6 Μαΐ 2017

Τὴν παραίτηση τοῦ Ὑπουργοῦ Παιδείας Γαβρόγλου ζητάει ἡ ΠΕΘ, γιὰ ἀντιδημοκρατικὲς μεθοδεύσεις στὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν

θήνα, 5 Μαΐου 2017
Ἀριθμ. Πρώτ.  53
Δελτίο τύπου τῆς Πανελλήνιας Ἕνωσης Θεολόγων (ΠΕΘ)
Ὁ Ὑπουργὸς Παιδείας κ. Κώστας Γαβρόγλου, μὲ προκλητικὸ τρόπο, συνεχίζοντας τὴν τακτική τοῦ προηγούμενου Ὑπουργοῦ Παιδείας κ. Νίκου Φίλη, ἐπιμένει στὴν ἐπιβολὴ τῶν νέων Προγραμμάτων γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, τὰ ὁποία ἀλλοιώνουν τὴν ὀρθόδοξη πίστη, ὅπως αὐτὴ ἐκφράζεται μέσα ἀπὸ τὴν παράδοση τοῦ τόπου μας καὶ γι΄ αὐτό, ὅπως τὰ χαρακτήρισε καὶ ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Ἱερώνυμος, εἶναι ἀπαράδεκτα καὶ ἀκατάλληλα γιὰ τὸ ἑλληνικὸ σχολεῖο. Τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας καὶ τὸ Ἰνστιτοῦτο Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς (ΙΕΠ) δρομολόγησαν καὶ ἤδη πραγματοποιοῦν ἐπιμόρφωση τῶν Θεολόγων καθηγητῶν στὰ νέα Προγράμματα, κατὰ παράβαση τῶν δημόσιων συμφωνιῶν τοῦ Ἀρχιεπισκόπου μὲ τὸν Πρωθυπουργὸ καὶ ἐνῶ ἀκόμη ἐξελίσσεται ὁ διάλογος μεταξύ τοῦ Ὑπουργείου καὶ τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ ἐνέργεια αὐτή, ἐκτὸς ἀπὸ τὸν ἀντιδημοκρατικό της χαρακτήρα, ἀποτελεῖ καὶ μία ἔμπρακτη...
ἀσέβεια στὴν ἀναμενόμενη ἀπόφαση τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας.

Ἡ ἐσπευσμένη ἀνακοίνωση καὶ διενέργεια τῶν ἐπιμορφωτικῶν σεμιναρίων λειτουργεῖ ἐκβιαστικὰ πρὸς τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, ὥστε νὰ ἀποδεχθεῖ ὡς τετελεσμένο γεγονὸς τὰ νέα πολυθρησκειακὰ Προγράμματα, τὰ ὁποῖα ἡ πλευρὰ τοῦ Ὑπουργείου καὶ τοῦ Ἰνστιτούτου Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς ἐπιχειρεῖ νὰ τὰ περάσει ὡς «ὀρθόδοξα», παρὰ τὶς ἐκπεφρασμένες ἀρνητικὲς θέσεις τῆς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας καὶ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου. Μέσα ἀπὸ τὰ νέα Προγράμματα ἐπιδιώκεται ὁ θρησκευτικὸς συγκρητισμὸς καὶ ἡ διάδοση τῆς ἀτομικῆς θρησκείας, ποὺ σθεναρὰ ἀγωνίζονται νὰ ἐπιβάλουν στὴν ἑλληνικὴ κοινωνία καὶ παιδεία οἱ παράγοντες τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καὶ τοῦ ΙΕΠ. Ἄλλωστε, ἡ ἐμμονή τους νὰ ἀλλάξουν μέσω τῶν Θρησκευτικῶν τὴν πίστη καὶ τὸν πολιτισμὸ τῆς χώρας εἶναι ἐμφανής, ὅπως ἐμφανὴς εἶναι καὶ τὸ βάρος ποὺ δίνουν στὸ σχέδιο «θρησκευτικῆς ἀλλαγῆς» τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας, μέσα ἀπὸ τὴν παιδεία,  μὲ τὴν πρωτοφανῆ ἐπίσκεψη καὶ τὴν παρουσία δύο Ὑπουργῶν στὸν χῶρο τῆς ἐπιμόρφωσης τῶν ἐπιμορφωτῶν τῶν Θεολόγων, τοῦ πρ. Ὑπουργοῦ Παιδείας κ. Ν. Φίλη στὴν ἔναρξη τοῦ σεμιναρίου καὶ τοῦ νῦν Ὑπουργοῦ Παιδείας κ. Γαβρόγλου στὸ τέλος τοῦ σεμιναρίου.

Ἡ ΠΕΘ, κατόπιν αὐτῶν τῶν ἐξελίξεων, εἶναι ὑποχρεωμένη νὰ ζητήσει τὴν ἄμεση παραίτηση τοῦ Ὑπουργοῦ Παιδείας γιὰ ὅλες αὐτὲς τὶς μεθοδεύσεις, ποὺ τὶς θεωροῦμε ὡς ἀσέβεια πρὸς τὶς δημοκρατικὲς διαδικασίες καὶ τοὺς δημοκρατικοὺς θεσμοὺς τῆς ἑλληνικῆς πολιτείας. Ἡ ΠΕΘ ἐπίσης, ἀναγκάζεται πλέον νὰ δρομολογήσει νέες μορφὲς νόμιμης πάλης γιὰ νὰ ἐπιτύχει τὴ δικαίωση τῶν ἀγώνων της, πέρα ἀπὸ τὴν προσφυγή της στὸ Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας, ἡ ἀπόφαση τοῦ ὁποίου ἀναμένεται.
Ἡ ΠΕΘ, ἀκόμη, θεωρεῖ ὅτι εἶναι ἐπιβεβλημένη ἡ παρέμβαση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου καὶ τοῦ συνόλου τῶν μελῶν τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἐφόσον οἱ ἐπιμορφώσεις ξεκίνησαν πρὶν τὴ λήξη τοῦ διαλόγου, διότι αὐτὸ μπορεῖ νὰ σημαίνει πὼς ὁ διάλογος εἶναι προσχηματικὸς καὶ χρησιμοποιεῖται πρὸς ἐξυπηρέτηση ἄλλων σκοπιμοτήτων ἢ μεθοδεύσεων.

Τέλος ἡ ΠΕΘ, γιὰ τὸ θέμα τῶν ἐπιμορφώσεων, προστατεύοντας τὰ μέλη της, καλεῖ τοὺς Θεολόγους νὰ δηλώσουν:
α) ὅτι ἡ ἐξαναγκαστικὴ συμμετοχή τους στὰ ἐν λόγω ἐπίμαχα ἐπιμορφωτικὰ σεμινάρια τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας δὲν συνεπάγεται καὶ τὴ συμφωνία τους στὰ νέα Προγράμματα καὶ
β) ὅτι δὲν πρόκειται οἱ Θεολόγοι, νὰ ὑλοποιήσουν προδήλως ἀντισυνταγματικὲς ἐντολές, ὅπως ἐπιβάλλουν οἱ σχετικὲς διατάξεις τοῦ δημοσιοϋπαλληλικοῦ κώδικα συντρεχούσης ἅμα καὶ τῆς ἀντίστοιχης πειθαρχικῆς εὐθύνης μὴ ἀποκλειομένης καὶ τῆς ποινικῆς τοιαύτης σύμφωνα, μὲ τὰ ἄρθρα 95 & 5 τοῦ Συντάγματος, 50 & 4 τοῦ ΠΔ 18/1989, 1, 2, 3 καὶ 5  τοῦ Νόμου 3008/2002, 23, 24, 25 & 1, 2 καὶ 3 ἐδάφιον 1, 106, 107 καὶ 110 & 1 τοῦ ὑπαλληλικοῦ κώδικα (Νόμος 3528/2007), ὅσων θὰ ἐπιχειρήσουν νὰ τοὺς ἐξαναγκάσουν, μὲ ὁποιονδήποτε τρόπο, σὲ ἐνέργειες προδήλως ἀντισυνταγματικὲς καὶ παράνομες.  Στὴν περίπτωση αὐτὴ ἐννοοῦνται συγκεκριμένες ἐνέργειες, ποὺ τυχὸν θὰ πιεστοῦν ὑπηρεσιακὰ νὰ διαπράξουν οἱ θεολόγοι, ἀντίθετες τόσο στὶς διατάξεις τῶν ἄρθρων 16 & 2, 3 & 1 καὶ 2 καὶ 13 & 2 ἐδάφιο γ, τοῦ Συντάγματος καὶ σ΄ ἐκεῖνες τῶν ἄρθρων 1 & 1α καὶ 6 & 2 ἐδάφιο β, τοῦ Νόμου 1566/1985 καὶ τοῦ ἄρθρου 4 τοῦ Α.Ν. 1363/1938, ὅσο καὶ στὴ σύμφωνη μὲ τὶς διατάξεις αὐτὲς σταθερὴ Νομολογία τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας καὶ στὴν σχετικῶς πρόσφατη 115/2012 Ἀκυρωτικὴ ἀπόφαση τοῦ Τριμελοῦς Διοικητικοῦ Ἐφετείου Χανίων.

Τὸ ΔΣ τῆς ΠΕΘ

1 σχόλιο:

  1. Λυπάμαι πολύ γιατί αυτό που κάνει η ΠΕΘ , έπρεπε να το είχε κάνει η "Εκκλησία" εδώ και πολλά χρόνια. Δυστυχώς όμως η "Εκκλησία" κοιμάται τον ϋπνο του "δικαίου", όπως φαίνεται στη επιφάνεια, η αλήθεια όμως είναι πολύ πιό τραγική. Οι σύγχρονοι Εκκλησιαστικοί μας "ηγέτες" !!! μας έχουν προδώσει, τα έχουν "κάνει πλακάκια" με τούς πολιτικούς μας "ηγέτες" για νά έχουν την ησυχία τους καί ο "λαουζτίκος" νομίζει ότι κάποιος τάχα ένδιαφέρεται για τις Χριστιανικές μας ἀξίες και ιδέες. Δυστυχώς!!!

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.