17 Ιουλ 2018

Οἱ Σκοπιανοὶ μᾶς νίκησαν γιατί τοὺς περισσότερους ὑποστηρικτὲς τοὺς βρῆκαν στὴν Ἑλλάδα!

Ἀπὸ τον Σαράντο Ι. Καργάκο 

Πρὸ καιροῦ ἐπισκέφθηκε τὰ Σκόπια καὶ ὁ ἐπανεκλεγεῖς πρόεδρος τῆς Οὐγγαρίας καὶ συνετάχθη, ὅπως καὶ πλεῖστοι ἄλλοι ἀρχηγοὶ κρατῶν, μὲ τὶς ἀπόψεις τῶν Σκοπιανῶν. Ἀπορῶ καὶ ρωτῶ, ὑπὲρ τῆς Ἑλλάδος δὲν ἔχει ταχθεῖ κανείς; Ἀπὸ τὸ 1912-13 ἡ ἱστορικὴ Μακεδονία σὲ ἔκταση χώρου περὶ τὸ 70% εἶναι ἀναπόστατο τμῆμα τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους. Ὅλες οἱ ἀρχαῖες ἱστορικὲς μαρτυρίες καὶ οἱ νεώτερες ἀρχαιολογικὲς ἔρευνες δείχνουν ὅτι οἱ Μακεδόνες ἤσαν ἀείποτε τμῆμα τοῦ ἑλληνικοῦ κόσμου. Αὐτὰ δὲν μετρᾶνε στὶς ἐκτιμήσεις τῶν τωρινῶν πολιτικῶν; Ὁ πρωθυπουργός μας κάποτε εἶχε πεῖ ὅτι ἡ ἀρχαιολογία εἶναι τὸ βαρὺ πυροβολικό μας. Γιατί αὐτὸ τὸ πυροβολικὸ ἔχει σιγήσει; Γιατί δὲν λαλοῦν οἱ ἀρχαιολόγοι μας καὶ οἱ ἐπίσημοι ἱστορικοί μας; Μήπως οἱ δύο ἀρχαῖες πρωτεύουσες τῆς Μακεδονίας καθὼς καὶ τὰ λοιπὰ κέντρα τῶν Μακεδόνων δὲν βρίσκονται ἐπὶ...
ἑλληνικοῦ ἐδάφους; Καὶ μὲ τὸ ἔδαφος αὐτὸ δὲν σχετίζονται οἱ σημαντικώτερες σελίδες τῆς μακεδονικῆς ἱστορίας; 

Γιατί λοιπὸν οἱ πολιτικὲς ἡγεσίες τοῦ πλανήτη μᾶς δέχονται ὡς Μακεδονία τὰ Σκόπια καὶ ὄχι τὴ Βόρεια Ἑλλάδα; Γιὰ νὰ μὴν ἐπανέλθουμε στὰ προπολεμικὰ καὶ ἐμφυλιοπολεμικά, θὰ σταθῶ σὲ κάτι ποῦ δὲν κάναμε μεταπολεμικά. Καὶ ἐννοῶ ὅτι δὲν ἀντιδράσαμε δυναμικὰ στὴν «μακεδονοποίηση» τῆς Νότιας Σερβίας ἀπὸ τὸν Τίτο, τότε ποῦ δημιουργήθηκε τὸ ὁμόσπονδο κράτος τῆς «Μακεδονίας» ἀλλὰ καὶ οὔτε ὅταν τούτη ἡ «Μακεδονία» μετὰ τὴν κατάρρευση τῆς Γιουγκοσλαβίας διεκδίκησε μονοπωλιακὰ τὴν παγκόσμια ἀναγνώριση. Ἔγινε δηλαδὴ ἀπὸ ἔννοια μέρους, ἔννοια ὅλου. Δυστυχῶς, ἡ ἑλληνικὴ πολιτικὴ καὶ πνευματική μας ἡγεσία βολεύτηκε μὲ ἐκεῖνο τὸ ἐνδιάμεσο FYROM καὶ παθητικοποιήθηκε. Ἔτσι οἱ Σκοπιανοὶ σιγὰ-σιγὰ στὶς ἀθλητικές, στὶς πολιτικὲς καὶ τὶς πολιτιστικὲς ἐκδηλώσεις, χωρὶς οὐσιαστικὴ ἀντίδραση δική μας, νοσφίστηκαν τὸ ὄνομα τῆς Μακεδονίας, παρότι ἡ χώρα τοὺς εἶναι μόνο κατὰ ἐλάχιστο μέρος Μακεδονία. Ἄρα ἡ ἐπιτυχία τῶν Σκοπιανῶν ὀφείλεται στὴ δική τους προσπάθεια καὶ στὴ δική μας ἀπάθεια ἢ πνευματικὴ καὶ πολιτικὴ δειλία. 
Ὅτι ὅμως γίνεται παρὰ τὴν ἱστορία καὶ παρὰ τὸ δίκαιο μακροχρονίως δὲν εὐδοκιμεῖ. Ὑπάρχει στὰ Σκόπια μιὰ ἰντελιγκέντσια πολλαπλῆς καταγωγῆς, ἀλλὰ ἡ συμπαγέστερη μάζα εἶναι ἀλβανική. Ὁ λοιπὸς πληθυσμὸς ἀπὸ ἐθνικὴ ἄποψη εἶναι ρευστός. Ὑπερισχύουν οἱ σλαβόφωνοι ἀλλὰ κατὰ μεγάλο μέρος τοῦτος ὁ σλαβόφωνος πληθυσμὸς ἔχει βουλγαρικὴ σύσταση. Καὶ ἤδη κατὰ χιλιάδες οἱ τωρινοὶ «Μακεδόνες» ἔχουν ἀρχίσει νὰ ζητοῦν τὴ βουλγαρικὴ ὑπηκοότητα. Τὴν τελευταία διετία 18.000 Σκοπιανοὶ ἔχουν ἀποκτήσει βουλγαρικὴ ταυτότητα. Ἄλλωστε τὸ ἰσχυρότερο κόμμα τοῦ κρατιδίου, τὸ V.M.R.O. μήπως δὲν ἔχει βουλγαρικὴ καταγωγή; Ἀκόμη καὶ τὸ Ἠλὶ-Ντέν, ποῦ τὸ τιμοῦν ὡς ἐθνική τους γιορτή, ἦταν βουλγαρικὸ ἐνέργημα. Τί τὸ γνήσιο ὑπάρχει στὶς ἐπίσημες ἐκφράσεις τοῦ κράτους αὐτοῦ; Μήπως καὶ ἡ σημαία τους δὲν εἶναι παραλλαγὴ τῆς ἰαπωνικῆς; 

Τότε γιατί ἡ διεθνὴς κοινότητα εἶναι μὲ τὸ μέρος τῶν Σκοπιανῶν; Κατὰ πρῶτο λόγο γιατί δὲν εἶναι μὲ τὸ μέρος τῆς Ἑλλάδος οἱ Ἕλληνες καὶ κατὰ κύριο λόγο δὲν εἶναι καλοὶ πρόμαχοι τῶν ἑλληνικῶν συμφερόντων αὐτοὶ ποῦ κατὰ κανόνα ἐκπροσωποῦν στὰ ἐπίσημα «φόρα» τὴ χώρα ποῦ σηκώνει τὴ βαριὰ ὀνομασία Ἑλλάς. Καὶ ἐννοῶ τὸν πολιτικὸ καὶ τὸν πνευματικό μας κόσμο. Ἂς ἀφήσουμε ἀπέξω τους πολιτικούς. Ποῦ εἶναι ὁ λόγος τῶν ἀρχαιολόγων καὶ τῶν ἱστορικῶν μας; Σὲ κάποιο πανεπιστήμιό μας διδάσκονται ἱστορία Ἄγγλου ἱστορικοῦ ποῦ κάνει διαχωρισμὸ ἀνάμεσα στοὺς Ἕλληνες καὶ στοὺς Μακεδόνες. Ἄρα, ἐμεῖς δίνουμε ὄπλα στοὺς Σκοπιανούς, καίγοντας τὰ χαρτιά μας, ὅπως καῖμε τὴ σημαία μας. 

Τὸ Σκοπιανὸ ζήτημα δυστυχῶς ἀπὸ τὴ μεριὰ μᾶς παίζεται σὰν μπάλλα στὸ γήπεδο τῆς προεκλογικῆς διαμάχης. Κανονικὰ ἀφοῦ δὲν ὑπάρχει ἑνιαῖα γραμμὴ καὶ ἐφόσον ἡ παροῦσα Βουλὴ δὲν ἔχει γιὰ τὸ ζήτημα αὐτὸ λαϊκὴ ἔγκριση, δὲν ἔπρεπε νὰ προχωρήσει ἀπὸ τὴν κυβέρνηση καμμία συζήτηση μὲ τοὺς ἐκπροσώπους τῆς FYROM. Χωρὶς νὰ λυθεῖ ἐπιτυχῶς τὸ πρόβλημα γιά μας, ὁ πολιτικός μας κόσμος θὰ προσθέσει στὸ πολιτικό του μητρῶο καὶ ἄλλα στίγματα ἐνοχῆς. Χωρὶς ἐθνικὴ συνεννόηση δὲν πρέπει κανένα ζήτημα νὰ προωθεῖται. Καὶ τοῦτο γιατί ἡ ὑπὸ τέτοιες συνθῆκες προώθηση δὲν γίνεται πρὸς τὰ ἐμπρός· γίνεται πρὸς τὰ πίσω. Μὲ ἄλλα λόγια ὀπισθοδρομοῦμε χωρὶς νὰ προχωροῦμε. Καὶ τελικὰ θὰ μᾶς μείνει τὸ erga omnes σὰν γλειφιτζούρι παρηγοριᾶς. Οἱ Σκοπιανοὶ ἀφοῦ θὰ ἔχουν τὸ ὄνομα ὑπὸ κάποιον λεκτικὸ φερετζὲ (Βόρεια ἢ Νότια) θὰ ἔχουν τὰ πάντα. Μᾶς νίκησαν γιατί τοὺς περισσότερους ὑποστηρικτὲς τοὺς βρῆκαν πάλι ἐδῶ στὴν Ἑλλάδα! Γίναμε ἕνας λαὸς ποῦ ἀρνεῖται τὸν ἑαυτό του... 

*Ἱστορικός, συγγραφέας

3 σχόλια:


 1. - Τώρα ξεκινήσαμε... Τώρα αρχίζει ο Αγώνας...
  -> ΞΑΝΑ την Πέμπτη 19 Ιουλίου στις 8 το βράδυ με σημείο αναφοράς και συγκέντρωσης τον Λευκό Πύργο.

  >> Διαδίδουμε με κάθε τρόπο και με πάθος το Αγωνιστικό κάλεσμα...
  -> Συγκέντρωση διαμαρτυρίας και πορεία για την Μακεδονία

  > https://4.bp.blogspot.com/-fL-FtjHHlLw/W0smCqLyhBI/AAAAAAACNlg/UfS9ilmrmIQJXscQLlfsMrKZITVLyA1cACLcBGAs/s400/2018-07-15_134605.png

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. +
   > ΘΡΑΚΗ ΟΛΟΡΘΗ...!!!
   Για την Ελευθερία και την Μακεδονία...!!!

   Και όχι μόνο η Θράκη... Και η Καβάλα και η η Δράμα και οι Σέρρες στο ΠΟΔΙ με προορισμό την Κομοτηνή...
   -- >> Την Κυριακή 22 Ιουλίου!

   Δείτε και διαδώστε την Αφίσα που ήδη κυκλοφορεί...
   > ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΚΑΝΕΙ ΑΛΛΟΣ. ΕΣΥ ΘΑ ΤΟ ΚΑΝΕΙΣ!

   https://4.bp.blogspot.com/-L-SKVVOzVPQ/W0dJS5gG3bI/AAAAAAAKU1U/i6AiNdDx9Ck3F1qJqby49-0cKbc8X8qIQCLcBGAs/s640/37019419_141268800098915_5624891055779348480_n.jpg

   Διαγραφή
  2. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΤΩ ΘΕΩ! ...υπαρχουν ακομη τετοιοι ΕΛΛΗΝΕΣ!

   ΕΧΟΥΜΕ ΗΔΗ ΝΙΚΗΣΕΙ! Η ΚΑΡΔΙΑ ΚΑΙ Η ΣΚΕΨΗ ΜΑΣ ΜΑΖΙ ΣΑΣ!!!
   (...και οτι αλλο)

   Διαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.