31 Δεκ 2015

Μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφείμ: «Νέος χρόνος, νέες ἀποφάσεις... περιτομή τῆς κακίας καί τῆς παντοειδοῦς ἁμαρτίας»

«Μορφὴν ἀναλλοιώτως ἀνθρωπίνην προσέλαβες, Θεὸς ὢν κατ' οὐσίαν, πολυεύσπλαγχνε Κύριε˙ καὶ Νόμον ἐκπληρῶν περιτομήν, θελήσει καταδέχει σαρκικήν...»
(Ἀπολυτίκιον ἑορτῆς Περιτομῆς τοῦ Κυρίου)
Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί καί Συλλειτουργοί,
Ἀδελφοί μου Χριστιανοί, Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά.
Εὐλογημένο, εἰρηνικό, χαριτοφόρο καί πλουσιόκαρπο τό νέο σωτήριο ἔτος 2016.
Ἡ ἀρχή τοῦ νέου χρόνου, ὡς γνωστόν, συμπίπτει μέ τήν Δεσποτική ἑορτή τῆς κατά σάρκα Περιτομῆς τοῦ Χριστοῦ καί τήν ἱερή μνήμη τοῦ ἁγίου Πατρός ἡμῶν Βασιλείου, Ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας τῆς Καππαδοκίας καί τοῦ ἁγίου Γρηγορίου Ἐπισκόπου Ναζιανζοῦ, πατρός τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου.
Ὁ Μονογενής Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος διά τήν ἡμετέραν σωτηρίαν κατῆλθε ἐκ τῶν οὐρανῶν καί ἐσαρκώθη ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καί Μαρίας τῆς Ἀειπαρθένου, ἐξεπλήρωσε τάς διατάξεις τοῦ Μωσαϊκοῦ νόμου. Ἦταν ἐντολή τοῦ Θεοῦ εἰς τήν Παλαιά Διαθήκη οἱ Ἰσραηλίτες νά περιτέμνωνται. Ἡ περιτομή τῆς σάρκας τῶν ἀρσενικῶν βρεφῶν ἦταν σημεῖο τῆς Διαθήκης τοῦ Θεοῦ. Αὐτός, ὁ ὁποῖος ὑφίστατο τήν περιτομή ἀνῆκε εἰς τόν λαόν τοῦ Θεοῦ, εἰς τόν λαόν τῆς Διαθήκης, εἰς τόν λαόν πού εἶχε τάς ὑποσχέσεις τοῦ Θεοῦ, τάς ἐπαγγελίας τοῦ Θεοῦ. Ἦταν σημεῖο συμφωνίας μεταξύ τοῦ Θεοῦ καί τῶν πιστῶν Ἰσραηλιτῶν. Γι΄αὐτό δέν ἐννοεῖτο νά ὑπάρχῃ Ἰσραηλίτης πιστός, ὁ ὁποῖος νά μήν ἔχῃ δεχθῇ τήν περιτομή.
Αὐτή, ὅμως, ἡ περιτομή, ἡ σαρκική περιτομή, ἐνομοθετήθη ἀπό τόν Θεόν διά νά προετοιμάσῃ τόν λαόν καί νά τόν κατευθύνῃ πρός μίαν ἄλλη περιτομή, πού θά ἦταν καί ἡ ἀληθινή...
περιτομή˙ τήν περιτομή ὄχι πλέον τῆς σάρκας, ἀλλά τήν περιτομή τοῦ παλαιοῦ ἀνθρώπου, τήν περιτομή τῶν παθῶν καί τῆς ἁμαρτίας καί τήν ἔνδυσι μέ τόν νέο ἐν Χριστῷ ἄνθρωπο τῆς χάριτος. Γι΄αὐτό τόν λόγο, τόσον ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, ὅσο καί οἱ Ἅγιοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας, θεωροῦν ὅτι ἡ περιτομή τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ἦταν τό σύμβολο τῆς ἀληθινῆς , τῆς πνευματικῆς περιτομῆς τοῦ Ἁγίου Βαπτίσματος.

Ὁ νέος Ἰσραήλ τῆς Χάριτος, ὁ Χριστώνυμος λαός τῆς Καινῆς Διαθήκης, ἔχει τώρα πάλιν ἕνα σημεῖο τῆς Διαθήκης, τῆς Νέας Διαθήκης. Τό σημεῖο τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ἦταν ἡ περιτομή τῆς σάρκας. Τό σημεῖο τῆς Καινῆς Διαθήκης εἶναι τό Ἅγιο Βάπτισμα, ἡ πνευματική ἐν Χριστῷ περιτομή τῆς ψυχῆς. Εἰς τήν Παλαιά Διαθήκη ἐγίνετο ἡ περιτομή εἰς τά ἀρσενικά παιδιά. Εἰς τήν μετά Χριστόν ἐποχήν τήν εὐλογημένην ἐποχήν τῆς Καινῆς Διαθήκης, καί τά θηλυκοῦ γένους παδιά, ὅλοι, ἄνδρες καί γυναῖκες δέχονται τήν νέα, πνευματική περιτομή τῆς χάριτος, τό Ὀρθόδοξο Χριστιανικό Βάπτισμα, καί γίνονται μέλη τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ, τοῦ Ὀρθοδόξου Χριστιανικοῦ λαοῦ, καί λαμβάνουν τό Ἅγιο Πνεῦμα.

Ἡ ἀληθινή περιτομή, τό ἅγιο Βάπτισμα τῆς Ἐκκλησίας, εἶναι τό νέο σημεῖο τῆς χάριτος, τό σημεῖο τῆς Καινῆς Διαθήκης, ἡ σφραγίδα τῆς δωρεᾶς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Γι΄αὐτό τόν λόγο καί ὁ Χριστιανός μέ τό Ἅγιο Βάπτισμα λαμβάνει τήν σφραγίδα τῆς θείας δωρεᾶς μέ τόν τύπο τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ. Ἐμεῖς οἱ χριστιανοί δέν εἴμεθα σφραγισμένοι μέ μία περιτομή σαρκική, ἀλλά μέ ἕνα σφράγισμα πνευματικό καί αἰώνιο, μέ μία σφραγίδα παντοτινή καί ἀνεξίτηλη ἐπάνω μας, πού δέν χάνεται οὔτε καί μέ τόν βιολογικό θάνατο, παρά μόνο μέ τήν ἄρνησι τῆς πίστεως καί τῆς Ὀρθοδοξίας ἤ τήν πτῶσι εἰς τήν ἀθεΐα ἤ σέ ἄλλες θρησκεῖες καί αἱερέσεις.

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί,
Ὁ Μέγας Βασίλειος, Ἀρχιεπίσκοπος Καισαρείας Καππαδοκίας, τοῦ ὁποίου τήν ἱεράν μνήμην ἑορτάζουμε σήμερα, ἀναφέρεται εἰς τήν ἀχειροποίητον πνευματικήν περιτομήν, διά τήν ὁποίαν ὁμιλεῖ ὁ Ἀπόστολος Παῦλος καί ἡ ὁποία γίνεται μέ τήν ἀποβολή τοῦ σαρκίνου σώματος, δηλ. μέ τήν περιτομήν τοῦ Χριστοῦ καί τόν συνενταφιασμόν καί τήν συνανάστασιν κατά τό ὀρθόδοξο χριστιανικό βάπτισμα (Κολ.2,11-12). Καί προσθέτει ὁ οὐρανοφάντωρ Ἅγιος τοῦ Χριστοῦ Βασίλειος ὅτι τό χριστιανικό βάπτισμα ὑποδηλώνει συμβολικά τήν ἀπόθεσιν τῶν ἔργων τῆς σαρκός καί οἱονεί εἶναι καθάρσιον τῆς ψυχῆς ἀπό τόν ρύπον, ὁ ὁποῖος προέρχεται ἀπό τό σαρκικό φρόνημα (Λόγος περί τοῦ Ἁγίο Πνεύματος).

Νέος χρόνος, νέες ἀποφάσεις διά τόν πνευματικό, ἀλλά καί διά τόν βιοτικό ἀγῶνα. Ἡ περιτομή τῆς κακίας καί τῆς παντοειδοῦς ἁμαρτίας, ἡ ἐκρίζωσις τῆς ἀλαζονείας, τοῦ ἐγωϊσμοῦ καί τῶν ποικιλωνύμων παθῶν, μέ τήν Χάριν καί τήν δύναμιν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, καί ἡ ἀποφασιστική ἀγωνιστική πνευματική μας πορεία μέ ὁδηγό καί ἐμψυχωτή τόν Χριστό θά μεταμορφώση πραγματικά τήν ζωή μας καί θά μᾶς μεταγγίσῃ τήν ἀληθινή καί αὐθεντική ζωή τοῦ Θείου Λυτρωτοῦ μας Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Αὐτῶν ἔχει τήν ἀδήριτη ἀνάγκη ἡ ἀνθρωπότητα σήμερα καί αὐτά εἶναι τά προαπαιτούμενα καί ὄχι ἁπλῶς τά ἰσοδύναμα, ἀλλά καί οἱ ἰσχυρές ἀντίρροπες δυνάμεις τοῦ ἀγαθοῦ κατά τοῦ κακοῦ καί τῆς ψυχοφθόρου παραβάσεως τοῦ Θείου Νόμου.

Ἀπό καρδίας εὔχομαι εἰς ὅλους σας, Κληρικούς, Μοναχούς καί Λαϊκούς, τούς ἐγγύς καί τούς μακράν διαβιούντας καί ἐργαζομένους Κυθηρίους καί Ἀντικυθηρίους ἀδελφούς μας, τούς ὁμογενεῖς τοῦ ἐξωτερικοῦ καί τούς ξενητεμένους καί ναυτιλομένους συμπατριώτας μας, καί εἰς τούς συνανθρώπους μας ὅλου τοῦ κόσμου, καλήν ὑγιείαν ἀμφιλαφῆ, πρόοδον εἰς τά βιοτικά, ἀλλά καί εἰς τά πνευματικά, καθώς ἐπίσης καί ἐπίγνωσιν τοῦ Θείου θελήματος καί ἐκπλήρωσιν παντός εὐσεβοῦς καί εὐγενοῦς πόθου.

Ἐπί δέ τούτοις, εὐχόμενος καί αὖθις εὐλογημένη καί εἰρηνική κατά Θεόν χρονιά, πλούσια σέ ὑλικά καί πνευματικά -οὐράνια ἀγαθά, διατελῶ,

Μέ ἐγκάρδιες πρωτοχρονιάτικες εὐχές κάι ἀγάπη Χριστοῦ
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
Ο ΚΥΘΗΡΩΝ ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.