20 Αυγ 2014

«Κουρέλιασαν τὸ Σύνταγμα»

Ἀποσπάσματα ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ πρώην προέδρου τοῦ Ἀρείου Πάγου, Βασίλειου Νικόπουλου δημοσιεύει ἡ ἐφημερίδα “Τὸ Παρόν”. Ὁ ἀνώτατος δικαστικὸς λειτουργὸς καταγγέλλει ὅτι ἔχει αὐτοκαταλυθεῖ τὸ κράτος ἐνῶ εἴμαστε ἐδῶ καὶ τουλάχιστον 4 χρόνια ὑποτελεῖς στοὺς δανειστές.
Ὁ κ. Νικόπουλος τονίζει ὅτι ἡ Κυβέρνηση λειτουργεῖ ὡς ἐντολοδόχος τῆς τρόϊκας ἐνῶ ἡ Ἱστορία “δὲν θὰ συγχωρήσει ποτὲ τὸ κατάπτυστο ΝΑΙ στοὺς οἰκονομικοὺς εἰσβολείς”. Τέλος, σημειώνει ὅτι πρώτη φορὰ στὴν ἱστορία τοῦ τόπου, τὸ Σύνταγμα ἔγινε κουρελόχαρτο.
Πρόκειται γιὰ διαπιστώσεις ἑνὸς ἀνώτατου δικαστή, τὶς ὁποῖες μὲ ζηλευτὸ θάρρος καὶ γενναιότητα σὲ αὐτοὺς τοὺς δύσκολους καιρούς, ὅταν ἄλλες γνωστὲς προσωπικότητες τοῦ δημόσιου βίου ἔχουν κρυφθεῖ. Τὸ βιβλίο μὲ τὸν τίτλο «Ἀγαπημένο μου… Σύνταγμα ἢ ἀντισυνταγματικοὶ παραλογισμοὶ – Ἡ ἀλήθεια γιὰ τὴν σημερινὴ ἀντισυνταγματικὴ κατάσταση τῆς Ἑλλάδας» κυκλοφορεῖ αὐτὲς τὶς μέρες ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις ΑΡΜΟΣ.
Διαβάστε ὁλόκληρό το κείμενο τοῦ κ. Νικόπουλου:...
«Ὁ λαὸς δὲν εἶναι “ὁ ἀφέντης τοῦ σπιτιοῦ του”, στὸ ὁποῖο κανένας δὲν μπορεῖ νὰ μπεῖ χωρὶς τὴν ἄδειά του. Ὁ λαὸς ἔχει τεθεῖ στὴν μπάντα. Ἡ Ἑλλάδα δὲν ἔχει πλέον τὸ κυριαρχικὸ δικαίωμα, τὸ ὁποῖο ἔχει ἐξ ὁρισμοῦ κάθε ἀνεξάρτητο κράτος, νὰ διαχειρίζεται ὅπως αὐτὴ θέλει τὸν ὅποιο ἐθνικό της πλοῦτο, ἀλλὰ ὡς ὑποτελὴς πλέον χώρα ὀφείλει νὰ ἀκολουθεῖ τὶς ἐντολὲς τῶν δανειστῶν της, οἱ ὁποῖοι εἶναι οἱ οἰκονομικῶς ἀλλὰ καὶ πολιτικῶς κυρίαρχοι αὐτοῦ το τόπου.
Ἡ Ἑλλάδα ἔχει παραιτηθεῖ ἀπὸ τὴν ἐθνική της κυριαρχία, αὐτοκαταλύεται ὡς ἀνεξάρτητο κράτος καὶ γίνεται ὑποτελὴς στοὺς δανειστές της, αὐτοκαταλύεται ἕνα κράτος χωρὶς πόλεμο ἐν καιρῶ εἰρήνης. Πρόκειται γιὰ πρωτοφανὲς ἱστορικὸ γεγονός. Μὲ τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ ἀγγλικοῦ δικαίου καὶ ὄχι τοῦ ἑλληνικοῦ, ἐπέρχεται καὶ ἡ ἀπώλεια τῆς νομικῆς μας κυριαρχίας. Οἱ δανειακὲς συμβάσεις ἔπρεπε νὰ εἶχαν γίνει ἀπὸ τὴν αὐξημένη πλειοψηφία τῶν τριῶν πέμπτων του ἀριθμοῦ τῶν βουλευτῶν, δηλαδὴ ἀπὸ ἑκατὸν ὀγδόντα βουλευτές. Οἱ συμβάσεις αὐτὲς εἶναι νομικῶς ἀνυπόστατες καὶ ὡς τέτοιες δὲν παράγουν ἔννομα ἀποτελέσματα.
Τὴν πραγματικὴ ἐξουσία στὴν ὑποτελῆ πλέον αὐτὴ χώρα ἀσκοῦν ἀπὸ κοινοῦ το περίφημο ΔΝΤ, ἡ αὐτοαποκαλούμενη Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση καὶ ἡ Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα. Οἱ τρεῖς αὐτοὶ νέοι κατακτητές μας, προκειμένου νὰ ἀσκοῦν ἀποτελεσματικότερα τὴν κατοχική τους ἐξουσία στὴ χώρα μας, συνέστησαν τὴν “τρόικα”, στὴν ὁποία λογοδοτεῖ ἡ κυβέρνηση γιὰ τὴν πιστὴ ἐφαρμογὴ τῶν ὑποδειχθέντων καὶ δέχεται τὶς παρατηρήσεις της καὶ λαμβάνει νέες ἐντολές, χωρὶς νὰ ἔχει τὴ δυνατότητα νὰ ἐνεργήσει ὡς κυβέρνηση ἀνεξάρτητου κράτους, ἀλλὰ ἐνεργεῖ ὡς ἐντολοδόχος κυβέρνηση τῶν δανειστῶν. Ἡ παρουσία τῆς «τρόικας» στὴ χώρα μας εἶναι ἀντισυνταγματικὴ καὶ παράνομη καὶ ὡς τέτοια θὰ ἔπρεπε νὰ εἶχε ἐξαρχῆς ἀποκρουσθεῖ.
Δὲν εἶναι δυνατὸν ἡ Ἱστορία τῆς Ἑλλάδας, ποὺ εἶναι γεμάτη ἀπὸ “ΟΧΙ” καὶ ἀντιστάσεις κατὰ τοῦ ὁποιουδήποτε σφετεριστή τῆς ἐθνικῆς μας κυριαρχίας, νὰ συγχωρήσει τὸ κατάπτυστο “ΝΑΙ”, τὸ ὁποῖο ἐν καιρῶ εἰρήνης εἶπε ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση στοὺς εἰρηνικοὺς οἰκονομικοὺς εἰσβολεῖς. Ὁ πόλεμος εἶναι ἡ μεγαλύτερη ἀπειλὴ γιὰ ἕνα κράτος. Καὶ ὅμως, τούτη ἡ χώρα δὲν δίστασε ἀνὰ τοὺς αἰῶνες νὰ ἀντιστέκεται καὶ νὰ λέει “ΟΧΙ” καὶ σὲ πολεμικοὺς κινδύνους ἀκόμα, οἱ ὁποῖοι τὴν ἀπειλοῦσαν μὲ ἀφανισμό. Ἀκόμη καὶ οἱ ξένοι ὁμολογοῦν ὅτι ἡ “τρόικα” τῆς Ἑλλάδος εἶναι “οἱ ἄνδρες μὲ τὰ μαύρα”, ὅπως ἔγραψε ἡ γαλλικὴ ἐφημερίδα “Le Monde”, ποὺ θυμίζουν στοὺς Ἕλληνες παλιὲς κατοχικὲς μέρες. Ἡ ἀλήθεια εἶναι πὼς ἡ “τρόικα” εἶναι ὁ ἐφιάλτης τῆς ἑλληνικῆς κυβέρνησης, ὁ μπαμπούλας ποὺ ἀπειλεῖ κάθε τόσο μὲ πτώχευση τὴ χώρα ἂν τολμήσει νὰ τῆς ἀντισταθεῖ. Δὲν ὑπάρχει χώρα στὸν κόσμο ποὺ νὰ μὴ δανείζεται, καμία ὅμως χώρα στὸν κόσμο δὲν ἔχει παραδώσει -ἄνευ ὅρων μάλιστα- τὴν κυριαρχία της στοὺς δανειστές, ὅπως ἔκανε ἡ Ἑλλάδα.
Ἡ κυβέρνηση ὄφειλε νὰ ὑπερασπισθεῖ τὴν ἐθνική μας κυριαρχία, νὰ σεβασθεῖ τὸ Σύνταγμα ποὺ τὴν κατοχυρώνει καὶ νὰ τὸ ἀντιτάξει στοὺς ἑταίρους δανειστές μας ὡς ἀσπίδα τοῦ Ἔθνους κατὰ πάσης ἐκ μέρους τους ἀπειλῆς. Ἔφεραν ἕναν τόσο περήφανο καὶ ἀξιοπρεπῆ λαὸ στὸ χεῖλος τοῦ κρημνοῦ. Ὁδήγησαν τοὺς Ἕλληνες στὴν ἀπόγνωση καὶ πολλοὺς καὶ στὴν αὐτοκτονία ἀκόμη.
Ποιὸς Ἕλληνας θὰ μποροῦσε νὰ φαντασθεῖ ὅτι μιὰ δημοκρατικὴ κυβέρνηση θὰ λεηλατοῦσε τὰ εἰσοδήματά του μὲ ἀλλεπάλληλες φορολογικὲς ἐπιβαρύνσεις σὲ βάρος μόνο τν μισθωτῶν, τῶν συνταξιούχων καὶ τῶν μικρομεσαίων, ποὺ εἶναι ἀντίθετες μὲ τὸ Σύνταγμα, τὸ ὁποῖο προβλέπει τὴ συνεισφορὰ στὰ δημόσια βάρη ὅλων τν Ἑλλήνων χωρὶς διακρίσεις, ἀνάλογα μὲ τὶς δυνάμεις τους. Καὶ ὅλα αὐτὰ καὶ τόσα ἄλλα συνέβησαν στὴν Ἑλλάδα κατὰ τὴν τετραετία 2010-2013 καὶ θὰ ἐξακολουθοῦν δυστυχῶς νὰ συμβαίνουν τὶς οἶδε μέχρι πότε, κατὰ παράβαση τοῦ Συντάγματος, τὸ ὁποῖο πρώτη φορὰ στὴν Ἱστορία αὐτοῦ το τόπου γνώρισε τέτοια περιφρόνηση ἀπὸ τὸ ἴδιο το κράτος, ποὺ φάνηκε ἀνάξιο ἑνὸς τόσο δημοκρατικοῦ καὶ ἀνθρώπινου Συντάγματος»

1 σχόλιο:

  1. Ο πρωην Προεδρος του Αρειου Παγου προσφερει εργο σημαντικοτατο

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.