «κὰθ΄ ἠμᾶς».


Ἐντύπωση προκαλεῖ ὅμως τὸ γεγονὸς ὅτι συχνὰ οἱ πολιτικὰ ὀρθοφρονοῦντες ὑπέρμαχοι τῶν ἀνοιχτῶν συνόρων ἀναγορεύουν «ναζιστὲς» καὶ «ἀκροδεξιοὺς» αὐτοὺς ποὺ ἀνέσυραν ἀπὸ τὸ «χρονοντούλαπο τῆς ἱστορίας» τὴν ἐπίμαχη λέξη «Umvolkung» γιὰ νὰ περιγράψουν αὐτὸ ποὺ θεωροῦν «ἀντικατάσταση πληθυσμῶν», αὐτὴ τὴ φορὰ στὴν ἴδια τοὺς τὴ χώρα - καὶ ποὺ θέλουν νὰ ἀποτρέψουν. Προκειμένου μάλιστα νὰ πλήξουν ὅσους ἀντιστέκονται στὶς παγκοσμιοποιητικὲς καὶ ἐν τέλει «φυλετικὲς» ἐπιδιώξεις τους, περιορίζουν τὴν ὅποια δημόσια «ἀντιπαράθεση», εἴτε καθαρὰ σὲ ἠθικολογικὲς κενολογίες καὶ λοιδορίες, εἴτε σὲ κριτικὲς καὶ πολεμικὲς γιὰ τὸ πόσο «ναζιστικὴ» εἶναι ἡ χρήση μίας ἱστορικὰ ἐπιβαρυμένης λέξης.


Ἡ πραγματικότητα στὸ μεταναστευτικὸ ζήτημα βεβαίως δὲν ἀλλάζει μὲ «παιχνίδια» λέξεων καὶ ἑκατέρωθεν ὕβρεις ἢ ἐπειδὴ κάποιες ἐλὶτ ἐμποδίζουν νὰ ἀκουστεῖ ἡ ἀλήθεια γιὰ τὶς διαστάσεις τοῦ μεταναστευτικοῦ ποὺ γιὰ ἕνα μεγάλο μέρος τῶν Εὐρωπαίων ἰσοδυναμεῖ μὲ «ἀντικατάσταση πληθυσμῶν». Ὅπως συμβαίνει γιὰ παράδειγμα ἤδη σὲ πολλὲς γειτονιὲς τῆς Ἀθήνας ἢ τῆς Φρανκφούρτης. Ἄλλωστε, αὐτὸ καταγράφουν ἀδιάψευστα οἱ ψυχρὲς στατιστικές.


Σ΄ ἕνα σημεῖο πάντως συμφωνοῦν ἅπαντες, «ναζιστὲς» καὶ «φιλάνθρωποι», ὅτι δηλαδὴ μέσω τῆς μαζικῆς μετανάστευσης συντελεῖται «ἕνα ἱστορικὰ μοναδικὸ πείραμα» ποὺ ἀλλάζει ραγδαία τὸν κόσμο ποὺ ξέραμε, μὲ νικητὲς καὶ χαμένους.


ΥΓ. Ἐξυπακούεται ὅτι κάθε ἐχέφρων, πραγματιστὴς καὶ προοδευτικὸς ἄνθρωπος εἶναι κάθετα ἀπέναντι σὲ ἀπάνθρωπες πρακτικὲς ὅπως ἡ «Umvolkung». Ἂπ΄ ὅπου κι ἂν προέρχονται, ὅπως καὶ ἂν ὀνομάζονται, μὲ ὅποιο μέσο καὶ ἂν ἐφαρμόζονται καὶ ὅποιοι «μανδύες» καὶ ἂν χρησιμοποιοῦνται. Μηδὲ ἑξαιρουμένου τοῦ ὑποκριτικοῦ καὶ ἀντιδημοκρατικοῦ ψευδοανθρωπισμοῦ ἀλὰ Σόρος.
πηγή

4 σχόλια:

 1. Οι έμποροι των εθνών
  ξέρουν καλά τη δουλειά.

  Πάνω στον πάγκο τους
  θα βρείτε

  κατασκευή εθνικισμών

  ανταλλαγές πληθυσμών

  εμφύλιες συγκρούσεις

  πολύχρωμες επαναστάσεις

  ...όλα τα σφάζουν
  όλα τα μαχαιρώνουν...


  Σ ςς ... ησυχία ...
  Ο κόσμος κοιμάται !


  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. δὲν εἶναι τὸ ψέμα
  ἀπὸ τὴν Ἀλήθεια πιὸ δυνατό !
  ὁ τροχὸς γυρίζει.
  Καλλιόπη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σωστά!


   Μια τεχνική ετώτηση:
   υπάρχει εφαρμογη τάμπλετ
   για πολυτονικό;

   Διαγραφή
  2. Φαντάζομαι πὼς θὰ ἰσχύει
   ὅτι καὶ στὸ λαπ τοπ,
   δὲν γνωρίζω.
   Καλλι΄πη

   Διαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.