15 Νοε 2016

Κῦπρος: Διαγράφονται οἱ ἀναφορὲς στὸ Θρήσκευμα στὰ ἔγγραφά τοῦ πολιτικοῦ "γάμου"

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΓΑΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ «ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ» ΚΑΙ «ΘΡΗΣΚΕΙΑ»
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ τοῦ περὶ γάμου νόμου ἀποφάσισε τὸ Ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν, ὥστε νὰ διαγραφοῦν οἱ ἀναφορὲς στὸν νόμο καὶ στὰ ἔγγραφα ποὺ ὑποβάλλονται καὶ ἐκδίδονται βάσει αὐτοῦ, σὲ «θρήσκευμα» καὶ «θρησκεία». Σύμφωνα μὲ ἐπίσημη ἀνακοίνωση, ἡ ἀπόφαση γιὰ τὴν τροποποίηση ἔλαβε ὑπ' ὄψιν ὅτι ὁ περὶ Γάμου νόμος ἔχει ὡς βασικό του ἀντικείμενο τὴ θέσπιση τῶν διαδικασιῶν ποὺ ἀκολουθοῦνται γιὰ τὴ σύναψη πολιτικοῦ γάμου, μολονότι, ταυτόχρονα, προνοεῖ καὶ γιὰ τὴν ἀναγνώριση ἀπὸ τὴν Πολιτεία τῶν θρησκευτικῶν γάμων ποὺ τελοῦνται στὴ χώρα μας, ἐν πάση περίπτωση, σύμφωνα μὲ τοὺς κανόνες τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας ἢ τῶν δογμάτων τῶν θρησκευτικῶν ὁμάδων ποὺ....
ἀναγνωρίζονται ἀπὸ τὸ Σύνταγμα.

Παραβιάζει δικαιώματα τοῦ προσώπου
Ἡ ἀπόφαση ἔλαβε ὑπ' ὄψιν, σημειώνεται, τὰ πορίσματα Ἔκθεσης τῆς Ἐπιτρόπου Διοικήσεως καὶ Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων, ποὺ ἐξέφρασε τὴ θέση ὅτι ἡ ὑποχρέωση ἀποκάλυψης θρησκευτικῶν πεποιθήσεων μέσω τοῦ περὶ Γάμου Νόμου συνιστᾶ παραβίαση ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, ἐκθέτει πρόσωπα σὲ διακρίσεις καὶ παραβιάζει δικαιώματα τοῦ προσώπου στὸν σεβασμὸ τῆς ἰδιωτικῆς του ζωῆς καὶ τῆς ἐλευθερίας του στὴ σκέψη, συνείδηση καὶ θρησκεία.
Ἐπίσης, ἡ ἀπόφαση γιὰ τροποποίηση, προστίθεται, ἔλαβε ὑπ' ὄψιν τὴ Γνωμοδότηση τῆς Ἐπιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικοῦ Χαρακτήρα, ἡ ὁποία κατέληξε στὰ συμπεράσματά της ὅτι ἡ ἀπαίτηση ἔγγραφης δήλωσης τῆς θρησκείας, ὑποχρεωτικὴ ἢ ὄχι, δὲν ἀποτελεῖ νόμιμη πρακτική, σημειώνοντας ὅτι δὲν ἔχει ἐντοπίσει νὰ ἰσχύουν οἱ ἐξαιρέσεις τῆς νομοθεσίας γιὰ τὴ συλλογὴ τῆς πληροφόρησης τῆς θρησκείας, ὅτι ἡ ἀπαίτηση σχετικῆς δήλωσης παραβιάζει τὴν ἀρχὴ τῆς ἀναλογικότητας καὶ ὅτι ἡ ἔκδοση τοῦ πιστοποιητικοῦ γάμου στὴν παροῦσα μορφή του θὰ ἐξέθετε τὸν κάτοχό του σὲ διακρίσεις.
Ὅπως ἀναφέρεται, μὲ τὴ σκοπούμενη τροποποίηση ἔχει συμφωνήσει καὶ ἡ Ἕνωση Δήμων Κύπρου. Ἡ σκοπούμενη τροποποίηση, σημειώνεται, ἐπιτυγχάνει τὴ διαγραφὴ τῆς ὑποχρέωσης ἔγγραφης δήλωσης τῆς θρησκείας ἐκ μέρους τῶν προτιθέμενων νὰ συνάψουν γάμο προσώπων, καθὼς καὶ τὴ διαγραφὴ τῆς ἀναγραφῆς τῆς θρησκείας τῶν προσώπων αὐτῶν στὸ πιστοποιητικὸ γάμου, ποὺ ἐκδίδεται στὴν ἑλληνικὴ καὶ ἀγγλικὴ γλώσσα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.