23 Ιουλ 2016

Διαφωνίαι Ἱεραρχῶν ἐντὸς καὶ ἐκτός τῆς Συνόδου τῆς Κρήτης

Εἰκόνα τοῦ «Ῥωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ»
Τοῦ Ἰωάννη Τάτση, Θεολόγου
Ἡ Σύνοδος τῆς Κρήτης ὁλοκληρώθηκε καὶ ἡ ἐπιζητούμενη ἑνότητα τῆς Ὀρθοδοξίας μᾶλλον πληγώθηκε παρὰ φανερώθηκε. Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος καὶ οἱ περὶ αὐτὸν ἐπέμειναν στὸ ἐγχείρημά τους ἀλλὰ οἱ διαφωνίες τῶν Ἱεραρχῶν ποὺ ἐκδηλώθηκαν ἐκτὸς ἀλλὰ καὶ ἐντός τῆς Συνόδου φανέρωσαν τὴν ἀλήθεια.
Οἱ νοσοῦντες ἀπὸ τὸ μικρόβιο τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ἀδυνατοῦν νὰ ἐκφράσουν τὸ ὀρθόδοξο πατερικὸ ἦθος καὶ τὴν ὀρθὴ διδασκαλία, ἁπλούστατα γιατί δὲν εἶναι μέτοχοί της.
Θὰ ἐπιχειρήσουμε μία πρώτη καταγραφὴ τῶν σημαντικότερων διαφωνιῶν ποὺ ἐκφράστηκαν ἀπὸ Ἱεράρχες ἀφήνοντας γιὰ ἄλλη φορᾶ τὴν καταγραφὴ τοῦ οὐσιαστικοῦ ρόλου ποὺ διαδραμάτισαν γιὰ τὸ θέμα τῆς Συνόδου τῆς Κρήτης οἱ ἁπλοὶ κληρικοὶ καὶ μοναχοί, καθηγητὲς...
πανεπιστημίου καὶ ἁπλοὶ θεολόγοι καὶ ἄλλοι λαϊκοὶ πιστοί.

1. Οἱ ἀπουσίες τῶν τεσσάρων Πατριαρχείων, τῆς Ἀντιόχειας, τῆς Ρωσίας, τῆς Βουλγαρίας καὶ τῆς Γεωργίας ἀπὸ τὴ Σύνοδο τῆς Κρήτης ἀποτελοῦν τὸν κύριο λόγο γιὰ τὸν ὁποῖο ἡ Σύνοδος αὐτὴ ἔχασε ἐκ προοιμίου καὶ τυπικὰ τὸν πανορθόδοξο χαρακτήρα της. Ὅσοι ἀντέκρουαν τὴ θέση αὐτὴ μὲ τὸ ἐπιχείρημα ὅτι ἦταν δυνατὴ ἐκ τῶν ὑστέρων προσυπογραφὴ τῶν ἀποφάσεων τῆς Συνόδου ἀπὸ τοὺς ἀπουσιάζοντες, ἤδη ἔχουν μπροστά τους τὴν ἀπάντηση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἀντιόχειας ποὺ ἀμφισβητεῖ εὐθέως τὸ κύρος καὶ τὶς ἀποφάσεις, ἀσφαλῶς δὲ καὶ τὸν βαρύγδουπο τίτλο "Μεγάλη καὶ Ἁγία", τῆς Συνόδου τῆς Κρήτης. Καὶ ἀναμένουμε τὴν ἀντίδραση τῶν τριῶν ἄλλων Ἐκκλησιῶν.

2. Ἱεράρχες τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀλλὰ καὶ ἄλλων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν ἀρνήθηκαν τὴ συμμετοχή τους στὶς Ἀντιπροσωπεῖες τῶν Ἐκκλησιῶν τους στὴ Σύνοδο κυρίως γιατί εἶχε ἀφαιρεθεῖ ἀπὸ τὰ μέλη τῶν Ἀντιπροσωπειῶν τὸ δικαίωμα τῆς ψήφου ἀλλὰ καὶ τῶν οὐσιαστικῶν παρεμβάσεων ἐπὶ τῶν κειμένων. Οἱ τροποποιήσεις ἐπὶ τῶν κειμένων ποὺ προτάθηκαν ἀπὸ τὶς Ἱεραρχίες τῶν κατὰ τόπους Ἐκκλησιῶν δὲν ὑποστηρίχτηκαν μέχρι τέλους ἀπὸ τὶς Ἀντιπροσωπεῖες τους στὴ Σύνοδο ἀλλὰ ἐπικράτησε ἡ τακτικὴ ἀμοιβαίων ὑποχωρήσεων γιὰ τὴν ἐξεύρεση ὁμόφωνης λύσης ὅπου ὑπῆρχαν διαφωνίες. Τώρα μὲ τὸ τέλος τῆς Συνόδου ὅταν τὰ μέλη τῶν Ἀντιπροσωπειῶν θὰ βρεθοῦν ἐκ νέου στὶς Ἱεραρχίες τους θὰ πρέπει νὰ ἐξηγήσουν ἀσφαλῶς σὲ ποιὰ σημεῖα καὶ γιατί ἄλλαξαν στάση κατὰ τὴ Σύνοδο τῆς Κρήτης.

3. Ὑπῆρξαν κάποιοι Ἱεράρχες - μέλη τῶν Ἀντιπροσωπειῶν τῶν Ἐκκλησιῶν ποὺ συμμετεῖχαν στὴ Σύνοδο οἱ ὁποῖοι ἀρνήθηκαν νὰ συνυπογράψουν κάποια κείμενα, κυρίως δὲ τὸ κείμενο "Σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μὲ τὸν λοιπὸν χριστιανικὸν κόσμον". Μερικοὶ ἤδη μὲ δημόσιες δηλώσεις τους ἐπιβεβαίωσαν τὶς σχετικὲς δημοσιογραφικὲς πληροφορίες καὶ ἐξήγησαν τοὺς λόγους τῆς μὴ ὑπογραφῆς τους. Γιὰ ἄλλους ὑπάρχουν σχετικὲς πληροφορίες ποὺ ὅμως δὲν ἐπιβεβαιώνονται. Ἡ ἐντυπωσιακότερη πάντως σχετικὴ ἐπισήμανση εἶναι τοῦ Ἐπισκόπου Μπάτσκας Εἰρηναίου, τῆς Σερβικῆς Ἐκκλησίας, ὁ ὁποῖος στὸ κείμενό του (στὰ ἑλληνικὰ) στὸ ὁποῖο αἰτιολογεῖ τὴ στάση του νὰ μὴν ὑπογράψει τὸ κείμενο γιὰ τὶς σχέσεις μὲ τοὺς ἑτεροδόξους σημειώνει: 

"...ἐπισημαίνω ὅτι δὲν ὑπῆρξα ὁ μόνος μὴ ὑπογράψας ἐκ τῶν εἴσοσι πέντε παρόντων ἐν Συνόδω Σέρβων ἀρχιερέων, καθὼς ἄφηναν νὰ ἐννοηθῆ δημοσιεύματα "καλοθελητῶν" τινῶν, ἀλλ' ὅτι οἱ περισσότεροι ἐξ αὐτῶν δὲν ὑπέγραψαν". Ἐάν ἡ πλειοψηφία τῶν ἀρχιερέων τῆς Ἀντιπροσωπείας τῆς Σερβικῆς Ἐκκλησίας δὲν προσυπέγραψε τὸ κείμενο γιὰ τὶς σχέσεις μὲ τοὺς ἑτεροδόξους, ἦταν λοιπὸν ἀρκετὴ ἡ ὑπογραφὴ τοῦ Πατριάρχη Σερβίας Εἰρηναίου, ἀκόμη κι ἂν αὐτὴ ἦταν ἀντίθετη μὲ τὴν πλειοψηφία τῶν μελῶν τῆς Ἀντιπροσωπείας του; Μὲ τέτοιες λοιπὸν μεθοδεύσεις ἐπετεύχθη ἡ περίφημη "ὁμοφωνία" καὶ διατρανώθηκε ἡ "ἑνότητα" τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας;

4.Τὸ πέρας  τῶν ἐργασιῶν τῆς Συνόδου τῆς Κρήτης δὲν πρέπει νὰ σηματοδοτήσει τὸ τέλος τῆς ἐνασχόλησης τῶν Ἱεραρχῶν μὲ αὐτήν, κυρίως γιατί σὲ αὐτὴν ὑπογράφτηκαν κείμενα ποὺ ἀφοροῦν στὸ ζήτημα τῶν σχέσεων μὲ τοὺς ἑτεροδόξους. Ἐπειδὴ πολλοὶ ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ ἐπεδίωξαν νὰ ντύσουν τὰ κείμενα αὐτὰ μὲ πανορθόδοξο κύρος εἶναι γνωστοὶ γιὰ τὶς ἐπιδόσεις τους στὴν ἀρένα τοῦ οἰκουμενισμοῦ, χρέος τῶν Ἱεραρχῶν, καὶ ὄχι μόνον αὐτῶν, εἶναι νὰ λάβουν δημοσίως θέση ἀπέναντι σὲ αὐτὰ τὰ κείμενα. Ἤδη κάτι τέτοιο ζήτησε ὁ καθηγητὴς Δημ. Τσελεγγίδης σὲ ὁμιλία του λίγο μετὰ τὴ Σύνοδο. Καὶ τοῦτο εἶναι αἴτημα πολλῶν πιστῶν.

Ἐὰν οἱ οἰκουμενιστὲς ἐπιδιώκουν νὰ κρύψουν στὸ χρονοντούλαπο τῆς ἱστορίας τὰ κείμενα τῆς Συνόδου καὶ νὰ κάνουν λόγο ἀφηρημένα γιὰ τὸ δῆθεν μεγάλο ἐπίτευγμα τῆς σύγκλησης τῆς "Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας", χρέος ὅσων ἀγωνιοῦν γιὰ τὴν πορεία τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ ἐπιμένουν στὸν ἁγιοπατερικὸ βηματισμὸ μακρὰν τῶν οἰκουμενιστικῶν παραστρατημάτων εἶναι νὰ ἀναλύσουν κριτικὰ τὰ κείμενα  τῆς Συνόδου καὶ νὰ τὰ περάσουν ἀπὸ τὸ "πατερικὸ κόσκινο" ὅπως ἔλεγε ὁ Ὅσιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης. "Καὶ ὅ,τι εἶναι σκουπίδια ἢ πίτουρα νὰ τὰ πετάξουμε", ὅπως συμπλήρωνε ὁ Ὅσιος.
Ὀρθόδοξος Τύπος, 22/7/2016

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.