31 Αυγ 2019

Πῶς ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος παραβίασε τὸν Καταστατικὸ Χάρτη γιὰ τὴν οὐκρανικὴ αὐτοκεφαλία

Διαρκς ερΣύνοδος τς κκλησίας τς λλάδος παραβίασε τν ΚαταστατικΧάρτη καττν συζήτηση γιτν οκρανικατοκεφαλία.
Ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος παραβίασε τὸν Καταστατικὸ Χάρτη τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ ὑπερέβη τὴν ἐξουσία της κατὰ τὴν συζήτηση τοῦ θέματος τῆς αναγνώρισης τῆς «νέας ἐκκλησίας» τῆς Οὐκρανίας, πολλοὶ μητροπολίτες ἐξέφρασαν τὴν ἀνησυχία τους γιὰ αὐτό, σύμφωνα μὲ πηγὴ ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ποὺ μίλησε στὸ Sputnik.
Στὴν ἡμερήσια διάταξη τῆς συνεδρίασης τῆς Διαρκούςς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, μὲ συμμετοχὴ τῶν 12 μητροπολιτῶν ὑπὸ τὴν Προεδρία τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν...
καὶ πάσης Ἑλλάδος Ἱερωνύμου, ἡ ὁποία πραγματοποιήθηκε ἀπὸ τὶς 26 ἕως τὶς 28 Αὐγούστου τέθηκαν ἐπὶ τάπητος οι εἰσηγήσεις τῶν δύο ἐπιτροπῶν γιὰ τὸ οὐκρανικὸ ζήτημα.

Σύμφωνα πάντως μὲ τὸ ἀνακοινωθὲν ποὺ ἐκδόθηκε, ἀμέσως μετὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῶν ἐργασιῶν, ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος ἀναγνώρισε «τὸ κανονικὸ δικαίωμα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη γιὰ τὴν παραχώρηση τῆς αὐτοκεφαλίας, καθὼς καὶ τὸ προνόμιο τοῦ Προκαθημένου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος νὰ χειρισθεῖ περαιτέρω τὸ ζήτημα τῆς ἀναγνωρίσεως τῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας».

«Αὐτὸ εἶναι ἕνα μεγάλο πρόβλημα. Σύμφωνα μὲ τὸν Καταστατικὸ Χάρτη τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, δηλαδή, στὴν οὐσία τοῦ συντάγματός της, μόνο ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας, τὸ ἀνώτατο ὄργανο τῆς Ἐκκλησίας, μὲ τὴ συμμετοχὴ ὅλων τῶν μητροπολιτῶν, μπορεῖ νὰ ἀποφασίσει γιὰ ἕνα θέμα ὅπως ἠ αναγνώριση τῆς αὐτοκεφαλίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας.

Ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος μπορεῖ νὰ παίρνει ἀποφάσεις μόνο γιὰ κάποια θέματα μικρότερης σημασίας καὶ νὰ παρέχει στὸν Ἀρχιεπίσκοπο προνόμια νὰ χειρίζεται μόνο κάποια ἐσωτερικὰ θέματα, δηλαδὴ ζητήματα ἐκπαίδευσης, συναντήσεις μὲ ὑπουργοὺς ἢ τὸν πρωθυπουργό, ἀλλὰ δὲν μπορεῖ νὰ ἐξουσιοδοτήσει τὸν Προκαθήμενο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος νὰ ἐκφράσει τὴ γνώμη ὁλόκληρης τῆς Ἱεραρχίας γιὰ ἕνα θέμα τόσο μεγάλης σημασίας ὅπως τὸ οὐκρανικό», ἀνέφερε ἡ πηγή.

«Ἀμέσως μετὰ τὴ δημοσίευση τῆς ἀνακοίνωσης, πολλοὶ μητροπολίτες ἐξέφρασαν τὴν ἀνησυχία τους για τὴν παραβίαση τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτη τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος», δήλωσε.
Σύμφωνα μὲ τὴν ἴδια πηγή, ὅσον ἀφορᾶ τὰ θέματα τήρησης δογμάτων καὶ κανόνων, μόνο ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας μπορεῖ νὰ παίρνει ἀποφάσεις, ὅπως ὁρίζεται στὸ ἄρθρο 4 τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτη.

Εἰδικότερα, τὸ παρὸν ἄρθρο ἀναφέρει ὅτι μόνο ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας μπορεῖ νὰ παίρνει ἀποφάσεις ἐπὶ θεμάτων ποὺ σχετίζονται μὲ τὴν Ἐκκλησία, μεταξὺ τῶν ὁποίων εἶναι ἡ «τήρηση τῶν Δογμάτων τῆς Ὀρθόδοξου Πίστεως, τῶν Ἱερῶν Κανόνων καὶ τῶν Ἱερῶν Παραδόσεων, τῆς ἑνότητας τῆς Πίστεως, καθὼς καὶ τῆς Ἐκκλησιολογικῆς κοινωνίας μὲ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο καὶ λοιπῶν Ὀρθοδόξων Πατριαρχείων καὶ Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν».

«Ἂν καὶ στὴν ἀνακοίνωση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀναφέρεται ὅτι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος ἔχει προνόμιο νὰ χειρίζεται τὸ οὐκρανικὸ ζήτημα, στὴν πραγματικότητα δὲν τὸ ἔχει. Πολλοὶ μητροπολίτες τὸ δήλωσαν αὐτό», ἀνέφερε ἡ ἴδια πηγή.

Τόνισε δὲ ὅτι ἡ ἀπόφαση τῆς Διαρκὴς Ἱερᾶς Συνόδου παραβιάζει τοὺς κανόνες.
«Τὸ γεγονὸς ὅτι αὐτὸ δημοσιεύτηκε στον ἰστότοπο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος δεν σημαίνει ὅτι εἶναι νόμιμο. Ὁ ἰστότοπος δημοσιεύει αὐτὸ ποὺ τοῦ μεταδίδει ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος. Αὐτὸ τὸ μεγάλο θέμα εἶναι γιὰ τὴν Ἱεραρχία», εἶπε χαρακτηριστικά.

Ὑπενθυμίζεται πὼς μετὰ τὸ αἴτημα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίου πρὸς τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος νὰ ἀναγνωρίσει τὴν αὐτοκεφαλία τῆς «νέας ἐκκλησίας» τῆς Οὐκρανίας, συστάθηκαν δύο ἐπιτροπὲς γιὰ τὴ μελέτη τῆς νομιμότητας τῆς παραχώρησης αὐτοκεφαλίας, τὴν ἐπιτροπὴ «Δογματικῶν καὶ Νομοκανονικῶν Ζητημάτων» καὶ τὴν ἐπιτροπὴ «Διορθοδόξων καὶ Διαχριστιανικῶν Σχέσεων».

«Τὸ οὐκρανικὸ ζήτημα δὲν ἔχει συζητηθεῖ ἀκόμα στὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας, ἡ ὁποία δὲν ἔχει δώσει προνόμιο στὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυμο νὰ ἀποφασίσει. Ἑπομένως, σήμερα ὁ Ἀρχιεπίσκοπος δὲν ἔχει τέτοιο προνόμιο. Ἂν τοῦ τὸ παρέχει ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας, τότε θὰ τὸ ἔχει», σημείωσε ἡ πηγὴ ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, ἐπισημαίνοντας ὅτι ἡ συζήτηση προγραμματίζεται γιὰ τὸν Ὀκτώβριο.
Σύμφωνα μὲ τὸν Χάρτη, κάθε Ὀκτώβριο γίνεται τακτικὴ συνεδρίαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας, μπορεῖ νὰ γίνει ὅμως καὶ κάποια ἔκτακτη συνεδρίαση ἂν προκύψει κάποιο σημαντικὸ θέμα.

1 σχόλιο:

  1. Ομιλία του πρωτοπρεσβυτέρου π. Βασιλείου Βολουδάκη:

    ΜΕΓΑΛΗ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΥΚΡΑΝΙΚΟ!

    https://www.youtube.com/watch?v=Ns2g8E98Ax4&list=PLnvfutCUwxlmXZx3Il_YsXUsvkZ_Aoz4A&index=18&t=0s

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.