26 Ιουν 2018

Ἀνακοίνωση τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος τοῦ Ἁγίου Ὅρους περὶ τοῦ θέματος τῆς Μακεδονίας

Καρυαὶ τὴ 13η/26η Ἰουνίου 2018 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ 
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ 
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Ἡ Ἱερὰ Κοινότης τοῦ Ἁγίου Ὅρους μετὰ πολλῆς συνοχῆς καρδίας καὶ θλίψεως ἐπληροφορήθη τὴν, παρὰ τὰς ἀντιδράσεις συσσώμου τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, συνυπογραφὴν τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν περὶ τῆς ὀνομασίας τῆς γείτονος χώρας τῶν Σκοπίων. 
Ἀσφαλῶς ὡς χριστιανοὶ ὀφείλομεν νὰ ἐπιδιώκωμεν μὲ ὄλας τὰς δυνάμεις μας τὴν ἑνότητα ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων, τὴν θεραπείαν τῶν σχισμάτων, τὴν εἰρηνικὴν κατάστασιν καὶ τὴν παντὶ τρόπω ἀποφυγὴν δημιουργίας ἑστιῶν θρησκευτικοῦ καὶ ἐθνοφυλετικοὺ φανατισμοῦ καὶ μίσους. Οὕτως ἡ ἐπίλυσις τοῦ χρονίζοντος προβλήματος τῆς ὀνομασίας τοῦ κράτους τῶν Σκοπίων καὶ ἡ πλήρης ἀποκατάστασις τῶν σχέσεων τῶν δύο χωρῶν εἶναι... ἐπιθυμητή, πολλῶ μᾶλλον καθὼς τὸ Ἁγιώνυμον Ὅρος ἐπισκέπτονται κατ’ ἔτος πολλοὶ προσκυνηταὶ ἐκ τῆς γείτονος χώρας, οἱ ὁποῖοι εὑρίσκουν εἰς αὐτὸ πνευματικὴν ἀνάπαυσιν, εἰς ἀτμόσφαιραν γνησίας πνευματικῆς ἑνότητος καὶ ἀγάπης. 

Ἐν τούτοις, δὲν εἶναι δυνατόν, ἐν ὀνόματι τῶν ὡς ἄνω ἀγαθῶν στόχων, ἡ ἐπίλυσις αὐτοῦ τοῦ μείζονος ἐθνικοῦ προβλήματος νὰ ἐπιχειρῆται μὲ προχείρους, ἀδιαφανεῖς καὶ συνοπτικᾶς διαδικασίας, μὲ τὴν υἱοθέτησιν θέσεων ἀντιθέτων πρὸς τὴν ἐπιστημονικὴν ἀλήθειαν, τὴν ἱστορικὴν πραγματικότητα καὶ τὴν ἱστορικὴν μνήμην, μὲ τρόπον ὁ ὁποῖος προσβάλλει τὴν ἐθνικὴν συνείδησιν τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ. Δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ υἱοθετῶνται ὑπὸ τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας δεσμευτικαὶ διεθνεῖς συμφωνίαι, αἳ ὁποῖαι, ὅπως ἀποδεικνύουν καὶ αἳ συνεχιζόμεναι καὶ κλιμακούμεναι λαϊκαὶ ἀντιδράσεις, δὲν εἶναι ἀποδεκταὶ ὑπὸ τῆς συντριπτικῆς πλειοψηφίας τοῦ λαοῦ μας. 

Εἰδικώτερον, ὡς Ἁγιορεῖται μοναχοί, φορεῖς καὶ φύλακες μίας ὑπερχιλιετοῦς ἱστορικῆς, πνευματικῆς καὶ πολιτιστικῆς παραδόσεως καὶ κληρονομίας, δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἀποδεχθῶμεν τὴν ἐκχώρησιν τῆς μακεδονικῆς ταυτότητος εἰς γλώσσαν καὶ εἰς ἔθνος οὐδεμίαν σχέσιν ἔχοντα πρὸς τὴν ἀρχαίαν ἑλληνικὴν μακεδονικὴν διάλεκτον καὶ τὸ ἑλληνικὸν φύλον τῶν ἀρχαίων Μακεδόνων. 

Ἀδυνατοῦμεν νὰ κατανοήσωμεν ὅτι εἶναι δυνατὸν Ἕλληνες πολιτικοί, κάτοχοι πανεπιστημιακῶν πτυχίων, μεταξὺ αὐτῶν δὲ Καθηγηταὶ Πανεπιστημίου, νὰ συνυπογράφουν τὴν ἐκχώρησιν τῆς μακεδονικῆς γλώσσης καὶ ἰθαγενείας εἰς λαὸν ἀποδεδειγμένως σλαβικῆς, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, γλώσσης καὶ ἐθνικῆς καταγωγῆς! Καλοῦμεν τὸ Ἑλληνικὸν Κοινοβούλιον καὶ τὴν Ἑλληνικὴν Κυβέρνησιν νὰ σεβασθοῦν τὴν βούλησιν τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ καὶ τὴν ἱστορικὴν ἀλήθειαν. 

Τὸ Ἅγιον Ὅρος, ὡς ἐν ἀνεκτίμητον πνευματικὸν καὶ ἱστορικὸν κέντρον τῆς Μακεδονίας καὶ τῆς πατρίδος μας, ἔνθα ἀπὸ ἀρχῆς τῆς συστάσεως αὐτοῦ συνυπάρχουν εἰρηνικὼς Ὀρθόδοξοι διαφορετικῆς γλώσσης καὶ ἐθνοφυλετικὴς καταγωγῆς, θεωρεῖ ὡς περιφρόνησιν τῆς ἱστορίας καὶ τῆς ἀληθείας καὶ ὡς προδοσίαν τῆς ἐθνικῆς συνειδήσεως τοῦ Ἑλληνισμοῦ, τὴν ἀναγνώρισιν «μακεδονικῆς γλώσσης» καὶ «μακεδονικῆς ἐθνικότητος» ὑπὸ τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας. 

Εἴθε ἡ Ἔφορος τοῦ Ἁγίου Ὅρους Ὑπεραγία Θεοτόκος νὰ φωτίση τοὺς κρατοῦντας, ὥστε νὰ συνειδητοποιήσουν τὰ σφάλματα τῶν, νὰ προβοῦν εἰς τὴν διόρθωσιν τῶν καὶ νὰ ἐπιτευχθῆ ἐν τέλει μία συμφωνία, ἡ ὁποία θὰ σέβεται τὴν ἀλήθειαν καὶ θὰ ἀποτελέση τὴν βάσιν διὰ τὴν ἑνότητα καὶ τὴν εἰρηνικὴν συμπόρευσιν τῶν δύο ὁμοδόξων λαῶν, ἐντὸς τῶν κόλπων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας. 
Ἅπαντες οἱ ἐν τὴ κοινὴ Συνάξει Ἀντιπρόσωποι καὶ Προϊστάμενοι 
τῶν εἴκοσιν Ἱερῶν Μονῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους Ἄθω.

17 σχόλια:

 1. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μερικὲς φορές,ἀπὸ πουθενὰ δὲν πιανόμαστε ! Πολὐ Δυτικοὶ γίναμε,ὅλο στὴν κριτικὴ καὶ στὴν ἡττοπάθεια καὶ στὸ '' οἱ ἄλλοι φταῖνε''!
   Καλλιόπη

   Διαγραφή
  2. Για σιώπα που είσαι απαγοητευμένος.
   Ανώτερε των Πατέρων.

   Διαγραφή
  3. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

   Διαγραφή
  4. Η κριτική είναι πάντα καλή και ειδικά όταν θέλει να βελτιώσει τον άλλο.
   Υπάρχουν πολλά πράγματα που δεν πηγαίνουν καλά στο Άγιο Όρος εδώ και πολλά χρόνια (για αρχή, τα λεφτά που πήραν/παίρνουν από τους ευρωπαίους, η ανεύθυνη στάση τους έναντι θεμάτων πίστεως, η συχνή αντιχριστιανική συμπεριφορά κάποιων από αυτούς, κ.α.) και αλίμονο αν λέγαμε μπράβο στους ανθρώπους σε διοικητικά πόστα του Αγίου Όρους... Είναι εμφανές ότι τα έχουν κάνει θάλασσα και έχουν σκανδαλίσει και τους πιστούς στην πορεία προς τη θάλασσα.

   Το μόνο που τους ζητάμε είναι να φέρονται σαν αγιορείτες, τίποτα άλλο. Δε θα έπρεπε να ήταν λόγος να θιχτεί κανείς για κάτι τέτοιο.

   Διαγραφή
  5. ΤΗΝ ΚΑΜΠΟΥΡΑ ΜΑΣ,ΤΗΝ ΒΛΕΠΟΥΜΕ;;
   Καλλιόπη

   Διαγραφή
  6. @Καλλιόπη
   Η δικιά μας καμπούρα δεν καθοδηγεί ολόκληρα έθνη.
   Και η δικιά μας καμπούρα δεν είναι αιρετική ή φιλο-αιρετική.

   Διαγραφή
  7. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

   Διαγραφή
 2. Κροκοδείλια δάκρυα από θλιβερούς σφουγκοκολάριους τής πολιτικής εξουσίας.Όταν υποδεχόσασταν τόν Τσίπρα αν χαρδαίς καί οργάνοις ήταν καλά...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σε ποιούς μιλάς έτσι; Δεν ντρέπεσαι λίγο;

   Διαγραφή
  2. Μάλλον μιλά σε αυτούς που όχι μόνο δεν αντιστάθηκαν στην Κολυμπάριο, αλλά και που πετούσαν έξω από το Άγιο Όρος με τις κλωτσιές αγιορείτες πατέρες (υποτιθέμενους αδερφούς τους δηλαδή...) μόνο και μόνο επειδή έκοψαν το μνημόσυνο του Βαρθολομαίου, όπως και όφειλαν.

   Αλλά και που δέχτηκαν τον Τσίπρα δεν είναι λίγο... Με λίγα λόγια, οι αντίχριστοι είναι καλοδεχούμενοι στο Άγιο Όρος, ενώ οι πρώην αδελφοί τους, που είναι και θεοφοβούμενοι σε αντίθεση με τους ίδιους, όχι.

   Τώρα, καλοί αγιορείτες μπορεί να υπάρχουν ακόμα, αλλά μάλλον πηγαίνουν όπου τους πάει ο ηγούμενός τους. Ελπίζω μόνο να μη τους πάει χωρίς επιστροφή εκεί που πάει και ο Βαρθολομαίος...

   Διαγραφή
  3. ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΕΙΣ,ΣΚΟΡΠΑΤΕ ΔΙΧΟΝΟΙΑ.......ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΤΕ;;;
   Καλλιόπη

   Διαγραφή
  4. ΑΦΗΣΤΕ ΗΣΥΧΟ ΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΥΚΟΛΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ,ΠΟΛΥΞΕΡΟΙ !!
   ΑΝ ΕΙΣΤΕ ΑΦΕΛΕΙΣ,ΘΑ ΚΛΑΨΕΤΕ ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΓΙΑ ΟΣΑ ΛΕΤΕ,ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΣΕ ΔΥΣΚΟΛΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΑΝΑΓΚΗ ΤΗΝ ΣΥΜΠΝΟΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΙΣ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΕΣ.
   ΑΝ ΕΙΣΤΕ ΠΩΡΩΜΕΝΟΙ,ΤΙ ΝΑ ΠΩ;;; ΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΣΑΣ !!!
   Καλλιόπη

   Διαγραφή
  5. @Καλλιόπη
   Συκοφαντία είναι όταν λες ψέματα για κάποιον. Τι ψέματα είπαμε;
   Και μήπως σου διαφεύγει ότι την ενότητα και την σύμπνοια την διασπά ο Πατριάρχης και οι συν αυτώ; Όχι μόνο την ενότητα διασπά, αλλά διώκει και τιμωρεί τους διαφωνούντας με αυτόν που, λίγο ή πολύ, είναι το σύνολο του πιστού λαού! Και, προφανώς, τα ίδια κάνουν κάποιοι ηγούμενοι στο Άγιο Όρος, οι οποίοι πέταξαν με τις κλωτσιές έξω από το μοναστήρι τους αδερφούς τους, χωρίς ίχνος καλού λόγου ή ντροπής. Επομένως για ποια ενότητα και σύμπνοια μιλάς; Για την ενότητα που κάποτε είχαμε ολόκληρος ο πιστός λαός με 10-30 άτομα που τυχαίνει σήμερα να κατέχουν υψηλές διοικητικές θέσεις; Αυτήν την χάλασαν οι προαναφερθέντες ήδη και το μόνο που έχασε η Εκκλησία από αυτό περιορίζεται μάλλον στην απώλεια 10-30 σάπιων μήλων που προκαλούσαν και συνεχίζουν να προκαλούν προβλήματα στο σώμα της.

   Όσο για τους δύσκολους καιρούς, αυτοί είναι δώρο του Θεού σε εμάς για να συνέλθουμε. Θα έπρεπε να πούμε ευχαριστώ. Γιατί αν δεν συνέλθουμε και αν δεν γίνουμε όπως οι πρόγονοί μας, πιστοί και ορθόδοξοι, δεν πρόκειται να μείνει ούτε πέτρα πάνω σε πέτρα σε αυτόν τον τόπο. Αλίμονο αν πιστεύουμε ότι αν ζούσε σήμερα ο Άγιος Παΐσιος, ο Αυγουστίνος Καντιώτης, και τόσοι άλλοι θεοσεβείς χριστιανοί και άγιοι, δε θα έκαναν ότι έκαναν και επί εποχής αθηναγόρα. Να διακόψουν δηλαδή το μνημόσυνο των αιρετικών και να ξεσηκώσουν γη και ουρανό. Πέρασαν μόλις μερικές δεκαετίες από την δράση των προαναφερθέντων. Δε χρειάζεται καν να πάμε στην εποχή των Οικουμενικών Συνόδων και στην στάση των τότε Πατέρων έναντι της αίρεσης. Τι άλλαξε από τότε αν όχι εμείς οι χριστιανοί; Γιατί οι αιρετικοί είναι προφανές ότι δεν άλλαξαν καθόλου.

   Διαγραφή
 3. Κουνηθείτε, διότι έρχεται η σειρά σας! Διότι το Άγιον Όρος είναι Μακεδονία! Καταλαβαίνετε τι σας περιμένει!.. Αυτοί δεν καταλαβαίνουν από καλοσύνη. Η ιστορία θα επαναληφθεί κατά τρόπο ειδεχθέστερο του παρελθόντος! Ξέρετε πολύ καλά πως τα πάθη δεν έχουν λογική. Κια αυτοί είναι παθιασμένοι με το ψέμα και την πλεονεξία. Είναι αρπακτικά αισχίστου είδους. Οι ευγένειες και τα καλά λόγια δεν έχουν πέραση! Απαιτείται άρδην αλλαγή της παρούσης θέσεως στα θέματα αυτά. Από όλους, αλλά κυρίως από τους ποιμένες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Σωστά τα λέει ο κ. Σάββας Ηλιάδης.
  Η "δικηγορίνα" του Βαρθολομαίου, Καλλιόπη, να σωπάσει και να μην προκαλεί την λογική μας.

  Απο πού και ως πού ο Βαρθολομαίος έγινε αλάθητος Πάπας;

  Και περισσότερος σεβασμός στον κ. Βασίλειο Λιάκο που συνήθως κινείται στα σωστά πλαίσια.

  Χ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Αγνωστε Χ. Εσύ να σέβεσαι τον κύριο Λιάκο. Εμένα,ασε με να σέβομαι τους Αγιορείτες. Να κάνεις υποδείξεις σε μία Κυρία σαν την Κυρία Καλλιόπη, δεν σε πέρνει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.