27 Δεκ 2018

Ἔτσι θὰ καταργηθοῦν τὰ μετρητὰ – Τὸ διπλὸ σχέδιο τῆς κυβέρνησης

Τὸ ἔμμεσο τέλος τῶν μετρητῶν στὶς συναλλαγὲς θὰ ἔρθει μέσα στὸ 2019 ἐφόσον ὑλοποιηθοῦν δύο σχέδια τῆς κυβέρνησης. Τὸ ἕνα εἶναι γνωστὸ καὶ ἀφορᾶ τὴ μείωση τοῦ ὁρίου γιὰ συναλλαγὲς μὲ μετρητὰ καὶ τὸ ὁποῖο σχεδιάζεται ἀπὸ τὰ 500 εὐρὼ νὰ πέσει στὰ 300 εὐρὼ ἢ ἀκόμη καὶ στὰ 200 εὐρώ. Αὐτὸ ὅπως εἶναι ἀντιληπτὸ θὰ αὐξήσει ραγδαία τὶς συναλλαγὲς μὲ ἠλεκτρονικὸ χρῆμα καθὼς ὅλο καὶ περισσότεροι θὰ χρησιμοποιοῦν κάρτες.
Τὸ δεύτερο ἀφορᾶ στὴν αὔξηση τοῦ ποσοῦ ποὺ θὰ ἀπαιτεῖται ἀπὸ τοὺς φορολογούμενους γιὰ τὸ ἀφορολόγητο. Τὰ σενάρια φαίνεται νὰ εἶναι δύο. Ἡ πρώτη πρόταση ποὺ ἔχει πέσει στὸ τραπέζι ἔχει νὰ κάνει μὲ τὴν συγκέντρωση ἀποδείξεων μὲ κάρτα γιὰ τὸ 15% τοῦ εἰσοδήματός τους, ἐὰν ἔχουν....
εἰσόδημα ὡς 10.000 εὐρὼ τὸ ἔτος, ἀντίστοιχα τὸ 20% γιὰ εἰσοδήματα ἀπὸ 10.001 εὐρὼ ὡς 20.000 εὐρὼ τὸ ἔτος καὶ τὸ 25% γιὰ εἰσοδήματα ἀπὸ 20.000 εὐρὼ καὶ πάνω.

Ἡ δεύτερη πρόταση ποὺ συζητεῖται ἀφορὰ στὴν αὔξηση τῶν ὁρίων στὸ 20%, 25% καὶ στὸ 30% ἀντίστοιχα. Δηλαδὴ οἱ φορολογούμενοι θὰ πρέπει νὰ κάνουν διπλάσιες ἀγορὲς μὲ κάρτες, ἔτσι ὥστε νὰ μπορέσουν νὰ συμπληρώσουν τὸ ὅριο γιὰ τὸ ἀφορολόγητο καθὼς σὲ διαφορετικὴ περίπτωση κινδυνεύουν μὲ φόρο-πρόστιμο γιὰ τὸ ποσὸ ποὺ δὲν θὰ μπορέσουν νὰ καλύψουν.

μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ οἱ φορολογούμενοι θὰ πιέζονται νὰ κάνουν ὅσο τὸ δυνατὸν περισσότερες ἀγορὲς προϊόντων ἢ ὑπηρεσιῶν μὲ κάρτες ὥστε νὰ κλειδώνουν ἀπὸ νωρὶς τὸ ποσὸ ποὺ ἀπαιτεῖται γιὰ τὸ ἀφορολόγητο.

Πρόκειται γιὰ μία διπλὴ ἔμμεση «κατάργηση» τῶν μετρητῶν ποὺ σιγὰ – σιγὰ θὰ μειώνεται στὴν καθημερινότητά μας καὶ θὰ χρησιμοποιεῖται γιὰ μικρῆς ἀξίας συναλλαγές.

Ἔτσι ἡ κυβέρνηση πιστεύει ὅτι θὰ μειώσει σημαντικὰ τὴ φοροδιαφυγὴ καθὼς ὅλες οἱ ἀγοραπωλησίες θὰ περνοῦν ἀπὸ τὰ POS καὶ θὰ φορολογοῦνται. Δὲν θὰ ἀποκρύβονται μὲ ἁπλὰ λόγια εἰσοδήματα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.