16 Μαρ 2019

Ἕνα ἀκόμη ἐπεισόδιο στὴν περιπέτεια τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν

τοῦ Ἰωάννη Τάτση, Θεολόγου
Σύμφωνα μὲ δηλώσεις στελεχῶν τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας σὲ ἀθηναϊκὴ ἐφημερίδα, τὸν προσεχῆ Μάιο ἀναμένεται ἡ δημοσίευση νέας ἀπόφασης τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας (ΣτῈ) γιὰ τὰ Θρησκευτικά.
Ὁ Ὑπουργὸς Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου γιὰ νὰ παρακάμψει τὶς δύο περσινὲς ἀποφάσεις τοῦ ΣτῈ ποὺ ἔκριναν ἀντισυνταγματικὰ τὰ «νέα Θρησκευτικά» του Νίκου Φίλη, ὑπέγραψε νέα Ὑπουργικὴ Ἀπόφαση χωρὶς ὅμως νὰ ὑπάρξουν οὐσιώδεις ἀλλαγὲς στὸ περιεχόμενο. Ἡ Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων καὶ γονεῖς μαθητῶν ἔσπευσαν ἄμεσα νὰ ζητήσουν τὴν ἀκύρωση καὶ τῆς νέας Ὑπουργικῆς Ἀπόφασης Γαβρόγλου. Ἡ συζήτηση ἔγινε στὸ ΣτῈ τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 2018 καὶ τώρα ἀναμένεται ἡ ἀπόφαση.
Ἀπὸ νομικῆς ἀπόψεως τὸ λογικὸ εἶναι νὰ ὑπάρξει ἀκυρωτικὴ ἀπόφαση καὶ τῆς Ὑπουργικῆς Ἀπόφασης Γαβρόγλου στὸ πνεῦμα τῶν ἀποφάσεων ἀκύρωσης τῶν «νέων Θρησκευτικῶν» Φίλη, καθὼς ἡ οὐσία, τὸ κυρίως περιεχόμενο καὶ ὁ προσανατολισμὸς τῶν δύο Ὑπουργικῶν Ἀποφάσεων, Φίλη καὶ Γαβρόλγου, εἶναι ἀκριβῶς τὰ ἴδια. Ἀπόφαση διαφορετικὴ θὰ ἀποτελέσει σίγουρα....
ἀρνητικὴ ἔκπληξη καὶ θὰ πρόκειται γιὰ δικαστικὸ παράδοξο.
Ἀπὸ πολιτικῆς ἀπόψεως ἡ τωρινὴ ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας βαρύνεται ἤδη μὲ τὴν ἄρνηση συμμόρφωσης στὶς δύο τελεσίδικες ἀποφάσεις τῆς Δικαιοσύνης καὶ τὴν συνέχιση ἐφαρμογῆς στὴν πράξη τῶν «νέων Θρησκευτικῶν» ποὺ κρίθηκαν πολλαπλῶς ἀντισυνταγματικά. Τὸ σημαντικότερο πρακτικὸ πρόβλημα ποὺ δημιούργησε  ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο παρέκαμψε τὸ Ὑπουργεῖο τὶς ἀποφάσεις τοῦ ΣτῈ εἶναι ὅτι στὰ σχολεῖα ἐστάλησαν οἱ Φάκελοι Μαθήματος ποὺ βασίζονται στὰ ἀκυρωθέντα Προγράμματα Σπουδῶν καὶ ὄχι τὰ παλιὰ βιβλία Θρησκευτικῶν τὰ ὁποία εἶναι κατάλληλα γιὰ τὴ διδασκαλία τοῦ μαθήματος σύμφωνα μὲ τὶς ἀρχὲς ποὺ ἔθεσε ξεκάθαρα τὸ Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας μὲ τὶς δύο ἀποφάσεις του. Ἔτσι, ἐκπαιδευτικοὶ καὶ μαθητὲς ἐδῶ καὶ δύο χρόνια ἀναγκάζονται νὰ ὀργανώνουν τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν μὲ φωτοτυπίες, σημειώσεις, σχεδιαγράμματα στὸν πίνακα, ὀπτικοακουστικὸ ὑλικὸ μὲ ὀρθόδοξο χριστιανικὸ περιεχόμενο. Οἱ διαμαρτυρίες ὅμως γιὰ τὴν ὑποβάθμιση στὴν ὁποία ὁδηγεῖται τὸ μάθημα μέσω τῶν ἀκατάλληλων ἀπὸ κάθε ἄποψη Φακέλων Μαθήματος εἶναι διαρκεῖς ἀπὸ διδάσκοντες καὶ διδασκόμενους ἐνῶ ἀρκετοὶ γονεῖς ἐπιστρέφουν τοὺς Φακέλους στὰ σχολεῖα ἢ τοὺς ἀποστέλλουν ὡς ἀπαράδεκτους ἀπευθείας στὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας.
Πρόσφατα ὁ Ὑπουργὸς Παιδείας ἄνοιξε τὴ συζήτηση γιὰ τὴ συγγραφὴ νέων βιβλίων Θρησκευτικῶν ποὺ θὰ ἀντικαταστήσουν τοὺς Φακέλους Μαθήματος. Εἶναι βέβαιο ὅμως ὅτι οὔτε ἡ προκήρυξη γιὰ ἕνα τέτοιο ἔργο δὲν μπορεῖ νὰ ἐκδοθεῖ ἐὰν δὲν ὑπάρξει πρῶτα ἡ νέα ἀπόφαση τοῦ ΣτΈ. Ἂν μάλιστα αὐτὴ εἶναι ἀκυρωτική της Ὑπουργικῆς Ἀπόφασης Γαβρόγλου τότε ὁποιαδήποτε σχετικὴ προκήρυξη θὰ εἶναι παράνομη ἀπὸ κάθε ἄποψη.
Ἐπειδὴ τὸ ἀργότερο ἐντός του φθινοπώρου θὰ ἔχουμε ἐθνικὲς ἐκλογές, ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον ἀποκτᾶ ἡ τοποθέτηση τῶν πολιτικῶν κομμάτων ἀπέναντι στὸ ὅλο ζήτημα, μάλιστα δὲ αὐτῶν ποὺ πιθανὸν θὰ ἀναλάβουν τὴν διακυβέρνηση τῆς χώρας. Ἡ Νέα Δημοκρατία μὲ πρόσφατες παρεμβάσεις στελεχῶν τῆς δείχνει νὰ γνωρίζει τὸ θέμα. Δὲν ἔχει ὅμως ρητὰ δηλώσει μέχρι στιγμῆς ὅτι θὰ προχωρήσει σὲ ἀπόσυρση τῶν Ὑπουργικῶν Ἀποφάσεων Γαβρόγλου γιὰ τὰ Θρησκευτικὰ καὶ ὅτι θὰ ἐπαναφέρει τὰ προηγούμενα Ἀναλυτικὰ Προγράμματα Σπουδῶν καὶ τὰ σχετικὰ σχολικὰ ἐγχειρίδια. Ἡ Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων ὀφείλει νὰ ζητήσει ξεκάθαρη δεσμευτικὴ τοποθέτηση ὅλων τῶν πολιτικῶν κομμάτων γιὰ τὸ θέμα ἐντός της παρατεταμένης προεκλογικῆς περιόδου τὴν ὁποία ἤδη διανύουμε.
Ἀπὸ ἀπόψεως ἐκκλησιαστικῆς τὸ ζήτημα φαίνεται πὼς ἔχει τεθεῖ σὲ δεύτερη μοίρα. Ὁ Ὑπουργὸς Παιδείας σὲ πρόσφατη συνέντευξή του ἔφτασε μάλιστα στὸ σημεῖο νὰ ἰσχυριστεῖ ὅτι «οἱ διαφορὲς ποὺ ἔχουμε μὲ τὴν Ἐκκλησία γιὰ τὰ Θρησκευτικὰ εἶναι ἐλάχιστες καὶ κανεὶς δὲν τοὺς δίνει σημασία»! Ἡ τριμελὴς ἐξ ἀρχιερέων ἐπιτροπὴ διαλόγου μὲ τὴν Πολιτεία γιὰ τὰ Θρησκευτικὰ εἶναι ἐδῶ καὶ πολὺ καιρὸ διμελής, ὁ Μητροπολίτης Μεσογαίας ἔχει ἀποχωρήσει ἀπὸ αὐτήν, ἀλλὰ καὶ τὰ δύο ἄλλα μέλη της, οἱ Μητροπολίτες Ὕδρας καὶ Μεσσηνίας, εἶναι ἀμφίβολο ἐὰν παρακολουθοῦν τοὺς μεθοδευμένους σχεδιασμοὺς τοῦ Ὑπουργείου γιὰ τὸ μέλλον τοῦ μαθήματος. Δυστυχῶς ἡ Διοικοῦσα Ἐκκλησία δὲν ὑπερασπίστηκε ἀποτελεσματικὰ τὸν ὀρθόδοξο χαρακτήρα τοῦ μαθήματος οὔτε καὶ μετὰ τὶς εὐνοϊκότατες ἀποφάσεις τοῦ ΣτῈ ἀλλά, ὅπως ὅλο καὶ περισσότεροι ψιθυρίζουν, τὸ «ἀντάλλαξε» ὡς ἥσσονος σημασίας μὲ ἄλλα «σημαντικότερα» θέματα.
Τέλος, οἱ δάσκαλοι καὶ οἱ θεολόγοι τῶν ἑλληνικῶν σχολείων συνεχίζουν νὰ ἐργάζονται γιὰ τὴν καλλιέργεια τῆς χριστιανικῆς συνείδησης τῶν μαθητῶν, πιστοὶ στὶς συνταγματικὲς ἐπιταγὲς ἀλλὰ καὶ στὶς ἀρχὲς τῆς ὀρθόδοξης θεολογίας. Τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν στὰ ἑλληνικὰ σχολεῖα ὅσο διατηρεῖ τὸν χριστιανικὸ χαρακτήρα τοῦ ἀποτελεῖ μία ἀπὸ τὶς σημαντικότερες, ἂν ὄχι τὴ μοναδικὴ εὐκαιρία μεταλαμπάδευσης τῶν στοιχείων τῆς ὀρθόδοξης παράδοσης καὶ ζωῆς στὰ νέα παιδιὰ ποὺ μεγαλώνουν μέσα στὴν ὁμίχλη τοῦ ἐκκοσμικευμένου κόσμου. Ἐὰν χάσει αὐτὸν τὸν χαρακτήρα εἶναι βέβαιο ὅτι ἀργὰ ἢ γρήγορα θὰ ἐξοβελιστεῖ ἀπὸ τὰ ἑλληνικὰ σχολεῖα ὡς περιττό. 
Ὀρθόδοξος Τύπος, 15.03.2019 καὶ esos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.