4 Σεπ 2014

Ἰσλάμ. Οἱ γενοκτονίες ξεκίνησαν μὲ τοὺς Χριστιανοὺς τῆς Τουρκίας.

τοῦ Serkan Engin
μτφ. Εἰρήνη Καμπίτση
“Το Ἰσλὰμ δίνει τὸ δικαίωμα σὲ ὅλους τους μουσουλμάνους νὰ σκοτώσουν καὶ νὰ βιάσουν κάθε μὴ μουσουλμάνο “
Ὅπως κάποιοι εἶπαν στὴ Δύση, στὴν πραγματικότητα, ἡ ἀρμενικὴ γενοκτονία, ἡ ἀσσυριακή, τῶν Χαλδαίων, τῶν Νεστοριανῶν καὶ τῶν Ἑλλήνων ἦταν γενοκτονίες ἐναντίων των Χριστιάνων. Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ οἱ Κοῦρδοι καὶ οἱ Τοῦρκοι ἦταν οἱ μουσουλμάνοι . Ἡ κοινωνικὴ πρέλευση καὶ ἡ ἀποδοχὴ στὴ συνείδηση τοῦ πλυθησμοῦ αὐτῶν τῶν γενοκτονιῶν ἦταν οἱ Ἰσλαμικοὶ νόμοι.
Τὸ Ἰσλὰμ δίνει τὸ δικαίωμα σὲ ὅλους τούς μουσουλμάνους νὰ σκοτώσουν καὶ νὰ βιάσουν κάθε μὴ μουσουλμάνο καθὼς ἐπίσης νὰ ἁρπάξουν ὅλα τα χρήματα καὶ τὶς περιουσίες τους. Οἱ de facto δολοφόνοι σὲ αὐτὲς τὶς γενοκτονίες ἦταν οἱ ληστρικὲς ὁμάδες τῆς “Μυστικῆς (ἢ Εἰδικῆς) Ὀργάνωσης” (Teskilati Mahsusa).
Οἱ Τοῦρκοι καὶ οἱ Κοῦρδοι (Τσέτες-Cete) ποὺ σκότωσάν τους μὴ-μουσουλμανικοὺς γείτονές τους, ποὺ ὑποδούλωσαν τὶς γυναῖκες τους καὶ μικρὰ κορίτσια γιὰ σεξουαλικὴ ἐκμετάλλευση καὶ ἅρπαζαν ὅλη τὴν περιουσία τους, δὲν εἶχαν καμία....
ἐπίγνωση “ἐθνικισμο”, ὅπως εἶχαν γιὰ παράδειγμα οἱ διοικητές τους, οἱ ἡγέτες τῆς Ἐπιτροπῆς γιὰ τὴν Ἕνωση καὶ τὴν Προόδο (CUP -Ittihat ve Terakki Cemiyeti) .
Ἔτσι οἱ Τοῦρκοι καὶ οἱ Κοῦρδοι ποὺ πῆραν μέρος στὶς γενοκτονίες τῶν πληθυσμῶν ὑπὸ τὸν ὀθωμανικὸ ζυγὸ , ἔσφαξαν ἀθώους ἀνθρώπους μὲ πολὺ εὐχαρίστηση, ποὺ ὅμως δὲν εἶχε νὰ κάνει μὲ τίποτα ἀπὸ ὅλα αὐτὰ ποὺ συνθέτουν τὸν «τουρκικὸ ἐθνικισμό». Ἦταν ἁπλὰ ἀγρότες ποὺ αὐτοπροσδιορίζονταν ὡς «μουσουλμάνοι», ἀλλὰ ὄχι ὡς «Τοῦρκοι» ἢ «Κοῦρδοι»
Ἡ ἐντολὴ τῶν σφαγῶν ἀπὸ τοὺς ἡγέτες τῆς CUP ἦταν ἕνα «δῶρο» γιὰ τοὺς Τούρκους ποὺ παρασιτοῦσαν σὰν ἁρπακτικὰ γιὰ 2.000 χρόνια, καὶ μποροῦσαν μόνο νὰ στραφοῦν στὴν γεωργία καὶ τὴν κτηνοτροφία χρησιμοποιώντας τὶς δυνατότητες τῆς Ἀνατολίας.
Γιὰ τοὺς Τούρκους τὸ Ἰσλὰμ μπορεῖ νὰ θεωρηθεῖ ὡς δῶρο ἐπειδὴ εἶχαν τὴν εὐκαιρία νὰ λεηλατήσουν τοὺς «πλούσιους» μὴ-μουσουλμάνους γείτονές τους ὑπὸ τὶς διαταγὲς τν κυβερνήσεών τους, καί, ἐπίσης μποροῦσαν νὰ πάρουν ἐκδίκηση ἐναντίον τῶν μὴ μουσουλμάνων ποὺ εἶχαν, ὅπως οἱ ἴδιοι θεωροῦσαν, τὸ μεγάλο πλοῦτο.
Οἱ  Κοῦρδοι ὁμοίως, οἱ ὁποῖοι ζοῦσαν στὴν ἴδια περιοχὴ ἐδῶ καὶ χιλιάδες χρόνια καὶ δὲν εἶχαν τὴν ἱκανότητα καὶ τὴν ἱστορικὴ ἐμπειρία νὰ προοδεύσουν ἀλλιῶς πέρα ἀπὸ τὴν γεωργία καὶ τὴν κτηνοτροφία, ὅπως καὶ οἱ Τοῦρκοι ὁμόθρησκοί τους, πέτυχαν μὲ τὶς λεηλασίες νὰ ἀποκτήσουν τὸν πλοῦτο καὶ τὰ προνόμια τν μὴ-μουσουλμάνων.
Οἱ μουσουλμάνοι Τοῦρκοι καὶ Κοῦρδοι κατασπάραξάν τους μὴ-μουσουλμανικοὺς γείτονές τους σὲ κομμάτια σὰν ὕαινες δίχως ἔλεος καὶ ταυτόχρονα γέμιζαν μὲ ὑπερηφάνια γιὰ αὐτὰ τὰ κατορθώματά τους.
Ὑφάρπαξαν τὰ σπίτια καὶ τὰ καταστήματά τν μὴ-μουσουλμάνων, καὶ ὑποδούλωσαν τὶς γυναῖκες εἴτε ὡς ὀδαλίσκες ἢ παλλακίδες τοῦ σὲξ ἀλλὰ καὶ ὡς οἰκιακὲς σκλάβες στὰ “χαρέμιά” τους, ὡς «λάφυρα» δηλαδὴ κατὰ τοὺς κανόνες τοῦ Ἰσλάμ. Μποροῦσαν τέλος καὶ νὰ πουλήσουν κάποιες ἀπὸ αὐτὲς τὶς γυναῖκες καὶ τὰ κορίτσια στὰ σκλαβοπαζάρα γιὰ ἕνα κομμάτι ψωμί.
Οἱ δράστες αὐτῆς τῆς φοβερῆς περιόδου δὲν αἰσθάνονταν καμία τύψη! Ἀντιθέτως, ἔνιωθαν ὑπερήφανοι ἐπειδὴ ἔγιναν οἱ πιὸ ἄξιοί το Ἀλλάχ, τοῦ θεοῦ τοῦ Ἰσλάμ. Μὲ αὐτὲς τὶς ἀποτρόπαιες σφαγὲς γίνεται κάποιος καλύτερος μουσουλμάνος καὶ πιὸ κοντὰ στὸν παράδεισο τοῦ Ἰσλάμ, μὲ πολλὲς Οὐρὶ (ὁμαδικὸ σέξ), ἄφθονο φαϊ καὶ ποτάμια τῶν κρασιῶν.
Ζοῦσαν συμφιλιωμένοι μὲ τὸν ἑαυτὸ τοὺς ἐπειδὴ τηροῦσαν τοὺς νόμους τοῦ δικοῦ τους θεοῦ, τοῦ Ἀλλὰχ καὶ τῆς κυβέρνησης. Βίασαν μικρὰ κορίτσια καὶ γυναῖκες, ἔσφαξαν ἀθώους ἀνθρώπους, ἔκαψαν τὰ παιδιὰ ζωντανά, σφαγίασαν ἑκατομμύρια χριστιανῶν στὸ ὄνομα τῆς “εἰρηνικής” θρησκείας τοῦ Ἰσλάμ.
Ἐπειδὴ ὁ Ἀλλὰχ τοὺς ἦταν πολὺ ἀνελέητος μὲ τοὺς “ἀπίστους”!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.