11 Ιαν 2016

Ἐνημέρωση γιὰ τὴν νέα ὁλιστικὴ μέθοδο τῆς φυσιορύθμισης

Ἱερὰ Μητρόπολις Γλυφάδας
Μὲ ἀφορμὴ τὴ διοργάνωση σχετικοῦ συνεδρίου, θὰ θέλαμε νὰ ἐπιστήσουμε τὴν προσοχὴ τῶν πιστῶν Χριστιανῶν, ἀλλὰ καὶ κάθε ἐνδιαφερόμενου, σχετικὰ μὲ μία νέα, ὁλιστικὴ μέθοδο, τὴ λεγόμενη Φυσιορρύθμιση. Σύμφωνα μὲ τοὺς φορεῖς ποὺ τὴν προωθοῦν, ἡ Φυσιορρύθμιση «ἀποτελεῖ τὴν πιὸ νέα καὶ ἐξελιγμένη ὁλιστικὴ θεραπευτικὴ μέθοδο», μὲ τὴν ὁποία λένε ὅτι «τὸ ἄτομο θὰ βρεῖ μία νέα ἰσορροπία, ὥστε νὰ μπορεῖ νὰ ἐκφράσει τὶς φυσικές του δυνατότητες».
Στὰ σχετικὰ κείμενα καὶ βίντεο βρίσκει κανεὶς ποικίλες ἀναφορὲς σὲ θεωρίες, πρακτικὲς καὶ ἔννοιες τῆς Φυσιορρύθμισης, οἱ ὁποῖες εἶναι ἀσυμβίβαστες μὲ τὴν Ὀρθόδοξη πίστη, γιὰ παράδειγμα: «ὁλιστικὴ διάγνωση, τσάκρας, ἐνεργειακές, συναισθηματικὲς τοξίνες, ἐξισορρόπηση τοῦ θεραπευόμενου, αὐτὸ-ἴαση», ἀποκρυφιστικὲς θεωρίες περὶ «ζωτικῆς δύναμης» καὶ «βιταλισμοῦ», καθὼς καὶ ἀμφιλεγόμενες πρακτικές, οἱ ὁποῖες ἔχουν χαρακτηριστεῖ ἀπὸ ἐπιστημονικοὺς φορεῖς διεθνῶς ὡς ψευδοεπιστῆμες, ὅπως ὁ βιοσυντονισμός, ἡ ἐφαρμοσμένη κινησιολογία, ἡ ἰριδολογία κ.ἂ.
Οἱ ἴδιοι οἱ ἐκπαιδευτὲς τῆς Φυσιορρύθμισης δηλώνουν ὅτι ἡ Φυσιορρύθμιση προσπαθεῖ νὰ συνενώσει «τὴν Κλασικὴ Ἰατρικὴ μὲ τὴν Ὁμοιοπαθητική, τὴν Ὁμοτοξικολογία, τὴ Σπαγειρικὴ Θεραπευτικὴ» κτλ. Αὐτὸ χρήζει ἰδιαίτερης προσοχῆς, καθὼς ἐνδέχεται νὰ...
δημιουργηθεῖ σύγχυση, καθότι ἡ μέθοδος ἐμπεριέχει ἐπιστημονικὰ στοιχεῖα, κυρίως ἀπὸ τὴν Ἰατρικὴ καὶ τὴ Μοριακὴ Βιολογία, τὰ ὁποία ὅμως ἀναμειγνύονται μὲ στοιχεῖα ποὺ βασίζονται στὸν ἀποκρυφισμό. Ἔτσι, αὐτὸ ποὺ προκύπτει εἶναι μία νέα σύνθεση ποὺ συνενώνει κάποια ἐπιστημονικὰ στοιχεῖα μὲ πρακτικὲς καὶ μεθόδους ποὺ ἔχουν χαρακτηριστεῖ ἀπὸ ἐπιστημονικοὺς φορεῖς διεθνῶς ὡς ψευδοεπιστῆμες, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ Πανορθόδοξες Συνδιασκέψεις ὡς πρακτικὲς ἀσυμβίβαστες μὲ τὴν Ὀρθόδοξη πίστη καὶ ζωή.

Ἡ Φυσιορρύθμιση, ὅπως γράφουν οἱ ἴδιοι οἱ δάσκαλοί της, χρησιμοποιεῖ «δυναμοποιημένες ὁμοιοπαθητικὲς καὶ σπαγειρικὲς οὐσίες». Ἡ δυναμοποίηση ἀποτελεῖ ξεκάθαρη ἀποκρυφιστικὴ πρακτικὴ καὶ ἡ Ὁμοιοπαθητική, τὴν ὁποία χρησιμοποιεῖ ἡ Φυσιορρύθμιση, ἔχει καταδικαστεῖ ἐπανειλημμένως ἀπὸ Πανορθόδοξες Συνδιασκέψεις γιὰ θέματα αἱρέσεων καὶ παραθρησκείας[1]. Ἐπίσης, ἡ Ὁμοτοξικολογία ἀποτελεῖ ἐπέκταση τῆς Ὁμοιοπαθητικῆς, ἡ ὁποία θεωρεῖται ὅτι βασίζεται στὴν ψευδοεπιστήμη[2]. Ἐπιπλέον, ἡ Σπαγειρικὴ Θεραπευτικὴ (Σπαγειρία) προῆλθε ἀπὸ τὴν Ἀλχημεία καὶ τὰ σκευάσματά της, τὰ ὁποία προκύπτουν ἀπὸ ἀποκρυφιστικὲς διαδικασίες, στοχεύουν στὸ «σῶμα, τὴν ψυχὴ καὶ τὸ πνεῦμα» καὶ προσπαθοῦν νὰ «ἀφυπνίσουν τὶς αὐτοθεραπευτικὲς δυνάμεις τοῦ ἀνθρώπου».

Γιὰ τοὺς Ὀρθόδοξους Χριστιανοὺς ἡ ἐπιστήμη εἶναι δῶρο τοῦ Θεοῦ, καὶ ἀπολύτως σεβαστή, ὅταν εἶναι ὄντως ἐπιστήμη καὶ παραμένει στὰ ὅρια της. Ὁποιαδήποτε προσπάθεια νὰ δημιουργηθεῖ μία νέα μέθοδος μὲ σκοπὸ «τὴν ἀναγέννηση τοῦ ἀνθρώπου μέσω τῆς ἐπιστήμης, τῆς τέχνης καὶ τῆς πνευματικότητας», ὅπως διαφημίζεται στὴν ἀνακοίνωση τοῦ συνεδρίου Φυσιορρύθμισης, κινεῖται στὸ χῶρο τῆς «Νέας Ἐποχῆς» καὶ εἶναι ἀσυμβίβαστη μὲ τὴν Ὀρθόδοξη πίστη καὶ ζωή. Οἱ πιστοὶ Χριστιανοί, ἀλλὰ καὶ κάθε καλοπροαίρετος πολίτης, θὰ πρέπει νὰ γνωρίζουν ὅτι ἐλλοχεύουν κίνδυνοι γιὰ τὴν πνευματική, ἀλλὰ συχνὰ καὶ γιὰ τὴ σωματικὴ ὑγεία, σὲ νέες μεθόδους ποὺ δὲν ἔχουν ἐπαρκῆ ἐπιστημονικὴ τεκμηρίωση καὶ βασίζονται σὲ δοξασίες τῶν ἀνατολικῶν θρησκειῶν καὶ τοῦ ἀποκρυφισμοῦ. Ὡς ἐκ τούτου ἡ συμμετοχὴ σὲ ἐργαστήρια, ἡμερίδες καὶ συνέδρια ποὺ προωθοῦν τὰ προαναφερθέντα κινεῖται ἐκτὸς ὁρίων τῆς Ὀρθόδοξης Χριστιανικῆς ζωῆς.
  
[1]. Ἐνδεικτικά, ἀπὸ τὰ Πορίσματα τῆς ΚΕ΄ Πανορθόδοξης Συνδιάσκεψης: «Οἱ λεγόμενες ἐναλλακτικὲς θεραπεῖες δὲν ἔχουν ἁπλῶς ἀποκρυφιστικὲς προεκτάσεις, ἀλλὰ τὰ ἴδια τὰ θεμέλιά τους εὑρίσκονται στὸν ἐξωχριστιανικὸ καὶ μάλιστα στὸν ἀποκρυφιστικὸ χῶρο».
[2]. http://rationalwiki.com/wiki/Homotoxicology
imglyfadas.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.