18 Ιουλ 2014

«Ἑκατοντάδες Ἕλληνες μουσουλμάνοι τῆς Θράκης δίνουν καθημερινὰ ἀγώνα γιὰ νὰ παραμείνουν Ἕλληνες»

Τοῦ Πομάκου Δημοσιογράφου Σ. Καραχότζα
Xρονικὰ περιθώρια γιὰ ἄλλη καθυστέρηση δὲν ὑπάρχουν. Μόνο ἂν ἑνωθοῦμε μποροῦμε νὰ ἀλλάξουμε τὴν κατάσταση στὴ Θράκη. Μετὰ τὴν σκληρὴ προσπάθεια καὶ τὸν ἀδιάκοπο ἀγώνα μας ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια μποροῦμε πλέον νὰ ποῦμε πὼς ἔχουμε φτάσει σὲ σημεῖο νὰ γνωρίζουν ἂν ὄχι ὅλοι τουλάχιστον οἱ περισσότεροι συμπατριῶτες μας Ἕλληνες ἐντὸς καὶ ἐκτὸς Ἑλλάδας τὴν κατάσταση ποὺ ἐπικρατεῖ στὴ Θράκη κυρίως ἀναφορικὰ μὲ τὴν μουσουλμανικὴ μειονότητα. Μέσα ἀπὸ τὴ συνεχῆ ἐνημέρωση ποὺ παρέχουμε, τόσο μέσα ἀπὸ κείμενα σὰν κι αὐτὸ ὅσο καὶ μὲ τὶς διάφορες ἐκδηλώσεις ποὺ πραγματοποιοῦνται σὲ τακτὰ χρονικὰ διαστήματα ἀνὰ τὴν Ἑλλάδα καὶ ἔχουν ὡς βασικό τους θέμα τοὺς Ἕλληνες μουσουλμάνους τῆς Θράκης καὶ τὴν συστηματικὴ προσπάθεια ἐκτουρκισμοῦ τους, πλέον κανένας δὲ μπορεῖ νὰ πεῖ πὼς δὲ γνωρίζει τί ἀκριβῶς γίνεται στὴ Θράκη. Ἂν κάποιος τὸ πεῖ αὐτό, ἢ ψέματα θὰ λέει ἢ ἁπλὰ δὲν ἐνδιαφέρθηκε ὁ ἴδιος νὰ μάθει.
Φυσικὰ σκοπὸς μας πάντα ἦταν νὰ ἐνημερωθοῦν οἱ ἁπλοὶ Ἕλληνες, οἱ ἁπλοὶ πολίτες γιὰ τὴ Θράκη καὶ ὄχι ἡ ἐπίσημη ἑλληνικὴ πολιτεία, ἡ ὁποία ἔτσι κι ἀλλιῶς γνωρίζει τὰ πράγματα καλύτερα κι ἀπὸ ἐμᾶς τοὺς ἴδιους. Θεωρούσαμε καὶ θεωροῦμε πὼς εἶναι ὄχι ἁπλὰ χρήσιμο ἀλλὰ ἀπολύτως ἀναγκαῖο νὰ....
μάθουν ὅλοι γιὰ τὸν ἀγώνα ποὺ δίνουν καθημερινὰ ἑκατοντάδες Ἕλληνες μουσουλμάνοι τῆς Θράκης γιὰ νὰ παραμείνουν Ἕλληνες καὶ νὰ ἀποφύγουν τὸν ἐκτουρκισμό τους. Φυσικὰ γιὰ ἐμᾶς εἶναι δεδομένο πὼς ἡ προσπάθεια αὐτὴ θὰ ἔχει καὶ συνέχεια, ὥστε κανένας νὰ μὴ μπορεῖ νὰ πεῖ πὼς δὲν ἄκουσε, δὲν ἔμαθε.
Δὲν ξέρω ὅμως ἂν μόνο μιὰ ἐνημέρωση γιὰ τὰ ὅσα συμβαίνουν στὴ Θράκη εἶναι ἀρκετή. Καὶ τὸ λέω αὐτὸ διότι, παρόλο ποὺ πλέον οἱ πάντες γνωρίζουν γιὰ τὰ βρόμικα πολιτικὰ παιχνίδια ποὺ παίζονται στὴ Θράκη, ἡ κατάσταση χειροτερεύει μέρα μὲ τὴ μέρα καὶ τὸ παιχνίδι σιγὰ σιγὰ χάνεται. Μοῦ περνάει ἀπὸ τὸ μυαλὸ ἀκόμα καὶ ἡ σκέψη πὼς τὴν ἐνημέρωση ποὺ παρέχουμε ἀναφορικὰ μὲ τὶς δράσεις τοῦ τουρκικοῦ προξενείου τῆς Κομοτηνῆς καὶ τῶν ἀνθρώπων του μπορεῖ νὰ τὴν ἐπιδιώκει ἡ ἴδια ἡ Ἄγκυρα ἐπειδὴ ἐνδεχομένως θεωρεῖ πὼς μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ ἔστω καὶ ἄθελά μας προβάλουμε τὸ «ἔργο» τοῦ τουρκικοῦ προξενείου στὴ Θράκη.
Γιὰ παράδειγμα, ἐγὼ ὁ ἴδιος στὸ τελευταῖο μου ἄρθρο ἀναφέρθηκα στὴν οἰκονομικὴ ἐνίσχυση ποὺ παρέχει ἡ Τουρκία γιὰ τὴν ἀνέγερση νέων τζαμιῶν στὰ Πομακοχώρια τῆς Ξάνθης καὶ ὄχι μόνο καὶ παρόλο ποὺ δὲν εἶχα τέτοιο σκοπό, ἔστω καὶ ἄθελά μου ἀνέδειξα μιὰ δράση τοῦ τουρκικοῦ προξενείου ἡ ὁποία ἀνακουφίζει οἰκονομικά τούς κατοίκους τῶν οἰκισμῶν στοὺς ὁποίους κτίζονται νέα τζαμιά, ἀνέδειξα δηλαδὴ μιὰ δράση τὴν ὁποία μόνο θετικὰ βλέπουν αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι, ἀφοῦ μὲ τὴν ἐνίσχυση αὐτὴ καὶ νέο τζαμὶ θὰ ἀποκτήσει τὸ χωριό τους  καὶ τὸ χέρι στὴ τσέπη δὲ θὰ χρειαστεῖ νὰ βάλουν.
Αὐτὸ φυσικὰ δὲ σημαίνει πὼς θὰ πρέπει νὰ κλείσουμε τὰ στόματά μας καὶ νὰ μὴ μιλᾶμε γιὰ ὅλα αὐτὰ ποὺ κάνει τὸ τουρκικὸ προξενεῖο στὴ Θράκη. Πιστεύω ὅμως πὼς πέρα ἀπὸ τὴν ἀνάδειξη αὐτῶν τῶν δράσεων τοῦ τουρκικοῦ προξενείου θὰ πρέπει νὰ γίνουν καὶ ἄλλες κινήσεις ἀπὸ τὴ μεριά μας. Μὲ τὸ νὰ τὰ λέμε μόνο δὲν πετυχαίνουμε κάτι, ἴσα ἴσα ὅπως εἶπα καὶ πρὶν ἡ κατάσταση χειροτερεύει καὶ τὸ παιχνίδι χάνεται. Ἄρα δὲ φτάνει μόνο νὰ τὰ λέμε καὶ ἡ ἐνημέρωση αὐτὴ θὰ πρέπει νὰ συνοδεύεται κι ἀπὸ ἄλλες δράσεις, οἱ ὁποῖες ἀσφαλῶς θὰ ἔχουν ἕναν καὶ μοναδικὸ σκοπό, νὰ μὴν ἐπιτρέψουμε τὸν ἐκτουρκισμὸ τῶν Ἑλλήνων μουσουλμάνων τῆς Θράκης.
Ἀναφέρομαι σὲ δράσεις τὶς ὁποῖες δὲ μπορῶ οὔτε ἐγὼ ἀλλὰ οὔτε καὶ κανένας ἄλλος νὰ τὶς κάνει μόνος του ἀλλὰ θὰ πρέπει νὰ τὶς κάνουμε ὅλοι μαζί. Ἄρα ἡ λύση εἶναι μία καὶ μοναδική: Ὅλοι ἐμεῖς ποὺ ἀγαπᾶμε τὴ Θράκη καὶ δίνουμε αὐτὸν τὸν δύσκολο ἀγώνα θὰ πρέπει νὰ ἑνωθοῦμε σὰ μιὰ γροθιά, νὰ βάλουμε στὴν ἄκρη τὶς ὅποιες διαφορές μας καὶ νὰ δοῦμε τί μποροῦμε νὰ κάνουμε ὅλοι μαζὶ γιὰ τὴ Θράκη μας. Θὰ πρέπει νὰ ξεκαθαρίσω πὼς ὅταν ἀναφέρομαι σὲ ἄλλες δράσεις τὶς ὁποῖες πρέπει νὰ ἀναλάβουμε δὲν ἔχω κάτι συγκεκριμένο στὸ μυαλό μου ἀλλὰ εἶμαι σίγουρος πὼς ὅλοι μαζὶ θὰ μπορέσουμε νὰ βροῦμε αὐτὸ ἢ αὐτὰ ποὺ πρέπει νὰ κάνουμε.
Θεωρῶ πὼς χρονικὰ περιθώρια γιὰ ἄλλη καθυστέρηση δὲν ὑπάρχουν, θὰ πρέπει τώρα νὰ συγκεντρωθοῦμε ὅλοι μαζὶ καὶ νὰ φτιάξουμε ἕνα χρονοδιάγραμμα μὲ τὶς ἑπόμενες κινήσεις μας μὲ τὴ διαφορὰ πὼς αὐτὴ τὴ φορὰ θὰ εἶναι ὁμαδικὲς καὶ ὄχι ἀτομικές. Μόνο ὅλοι μαζὶ θὰ καταφέρουμε νὰ ἀνατρέψουμε τὴν ὑφιστάμενη κατάσταση στὴ Θράκη, μόνο ὅλοι μαζὶ ἑνωμένοι θὰ μπορέσουμε νὰ πετύχουμε ὅλα ὅσα δὲ μπορεῖ (ἢ μᾶλλον δὲ θέλει) νὰ πετύχει ἡ ἑλληνικὴ πολιτεία, ἀπὸ τὴν ὁποία, εἶναι περιττὸ νὰ πῶ, πὼς δὲν περιμένουμε σχεδὸν τίποτα πλέον ἢ μᾶλλον τὸ μόνο ποὺ περιμένουμε εἶναι νὰ βάλει καὶ ἐπίσημα πωλητήριο γιὰ τὴ Θράκη. Ἂν δὲν ἀντιδράσουμε τώρα ὅλοι μαζί σε λίγο καιρὸ θὰ εἶναι πολὺ ἀργὰ καὶ τότε θὰ πρέπει νὰ ἔχουμε μιὰ πολὺ καλὴ δικαιολογία πρὸς τὰ παιδιά μας ποὺ ἐπιτρέψαμε νὰ γίνει ἕνα τόσο μεγάλο κακὸ στὴ Θράκη.
Ή ΤΩΡΑ Ή ΠΟΤΕ

2 σχόλια:

 1. ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ.
  ΑΣ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΝ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ-ΑΥΤΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΙΟ ΑΝΑΙΜΑΚΤΟ ΚΑΙΡΙΟ ΚΤΥΠΗΜΑ ΣΤΟΝ ΕΧΘΡΟ.
  Καλλιόπη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΕΛΛΗΝΑΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ, Γ Ι ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΣΗΜΑΙΑ ΜΑΣ ΥΠΑΡΧΕΙ Ο ΣΤΑΥΡΟΣ.
  ΛΑΘΟΣ ΛΟΙΠΟΝ ΝΑ ΤΟΥΣ ΟΝΟΜΑΤΙΖΕΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ, αλλά θα έπρεπε να τούς λέτε : ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΑΣ ΤΟ ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ ΑΥΤΟ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.