23 Ιουν 2018

Νὰ μὴν ἀναγράφεται τὸ θρήσκευμα στὰ Ἀπολυτήρια τῶν μαθητῶν ζητοῦν 29 βουλευτὲς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ

Ἐρώτηση 29 βουλευτῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ σχετικὰ μὲ τὴν ἀναγραφὴ θρησκεύματος στοὺς ἀπολυτήριους τίτλους δευτεροβάθμιας ἐκπαίδευσης
ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον κ. Ὑπουργὸ Παιδείας, Ἔρευνας καὶ Θρησκευμάτων
Θέμα: Ἀναγραφὴ θρησκεύματος στοὺς ἀπολυτήριους τίτλους δευτεροβάθμιας ἐκπαίδευσης
Σύμφωνα μὲ τὸν νόμο 2472/1997 (ἄρθρο 2) οἱ θρησκευτικὲς καὶ φιλοσοφικὲς πεποιθήσεις ἀποτελοῦν εὐαίσθητο προσωπικὸ δεδομένο καὶ ὅπως ὅλα τὰ εὐαίσθητα προσωπικὰ δεδομένα ἀπαγορεύεται νὰ τυγχάνει καταγραφῆς καὶ ἐπεξεργασίας (στὸν ἴδιο νόμο, ἄρθρο 7), ἐκτὸς κι ἂν αὐτὸ τεκμαίρεται ὡς... ἀναγκαῖο (ἄρθρο 4§1 β’, τοῦ ἰδίου νόμου).
Παρὰ ὅμως τὴ ρητὴ αὐτὴ πρόβλεψη τοῦ νόμου, 20 χρόνια μετὰ τὴ ψήφισή του, στοὺς ἀπολυτήριους τίτλους τῆς Β/βάθμιας ἐκπαίδευσης ἐξακολουθεῖ νὰ ἀναγράφεται τὸ θρήσκευμα τῶν μαθητῶν/μαθητριῶν, μολονότι ἀποκλειστικὸς σκοπὸς τῶν ἐν λόγω δημοσίων ἐγγράφων εἶναι ἡ ἀποτύπωση τοῦ ἐπιπέδου σπουδῶν καὶ ἐκπαίδευσης τοῦ κατόχου του ἀπολυτηρίου.

Γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ ἡ Ἀνεξάρτητη Ἀρχὴ Προστασίας Δεδομένων Προσωπικοῦ Χαρακτήρα ἔχει ἀπευθύνει μὲ τὴν Ἀπόφαση 77Α τοῦ 2002 σύσταση πρὸς τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας ἀναφέροντας στὴν αἰτιολόγηση τῆς σύστασης, στὴ σελίδα 3, ὅτι: «Ἡ ἀναγραφὴ τοῦ θρησκεύματος στοὺς ἀπολυτήριους τίτλους τῶν μαθητῶν στοιχειώδους καὶ μέσης ἐκπαίδευσης προσβάλλει τὴν ἀρχὴ τῆς ἀναγκαιότητας. Διότι σκοπὸς τῆς σχετικῆς ἐπεξεργασίας εἶναι ἀποκλειστικὰ καὶ μόνον ἡ ἐπίσημη βεβαίωση ὅτι ὁ κάτοχός του ἀπολυτηρίου περάτωσε ἐπιτυχῶς τὸν ἀντίστοιχο ἐκπαιδευτικὸ κύκλο, ἐπιτυγχάνοντας τὴν σημειούμενη ἐπίδοση ( βαθμὸ ) σὲ καθένα ἀπὸ τὰ μαθήματα τοῦ ὑποχρεωτικοῦ προγράμματος διδασκαλίας. Ἐνόψει του σκοποῦ αὐτοῦ, ἡ ἀναγραφὴ τοῦ θρησκεύματος τοῦ μαθητὴ σὲ ξεχωριστὸ πεδίο ἐπὶ τοῦ τίτλου – ἀλλὰ καὶ ἡ καταχώρισή του στὸ ἀντίστοιχο ἀρχεῖο ποὺ τηρεῖ τὸ σχολεῖο ( ἀρχεῖο τίτλων ) – ὑπερβαίνει τὸν σκοπὸ τῆς ἐπεξεργασίας καί, ὡς ἐκ τούτου, δὲν εἶναι νόμιμη. Γιατί τὸ θρήσκευμα δὲν ἔχει καμία ἀπολύτως σχέση μὲ τὴν ἐπίδοση τοῦ μαθητῆ, οὔτε μὲ τὴν διαγωγή του, ποὺ καὶ αὐτὴ βεβαιώνεται στὸν τίτλο».

Ἐπειδὴ ἡ θρησκευτικὴ πίστη ἢ ἡ ἀπουσία αὐτῆς εἶναι ἐσωτερικὸ συνειδησιακὸ ζήτημα τοῦ κάθε πολίτη καὶ ἀφορᾶ μόνο αὐτὸν καὶ κανέναν ἄλλο

Ἐπειδὴ ἡ ἀναγραφὴ τοῦ θρησκεύματος στοὺς ἀπολυτήριους τίτλους σπουδῶν ἀντιβαίνει πρὸς τὴν θεμελιώδη ἀρχὴ τῆς ἀναγκαιότητας τῆς ἐπεξεργασίας δεδομένων προσωπικοῦ χαρακτήρα ( ἄρθρο 4§1 β’, Ν.2472/1997 ), καθὼς δὲν ὑπάρχει κανένας λόγος νὰ σημειώνεται τὸ θρήσκευμα πάνω σὲ δημόσια ἔγγραφα ποὺ ἀποτυπώνουν ἐπίπεδο σπουδῶν

Ἐπειδὴ ὁ ἀπολυτήριος τίτλος σπουδῶν χρησιμοποιεῖται ἀπὸ τὸν κάτοχό του ὡς τυπικὸ προσὸν γιὰ ποικίλες χρήσεις ( π.χ. γιὰ συμμετοχὴ σὲ ἐξετάσεις καὶ διαγωνισμούς, γιὰ ἐξεύρεση ἐργασίας κλπ.), γεγονὸς ποὺ εἶναι δυνατὸν νὰ ἐκθέσει τὸν κάτοχό του ἀπολυτηρίου σὲ διακρίσεις μὲ βάση τὶς θρησκευτικές του πεποιθήσεις, κατὰ παράβαση τοῦ ἄρθρου 13 τοῦ τοῦ Συντάγματος

Ἐρωτᾶται ὁ κύριος Ὑπουργός:
Προτίθεται νὰ μεριμνήσει γιὰ τὴν ἄμεση τροποποίηση τῶν σχετικῶν ρυθμίσεων καὶ νὰ λάβει καὶ κάθε ἄλλο ἀναγκαῖο μέτρο προκειμένου νὰ μὴν ἀναγράφεται, οὔτε νὰ ἐπιτρέπεται ἡ ἀναγραφὴ τοῦ θρησκεύματος στοὺς ἀπολυτήριους τίτλους σπουδῶν δευτεροβάθμιας ἐκπαίδευσης;

Οἱ ἐρωτῶντες βουλευτὲς
Καββαδία Ἀννέτα
Ἀναγνωστοπούλου Ἀθανασία (Σία)
Γεωργοπούλου- Σαλτάρη Εὐσταθία (Ἔφη)
Γιαννακίδης Εὐστάθιος
Γκιόλας Ἰωάννης
Δουζίνας Κωνσταντῖνος
Δρίτσας Θοδωρὴς
Θελερίτη Μαρία
Θηβαῖος Νικόλαος
Ἰγγλέζη Κατερίνα
Καρὰ Γιουσοὺφ Ἀϊχᾶν
Καραγιαννίδης Χρῆστος
Καρακώστα Εὐαγγελία (Εὔη)
Κουράκης Ἀναστάσιος
Κυρίτσης Γιῶργος
Λιβανίου Ζωὴ
Μηταφίδης Τριαντάφυλλος
Μορφίδης Κωνσταντῖνος
Μουσταφὰ Μουσταφὰ
Μπαλαούρας Γεράσιμος
Ξυδάκης Νικόλαος
Πάλλης Γεώργιος
Παπαδόπουλος Χριστόφορος
Παρασκευόπουλος Νικόλαος
Σπαρτινὸς Κωνσταντῖνος
Σταματάκη Ἑλένη
Φίλης Νικόλαος
Χριστοδουλοπούλου Τασία
Ψυχογιὸς Γιῶργος
πηγή: thriskeftika

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.