20 Φεβ 2014

Τί προτιμᾶμε, ἄθεους στὸ Ὅρος ἢ θεομπαῖχτες στὸ ἱερό;

π. Ἰωάννης Ρωμανίδης: "Γιὰ τὴν Ἐκκλησία εἴτε ὁ ἄθεος μαρξισμὸς εἴτε ἡ δεξιὰ μασωνία εἶναι τὸ ἴδιο πράγμα"
Γράφει ὁ Σωτήρης Μητραλέξης
Ὁ Ἀλέξης Τσίπρας (γιὰ τὸν ὁποῖον ὁ γράφων δὲν τρέφει ἰδιαίτερη πολιτικὴ συμπάθεια: κάθε ἄλλο) εἶναι πρόεδρος τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολιτεύσεως τῆς χώρας, κάτι ποὺ καθ’ αὐτὸ συνιστᾶ θεσμό. Ὡς ἐκ τῆς θέσεως τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολιτεύσεως, εἶναι ἐφικτὸ καὶ πιθανὸ νὰ ἐκλεγεῖ (ὀψέποτε) πρωθυπουργὸς τῆς χώρας. Τμῆμα τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους, καὶ δὴ αὐτοδιοίκητο, μὲ ἰδιαίτερο καθεστώς, εἶναι τὸ Ἅγιον Ὅρος. Ἀδιανόητό το νὰ μὴν τὸ ἔχει ἐπισκεφθεῖ ἕνας πιθανὸς μελλοντικὸς πρωθυπουργός, νὰ μὴν γνωρίζει ἀπὸ πρῶτο χέρι τὴν ἰδιαιτερότητά του καὶ τὰ ζητήματα τὰ σχετικὰ μὲ αὐτὴν (μολαταύτα, οὐκ ὀλίγοι ἐπαγγελματίες τῆς εὐσέβειας ἐξελέγησαν πρωθυπουργοὶ τῆς χώρας χωρὶς νὰ τὸ ἔχουν ἐπισκεφθεῖ ποτέ τους). Ἰδίως δὲ ἂν ἔχει δηλώσει ἄθεος, ἂν δὲν ἔχει γαλουχηθεῖ στὴν Ἐκκλησία ποὺ γεννᾶ τὴν μοναστικὴ πολιτεία τοῦ Ὅρους: τότε, ὀφείλει νὰ τὴν ἐπισκεφθεῖ ἔτι περαιτέρω, ὀφείλει νὰ γνωρίζει πρὶν διοικήσει. Ἄρα, ὁ Ἀλέξης Τσίπρας καλῶς πράττει καὶ τὴν ἐπισκέπτεται, καὶ δὴ χωρὶς νὰ ὑποκρίνεται τὸν εὐσεβῆ.
Καίτοι διακηρυγμένος ἄθεος, μὲ εἰλικρίνεια ποὺ ταράσσει τοὺς ἐπικοινωνιολόγους ἐπαγγελματίες τῆς διαστρέβλωσης, δὲν ἑτοιμάζει τὴν ἐπίσκεψή του στὸ Ὅρος μὲ τὸ a contrario τουπὲ τοῦ χριστιανομάχου φοιτητῆ, ἀλλὰ μὲ τὴν νηφαλιότητα τοῦ ἀνθρώπου ποὺ γνωρίζει ὅτι, ἂν ἐκλεγεῖ, θὰ κληθεῖ νὰ διακονήσει καὶ αὐτὴν τὴν πλευρὰ τοῦ βίου καὶ....
τοὺς κράτους τῶν Ἑλλήνων – καὶ ποὺ ἀποδέχεται αὐτὴν τὴν εὐθύνη χωρὶς νὰ ἀποκρύβει τὴν ἀπουσία σχέσης του μὲ τὴν Ἐκκλησία. Τὸ ἴδιο ἰσχύει καὶ γιὰ τὴν ἔνδειξη σεβασμοῦ τοῦ ὑποψηφίου πρωθυπουργοῦ στὴν πίστη τοῦ λαοῦ μας μὲ τὴν προσωπική, ἀλλὰ διακριτικὴ καὶ σαφῶς ἀποστασιοποιημένη (μὴ λατρευτικὴ) παρουσία σὲ δημόσιες ἐκκλησιαστικὲς ἀκολουθίες ὅπως ὁ σχολικὸς ἁγιασμός. Δηλαδὴ τί θὰ ἐπιθυμοῦσαν ὅσοι ἐγκαλοῦν γιὰ ὑποκρισία, νὰ κάνει ὁ ἑκάστοτε Ἀλέξης Τσίπρας «σκηνὴ» καὶ νά... θρυμματίσει τὸ ματσάκι βασιλικοῦ του ἁγιασμοῦ, φωνάζοντας παράλληλα «δὲν ὑπάρχει Θεός»;
Ἀδυνατῶ νὰ κατανοήσω το μὲ ποιὰ λογικὴ θὰ μποροῦσε νὰ καταγγείλει κάποιος αὐτὴν τὴν στάση ὡς ὑποκριτική, νὰ ὑπονοήσει ὅτι αὐτὴ ἡ ἐπίσκεψη στὸ Ὅρος τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολίτευσης δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ λάβει χώρα, νὰ βγάλει τὸ «χριστιανόμετρο» γιὰ νὰ κρίνει ἂν πρέπει οἱ πιθανοὶ μελλοντικοὶ πρωθυπουργοὶ τῆς Ἑλλάδος νὰ γνωρίζουν τί ἐστὶ Ἅγιον Ὅρος ἢ ὄχι. Δυσκολεύομαι ἀκόμα περισσότερο, ὅταν συνειδητοποιῶ ὅτι δίπλα στὴν εἰλικρινῶς διακηρυγμένη ἀθεΐα τοῦ κ. Τσίπρα στέκεται ἐνίοτε ἡ θεομπαιξία τῶν «εὐσεβῶν» πολιτικάντηδων – καὶ ἡ σύγκριση τιμᾶ τὸν εἰλικρινῆ ἄθεο, ὄχι τὸν θεομπαίχτη «εὐσεβῆ».
Ὁποιοσδήποτε πολίτης ἔχει ἔστω καὶ μίαν ἐντελῶς ἐπιφανειακὴ σχέση μὲ τὸν πολιτικὸ κόσμο, γνωρίζει καλὰ ὅτι ἡ πλειοψηφία τῶν πολιτικῶν ἀνδρῶν καὶ γυναικών, ἰδίως δὲ στὸν συντηρητικὸ/κεντροδεξιὸ χῶρο, ἔχουν εἴτε μίαν ἐπιφανειακὴ (δηλαδὴ ψευδῆ) εἴτε μίαν ἀνύπαρκτη σχέση μὲ τὴν ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας. Οἱ περισσότεροι δέ, ἂν τοὺς ρωτήσεις ἰδιωτικῶς, ἀραδιάζουν ἀμπελοφιλοσοφικοὺς μονολόγους σχολικοῦ διαλείμματος συνοικιακοῦ γυμνασίου-λυκείου γιὰ τὸ θέμα τῆς πίστης, μὲ ἀπρόσωπες «ἀνώτερες δυνάμεις» καὶ τὰ τοιαῦτα τῆς ἀποκοπῆς ἀπὸ τὸ ἐκκλησιαστικὸ σῶμα. Κανένα πρόβλημα μὲ ὅλα αὐτά! Τὸ πρόβλημα προκύπτει ὅταν ὅλοι αὐτοὶ ἐμφανίζονται ὡς πρωταθλητὲς τῆς εὐσέβειας, μὲ κεριά, λιβάνια, ἐπιταφίους, κεφαλοκλειδώματα μὲ μητροπολίτες, τάματα καὶ προσκυνήματα.
Τὸ «Χριστιανόμετρο» στὸν δημόσιο βίο μπορεῖ νὰ ἔχει μόνο πολιτικαντικῶς ἐκλογικὴ χρήση (δηλαδή, γιὰ τοὺς ἐν Ἐκκλησία, χυδαία χρήση), ἀποκλείεται νὰ ἀφορᾶ τὴν ζωὴ τῆς ἐνορίας, τῆς ἐπισκοπῆς, τοῦ μοναστηριοῦ. Ἡ συνειδητὴ ἀθεΐα εἶναι αὐτὸ ποὺ εἶναι, μὲ τὴν εἰλικρίνεια τῆς σαφήνειας, ἐνῶ οἱ πανηγυρικὲς ὁμολογίες πίστεως δημοσίων ἀνδρῶν ἐνέχουν συχνά το ἐνδεχόμενο τῆς θεομπαιξίας, τοῦ διασυρμοῦ τῶν πιὸ πολύτιμων ἐλπίδων μας στὸ παζάρι τῆς φτήνιας. Ἡ ἀθεΐα τοῦ ἀθέου εἶναι εἰλικρινής, ξεκαθαρίζει τὰ πράγματα, μὰ ἡ ἀθεΐα τοῦ ἀνειλικρινῆ θεομπαίχτη εἶναι πάντοτε χυδαία καὶ ἐνίοτε ἐπικίνδυνη. Κάποτε δέ το... ἰδεολογικοποιοῦν κιόλας: μαρτυροῦν ἰδιωτικῶς (ἢ καὶ γράφουν δημοσίως: ἔχει συμβεῖ!) ἀναίσχυντα ὅτι παίζουν τὸν εὐσεβῆ στὶς κάμερες, διότι «ἡ ὀρθοδοξία εἶναι κομμάτι τῆς ἐθνικῆς ταυτότητας»: δηλαδὴ ἡ σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἕνα δεκανίκι τῆς κρατικῆς ἰδεολογίας, ἕνα στήριγμα τῆς καλῆς διακυβέρνησης πρὸς χρῆσιν καὶ ἄγραν, ἄρα κι ἐμεῖς παίζουμε τοὺς χριστιανοὺς γιὰ τὸ πόπολο. Ἄπαγε!
Γράφτηκε: «Πῶς λοιπόν, ὅσοι δὲν πιστεύουν σὲ αὐτά, καὶ ἔχουν ἀπαξιώσει ἄλλα πολλά, θὰ μπορέσουν νὰ ἡγηθοῦν τῆς πατρίδας μας;» Ἄλλοι κι ἄλλοι ποὺ δὲν «πιστεύουν σὲ αὐτὰ» ἡγήθηκαν, μὲ τὴν διαφορὰ ὅτι ἐκεῖνοι μᾶς δούλευαν ψιλὸ γαζί. Σὲ κάποιους αὐτὸ ἀρέσει, ἀπ’ ὅ,τι φαίνεται. Ἄλλοι προτιμοῦμε τὴν εἰλικρίνεια.
Ποιὸς πολίτης εἶναι τόσο ἀφελὴς ὥστε νὰ μὴν ἀντιλαμβάνεται ὅτι ὅταν ὁ μέσος πολιτικὸς σταυροκοπιέται, ἁπλῶς... κοπιὰ γιὰ σταυρούς; Ἰδίως δὲ ὅταν τὸ διαφημίζει;
(Φυσικά, ὑπάρχουν καὶ ἑξαιρέσεις. Οἱ ὁποῖες, διόλου τυχαία, εἶναι πάντοτε διακριτικές: δὲν οὐρλιάζουν τὴν πίστη τους στὶς πέντε κάμερες καὶ τὰ τέσσερα μικρόφωνα.)
Καὶ κάτι ἐπίκαιρο: ὅταν ἕνας πολιτικὸς ἡγέτης τυγχάνει ὄντως συνειδητὸ μέλος τῆς ἐκκλησίας ὅπως ἐπανειλημμένως τονίζει, δὲν ἐνθαρρύνει τὴν δημοσίευση πηχιαίων τίτλων ἐφημερίδων γιὰ τὰ προσκηνύματά του, μέρες πρὶν ἀπὸ αὐτά. Ἐκτὸς ἂν τὰ ἐμπορεύεται ἐκλογικά. Καὶ συνειδητά.
Ἄλλο ὁ Σταυρὸς τοῦ μαρτυρίου, ἄλλοι οἱ σταυροὶ τοῦ ψηφοδελτίου. Σύμφωνα μὲ τὰ εὐαγγέλια, ὁ Χριστὸς δίδαξε, διόρθωσε, θαυματούργησε, θεράπευσε, συμβούλευσε – μόνο ὅμως ἐνάντια στὴν ὑποκρισία καὶ τοὺς ὑποκριτὲς πῆρε στὰ χέρια τοῦ φραγγέλιο καὶ ἄρχισε τὰ φοβερὰ οὐαὶ τοῦ (κάτι ποὺ δὲν θὰ γινόταν ἂν «καταδίκαζε τὴν βία ἀπ’ ὅπου κι ἂν προέρχεται...»). Καιρὸς γιὰ κριτήρια.
*υπ. Δρ. Φιλοσοφίας τῆς Freie Universitat Berlin

42 σχόλια:

 1. Μη βάζετε τέτοια γιατί θα σας επιτεθούν κάποιοι θρησκευόμενοι που ψήφισαν μονοκούκι Σαμαρά και είναι διατεθειμένοι και την ζωή τους να δώσουν για να στηρίξουν την δεξιά "πατριωτική" και "θεοφιλή" κυβέρνηση!
  Τώρα αν διαλύουν το μάθημα των θρησκευτικών, καταργούν την κυριακάτικη αργία, εξοβελίζουν τους πνευματικούς από τα σχολεία, στηρίζουν τους αντάρτες της Συρίας που σφάζουν Ελληνορθοδόξους, ψηφίζουν τα εθνοκτόνα μνημόνια, τσακίζουν φορολογικά τους πολυτέκνους, ψηφίζουν στην ευρωβουλή ψηφίσματα υπέρ των ομοφυλοφίλων είναι μικρές λεπτομέρειες που ένας καθωσπρέπει θρησκευόμενος δεν πρέπει να τις λαμβάνει υπόψη του όταν προσέρχεται στις κάλπες...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΕΥΤΥΧΩΣ ΠΟΥ ΑΝ ΒΓΕΙ ΤΣΙΠΡΑΣ ΘΑ ΤΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ. ΤΡΟΜΑΡΑ ΣΟΥ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Νεοδημοκράτη μου εσύ!!!!
   Βλέπω ψηφίζεις τον ένθεο Σαμαρά που απαγγέλει με συγκίνηση και θρησκευτικό δέος το "πατερ ημών" τήν ώρα που έχει επιτύχει πράγματα που ούτε η ανθελληνική αριστερά δεν θα είχε κατορθώσει να κάνει...\
   Συμβουλή: Μην διαβάζεις και πολύ antinews...

   Διαγραφή
 3. Να αφήσει τις σοφιστείες το γνωστό οικουμενιστάκι, ο Μητραλέξης που τα κείμενά του δημοσιεύει το ακατονόμαστο ιστολόγιο του Κολωνακίου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ωραία δηλαδή κ.Μητραλέξη , να επιβραβεύσουμε την Αθεΐα επειδή είναι ειλικρινής σε αυτό το "πιστεύω" του ο mr.Alexis; Και στη Σοβ.Ένωση είχαν καταργήσει τη θρησκεία, να αναπολήσουμε τι ωραία ήταν στον ευτυχώς διαλυθέν "σοσιαλιστικό παράδεισο" ή να αναρωτηθούμε τι μοίρα κακά προκάλεσε;
   Εννοείται πως πρέπει να είναι φύσει και θέσει Χριστιανός Ορθόδοξος ο εκάστοτε Πρωθυπουργός της χώρας.
   Και ασφαλώς η επίσκεψη Σαμαρά στο Αγ. Όρος αυτή την εποχή έγινε επειδή η ΝΔ βουλιάζει στα ποσοστά της και θριαμβεύει η Χ.Α.
   Την έκανε μπας και "τσιμπήσει" καμία ψήφο από κανένα χριστιανό.Αλλά πλέον οι πατριώτες δεν είναι όμηροι κανενός κόμματος και ο καθένας από τους επιζήμιους πολιτικούς θα πάρει ότι του αξίζει στις ερχόμενες εκλογές.

   Διαγραφή
 4. Χρειάζεται ριζική αλλαγή το πολιτικό μας σκηνικό. Ανθρώπους που δε έχουν καμία σχέση με τους προδότες και τους λωποδύτες που τόσα χρόνια εξυπηρετούσαν και στήριξαν τα συμφέροντα που μας έφτασαν σε αυτή την εξαθλίωση. Έλληνες τίμιους,ηθικούς και να αγαπούν την Πατρίδα τους και τον Χριστό. Η πρόταση είναι: πολιτική παράταξη ΚΟΙΝΩΝΙΑ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. "τίμιους,ηθικούς και να αγαπούν την Πατρίδα τους και τον Χριστό". Πολύ σωστά.
   Για να δημιουργήσουν σχολεία αθέων (προεκλογικό πρόγραμμα της ΚΟΙΝΩΝΙΑ), για να συνεχιστούν οι εκτρώσεις (απλά με δικά τους χρήματα, χωρίς να καλ΄΄υπτονται δωρεάν από το κράτος), για να γίνει δημοψήφισμα για τις εκτρώσεις (πολύ "ηθικό" να θέτουν την ζωή των παιδιών μας σε δημοψήφισμα), για να αποκτήσουμε Κάρτα Πολίτη (ευτυχώς 1 μήνα πριν τις προηγούμενες εκλογές, αυτό το έκαναν κατάπιαν και ανακάλυψαν ότι υπάρχει ηλεκτρονικό φακέλωμα).
   Ψηφίστε ΚΟΙΝΩΝΙΑ λοιπόν.

   Διαγραφή
 5. Συνέλληνες, μην τσακώνεστε αδίκως.

  Πολύ σύντομα θα λυθεί αυτό το "πρόβλημα".

  Έχω ξαναπεί - και το ξαναλέω - ότι επίκειται ΣΥΓΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ.

  Αυτή είναι η φυσική εξέλιξη των πραγμάτων.

  Οι άθεοι μαρξιστές και οι θεομπαίχτες μασωνοδεξιοί θα συγκυβερνήσουν και θα ολοκληρώσουν την καταστροφή της Πατρίδας.

  Πολύ απλά, τα κουκιά δεν βγαίνουν για αυτοδυναμία σε κανέναν .

  Ήδη τα παπαγαλάκια των ΜΜΕ έχουν αρχίσει - με στημένες δημοσκοπήσεις - να μιλάνε για "μεγάλο συνασπισμό', ότι πρέπει να μιμηθούμε τους Γερμανούς κλπ κλπ.

  Μην τσακώνεστε λοιπόν αδίκως αγαπητοί μου Νεοδημοκράτες και Συριζαίοι.

  Πολύ σύντομα θα ξυπνήσετε - όσοι κοιμόσαστε ακόμα - και θα διαπιστώσετε πόσο ανθέλληνας ψευτοπατριώτης είναι ο Αντωνάκης Σαμαράς και πόσο καπιταλιστής ψευτοαριστερός είναι ο Αλεξάκης ο Τσίπρας.

  Διότι πολύ απλά ο Αντώνης και ο Αλέξης θα συγκυβερνήσουν με τις ευλογίες των διεθνών Σιωνιστικών αφεντικών τους.

  Ένα είναι το κόμμα που φοβούνται και μισούν όλοι τους - ανεξαιρέτως - και αυτό ΔΕΝ είναι η "ΚΟΙΝΩΝΙΑ" αγαπητέ Βασίλη Λιάκο.

  Δεν λέω περισσότερα, διότι πάλι θα κατηγορηθώ για προπαγάνδα.

  Αλλά εδώ θα είμαστε - Θεού θέλοντος - και θα με θυμηθείτε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αχ, κακόμοιρη Ορθοδοξία τι παθαίνεις στην Ελλάδα του σήμερα… Γιατί άραγε δε φοβόνται κ. "ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΕ" την ΚΟΙΝΩΝΙΑ οι (όντως) ψευτοπατριώτες και ψευτοαριστεροί που (όντως) μπορεί και να συγκυβερνήσουν; Μήπως γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να βγει ποτέ στην Βουλή ένα τέτοιο κόμμα που αποτελείται από πραγματικούς Ορθόδοξους Χριστιανούς; (Για να μη παρεξηγηθώ, δεν είμαι ψηφοφόρος τους… Σε απόλυτη συμφωνία με το άρθρο, δεν ψηφίζω με κριτήριο κάποιο Ορθοδοξό-μετρο. Αλλά αυτό τους το αναγνωρίζω· σε πείσμα όλων των υπολοίπων, επιμένουν να διακυρήσσουν την πίστη μας, παρόλο που αυτό τους καταδικάζει να μείνουν στην αφάνεια). Από την άλλη, το κόμμα που φοβούνται όλοι, είναι το κόμμα που θα έπρεπε να φοβούνται εξίσου με τα υπόλοιπα και οι πιστοί Χριστιανοί. Γιατί αν ο κ. Σαμαράς καπηλεύεται μια φορά την πίστη, εδώ μιλάμε για επαγγελματίες του είδους. Που μόλις πάρουν την εξουσία, θα κρατήσουν αυτά που τους συμφέρουν και θα πολεμήσουν με μίσος τα υπόλοιπα. Αυτό ακριβώς έκανε και ο ιδεολογικός τους αρχηγός, πριν από 75 χρόνια σε μια άλλη κατεστραμμένη χώρα. Σας συνιστώ να ψάξετε και να δείτε μια ταινία: "Οι τελευταίες μέρες της Σόφι Σολ" για να δείτε πώς η Εθνικοσοσιαλιστική ιδεολογία καταρρίπτεται εμπράκτως από τη Χριστιανική Αγάπη. Να σημειώσω ότι ο φίλος της Σόφι Σολ που είχε την ίδια τύχη με εκείνη, ο Αλεξάντερ Σμόρελ, ρώσικης καταγωγής, είναι αυτή τη στιγμή Άγιος, Νεομάρτυρας της Ορθόδοξης Εκκλησίας.

   Διαγραφή
  2. Αγαπητέ μου φίλε, σ'ευχαριστώ για την απάντησή σου.

   Μου δίνεις έτσι την ευκαιρία να πω κάποια πράγματα.

   Κατ'αρχήν κακώς ταυτίζεις το Ελληνικό κόμμα της Χρυσής Αυγής με τον Γερμανικό Εθνικοσοσιαλισμό.

   Η Χρυσή Αυγή ουδέποτε αυτοπροσδιορίστηκε ως "εθνικοσοσιαλιστικό" κόμμα.

   Από το 1992 - που δραστηριοποιείται πολιτικά - η Χρυσή Αυγή αυτοπροσδιορίζεται ως Ελληνικό Εθνικιστικό κίνημα.

   Εκτός εάν αρνούμαστε το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού στους ανθρώπους αυτούς.

   Επίσης, από το 1992 η Χρυσή Αυγή έχει δηλώσει την στήριξή της στην Ελληνορθοδοξία - με κείμενο του πρώτου συνεδρίου της - και επομένως δεν "θυμήθηκε" ξαφνικά σήμερα την Ορθοδοξία για ψηφοθηρικούς λόγους.

   Από την άλλη μεριά βέβαια μην περιμένεις ότι οι Χρυσαυγίτες θα βγουν ποτέ δημοσίως με θυμιατά και λιβάνια όπως οι θεομπαίχτες τύπου Καρατζαφέρη - Σαμαρά.

   Η Χρυσή Αυγή δεν κάνει χριστεμπόριο - και πολύ σωστά.

   Ο Ελληνικός Εθνικισμός είναι κατά πολύ αρχαιότερος από οποιονδήποτε "Ευρωπαικό" εθνικισμό.

   Ο Ηρόδοτος , 2500 χρόνια πριν, έδωσε τον ορισμό του Έθνους. Το ΟΜΑΙΜΟΝ, το ΟΜΟΓΛΩΣΣΟΝ, το ΟΜΟΤΡΟΠΟΝ, το ΟΜΟΘΡΗΣΚΟΝ.

   Αυτό τον ορισμό του Έθνους πρεσβεύει η Χρυσή Αυγή.

   Ακριβώς λοιπόν το ΟΜΟΘΡΗΣΚΟΝ - που υπάρχει στον ορισμό του Έθνους - αποκλείει εξ'ορισμού το να είναι η Χρυσή Αυγή κατά της Ορθοδοξίας, εφόσον το 95% των Ελλήνων είναι Ορθόδοξοι Χριστιανοί.

   Δεν βλέπω λοιπόν γιατί οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί πρέπει να "φοβούνται" την Χρυσή Αυγή , όπως διαδίδουν διάφοροι κακοπροαίρετοι.

   Ο Ελληνικός Εθνικισμός αποδέχεται την Ρωμαίικη αριστοκρατική παράδοση - την Ρωμανία ή "Βυζάντιο" - ως αναπόσπαστο τμήμα της Ελληνικής Παραδόσεως.

   Ο Ελληνικός Εθνικισμός έχει ως ιδεολογικούς προπάτορές του τον Πανελληνιστή Ισοκράτη και μεγάλες μορφές όπως ο Περικλής Γιαννόπουλος, ο Ίων Δραγούμης, ο Ιωάννης Συκουτρής, και φυσικά ο Εθνικός Ηγέτης Ιωάννης Μεταξάς.

   Οποιαδήποτε ομοιότητα του Ελληνικού Εθνικισμού με τον Γερμανικό Εθνικοσοσιαλισμό είναι μάλλον επιφανειακή και οφείλεται εν πολλοίς σε μερικώς κοινή φραασεολογία, που όμως απευθύνεται σε διαφορετικούς λαούς με διαφορετική Παράδοση και ψυχολογία.

   Με απλά λόγια, η Ελλάδα του 2014 ΔΕΝ είναι η Γερμανία του 1933, και ας μην ταυτίζουμε ανόμοια πράγματα.

   Διαγραφή
  3. Η επίσημη θρησκεία της Ρωμανίας ήταν παγανιστική; Ο Ιωάννης Μεταξάς ήταν παγανιστής άραγε; Η Ρωμηοσύνη χρησιμοποίησε ποτέ το νταηλίκι για να επιβληθεί;

   Διαγραφή
  4. Προφανώς κάθε στιγμή στην ιστορία είναι μοναδική… Είναι δεδομένο όμως ότι το παρελθόν είναι ένας πολύ καλός σύμβουλος για το μέλλον, αφού η Ιστορία επαναλαμβάνεται (παραλλαγμένη, έστω). Για τις "τυχόν" ομοιότητες, δε χρειάζεται να χρησιμοποιήσει κανείς την κριτική σκέψη που μπορεί να διαθέτει και να καταλήξει σε αυτό το συμπέρασμα, τις έχει αποδεχθεί πλήρως ο αρχηγός της Χ.Α.: http://www.epikaira.gr/article/mixaloliakos-agonizomaste-gia-ayto-poy-egine-meta-ti-vaimari και
   http://www.dailymotion.com/video/x18bsmj_μιχαλολιάκος-αν-υπήρχαν-ναζί-θα-ήμασταν-μαζί_news
   Δεν ξέρω λοιπόν αν προσπαθείτε απλά να πείσετε τον εαυτό σας γι' αυτά που λέτε ή αν παίρνετε συνειδητά μέρος σε αυτού του είδους την προπαγάνδα.
   Όσο για τη σχέση του Εθνικισμού και της Χ.Α. με την Ορθοδοξία, μπορεί να την αποδέχονται ως τμήμα της Ελληνικής Παραδόσεως, όπως και το 90% του Ελληνικού λαού, ο οποίος συρρέει κάθε Πάσχα στους Επιταφίους και την Ανάσταση, αλλά αυτό δεν τους κάνει συνειδητούς Χριστιανούς! Προσωπικά δε με ενδιαφέρει η άποψη των κυρίων αυτών για την Ορθοδοξία. Με ενδιαφέρει η άποψη της Ορθοδοξίας για αυτό που πρεσβεύουν. Και ο Απόστολος Παύλος έχει δώσει ξεκάθαρη την απάντηση για το θέμα του Εθνικισμού: «Παρακαλῶ οὖν πρῶτον πάντων ποιεῖσθαι δεήσεις, προσευχάς, ἐντεύξεις, εὐχαριστίας, ὑπὲρ πάντων ἀνθρώπων, […] τοῦτο γὰρ καλὸν καὶ ἀπόδεκτον ἐνώπιον τοῦ σωτῆρος ἡμῶν Θεοῦ, ὃς πάντας ἀνθρώπους θέλει σωθῆναι καὶ εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν.» (Α' Τιμ. β') Όσο και να χτυπιέστε, η Ορθοδοξία είναι Οικουμενική και οι ιδέες περί «περιούσιου λαού» θα τη βρουν απέναντί τους… Όπως τη βρήκαν απέναντί τους και οι πρώτοι διδάξαντες αυτών των ιδεών, οι Φαρισαίοι και οι Εβραίοι γενικότερα.

   Διαγραφή
  5. ΜΑΖΙ ΣΟΥ ΑΔΕΛΦΕ ΚΑΛΑ ΤΑ ΛΕΣ.

   Διαγραφή
 6. Σαφέστατα κανένα μα κανένα πρόσωπο πολιτικό δεν έχει εμπειρική σχέση με το θεό ,όμως πιστεύουμε ότι είναι μεγάλη παγίδα οι τάχαμου «προοδευτική τρομάρα Τους αντίληψη» -Δυστυχώς και δεσποτάδες-να πατρονάρουν ως μελλοντικό πρωθυπουργό έναν δεδηλωμένο άθεο! Όπως έλεγε και ένας χαριτωμένος παππούλης σε μια ελιά γεμάτη δάκο αν πρέπει να επιλέξουμε θα επιλέξουμε τις λιγότερες πειραγμένες…

  Κοντολογίς :μην βγάζουμε μόνοι μας τα ματάκια μας..
  Το άρθρο είναι απαράδεκτο!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Γεώργιος Κιντσάκης21 Φεβρουαρίου 2014 - 10:54 π.μ.

  Θλίβομαι να βλέπω σε έναν ιστοχώρο που λειτουργεί υπό τον τίτλο "Ρωμαίικο Οδοιπορικό" να δημοσιεύονται άρθρα τελείως αντιρωμαϊκά, που ουσιαστικά προμοτάρουν για πρωθυπουργό έναν άθεο. Το πρόβλημά μας, κύριε υπ. Δρ. Φιλ., δεν εξαντλείται μόνο στο αν ο άθεος που θα μας κυβερνήσει είναι ειλικρινής ή όχι. Το πρόβλημά μας είναι ότι θα είναι άθεος. Ότι θα κυβερνήσει με βάση την παράλογη αθεϊστική πίστη του και θα πολεμήσει την Εκκλησία. Οποιοσδήποτε τρέφει αμφιβολίες προς τούτο μάλλον δεν έχει φοιτήσει ποτέ στα ελληνικά πανεπιστήμια και δε θυμάται την "ειλικρινή νηφάλια στάση" των αριστερίστικων παρατάξεων που θα ψηφίσουν μονοκούκι Τσίπρα.

  Η κυβέρνηση Σαμαρά, από την άλλη, είναι ξεκάθαρο πως δεν μπορεί να λειτουργήσει προς το συμφέρον της Εκκλησίας. Κι όταν μιλάω για συμφέρον, δεν εννοώ αν θα φορολογούνται τα ακίνητα του Αγίου Όρους ή αν θα αξιοποιηθεί η περιουσία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Εννοώ αν θα καλλιεργήσει ενεργά την ευσέβεια ανάμεσα στον ελληνικό λαό. Κι αυτό δεν μπορεί να το κάνει ο Σαμαράς και το σινάφι του. Οι άνθρωποι αυτοί, αν δεν είναι άθεοι, είναι κάτι χειρότερο. Είναι ενεργούμενα μιας αντιχριστιανικής παγκόσμιας καπιταλιστικής ελίτ, που λειτουργεί κατ' εξοχήν αντιπνευματικά.

  Το τραγικό σε όλα αυτά είναι ότι έχουμε εγκλωβιστεί ανάμεσα σε δυο κακές επιλογές, τη στιγμή που αυτός ο εγκλωβισμός μας δε δικαιολογείται από λόγους ρεαλισμού. Κανένα από τα δύο αυτά κόμματα δεν έχει τη δυναμική να κυβερνήσει μόνο του. Αντί να διαιωνίζουμε λοιπόν μονοκομματικά αντανακλαστικά, μπορούμε, όσοι ενδιαφερόμαστε για την χριστιανική πολιτική της μέλλουσας Κυβέρνησης, να ψηφίσουμε ένα μικρότερο κόμμα που αφ' ενός μας εκφράζει και αφ' ετέρου έχει τη δυνατότητα να λειτουργήσει σαν εταίρος σε μια μελλοντική κυβέρνηση.

  Η "Κοινωνία" δυστυχώς δεν έχει αυτή τη δυνατότητα, καθώς είναι ακραία απίθανο να πάρει πάνω από 3% στις εθνικές εκλογές. Ας δούμε λοιπόν τις αρχές και το πρόγραμμα των υπολοίπων κομμάτων με γνώμονα τις πνευματικές μας αξίες και ας επιλέξουμε κάποιον που δε θα είναι απλά "ο μη χείρων" αλλά θα είναι "ο βέλτιστος". Και μην ξεχνάμε ότι ο άγιος γέροντας Παΐσιος είχε σαφώς διακηρύξει ότι "ο πρωθυπουργός της Ελλάδας πρέπει να είναι άγιος".

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Προφανώς δεν διάβασες τις δύο πρώτες γραμμές που είναι σε κόκκινα γράμματα...

   Διαγραφή
  2. Γεώργιος Κιντσάκης21 Φεβρουαρίου 2014 - 3:06 μ.μ.

   Προφανώς και τις διάβασα, αλλά ούτε ο τίτλος ούτε το περιεχόμενο του άρθρου τιμούν το λόγο του Ρωμανίδη

   Διαγραφή
  3. "Η "Κοινωνία" δυστυχώς δεν έχει αυτή τη δυνατότητα, καθώς είναι ακραία απίθανο να πάρει πάνω από 3%". Κι εμείς, οι χριστιανοί των κύκλων, των κατηχητικών, των χριστιανικών κινήσεων τι κάναμε για να ανεβεί αυτό το ποσοστό; Μιλήσαμε σε άλλους για την "Κοινωνία"; Από τον καναπέ δεν γίνεται τίποτε...Είμαστε αχαρακτήριστοι, εμείς οι λεγόμενοι χριστιανοί, που τόσα χρόνια δικαιολογούμε τα αδικαιολόγητα...Ψηφίζουμε πολιτικές δυνάμεις που, ξεκάθαρα, υπηρετούν ξένα κέντρα, λέσχες και στοές, που έχουν "μαύρα μεσάνυχτα" για την Ρωμηοσύνη μας. Τις ανεχόμαστε ξανά και ξανά...Εμείς καταδικάζουμε την "Κοινωνία" κάτω από το 3%. Εμείς αρνούμαστε να δεχθούμε ότι ο παντοδύναμος Θεός μπορεί να ενισχύσει πιστούς ανθρώπους να ασκήσουν θεοφιλή εξουσία, επειδή τάχα δεν θα το επιτρέψει η Μασωνία...Τόσα παραδείγματα από την Παλαιά Διαθήκη, όπου ο Θεός με συγκλονιστικά θαύματα έσωζε το λαό του, δεν μας λένε τίποτε; Αλλά αυτά, θα μου πείτε, είναι μόνο για τα κατηχητικά... Η εθνική μας ιστορία δεν είναι γεμάτη θαύματα; Τι έχουμε πάθει σήμερα; Γιατί απορρίπτουμε ανθρώπους που επιθυμούν να ασκήσουν χριστοκεντρική εξουσία και έχουν θυσιαστικό φρόνημα; Γιατί ακόμη και πολλοί κληρικοί μας αρνούνται να στηρίξουν την "Κοινωνία"; Μέχρι πότε εμείς οι χριστιανοί θα καταδικάζουμε την πατρίδα μας; Μέχρι πότε;

   Διαγραφή
  4. Είμαι ο Ανώνυμος 21 Φεβρουαρίου 2014 - 2:43 μ.μ και απευθύνομαι στον Γιώργο.
   Αφού διάβασες τα κόκκινα γράμματα δεν αντιλήφθηκες ότι δίνουν απάντηση στο ερώτημα του τίτλου;;
   Αυτή πρέπει να είναι η θέση ενός ορθόδοξου χριστιανού.
   Απορρίπτει και τους δύο εξίσου!

   Διαγραφή
  5. Γεώργιος Κιντσάκης24 Φεβρουαρίου 2014 - 7:20 μ.μ.

   Όχι, αγαπητέ Ανώνυμε. Δεν κατάλαβα κάτι τέτοιο. Κατά τη δική μου ανάγνωση, το κείμενο αφήνει την αίσθηση ότι είναι προτιμότερο να εκλεγεί ένας άθεος παρά ένας θεομπαίχτης. Αν αντίθετα το νόημα που θέλει να αποδώσει είναι ότι και οι δύο αποτελούν κάκιστες επιλογές, τότε είναι απλά κακογραμμένο. Ή μπορεί φυσικά εγώ να κάνω λάθος ανάγνωση. Αλλά νομίζω ότι συμφωνούμε στο τι δει ποιείν, έτσι;

   Διαγραφή
 8. Εάν η εκκλησιαζόμενοι Χριστιανοί ψήφιζαν την Πολιτική Παράταξη ΚΟΙΝΩΝΙΑ, τώρα που μιλάμε θα είχαμε τίμιους και έντιμους πολιτικούς εις το Κοινοβούλιο!Αλλά έχουν οι εκκλησιαζόμενοι χριστιανοί ορθόδοξα πολιτικά κριτίρια για να απεγκλωβιστούν απο τις κακές επιλογές;Είναι δυνατόν η δημοκρατία που εγεννήθει απο την Ελλάδα να φέρει αδιέξοδα θλιβερά στον τόπον μας;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Αν ψηφίσουμε ΚΟΙΝΩΝΙΑ, τελικά η ψήφος μας θα είναι χαμένη ψήφος και αντί να την πάρει οποιαδήποτε άλλο κόμμα ως επιπλέον έδρα στη Βουλή, θα κερδίσει από αυτήν η 1η δύναμη, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ.

  Όσο για το ότι γιατί οι πιστοί δεν ψηφίζουν το κόμμα ΚΟΙΝΩΝΙΑ και μάλιστα μειώνονται αντίο να αυξάνουν οι ψήφοι της, ας κοιτάξουν λίγο τον εγωισμό και την αλαζονεία με την οποία συμπεριφέρονται. 1 χρόνος πέρασε από τότε που έβγαλαν την απαράδεκτη θέση για τις εκτρώσεις και συνεχίζουν να εμμένουν σε αυτή. Ο εγωισμός τους δεν τους αφήνει να ζητήσουν συγνώμη. Δυστυχώς, τους έχουν μάθει όλοι πλέον..

  ΥΓ κ.Νούνη στην Κύπρο δεν ζείτε; αφήστε μας λοιπόν, μπορούμε να έχουμε καλύτερη άποψη για τα πολιτικά τεκταινόμενα στην Ελλάδα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανώνυμε, 21 Φεβρουαρίου 2014 - 4:34 μ.μ :Προσπάθησες παλαιότερα να προσεγγίσεις την "Κοινωνία", δεν σε εξέφρασε, διαφώνησες, προφανώς, με την παράταξη αυτή και, επειδή δεν αλλάζει την γραμμή της, επιτίθεσαι με ανέντιμο τρόπο και την συκοφαντείς. Αντί να αγωνιζόμαστε να εξοβελιστούν από την πατρίδα μας οι πολιτικές δυνάμεις που υπηρετούν είτε την αθεΐα είτε την Μασωνία, τα βάζουμε με την "Κοινωνία", την παράταξη της Ρωμηοσύνης. Όσο για τις δήθεν απαράδεκτες θέσεις της "Κοινωνία" για τις εκτρώσεις και την κάρτα του πολίτη, το πράγμα άρχισε να καταντάει γελοίο. Παρακαλώ τους ΝΗΦΑΛΙΟΥΣ αναγνώστες να διαβάσουν σχετικά:
   http://www.koinwnia.com/2010-01-14-18-06-37/deltia-typoy-89135/857-apanthsh-toy-proedroy-ths-koinwnia-se-sykofantika-dhmosieymata-gia-to-uema-twn-ektrwsewn.
   http://www.koinwnia.com/2010-01-14-18-06-37/deltia-typoy-89135/287-2011-02-11-15-44-43.

   Διαγραφή
  2. Γράφει:
   "Η Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ», για το θέμα της ποινικοποιήσεως των εκτρώσεων, θα διενεργήσει πανελλήνιο δημοψήφισμα (έως ότου επιτευχθεί η πλήρης απεμπλοκή και διαφοροποίηση της Πατρίδος μας από το Διεθνές Δίκαιο, με βάση τις πνευματικές Παραδόσεις της Ορθοδοξίας), ώστε όλος ο Eλληνικός λαός να αναλάβει τις ευθύνες του επί του θέματος αυτού."
   ΛΕΕΙ Ή ΔΕΝ ΛΕΕΙ ΛΟΙΠΟΝ ΟΤΙ ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ;;;   "Η Παράταξή μας, ως πρώτο μέτρο έως το δημοψήφισμα, θα θεσπίσει την κατάργηση της κρατικής νοσοκομειακής καλύψεως των εκτρώσεων.

   Το μέτρο αυτό απαλλάσσει τον Ελληνικό λαό από την σημερινή κατάσταση της απολύτου συνενοχής, δεδομένου ότι ο Eλληνικός λαός φορολογείται σήμερα για να γίνονται οι εκτρώσεις δωρεάν, άρα ο λαός συμμετέχει ενεργά, παρά τη θέλησή του, στις εκτρώσεις."
   ΟΝΤΩΣ ΚΑΤΑΝΤΑΕΙ ΓΕΛΟΙΟ ... ΑΛΛΑ ΓΕΛΟΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΣΑΣ

   Διαγραφή
  3. Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΑ:
   Η παράταξή μας δέχεται αυτές τις μέρες πιέσεις, να πάρει θέση στο θέμα των περίφημων καρτών του πολίτη, κι αν θα πρέπει να τις πάρουμε ή όχι.

   Οι θέσεις της παράταξης θα έπρεπε να είναι αυτονόητες θέσεις κάθε υγιώς και νηφάλια σκεπτόμενου πολίτη. Και είναι οι εξής:

   1. Ακόμη ούτε το κράτος δεν ξέρει πώς ακριβώς και τι ακριβώς θα είναι αυτές οι κάρτες. Δεν έχει δοθεί περιγραφή τους και δεν έχει αποφασιστεί πότε και από ποιόν φορέα θα κυκλοφορήσουν. Πώς λοιπόν να ξέρουμε αν είναι καλές ή κακές; Αν μας πει η κυβέρνηση ότι πρέπει να αρνηθούμε την πίστη μας στο Χριστό για να τις πάρουμε, φυσικά και δεν θα τις πάρουμε. Αν είναι ένα ακόμα κρατικό έγγραφο όπως η ταυτότητα, το διαβατήριο, το πιστοποιητικό γεννήσεως, η φορολογική ενημερότητα, το βιβλιάριο υγείας κ.λ.π. φυσικά και θα το πάρουμε.

   ΤΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΒΓΑΖΕΤΕ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ; ΟΤΙ ΘΑ ΠΑΡΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ Ή ΟΧΙ;;;

   ΔΕΝ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΑΚΟΥΝΕ ΤΟΝ Π.ΠΑΪΣΙΟ ΠΟΥ ΕΛΕΓΕ ΟΤΙ ΘΑ ΜΑΣ ΤΑ ΕΠΙΒΑΛΟΥΝ ΣΤΑΔΙΑΚΑ, ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΘΑ ΑΠΑΙΤΗΣΟΥΝ ΝΑ ΜΠΕΙ ΤΟ ΤΣΙΠΑΚΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ.

   Διαγραφή
 10. Τι έχουν άραγε να πουν όσοι ψήφισαν με τον τρόπο που ψήφισαν, για να μην βγει ο.... Τσίπρας; Και το "αντίπαλον δέος" του Τσίπρα την ίδια πολεμική κατά της Ρωμηοσύνης εφαρμόζει....Ανοιχτά πλέον...
  Όλους τους δοκιμάσαμε. Δεξιούς, αριστερούς, κεντρώους....Με τα οδυνηρά αποτελέσματα....Μόνο ευσεβείς, πιστούς και ανιδιοτελείς ανθρώπους, που είναι διατεθειμένοι να υπηρετήσουν την πατρίδα, με το χάρισμα της πολιτικής που διαθέτουν, δεν δοκιμάσαμε. Είναι οι εκπρόσωποι της "Κοινωνία, πολιτική παράταξη συνεχιστών του Καποδίστρια". Το ότι έχουν εμπνευστή και πρότυπό τους τον Ιωάννη Καποδίστρια, που με γνώμονα το ήθος, τις αρχές και την θερμή του πίστη πολιτεύθηκε, λέει πολλά πράγματα...
  Φίλοι, γνωρίστε την πολιτική παράταξη "Κοινωνία". Η ιστοσελίδα της είναι αξιόλογη και πλουσιότατη (koinwnia.com) Διαβάστε τα έντυπα με τις αρχές, το όραμα και το πρόγραμμά της. Ακούστε συνεντεύξεις του προέδρου της, κ. Μιχαήλ Ηλιάδη. Διαβάστε τους σχολιασμούς της επί ζητημάτων της επικαιρότητος. Δείτε την αγωνία της για τα εθνικά θέματα. Γνωρίστε από κοντά αυτούς τους ανθρώπους. Μιλήστε μαζί τους. Και σκεφθείτε...
  Κάτι τελευταίο: Η Ρωμηοσύνη δεν έχει καμιά σχέση με την βία και τον παγανισμό. Δεν χρησιμοποιεί ποτέ την πίστη μόνο για βιτρίνα και ευκαιριακά...Η Ρωμηοσύνη επιβάλλεται με ευγένεια και αρχοντιά με το μεγαλείο της ορθόδοξης πίστης, της ελληνικής παιδείας και της ελληνικής γλώσσας. Ποτέ με την βία...Ας το έχουν αυτό υπόψη τους όσοι, διαμαρτυρόμενοι για το πολιτικό σύστημα, την ώρα των εκλογών ρίχνουν την ψήφο τους άκριτα, επιπόλαια κι από αντίδραση δεξιά κι αριστερά, κάνοντας μεγάλο κακό στην πατρίδα μας....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Θέλω να ρωτήσω καλοπροαίρετα το κ. Κιντσάκη ποιο από τα υπάρχοντα μικρά κόμματα που μπορεί να υπάρξει ως εταίρος σε κυβέρνηση , δεν ανήκει στη καπιταλιστική ελίτ και έχει χριστιανικές αρχές ώστε οι χριστιανοί να το ψηφίσουν άφοβα.Διότι από ότι γνωρίζω τα υπάρχοντα πολιτικά μικρά κόμματα και οι αρχηγοί τους, προέρχονται όλα από το χώρο της καπιταλιστικής και μασονικής Δεξιάς και υπηρέτησαν επί χρόνια από διάφορες πολιτικές θέσεις το υπάρχον διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα .Με ποια εχέγγυα λοιπόν να τα ψηφίσουμε; Μόνο από τις διακηρύξεις τους; Και από ποιο πολιτικό χώρο κ. Κιντσάκη περιμένουμε άραγε να αναδειχθεί ο μη χείρον , η ο βέλτιστος, η ο άγιος πρωθυπουργός , αν όχι από τον Αγιοπνευματικό χώρο της Εκκλησίας μας;Ως πότε θα αναζητούμε αφελώς την ελιά με το λιγότερο δάκο που αναφέρει κάποιο από τα παραπάνω σχόλια ,και δεν αγωνιζόμαστε τώρα να αναδείξουμε έστω και σε βάθος χρόνου, πιστούς ανθρώπους που να έχουν πνευματική ζωή , κατι που επιδιώκει η πολ. παράταξη ΚΟΙΝΩΝΙΑ; Πιστεύεται στ' αλήθεια κ Κιτσάκη ότι υπάρχει σήμερα λύση αξιοπρεπής, ρωμαιίκη για τη πατρίδα μας από το υπάρχον πολιτικό προσωπικό ;Οσο δε για το αν έχει σχέση το κόμμα της Χ.Α. με τη Χριστιανική πίστη και ζωή ,ας ρωτήσουν οι διάφοροι Ελληνορθόδοξοι υποστηρικτές του ,την ηγεσία αλλά και τα στελέχη του συγκεκριμένου κόμματος αν πιστεύουν κατ' αρχήν στην Αγ. Γραφή Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Και μετά έπεται συνέχεια...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Γεώργιος Κιντσάκης22 Φεβρουαρίου 2014 - 8:50 μ.μ.

   Αγαπητέ Γ.Δ., σας ευχαριστώ για το ερώτημά σας και την πρότασή σας. Ομολογώ ότι δεν υπάρχει κόμμα που να με πείθει να το ψηφίσω. Αναμένω να δω τα ευρωκόμματα με τα οποία θα συνταχθεί κάθε συνδυασμός, ελπίζοντας πως αυτό θα αποτελέσει μια σημαντική ένδειξη, δεδομένης της αντιφεντεραλιστικής μου τοποθέτησης. Μέχρι τότε, αναμένω.

   Βέβαια, και για τις ευρωεκλογές, οι συνδυασμοί πρέπει να πάρουν 3% για να εκλέξουν ευρωβουλευτή. Ίσως η Κοινωνία να είναι η καλύτερη επιλογή, αλλά πόσο κοντά σε αυτό το ποσοστό βρίσκεται; Γιατί, αγαπητέ κύριε, δε θέλω να ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ ούτε άμεσα ούτε έμμεσα. Μακάρι να είναι κοντά.

   Διαγραφή
 12. Αγαπητέ Ανώνυμε 22 Φεβρουαρίου 2014 - 12:49 π.μ.εσείς οι υποστηρικτές της "Κοινωνίας" που μιλάτε για "Ρωμηοσύνη" και η οποία "δεν έχει καμιά σχέση με την βία" ,ενημερώστε μας πως στα 1100 χρόνια ζωής της η Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας(Βυζαντινή) επέζησε αυτή ανά τους αιώνες;
  Με τριαντάφυλλα , χαμηλούς τόνους και ηττοπάθεια;Όταν έκαναν επιδρομές οι Πέρσες , οι Άβαροι , οι Πετσενέγκοι ,οι Βούλγαροι και οι Τούρκοι κλπ , τους λέγανε οι Αυτοκράτορες "πάρτε λίγα εδάφη γιατί εμείς έχουμε πολλά";Άλλη Ιστορία μάθατε.
  Καλή η ελληνική παιδεία ,ασφαλώς και η Πίστη στο Θεό είναι αναγκαία, αλλά χωρίς στρατιωτικούς αγώνες θα είχε σβήσει ο ελληνισμός.
  Να μιλάτε μόνο για τους εαυτούς σας, και να μη καπηλεύεστε τη Ρωμιοσύνη, γιατί στην Ιστορία της υπάρχει και ένας Βασίλειος Β, ο επονομαζόμενος και Βουλγαροκτόνος με τον οποίο δε νομίζω να θέλετε να έχετε σχέση.Γιατί σε κάθε εκατό τυφλούς Βούλγαρους άφησε έναν μονόφθαλμο.(σ.σ.Σε εικόνες παρουσιάζεται με φωτοστέφανο αγίου!)
  Υπάρχει και ένας Ιουστινιανός που δεν ήταν και τόσο "ειρηνόφιλος" ,(στάση του Νίκα) όπως και ο Αυτοκράτορας Ηράκλειος που και αυτός ήταν μαχητής στα πεδία των μαχών και αύξησε εκεί τα εδάφη της αυτοκρατορίας.Και τόσα άλλα παραδείγματα Αυτοκρατόρων που πολέμησαν αν και κατ εξαίρεση βρέθηκαν ελάχιστοι ρηψάσπιδες..
  Αυτά τα λίγα και καλόν αγώνα , χωρίς καπηλεία και διαστρέβλωση....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. απόλυτα σωστοοοοοός...απλώς η δειλία των "θρησκευομένων" της ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ..βγάζει καινούργιες θεωρίες ...όταν ακόμα ΟΙ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΕΣ απόψεις τους βρίσκονται στην ιστοσελίδα τους....κρίμα

   Διαγραφή
 13. ΜΑΖΙ ΣΟΥ ΑΔΕΛΦΕ ΚΑΛΑ ΤΑ ΛΕΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Κατ'αρχήν πριν πιάσετε το πληκτρολόγιο για να ασκήσετε κριτική στη ΚΟΙΝΩΝΙΑ θα αποκαταστήσετε τη λογική σας και θα μάθετε θεολογία διαφορετικά θα εκτίθεσθε ανεπανόρθωτα έστω και ανωνύμως με τα γραφόμενά σας. Πληροφορώ δε το κάθε καλόπιστο άνθρωπο και όχι τους κακόβουλους θεομπαίχτες χρυσαυγίτικης αλογίας και παράνοιας ότι1) πρότυπο για κάθε χριστιανό είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός και οι άγιοι του ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΑΝΑΣ ΑΛΛΟΣ2) Αγιος δε, είναι όχι ο αναμάρτητος αλλά ο διαρκώς μετανοών αμαρτωλός 3)ΆΛΛΟ ΠΡΆΓΜΑ Η ΒΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΣΤΟ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΠΡΑΓΜΑ Η ΒΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΩΘΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Η ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ Η ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΦΥΛΕΤΙΚΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΕΘΝΙΚΗΣ,Η ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ. 4) η ρωμιοσύνη επέζησε όχι από στρατιωτικούς αγώνες, ούτε από τη καλή Ελληνική παιδεία, ούτε από την αναγκαία πίστη στο Θεό, αλλά μόνο από τη πίστη στο Θεό ,απόδειξη δε γιαυτό είναι ότι έπεσε η ρωμιοσύνη μας μόνο όταν έπεσε πρωτίστως η πίστη με το συλλείτουργο στη Αγ. Σοφιά.Τέλος θα ήθελα να πω πολύ αγαπητικά ότι ο καθείς έχει έχει δικαίωμα να πιστεύει οτιδήποτε επιθυμεί η ψυχούλα του ,νομίζω όμως ότι δεν έχει κανένα απολύτως δικαίωμα να μπερδεύει σκοπίμως η όχι τη χριστιανική, ρωμαιίκη πίστη μας με τις περίεργες και απάνθρωπες αντιλήψεις εγχώριων εθνικιστικών μισανθρώπων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κοινό μέτωπο λοιπόν , από η μία πλευρά η συμμαχία που περιλαμβάνει όλους από την εξωκοινοβουλευτική αριστερά έως τη δειλή ΝΔ και τους "θρησκευόμενους" της Κοινωνίας και από την άλλη η Χρυσή Αυγή που μιλά για Ελλάδα( το πατροπαράδοτο :Πατρίς-Θρησκεία-Οικογένεια).
   Και που αποτελεί "καρφί" στο μάτι όλων.
   Ευτυχώς που πέσανε οι μάσκες και ξέρουμε ο καθένας τι ρόλο παίζει, ραντεβού το Μάιο στις κάλπες...

   Διαγραφή
  2. Σας αρέσει να το παίζετε ήρωες και απέναντι σε όλους τους άλλους… Με γεια σας με χαρά σας! Αλλά Ορθόδοξοι ΔΕΝ είστε. Πάρτε το χαμπάρι.

   Διαγραφή
  3. Όπα, παιδιά βγήκε η Κοινωνία με το Ορθοδοξόμετρο!!!!!!!!!!!!!!!

   Διαγραφή
  4. Χαχαχα! Αν νομίζεις ότι είμαι οπαδός, ψηφοφόρος ή υποστηρικτής της Κοινωνίας είσαι πολύ γελασμένος! Όπως είπα και πιο πάνω, για μένα είναι πολύ διαφορετικά τα κριτήρια ψήφου από τα κριτήρια πίστης. Δε συμφωνώ λοιπόν με τις θέσεις της Κοινωνίας και τις προτάσεις που κάνουν, αυτό όμως δε σημαίνει ότι δε τους αναγνωρίζω την Ορθόδοξη στάση τους. Όσον αφορά στην ψήφο μου, θα μπορούσα π.χ. να ψηφίσω άνετα Χ.Α. - παρόλο που δεν είναι Ορθόδοξοι - αν πίστευα ότι θα έβγαινε κάτι καλό από αυτό. Αλλά πώς μπορεί να βγει κάτι καλό από τον Εθνικισμό; Με μίσος ή, έστω, αίσθημα ανωτερότητας απέναντι στους άλλους ποτέ δε μπορεί να προκύψουν λύσεις στα προβλήματα. Μόνο περισσότερη ένταση, που κάποια στιγμή θα ξεσπάσει (βλ. Β' Παγκόσμιος Πόλεμος) Αλλά είπαμε, ποιος παίρνει μαθήματα από την Ιστορία τη σήμερον ημέρα; Κανείς…

   Διαγραφή
 15. Είπαμε αδελφέ μου ότι πρέπει να αποκαταστήσουμε τη λογική μας πριν πιάσουμε το πληκτρολόγιο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Κύριε Κιντσάκη συχωρήστε με, αλλά νομίζω ότι στενεύουμε και περιορίζουμε το πρόβλημα της πατρίδας μας ως χριστιανοί, με αντιφεντεραλιστικές μόνο λογικές .Στην ουσία πρόκειται για λύσεις που προβάλλουν πολιτικές δυνάμεις των οποίων οι ιδεολογίες προέρχονται και αυτές από τον ευρωπαιικό, δηλ. αντιχριστιανικό χώρο,και μάλιστα πολλά πολιτικά πρόσωπα αυτών των κομμάτων υπηρέτησαν επί χρόνια το υπάρχον διεφθαρμένο πολιτικό μας σύστημα.Επομένως βρισκόμαστε όντως σε αδιέξοδο όπως πολύ σωστά επισημαίνετε. Εκείνο που σας προτείνω είναι να εργαστούμε για βγούμε από το αδιέξοδο να μην εγκλωβιστούμε σε αυτές η σε όποιες άλλες εκλογές, στη λογική της ψήφου η των ποσοστών, και ενισχύοντας τη ΚΟΙΝΩΝΙΑ να μπορέσουμε κάποια στιγμή με τη βοήθεια πρώτα απ' όλα του Θεού να αναδειχθούν ευλαβείς και πιστοί άνθρωποι στο χώρο της πολιτικής .Εστω και στο παρά ένα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Γεώργιος Κιντσάκης24 Φεβρουαρίου 2014 - 7:28 μ.μ.

   Το πρόβλημα είναι ότι εκτός από το ΚΚΕ δεν υπάρχουν σαφώς αντιφεντεραλιστικά κόμματα μεταξύ των μεγάλων συνδυασμών. Έχετε δίκιο ότι ο αντιφεντεραλισμός αποτελεί στενή θεώρηση των τεκταινομένων στην Ευρώπη, αλλά θεωρώ ότι αν τώρα δεν τοποθετηθούμε ευρωσκεπτικιστικά, πιθανότατα δε θα ξαναέχουμε την ευκαιρία να το πράξουμε. Συμφωνώ με το διά ταύτα της πρότασής σας.

   Διαγραφή
 17. παιδια οι ακραιες καταστασεις θελουν ακραιες λυσεις και οποιος καταλαβε καταλαβε

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Θα ήθελα να ευχαριστήσω εκ καρδίας τους η τον ανώνυμο 24 Φεβρουαρίου 10.2π.μ. και 3 .19 μ.μ που παρουσίασαν τις θέσεις της ΚΟΙΝΩΝΙΑ σχετικά με το θέμα των εκτρώσεων και της κάρτας του πολίτη ώστε να μπορεί ο κάθε καλοπροαίρετος άνθρωπος να διαπιστώσει αυτό που κάνει νιάου-νιάου στα κεραμίδια. Ότι δηλ. πρέπει να είσαι κακόβουλος η τελείως αγράμματος, η άνθρωπος χωρίς λογική για να μη μπορεί να διακρίνεις κατ' αρχήν τη διαφορά ανάμεσα στο δημοψήφισμα για τις εκτρώσεις αν πρέπει δηλ. να γίνονται εκτρώσεις , με το δημοψήφισμα για τη ποινικοποίηση η όχι των εκτρώσεων. Δηλαδή τι συμπέρασμα βγάζεται εσείς κύριοι Γκαίμπελς από αυτή, ΟΛΗ τη θέση της ΚΟΙΝΩΝΙΑ;Οτι είμαστε υπέρ των εκτρώσεων;Η ότι η ποινικοποίηση από μόνη της -τώρα που το κακό στη εποχή του πανσεξουαλισμού έχει ξεφύγει τόσο πολύ- ενδεχομένως -ένδεχομένως λέω- να μη λύνει το πρόβλημα , και να δημιουργήσει άλλο μεγαλύτερο; Η διακοπή της κρατικής νοσοκομειακής καλύψεως δεν είναι ένα πρώτο αποφασιστικό για τη σταδιακή αποκλιμάκωση του συγκεκριμένου προβλήματος; Οσο δε για τη κάρτα του πολίτη είπαμε , μην αγωνιάτε τόσο πολύ, αν κάποιος έχει λογική ,γιατί εσείς φαίνεται ότι έχετε πάρει διαζύγιο, θα το βγάλει το συμπέρασμα.

   Διαγραφή
  2. Α μάλιστα!! απλά δεν "ποινοκοποιούν" τις εκτρώσεις!!
   Η νέα χριστιανική θεώρηση του ΚΟΙΝΩΝΙΑ!
   Ρε δεν ντρέπεστε.
   Να το παραδέχεσαι και να το γράφεις και κατάμουτρα ότι θα κάνετε δημοψήφισμα και μετά να μιλάς για "Γκαίμπελς";

   Ο ιερέας-γκουρού σας, δικαιούται να καταγγέλει και να μηνύει bloggers και να το διαδίδει ο ίδιος περήφανος, αλλά για το θέμα των εκτρώσεων δεν ζητάτε ποινικοποίηση! Περιμένετε να γίνει "αποκλιμάκωση" του προβλήματος
   Ο θάνατος ανυπεράσπιστων εμβρύων, Ελληνόπουλων, αποκαλείται "πρόβλημα" και απλά επιδιώκεται την "αποκλιμάκωση".. Ντροπή.

   Κατηγορείτε την Χρ.Αυγή γιατί σκότωσε 1 άνθρωπο (άντε, ας πούμε και 5-10 λαθρομετανάστες, μπορεί και πολύ λιγότερους ή κανέναν) αλλά εσείς δεν ντρέπεστε να ανακοινώνετε ότι θα συνεχίσετε να επιτρέπονται οι δολοφονίες Ελλήνων αγέννητων παιδιών.
   Ουαι υμίν.

   Διαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.