6 Μαΐ 2017

Κυριακή τῶν Μυροφόρων καί «ἡ Ὑπακοή στούς Ἐπισκόπους»…

Τήν Κυριακήν τῶν Μυροφόρων 30.4.2017 ἡ «Φωνή Κυρίου» εἶχε ὡς τίτλον: «Η ΥΠΑΚΟΗ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ».
Τό κήρυγμα ἀρχίζει στόν τίτλον μέ «τήν ὑπακοήν στούς Ἐπισκόπους», ἀκολούθως ἀναλύει τήν ἀποστολικήν περικοπήν (Πράξ. στ΄1-7) τῆς ἐκλογῆς ἑπτά ἀνδρῶν διά τό «διακονεῖν τραπέζαις» καί καταλήγει πάλι ὃπως στήν ἀρχή διά τή σπουδαιότητα τῆς ὑπακοῆς  στούς Ἐπισκόπους.
Ἀναφέρει τό κήρυγμα ὑπακοήν στούς Ἐπισκόπους γενικῶς, ὑποθέτοντας προφανῶς ὃτι ὃλοι οἱ ἒχοντες τόν βαθμό τοῦ Ἐπισκόπου ὀρθοτομοῦν τόν λόγον τῆς ἀληθείας, δέν λέγουν ὃτι ὃλες οἱ θρησκεῖες σώζουν, δέν δωρίζουν «ἃγια Κοράνια» κ.ο.κ.
Παρ΄ ὃλα ταῦτα κάνει ἐντύπωσι πῶς ἀπό τό συγκεκριμμένον ἀποστολικόν ἀνάγνωσμα...
τονίζεται τό δίδαγμα περί ὑπακοῆς στούς Ἐπισκόπους!

Οὒτε σέ ἂλλη «Φωνή Κυρίου» τῶν 15 τελευταίων ἐτῶν,  οὒτε σέ τυχόντας 50 περίπου τόμους τῶν ἒργων τοῦ . Χρυσοστόμου ὑπάρχει συσχέτισις τῆς περικοπῆς μέ τήν ὑπακοή στούς Ἐπισκόπους!
Ἀντιθέτως, ὁ Ἱερός Χρυσόστομος  τονίζει ἐκεῖ τήν ἀφοσίωσιν τῶν Ἀποστόλων στήν προσευχήν καί τήν διδασκαλίαν, π.χ. στούς ἑξῆς Τόμους (σελίδα εἰς μετάφρασιν):

17 ΕΠΕ σελ. 725
26 ΕΠΕ σελ. 261
27 ΕΠΕ σελ. 501
28 ΕΠΕ σελ. 215
35 ΕΠΕ σελ. 105

Ἑπομένως καί οἱ Ἐπίσκοποι σάν συνεχιστές τῶν Ἀποστόλων ἒχουν τήν ἰδίαν ἀφοσίωσι στήν προσευχή καί στή διδασκαλία.

Ὃμως ὁ Τόμος 19 ΕΠΕ σελ. 485-491 ἒχει ἂλλη μία πολύ ἐνδιαφέρουσα διαφορά  ἀνάμεσα  στό κήρυγμα τῆς "Φωνῆς Κυρίου" καί στά λόγια τοῦ Χρυσοστόμου (ἡμετ. ὑπογραμμίσεις):
 
Τό κήρυγμα στήν «Φωνή Κυρίου» ἀρχίζει νά ἀσχολεῖται μέ τήν ὑπακοή εἰς τήν σελίδα 70 ἀναφέροντας,
«Προτείνουν λοιπόν (οἱ Ἀπόστολοι) στό σῶμα τῶν πιστῶν νά διαλέξουν ἑπτά ἂνδρες ... Οἱ πιστοί ὑπακούοντας ἐπιλέγουν...»
Ὃμως ὁ Ἱερός Χρυσόστομος γράφει, (19 ΕΠΕ σελ. 487):
«Ἂκουσε τώρα πῶς ζητοῦσαν τήν γνώμην τῶν πιστῶν καί γιά ἂλλα ζητήματα κατά τήν ἐποχή τῶν Ἀποστόλων. Ὃταν δηλαδή ἐπρόκειτο νά χειροτονήσουν τούς ἑπτά διακόνους, συνεννοήθηκαν πρῶτα μέ τόν λαό.»
Δηλαδή ὁ Ἱερός Χρυσόστομος δέν ἀναφέρει ἐδῶ κἂν θέμα ὑπακοῆς πρός τούς Ἀποστόλους ἂλλά ὃτι ἀκόμη καί οἱ Ἀπόστολοι «ζητοῦσαν τήν γνώμην τῶν πιστῶν» καί «συνεννοήθηκαν πρῶτα μέ τόν λαό».

Καί διά νά τό κάνει πιό σαφές συνεχίζει ἀμέσως:
«Τό ἲδιο ἒκαμε καί ὁ Πέτρος γιά τό Ματθία. Συνεννοήθηκε μέ ὃλους τούς τότε παρόντες, ἂνδρες καί γυναῖκες. Γιατί ἡ Ἐκκλησία δέν εἶναι γιά νά φουσκώνουν τά μυαλά τῶν ἀρχόντων, (σελ. 489:) οὒτε γιά νά γίνονται δουλοπρεπεῖς οἱ ὑπόλοιποι, ἀλλά εἶναι ἐξουσία πνευματική, πού ἒχει μάλιστα τό πλεονέκτημα ὃτι οἱ ἂρχοντες φορτώνονται μέ περισσότερους κόπους καί μεγαλύτερες φροντίδες καί δέ ζητοῦν περισσότερες τιμές...
...ἒτσι θά μπορέσει νά ὠφεληθεῖ ἀκόμη καί ὁ ἀνώτερος ἀπό τόν κατώτερο. Ἀφοῦ κι' ὁ Μωϋσῆς ἒμαθε ἀπό τόν πενθερό του κάτι πού δέν ἢξερε, πολύ περισσότερο θά μποροῦσε νά ὠφεληθεῖ ἡ Ἐκκλησία σέ παρόμοια περίπτωση...
... Κι΄ ἂν εἶναι ὁ πιό ἀσήμαντος, ἐπικρότησε τήν γνώμη του, ἂν λέει κάτι ὠφέλιμο... μήν τόν προσβάλλεις. Γιατί κανένας δέν ἀπέχει τόσο ἀπό τούς συνανθρώπους του, ὃσο ὁ πενθερός ἀπό τόν Μωϋσῆ,  πού δέν περιφρόνησε τά λόγια του, ἀλλα δέχτηκε τή γνώμη του καί ὑπάκουσε , τήν ἒγραψε, καί δέ ντράπηκε νά τήν παραδώσει στήν ἱστορία, καταστέλλοντας ἒτσι τόν ἐγωϊσμό τῶν πολλῶν...» (*)  

Ἡ «Φωνή Κυρίου» δέν μιμεῖται τόν Χρυσόστομον περί τῆς ὑπακοῆς τοῦ Μωϋσέως καί τά ὑπόλοιπα ἀνωτέρω καί δέ μᾶς λέει ὃτι οἱ Ἀπόστολοι ὑπάκουσαν στήν κρίσιν τῶν πιστῶν, οὒτε μᾶς λέει ὃτι οἱ Ἐπίσκοποι πρέπει νά συνεννοοῦνται μέ τό λαό καί νά ζητοῦν τή γνώμη τῶν πιστῶν, ἀντιθέτως γράφει «Οἱ πιστοί ὑπακούοντας ἐπιλέγουν...»
Ἀπό τό κομβικό σημεῖον αὐτό, ὁ ἱεροκήρυκας Ἀρχιμ. Ἐ.Τ. εἰσάγει τήν δική του λέξι «ὑπακούοντας» καί μεταβάλλει πλέον ὡς νέο κύριον ἢ ἐνδιαφέρον θέμα τῆς περικοπῆς, τήν ὑπακοήν στούς Ἐπισκόπους!

(*) Ὁ Ἱερός Χρυσόστομος συνεχίζει διά τό Μωϋσῆ:
«....Γιατί γνώριζε ὃτι αὐτή ἡ ἱστορία θά εἶναι ὠφέλιμη σέ πολλούς...».

Ὁ Ἱεροκήρυκας τῆς «Φωνῆς Κυρίου» ἲσως ἢθελε δι΄ ἂλλους λόγους (π.χ. λόγῳ Κολυμπαρίου) νά καταλήξει στήν ὑπακοή στούς Ἐπισκόπους. Ὃμως ὁ Ἃγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος εἶναι σαφέστατος διά τήν περικοπήν,

«Ἂκουσε τώρα πῶς ζητοῦσαν τήν γνώμην τῶν πιστῶν καί γιά ἂλλα ζητήματα κατά τήν ἐποχή τῶν Ἀποστόλων. Ὃταν δηλαδή ἐπρόκειτο νά χειροτονήσουν τούς ἑπτά διακόνους, συνεννοήθηκαν πρῶτα μέ τόν λαό.»

9 σχόλια:

 1. Έχουν καταλάβει όλοι οι Επίσκοποι της Ορθόδοξης Εκκλησίας, ότι βρίσκονται στις θέσεις των Αγίων Αποστόλων, και συνεπώς πρέπει να ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ στον Θεό, να ΚΗΡΥΤΤΟΥΝ δημόσια και να ΖΟΥΝ, όπως οι Άγιοι Απόστολοι;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. 1) Ἀπορῶ πῶς ὁ Ἀρχιμ. Ἐ.Τ. προσεπάθησε νά ἀλλάξει τό κύριον μήνυμα τῆς περικοπῆς (π.χ. ἀπό ὃτι τό ἐξηγεῖ ὁ Ἱ.Χρυσόστομος)
  2) Εἶναι δική του πρωτοβουλία
  ἢ μήπως, ἐξετέλεσε ἐντολήν τοῦ Ἐκδότου/Διευθυντοῦ Ἐπισκόπου Φαναρίου(?) Ἀγαθαγγέλου,
  ὁ ὁποῖος ἐξετέλεσε ἐντολήν ...;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Μα φυσικά και κάνουμε υπακοή στους Επισκόπους!
  Υπακούμε στους Πατέρες της Εκκλησίας και σε Επισκόπους όπως ο Αυγουστίνος Καντιώτης που λένε ακριβώς ότι είπε ο Χριστός και οι Απόστολοι, και όχι ότι λέει η μόδα, η βόλεψη και ο "έξω από δώ".
  Εκτός τούτων των ολίγων Επισκόπων, άλλους δεν γνωρίζουμε.

  Ως εκ τούτου:
  1) Αποτοίχιση τώρα.
  2) Πανορθόδοξη Σύνοδος αργότερα.
  3) Μαζικές καθαιρέσεις και αφορισμοί αμέσως αργότερα.

  «Οι Έσχατοι Έσονται Πρώτοι» στις 4 Μαρ 2016 - π. Ευθύμιος Τρικαμηνάς:
  https://www.mixcloud.com/eroigr/οι-έσχατοι-έσονται-πρώτοι-στις-4-μαρ-2016/

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Και να σκεφτείς ότι είχα πρόσφατα αρχίσει να κατεβάζω από το internet αυτά τα φυλλάδια...
  Κατά λάθος το είδα χτες-προχτές και από τον τίτλο μόνο κατάλαβα ότι κάποιο λάκκο έχει η φάβα...
  Έτσι το πέταξα μέσα στο φάκελο που έχει τα παλαιότερα φυλλάδια και δεν του έριξα άλλη ματιά (όπως κάνω και συνήθως).
  Προτού αρχίσω να ακούω αναλύσεις την Αγίας Γραφής από "μοντέρνους" "θεολόγους", λέω πρώτα να ακούσω ΟΛΕΣ τις αναλύσεις του π. Αθανάσιου Μυτιληναίου (έχω περίπου 60 GB σε MP3 - τουλάχιστον αυτός δεν ήταν μασόνος και αποδεδειγμένα ήξερε τι έλεγε για πολλά πράγματα), και άμα μείνει χρόνος από τη ζωή μου για άλλους (άμα υπάρχουν και άλλοι αξιόλογοι πλέον...), τότε βλέπουμε...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σωστός φίλε μου, με τον πατέρα Αθανάσιο Μυτιληναίο δεν υπάρχει κανένας φόβος παραπλάνησης. Μη ξεχάσεις όμως να αφήσεις και χρόνο και για τον πνευματικό σου πατέρα με τόσα GB.
   Χριστός Ανέστη!

   Διαγραφή
 5. Θα ήθελα να συγχαρώ τον Καθηγητή Κο. Νεκτάριο Δαπέργολα για το θαυμάσιο άρθρο του σχετικά με το Κήρυγμα της «ΦΩΝΗΣ ΚΥΡΙΟΥ» της 30/4/17. Συμπλρωματικά θα ήθελα να προσθέσω τα παρακάτω :
  Μας προτρέπει, ο συντάκτης του κηρύγματος της «ΦΩΝΗΣ ΚΥΡΙΟΥ» να υπακούμε στους Επισκόπους, ( σέ όλους ; ή μόνο στούς Επισκόπους τύπου Βαρθολομαίου και των «συν αυτώ» ;) όταν οι ίδιοι οι «ηγέτες» της Εκκλησίας έχουν κατεξευτελίσει το Επισκοπικό αξίωμα, καί εμμέσως τον ίδιο τον Χριστό ο οποίος έθεσε τούς Επισκόπους εις «τόπον καί τύπον» Αυτού, για να ποιμένουν τά λογικά Του πρόβατα, συμεριφερόμενοι πρός τους συνεπισκόπους τους με τον χειρότερο τρόπο, σαν να είναι δούλοι τους. Οσοι έτυχε να βρεθούν κοντά σε τέτοιες καταστάσεις γνωρίζουν πολύ καλά πώς συμπεριφέρονται, πολλές φορές , Πατριαρχάδες και Αρχιεπίσκοποι άλλά και Μητροπολίτες πρός τούς Βοηθούς τους Επισκόπους. Αλλά καί πώς συμπεριφέρονται οι Βοηθοί Επίσκοποι πρός τους «ανωτέρους» τους. Δεν νομίζω νά υπάρχει πιό δουλική συμπεριφορά από αυτήν των Βοηθών Επισκόπων πρός τον «ανώτερό» τους. Και γιατί ολα αυτά ; Επιδή θέλουν, κάποια μέρα, και αυτοί να γίνουν Μητροπολίτες. Στήν Ελλαδική Εκκλησία , οι Βοηθοί Επίσκοποι ειναι χειρότερα και από τούς κλητήρες των Δημοσίων υπηρεσιών . Συμπεριφέρονται σαν δούλοι πρός τους «Σουλτάνους», αλλά και πρός όλους τους άλλους Μητροπολίτες , επειδή θέλουν την ψήφο τους για να γίνουν και αυτοί, κάποια μέρα, Μητροπολίτες, ακόμη και όταν αυτό δέν είναι απολύτως σίγουρο. Αλλά και οι Μητροπολίτες δεν έχουν «εξασφαλισμένη την θέση τους, εάν δεν σκύβουν το κεφάλι τους στον «πρώτο» ( Βλέπε: περίπτωση των 12 Μητροπολιτών). Στίς άλλες Εκκλησίες( όχι στις «Λέσχες» των αιρετικών), όπου δεν υπάρχει ο θεσμός των Βοηθών Επισκόπων( Εκεί είναι απλώς Επίσκοποι, Αρχιεπίσκοποι, Μητροπολίτες) όλοι οι Επίσκοποι με την ευρύτερη ἔννοια της λέξεως( όλοι οι Αρχιερείς είναι Επίσκοποι, ανεξάρτητα εάν έχουν την θέση Πατριάρχου, Αρχιεπισκόπου, Μητροπολίτου κλπ.), στην ουσία είναι «βοηθοί» του εκάστοτε Πατριάρχη και «απολαμβάνουν» των ίδιων «τιμών» όπως και στην Ελλαδική Εκκλησία. ( Βλέπε περιπτώσεις : Θυατείρων Μεθοδίου, Κωνσταντίνης Νικηφόρου, Ασκάλωνος Νικηφόρου καλ.). Και ύστερα σου λένε να σέβεσαι και να υπακούς στους «Επισκόπους» , γιατί είναι «εις τόπον και τύπον Χριστού» !!!, γιατί, λένε, αυτοί μεριμνούν για τις ψυχές σας !!! Απορώ πώς ο Θεός κρατάει ακόμη τα «κεραμίδια ξεκρέμαστα»!!!. Ποιούς Επισκόπους λοιπόν νά σεβόμαστε ; Τους «οσφυοκάμπτες» της κάθε εποχής, ή τούς Χρυσοστόμους , τους Βασιλείους, τούς Μάρκους;
  Οι Απόστολοι δεν χειροτόνησαν άλλους «αποστόλους» για νά κάνουν τις «πιό ταπεινές δουλειές» , αλλά Διακόνους (ούτε καν πρεσβυτέρους). Σήμερα, οι Πατριαρχάδες, με την δικαιολογία ότι θέλουν να ανταμείψουν τούς «καλούς» υφισταμένους τους, χειροτονούν βοηθούς Επισκόπους, (όπως αλλάζουν πουκάμισα), καί έστι εξασφαλίζουν σίγουρους υποτακτικούς οι οιποίοι είναι έτοιμοι νά κάνουν «τα πάντα» για το «αφεντικό» τους. Δεν καταλαβαίνουν όμως ὅτι με αυτόν τον τρόπο έξευτελίζουν το Επισκοπικό αξίωμα, τον ίδιο τον εαυτό τους αλλά και την Πίστη μας!!!


  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Περπατώντας κάποια ημέρα λίγο ἔλειψε νά πατήσω τόν σταυρόν ἀπό ἀγγελτήριο μνημοσύνου τό ὁποῖο ἦταν πεσμένο στό ἔδαφος. Πολλά γραφεῖα τελετῶν δέν ἔχουν κανένα σεβασμό καί «ὑποθέτουν» ὅτι θά βρεθῆ κάποιος ἄλλος νά μαζέψη τίς ἀγγελίες κηδειῶν, μνημοσύνων ἀπό τούς στύλους ΔΕΗ ἤ τοίχους! Πόσες φορές δέν εἶδα τόν ἐσταυρωμένο, τήν παναγία στά λασπόνερα, βέβαια ἔκανα ὅτι ἔπρεπε ἀλλά ὑπάρχουν τόσα!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Έχει δίκαιο ο 9 Μαΐου 2017 - 3:43 μ.μ.
  Αξίζει να κάνετε ξεχωριστή ανάρτηση γι΄ αυτό.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.