30 Νοε 2014

Μητροπολίτης Γόρτυνος Ἱερεμίας: Ὁ Δέκατος καὶ Ἑνδέκατος Ἀποστολικὸς Κανόνας λέει: Ὄχι συμπροσευχὲς μὲ «ἀκοινώνητους»

Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, 
Κυριακὴ 30 Νοεμβρίου 2014
Κυριακάτικο ἐγκύκλιο κήρυγμα 
Μητρ.  Γόρτυνος καὶ Μεγαλοπόλεως 
1. Στό σημερινό μου κήρυγμα, ἀδελφοί χριστιανοί, θά σᾶς ἑρμηνεύσω δύο ἱερούς Κανόνες. Τόν δέκατο καί τόν ἑνδέκατο Ἀποστολικό Κανόνα. Ὁ δέκατος Κανών λέει ὅτι ἄν ἕνας χριστιανός προσευχηθεῖ, ἔστω καί σέ ἕνα σπίτι, μέ κάποιον «ἀκοινώνητο», αὐτός νά ἀφορίζεται. «Ἀκοινώνητο» λέγουμε ἐκεῖνον πού ἡ Ἐκκλησία, γιά παιδαγωγικό λόγο, ἀπέκοψε ἀπό τήν σύναξη τῶν πιστῶν γιά τήν Θεία Κοινωνία. Εἶναι «ἀκοινώνητος» αὐτός, γιατί δέν μπορεῖ νά λάβει τήν Θεία Κοινωνία. Ὁ «ἀκοινώνητος» λέγεται καί «ἀφορισμένος», χωρισμένος δηλαδή ἀπό τό σῶμα τῶν πιστῶν, πού μετέχουν στήν Ἁγία Τράπεζα τοῦ Θεοῦ γιά τήν Θεία Κοινωνία. Μέ αὐτόν τόν «ἀκοινώνητο» δέν ἐπιτρέπεται κανείς χριστιανός νά προσευχηθεῖ μαζί του. Ἄν τό κάνει αὐτό, ὄχι μόνο σέ Ἱερό Ναό, ἀλλά καί σέ ἕνα ἰδιωτικό σπίτι, αὐτός πρέπει νά ἀφοριστεῖ, λέγει ὁ Κανόνας μας ἐδῶ.
2. Ἄς προσέχουμε, ἀδελφοί μου χριστιανοί, μήπως ἀπό καλή διάθεση γίνουμε παραβάτες τοῦ ἐδῶ Κανόνα μας. Γιατί μπορεῖ κάποιος νά πεῖ: Ἡ προσευχή εἶναι...
καλό πράγμα. Ἄς κάνω λοιπόν μιά προσευχή μέ αὐτόν τόν ἀφορισμένο, πού βρέθηκε στό σπίτι μου. Μπορεῖ ἔτσι νά τόν προσελκύσω καί νά μετανοήσει. Ὅποιος τό κάνει αὐτό εἶναι παραβάτης τοῦ Κανόνα μας ἐδῶ καί πρέπει νά ἀφοριστεῖ καί αὐτός, γιατί, ὅποιος προσευχηθεῖ μέ ἀφορισμένο – γνωρίζοντας ὅτι εἶναι ἀφορισμένος – καταφρονεῖ τήν Ἐκκλησία πού τόν ἀφόρισε, ὅτι δῆθεν ἄδικα ἔπραξε (ἡ Ἐκκλησία). Τό νόημα τοῦ Κανόνας μας, ἀδελφοί μου χριστιανοί, εἶναι ὅτι πρέπει νά ἔχουμε ἐμπιστοσύνη στήν Ἐκκλησία καί κοινωνία μέ αὐτήν. Ἐάν ἡ Ἐκκλησία διακόπτει τήν κοινωνία της μέ κάποιον, πρέπει καί ὁ πιστός χριστιανός νά διακόπτει τήν κοινωνία του μ᾽ αὐτόν, γιατί ἔτσι ἔπραξε ἡ Μητέρα του Ἐκκλησία. Ὅταν ὅμως λέμε νά διακόπτουμε τήν κοινωνία μέ ἕναν «ἀκοινώτητο», μέ ἕναν δηλαδή ἀφορισμένο, ἐννοοῦμε νά διακόπτουμε τήν κοινωνία προσευχῆς μόνο μαζί του καί δέν ἐννοοῦμε ὅτι ἀπαγορεύεται νά συνομιλοῦμε ἤ νά ἐπικοινωνοῦμε ἐπαγγελματικά μαζί του.
3. Κατά τόν Κανόνα μας ἐδῶ καταδικάζεται καί ἡ συμπροσευχή μέ τούς αἱρετικούς, γιατί οἱ αἱρετικοί, ἀφοῦ προσεχώρησαν σέ αἵρεση, ἔπαυσαν νά ἔχουν κοινωνία μέ τήν πραγματική Ἐκκλησία, δηλαδή τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Οἱ αἱρετικοί εἶναι «ἀκοινώνητοι», γιατί δέν μπορεῖ νά λάβουν τήν Θεία Κοινωνία. Καί ὁ δέκατος λοιπόν Ἀποστολικός Κανόνας πού μελετᾶμε μᾶς ἀπαγορεύει νά συμπροσευχόμαστε μέ ἀκοινωνήτους, ἔστω καί σέ ἰδιωτικό σπίτι ἀκόμη, πολύ περισσότερο μᾶς τό ἀπαγορεύει αὐτό σέ Ἱερό Ναό. Πονοῦμε πραγματικά ὅταν ἀκοῦμε, ὄχι μόνο, ἀλλά καί βλέπουμε, συμπροσευχές μεγαλοσχήμων ρασοφόρων μέ τούς αἱρετικούς Παπικούς, ἀκόμη καί μέ αὐτόν τόν ἴδιο αἱρετικό Πάπα. Ὁ ἁγιασμένος Γέροντας Πατήρ Παΐσιος μᾶς λέγει ὅτι γιά νά προσευχηθοῦμε μέ κάποιον πρέπει νά ἔχουμε τήν ἴδια πίστη μέ αὐτόν. Ἀλλά ὁ Πάπας καί οἱ Παπικοί, ὅπως μᾶς τό λέγει ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς καί τόσοι ἄλλοι ἅγιοι Πατέρες καί Οἰκουμενικές Σύνοδοι, εἶναι αἱρετικοί. Ὅσοι κληρικοί καί λαϊκοί συμμετέχουν στίς συμπροσευχές μέ τούς ἀκοινωνήτους Παπικούς ἤ ἄλλους αἱρετικούς, πρέπει νά ἀφορίζονται κατά τόν δέκατο Ἀποστολικό Κανόνα. – Πῶς ἐγίναμε ἔτσι, ἀδελφοί χριστιανοί; Ἄς μᾶς ἐλεήσει ὁ Θεός γι᾽ αὐτές τίς ὠμές παραβάσεις τῶν Ἱερῶν Κανόνων, πού βλέπουμε νά γίνονται στίς μέρες μας.
4. Στό ἴδιο πνεῦμα τοῦ δεκάτου Ἀποστολικοῦ Κανόνος εἶναι καί ὁ ἑπόμενος ἑνδέκατος Ἀποστολικός Κανόνας, ὁ ὁποῖος λέει ὅτι ὅποιος κληρικός, ἕνας ἱερέας, «συνεύξηται», προσευχηθεῖ δηλαδή μέ ἕναν ἄλλο καθηρημένο ἱερέα, νά καθαιρεθεῖ καί αὐτός. Ἀλλά γεννᾶται τό ἐρώτημα: Γιατί εἶναι ἁμαρτία νά συμπροσευχηθεῖ ἕνας κληρικός μέ ἕνα ἄλλο καθηρημένο κληρικό; Ὁ καθηρημένος κληρικός ἀνήκει πλέον στήν τάξη τῶν λαϊκῶν καί σάν λαϊκός – βιώνοντας τήν μετάνοια βέβαια γιά τήν ἁμαρτία πού διέπραξε καί καθαιρέθηκε – μπορεῖ, σάν λαϊκός, λέγω,νά συμμετέχει καί στήν Θεία Λειτουργία καί στήν Θεία Κοινωνία. Ἐπιτρέπεται λοιπόν ἕνας Ἱερεύς νά συμπροσευχηθεῖ με ἕναν καθηρημένο κληρικό στήν τάξη τῶν λαϊκῶν εὑρισκόμενο. Γι᾽ αὐτό, ἐκεῖνο τό «συνεύξηται» πού λέγει ὁ Κανόνας, δέν πρέπει νά τό ἑρμηνεύσουμε ὡς νά «συμπροσεύχεται», ἀλλά ὡς νά «συλλειτουργήσει». Ἕνας λοιπόν κληρικός ἀπαγορεύεται ὄχι νά προσευχηθεῖ μέ ἕναν καθηρημένο κληρικό, ἀλλά νά συλλειτουργήσει μαζί του. Ἄν ὅμως ἐπιμένουμε καί θέλουμε νά ἑρμηνεύσουμε τόν Κανόνα μας ὅτι ἀπαγορεύει στό κληρικό νά συμπροσευχηθεῖ μέ ἕνα καθηρημένο κληρικό, τότε πρέπει νά ὑποθέσουμε ὅτι ὁ κληρικός αὐτός εἶναι ὄχι μόνο καθηρημένος ἀλλά καί ἀφορισμένος ἀπό τήν Ἐκκλησία. Ἔτσι ἐρχόμαστε στήν περίπτωση τοῦ προηγουμένου δεκάτου Κανόνα. Ἐάν λοιπόν κατά τόν προηγούμενο δέκατο Ἀποστολικό Κανόνα ὁ λαϊκός ἀφορίζεται, ἄν συμπροσευχηθεῖ μέ ἀφορισμένο, τότε ὁ κληρικός ὄχι μόνο ἀφορίζεται, ἀλλά καί καθαιρεῖται, ἄν συμπροσευχηθεῖ μέ ἕναν καθηρημένο καί συνάμα ἀφορισμένο κληρικό. Οἱ παπικοί καί οἱ ἄλλοι αἱρετικοί εἶναι, ξαναλέγουμε, «ἀκοινώνητοι», ἀφοῦ δέν μποροῦμε νά τελέσουμε μαζί τους τήν Θεία Λειτουργία καί νά κοινωνήσουμε μαζί τους ἀπό τό Ἅγιο Ποτήριο. Γι᾽ αὐτό λέγονται «ἀκοινώνητοι»·ἐπειδή δέν μποροῦν νά μετέχουν στήν Τράπεζα τοῦ Θεοῦ καί νά κοινωνήσουν μαζί μας. Πῶς λοιπόν συμπροσεύχονται μέ τούς ἀκοινωνήτους παπικούς δικοί μας μεγαλοσχήμονες κληρικοί; Εἶναι δυνατόν νά ἀκουστεῖ ἀπό τόν Θεό μας αὐτή τους ἡ προσευχή; Συγχωρήσατέ μας ῞Αγιοι Πατέρες, γιατί εἴμαστε ἀδιάφοροι σέ τέτοιες ὠμές παραβάσεις τῶν Ἱερῶν σας Κανόνων καί ἱκετεύσατε τόν Κύριο νά μήν μᾶς τιμωρήσει καί μᾶς πάρει τήν Χάρη Του γιά τήν ἀδιαφορία μας αὐτή. Σεῖς ὅμως, ἀδελφοί χριστιανοί, μή βλέπετε τό δικό μας κακό παράδειγμα, ἀλλά νά εἶστε ἀγωνιστές καί θερμοί ὑπερασπιστές τῶν ἱερῶν Κανόνων τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Ὀρθόδοξης Πίστης μας. Βλέποντας ἐμεῖς οἱ κληρικοί σας τόν δικό σας θερμό ζῆλο γιά τήν πίστη καί τήν διαμαρτυρία σας καί τόν ἀγώνα σας γιά τίς συμπροσευχές δικῶν μας μεγαλοσχήμων κληρικῶν μέ τούς ἀκοινωνήτους Παπικούς καί ἄλλους αἱρετικούς, ξυπνᾶμε ἀπό τήν ἀδιαφορία μας καί ξεχυνόμαστε καί ἐμεῖς μαζί σας σέ ἱερό ἀγώνα γιά τίς παρατηρούμενες καταπατήσεις τῶν ἱερῶν Κανόνων.
Κάτω ὁ Παπισμός καί ὁ Οἰκουμενισμός καί ψηλά τά λάβαρα, τῆς ἀμωμήτου πίστης μας τά λάβαρα!
Μέ πολλές εὐχές,
† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας

9 σχόλια:

 1. ΝΑ ΑΓΙΑΣΕΙ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΣΑΣ ΑΞΙΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΑΞΙΟΣ σηκωστε το λαβαρο και ειμαστε μαζι σας Ευαγγελια Ζαλακωστα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Eπισης λεει οτι αυτος που συλλειτουργει.συμπροσευχεται η μπαινει σε συναγωγη Ιουδαιων αφορησεσθω κ καθαιρησθω.
  Αλλα αυτα ηταν μαλλον μονο για τον μακαριτη Σωτηροπουλο φαινεται...
  Θεος σχωρεστον.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Άξιος Ιεράρχης ο Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως Ιερεμίας !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ΔΟΞΑ ΤΟ ΘΕΟ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΕΣ ΦΩΝΕΣ ΙΕΡΑΡΧΩΝ . Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΔΙΝΕΙ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΑ ΣΚΟΤΕΙΝΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ.ΑΔΕΛΦΙΑ Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΑΝΤΕΞΕ ΣΤΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ ΑΝ ΚΑΙ ΠΕΡΑΣΕ ΔΙΑ ΠΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΥ. ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΑ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΜΗΝ ΑΝΗΣΥΧΕΙΤΕ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ2 Δεκεμβρίου 2014 - 3:22 π.μ.

  ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ : ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΑΠΟ    ΤΟΥΣ ΠΡΟΒΑΤΟΣΧΗΜΟΥΣ ΛΥΚΟΥΣ ΤΗΣ  ΣΥΝΑΞΗΣ   ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΩΝ ΠΟΥ ΕΝΩ ΣΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ  ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΩΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ   ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΟΜΩΣ ΕΙΝΑΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΥΝΑΓΩΓΟΙ ΔΙΟΤΙ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΑΡΙΣΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΣΟΝΟΥΣ  ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ  ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΑ

  Προσεξτε αγαπητοι Ορθοδοξοι Χριστιανοι : υπαρχει μια ομαδα στο χωρο της Εκκλησιας που λεγεται συναξη κληρικων και μοναχων κατα του οικουμενισμου. Στην ηγεσια αυτης της ομαδας βρισκεται ο μητροπολιτης πειραιως που εχει την ταμπελα του αγωνιστη. Αυτη η ομαδα εκανε ημεριδα την περασμενη πεμπτη για την αποτειχιση και την διακοπη κοινωνιας των Ορθοδοξων απο τους αιρετικους. Αυτη η ομαδα στην ημεριδα εγινε ρεζιλι και ξευτιλιστηκε μπροστα σε ολον τον κοσμο διοτι εξαφανισαν ολοκληρη την υπερ-παναιρεση των οικουμενιστων, δεν ειπαν ουτε μια κουβεντα για το νεο-ημερολογιτικο σχισμα των οικουμενιστων, αθωοσαν ολους τους οικουμενιστες επισκοπους και τον πατριαρχη βαρθολομαιο, διεστρεψαν τους Αγιους Πατερες οι οποιοι ητανε αποτειχισμενοι,  μπερδευτηκανε, λεγανε ψεματα, προσθετανε δικα τους λογια, αφαιρουσανε οτι δεν τους βολευε για να κατοχυρωσουνε τις πλανεμενες θεσεις τους, ποδοπατησαν την Αγιο-Πνευματικη-Αποτειχιση των Ορθοδοξων απο τους κακοδοξους. Οι ομιλητες π.βασιλειος παπαδακης, ο π.παυλος δημητρακοπουλος, ο π φωτοπουλος και ο επισκοπος σεραφειμ πειραιως δουλεψανε τρεις ημερες νωριτερα για να καλυψουν την οικουμενιστικη  πορνεια του βαρθολομαιου με τον παπα στο φαναρι.
  Αυτη η ομαδα ειναι τα γιουσουφακια των οικουμενιστων επισκοπων. Ειναι λυκοι με ενδυμα προβατου, απλα εκμεταλευονται τους αδιαβαστους πιστους, τους αδιαφορους χριστιανους και τους ευνουχισμενους- ψευτο-ορθοδοξους. Εχουν εκκλησιαστικη κοινωνια με ολους  τους πορνοκρατορες οικουμενιστες επισκοπους του κοσμου δεν αποτειχιζονται απο αυτους και εχουν την απαιτηση, το θρασος και την αναιδεια να εμφανιζονται στον κοσμο ως ορθοδοξοι, ως ομολογητες και ως  διακριτικοι, ενω ειναι προδωτες, αιρετικοι, σχισματικοι, παρασυναγωγοι κακοδοξοι, πλανεμενοι, βλασφημοι, και διεστραμενοι οικουμενιστες. Αυτοι κανουν προσπαθειες να εχουν τον κοσμο σε κοινωνια με τον σατανα. Ειναι σε εντεταλμενη υπερεσια απο την μασονια και για να μην τους καταλαβει ο κοσμος στην θεωρια αντιδρουν κατα της μασονιας. Νομιζουν οτι ο κοσμος δεν τους εχει καταλαβει οτι κρατανε το φαναρακι στους αισχρους οικουμενιστες επισκοπους και  στρωνουν χαλι στον αντιχριστο? Αυτη η ομαδα ειναι μια αγελη προβατοσχημων λυκων, ειναι διαβολο-συναξη-οικουμενιστικη. Αυτη η ομαδα το βαζει στα ποδια  οταν βλεπει Ορθοδοξους Χριστιανους που  ειναι διαβασμενοι και γνωριζουν καλα το Κανονικο Εκκλησιαστικο Δικαιο και την Πραξη της Εκκλησιας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Αγαπητέ κ.Γιώργο!
  Μου φαίνεται πως λίγο βιαστικατε να βγάλετε τα συμπεράσματα σας και για τους "προβατοσχημους λύκους " και όσον αφορά το " ΝΕΟ-ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΚΟ ΣΧΙΣΜΑ".Το ημερολογιακό θέμα είναι μπερδεμένο σαν το γόρδιο δεσμό. Γι'αυτό θα προτιμούσα να μην αγγίξω εδώ το θέμα αυτό.Θα πω μόνο ότι αν μας είχε δωθεί η ευκαιρία να επιλέξουμε μεταξύ δύο ημερολογίων αναμφίβολα θα επιλέγαμε το Ιουλιανό Ημερολόγιο. Όχι μόνο επειδή η μαθηματική του εικόνα (σε αντίθεση με το Νεο Ημερολόγιο) είναι πιο όμορφη και κομψή , αλλά και διότι το ΠΑΛΑΙΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ είναι ένα ημερολογιακό σύστημα με βάση τον οποίο αποκλείεται κάθε πιθανότητα να συμπίπτει το Πάσχα των Ορθοδόξων με το ΙΟΥΔΑΪΚΟ ΠΑΣΧΑ. Το Ιουλιανό ημερολόγιο όντως είναι ένα ΑΡΙΣΤΟΎΡΓΗΜΑ και τέλεια εξυπηρετεί την Ορθόδοξη Εκκλησία μας.Όμως τα πράγματα ήρθαν έτσι ώστε οι πιστοί βρέθηκαν σε δίλλημα: να διαλέξουν ή την ΟΡΘΟΔΟΞΊΑ ή το ΠΑΛΑΙΌ ΗΜΕΡΟΛΌΓΙΟ; Σε αυτήν την περίπτωση σαφώς προτιμότερη είναι η ΟΡΘΟΔΟΞΊΑ.
  Θέλω να τονίσω επίσης ότι η Ελλαδική Εκκλησία υιοθέτησε δύο ημερολόγια :Το Νεο( Το Γρηγοριανό) που ισχύει για τις ακίνητες εορτές και ΤΟ ΠΑΛΑΙΌ(Το Ιουλιανό) για να ρυθμίζονται από το Ιουλιανό Ημερολόγιο το Πάσχα και όσες εορτές εξαρτώνται από αυτο. Οπότε οι λεγόμενοι νεο-ημερολογιτες έχουν ΚΟΙΝΟ ΠΑΣΧΑ ΜΕ ΤΟ ΆΓΙΟΝ ΌΡΟΣ και με τους υπόλοιπους ΟΡΘΌΔΟΞΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΎΣ που ακολουθούν ΤΟ ΠΑΛΑΙΌ ΗΜΕΡΟΛΌΓΙΟ. Βέβαια δεν θα έλεγα ότι είναι βολική η χρησιμοποίηση δύο διαφορετικών ημερολογίων γιατί είναι σαν να κάθεσαι σε δύο διαφορετικού ύψους καρέκλες. Όμως που βλέπετε ΤΟ ΝΕΟ-ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΚΟ ΣΧΙΣΜΑ;;;Αφού οι πιστοι εξακολουθούν να εορτάζουν το Πάσχα ΧΩΡΊΣ ΝΑ ΠΑΡΑΒΑΊΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΚΑΝΌΝΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΊΑΣ.
  Νομίζω ΔΕΝ ΥΠΆΡΧΕΙ το νεο-ημερολογιτικο σχίσμα. Δεν γλυτώσαμε δυστυχώς το ΠΑΛΑΙΟ-ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΚΟ ΣΧΙΣΜΑ.Εννοώ τις εκκλησίες Γ.Ο.Χ.(Ματθαίου,Χρυσοστόμου και άλλες παρόμοιες) που αποσχίσθηκαν από την επίσημη Εκκλησία και κάθε μία από τις οποίες έχει δική της ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟ(μάλλον παρασυναγωγη). Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι ο υπέρμαχος της Ορθοδοξίας ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός αν και βρέθηκε εγκαταλελειμμένος από όλους και αγωνιζόταν ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ για την ΟΡΘΟΔΟΞΊΑ όμως ΔΕΝ δημιούργησε καινούργια ΕΚΚΛΗΣΊΑ Γ.Ο.Χ.Μάρκου.Γιατί ; Διότι το να φύγεις από την ΜΗΤΈΡΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ σημαίνει ΝΑ ΧΆΣΕΙΣ ΌΛΑ ΌΣΑ ΈΛΑΒΕΣ ΑΠΌ ΑΥΤΉΝ.Και πρώτα απ όλα αυτός που φεύγει( από την Εκκλησία) ΧΆΝΕΙ ΤΗΝ ΘΕΊΑ ΧΆΡΗ η οποία τρέφει και ζωογονει κάθε κύτταρο του Σώματος του Χριστού που είναι οι πιστοί. Να σας πω μια μικρή παραβολή για να καταλάβετε καλύτερα τι εννοώ.
  Μια φορά τα φύλλα ενός δρυού συζητούσαν μεταξύ τους το πρόβλημα που τους απασχολούσε.Έλεγαν ο ένας στον άλλον :"Το δέντρο μας έγινε κατάσχημο.Έχει στραβό κορμό.Ο φλοιός του είναι ζαρομενος και έχει ρωγμές.Δεν αντέχουμε άλλο να μας ρεζιλευει με την ασχήμια του. Να παρακαλέσουμε τον φύλο μας τον άνεμο να μας κόψει από το δένδρο και να μας πάρει μακριά από αυτόν. Κάτω εμείς όλοι μαζί θα ενωθούμε και θα γίνουμε πανέμορφο καταπράσινο δάσος".Ακούγοντας την κουβέντα αυτή ο δρυς τούς απάντησε: Τέκνα μου γλυκά,τι λέτε μεταξύ σας;Εσείς έχετε την ζωή και ανθίζετε γιατί τρέφεστε με τους χυμούς από το κορμό μου.Όταν όμως θα σας κόψει ο άνεμος και θα σας πάρει από μένα ,θα μετατραπείτε όχι σε δάσος αλλά σε κοπριά και λάσπη...
  Έτσι, κ. ΓΕΩΡΓΟ, όσους πλούσιους καρπούς και να έχει ένα κλαδί αν κοπεί από το δέντρο (δηλαδή απο την Εκκλησία) σύντομα θα μαραθεί και θα ξεραθεί. Οι εκκλησίες που κόπηκαν απο το ΔΈΝΔΡΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΊΑΣ έχασαν την ΘΕΙΑ ΧΑΡΗ .
  Τέτοιες εκκλησίες και να έχουν ενα τέλειο ημερολογιακό σύστημα και να τηρούν την εκκλησιαστική παράδοση στην ουσία τους μοιάζουν με σώμα χωρίς ψυχή. Και το πτώμα εξωτερικά μοιάζει με τον άνθρωπο.Αλλά τι είναι στην πραγματικότητα;Μια χούφτα γης όπου σε λίγο θα εμφανιστούν σημεία φθοράς και τα σκουλήκια...
  Αγαπητε κ.Γεωργο,ΔΕΝ ΑΜΦΙΒΆΛΛΩ ότι είστε ΠΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΆΡΕΤΟΣ ΆΝΘΡΩΠΟΣ. Μπορεί και κάνατε βιαστικά συμπεράσματα, όμως θέλω να πιστέψω ότι ΔΕΝ θα βιαστείτε να κάνετε ένα βήμα προς την ΈΞΟΔΟ από την ΕΚΚΛΗΣΊΑ.ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΎΓΕΝΝΑ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.