22 Αυγ 2014

Τὸ μέρος στὸ ὁποῖο "τρέχει" ΝΕΡΟ, ΑΙΜΑ καὶ ΠΝΕΥΜΑ

Γράφει  Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας 
Προσπαθώντας νὰ δώσει μήνυμα ἀντιτζιχαντιστικοὺ πνεύματος ἡ παραπάνω ἐφημερίδα συνοδεύει τὴν φωτογραφία μὲ τὸν πρωτοσέλιδο τίτλο «Ἄγριοι» (Savages). Ἔπρεπε νὰ δοῦμε πρῶτα σὲ δεκάδες βίντεο τὶς φρικτὲς ἑκατόμβες ἀγρίως σφαγιασθέντων ἀθώων συνανθρώπων μας γιὰ νὰ κινητοποιηθοῦν τὰ δυτικὰ ΜΜΕ καὶ νὰ προσπαθοῦν νὰ σταματήσουν τὸν ΕΦΙΑΛΤΗ ποὺ ξεκίνησε ἐδῶ καὶ τρία χρόνια στὴν περιοχὴ τῆς Μεσοποταμίας ποὺ εἶναι ἡ βιβλικὴ ἀναφορὰ τοῦ "κήπου τῆς ΕΔΕΜ" ( ἐνδιάμεσος καὶ πέριξ χῶρος μεταξύ των ἀρχαίων ποταμῶν Τίγρη καὶ Εὐφράτη σὲ Ἰρὰκ-Συρία- Κουρδιστάν).
Στὸν "κῆπο τῆς ΕΔΕΜ" τὸ προπατορικὸ ἁμάρτημα σημάδεψε τὴν ἀνθρωπότητα. Μέσα σὲ αὐτὸ τὸ μέρος ἔπεσαν οἱ μάσκες τοῦ "πονηροὺ" καὶ ἀποκαλύφθηκε ἡ ὑπόστασή του καὶ ἀνακηρύχθηκε ὁ ὑπ' ἀριθμὸν 1 ἀνθρωποκτόνος ἐχθρός το γένους τῶν ἀνθρώπων. Τὸ μέρος λοιπὸν αὐτὸ ὅπου τρέχουν τὰ νερὰ τοῦ Τίγρη καὶ τοῦ Εὐφράτη εἶναι οἰκεῖο σὲ αὐτὸν καὶ....
τὸ περιδιαβαίνει μὲ δολοφονικὴ ἄνεση μέχρι τὶς ἡμέρες μᾶς ὑπενθυμίζοντας τὴν παρουσία του .
Ἑκατοντάδες ἰσλαμοφασίστες τζιχαντιστὲς τὴ συνεργεῖα του, δίνουν σήμερα μὲ ἀπροκάλυπτα ἐγκλήματα τὸ στίγμα τοῦ "πατέρα" τους, τοῦ πνεύματος τοῦ ἀρχαίου ὄφι. Ἐγκλήματα ποὺ δὲν τὰ χωράει ὁ ἀνθρώπινος νοῦς καὶ δημιουργοῦν "πλωτοὺς ποταμοὺς αἵματος" ἐκεῖ ποὺ ὁ ΑΓΙΟΣ ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ ἔστησε τὸν Παραδεισο¨.
¨ Η Rou’aa Diab ἦταν ὀδοντίατρος στὴ πόλη Al- Mayadeen, κοντὰ στὰ σύνορα μὲ τὸ Ἰρακ, ἡ ὁποία καὶ συνελήφθη μαζὶ μὲ ἄλλα τέσσερα ἄτομα πρὶν ἀπὸ δυὸ ἡμέρες ἀπὸ τοὺς ἰσλαμιστὲς δολοφόνους τοῦ ΙΚΙΛ μὲ τὴν κατηγορία ὅτι δεχόταν ἄντρες ἀσθενεῖς στὸ ἰατρεῖο της.
Οἱ φονταμεταλιστὲς μουσουλμάνοι τὴν ἐκτέλεσαν γιατί παραβίασε «τὸν ἠθικὸ νόμο» τοῦ ἰσλὰμ ποὺ προβλέπει οἱ γυναῖκες νὰ μὴν ἔχουν καμία ἐπαφὴ μὲ ἄντρες πλὴν τῶν συζύγων τους. Τὸ ἀραβικὸ ἐνημερωτικὸ δίκτυο Almasdar News ἐπιβεβαίωσε τὴν εἴδηση τοῦ θανάτου της, δημοσιοποιώντας τὴ φωτογραφία τοῦ θύματος. (hellasforce.com)
Στοὺς μεγάλους ποταμοὺς λοιπὸν τῆς Μεσοποταμίας πάντα ἔτρεχε καὶ τρέχει μαζὶ μὲ τὸ ζωογόνο Νερὸ καὶ Αἷμα μαρτυρικό.
Ὁ Ἅγιος Παραμόνος μαρτύρησε μαζὶ μὲ ἄλλους 370 χριστιανοὺς στὰ μέσα το 3ου μ.Χ. αἰώνα, ὅταν αὐτοκράτορας ἦταν ὁ Δέκιος, ποὺ εἶχε κάνει πολλοὺς φόνους χριστιανῶν. Τότε λοιπόν, κοντὰ στὸν ποταμὸ Τίγρη ὑπῆρχαν ἰαματικὰ λουτρά. Στὰ λουτρὰ αὐτὰ εἶχε πάει καὶ ἕνας φανατικὸς λάτρης τῶν εἰδώλων, ὁ ἄρχων Ἀκυλίνος.
Ὅταν ἔκανε θυσίες στὸ ναὸ τῆς Ἴσιδος, ἔδωσε διαταγὴ νὰ συμμετέχουν σ' αὐτὲς ὁ Παραμόνος καὶ ἄλλοι 370 χριστιανοί, ποὺ εἶχαν συλληφθεῖ καὶ τοὺς κρατοῦσαν φυλακισμένους.  Ὅλοι ὅμως ἀρνήθηκαν. Καὶ ἐνῶ γίνονταν οἱ εἰδωλολατρικὲς θυσίες, οἱ πιστοί το Χριστοῦ ἔψαλλαν «ψαλμοῖς καὶ ὕμνοις καὶ ὠδαῖς πνευματικαῖς» (Πρὸς Ἐφεσίους, ἐ' 19) στὸ Σωτήρα τοὺς ΧΡΙΣΤΟ. Ὁ Ἀκυλίνος, ἐξαγριωμένος ἀπὸ τὴ στάση τους, διέταξε νὰ τοὺς σκοτώσουν. Ὅρμησαν ἐναντίον τοὺς οἱ στρατιῶτες, καὶ κτυπώντας τους μὲ τὶς λόγχες, καταξέσχισαν τὰ σώματά τους. Ἔτσι, μαρτυρικὰ καὶ ἔνδοξα παρέδωσαν ὅλοι τὴ γενναία ψυχή τους στὸ στεφανοδότη Χριστό. Ἡ Ἐκκλησία μᾶς ἑορτάζει τὴν μνήμη τοῦ ἁγίου Παραμόνου καὶ τῶν σὺν αὐτῶ 370 μαρτύρων στὶς 29 Νοεμβρίου.
Ὅμως οἱ μεγάλοι ποταμοὶ τοῦ Τίγρη καὶ τοῦ Εὐφράτη δὲν τρέχουν μόνο Νερὸ καὶ Αἷμα ἀλλὰ καὶ ΠΝΕΥΜΑ, ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ... Τί ἔκανε ὁ ΘΕΟΣ στὸν κῆπο τῆς Ἐδὲμ  ἐκεῖ ποῦ σήμερα σφάζουν οἱ τζιχαντιστές; Ὁ Θεὸς φωνάζει ἐν μέσω τοῦ παραδείσου: Ἀδὰμ ποῦ εἶ; Οἱ πρωτόπλαστοι κρύβονται ἐξαιτίας τῶν ἐνοχῶν τους. Ἀντὶ ὅμως ὁ Θεὸς νὰ εἰσπράξει  τὴν ὁμολογία τοῦ  Ἀδὰμ γιὰ τὸ ἂν ἔφαγε ἀπὸ τὸν ἀπαγορευμένο καρπό, βρίσκει μπροστά Του τὴν μετάθεση τῶν εὐθυνῶν στὴ γυναίκα. Τὸ ἴδιο κάνει καὶ ἡ γυναίκα μεταθέτοντας μὲ τὴ σειρὰ της τὴν εὐθύνη της στὸν διάβολο.
Ο  ΘΕΟΣ πολὺ ὀργισμένος μετὰ τὸ προπατορικὸ ἁμάρτημα ἔδιωξε καὶ τοὺς δύο πρωτοπλάστους ἀπὸ τὸν Παράδεισο. Καὶ εἶπε στὸ φίδι:
«Γι' αὐτὸ ποὺ ἔκανες, καταραμένο νὰ 'σαι μόνο ἐσὺ ἀπ' ὅλα τα ζῶα τῆς γῆς! Μὲ τὴν κοιλιὰ θὰ σέρνεσαι, καὶ χῶμα θὰ τρῶς σ' ὅλη σου τὴ ζωή.
"Και ἔχθραν θήσω ἀνὰ μέσον σου καὶ ἀνὰ μέσον τς γυναικὸς καὶ ἀνὰ μέσω τοῦ σπέρματος αὐτῆς. ΑΥΤΟΣ σοῦ τηρήσει κεφαλήν, καὶ σὺ τηρήσεις αὐτοῦ πτέρναν", δὴλ.  Ἔχθρα θὰ βάλω ἀνάμεσα σ' ἐσένα καὶ στὴ γυναίκα, κι ἀνάμεσα στὸ σπέρμα σου καὶ στὸ σπέρμα της. Ἐκεῖνος θὰ σοῦ συντρίψει τὸ κεφάλι κι ἐσὺ θὰ τοῦ πληγώσεις τὴ φτέρνα».
Ἃς προσέξουμε. Τὸν ὄφι δὲν τὸν ρωτᾶ γιὰ τὸ τί ἔπραξε διότι γνωρίζει ὁ Θεὸς πὼς ἐνήργησε ἐξ’ ἰδίας πρωτοβουλίας. Ὁ σατανᾶς ἤδη μετὰ τὴν πτώση του εἶχε κατακριθεῖ. Τὸ φίδι τιμωρεῖται μὲ τὸ νὰ περπατᾶ μὲ τὴν κοιλιά του καὶ νὰ τρώει χῶμα πράγμα ποὺ συμβολίζει τὴν τέλεια συντριβὴ τοῦ διαβόλου.
Καὶ συνεχίζει ὁ ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΣ καὶ τοῦ λέει:
Τὴν γυναίκα νίκησες σατανά καὶ δι’ αὐτῆς τὸν ἄνδρα... ἀπὸ γυναίκα ὅμως θὰ νικηθεῖς. Ἐδῶ εἰκονίζεται ἡ Θεοτόκος. Τὸ δὲ «καὶ ἀνὰ μέσω τοῦ σπέρματος ΑΥΤΗΣ» δηλοὶ τὸν μέλλοντα Λυτρωτὴ Χριστό. Δηλοὶ  ἐπίσης καὶ τὴν Παρθενία τῆς Παναγίας, διότι ὄχι ἐκ σπέρματος ἀνδρός, ἀλλὰ ἐκ σπέρματος ΑΥΤΗΣ…δὴλ τῆς γυναικὸς θὰ προκύψει ὁ Λυτρωτὴς Χριστός.
Ὁ Φιλόστοργος Πατὴρ εὐαγγελίζεται τὴν ὑπόσχεση τῆς ἐλεύσεως τοῦ Λυτρωτή καὶ τὴν πλήρη συντριβὴ τοῦ σατανά, ἐξ’ ου και Πρωτοευαγγέλιο ονομασθηκε ὁ στίχος αὐτός.
Η ΠΑΝΑΓΙΑ μας ποὺ γιορτάζει αὐτὲς τὶς μέρες τοῦ Αὐγούστου (ΕΝΝΙΑΜΕΡΑ), λέτε νὰ μὴν βλέπει τὰ ποτάμια αἵματος  τῶν σφαγῶν ἀπὸ παράφρονες φανατικοὺς ἐγκληματίες ποὺ γέμισαν τὸν "παράδεισο τῆς Ἐδέμ"  καὶ ἑτοιμάζονται τὰ ματωμένα αὐτὰ ποτάμια νὰ ξεχυθοῦν στὴν Εὐρώπη καὶ σὲ ἄλλα μέρη;
Λέτε νὰ ΜΕΙΝΕΙ μὲ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΑ ΧΕΡΙΑ ἡ ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ τῆς Οἰκουμένης;
Ἢ θὰ ξαναδοῦμε πάλι τὴν ΟΡΓΗ τοῦ ΘΕΟΥ ἀπὸ τὴν ἴδια ἀκριβῶς περιοχὴ πού  "σημαδεύτηκε" ἡ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου;
Ἀλλοίμονο στὸ "φίδι τῶν τζιχαντιστών" καὶ τῶν συνεργῶν τους!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.