28 Δεκ 2017

Πειραιῶς: «Ἔχουμε ὑποστεῖ ἀπὸ τὴ "θρησκεία τῆς ἀγάπης καὶ τῆς εἰρήνης" φρικαλεότητες στὴν τουρκική δουλεία, πού ἐφαρμόζονταν τὸ "θεϊκὸ" Κοράνιο καὶ τὸ "θεῖο" δίκαιο τῆς σαρίας!»

Ὑπάρχουν περιθώρια παρερμηνείας τοῦ Κορανίου σχετικὰ μὲ τὸ Τζιχάντ;
Τοῦ Μητροπολίτου Πειραιῶς Σεραφεὶμ
(Ἀπάντηση σὲ ἠλεκτρονικὸ μήνυμα)
Ἔχω ἤδη ἐπισημάνει σὲ παλαιότερες δημοσιεύσεις μου, ὅτι ὁ ραγδαίως ἐξελισσόμενος θρησκευτικὸς συγκρητισμός, τὸν ὁποῖο προωθεῖ ὁ Οἰκουμενισμὸς καὶ οἱ σκοτεινὲς δυνάμεις τῆς Νέας Ἐποχῆς δημιουργοῦν νέα θρησκευτικὰ μορφώματα, μὲ στοιχεῖα τῶν ἤδη ὑπαρχόντων θρησκειῶν καὶ πίστεων, μὲ ἀπώτερο σκοπὸ τὴ δημιουργία τῆς ἐφιαλτικῆς πανθρησκείας, τῆς θρησκείας τοῦ Ἀντιχρίστου, ἡ ὁποία θὰ εἶναι ἕνα δαιμονικὸ συμπίλημα τῶν «θετικῶν» στοιχείων ὅλων τῶν θρησκειῶν! Παράλληλα μὲ τὸ ρεῦμα τοῦ θρησκευτικοῦ συγκρητισμοῦ παρατηρεῖται στὴν ἐποχὴ μας μία πρωτοφανὴς ἀναζωπύρωση τοῦ Ἰσλαμισμοῦ, ἀλλὰ καὶ μία ἐπικίνδυνη ἐπεκτατικὴ πορεία καὶ διείσδυση τοῦ Ἰσλὰμ στὴ Δύση, τὸ ὁποῖο φιλοδοξεῖ νὰ κυριαρχήσει σ’ ὅλη τὴν Εὐρώπη καὶ τὴν Ἀμερική.  
Ἕνα πλῆθος μουσουλμανικῶν ὀργανώσεων ἐργάζονται ἐντατικὰ αὐτὴ τὴ στιγμὴ σ’ ὅλη τὴν...
γηραιὰ ἤπειρο, καὶ προπαγανδίζει συστηματικὰ τὸ Ἰσλάμ, τὸ ὁποῖο προσπαθεῖ νὰ ὡραιοποιήσει καὶ νὰ τὸ παρουσιάσει ὡς δῆθεν φιλειρηνικό. Προσπαθεῖ νὰ πείσει τοὺς δυτικοὺς ὅτι τὸ Ἰσλὰμ ἐργάζεται γιὰ τὴν παγκόσμια εἰρήνη, ἡ ὁποία εἶναι καὶ τὸ μεγάλο ζητούμενο τῆς ἐποχῆς μας. Νὰ «φορτώσει» τὰ φρικώδη ἐγκλήματα τῶν συγχρόνων σφαγέων τῆς ἀνθρωπότητος ἰσλαμιστῶν σὲ δῆθεν παρερμηνεῖες τοῦ Ἰσλάμ. Ὡστόσο τὰ διδάγματα τοῦ Κορανίου εἶναι τόσο σαφῆ, ποὺ δὲν ἀφήνουν κανένα περιθώριο παρερμηνείας. 

Ὁ Ὀρθόδοξος ἑλληνικὸς λαός, ὅπως καὶ οἱ ἄλλοι βαλκανικοὶ Ὀρθόδοξοι λαοί, ἔχουν βιώσει πολὺ καλὰ τὸ δῆθεν «φιλειρηνικὸ» καὶ «ἀνθρωπιστικὸ» Ἰσλάμ, τὰ διδάγματα τοῦ Κορανίου καὶ τὸ νόμο τῆς Σαρίας, γιὰ μισῆ σχεδὸν χιλιετία μὲ τὶς ἑκατόμβες ἀθώων θυμάτων καὶ τὶς χιλιάδες θυσίες τῶν Νεομαρτύρων. Τὴν «εἰρήνη», τὴν «ἀνθρωπιὰ» καὶ τὸ «σεβασμὸ τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων», τὰ ὁποία δῆθεν ἀπορρέουν ἀπὸ τὸ Κοράνιο, βιώνουν στὶς μέρες μας ἑκατομμύρια χριστιανοὶ σὲ ὅλο τὸν κόσμο, ὡς φρίκη, ὄλεθρο καὶ καταστροφή, πέραν πάσης λογικῆς, ἀπὸ τοὺς «στρατιῶτες τοῦ Ἀλλάχ»! 

Πρὶν ἀπὸ μερικὲς ἡμέρες ἔλαβε ἡ Ἱερὰ Μητρόπολή μας μέσω τοῦ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου κείμενο, σχετικὰ ἐκτεταμένο, (13 σελίδων),  ἀπὸ κάποιον Alial – Yunani, προφανῶς μουσουλμάνο, ὁ ὁποῖος παραθέτει μία σειρὰ ἀπὸ χωρία τοῦ Κορανίου, τὰ ὁποία ἀναφέρονται στὸν γνωστὸ σὲ ὅλους μας ἱερὸ πόλεμο κατὰ τῶν ἀπίστων, τὸ λεγόμενο  Τζιχάντ. Ὁ συγγραφέας θεωρεῖ ὅτι τὰ ἐν λόγω χωρία εἶναι παρεξηγημένα, γι’ αὐτὸ καὶ προσπαθεῖ νὰ τὰ ἑρμηνεύσει μὲ ἕνα δικό του τρόπο, συσχετίζοντάς τα μὲ συγκεκριμένες ἱστορικὲς συγκυρίες καὶ γεγονότα.

Διάβασα μὲ προσοχὴ τὸ ἐν λόγω κείμενο, μὲ τὸ ὁποῖο ὁ συγγραφέας προφανῶς ἐπιδιώκει νὰ μὲ διαφωτίσει, ποιὸ εἶναι κατὰ τὴν ἄποψή του τὸ ἀληθινὸ Τζιχάντ, τὸ ὁποῖο πιστεύει ὅτι ἔχω δεινῶς παρερμηνεύσει. Θεώρησα χρέος μου νὰ μὴν ἀφήσω ἀναπάντητο τὸ κείμενο, γι’ αὐτὸ καὶ μπῆκα στὸν κόπο γιὰ μία ἀκόμη φορᾶ νὰ ἀσχοληθῶ μὲ τὸ Ἰσλὰμ καὶ εἰδικότερα μὲ τὸ Τζιχάντ. Προχωρῶ λοιπὸν στὴ δημοσίευση τῆς παρούσης ἀνακοινώσεως, παρ’ ὅλο τὸν μεγάλο φόρτο ἐργασίας καὶ τὴν ἔλλειψη χρόνου,  ὑπακούοντας στὴν προτροπὴ τοῦ ἀποστόλου «ἕτοιμοι πρὸς ἀπολογίαν παντὶ τῷ αἰτούντι ὑμᾶς λόγον περὶ τῆς ἐν ὑμὶν ἐλπίδος», (Α΄ Πετρ.3,15), μὲ τὴν ἐλπίδα ὅτι τὰ ὅσα ἀκολουθοῦν, θὰ βροῦν θετικὴ ἀπήχηση στὸν συγγραφέα καὶ θὰ γίνουν ἀφορμή, νὰ ἀνοίξουν οἱ πνευματικοὶ ὀφθαλμοί του, ὥστε νὰ δεχθοῦν τὸ φῶς τῆς ἀλήθειας τοῦ εὐαγγελίου, ἢ τουλάχιστον θὰ γίνουν αἰτία νὰ ὠφεληθοῦν κάποιοι ἄλλοι, ποὺ θὰ τὴν διαβάσουν.

Ὁ συγγραφέας ξεκινάει μὲ τὴν παράθεση κάποιων χωρίων ἀπὸ διδασκάλους τοῦ Ἰσλὰμ καὶ ἑρμηνευτὲς τοῦ Κορανίου, ποὺ ἔχουν σχέση μὲ τὸ θέμα του καὶ στὴ συνέχεια μᾶς δίδει τὴν ἑρμηνεία τῆς λέξεως Τζιχάντ. Ὁ ὅρος Τζιχὰντ κατὰ τὸν συγγραφέα ἔχει γενικότερη σημασία. Μεταφραζόμενος στὰ ἑλληνικὰ σημαίνει ἀγώνας, πάλη. 

Ἔτσι ὑπάρχουν διάφορες μορφὲς ἀγώνων καὶ πάλης: Πάλη μὲ τὸν ἐγωϊσμό, ἀγώνας μὲ τὴν γλώσσα, (μὲ τὴν ἔννοια νὰ μιλᾶμε ἐνάντια στὸ κακὸ καὶ τὴν ἀδικία), ἀγώνας μὲ τὴ γνώση, (μὲ τὴν ἔννοια νὰ διαδίδουμε τὸ καλό, τὸ ἠθικό), ἀγώνας μὲ τὸ χέρι, (μὲ τὴν ἔννοια νὰ κάνουμε καλὲς πράξεις, νὰ βοηθοῦμε τοὺς ἀδύνατους καὶ τοὺς φτωχούς), ἀγώνας τοῦ σπαθιοῦ, (μὲ τὴν ἔννοια τοῦ πολέμου γιὰ χάρη τοῦ Θεοῦ), ἀγώνας γιὰ τὴν εἰρήνη. Ἀπὸ ὅλες αὐτὲς τὶς μορφὲς τῶν ἀγώνων ἀναφέρεται στὴ συνέχεια στὸν ἀγώνα τοῦ σπαθιοῦ, στὸ Τζιχὰντ τοῦ ξίφους, ἐπειδὴ πιστεύει ὅτι γύρω ἀπὸ τὸ εἶδος αὐτὸ τοῦ Τζιχὰντ ὑπάρχει μεγάλη παραπληροφόρηση, ἀφοῦ, ὅπως ἰσχυρίζεται, «κανένας γιὰ παράδειγμα δὲν γνωρίζει ὅτι στὸ Ἰσλὰμ ἀπαγορεύεται ὁ φόνος ἑνὸς ἀθώου ἀνθρώπου (Κοράνι 6:151, 5:32, 17:33), εἴτε αὐτὸς εἶναι πιστὸς εἴτε ἄπιστος, εἴτε εἶναι κάποιος ξένος, εἴτε ὁ ἴδιος μας ὁ ἐαυτός».

Ἀποσιωπᾶ ὅμως ὁ συγγραφέας καὶ ἀποκρύπτει τὸ γεγονός, ὅτι στὸ Κοράνιο ὑπάρχουν πάμπολλα ἄλλα χωρία, ποὺ δὲν συνηγοροῦν μὲ τὶς παρὰ πάνω θέσεις τοῦ Κορανίου, (6:151, 5:32, 17:33), ἀλλὰ ἀπεναντίας μάλιστα προτρέπουν στὸν φόνο καὶ τὴν ἐξολόθρευση τῶν ἀπίστων. Παραθέτουμε μερικά: «Ὢ προφήτη! Παρότρυνε τοὺς πιστοὺς στὸν πόλεμο. Ἂν ὑπάρχουν εἴκοσι ἀπὸ σᾶς ποὺ ὑπομονετικὰ ἐπιμένουν, θὰ νικήσουν διακόσιους καὶ ἂν ἀπὸ σᾶς εἶναι ἑκατό, θὰ νικήσουν χίλιους ἀπὸ τοὺς ἀπίστους…» (Σούρα 8, ἐδαφ.65).  «Ὁ Ἀλλὰχ δὲν συγχωρεῖ, ὅποιον λατρεύει συνέταιρο μ’ Αὐτὸν» (Σούρα 4, ἐδαφ.48). 

Ἀφοῦ ὁ Ἀλλὰχ δὲν συγχωρεῖ ἐκείνους πού πιστεύουν σὲ ἄλλο Θεό, τί πρέπει νὰ κάμουν οἱ πιστοί του; Ἀσφαλῶς νὰ ἐξοντώσουν ὅσους λατρεύουν «συνεταίρους» τοῦ Ἀλλάχ! «Καὶ νὰ πολεμᾶτε γιὰ χάρη τοῦ Ἀλλὰχ ὅσους σᾶς πολεμοῦν, ἀλλὰ μὴν ξεπερνᾶτε τὰ ὅρια, γιατί ὁ Ἀλλὰχ δὲν ἀγαπᾶ τοὺς παραβάτες» (Σούρα 2, ἐδαφ.190). «Φονεύετέ τους, ὅπου τούς βρίσκετε καὶ διῶχτε τους, ἀπὸ κεῖ ποὺ σᾶς ἐδίωξαν [….] Ἂν ὅμως σᾶς πολεμήσουν, σκοτῶστε τους. Τέτοια εἶναι ἡ τιμωρία τῶν ἀπίστων» (Σούρα 2, ἐδαφ.191). 

«Ἂν ὅμως σταματήσουν, τότε βέβαια, ὁ Ἀλλὰχ εἶναι πολύ ἐπιεικής, πολυεύσπλαχνος» (Σούρα 2, ἐδαφ.192). «Πολεμᾶτε τους ὥσπου νὰ μὴν σᾶς καταδιώξουν στὴν εἰδωλολατρία καὶ νὰ ὑπερισχύσει ἡ Πίστη στὸν Ἀλλάχ. Ἂν ὅμως σταματήσουν τὴ δράση τους, τότε νὰ μὴν κάνετε πόλεμο παρὰ ἐνάντια στοὺς ἄδικους» (Σούρα 2, ἐδαφ.193).  «Καὶ ὅταν οἱ ἀπαγορευμένοι μῆνες ἔχουν περάσει, τότε (πολεμᾶτε καὶ) σκοτώνετε τοὺς εἰδωλολάτρες, ὁπουδήποτε κι ἂν τοὺς βρεῖτε, καὶ συλλάβετέ τους καὶ πολιορκεῖστε τους καὶ στῆστε τους παγίδες μὲ κάθε (πολεμικὸ) στρατήγημα. Ἂν ὅμως μετανιώσουν καὶ διατηρήσουν τὴν τακτικὴ προσευχὴ κι ἐφαρμόσουν (τακτικὴ) ἐλεημοσύνη, τότε ἀφῆστε τους ἐλεύθερους. Γιατί ὁ Ἀλλὰχ εἶναι πολυεύσπλαχνος, πολυεπιεικὴς» (Σούρα 9, ἐδαφ.5).

Τί σημαίνουν ὅλα αὐτά; Ἀσφαλῶς ἐξόντωση τῶν «ἀπίστων» καὶ τίποτε λιγότερο! Ὅτι οἱ «ἄπιστοι», ὡς ἄξιοι θανάτου(!) δὲν ἔχουν δικαίωμα ζωῆς καὶ ἄρα οὔτε ὡς ἀνθρώπινα ὄντα πρέπει νὰ λογίζονται. «Πολυεπιεικὴς» εἶναι ὁ Ἀλλάχ, μόνον ὅταν ὑποταχθοῦν οἱ «ἄπιστοι» στὸ Ἰσλάμ! Ἂν ὅλα αὐτὰ δὲν εἶναι σκέτος φασισμός, τότε τί εἶναι; Ἀλλὰ μήπως δὲν εἴδαμε νὰ ἐφαρμόζεται στὴν πράξη μέχρι καὶ σήμερα ἡ φρικτὴ καὶ ἀπάνθρωπη αὐτὴ διδασκαλία τοῦ Ἰσλάμ; Ἡ ἀνθρωπότητα βιώνει σήμερα τὴ φρίκη τῆς γενοκτονίας χριστιανικῶν πληθυσμῶν στὶς χῶρες τῆς Μέσης Ἀνατολῆς καὶ Βορείου Ἀφρικῆς.

Παρὰ κάτω γράφει: «Λέει ὁ Ἀλλὰχ στὸ Ἱερὸ Κοράνι: ‘(θυμηθεῖτε) ὅταν ὁ Κύριος σοῦ εἶχε ἐμπνεύσει τοὺς ἀγγέλους: {Ἐγὼ εἶμαι μαζί σας. Δῶστε σταθερότητα σ’ ὅσους πιστεύουν, θὰ ἐγκαταστήσω τὸν τρόμο στὶς καρδιὲς τῶν ἀπίστων καὶ πλῆξτε πάνω ἀπὸ τὸν αὐχένα τους καὶ χτυπῆστε τὶς ἄκρες ἀπ’ τὰ δάχτυλά τους}.» (Κοράνι, 8:12). Ἰσχυρίζεται ὅτι τὸ χωρίο αὐτό, (ὅπως καὶ ἄλλα παρόμοια), θὰ πρέπει νὰ τὸ δοῦμε καὶ νὰ τὸ ἑρμηνεύσουμε στὴν ἱστορική του συνάφεια, σὲ πολεμικὲς ἀναμετρήσεις, (συγκεκριμένα στὴ μάχη τοῦ Μπάντρ), τοῦ Μωάμεθ μὲ τοὺς εἰδωλολάτρες. 

Ἀλλὰ γιατί πρέπει νὰ δώσουμε μία τέτοια ἑρμηνεία, ἀφοῦ τὸ Κοράνιο, κατὰ τὴν πίστη τοῦ Ἰσλάμ, εἶναι βιβλίο οὐρανοκατέβατο, ἄναρχο καὶ αἰώνιο, μὲ διαχρονικὴ ἀξία, καὶ ἑπομένως ὅσα γράφονται σ’ αὐτὸ ἰσχύουν παντοῦ καὶ πάντοτε; Μπορεῖ τὸ Κοράνιο νὰ λέει ἄλλα γιὰ τὴν ἐποχὴ ποὺ ἔζησε ὁ Μωάμεθ καὶ ἄλλα νὰ ἰσχύουν στὴν ἐποχή μας; Μ’ αὐτὸ τὸν ἰσχυρισμό του δὲν καθιστὰ ἄραγε τὸ Κοράνιο ἀνακόλουθο καὶ μὴ ἐφαρμόσιμο σὲ κάθε ἐποχή; Καὶ ἐν πάσει περιπτώσει, ποιὸς θὰ ἀποφασίσει, πότε καὶ πὼς θὰ ἐφαρμοστεῖ τὸ παρὰ πάνω χωρίο καὶ ἄλλα συναφῆ; Καὶ πῶς μποροῦμε νὰ δεχθοῦμε ὅτι τὸ Κοράνιο εἶναι θεόπνευστο καὶ προφητικὸ βιβλίο, ὅταν περιέχει χωρία, τὰ ὁποῖα γίνονται αἰτία γιὰ τὴ σφαγὴ μυριάδων ἀθώων ἀνθρώπων;

«Ὁ τρόμος στίς καρδιὲς τῶν ἀπίστων», στὸ παρὰ πάνω κορανικὸ ἀπόσπασμα εἶναι μία πραγματικότητα ποὺ τὴν ζοῦν ὅσοι μὴ μουσουλμάνοι θελήσουν νὰ ζήσουν σὲ χῶρες, ὅπου κυριαρχεῖ ὁ νόμος τῆς ἰσλαμικῆς σαρίας, ὅπως ἡ Σαουδικὴ Ἀραβία, τὰ Ἀραβικὰ Ἐμιράτα καὶ οἱ χῶρες τῆς βορείου Ἀφρικῆς. Καὶ τοῦτο διότι ἀπαγορεύεται ὁποιαδήποτε θρησκευτικὴ ἐκδήλωση ἐκτός τοῦ Ἰσλαμισμοῦ. Ἀπαγορεύεται ἡ λειτουργία χριστιανικῶν ναῶν, ἡ ἐλεύθερη τέλεση θρησκευτικῶν καθηκόντων, τὰ μὴ μουσουλμανικὰ θρησκευτικὰ σύμβολα, ὅπως ὁ Σταυρός, τὸ νὰ κάνει κανεὶς τὸ σημεῖο τοῦ Σταυροῦ καὶ πολλὰ ἄλλα μὲ αὐστηρὲς ποινὲς στοὺς παραβάτες. Πῶς ὅμως μπορεῖ ὁ Ἀλλάχ, ποὺ ὑποτίθεται ὅτι εἶναι Θεὸς ἀγάπης, δικαιοσύνης καὶ ἐλευθερίας, νὰ παραβιάζει θεμελιώδη ἀνθρώπινα δικαιώματα στὶς παρὰ πάνω χῶρες, ὅπου βιώνεται τὸ αὐθεντικὸ Ἰσλάμ; Πῶς ἐξηγεῖται ὁ πανανθρώπινος κώδικας ἠθικῆς καὶ οἱ περὶ δικαίου ἀνθρώπινες νομικὲς διατάξεις ποὺ ὑπερασπίζονται στοιχειώδη ἀνθρώπινα δικαιώματα καὶ ἐλευθερίες, νὰ εἶναι πιὸ ἀνθρώπινες ἀπὸ τὸν «θεϊκὸ» νόμο τοῦ Κορανίου; Αὐτὰ δὲν μᾶς τὰ ἀναλύει ὁ μουσουλμάνος «ἀπολογητὴς» τοῦ Ἰσλάμ!

Ἐπίσης, τί σημαίνει  ἡ παρὰ πάνω προτροπὴ τοῦ Ἀλλάχ, «νὰ πλήξουν τοὺς ἀπίστους πάνω ἀπὸ τὸν αὐχένα τους καὶ νὰ χτυπήσουν τὶς ἄκρες ἀπ’ τὰ δάχτυλά τους»; Ἐδῶ δὲν ἐπιτάσσεται ξεκάθαρα ὁ ἀποκεφαλισμὸς τῶν ἀπίστων, δηλαδὴ ἀθώων ἀνθρώπων, πού τὸ μόνο τους «ἁμάρτημα» εἶναι ὅτι δὲν δέχονται νὰ ἀσπασθοῦν τὴν πίστη στὸ Ἰσλάμ; Πῶς ἐξηγεῖται ἀκόμη, νὰ ἐπιβάλλεται στὶς χῶρες, ὅπου κυριαρχεῖ τὸ Ἰσλάμ, ἡ ποινὴ τοῦ θανάτου στοὺς μουσουλμάνους ἐκείνους, πού θὰ ἀπαρνηθοῦν τὴν πίστη στὸ Ἰσλάμ;  Δὲν εἶναι αὐτὸς φόνος ἀθώων ἀνθρώπων, τῶν ὁποίων τὸ «ἔγκλημα» εἶναι ὅτι ἀρνοῦνται νὰ εἶναι μουσουλμάνοι;

Παρὰ κάτω γράφει: «Καὶ πολεμᾶτε γιὰ χάρη τοῦ Ἀλλὰχ ὅσους σᾶς πολεμοῦν ἀλλὰ μὴ ξεπερνᾶτε τὰ ὅρια ἐπειδὴ ὁ Ἀλλὰχ δὲν ἀγαπᾶ τοὺς παραβάτες» (Κοράνι, 2:190). Ποιὸς καθορίζει τὰ ὅρια τοῦ πολέμου καὶ τῆς βίας; Ὑπάρχει στὶς μέρες μας νομικὴ διάταξη, ἢ ἐθιμικὸ δίκαιο πού νὰ διατάζει τὸν πόλεμο κατὰ «ἀπίστων», ἢ ἰδεολογικὰ ἀντιθέτων; Ἀσφαλῶς ὄχι! Ἂν σ’ ὅλα τὰ σύγχρονα κράτη, (ἐκτὸς αὐτῶν ὅπου κυριαρχεῖ ἡ θεοκρατία τοῦ Ἰσλάμ), ἰσχύει ἡ ἀρχὴ τῆς ἀνεξιθρησκείας καὶ τὸ σύγχρονο πολιτισμένο ἀνθρώπινο δίκαιο ἀπαγορεύει τὴν διὰ τῆς βίας ἐπιβολὴ κάποιας πίστεως, πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ τὴν ἐπιτρέπει τὸ «θεϊκὸ δίκαιο» τοῦ Κοράνιου; 

Παρὰ κάτω γράφει: «Καὶ ἂν κανεὶς ἀπ’ τοὺς εἰδωλολάτρες σοῦ ζητήσει ἄσυλο, παραχώρησέ του το, ὥστε νὰ μπορεῖ νὰ ἀκούει τὰ Λόγια τοῦ Ἀλλὰχ καὶ ἔπειτα συνόδεψέ τον (σὲ μέρος) ὅπου μπορεῖ νὰ ἔχει ἀσφάλεια. Καὶ αὐτὸ ἐπειδὴ εἶναι ἕνας λαὸς ποὺ ἀγνοεῖ» (Κοράνι, 9:6)». Μπορεῖ νὰ μᾶς ἀποδείξει ἔστω καὶ μία περίπτωση ἐφαρμογῆς αὐτοῦ τοῦ «μεγαλόψυχου» κορανικοῦ χωρίου; Δὲν ἐφαρμόστηκε ποτέ, διότι τὸ συγκεκριμένο χωρίο ἀποτελεῖ μεμονωμένη περίπτωση «μεγαλοψυχίας», σὲ ἀντίθεση μὲ πληθώρα ἄλλων χωρίων, τὰ ὁποία διατάσσουν τὴν διὰ τῆς βίας μεταστροφὴ τῶν «ἀπίστων» στὸ Ἰσλάμ, ὅπως μνημονεύσαμε παρὰ πάνω.

Ἡ τραγικὴ πραγματικότητα στὴν ἐπὶ δεκατρεῖς αἰῶνες ἱστορία τοῦ Ἰσλὰμ εἶναι ὅτι ὁ μόνος τρόπος νὰ γλυτώσουν οἱ ἄπιστοι τὸ θάνατο εἶναι, νὰ ἀσπασθοῦν τὸ Ἰσλάμ! Ἐπὶ πλέον ὅποιος δεχθεῖ νὰ ἀλλαξοπιστήσει, ἀναβαθμίζεται κοινωνικά. Ἀκόμα καὶ ἐγκληματίες τοῦ κοινοῦ ποινικοῦ δικαίου χριστιανοί, ὅταν γίνουν μουσουλμάνοι, τοὺς χαρίζεται ὁποιαδήποτε ποινή, ὅπως στὴν περίπτωση τοῦ πατέρα τῆς Ἁγίας Νεομάρτυρος Ἀκυλίνας, ὁ ὁποῖος σκότωσε κάποιον τοῦρκο καὶ γιὰ νὰ γλυτώσει τὴν ποινή του, ἐξισλαμίστηκε! Ἀκόμα καὶ σήμερα αὐτὸ γίνεται στὴ Μέση Ἀνατολὴ καὶ τὴν Ἀφρική. Ἀντίθετα ὅποιοι ἀρνοῦνται νὰ ἀσπασθοῦν τὸ Ἰσλὰμ θεωροῦνται «ἐχθροί τοῦ Ἀλλὰχ» καὶ οἱ μὲν ἄνδρες θανατώνονται μὲ τὸν πλέον οἰκτρὸ τρόπο, οἱ δὲ γυναῖκες γίνονται «σκλάβες τοῦ σέξ», ὅπως οἱ γυναῖκες τῶν Γιεζίντι, τὶς ὁποῖες πωλοῦν γιὰ δέκα δολάρια τὴ μία!

Ἂς μὴ λησμονοῦμε ἐπίσης καὶ μία ἄλλη «μεγαλοψυχία» τοῦ Ἰσλάμ, αὐτὴ τῆς ἀνοχῆς τῶν μονοθεϊστῶν, (Χριστιανῶν καὶ Ἑβραίων), μὲ ἀντάλλαγμα δυσβάστακτη φορολογία, μὲ ἀποκορύφωμα τὸν «κεφαλικὸ φόρο», ἢ τὸν «φόρο αἵματος», ὅπου γιὰ νὰ ἔχουν τὸ δικαίωμα τῆς ζωῆς, τοὺς ἅρπαζαν οἱ μουσουλμάνοι, ἐκτὸς ἀπὸ τὰ ὑλικὰ ἀγαθά τους καὶ τὰ ἀρσενικὰ παιδιά τους, τὰ ὁποία μετέβαλλαν σὲ γενίτσαρους καὶ τὰ κορίτσια τους, γιὰ νὰ γεμίζουν τὰ χαρέμια τους! Αὐτὴ εἶναι ἡ «μεγαλοψυχία» τοῦ Κορανίου!   

Παρὰ κάτω ὁ συντάκτης, θέλοντας νὰ παρουσιάσει τὸ Ἰσλὰμ ὡς «φιλειρηνικό», προσπαθεῖ νὰ ἀποδείξει ὅτι οἱ σύγχρονοι μουσουλμάνοι τρομοκράτες τοῦ ISIS καὶ ἄλλοι, εἶναι «αἱρετικοί», «Χαριτζίτες», διότι παρερμηνεύουν καὶ παραχαράσσουν τὸ ἀληθινὸ νόημα τῶν κορανικῶν χωρίων: «Οἱ σημερινοὶ τρομοκράτες, ὅλοι αὐτοὶ ποὺ ἑρμηνεύουν τὸ Ἱερὸ Κοράνι μὲ βάση τὶς δικές τους ἀκραῖες ἀπόψεις καὶ σκοτώνουν ἀθώους ἀνθρώπους στὸ ὄνομα τοῦ Ἰσλὰμ καὶ τοῦ τζιχάντ, ὅλοι αὐτοὶ ἀποκαλοῦνται καὶ αὐτοὶ Χαριτζίτες, διότι ὁμοιάζουν στὸν φανατισμὸ καὶ στὶς ἀκρότητες μὲ τοὺς χαριτζίτες τῆς παλιᾶς ἐποχῆς. Ὁ ἴδιος μάλιστα ὁ προφήτης Μουχάμμεντ (σαλλαλλάχου ἀλέιχι οὐὰ σαλὰμ) εἶχε πεῖ ὅπου τούς βροῦμε, νὰ τοὺς σκοτώνουμε».

Ὡστόσο ἂν οἱ τζιχαντιστὲς τρομοκράτες τοῦ ISIS, οἱ μαχητὲς τοῦ «Ἰσλαμικοῦ κράτους», οἱ ὁποῖοι αἱματοκυλοῦν τὶς χῶρες τῆς Μέσης Ἀνατολῆς, εἶναι «αἱρετικοὶ» καὶ ἀντίθετοι μὲ τὸ Κοράνιο, γιατί οἱ «ὀρθόδοξοι» μουσουλμάνοι δὲν ἀναλαμβάνουν ἀγώνα ἐναντίον τους; Γιατί δὲν συντάσσονται μὲ τοὺς Ρώσους μαχητές, ποὺ πολεμοῦν στὴ Συρία καὶ στὸ Ἰράκ, γιὰ νὰ τοὺς ἐξουδετερώσουν; Γιατί οἱ μουλάδες στὴν Εὐρώπη καὶ στὴν Ἀμερικὴ δὲν τοὺς ἀποκηρύσσουν; Καὶ τὸ χειρότερο: Γιατί ἀνακηρύσσουν ὡς «μάρτυρες» τοὺς «καμικάζι» μουσουλμάνους, πού γίνονται δολοφόνοι ἀθώων ἀνθρώπων; Γιατί οἱ μουλάδες στὴ χώρα μας, (ὅπως ἀποδείχτηκε δημοσιογραφικά), κηρύσσουν τὸ ἔνοπλο Τζιχάντ;

Πῶς ἀλλιῶς μπορεῖ νὰ ἑρμηνευθεῖ καὶ ἐφαρμοστεῖ τὸ παράγγελμα τοῦ μουσουλμάνου δασκάλου Τάκιου’ντ-ντὶν Ἄχμεντ ἰμπν Ταϊμίιγια: «“Ζητῆστε ἀπ’ τὸν Ἀλλὰχ ἀσφάλεια καὶ εἰρήνη ἀλλὰ ἐὰν συμβεῖ καὶ συναντηθεῖτε μὲ τὸν ἐχθρό, τότε δεῖξτε δύναμη καὶ θυμηθεῖτε ὅτι ὁ Παράδεισος βρίσκεται ὑπὸ τὴ σκιὰ τοῦ ξίφους.” (Sahih Muslim;)»; Τί σημαίνει ὅτι «ὁ Παράδεισος βρίσκεται ὑπὸ τὴ σκιὰ τοῦ ξίφους»; Ποιὰ «φιλειρηνικὴ» ἑρμηνεία μποροῦμε νὰ δώσουμε σὲ αὐτὸ τὸ δαιμονικὸ παράγγελμα, τὸ ὁποῖο δὲν ἐξοντώνει μόνο ἀθώους ἀνθρώπους, ἀλλὰ καὶ μουσουλμάνους, οἱ ὁποῖοι σκοτώνονται γιὰ νὰ σκοτώσουν, προκειμένου «νὰ πᾶνε στὸν παράδεισο»;

Τὸ συμπέρασμα ἀπὸ ὅλα ὅσα παρὰ πάνω παραθέσαμε εἶναι, ὅτι ἡ περὶ Τζιχὰντ διδασκαλία τοῦ Κορανίου δὲν εἶναι αὐτή, τὴν ὁποία ἐπεχείρησε νὰ μᾶς δώσει ὁ συντάκτης, ἀλλὰ ἐντελῶς διαφορετική. Εἶναι μία διδασκαλία ὠμῆς βίας καὶ ὁλοκληρωτικῆς ἐξαφανίσεως τῶν ἀπίστων, (μὴ μουσουλμάνων). Ἡ διδασκαλία αὐτὴ ἀποτελεῖ δόγμα πίστεως, ποὺ πρέπει νὰ δονεῖ καὶ νὰ συνέχει τὴν ψυχὴ τοῦ κάθε ἀληθινοῦ μουσουλμάνου.

Τὰ κορανικὰ ἀποσπάσματα ποὺ παραθέσαμε, δὲν ἀφήνουν κανένα περιθώριο παρερμηνείας, ἀλλὰ πείθουν τὸν μὴ μουσουλμάνο ἀναγνώστη, ὅτι δὲν ὑπάρχει καμία δυνατότης εἰρηνικῆς συμβιώσεως, (ὅπως ἀφελῶς νομίζουν οἱ θιασῶτες τοῦ Διαθρησκειακοῦ Οἰκουμενισμοῦ), μὲ τοὺς πιστούς τοῦ Ἀλλάχ, οἱ ὁποῖοι ὀφείλουν κατ’ ἐπιταγήν του νὰ διεξάγουν συνεχῆ καὶ ὁλομέτωπο ἀγώνα γιὰ τὴν παγκόσμια ἐπικράτηση τοῦ Ἰσλάμ. Εἶναι σημαντικὸ νὰ τονιστεῖ, ὅτι κατὰ τὸ Κοράνιο ὁ φόνος τῶν ἀπίστων δὲν εἶναι ἔργο τῶν μουσουλμάνων, ἀλλὰ προέρχεται οὐσιαστικὰ ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Ἀλλάχ, ὁ ὁποῖος εὐλογεῖ τὸν ἀγώνα τῶν πιστῶν του. Πράγμα ποὺ δείχνει, ὅτι ὁ Μωάμεθ φρόντισε νὰ δώσει στὸ φρικτὸ ἁμάρτημα τοῦ φόνου θεολογικὴ κατοχύρωση, ὥστε οἱ πιστοί τοῦ Ἀλλὰχ νὰ ἐπιδίδονται στὰ ἐγκλήματά τους μὲ ἥσυχη τὴ συνείδησή τους, χωρὶς ἀναστολές.

Κλείνοντας τὴν σύντομη ἀπάντησή μου στὸ κείμενο τοῦ μουσουλμάνου «ἱεραποστόλου» Alial – Yunani, θὰ ἤθελα νὰ ἐκφράσω τὴν ἀπορία μου γιὰ τὸ θράσος τοῦ κυρίου αὐτοῦ, ἀλλὰ καὶ ὅσων θέλουν νὰ μᾶς παρουσιάσουν τὸ Ἰσλὰμ ὡς «θρησκεία ἀγάπης καὶ εἰρήνης». Ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες δὲ χρειαζόμαστε κανέναν σύγχρονο μουσουλμάνο νὰ μᾶς διδάξει, τί ἐστὶ Ἰσλάμ. Μᾶς τὸ διδάσκει ξεκάθαρα ἡ μακραίωνη ἱστορία μας, παρουσιάζοντάς μας, ὄχι θεωρίες καὶ διφορούμενες ἑρμηνεῖες, ἀλλὰ πραγματικὰ τραγικὰ γεγονότα, τὰ ὁποῖα ἔχουμε ὑποστεῖ ἀπὸ αὐτὴ τὴ «θρησκεία τῆς ἀγάπης καὶ τῆς εἰρήνης».

Αὐτὴ μᾶς παρουσιάζει, μὲ κάθε ρεαλισμὸ τὶς φρικαλεότητες τῶν μουσουλμάνων ἐναντίον τοῦ ὑπόδουλου λαοῦ μας καὶ τῶν ἄλλων βαλκανικῶν χριστιανικῶν λαῶν, καθ’ ὅλη τὴ διάρκεια τῆς τουρκικῆς δουλείας, κατὰ τὴν ὁποία ἐφαρμόζονταν τὸ «θεϊκὸ» Κοράνιο καὶ τὸ «θεῖο» δίκαιο τῆς σαρίας! Μᾶς τὸ βεβαιώνουν τὰ ποτάμια τῶν αἱμάτων τῶν Νεομαρτύρων καὶ Ἐθνομαρτύρων μας, οἱ ὁποῖοι βασανίστηκαν καὶ σφαγιάστηκαν ἀπὸ τὸ «φιλειρηνικὸ» Ἰσλάμ! Γι’ αὐτὸ θὰ παρακαλούσαμε τὸν κ. Alial – Yunani νὰ στρέψει ἀλλοῦ τὴν «ἱεραποστολική» του προσπάθεια. Στὴν Εὐρώπη, ἡ ὁποία δὲν ἔζησε τὴν φρίκη τοῦ «φιλειρηνικοῦ» Ἰσλὰμ καὶ γι’ αὐτὸ ὄχι ἁπλὰ τὴν ἀνέχεται, ἀλλὰ καὶ γίνεται ἀρωγός της γιὰ τὴν ἰσλαμοποίησή της! Ἐδῶ δὲν ὑπάρχει χῶρος γιὰ ἰσλαμικὴ «ἱεραποστολή»!

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Ἐν Πειραιεῖ τῇ 28ῃ Δεκεμβρίου 2017

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.